Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi"

Transkript

1 Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi Ali Çelik Giriş Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) İlk defa 19. yy başlarında Hans Christian Jacobeus tarafından, tüberküloz hastalarında kollaps amacıyla sistoskop kullanılarak başlayan torakoskopi serüveni, 19 yy sonlarına doğru literatürde VATS (video assisted thoracoskopic surgery veya video assisted thoracic surgery) sözcüğünün kullanımı ile göğüs cerrahisi literatüründe yerini almış ve gelişmeler 1990 lı yıllardan sonra hızla artarak devam etmiştir. Sonraki yıllarda akciğer kanserinin tanısı, evrelemesi ve tedavisinde VATS ın önemini vurgulayan pek çok makale yayımlanmıştır. Özellikle görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte endoskopik bronşial ve vasküler stapler kullanımı, endoskopik damar mühürleme cihazları vb gelişmeler, başlangıçta torasik onkoloji prensiplere aykırı olduğu düşünülen endoskopik cerrahiyi öne çıkarmıştır. Öyle ki, cerrah VATS ile akciğer kanseri operasyonu yaptığında, tümörsüz cerrahi sınıra ulaşabilmekte, mediasten lenf nodu örneklemesi veya diseksiyonunu uygun şekilde yapabilmekte, daha iyi kozmetik sonuç ve postoperatif konfor elde edebilmekte ve torakotomi ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlar alınabilmektedir. Tanı amaçlı kullanımı Akciğer kanseri şüphesi olan bir hastada VATS ile tanı konulması planlanmış ise, genellikle soliter pulmoner nodüle (SPN) yaklaşımdan bahsediliyor demektir. Ayrıca SPN tanımı içinde olmayan ve aynı zamanda preoperatif dönemde tanı konulmamış cerrahi için uygun olgularda VATS öncelikle tanı amaçlı kullanılabilir. Uygun olgularda sonrasında rezeksiyona VATS ile devam edilebilir. Endoskopik parankim stapler kullanımı (4.8 mm, 3.5mm) ile 3 cm den küçük çaplı, perifer parankimde yerleşmiş, fissüre komşu, malignite şüphesi ihtimali yüksek SPN ler rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Bazen visseral plevradan belirgin olarak uzak nodüller parmak yardımı ile hissedilebilir. Sonrasında nodülün olduğu alana sütür geçilerek askıya alınabilir ve stapler yardımı ile nodül çıkartılabilir. Manuel sütür tekniği 130 1

2 endoskopik cerrahide, stapler için uygun olmayan noktalarda kullanılabilir. Ancak endoskopik stapler kullanımı hızlı ve sorunsuz bir cerrahi yapmak adına gereklidir. Gerek postoperatif hava kaçağı gerek ise kanama miktarının daha az olması için günümüzde tercih edilmektedir. Evreleme amaçlı kullanımı Akciğer kanserinin preoperatif evrelemesinde VATS çok sık olarak kullanılmasa da, PET BT de şüpheli olan lenf nodları şayet diğer yöntemler ile örneklenemiyorsa (5, 6 ve 3A nolu lenf istasyonları) kullanılabilir. İntraoperatif evrelemede ise önemli sayılabilecek bir fark olmadığı düşünülmektedir. Sagawa ve ark. Yaptığı çalışmada VATS ile, torakotomiye göre lenf nodu örneklemesi için hasta başına 1.2 lenf nodu (%2.3) eksik yapıldığını ancak bu durumun evreleme üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını bildirmişlerdir (1). Anatomik rezeksiyon VATS ile anatomik rezeksiyon teknik olarak torakotomi ile yapılan işlemlerin aynısını içerir. Tek lümenli endotrakeal entübasyon sonrası nadiren akciğerler kollabe olmaz ve gaz insüflasyonu veya o taraf tüpün aspirasyonu gerekir. Port girişlerinin ve utility (kolaylaştırıcı) insizyonun uygun yerden açılması en kritik hamledir. Sonrasında VATS rezeksiyon çok kolay olabilir veya içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Çoğunlukla 4-5 cmlik utility insizyon yeterli olmaktadır. Bu aralıktan kot ekartörü konulmamalıdır ancak cilt ekartörü kolaylık sağlar. Genellikle lobektomi ve pnömonektomi için 2 ayrı port girişi ve bir utility insizyon yeterli olmaktadır. Genellikle uygun yerden kamera portu ve kamera girilir ve sonraki port ve insizyonlar kamera ile anatomik varyasyonlarda teyit edilerek yapılır. VATS lobektomi planlanan bir hastada, tümör çapının utility insizyondan rahatlıkla çıkabilmesi için 5 cmden küçük olması, çok santral olmaması ve Evre IA,IB tümör olması önerilir. Göğüs duvarı ve mediastinal invazyon olması, neoadjuvan kemoterapi ve/veya radyoterapi almış olması, sleeve rezeksiyon gereksinimi gibi durumlarda ise açık cerrahi düşünülmelidir (Tablo 1). Ancak günümüzde usta ellerde sleeve ve neoadjuvan tedavi sonrası rezeksiyonlar da VATS ile yapılabilmektedir. Sağ üst lobektomi, için 7.interkostal aralık ön aksiller çizgi seviyesinden açılacak olan kamera port girişi ile hem hiler yapılar, vena kava superior, trunkus anterior ve sağ üst lob bronşu net olarak görülebilecek, hemde superior pulmoner venin dönülmesi sonrası bu araktan yerleştirilecek olan vasküler stapler yardımı ile kesilmesi kolay olacaktır (Resim 1). Pulmoner ven dönülmeden önce bazen arter ile ven arasında olan lenf nodlarının (10 numara) çıkartılması sonraki diseksiyonları kolaylaştıracaktır. Sonraki önemli nokta ise üst lob veninin orta lob veninden ayrıldığı yeri görmektir. Orta lob veni korunarak üst lob veni kesilir ve trunkus anterior rahatça görülür. Anteriorda 4.interkostal aralıktan açılacak olan diğer port girişi sayesinde ven Tablo 1. VATS Lobektomi için kontraendikasyonlar Lenf nodlarının damarlara yapışmış olması ilk delikten yerleştirilen stapler yardımı Göğüs duvarı veya mediastinal invazyon ile kesilirken, kamera için uygun yer olur. Sleeve rezeksiyon ihtiyacı Ayrıca bu port giriş yerinden konulacak Neoadjuvan kemoterapi(relatif) parankim stapleri ile minör fissür rahatlıkla ayrılabilir. Yine bu port girişinden alt Neoadjuvan radyoterapi(relatif) lob fissürü ile üst lob fissürünü ayıracak Pozitif mediastinoskopi 131 2

3 Resim 1. VATS sağ üst lobektomi planlanan bir hastada insizyon yerleri olan stapler yerleştirilebilir, ve üst lob bronşu da bu port girişinden sokulacak olan stapler yardımı ile kesilir. Skapulanın alt ucundan yapılacak olan bir utulity insizyon ile fissür diseksiyonu ve interlober pulmoner arter diseksiyonu yapılır. Harmonic scalpel yardımı ile inkomplete olan fissürler daha kolay ayrılır. Ana pulmoner arter ve anterior trunk arasındaki lobar lenf nodlarının çıkartılması ile right angle klemp rahatlıkla trunkusu dönebilir ve arter kesilebilir. Yine bu aralıktan right angle yardımı ile dönülen posterior ascenden arter polimer klip ile ligate edilir ve kesilir. Sağ orta lobektomi, genellikle üst lob ve orta lob veninlerinin birleşim yerinden başlanılarak yapılır. Venlerin ayrımına varmak önemlidir. Orta lob veni right angle klemp yardımı ile diseke edillir. Polimer klip veya vasküler stapler yardımı ile kesilir. Sonrasında fındık tampon yardımı ile orta lob bronşu açığa çıkartılır. Bronş right-angle klep ile dönülür. Bu sırada pulmoner arter yaralanması olmamasına dikkat edilmelidir. Bronş kauçuk bir klavuz ile(endoleader) dönüldükten sonra bronş stapler yardımı ile kesilir. Bundan sonra orta lob arteri kolaylıkla görülebilir. Yine bir endoleader yardımı ile arter dönülür ve vasküler stapler ile kesilir. Sonrasında fissürler parankim stapleri yardımı ile divize edillir. Sağ alt lobektomi, kamera portu genellikle orta aksiller hat, 8.interkostal aralıktan yerleştirilir. Posterior port 6.veya 7. İnterkostal aralıktan utility insizyon ise genellikle 5.interkostal aralıktan yapılır. Öncelikle inferior ligament açılır ve 9 nolu lenf nodu örneklenir. İnferior ven diseke edilir. Sonra posteriordan 7 nolu lenf nodu örneklenir ve alt lob bronşu posteriordan daha iyi görünür hale gelir. İnterlobar lenf nodlarının allis yardımı ile diseke edilemleri sonrasında arter ve bronş diseksiyonunu kolaylaştırır. Alt lob arter diseksiyonu sonrası vasküler stapler ile kesilir. Fissürler stapler yardımı ile ayrılır. Bronş stapler yardımı ile kesilir. Sol üst lobektomi, teknik sağ üst lobektomiye benzer. Diseksiyona anteriordan pulmoner arter üzerinden başlanmalı ve hilus diseke edilmelidir. Superior pulmoner ven dönüldüğünde tek trunk olmadığı anlaşılmalıdır. Bazı cerrahlara göre sol üst lobek- 1323

4 tominin en zor kısmı, bronşun mobilizasyonudur. Şayet venden sonra bronş sonra da arter dalları kesilecekse right-angle klemp pulmoner arter ve bronş arasından geçirilir. Bu kısım dikkatli yapılmalıdır. Sonrasında bronş staplerı konulduğunda arterden emin olunması gerekir. Pulmoner arter dalları 3-8 e kadar değişkenlik gösterebilir. Polimer klipslerin kullanımı ile bu dalların kesilmesi daha kolay olmaktadır. En sonunda fissür stapler yardımı ile ayrılır. Sol alt lobektomi, sağ alt lobektomi ile aynı teknik ile yapılır. Solda kalp yerleşimi nedeniyle kamera portunun biraz daha posterior yerleşimli olması mantıklıdır. 2.port ise genellikle inferior ligaman açıldıktan sonra inferior ven ve bronş seviyesine uygun aralıktan, kamera ile teyit edilerek posteriordan konulur. Utility insizyon 5.interkostal aralığa gelecek şekilde yapılır (Resim 2). Resim 2. VATS sol alt lobektomi yapılan bir hastanın postoperatif görünümü Lenf nodu diseksiyonu VATS ile lenf nodu diseksiyonu veya örneklemesi, sanıldığının aksine zor değildir. Aksine Kaseda ve Sagawa yaptıkları çalışmalarda torakotominin lenf nodları örneklemesinde ulaşılabilirlilik açısından minimal avantaja sahip olduğunu bildirmişlerdir (1). Sağ taraf için ve hiler numaralı lenf nodu örneklemeleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Sağda torakotomi ile çoğu zaman diseksiyonu zor olan 2 numaralı lenf nodu örneklemesi daha kolay olmaktadır. Sol tarafta ise 8 numaralı lenf nodu örneklemesi zor olabilmekle birlikte çoğunlukla sorunsuz yapılabilmektedir. Sagawa ve ark. VATS ile yapılan akciğer kanseri rezeksiyonlarında solda 37, sağda 40 lenf nodu örneklemesinin yapılabildiğini bildirmişlerdir (1). Sugi ve ark. Yaptıkları çalışmada 100 hasta (açık cerrahi; 52, VATS;48) için örneklenen lenf nodu sayılarını benzer bulmuşlardır(3). Postoperatif Sonuçlar Erken evre tümörlerde VATS lobektomi ile konvansiyonel yöntemler kıyaslandığın

5 da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sugi ve ark. Yaptıkları prospektif çalışmada Evre I NSCLC 100 hasta için, 5 yıllık yaşam oranlarını sırası ile lobektomi ve VATS için, %85 ve %90 bulmuşlardır (3). Martini ve ark. 5 yıllık yaşam oranını Evre I tümörler için açık cerrahi ile %75 olarak bildirmişlerdir (4). Lokal Nüks Ginsberg ve arkadaşları torakotomi ile lobektomi yapılan Evre I 125 hasta için lokorejyoner rekürrens görülen 8 hasta (%6.4) ve sublober rezeksiyon yapılan 122 hasta için 21(%17.2)hasta bildirmişlerdir (5). Martini ve ark. ise Evre I akciğer kanseri nedeniyle opere ettikleri 598 hastada lokorejyonel rekürrens oranını %7 olarak bildirmişlerdir (4). Kabaca %6 civarlarında torakotomi sonrası lokal nüks görüldüğü bildirilmiştir. VATS ile yapılan anatomik rezeksiyonlar sonrası lokal nüks oranlarıda erken evre tümörlerde benzerdir. VATS ın Faydaları Her ne kadar çok merkezli prospektif randomize bir çalışma olmasada, geniş seriler ile yapılmış bir çok çalışma VATS ile akciğer kanseri ameliyatlarının torakotomiye göre daha avantajlı olduğunu vurgulamaktadır (Tablo 2). Torakotomi ile kıyaslandığında, mortalite, morbidite ve hastanede yatış süreleri VATS yapılan hastalarda daha az bulunmuştur. Bazı çalışmalarda VATS ile komplikasyon oranlarının da torakotomiye göre daha az olduğunu bildirmiştir. Postoperatif dönem ise, VATS yapılan hastalarda torakotomi ağrısı olmadığından daha konforlu geçmektedir. Walker ve ark. göre VATS yapılan hastalarda torakotomi yapılanlarla kıyaslandığında daha az (57/83 mg, P 0.001) morfin ihtiyacı olmaktadır. Randomize prospektif bir çalışmada ise kas koruyucu torakotomi ile VATS cerrahisi karşılaştırılmış ve VATS yapılan gurupta ağrı belirgin olarak az bulunmuştur. Benzer şekilde posttorakotomi ağrısı da VATS sonrası %2.2 ile torakotomiden düşüktür. Torakotomi sonrası görülen omuz hareket kısıtlılığı ve ağrısı VATS yapılan hastalarda daha azdır. Ayrıca torakotomi ağrısının sorun olacağı yaşlı hastalrda da VATS uygun bir yaklaşım gibi görünmektedir. VATS yalnız postoperatif dönemde değil, taburculuktan sonraki dönemde de hastalar için konfor anlamına gelmektedir. Taburculuk sonrası solunum fonkisyon değerleri VATS yapılan hastalarda daha iyidir. Ancak bu düzelme 1. Yıldan sonra farklı değildir. Bir diğer öngörü ise, VATS yapılan hastaların postoperatif dönemlerinin daha konforlu olmasından dolayı daha yüksek oranda adjuvan kemoterapi alabilmekte olduklarıdır. Tablo 2. VATS ın torakotomiye göre poptansiyel faydaları Daha az agır ve daha az narkotik gereksinimi İmmün sistem daha az etkilenmekte Daha düşük pnömoni insidansı Daha az atrial fibrilasyon görülmesi Omuz hareket kısıtlılığının daha az olması Daha az ameliyathane ve hastane masrafı Hastalara daha fazla adjuvan tedavi alabilme fırsatı vermesi Postoperatif daha iyi pulmoner fonksiyon 134 5

6 İmmünolojik Etki Randomize olmayan bir çalışmada torakotomi ve VATS karşılaştırılmış görülmüş ki, VATS ile yapılan operasyonlarda azalmış stress yanıtı, postoperatif C-Reaktif protein düşük düzeyi, IL-6 ve IL-8 gibi medyatörlerin daha az salınımına bağlı immün sistemin daha iyi fonksiyonları gözlenmiştir. Nagahiro ve ark. yaptıkları çalışmada ise VATS lobektomi yapılmış hastalarda IL-6 ve IL-8 seviyelerinin düşük düzeyde olması artmış survey ile birlikte bulunmuştur. Torakotomiye Dönme VATS ile akciğer rezeksiyonu planlanan bir olguda torakotomiye dönmek hiçbir zaman başarısızlık olarak görülmemelidir. Hastaya doğru bir cerrahi yapılması adına gerekirse torakotomiden kaçınılmamalıdır. Torakotomiye dönme çeşitli serilerde %0-%23 arasında değişmektedir (Tablo3). Çoğunlukla onkolojik olgularda örneğin, santral tümörlerde vasküler kontrol amacıyla, sleeve rezeksiyonlarda, tahmin edilemeyen göğüs duvarı invazyonlarında, diyafram veya vena kava superior tutulumlarında torakotomiye, cerrahın tecrübesine göre geçmek gerekebilir. Benzer şekilde özellikle pulmoner ven tutulumu şüphesi olan hiler lenfadenopatilerde de daha güvenli bir cerrahi yapmak adına torakotomiye dönülebilir. Yaklaşık %30 olguda ise torakotomiye dönme nedeni plevral yapışıklıklardır. Sonuç olarak, teknolojik gelişmeler ve göğüs cerrahların tecrübelerinin gelişmesine paralel olarak Video yardımlı göğüs cerrahisi de ilerlemektedir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, henüz çok merkezli, prospektif ve randomize fazla sayıda çalışmalar olmasa da, VATS sonuçlarının torakotomi ile karşılaştırıldığında daha avantajlı olduğu söylenebilir. Göğüs cerrahları VATS ile hastalarına daha konforlu, daha az komplikasyon ile daha kısa hastane yatış süreleri olan majorr ameliyatların yapılabileceğini söylemektedirler. Tablo 3. VATS ile pulmoner rezeksiyon sonuçları Yazar Sayı Torakotomiye dönme oranı(%) Mortalite (%) Morbidite(%) Hastanede yatış süresi(gün) Yim ve ark ,9 0,5 21,9 6,8 Walker ve ark ,2 1,8 Belirtilmemiş 6 Iwasaki ve ark Belirtilmemiş 0 Belirtilmemiş Belirtilmemiş Roviaro ve ark ,1 1,03 7,7 Belirtilmemiş Mc Kenna ve ark ,5 0,8 15,3 3 Onaitis ve ark ,6 1,2 Belirtilmemiş 3 Swanson ve ark ,8 2,7 9,4 Belirtilmemiş Shaw ve ark ,2 0,6 29,9 4 Robotik Cerrahi 19 yy başlarından itibaren gelişen endoskopik cerrahi, 1990 lı yılların başlarında bilgisayar yardımlı yapılan ameliyatlar ile yeni bir dönemece girdi. İlk defa 1992 yılında Computer Motion, Ins. (Santa Barbara, CA) AESOP 1000 isimli robotik sistemlerini geliştirdiler. Sonrasında AESOP2000 ve AESOP 3000 denilen ses kontrollü robotik sistemler geliştirildi ve FDA onayı ile birlikte kullanılmaya başlandı. Diğer taraftan Intuitive Surgical Ins. (Sunnyvale, CA) kendi robotik sistemini geliştirerek aynı yıllarda 135 6

7 FDA onayını alarak klinik kullanıma geçti. Ancak sonraki yıllarda robotik sistem olarak yalnızca Intuitive firmasının Da-Vinci isimli robotunun üretimine devam edildi. Şu an için günümüzde kullanılan tek robotik sistem olarak kullanımı devam etmektedir. Da-vinci robotik sistem 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Cerrahi konsol, 4 kollu platform(robot) ve kontrol sistemi. Cerrah hasta hazırlandıktan sonra konsola oturarak 3 boyutlu görüntü eşliğinde, baş parmak ve işaret parmaklarını kullanarak bilek hareketlerinin yardımı ile platform üzerine takılmış olan robot kollarını hareket ettirmekte ve operasyonu yapmaktadır (Resim 3). Geleneksel torakoskopik cihazlar ile yapılması imkansız bazı manevralar bu sistem ile yapılabilmektedir. Bu kollar kendi ekseni etrafında dönebilmekte ve insan bileğinin hareketine uygun olacak şekilde simultan, 7 dereceli hareket yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu konsol üzerindeki pedallar, ayak yardımı ile koter ve kol değiştirme gibi manüplasyonlara fırsat vermektedir. Göğüs cerrahisinde robotik cerrahi gereksinimin en önemli nedenlerinden biri, günümüzde hala yapılan akciğer rezeksiyonlarının ancak %20 kadarının endoskopik yapılabilmesi, kalanlarında çeşitli nedenlerden dolayı torakotomiye dönülmesidir. Sistemin klinik kullanımı diğer branşlara kıyasla göğüs cerrahisinde daha yavaş olmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri, kol uçlarında stapler olmayışı, endoskopik cerrahilerde sıklıkla kullanılan Ligasure benzeri malzemelerin son yıllarda geliştirilmiş olması ve her şeyden önemlisi dokunma hissinin olmayışından kaynaklanmaktadır. Ancak yeterli sayıda vaka yapan cerrahlar dokunma hissinin olmayışını zannedildiği kadar önemli bir dezavantaj olarak görmemektedirler. Üç boyutlu çok net olan görüntü, özellikle damarların dönülmesi sırasında gerildiği anları net görmemizi sağlamakta ve güvenli cerrahiye fırsat vermektedir. Da-Vinci ile ilgili bir diğer tereddüt ise, işlem sırasında majör bir kanamada robotun hastadan ayrılmasının zaman almasıdır. Ancak son teknoloji Da-Vinci Si da bu daha kolay olmakta ve hızlıca undocking (ayrılma) sağlanabilmektedir. Resim 3. Da-Vinci robotik sistem, robotik kollar portlara klitlenmiş, cerrah konsolda operasyonu gerçekleştirirken Pozisyon VATS cerrahisinde olduğu gibi robotik cerrahide de hasta pozisyonu önemlidir. Hastaya hafif lateral dekübit pozisyonunun (30 derece) verilmesi ile hiler yapılar daha net görünür hale gelecektir. Klasik bir bilgi olarak, alt loblar ve hiler diseksiyon için anterior tilt, üst akciğer ve hiler diseksiyonlar için posterior tilt önerilir. Ayrıca endoskopik cerrahide olduğu gibi CO2 insüflasyonu hemdiyaframı düzleştirerek hem de ak

8 ciğerin sönmesine yardımcı olarak geniş alan sağlayacaktır. Port yerleştirilmesi Robotik cerrahide port yerleştirilmesi VATS sırasında port yerleştirilmesinden daha kritik bir öneme sahiptir. Çünkü videoport denilen kameranın yerleştirileceği yer, lezyon dikkate alınarak iyi belirlenmelidir. Lezyonun karşı tarafına videoport yerleştirilir. Anterior yerleşimli bir lezyonun daha iyi görünmesi için lezyonun zıttı posterior taraftan videoport girişi seçilmelidir. Böylece platformda lezyon tarafında yerleşecektir. Ancak akciğer kanseri ameliyatlarında genellikle klasik torakotomi hattı üzerinde arka aksiller hatta kamera girişi yeterli olmaktadır. Bazı cerrahlar ise önce 5mm klasik optik ile diyaframın hemen üzerinden anteriordan bir port girdikten sonra intratorasik görüntüye göre robot port giriş yerlerine karar vermektedirler. İhitiyaca göre 2 veya 3 port girişi daha sonra 30 derecelik kameranın görüntü üçgeninin içine gelmeyecek şekilde yerleştirilir. Bu port delikleri gerektiğinde cerrahi asistanın, aspirasyon yapması veya endostapler girişi için kullanacaktır. Pulmoner Rezeksiyon 2001 yılında ilk robotik lobektomi yapıldıktan sonraki yıl Melfi ve ark. 11 sol alt lobektomi, 9 sağ alt lobektomi, 3 orta lobektomi ve 1 sağ üst lobektomi yapılan seriyi yayınladılar. Bu seride 2 olgu torakotomiye dönmek zorunda kaldı. Yazar bu yazıda üst lobektomilerin kısmen daha zor yapıldığına işaret etmişti (14). Park ve ark yılında retrospektif yaptıkları 30 olguluk lobwktomi serilerini yaynladılar (15). Bu seride 4 olgu torakotomiye dönmek zorunda kalmıştı. 3 minör kanama nedeniyle açılmıştı. Bu seride toplam komplikasyon sayısı ise 9 idi. Supraventriküler aritmi 6 olguda izlendi. Bu seri çoğunlukla üst lobektomileri içermekteydi. Anderson ve ark. ise toplam 21 hastalık (14 lobektomi, 5 segmentektomi, 2 bilobektomi) serilerini yayımladılar(16). Bir hasta iki taraflı primer tümör nedeniyle iki defa opere edilen hasta idi. Robotik lobektomi serilerinin yayınlanması 2010 lu yıllara doğru artarak devam etti bu arada robotik pnömonektomi olguları da yayımlanmaya başlandı ve bu cerrahinin robot yardımı ile güvenle yapılabileceği vurgulandı (17). Sonuç olarak robotik cerrahi intratorasik yapıların çok daha net görüldüğü, VATS ile rahat ulaşılamayn noktalara kolaylıkla erişime izin veren, ancak günümüzde yeterli sayıda vaka yapılmadığından klinik sonuçlarının tam bilinemediği bir cerrahi olarak gelişimine devam etmektedir. Robot kollarının her birinin ayrı ayrı ücretlendirilmesi, bu kollarla fazla sayıda vaka yapılamaması ve en önemlisi henüz ülkemizde sosyal güvenlik kurumu tarafından geri ödemesinin olmaması, bu cerrahinin gelişiminin önündeki en büyük engel olarak durmaktadır. Tablo 4. Robotik lobektomi sonuçları Yazar Yıl Sayı Toraktomiye dönme Ameliyat Süresi(saat) Hastanede Kalış süresi(gün) Morbidite Mortalite Veronesi ve ark ,5 11 Belirtilmemiş Park ve ark ,6 4, Anderson ve ark , Gharagozloo ve ark ,

9 Kaynaklar 1. Sagawa M, Sato M, Sakurada A, Matsumura Y, Endo C, Handa M, Kondo T. A prospective trial of systematic nodal dissection for lung cancer by video-assisted thoracic surgery: can it be perfect? Ann Thorac Surg. 2002;73(3): Kaseda S, Hangai N, Yamamoto S, Kitano M. Lobectomy with extended lymph node dissection by video-assisted thoracic surgery for lung cancer. Surg Endosc ;11(7): Sugi K, Kaneda Y, Esato K. Video-assisted thoracoscopic lobectomy achieves a satisfactory long-term prognosis in patients with clinical stage IA lung cancer. World J Surg. 2000;24(1):27-30; discussion Martini N, Bains MS, Burt ME, Zakowski MF, McCormack P, Rusch VW, Ginsberg RJ. Incidence of local recurrence and second primary tumors in resected stage I lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 1995;109(1): Ginsberg RJ, Rubinstein LV. Randomized trial of lobectomy versus limited resection for T1 N0 non-small cell lung cancer. Lung Cancer Study Group. Ann Thorac Surg. 1995;60(3): Yim AP, Izzat MB, Liu HP, Ma CC. Thoracoscopic major lung resections: an Asian perspective. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1998;10(4): Walker WS. Video-assisted thoracic surgery (VATS) lobectomy: the Edinburgh experience. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1998;10(4): Iwasaki A, Shirakusa T, Shiraishi T, Yamamoto S. Results of video-assisted thoracic surgery for stage I/II non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2004;26(1): Roviaro G, Varoli F, Vergani C, Maciocco M, Nucca O, Pagano C. Video-assisted thoracoscopic major pulmonary resections: technical aspects, personal series of 259 patients, and review of the literature. Surg Endosc. 2004;18(11): McKenna RJ Jr, Houck W, Fuller CB. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: experience with 1,100 cases. Ann Thorac Surg. 2006;81(2): Onaitis MW, Petersen RP, Balderson SS, Toloza E, Burfeind WR, Harpole DH Jr, D Amico TA. Thoracoscopic lobectomy is a safe and versatile procedure: experience with 500 consecutive patients. Ann Surg. 2006;244(3): Swanson SJ, Herndon JE 2nd, D Amico TA, Demmy TL, McKenna RJ Jr, Green MR, Sugarbaker DJ. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: report of CALGB a prospective, multi-institution feasibility study. J Clin Oncol. 2007;25(31): Shaw JP, Dembitzer FR, Wisnivesky JP, Litle VR, Weiser TS, Yun J, Chin C, Swanson SJ. Video-assisted thoracoscopic lobectomy: state of the art and future directions. Ann Thorac Surg. 2008;85(2):S Veronesi G, Galetta D, Maisonneuve P, Melfi F, Schmid RA, Borri A, Vannucci F, Spaggiari L. Four-arm robotic lobectomy for the treatment of early-stage lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;140(1): Park BJ, Flores RM, Rusch VW. Robotic assistance for video-assisted thoracic surgical lobectomy: technique and initial results. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;131(1): Anderson CA, Hellan M, Falebella A, Lau CS, Grannis FW, Kernstine KH. Robotic-assisted lung resection for malignant disease. Innovations (Phila). 2007;2(5): Gharagozloo F, Margolis M, Tempesta B. Robot-assisted thoracoscopic lobectomy for early-stage lung cancer. Ann Thorac Surg. 2008;85(6):

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

Aşağı Anterior Rezeksiyon

Aşağı Anterior Rezeksiyon 26 Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ Dr. Aras Emre CANDA Giriş Rektum tümörünün yerleşimine göre rezeksiyonun genişliği ve anastomozun düzeyi değişir. Anterior rezeksiyon terimi rektum rezeksiyonundan

Detaylı

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe Dalağın Embriyolojisi Dalağın Anatomisi Dalağın Histolojisi Dalağın Fonksiyonları Splenektomi Sonrası Dönem ve Splenektomi Komplikasyonları. Açık Splenektomi

Detaylı

www.akcigersagligi.org

www.akcigersagligi.org Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2013 Bu Sayıda ASYOD Kuruldu Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Kronik Obstrüktif Hastalığı (KOAH) da Pnömokok Aşısı Doç. Dr. Ebru ÇAKIR EDİS Endobronşiyal Ultrasonografi Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Mediyastenin Paratiroid Tümörleri

Mediyastenin Paratiroid Tümörleri Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI BÖLÜM 43 BÖLÜM 43 Mediyastenin Paratiroid Tümörleri 407 Mediyastenin Paratiroid Tümörleri Alkın Yazıcıoğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef:Prof.Dr.Ahmet Yaser Müslümanoğlu LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ (Uzmanlık Tezi) DR.MUZAFFER AKÇAY İSTANBUL-2009

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ Hazırlayanlar: İÇERİK: Prostat Anatomisi Klinik Anatomi Cerrahi Anatomi Cerrahi Teknik Çizimler ile konu anlatımı Robotik prostat kanseri ameliyat görüntüleri ile anlatım

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim 36 PRATİK KONUSU Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim Concepts in Training & Setup for Laparoscopic Colorectal Surgery Emre Balık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akciğer Kanserinde F-18-FDG PET ve PET/BT nin Rolü The Role of F-18-FDG PET and PET/CT in Lung Cancer Evren Tümkaya 1, Gülgün Büyükdereli 2 1

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR Dr. Levent YAZICIOĞLU (*), Dr. Özge Korkmaz UYMAZ (*), Dr. Mehmet ARIKBUKA (*), Dr. Attilla ARAL (*), Dr. Ümit ÖZYURDA (*) Gülhane Tıp Dergisi

Detaylı

Güncelleme Serileri. İnmemiş testis ve güncel tedavisi. Ocak 2012 // Cilt:1 // Sayı:1. Sayı Editörü : Dr.Hasan Serkan Doğan

Güncelleme Serileri. İnmemiş testis ve güncel tedavisi. Ocak 2012 // Cilt:1 // Sayı:1. Sayı Editörü : Dr.Hasan Serkan Doğan Güncelleme Serileri Ocak 2012 // Cilt:1 // Sayı:1 İnmemiş testis ve güncel tedavisi Sayı Editörü : Dr.Hasan Serkan Doğan Yazarlar : Dr.Onur Kaygısız Dr.Mehmet Mesut Pişkin Dr.Hasan Serkan Doğan Dr.Fatih

Detaylı

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 732-737 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0508 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Our laparoscopic

Detaylı

Travmatik Şilotoraks. Aslı Gül Akgül, Uğur Temel

Travmatik Şilotoraks. Aslı Gül Akgül, Uğur Temel Aslı Gül Akgül, Uğur Temel Duktus Torasikus Tarihçe Şilus kelimesi Latince chylus kelimesinden gelir; öz demektir ve emülsifiye olmuş yağ nedeniyle süt gibi görünen intestinal lenfi tarifler. Bartolet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

başkanın mesajı 1 başkanın mesajı Değerli Meslektaşlarım,

başkanın mesajı 1 başkanın mesajı Değerli Meslektaşlarım, başkanın mesajı başkanın mesajı 1 Değerli Meslektaşlarım, Bültenimizin bu sayısında yine zevkle okuyacağınızı tahmin ettiğimiz konulara yer verdik. Bilimsel makalede Omurga Stabilizasyonunda Dinamik Sistemler

Detaylı

Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi

Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi Giriş ve Tarihçe Lomber disk hernileri günümüzde bel ve bacak ağrılarının önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Her ne kadar hasta sayısı ilerleyen yaşla birlikte

Detaylı