SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZAHNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZAHNAMESİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZAHNAMESİ (SERMAYE ARTIRIMI SATIŞI YOLUYLA) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ İLE HALKA ARZ) AĞUSTOS 2000

2 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN NAKİT KARŞILIĞI TL NDAN TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN TL NOMİNAL DEĞERDEKİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 13/10/2000 TARİH VE 187/1670 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. İMKB Başkanlığı ndan alınan tarihli yazıda.şirket in 4108 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 23. madde hükümleri uyarınca tarihinden itibaren faaliyet gösteren Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin aktifinde Kayıtlı kağıt tesisi ve buna ilişkin gayrimenkülünü ayni sermaye olarak koyması ve bu şekilde % 99,911 oranında ortak olmak suretiyle tarihinde tescil edilerek kurulmuş olması nedeniyle,imkb Kotasyon Yönetmeliği nin 9/A-1 maddesinde yazılı kotasyon şartlarından,2/b ( faaliyet süresi), 2/c (Başvuru tarihi itibariyle ard arda 2 yıl vergiden önce kar etmiş olması) şartlarını taşımadığı, diğer şartlardan ise ( halka açıklık) dışındakileri sağladığı, Ancak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 9/A-1.3. maddesinde yer alan Sermayesinin en az % 51 i asgari 3 yıl faaliyet göstermiş ve ard arda son 2 yılda vergi öncesi kar elde etmiş bulunan bir ortaklığın aktiflerinden karşılanmak ve devreden ortaklığın üretim veya faaliyetlerini kısmen veya tamamen devralmak suretiyle kurulmuş bir ortaklığın hisse senetlerinin kotasyonunda faaliyet süresi ve karlılık koşulu aranmaz şeklindeki istisna kapsamına girmesi nedeniyle Şirket in halka arz edilecek 2. Tertip F grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin halka arz sonuçlarına ilişkin konsorsiyum liderinden gelen beyanlar çerçevesinde 2/e şartının da sağlanması halinde Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 9/A-1 maddesinde yazılı kotasyon koşulları esas alınmak üzere, Borsa Yönetim Kurulu nca verilecek kararla Ulusal Pazar da işlem görebileceği belirtilmektedir. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret unvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2. Merkez ve şube adresleri : AKDENİZ CAD.NO: 14/5 İZMİR 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : MERKEZ K-7834 İZMİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU 4. Süresi : SÜRESİZ 5. Bilinen Ortak sayısı : 13 2

3 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER KSSD-1 1. Ödenmiş sermaye : TL. 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 06/04/2000 * 30/06/2000. Adı Soyadı (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş CİHAT KORA GÜLEN KORA FERİT KORA TÜLAY ÖNEL KADRİ ÖNEL ÖZAY KORA MEHMET REHA KORA ZEYNEP AYŞEGÜL KORA ADEM HALUK KORA HÜSEYİN ARKIN KORA EMİNE ŞÜKRAN TUTAŞ MİTHAT KORA TOPLAM * Yalnızca 1 kez Genel Kurul yapılmıştır. 3. Sermayedeki payları % 10 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Sermayenin % 10 ve fazlasına sahip olan gerçek kişi yoktur. 4. Sermayeyi Temsil Eden Payların; Tertibi Grubu Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) 1 A NAMA B NAMA C NAMA D NAMA E NAMA F NAMA TOPLAM Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Adı ve Soyadı/Unvanı Sermayedeki Pay Tutarı (TL) Oranı (%) Cihat Kora ,862% Gülen Kora ,123% E.Şükran Tutaş ,813% Mithat Kora ,071% M.Reha Kora ,739% A.Haluk Kora ,369% Betül Kora ,369% Tülay Önel ,246% 3

4 Özay Kora ,246% Ferit Kora ,369% H.Arkın Kora ,715% Nihat Erkan ,002% 6. Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları YOK 7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) Tertip Grup Nama / Hamiline Nominal Değeri İmtiyaz Türü (TL) 1 A NAMA a)üç Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 B NAMA a)iki Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 C NAMA a)iki Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 D NAMA Genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 E NAMA a)bir Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 8. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Organlarının Seçimi : Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.yönetim Kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu, biri F grubu 2. tertip hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Denetim Organlarının Seçimi : Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer.bunların sayısı üçü geçemez. Denetçilerden bir tanesi F grubu hissedarların gösterecği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 9. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: Şirketimizin intifa senedi yoktur. 4

5 10. Nama yazılı hisse senetlerinin devir esası: A- Nama yazılı hisselerin devri ve satışı : Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce şirketin nama yazılı pay sahibi diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur.satın alma opsiyonunun kullanılmasında ; hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli, satacağı payı, alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirkete noter kanalıyla bildirecektir.şirket, ortakların iş bu satış talebini derhal şirkete kayıtlı veya bilinen adreslerine taahütlü mektupla tebliğ edecektir. Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirketçe taahütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir. İadeli mektupla tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde, tebligat yapılmayan ortağın ilandan itibaren 7 gün içinde satınalma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre içerisinde satınalma bedelini şirkete bloke etmediği takdirde hisse senedi satınalmak istemediği kabul edilecektir. Her halukarda, hisselerini satmak isteyen ortağın yukarıda belirtilen şekilde bu isteğini alıcı namzedini noter kanalıyla şirkete tebliğ etmesini takiben azami 30 gün içerisinde satınalma opsiyonu diğer ortak ve ortaklar tarafından kullanılmadığı takdirde ortağın namzet alıcıya serbestçe satış hakkı doğmuş olur. Satışa arz edilen nama yazılı payların, opsiyon hakkını kullananlara veya bu hakkın süresinde kullanılmaması halinde alıcısı adına devri ve pay defterine kayıt suretiyle gerçekleştirilir. B- Nama yazılı hisselerin Yakınlara devri kanuni intikaller : a.- Ortaklar, eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse senetlerinin bir kısmını veya tamamını pay defterine kayıt ettirerek devir edebilir veya satabilir. b.- Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır. c.- Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. T.T.K ncı maddesi hükümleri saklıdır. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARI İLE HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 2. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler Tertibi Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (TL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (Bin TL) 2 F HAMİLİNE TOPLAM İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı: YOKTUR 3.A) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek 2. tertip hisse senetlerinin üzerinde 1'den 16'ya kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır. B) Hisse senetlerinin üzerinde 2000 yılından 2009 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve ilk kez 2000 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar: YOKTUR 5

6 5. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları; Arttırılan sermaye paylarına ilişkin rüçhan hakları şirketin 05/10/2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında tamamen kısıtlanmış olup, yeni pay alma hakları bulunmamaktadır. Arttırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı halka arz edilecektir. III. SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER 1. Satış fiyatı Hisse senetlerinin Halka Arzında Tl nominal değerli 1 payın satış fiyatı Tl fiyat aralığı olarak belirlenmiştir.hisse senetlerinin nihai satış fiyatı, talep toplamadan önce konsorsiyum lideri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından S.P.Kr na ve konsorsiyum üyesi aracı kuruluşlara bildirilecek ve sirkülerde yayımlandığı gazetelerde ilan edilecektir. 2. Satış Yöntemi: Hisse Senetleri Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Bakiyeyi Yüklenim Yöntemi ile satılacaktır. 3. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemleri yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: 6

7 . 1. Değerleme Yöntemleri Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Alkim Kağıt) Tl nominal değerli bir hisse senedinin satış fiyatının belirlenmesi için yapılan değerleme çalışmasında iki yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Benzer Şirket Karşılaştırması Yöntemi 2. Değerleme Çalışması 2.1. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi İndirgenmiş Makit Akımları Analizinde Şirketin ileride yaratacağı nakit akımlarının bugüne iskonto edilmesiyle şirketdeğerine ulaşılmaktadır. Alkim Kağıt ın indirgenmiş nakit akımları analizinde, şirketin 2009 yılına kadar elde edeceği nakit akımlarına, 2009 yılından sonra belirli bir büyüme oranı ile hesaplanan artık değer eklenmiştir.bu varsayımlardan hareketle, değişik iskonto oranlarıyla hesaplanan firma değerleri aşağıdaki gibidir. İskonto Firma Değeri ( Milyon$ USD) %11 87 %12 77 %13 69 Alkim Kağıt için %12 oranının uygun olacağı düşünüldiğinde, şirket değeri 77 Milyon$ olarak ortaya çıkmaktadır Benzer Şirket Karşılaştırması Fiyat/Kazanç oranı, Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı ve Piyasa Değeri / Net Satışlar Oranı ile yapılan analizde kullanılan 2000 yılı tahminleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir 7

8 . Temel Veriler Özvarlık ( Milyon TL) Net Satışlar ( Milyon TL) Net Kar ( Milyon TL) Hisse Adedi ( Bin) Alkim Kağıt ın faaliyet gösterdiği yazı tabı alt sektöründe IMKB nda işlem gören şirket bulunmamaktadır.kağıt sektöründe IMKB ında faaliyet gösteren şirketler incelendiğinde benzer şirket olarak Kartonsan, Kaplamin, Olmuksa, Tire Kutsan ve Viking Kağıt benzer sektör olarak dikkate alınmıştır.bu nedenle piyasa çarpanları bulunurken, IMKB Kağıt ve Orman Ürünleri sektörünün ortalamaları ile birlikte bu beş şirketin çarpanları da kullanılmıştır. Piyasa Çarpanları ile bulunan Fiyat/Kazanç,Piyasa Değeri/Defter Değeri ve Piyasa Değeri Net Satışlar Oranları üzerinden yapılan hesaplamada şirket değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur. Benzer Şirket Karşılaştırması Analizi Sonuçları Çarpan Piyasa Değeri ( $) F/K 18, PD/DD 3, PD/NS 1, ortalama Bu oranların her biri ayrıca ağırlandırıldığında, benzer şirket analizinde şirketin piyasa değeri 72,6 Milyon$ olarak bulunmuştur. 2.3 Değerleme Özeti Yöntem Firma Değeri ( Milyon USD ) İndirgenmiş Nakit Akımları 77 Benzer Şirket Karşılaştırması 73 Kullanılan yöntemler topluca değerlendirildiğinde Alkim Kağıt ın piyasa deperi 75 Milyon$ olarak hesaplanmıştır. Bir hisse senedinin değeri, söz konusu firma değeri üzerinden %5-%15 aralığında iskonto yapılarak, Tl aralığında bulunmuştur. 4. Satışa aracılık edecek kuruluşun ve aracılığın niteliği: Satış, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından bakiyeyi yüklenim yöntemiyle gerçekleşecektir. 8

9 5. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: İhraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet : İhraca ilişkin tahmini toplam maliyetin 645 milyar TL ve pay başına maliyetin de 46 TL olacağı tahmin edilmektedir. 6. Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ve kullanım yerleri: Sağlanacak tahmini TL tutarındaki nakit girişi. işletme sermayesi ihtiyacını ucuz yoldan karşılamak ve ülkemizde mevcut talep fazlasına cevap verebilmek amacıyla şirketin kapasite artırımı ve enerji üretimi yatırımlarının en uygun maliyetle gerçekleştirmesinde kullanılacaktır. 7. Hisse Senedi Değerleri: a) Bir payın itibari değeri: TL b) Bir payın defter değeri: TL (1999 sonu itibariyle) TL (Haziran 2000 itibariyle) c) Bir payın satış fiyatı / Defter Değeri oranı : Satış fiyatının kesinleşmesinden sonra hesaplanacaktır. 8. Halka arz süresi: a) 2 (iki) iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz edilecek hisse senetlerinin TL nominal değerdeki kısmı (%35) yurtiçi yatırımcılara, TL nominal değerdeki (% 30) kısmı alım gücü yüksek yurtiçi yatırımcılara, TL nominal değerdeki (% 15 ) kısmı yurtiçi kurumsal yatırımcılara, tl nominal değerdeki (% 15 ) kısmı yurtdışı kurumsal yatırımcılara, Tl nominal değerdeki (% 5 ) kısmı Alkim Alkali Kimya A.Ş. ile Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına ( bundan böyle Alkim Çalışanları olarak anılacaktır.) tahsis edilmiştir. Yurtiçi yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır.anonim şirketler bu kategoriden talepte bulunabilirler. Alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılar ise; lot ve daha yüksek miktarda hisse senedi talep eden yatırımcılardır.anonim Şirketler bu kategoriden de talepte bulunabilirler. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar; yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, emekli sandıkları,vakıf ve dernekler ile sigorta şirketleridir.herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Yurtdışı kurumsal yatırımcılar yurtdışında yerleşik yatırım fonları,anonim şirketler,limited şirketler ve ortaklıklardır.herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Alkim çalışanları için herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır. Konsorsiyum Üyeleri nden sadece İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yurtdışında yerleşik yabancı kurumsal yatırımcılara ve Alkim Çalışanlarına ilgili tahsisler çerçevesinde satış yapmaya yetkilidir. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı, talep toplama neticesinde Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin onayı ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından değiştirilebilecektir.bu değiştirme işlemi talep fazlası olan tahsis gurubundan talep açığı olan tahsis gurubuna toplanan taleplerin kaydırılması ile gerçekleştirilecektir. Herbir konsorsiyum üyesi kendi taahhüt tutarı ile doğru orantılı olarak alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatından pay alacaktır. Konsorsiyum üyeleri, kendilerine tahsis edilen alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatının dolması durumunda, bu tahsisat gurubundan talep toplayamayacaktır.dileyen konsorsiyum üyesi müşterisini bir diğer konsorsiyum üyesine yönlendirebilir. 9

10 9. Başvuru Yerleri: KONSORSİYUM LİDERİ ARACI KURULUŞ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Center K: Esentepe / İSTANBUL Tel: Fax: ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri,bankamatikler, adresi ve nolu interaktif telefon, ARACI KURULUŞLAR VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sit. F2 A Blok Levent / İSTANBUL TEL: FAX: Ve T. Vakıflar Bankası TAO nın menkul kıymet merkezleri ve şubeler, adresi TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mebusan Cad. No: 145 Fındıklı İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin tüm şübeleri, Adresi ve nolu interaktif telefon AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No: 80 Gümüşsuyu Taksim / İSTANBUL TEL: / FAX: Ve tüm şubeleri ile Akbank T.A.Ş. nin tüm şubeleri, adresi ve telefon bankacılığı ile ( Aktel) ES MENKUL DEĞERLER YATIRIM A.Ş. Meşrutiyet Cad Tepebaşı / İSTANBUL TEL: FAX: / Ve tüm şubeleri ile Esbank T.A.Ş. nin tüm şubeleri HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstiklal Cad. No: 50 Beyoğlu / İSTANBUL TEL: FAX: Ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri TEKFEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. Aytar Cad. Metro iş hanu No: 10 Daire : Levent / İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri ile Tekfenbank A.Ş. nin tüm şubeleri 10

11 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez B-3 Blok Kat: Etiler / İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri ve adresi ve Arap Türk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Necati Bey Cad. Ali Paşa Değirmen Sk. No: Tophane/ Karaköy / İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi N o: 2 K: çağlayan / İSTANBUL Tel: fax: ve tüm şubeleri ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyük Postane Cad No: 70 Eminönü /İSTANBUL TEL: FAX: CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Barbaros Bulvarı no: 125 CamHan Balmumcu / İSTANBUL TEL: / / FAX: EGS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Stat Han No: 85/ Mecidiyeköy / İSTANBUL TEL: FAX: SINAİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Byükdere Cad. No: Esentepe / İSTANBUL TEL: / FAX: Başvuru Şekli: Halka arzda hisse senedi satın almak isteyen tasarruf sahiplerinin talep toplama süresi içinde 10. Maddede belirtilen başvuru yerlerinden birine başvurarak satın alacakları pay bedellerini Türkiye İş Bankası A.Ş. Menkul Kıymetler Müdürlüğü nezdinde açılan nolu özel hesaba yatırarak talep toplama formu doldurmaları gerekmektedir.talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması gerekir. Bu miktar alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılar için (Binbeşyüz) lot ve üstüdür. Diğer tahsis grupları için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.ancak, Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. 11. Pay Bedellerinin Yatırılacağı Banka Hesap No: Türkiye İş Bankası A.Ş. Menkul Kıymetler Müdürlüğü nezdindeki nolu hesap. 11

12 12. Başvuruları Değerlendirilmesi : Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı biraraya getirildikten sonra ortaya çıkan aynı adres bildiren mükerrer isimlerin talepleri aynı kurumdan yapılmışsa fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek dağıtım işlemine sokulmayacaktır. Farklı kurumlardan gelen aynı adres bildiren mükerrer isimlerin taleplerinde de az olan talep kabul edilmeyecektir. Farklı kurumlardan eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir.seri VIII. Tebliğ No: 22 Ek: 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Mükerrerve veya eksikliği vedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yurtiçi yatırımcılar, yurtdışı kurumsal yatırımcılar, yerli kurumsal yatırımcılar ve Alkim çalışanları için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan hisse senedi miktarından az ya da eşit olması halinde, bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda yukarıda belirtilen herbir tahsis gurubu için satışa sunulan toplam tutar talep eden yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutar talebi kısmen karşılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine satışa sunulan hisse senetlerinin tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplarında küsurat sözkonusu ise tama iblağ edilerek talebi karşılanamayan yatırımcılar arasında şirket yönetim kurulunun uygun gördüğü biçimde dağıtılacaktır. Konsorsiyum Üyeleri nin alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edebilecekleri hisse senedi miktarı, kendi yüklenim tutarlarının % 30 i olacaktır. Konsorsiyum Üyeleri, kendi tahsisat limitleri içerisinde kalmak şartıyla diledikleri alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılara (kendi kayıtlı müşterilerine ve/veya ilk defa gelen yatırımcılarına), diledikleri şekilde dağıtım yapmakta serbest olacaklardır. Talep toplama süresi içinde herhangi bir zamanda aracı kurumların kendi tahsisatları dolduğu anda yatırımcılarını uyarmaları gerekecektir. Tahsisatı dolan aracı kurumlar müşterilerinden para tahsil edemeyecek ve taleplerini kabul edemeyeceklerdir.bu konuda çıkan ihtilaflarda sorumluluk her aracı kurumun kendisinde olacaktır. Tahsilatları dolan konsorsiyum üyeleri, arzu ettikleri takdirde talepte bulunmak isteyen yatırımcılarının diğer konsorsiyum üyelerine yönlendirebileceklerdir. Konsorsiyum Lideri talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 işgünü içinde dağıtım listesini herbir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek şirkete verir. Şirket dağılım listesini kendilerine teslim edildiği günü izleyen en geç 2 işgünü içinde onaylar ve onayını yazılı olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne bildirir. 13. Hisse Senetlerinin Teslimi ve Bedellerinin İadesi : Hisse senetleri Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:5 tebliğinde yer alan hükümlere uygun olarak bastırılarak Konsorsiyum Lideri nin Takasbank taki hesabına teslim edilecek ve talep toplama süresinin bitimini takip eden 5 gün içinde 10. Maddede belirtilen başvuru yerlerinde talepleri karşılanan tasarruf sahiplerine teslim edilecektir. Karşılanamayan taleplere ilişkin paraların iadesi, dağıtım listesinde ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından 10. maddede belirtilen başvuru yerlerinde yapılacaktır. 14. Halka Arzda İşlem Yasaklılar: SPK Seri VIII No:22 Tebliği Ek Madde 1 de belirtildiği üzere sermaye piyasası araçlarının halka 12

13 arzı yoluyla satışında sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz eden ihraççılar ile halka arza aracılık eden aracı kuruluşların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kanuni denetçiler, murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları sözkonusu sermaye piyasası araçlarını doğrudan veya dolaylı olarak satın alamazlar. 15. İMKB de işlem görme Bu hisse senetlerinin, satış tamamlandıktan sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görebilmesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlıdır. 13

14 IV. MALİ TABLOLAR 1. Ortaklığın 30/06/1999 ara dönem, 31/12/1999 yıl sonu ile 30/06/2000 ara dönem tarihli hesap durumuna göre aktif ve pasifi: Daha önce Alkim Alkali Kimya A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim tesislerinin devri ile gerçekleşen ayni sermaye ile tarihinde kurulmuştur. AKTİF (Milyon TL) Denetlenmemiş Kuruluş Denetlenmiş Denetlenmiş I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yan Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları F. Diğer Dönen Varlıklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık D. Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri Binalar Makina Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlıklar AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI

15 PASİF (Milyon TL) Denetlenmemiş Kuruluş Denetlenmiş Denetlenmiş I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Kısa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F.Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler G. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Diğer K.D.V. (Terkin Edilecek K.D.V.) II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi 0 0 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklar. Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı 0 0 E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve Gayrimenkul Satış Kazançları 7. Geçmiş Yıl Karı F. Net Dönem Karı G. Dönem Zararı (-) H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) Yılı Zararı Yılı Zararı PASİF VARLIKLAR TOPLAMI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI 30/03/2000 ANKARA SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış)

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış) SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ (Bireysel Yatırımcılara Satış) (MEVCUT PAYLARIN SATIŞI+NAKİT SERMAYE ARTIRIMI) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN SERMAYESİNİN TAMAMI NAKDEN KARŞILANMAK ÜZERE 20.000.000.000.000.-TL den 22.500.000.000.000.-TL YE ARTIRILMASI VE ARTIRILAN 2.500.000.000.000.-TL

Detaylı

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR.

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. PARK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 150,000,000,000.-TL LIK HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.801.000.000.000,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 9.801.000.000.000,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 9.801.000.000.000,-

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN:

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN: SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN: 1) NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2) BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Bu vesile ile elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı düzenlendiği

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum. 27 Mart 2013 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL 1 Genel Merkezimizin Olduğu Metropol Binası 2 Ödenmiş sermaye

Detaylı