TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNDE VERĐ TOPLAMA - GÜNCELLEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM OLANAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNDE VERĐ TOPLAMA - GÜNCELLEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM OLANAKLARI"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNDE VERĐ TOPLAMA - GÜNCELLEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM OLANAKLARI Mehmet KOŞAK Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve Đstimlak Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Sırameşeler BURSA, ÖZET Bursa Büyükşehir Belediyesinde 1996 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulduktan sonra ihtiyaçlar çerçevesinde ve sınırların genişlemesiyle orantılı olarak bilgi çeşitliliği ve miktarı artmıştır. Verilerin miktarının ve çeşidinin artması, farklı kurumlardan veri toplanması sonucunda verilerin CBS entegrasyonunda çeşitli sorunlarla karşılaşılmasına neden olmuştur. Bu sorunlar zaman içinde aşılsa da verilerin güncellenmesi gerekliliği ve zorunluluğu aynı işlemlerin tekrar tekrar yapılmasına sebep olmuş bu da işlerin yavaşlaması ve maliyetlerin artmasına sebep olmuştur. CBS için gerekli verilerin toplanması ve güncellenmesi aşamasında gerek kurum içinde ve gerekse kurum dışında çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu bildiri de bu sorunlar ve çözüm önerileri ile Bursa Büyükşehir Belediyesinde hayata geçirilmek istenen CBS Projesinin temelleri anlatılacaktır. Anahtar Sözcükler: CBS, güncelleme, arayüz, veri çeşitliliği, format dönüşümü ABSTRACT The amount of information has increased within the framework of the needs and constraints of diversification and expansion in proportion after Geographic Information Systems has been established in 1996 in the Bursa Metropolitan Municipality. Increased the amount and kinds of data, collecting data from different institutions as a result of the integration of data in GIS has led to various problems. These issues need to be updated over time exceeded even though the data and the obligation to make the same actions over and over again, which caused work to slow down and increased costs caused. GIS for data collection and need to be updated within the organization during and outside both institutions have been faced with various problems. This paper and proposals for solutions to this problem in Bursa Metropolitan Municipality want to implement the basics of the GIS project will be discussed. Keywords: GIS, update, interface, data assaortmnet, format conversion 1

2 1. GĐRĐŞ Bursa Büyükşehir Belediyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulduğunda Belediye sınırları 3 ilçe ve 174 mahalleden oluşmaktaydı. Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile sınırlar 7 ilçe 268 mahalle ve 122 köy olarak genişlemiştir. Bu durum Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde toplanan ve güncellenen verilerin miktarını arttırmıştır. Farklı kurumlardan veri toplama zorunluluğu verilerin miktarının artmasına neden olmasının yanında farklı yazılımlarla üretilen çok çeşitli ve farklı formatta verileri de toplama ve güncelleme sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların aşılması için gerekli çalışmaların yapılmış olmasına rağmen verilerin güncel tutulması zorunluluğu aynı işlerin tekrar tekrar yapılmasına sebep olmuş bu da işlerin yavaşlamasına neden olmuştur. BĐLGĐ ALIŞVERĐŞĐNDE BULUNULAN KURUMLAR ĐLÇE BELEDĐYELER ALTYAPI KURUMLARI DĐĞER KAMU KURUMLARI BUSKĐ hariç tüm kurumlardan veriler aylık bazda görevli personel tarafından sayısal ortamda alınarak CBS Ana sunucu bilgisayarında ve veritabanında güncellenmektedir. Bu güncelleme için verilere çeşitli ara programlar kullanılarak format dönüşümleri yapılmakta veri kaybı olması durumunda veriler tekrar editlenmektedir. 2

3 COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNDE BULUNAN VERĐLER GRAFĐK BĐLGĐLER FOTOGRAMETRĐK HALĐHAZIR HARĐTALAR -NUMARATAJ HARĐTALARI -KADASTRAL HARĐTALAR -ĐMAR PLANLARI -ALTYAPI BĐLGĐLERĐ (BUSKĐ,BURSAGAZ,UEDAŞ, TELEKOM Kazı Güzergahları ve Hat Bilgileri) -UYDU GÖRÜNTÜLERĐ -3 BOYUTLU ARAZĐ MODELĐ METĐNSEL BĐLGĐLER -TAPU SĐCĐL BĐLGĐLERĐ -BBB KĐRALIK MÜLK BĐLGĐLERĐ Büyükşehir Belediyesi Eski Sınırlar 255 km 2 Büyükşehir Belediyesi Yeni Sınırlar 2215 km 2 AFET BĐLGĐ BANKASI VERĐLERĐ Sınırlar yaklaşık 10 katına çıkmış olup -EĞĐTĐM KURUMLARI toplanması ve güncellenmesi gereken veri -SAĞLIK KURUMLARI miktarı da ile veri alışverişinde bulunulan -LABORATUVARLAR Belediye ve kurum sayısı da aynı oranda -ECZANELER artmıştır. -CAMĐLER -ĐTFAĐYE BĐLGĐLERĐ -KONAKLAMA TESĐSLERĐ -DEPREMDE HASAR GÖREN BĐNA BĐLGĐLERĐ KENT REHBERĐ Kurum Đçinde Karşılaşılan Sorunlar - Her birim kendi çalışmalarını alışılageldikleri yazılımlarla yaptıklarından format dönüşümünde problemler yaşanmıştır. - Teknik birimlerde CBS ile ilgili en az bir personelin olmaması sonucunda verilerin entegrasyonunun sağlanamaması - Yapılan ölçümlerin, üretilen projelerin lokal bilgisayarlarda tutulması ortak bir sunucu bilgisayar ve veritabanı kullanma alışkanlığının oluşturulamaması - CBS tarafında teknik birimlerin işlerini kolaylaştıracak arayüzleri oluşturabilecek teknik personel bulunmaması Kurum Dışında Karşılaşılan Sorunlar - Kurumlar arası veri standardının oluşturulamaması - Farklı programlarla veri üretilmesi sonucunda format dönüşümleri gerekmesi ve veri kaybının olması - Her kurum kendi içinde bir sistem kurması ve bu sistemin diğer bilgi sistemleriyle iletişim halinde olmaması - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile diğer kurumlar arası online bağlantı olmaması sebebiyle verilerin belli aralıklarla güncellenebilmesi, verilerin alınmasından sonraki süreç içinde güncelliğinin yitirilmesi 3

4 ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Kurum Đçine Yönelik Öneriler -Veri üretecek veya sadece veriyi okuyacak her birim için bir CBS Modülü ile işleri kolaylaştıracak arayüz programlar oluşturarak tüm birimlerin CBS Standardında veri üretip kullanması sağlanmalı. -Belediye içinde üretilen verilerin tek merkezden yönetimini sağlamak için gerekli altyapı oluşturulmalı. -Tüm grafik verilerin geometrisinin de bir veri tabanında toplanmasını sağlamak için spatial data sistemine geçilmeli ve tüm birimlerde yapılacak tekrarlanan işlerin önüne geçerek gerçek zamanlı veriler kullanıma sunulmalı. BURSA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐNDE VERĐ ÜRETĐMĐ VE GÜNCELLEMEYE YÖNELĐK YAPILMASI GEREKENLER UYGULAMA YAZILIMLARI, ARAYÜZLER VE GÜNCELLEME İLİŞKİLERİ AYKOME MODÜLÜ ( TÜM ALTYAPI KURUMLARININ HAT VE KAZI GÜZERGAHI BĐLG B LGĐLER LERĐNĐN GĐRĐLMES LMESĐ VE GÜNCELLENMESĐ) NUMARATAJ MODÜLÜ (BİNA ve BAĞIMSIZ BÖLÜM LERİNİNGÜNCELLENMES NGÜNCELLENMESİ) İMAR MODÜLÜ (PLAN TADİLAT GÜNCELLEMELERİ) PROJE MODÜLÜ (ETÜD PROJELER DAĐRES RESĐ BAŞKANLI KANLIĞINDA INDA ÜRETĐLEN PROJELERĐN SDO DA GÜNCELLENMES MESĐ) BĐNA GÜNCELLEME MODÜLÜ (BĐNALARIN GRAFĐK K OLARAK SDO DA GÜNCELLENMESĐ) KADASTRO MODÜLÜ (MÜLKİYET GÜNCELLEMELERİ) KAMULAŞTIRMA MODÜLÜ (KAMULAŞTIRILACAK YERLERİN VE LERİNİN N SDO DA BELİRLENEREK GÜNCELLENMES LLENMESİ HARİTA MODÜLÜ (HAL HALİHAZIR HAZIR HARİTALARIN GÜNCELLENMESİ) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ COĞRAFİ İ SİSTEMİ VERİ TABANI ORACLE(SDO) ÇEVRE MODÜLÜ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL AİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞINDA INDA CBS VERİLER LERİNİ KULLANARAK TEMATİK HARİTALAR HAZIRLAMA VE LERİNİN N GÜNCELLENMESİ FEN İŞLER LERİ MODÜLÜ (PROJELERİN GÜNCELLENMESİ) ULAŞIM MODÜLÜ (YOLLARA AİT A T TRAFİK K YÖN B LERİ VE UKOME KARARLARININ GÜNCELLENMESİ SOSYAL İŞLER MODÜLÜ (SOSYAL VERİ GÜNCELLEMELERİ) BUSKĐ MODÜLÜ (BUSKĐ NĐN N N CBS VERĐLER LERĐNĐ SORGULAMA VE BĐLG B LGĐLER LERĐNĐ GÜNCELLENMESĐ ) PARK VE BAHÇE MODÜLÜ (PARKLARIN GÜNCELLENMESİ) 4

5 Kurum Dışına Yönelik Öneriler - Kurumlar arası veri standardı Đçişleri Bakanlığı nın yayınladığı Coğrafi Tabanlı Đl-Kent Yönetim ve Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu çerçevesinde oluşturulmalı. - Farklı programlarla veri üretilmesi sonucunda gerekli format dönüşümleri ile veri kaybının önüne geçmek için verileri spatial data sisteminde Open GIS standardında üretmeli. Bunun için gerekli olan ve söz konusu standartları (Web Map Service WMS, Web Feature Service WFS gibi) destekleyen yazılımların kullanımı sağlanmalı. - Veri alınacak ve bilgi sunulacak kurumlar arası bağlantıların (Fiber optik kablo, Web, metro ethernet gibi ) yapılarak verilerin tek bir merkezden yönetimi sağlanmalı. - Grafik veriyi üretecek, güncelleyecek kurumlara kapasitesi yüksek fiber optik bağlantı ve arayüzler, text verisini güncelleyecek kurumlara da Web arayüzleri sağlanmalı. - Bilgi Sistemi kurmayı ve söz konusu verileri kullanmayı düşünen tüm kurumların yatırımlarını bir merkezden ve fondan yönetimi sağlanmalı. - Her kurum bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda eğitimli personel bulundurarak kurumsal sistemlerin devamlılığı sağlanmalı. BURSA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ VERĐ TABANI ORACLE(SDO) ĐLÇE BELEDĐYELER -Osmangazi Belediyesi -Yıldırım Belediyesi -Nilüfer Belediyesi -Mudanya Belediyesi -Gemlik Belediyesi -Kestel Belediyesi -Gürsu Belediyesi UYGULAMA SUNUCUSU (Application Server AS) ALTYAPI KURUMLARI -BUSKĐ -UEDAŞ -TELEKOM -BURSAGAZ -KARAYOLLARI TAKBĐS TAPU-KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fiber optik Kablo Metro Ethernet, Web DĐĞER KAMU KURUMLARI -ĐL SAĞLIK MÜD. -ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜD. -ĐL EMNĐYET MÜD. 5

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ M.S. Ayık 1, M. Sancak 2, S. Akkar 3 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı,

Detaylı

BURSA KARAYOLU GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLAMA PROJESİ

BURSA KARAYOLU GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLAMA PROJESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara BURSA KARAYOLU GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLAMA PROJESİ Tuba Selim 1, Necla Yörüklü 2, Esra

Detaylı

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 Infrastructure Information Systems And Assessment Of Applications In The Country Mustafa AĞUŞ Akın Oğuz DİNÇ Uzaktan Algılama

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ Eylem Kaya 1, M. Erkan Uçaner

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 639 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 1. GİRİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı na bağlı

Detaylı

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET BİLDİRİ KİTABI PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS Mustafa Yalçınkaya 1, Gönül Yıldız 2,Ahmet Fatih Hameş 3 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI Mustafa Yalçınkaya 1, Ahmet Fatih Hameş 2 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,Kavacık,İSTANBUL, myalcinkaya@igdas.com.tr 2 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,İGABİS

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI Seda Döner 1, Reha Metin

Detaylı

OTOMASYON DONANIM. Tüm birimlerimiz (ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde) işlerini büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapmaktadır.

OTOMASYON DONANIM. Tüm birimlerimiz (ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde) işlerini büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapmaktadır. Faaliyet Raporu 2011 Bilgi İşlem Müdürlüğü DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması E-BELEDİYE

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS)

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) Dilek TEZEL 1, İbrahim ÖZDEMİR 2, İmren YENİPINAR 3 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, dilek.tezel@csb.gov.tr 2 Çevre

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE

Detaylı

SOSYO TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLARLA KONUMSAL VERİ ALTYAPISI KURULMASI SÜRECİNDE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SOSYO TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLARLA KONUMSAL VERİ ALTYAPISI KURULMASI SÜRECİNDE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara SOSYO TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLARLA KONUMSAL VERİ ALTYAPISI KURULMASI SÜRECİNDE MEVCUT DURUM

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ Tolga Bakırman, M. Ümit Gümüşay YTÜ, Yıldız Teknik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ETKİLEŞİMLİ VE ANALİZ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ETKİLEŞİMLİ VE ANALİZ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ETKİLEŞİMLİ VE ANALİZ TABANLI ÖZET KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Arş.Gör.Abdurrahman GEYMEN, Arş.Gör.İsmail R.KARAŞ, Prof.Dr.İbrahim BAZ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA ULUSLARARASI STANDARTLAR

Detaylı

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması 55 2014;24(2):55-63 doi: 10.5505/planlama.2014.83792 GÖRÜŞ / VIEW Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması Improving Building Permit Procedures in Municipalities Yelda

Detaylı

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * TRKBİSS * TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ - PROJESİ - YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ GERÇEKLEŞİM

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı