Robot Yardımiyla Mini-torakotomiden Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Tek Damar Hastası Olgularımiz Robotically Enhanced Coronary Artery Bypass

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Robot Yardımiyla Mini-torakotomiden Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Tek Damar Hastası Olgularımiz Robotically Enhanced Coronary Artery Bypass"

Transkript

1 Robot Yardımiyla Mini-torakotomiden Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Tek Damar Hastası Olgularımiz Robotically Enhanced Coronary Artery Bypass Surgery Via Mini-thoracotomy In Cases With Single Vessel Disease

2 Uzm. Dr. Vedat Bakuy İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL TÜRKIYE Uzm. Dr. Mete Gursoy İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL TÜRKIYE Dr. Cabir Gulmaliyev İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL TÜRKIYE Uzm. Dr. Ebru Bal Polat İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL TÜRKIYE Doç. Dr. Ahmet Akgül İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL TÜRKIYE

3 Makale Özeti Kalp ve damar cerrahisinde robot yardımıyla yapılan operasyonlar sıklıkla koroner bypass greftleme, kapak replasmanı ve onarımı ameliyatlarıdır. Özellikle tek damar koroner arter hastalığı olan olgularda minimal insizyon ile koroner bypass ameliyatı gerçekleştirilebilir. Biz de bu yazıda kliniğimizde robot yardımıyla atan kalpte koroner bypass yapılmış vakaları sunmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass greftleme;robotik cerrahi;minimal invaziv cerrahi prosedürler Manuscript Abstract Robot-assisted operations in cardiovascular surgery are generally coronary bypass grafting, valve replacement and repair. Especially in the patients with single-vessel coronary artery disease, coronary artery bypass grafting operation can be performed with minimal incisions. In this article we aimed to present cases that coronary artery bypass grafting operation performed on beating heart with robotic assistance in our clinic. Keywords: Coronary artery bypass grafting;robotic surgery;minimal invasive surgical procedures

4 ROBOT YARDIMIYLA MİNİ-TORAKOTOMİDEN KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ YAPILAN TEK DAMAR HASTASI OLGULARIMIZ Robotically enhanced coronary artery bypass surgery via mini-thoracotomy in cases with single vessel disease Op.Dr.Vedat Bakuy, Op.Dr.Mete Gursoy, Asistan Dr.Cabir Gulmaliyev, Op.Dr. Ebru Bal Polat, Doç.Dr.Ahmet Akgül *Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bakirkoy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye İletişim Adresi / Correspondence: Dr.Vedat Bakuy Bakirkoy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye e-posta: Tel:

5 Özet Kalp ve damar cerrahisinde robot yardımıyla yapılan operasyonlar sıklıkla koroner bypass greftleme, kapak replasmanı ve onarımı ameliyatlarıdır. Özellikle tek damar koroner arter hastalığı olan olgularda minimal insizyon ile koroner bypass ameliyatı gerçekleştirilebilir. Biz de bu yazıda kliniğimizde robot yardımıyla atan kalpte koroner bypass yapılmış vakaları sunmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass greftleme, robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahi prosedürler Abstract Robot-assisted operations in cardiovascular surgery are generally coronary bypass grafting, valve replacement and repair. Especially in the patients with single-vessel coronary artery disease, coronary artery bypass grafting operation can be performed with minimal incisions. In this article we aimed to present cases that coronary artery bypass grafting operation performed on beating heart with robotic assistance in our clinic. Key Words: Coronary artery bypass grafting, robotic surgery, minimal invasive surgical procedures

6 Giriş Minimal invaziv endoskopik teknikler günümüzde cerrahi disiplinlerin hemen hepsinde artan sıklıkla uygulama alanı bulmaktadır. Özellikle robot yardımıyla gerçekleştirilen ameliyatlarda üç boyutlu görüntüleme sistemi ve cerrahın el hareketlerini taklit eden laporoskopik kollar vasıtası ile cerrahi kesilerin ve travmanın azaltılması amaçlanmış ve böylece daha az postoperatif ağrı, kan kaybı, hastanede kalış süresi ve normal aktiviteye erken dönüş sağlanmıştır. 1 Kalp ve damar cerrahisinde ise robotik teknoloji yardımıyla sıklıkla koroner bypass greftleme ameliyatı ile kapak replasmanı ve onarımı operasyonları yapılmaktadır. 2 Bu teknoloji yardımıyla cerrahi prosedürler günümüzde Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde de uygulanabilmektedir. Kliniğimizde de tek damar koroner arter hastalarında [sol ön inen arterde (LAD) % 70 ve üzeri proksimal lezyon] robot yardımıyla koroner bypass operasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Olgu Sunumu Tek damar hastalığı nedeniyle kliniğimizde koroner arter bypass greftleme ameliyatı planlanan hastalar, robot yardımıyla minimal invaziv operasyon teknikleri ve komplikasyonları hakkında bilgilendirildi. Bu hastalardan bu teknikle ameliyat için onamları alınan 6 hastaya Da Vinci S Cerrahi Sistemi (Intuitive Surgical, California,USA) yardımıyla internal mammaryan arter (İMA) hazırlanmasını takiben küçük torakotomiden tekli bypass [single vessel small thoracotomy (SVST)] yapıldı. Olguların anjiografik ve operatif bilgileri Tablo 1 de yer almaktadır. Cerrahi Teknik Anestezi Standart anestezi indüksiyonunu takiben hasta çift lümenli endotrakeal tüp ile entübe edilerek tek akciğer ventilasyonu sağlandı. Hastaya eksternal defibrilatör pedi yerleştirildi ve sol toraksı pedler yardımı ile 30 derece eleve edilerek pozisyon verildi. İMA çıkarılmasını takiben 2 mg/kg sistemik heparin verildi. Anastomoz tamamlandıktan sonra heparin, protamin ile 1:1 nötralize edildi. 3

7 İMA Hazırlanması Hastanın sol akciğer ventilasyonu durdurulup tek akciğer ventilasyonuna geçildi. Sol 5. interkostal aralık (İKA) ön aksiler hattan kamera portu kısa süre için düşük volümlü ventilasyon yaptırılarak yerleştirildi ve aynı porttan intratorasik basınç 8-10 mmhg arası olacak şekilde CO 2 insuflasyonuna başlandı. Bu portan yerleştirilen kamera yardımı ile 3. ve 7. İKA midklaviküler hattan kavite içi görülerek robotun kollarının girişi için diğer portlar yerleştirildi. Koter cihazının koagulasyon ve kesme değerleri 20 watt3 olarak ayarlanıp İMA diseksiyonuna endotoraksik fasyanın açılması ile başlandı ve iskeletize olarak proksimalde 1.İKA dan distal bifurkasyona kadar hazırlandı. Distal ucu kesilerek akımı değerlendirilip mini buldog ile klempe edildi. Perikard koter ile frenik sinirin 2-3 cm üzerinden paralel şekilde açıldı.. İMA nın perivasüler dokusu klip yardımı ile sol ön inen arter e (LAD) yakın olacak şekilde perikardiyal yağ dokusuna tutturuldu. Sistem kolları uzaklaştırıldı ve portlar çıkarıldı. LAD trasesine uyacak şekilde sol memealtı 4.İKA dan yaklaşık 5 cm lik insizyon ile torakotomi yapıldı. (Şekil 1) LAD sahası herhangi bir stabilizatör kullanmaksızın 1/0 ipek sütürler ile hareketsizleştirildi ve atan kalpte sol İMA nın LAD ye anastomozu gerçekleştirldi. Sol enstrüman port insizyonundan 32F dren sol plevral boşluğa yerleştirildi. Tüm hastalara interkostal blok uygulaması insizyon hattının bir üst ve bir alt segmentlerini içerecek şekilde toplam 3 segmentte sinir blokajı (% 0,5 bupivakain 5 ml, %20 prilokain 5ml) uygulandı. Blok uygulaması kotların alt ucu damar-sinir paketinin geçtiği düşünülen hattın hemen altından enjektör iğnesi ile girilerek yapıldı ve insizyonlar kapatıldı. Hastalar yoğun bakıma alındıktan sonra 4-6 saat arasında ekstübe edildi. Bu periyotta görsel analog skala (Visual Analogue Scale; VAS) değeri beş ve üstünde ise non-steroid antienflamatuar (tenoksikam, 20 mg) intravenöz olarak yapıldı. Hiçbir hastada kan ve kan ürünleri ihtiyacı olmadı.. Kanama ve reoperasyon gerektiren iskemik olay yaşanmayan hastalar ertesi gün servise alındı. Hastalardan distal sağ koroner arter lezyonu bulunan bir hastaya operasyonu takiben elektif olarak stent konularak hibrid olarak tedavi edildi. Olgular en erken 3, en geç 5. günde taburcu edildi

8 Tartışma Yirminci yüzyılın başından itibaren cerrahinin her alanında operasyonları daha küçük insizyonlarla gerçekleştirme yolları araştırılmış, minimal invaziv uygulamalar geliştirilmeye başlanmış ve laparaskopik appendektomi gibi bazı operasyonlar standart prosedür haline gelmiştir. Hastanede yatış süresinin daha kısa olması, hastaların normal günlük aktivitelerine daha kısa sürede dönüş sağlaması gibi üstünlükleri bu operasyonların popülaritesini daha da artırmıştır. Tüm bu avantajlarına rağmen endoskopik cerrahide görüntünün iki boyutlu olması, kısıtlı manevra kabiliyeti, derinlik duyusunun olmaması minimal invaziv cerrahide yeni teknolojilerin geliştirilmesi düşüncesini ortaya çıkarmıştır ve çalışmalar sonucunda robot yardımlı endoskopik cerrahi kavramı ortaya çıkmıştır. Toraks boşluğunda cerraha geniş görüş alanı ve hareket kabiliyeti sağlayan robotik cerrahinin gelişmesiyle minimal invaziv cerrahi kalp cerrahisinde de uygulanmaya başlanmıştır yılında Loulmet ve ark. tarafından iki hastada arka arkaya ilk tam endoskopik koroner bypass ameliyatı gerçekleştirilmiştir. 3 Hastanede kısa yatış süresi, küçük insizyonlar nedeniyle hastalarda kozmetik açıdan memnuniyet sağlaması, postoperatif ağrının az hissedilmesi, sternotominin iyileşmesi süresinde gereken kısıtlamaları ortadan kaldırması robotik cerrahinin en önemli avantajlarındandır. Operasyonun off-pump cerrahi ile atan kalpte gerçekleştirilmesi kardiyopulmoner bypassın etkileri göz önünde bulundurulduğunda robotik cerrahinin başka bir üstünlüğünü ortaya çıkarmaktadır. İzole sol ön inen arter stenozu olan hastalarda çalışan kalpte koroner bypass ile perkutan koroner girişimin (PKG) karşılaştırıldığı bir çalışmada beş yıllık izlemde kardiyak ölüm açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmasa da, işlem sonrası miyokard enfarktüsü ve revaskülarizasyon ihtiyacı PKG grubunda istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksek bulunmuştur. 4,5. Bu grup hastalarda operasyonun robotik cerrahi ile sternotomisiz gerçekleştirilmesi hastalara operasyon sonrası dönemde yüksek yaşam konforu sunmaktadır

9 Robot yardımlı cerrahi uygulamaların gerçekleştirilmesi için gereken şartların sağlanması ve eğitimli kadronun oluşturulmasında etkili önemli faktörlerden biri de ekonomik boyuttur. Robot yardımlı minimal invaziv kalp cerrahisi operasyon maliyetinde artışa neden olsa da postoperatif yoğun bakım süresi ve hastanede kalış süresinde önemli ölçüde azalma sağlamaktadır. Robot yardımıyla ASD ve mitral kapak operasyonun yapıldığı 40 hastadan oluşan grubun incelendiği bir çalışmada intraoperatif maliyet belirgin olarak ameliyat süresi ve sarf malzameleri harcamalarında daha yüksek bulunmuş ancak postoperatif maliyetde ise belirgin olarak yoğun bakım ve servis harcamaları daha düşük bulunmuştur. Çalışmada robotik cerrahinin ASD ve mitral tamirde toplam hastane masraflarını istatistiksel olarak artırmadığı saptanmıştır Robotik cerrahide sonucu etkileyen ve yaygın kullanımı kısıtlayan en önemli faktörlerden biri de hasta seçimidir. Konvansiyonel kalp cerrahisi ile kıyaslandığında hastanın operasyon öncesi akciğer fonksiyonları tek akciğer ventilasyonunun başarısı açısından önemlidir. Toraks boşluğunda robotun kollarının yeterli hareketini sağlayabilmek için hastanın kilosu, perikardiyal ve plevral yapışıklıklar ameliyattan önce dikkat edilmesi gereken faktörlerdendir. Özellikle tam endoskopik koroner bypass yapılması planlanan hastalarda assendan aort ve periferik arterler ateroskleroz ve kalsifikasyon açısından araştırılmalıdır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda robotik koroner bypass cerrahisi için kontendikasyonlar sol ön inen arterin kalsifik ve intramural yerleşimli olması, yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, ileri yaş, toraks boşluğunda anatomik deformite olması, sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının ileri derecede bozulmuş olması ve periferik damar hastalığı olarak sayılabilir. 7 Robot yardımıyla internal mammaryan arter greftinin hazırlandığı 200 hastadan oluşan bir seride orta dönem anastomoz açıklık oranları %95 in üzerinde saptanmıştır Hasta konfor ve memnuniyetini önemli ölçüde artıran robotik kalp cerrahisinin gelişme süreci devam etmektedir. Klasik endoskopik aletlere kıyasla daha geniş görüş alanı ve 360 derece hareket olanağı sağlayan robotik cerrahide dokunma duyusunun olmaması gibi cerrahı kısıtlayan faktörler zaman geçtikçe teknolojik gelişmelerle giderilecektir. Robotik cerrahinin uzun dönem başarılı sonuçları prospektif çalışmalarla gösterildikçe kalp cerrahisinde daha geniş bir alana sahip olacak ve standart eğitim programlarında yer alacaktır. 6

10 Sonuç olarak daha kısa nekahet süresi ve artmış yaşam kalitesi sunan robotik kalp cerrahisi eğitimli cerrahlar ve uygun fiziki şartlar sağlanarak seçilmiş hasta grubunda yüksek başarı oranı ile uygulanabilir. Çıkar Çatışması Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması yaratacak durum olmadığını beyan eder

11 Kaynaklar Modi P, Hassan A, Chitwood WR Jr. Minimally invasive mitral valve surgery: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cardiothorac Surg 2008;34(5): Sanisoğlu İ, Sağbaş E, Güden M, Akpınar B. Robot Yardımıyla Kalp Cerrahisi. In: Duran E, ed. Kalp ve Damar Cerrahisi, Cilt: 2, I. Baskı. İstanbul: Çapa Tıp Yayınevi; p Loulmet D, Carpentier A, d'attellis N, Berrebi A, Cardon C, Ponzio O, et al. Endoscopic coronary artery bypass grafting with the aid of robotic assisted instruments. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;118: Goy JJ, Eeckhout E, Burnand B, Vogt P, Stauffer JC, Hurni M, et al. Coronary angioplasty versus left internal mammary artery grafting for isolated proximal left anterior descending artery stenosis. Lancet 1994;343: Goy JJ, Eeckhout E, Moret C, Burnand B, Vogt P, Stauffer JC, et al. Five year outcome in patients with isolated proximal left anterior descending coronary artery stenosis treated by angioplasty or left internal mammary artery grafting. Circulation 1999;99: Morgan JA, Thornton BA, Peacock JC, Hollingsworth KW, Smith CR, Oz MC, et al. Does robotic technology make minimally invasive cardiac surgery too expensive? A hospital cost analysis of robotic and conventional techniques. J Card Surg 2005;20(3): Ertan Sağbaş, İlhan Sanisoğlu, Mustafa Güden, Barış Çaynak, Belhhan Akpınar. Robotically enhanced totally endoscopic coronary artery bypass surgery in three cases. Turk Gogus Kalp Dama 2008;16(4): Lee JD, Srivastava M, Bonatti J. History and current status of robotic totally endoscopic coronary artery bypass. Circ J. 2012;76(9):

12 Olgular Cinsiyet/ Yaş Koroner arter lezyonu LİMA hazırlanma süresi(dk) Toplam ameliyat süresi (dk) Ekstübasyon süresi (saat) Yoğun bakımda kalış süresi (saat) Postoperatif hastanede kalış süresi (gün) E/47 LAD % E/40 LAD % E/58 LAD % stent stenozu 4 E/55 LAD % , E/43 LAD % E/60 LAD subtotal RCA %70(distal) Tablo 1: Olguların anjiografik ve operatif bilgileri Şekil 1: Sol memealtı 4.interkostal aralıktan kısa insizyonla mini torakotomi yapıldı

13 Resim

Robotik koroner cerrahisinin dünü, bugünü ve yar n

Robotik koroner cerrahisinin dünü, bugünü ve yar n 210 Derleme Review Robotic coronary artery surgery: past, present and future Selami Do an, Birkan Akbulut, Tayfun Aybek, Stefan Mierdl*, Anton Moritz, Gerhard Wimmer-Greinecker Thoraks ve Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TGKD Cilt: 10 Sayı: 4 Kasım 2006 The Turkish Journal of Invasive Cardiology TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TJIC Volume:10 Number:4

Detaylı

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 732-737 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0508 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Our laparoscopic

Detaylı

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Surgical treatment of postinfarction ventricular

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR Dr. Levent YAZICIOĞLU (*), Dr. Özge Korkmaz UYMAZ (*), Dr. Mehmet ARIKBUKA (*), Dr. Attilla ARAL (*), Dr. Ümit ÖZYURDA (*) Gülhane Tıp Dergisi

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi #

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Belhhan AKPINAR*, Mustafa GÜDEN*, Bülent POLAT*, Ertan SAĞBAŞ*, İlhan SANİSOĞLU*, Bingür SÖNMEZ*, Cemi DEMİROĞLU** Kadir Has Üniversitesi,

Detaylı

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi. Ana Bilim Dalı İZOLE MİTRAL KAPAK DEĞİŞİMİ YAPILAN HASTALARDA, MİNİMAL

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi. Ana Bilim Dalı İZOLE MİTRAL KAPAK DEĞİŞİMİ YAPILAN HASTALARDA, MİNİMAL T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı İZOLE MİTRAL KAPAK DEĞİŞİMİ YAPILAN HASTALARDA, MİNİMAL İNVAZİF PORT AKSES YÖNTEMİYLE KONVANSİYONEL MEDYAN STERNOTOMİ

Detaylı

Mitral Kapak Değişiminde Bronş Blokeri ile Tek Akciğer Ventilasyonu

Mitral Kapak Değişiminde Bronş Blokeri ile Tek Akciğer Ventilasyonu TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(5):265-270 doi:10.5222/jtaics.2011.265 Olgu Sunumu Mitral Kapak Değişiminde Bronş Blokeri ile Tek Akciğer Ventilasyonu Aslı

Detaylı

Robotik Cerrahi ve Kalp Cerrahisinde Robotik Cerrahinin Yeri

Robotik Cerrahi ve Kalp Cerrahisinde Robotik Cerrahinin Yeri Robotik Cerrahi ve Kalp Cerrahisinde Robotik Cerrahinin Yeri Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Memorial Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, STANBUL e-posta: bingur@clubbypass.com Y llarca büyük cerrahi büyük

Detaylı

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):97-101 97 Olgu Sunumu Case Report Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Single port transumbilical laparoscopic donor nephrectomy

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flep Ameliyatı ile Primer Kapamanın Karşılaştırılması

Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flep Ameliyatı ile Primer Kapamanın Karşılaştırılması Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(2):87-94 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flep Ameliyatı ile Primer Kapamanın Karşılaştırılması

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ İSTANBUL MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE

Detaylı

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 1, Nisan 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 1, April 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*]

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):173-180 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Surgical and Medical Follow-Up Results of Type

Detaylı

Kliniğimizde Yapılan Yüz Kırk Yedi Total Laparoskopik Histerektomi Olgusunun Analizi

Kliniğimizde Yapılan Yüz Kırk Yedi Total Laparoskopik Histerektomi Olgusunun Analizi İKSST Derg 6(1):6-13, 2014 doi:10.5222/iksst.2014.006 Araştırma Kliniğimizde Yapılan Yüz Kırk Yedi Total Laparoskopik Histerektomi Olgusunun Analizi Analysis of 147 Total Laparoscopic Hysterectomy Cases

Detaylı

Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi

Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi Araştırma Yazısı Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi The Treatment of Post-Intubation Tracheal Stenosis Atila Türkyılmaz 1, Yener Aydın 1, Murat Ermancık 1, Ali Fuat Erdem 2, Atilla Eroğlu

Detaylı

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ HİZMETLERİMİZ Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Eğitim Danışmanlık Medikal Hizmetler Rehberlik Hizmetleri Havalimanı Karşılama Konaklama HİZMETLERİMİZ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 2014 Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (1) 63-69, 2005 DERLEME Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri İbrahim BARAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

ISSN: 1305 4392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ

ISSN: 1305 4392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ ISSN: 1305 4392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2009 AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2009 ISSN: 1305 4392 Yayınlayan

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Mehmet Taşkıran 1, Orhan Tanrıverdi 2, Umut Sarıoğulları 3, Göksel Bayar 3, Hüseyin Acinikli 3,

Detaylı