Proje No: 110K461 EKİM 2012 ELAZIĞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje No: 110K461 EKİM 2012 ELAZIĞ"

Transkript

1 SEÇMEN GÖZÜYLE; BELEDİYE BAŞKANLARININ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ, BELEDİYE HİZMET KALİTESİ VE SEÇMEN BAĞLILIĞI ETKİLEŞİMİ: TRB - 1 BÖLGESİ İL MERKEZİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Proje No: 110K461 Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL Doç. Dr. Ahmet YATKIN Yrd. Doç. Dr. Muhammet DÜŞÜKCAN Yrd. Doç. Dr. Neslihan DERİN Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇAKINBERK Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN EKİM 2012 ELAZIĞ 1

2 ÖNSÖZ Verimsizlik ve buna bağlı olarak gelişen etkin çalışamama ile kalitesizlik, Türk Kamu Yönetimi sisteminin ciddi hastalıklarından birisidir. Kamu yönetimi sistemimizin ve demokrasimizin temel unsurlarından biri olan, yerel hizmetlerin sağlanmasında yükün ağırlığını çeken belediyelerimiz de verimsizlik, etkin çalışamama, kalitesizlik hastalığını ciddi anlamda yaşamaktadırlar. Demokrasin güçlenmesi, kaynak israfının azaltılması ve kamu hizmetlerinin maliyetinin düşmesi için belediyelerimizin bu hastalığının tedavisini sağlayacak adımlar bir an önce kararlılıkla atılmalıdır. Bu hastalığın sadece belediyelerde görüldüğünü iddia etmek doğru değildir. Ortada, Türk kamu yönetimi sisteminin geneline yayılmış fiil bir durum söz konusudur. Bu fiili durumu ortadan kaldırmak zor görünmektedir ancak mümkündür. Bilim camiasında tartışılan, hem bilim alanında hem de uygulamada taraftar bulmaya başlayan yeni kamu yönetimi anlayışının bu sorunun çözümü (hastalığın tedavisi) için etkili olacağı düşünülmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, kamu hizmetlerinden yararlananlara karşı hizmet sunucuların sorumluluklarındaki artışı ve müşteri odaklı uygulamaları beraberinde getirmiştir. Buna göre, vatandaşlar, vergileriyle hizmet satın alan müşteriler konumuna yerleşmişlerdir. Dolayısıyla belediye hizmetleri de dâhil olmak üzere tüm kamu hizmetleri, müşteri beklentileri dikkate alınarak ve toplam kalite felsefesine uygun olarak tasarlanmalıdır. Kamu hizmetlerinin kalitesi ile ilgili yargıların, müşterilerin (vatandaşların) deneyimlerinin ve beklentilerinin bir işlevi sayıldığı yeni kamu yönetimi anlayışına göre vatandaş beklentilerini karşılayamayan kamu hizmeti kaliteli değildir. Kaliteli sunulabilen kamu hizmeti ise gereksiz ayrıntılardan ve kaynak israfından mümkün olduğu kadar uzak kalacaktır. Bu durumun uzantısı ise tabiatıyla etkin ve verimli çalışma koşullarını da yaratabilecektir. Bilgi Toplumu nun getirdiği bir anlayış değişikliği olan yeni kamu yönetimi anlayışı, vatandaşların kamu hizmetlerinin tasarlanmasına, sunulmasına ve kamu düzeninin yönetimine bilinçli ve aktif bir şekilde katılımlarını da gerektirmektedir. Bu çalışma da, sözü edilen felsefe doğrultusunda vatandaşların gözüyle belediye hizmetlerinin kalitesinin ölçümüne ve belediye hizmet kalitesi belediye başkanlarının I

3 liderlik özellikleri seçmen bağlılığı değişkenleri arasındaki etkileşimi incelemek amacıyla yapılmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışının gereklerine uygun olarak; belediye başkanlarının ve belediye hizmetlerinin aksayan yönlerinin tespit edilmesi, varsa aksayan yönlerin düzeltilmesine ilişkin olarak önerilerin geliştirilmesi, geliştirilecek önerilerle belediyelerin kaynaklarını daha verimli olarak kullanmalarına katkı sağlanması çalışmanın başarılı sayılması için öncelikli hedef olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak araştırma tamamlanmış ve bu sonuç raporu ortaya çıkmıştır. Bilimsel birikim, ulusal ekonomi ve toplumsal refah anlamında, umulan başarıların elde edilip edilemeyeceği zamanla belli olacaktır. Bu vesile ile projemizle ilgilenen uzmanların şahsında TÜBİTAK a, araştırma sırasında imkânlarından yararlandığımız Fırat Üniversitesi nin yöneticilerine, saha çalışması için destek aldığımız ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi ne ve araştırma ekibine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL Proje Yürütücüsü Elazığ Ekim 2012 II

4 ÖZET Bu çalışmanın üç temel amacı vardır. Bunlardan ilki; vatandaşların belediye hizmetlerinin kalitesini nasıl algıladıklarının ve bu kalite algılaması üzerinde belediye başkanlarının liderlik (hükümdar/hizmetkâr) özelliklerinin belirleyiciliğinin tespit edilmesidir. İkincisi; vatandaşların temel hakları arasında yer alan belediye hizmetlerinin kalitesini nasıl algıladıklarının ve bu kalite algılaması üzerinde belediye başkanına karşı hissedilen bağlılığın belirleyiciliğinin tespit edilmesidir. Üçüncüsü ise belediye başkanlarının liderlik (hizmetkâr/hükümdar) özellikleri ile oluşturabildikleri seçmen bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu çalışmanın amacına tam anlamıyla ulaşmış sayılabilmesi için kaynaklarını verimli kullanabilen, tam anlamıyla şeffaf, her konuda halkın katılımına ve erişimine açık, hizmetlerinde aksama olmayan, demokratik yapısı güçlü belediyelerin ve örnek liderler olan belediye başkanlarının oluşturulabilmesine bir zerre kadar dahi olsa katkıda bulunabilmiş olması gerekmektedir. Araştırmanın ulusal ekonomiye katkısının, belediyelerin kaynaklarını daha verimli kullanma ve enerjilerini doğru yöne aktarma imkânına erişmeleri için yol gösterebilmek suretiyle ulusal ekonomideki kaynak israfının azalmasına yardımcı olmak şeklinde ifade edilmesi mümkündür. Toplumsal refaha katkısı ise şehirlerin, hem sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerinin hem de yaşanabilirlik düzeylerinin iyileşmesine yardımcı olmak ve dolayısıyla insan yaşamının kalitesinin de yükselmesine destek olmak şeklinde ifade edilebilir. Bilimsel birikime yapılması umulan katkı da, şöyle sayılabilir: Benzer çalışmalar olmakla birlikte, amaç, araç ve yöntemleri ilgili coğrafyada bir araya getiren ender çalışmalardan olması, teoride önemli bir boşluk doldurulabilme ve uygulamada da önemli bir örnek olma potansiyeli, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılma potansiyeli ve bilgi transferi ile yerel, bölgesel ve yaygınlaştırılmak suretiyle de ulusal bir soruna çözüm getirilmesine yönelik olması şeklinde ifade edilebilir. Araştırmanın amaçlarına ulaşabilmek için nicel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada, değişkenlerin birbirleri üzerindeki belirleyiciliklerine odaklanıldığı için nicel yaklaşım kapsamındaki yöntemlerden korelasyonel (ilişkisel) araştırma tanımına uygun bir araştırma gerçekleştirilmiştir. III

5 Araştırmanın evrenini, TRB1 bölgesinde yer alan il merkezi (Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli) belediyelerinin sınırları içerisinde yaşayan seçmenler oluşturmaktadır. Söz konusu illerdeki toplam seçmen sayısı tarihli verilere göre dir. Söz konusu evren arasından tesadüfi olarak seçilen 1616 seçmene ulaşılmış ve anket yoluyla veri toplanmıştır. Ankette, araştırmacılar tarafından geliştirilen (belediye hizmet kalitesi, hükümdar liderlik, seçmen bağlılığı) veya uyarlanan (hizmetkâr liderlik) ölçekler ile demografik özelliklere yönelik sorular yer almıştır. Veri toplama işlemi, tarihleri arasında profesyonel bir kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılmıştır. Verilerin analizi için doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi, keşfedici faktör analizi, aritmetik ortalama, varyans analizi, t testi, korelesyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; tüm belediyelerin hizmet kalitesi anlamında vatandaş beklentilerini karşılamaktan uzak kaldıkları tespit edilmiştir. Hizmetkâr liderlik özellikleri açısından belediye başkanlarının vatandaşların beklentilerinin dışında kaldıkları görülmüştür. Negatif liderlik tarzlarından sayılan hükümdar liderlik özellikleri açısından ise başkanların durumunun olumlu sayılabilecek durumda oldukları anlaşılmıştır. Araştırma hipotezlerine ilişkin sonuçlar ise aşağıda yer almaktadır: H 1 : Hizmetkâr liderlik performansı ile belediye hizmetlerinin kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. (Desteklendi) H 2 : Hükümdar liderlik performansı ile belediye hizmetlerinin kalitesi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. (Desteklenmedi) H 3 : Seçmen bağlılığı ile belediye hizmetlerinin kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. (Desteklendi) H 4 : Hizmetkâr liderlik performansı ile seçmen bağlılığı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. (Desteklendi) H 5 : Hükümdar liderlik performansı ile seçmen bağlılığı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. (Desteklenmedi) Anahtar kelimeler: Belediye, Hizmet Kalitesi, Belediyelerde Hizmet Kalitesi, Hükümdar Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Seçmen Bağlılığı, TRB 1 Bölgesi IV

6 ABSTRACT Leadership Characteristics of Mayors, Municipality Service Quality and Elector Loyalty Interaction According To Electors: TRB-1 Region Central Municipalities Model The present study has three main aims. First, to determine how citizens perceive the quality of municipal services and the influence of leadership characteristics (monarch/ servant) of mayors on this perception. Second, to determine how citizens perceive the quality of municipal services as their basic rights, and the effect of loyalty to the mayor on this perception. Third, to determine the relationship between the leadership characteristics (monarch/servant) of the mayors and elector loyalty. This study will achieve its goal when it contributes, even slightly, to the generation of municipalities that can use resources effectively, are completely transparent, are open to citizen participation and access in every respect, have no denial of services, have strong democratic structure and mayors who are model leaders This study will contribute to the national economy as follows: to help reduce waste of resources of the national economy by leading municipalities to use resources more effectively and transfer their energies in the appropriate direction. The contribution of this study to social welfare is as follows: to be helpful in recovering of socio-economic development level and livability level of cities, and so promote increased quality of life. The expected contribution to scientific knowledge is as follows: despite the presence of similar studies, being an exceptional study that collects objectives, materials and methods in the relevant geography, having a significant potential to address the gaps in theoretical frameworks, and being a model for practice, the potential to extend the results of the study, and finding a resolution to a local issue by means of information transfer, and finding a resolution for national issues by means of general applicability. The study focused on the influence of variables on each other. Therefore, a quantitative research approach relational research was used. The study population comprised electors living within the borders of central municipalities (Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli) in the TRB-1 region. According to data from 31 December 2009, the total electorate within the mentioned provinces was 554,618. A sample of 1616 electors was randomly selected from the population, and V

7 asked to complete a questionnaire survey. The questionnaire included questions on demographic characteristics, and used scales that were developed by the researchers (municipality service quality, monarch leadership, elector loyalty) or adapted scales (servant leadership). Data collection was conducted by a professional survey company, between 13 January 2012 and 22 February Confirmatory factor analysis, path analysis, exploratory factor analysis, arithmetic average, variance analysis, t-test, correlation analysis and regression analysis were used to analyze the data. The results showed that all of the municipalities failed to satisfy the expectations of citizens in terms of the quality of municipal services. The mayors failed to satisfy the expectations of citizens in terms of the characteristics of servant leadership. In terms of monarch leadership characteristics considered as negative leadership style, the state of mayors could be concluded to be positive. Results related to the study hypothesis are as follows: H 1 : (Supported) There is a significant positive relationship between servant leadership performance the quality of municipal services. H 2 : (Not supported) There is a significant negative relationship between monarch leadership performance and quality of municipal services. H 3 : (Supported) There is a significant positive relationship between elector loyalty and quality of municipal services. H 4 : (Supported) There is a significant positive relationship between servant leadership performance and elector loyalty. H 5 : (Not supported) There is a significant negative relationship between monarch leadership performance and elector loyalty. Key Words: Municipality, Service Quality, Municipality Service Quality, Monarch Leadership, Servant Leadership, Elector Loyalty, TRB-1 Region. VI

8 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... I ÖZET... III ABSTRACT... V İÇİNDEKİLER... VII TABLOLAR LİSTESİ... IX ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII GİRİŞ BELEDİYE KAVRAMI BELEDİYENİN TANIMI BELEDİYENİN ÖZELLİKLERİ HİZMET VE HİZMET KALİTESİ HİZMET KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ KAMU HİZMETİ KAVRAMI Kamu Hizmetlerinin Özellikleri Kamu Hizmetlerinin Sınıflandırılması Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Belediyelerin Önemi Mevzuata Göre Belediye Hizmetleri HİZMET KALİTESİ KAVRAMI BELEDİYELERDE HİZMET KALİTESİ LİDERLİK SİYASİ LİDERLİK HİZMETKÂR LİDERLİK HÜKÜMDAR LİDERLİK HİZMET KALİTESİ VE LİDERLİK SEÇMEN BAĞLILIĞI TUTUMSAL SEÇMEN BAĞLILIĞI DAVRANIŞSAL SEÇMEN BAĞLILIĞI HİZMET KALİTESİ VE SEÇMEN BAĞLILIĞI LİDERLİK VE SEÇMEN BAĞLILIĞI UYGULAMA ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN KATKISI ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ ARAŞTIRMANIN VERİ TOPLAMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ BULGULAR VII

9 Kullanılan Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlikleri Belediye Hizmet Kalitesi Ölçeği Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Hükümdar Liderlik Ölçeği Seçmen Bağlılığı Ölçeği Örnekleme İlişkin Demografik Özellikler Dağılımı Ölçek Puanlarının Dağılımı Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanları Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Puanları Hükümdar Liderlik Ölçeği Puanları Seçmen Bağlılığı Ölçeği Puanları Demografik Özelliklerle Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması Hizmet Kalitesi ve Demografik Özellikler Hizmetkâr Liderlik ve Demografik Özellikler Hükümdar Liderlik ve Demografik Özellikler Seçmen Bağlılığı ve Demografik Özellikler Hizmet Kalitesi ve Hizmetkâr Liderlik İlişkisi Hizmet Kalitesi ve Hükümdar Liderlik İlişkisi Hizmet Kalitesi ve Seçmen Bağlılığı İlişkisi Hizmetkâr Liderlik ve Seçmen Bağlılığı İlişkisi Hükümdar Liderlik ve Seçmen Bağlılığı İlişkisi TARTIŞMA VE SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Anket Formu TÜBİTAK PROJE ÖZET BİLGİ FORMU VIII

10 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 2.1: Tarihi Süreç İçerisinde Hizmet Kavramının Tanımları... 8 Tablo 5.1: Evren ve Örneklem Büyüklüğü Tablo 5.2: İl Merkezlerindeki Seçmen Sayılarının Mahallelere Göre Dağılımı Tablo 5.3: Belediye Hizmet Kalitesi Ölçeği Ham Puan Dağılımının Özellikleri Tablo 5.4: Belediye Hizmet Kalitesi Ölçeği Madde Toplam Korelasyonu ve Alt Üst %27 Farkı Tablo 5.5: Belediye Hizmet Kalitesi Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum İndeksleri Tablo 5.6: Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları Tablo 5.7: Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum İndeksleri Tablo 5.8: Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Ham Puan Dağılımının Özellikleri Tablo 5.9: Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Madde Toplam Korelasyonu ve Alt Üst %27 Farkı Tablo 5.10: Hükümdar Liderlik Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları Tablo 5.11: Hükümdar Liderlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum İndeksleri Tablo 5.12: Hükümdar Liderlik Ölçeği Ham Puan Dağılımının Özellikleri Tablo 5.13: Hükümdar Liderlik Ölçeği Madde Toplam Korelasyonu ve Alt Üst %27 Farkı Tablo 5.14: Seçmen Bağlılığı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları Tablo 5.15: Seçmen Bağlılığı Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum İndeksleri Tablo 5.16: Seçmen Bağlılığı Ölçeği Ham Puan Dağılımının Özellikleri Tablo 5.17: Seçmen Bağlılığı Ölçeği Madde Toplam Korelasyonu ve Alt Üst %27 Farkı Tablo 5.18: Demografik Değişkenler Frekans Tablosu Tablo 5.19: Örneklem Geneli Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanları Tablo 5.20: Elazığ Belediyesi Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanları Tablo 5.21: Malatya Belediyesi Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanları Tablo 5.22: Bingöl Belediyesi Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanları Tablo 5.23: Tunceli Belediyesi Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanları Tablo 5.24: Örneklem Geneli Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.25: Elazığ Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.26: Malatya Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.27: Bingöl Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Puanları IX

11 Tablo 5.28: Tunceli Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.29: Örneklem Geneli Hükümdar Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.30: Elazığ Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.31: Malatya Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.32: Bingöl Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.33: Tunceli Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik Ölçeği Puanları Tablo 5.34: Örneklem Geneli Hizmet Kalitesi Ölçeği Puanları Tablo 5.35: Elazığ Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı Ölçeği Puanları Tablo 5.36: Malatya Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı Ölçeği Puanları Tablo 5.37: Bingöl Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı Ölçeği Puanları Tablo 5.38: Tunceli Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı Ölçeği Puanları Tablo 5.39: Örneklem Genelinde Hizmet Kalitesi ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.40: Elazığ Belediyesi Hizmet Kalitesi ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.41: Malatya Belediyesi Hizmet Kalitesi ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.42: Bingöl Belediyesi Hizmet Kalitesi ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.43: Tunceli Belediyesi Hizmet Kalitesi ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.44: Örneklem Genelinde Hizmetkâr Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.45: Elazığ Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.46: Malatya Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.47: Bingöl Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.48: Tunceli Belediye Başkanı Hizmetkâr Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.49: Örneklem Genelinde Hükümdar Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.50: Elazığ Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması X

12 Tablo 5.51: Malatya Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.52: Bingöl Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.53: Tunceli Belediye Başkanı Hükümdar Liderlik ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.54: Örneklem Genelinde Seçmen Bağlılığı ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.55: Elazığ Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.56: Malatya Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.57: Bingöl Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.58: Tunceli Belediye Başkanı Seçmen Bağlılığı ve Demografik Değişkenlerin Karşılaştırılması Tablo 5.59: Hizmetkâr Liderliğin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.60: Hizmetkâr Liderlik Faktörlerinin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.61: Hizmetkâr Liderlik Hizmet Kalitesi İlişkisine Dair Yol Diyagramı Değerleri Tablo 5.62: Hizmetkâr Liderlik İle Hizmet Kalitesi Arasındaki Yapısal Modele İlişkin Uyum İndeksleri Tablo 5.63: Hükümdar Liderliğin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.64: Hizmetkâr Liderlik Faktörlerinin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.65: Hükümdar Liderlik Hizmet Kalitesi İlişkisine Dair Yol Diyagramı Değerleri Tablo 5.66: Hükümdar Liderlik İle Hizmet Kalitesi Arasındaki Yapısal Modele İlişkin Uyum İndeksleri Tablo 5.67: Hizmet Kalitesinin Seçmen Bağlılığı Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.68: Hizmet Kalitesi Faktörlerinin Seçmen Bağlılığı Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.69: Hizmet Kalitesi Seçmen Bağlılığı İlişkisine Dair Yol Diyagramı Değerleri Tablo 5.70: Hizmet Kalitesi Seçmen Bağlılığı Arasındaki Yapısal Modele İlişkin Uyum İndeksleri Tablo 5.71: Hizmetkâr Liderliğin Seçmen Bağlılığı Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.72: Hizmetkâr Liderlik Faktörlerinin Seçmen Bağlılığı Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.73: Hizmetkâr Liderlik Seçmen Bağlılığı İlişkisine Dair Yol Diyagramı Değerleri Tablo 5.74: Hizmetkâr Liderlik Seçmen Bağlılığı Arasındaki XI

13 Yapısal Modele İlişkin Uyum İndeksleri Tablo 5.75: Hükümdar Liderliğin Seçmen Bağlılığı Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.76: Hükümdar Liderlik Faktörlerinin Seçmen Bağlılığı Üzerindeki Belirleyiciliği Tablo 5.77: Hükümdar Liderlik Seçmen Bağlılığı İlişkisine Dair Yol Diyagramı Değerleri Tablo 5.78: Hükümdar Liderlik Seçmen Bağlılığı Arasındaki Yapısal Modele İlişkin Uyum İndeksleri Tablo TS.79: Hizmet Kalitesi Ölçümüne İlişkin Özet Sonuçlar Tablo TS.80: Hizmetkâr Liderlik Özellikleri Ölçümüne İlişkin Özet Sonuçlar Tablo TS.81: Hükümdar Liderlik Özellikleri Ölçümüne İlişkin Özet Sonuçlar Tablo TS.82: Seçmen Bağlılığı Ölçümüne İlişkin Özet Sonuçlar Tablo TS.83: Araştırma Hipotezlerinin Sonuçları XII

14 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 5.1: Hizmetkâr Liderlik Hizmet Kalitesi İlişkisine Dair Yol Diyagramı Şekil 5.2: Hükümdar Liderlik Hizmet Kalitesi İlişkisine Dair Yol Diyagramı Şekil 5.3: Hizmet Kalitesi Seçmen Bağlılığı İlişkisine Dair Yol Diyagramı Şekil 5.4: Hizmetkâr Liderlik Seçmen Bağlılığı İlişkisine Dair Yol Diyagramı Şekil 5.5: Hükümdar Liderlik Seçmen Bağlılığı İlişkisine Dair Yol Diyagramı XIII

15 GİRİŞ Şehirlerde, ilçelerde ya da beldelerde yaşayan vatandaşların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve topluma ait kaynakları kullanarak çalışan belediyelerin başarısı, sosyal barışın güçlendirilmesi ve ülkenin kalkınma hızının artırılması için büyük önem arz etmektedir. Belediye hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve kalitenin sağlanması ve sürdürülebilir olması günümüzde üzerinde en fazla durulan konular arasındadır. Ülkelerin kalkınmalarının en önemli yolu hangi yönden gidilirse gidilsin, mutlak surette verimli ve etkin çalışabilmekten geçmektedir. Demokrasimizin önemli unsurlarından olan ve yerel kamu hizmetlerinin sağlanmasında bir nevi tekel sayılabilecek belediyelerin verimli çalışmaları, ülkenin kalkınmasına önemli ölçüde ivme kazandıracaktır. Belediyelerimizin temel sorunlarının başında verim düşüklüğünün yattığı bilinmektedir. Aslında bu sorun Türk Kamu Yönetimi sisteminin ciddi bir hastalığıdır. Verim düşüklüğüne bağlı olarak etkinlik ve kalite de düşük olabilmektedir. Bunlarla birlikte kamu hizmetlerinin maliyeti pahalı olmakta ve sistem kaynak israfına zemin oluşturmaktadır. Belediyelerde kalite, etkinlik ve verimlilik odaklı yönetim anlayışının gelişmesi konusunun üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Bu alanda akademik çevreler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, konunun uzmanları ile yerel ve merkezi idare arasında işbirliği ortamı geliştirilmeli ve kararlılıkla sürdürülmelidir. Bu çerçevede yapılacak çalışmaların sonuçları ve kazanılan tecrübeler paylaşılarak verimli çalışabilme ile ilgili çözümler geliştirilmelidir. Belediyelerin verimli çalışabilmelerine yüklenen anlamlardan biri, vatandaşların belediye hizmetlerini kaliteli, adil, şeffaf, erişilebilir vs. olarak değerlendirmeleridir. Belediyelerimizin vatandaşların istedikleri ölçülere uygun nitelikte ve kalitede hizmet üretme konusunda tam anlamıyla yeterli oldukları ise söylenememektedir Belediyelerimizin; birçok kısıtlayıcı unsurun etkileriyle kalite standartlarını tam anlamıyla yakalayamadıkları kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu gerçekten hareket edildiğinde, kaynaklarını verimli kullanan, tam anlamıyla şeffaf, her konuda halkın katılımına ve erişimine açık, hizmetlerinde aksama olmayan ve demokratik yapısı güçlü belediyelerin oluşturulabilmesi konusu, hem devlet organizasyonu hem de akademik çevreler için bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1

16 Yukarıda değinilen bilgilerin ışığında bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki; vatandaşların belediye hizmetlerinin kalitesini nasıl algıladıklarının ve bu kalite algılaması üzerinde belediye başkanlarının liderlik (hükümdar/hizmetkâr) özelliklerinin belirleyiciliğinin tespit edilmesidir. İkincisi; vatandaşların temel hakları arasında yer alan belediye hizmetlerinin kalitesini nasıl algıladıklarının ve bu kalite algılaması üzerinde belediye başkanına karşı hissedilen bağlılığın belirleyiciliğinin tespit edilmesidir. Üçüncüsü ise belediye başkanlarının liderlik (hizmetkâr/hükümdar) özellikleri ile oluşturabildikleri seçmen bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma ile belediyelerin temel hizmet kalitesi değerlendirmesi yapılarak, başarılı oldukları yönler ve eksik oldukları faaliyetler ortaya konulacaktır. Hizmet kalitesi ile belediye başkanlarının hükümdar/hizmetkâr liderlik performansları arasında etkileşim (ilişki) olup olmadığı, eğer bir ilişki varsa bunun olumlu ya da olumsuz olup olmadığı belirlenecektir. Bununla birlikte vatandaşlarca algılanan hizmet kalitesi, hizmetkâr liderlik ve hükümdar liderlik özelliklerinin seçmen bağlılığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri de tespit edilecektir. Böylelikle, belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve belediye başkanlarının görevlerini algılamalarındaki eksenin, amirlik hizmetkârlık düzlemleri arasında hizmetkârlığın yörüngesinde yer alabilmesi doğrultusunda öneriler oluşturulabilecektir. Araştırma ile vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetler belirlenecek ve araştırmadan elde edilen bulgular ile hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak bir veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlanabilecektir. Genel anlamda belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesini kapsayan bu çalışmanın alt amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir; Tüm mahallelerde seçmenlere uygulanacak olan anketlerle, seçmenlerin demografik özelliklerini belirleyerek memnuniyete göre vatandaş profilini ortaya koymak, Seçmenlerin belediye hizmetlerine ilişkin memnuniyetlerinde veya memnuniyetsizliklerinde önem taşıyan değişkenleri saptamak, Seçmenlerin belediye başkanlarının hükümdar/hizmetkâr liderlik özeliklerine ilişkin algılamalarında başkanların eksik kaldıkları yönlerin belirlenmesi, Belediye hizmetlerinin daha kaliteli olarak sunulabilmesi ve belediyelerin kaynak israfını azaltabilmeleri için öneriler geliştirilmesi. 2

17 Bu amaçlara ulaşıldığında elde edilmesi beklenilen kazanımlar ise şöylece ifade edilebilir: Belediyelerin kaynak israfını azaltmaları Belediyelerin kaynaklarını doğru yönlere kanalize etmeleri Belediye hizmetlerinde kalitenin, şeffaflığın, katılımcılığın artması Belediye başkanlarının görevlerine bakış açılarının hükümdarlıktan hizmetkârlığa doğru kaymaya başlaması Belediye hizmetlerindeki kalitenin artmasına bağlı olarak vatandaşların refahlarının ve yaşam tatminlerinin artması Belediye hizmetlerindeki kalitenin artmasına bağlı olarak illerin ve bölgenin gelişmişlik düzeylerinin artması Başka belediyeler için kıyaslama imkânının oluşturulması Bilimsel yazına not düşmek suretiyle boşluğun daralmasına katkı sağlanması Belediyelerle ilgili başka çalışmalara örnek oluşturulması Bilindiği üzere ülkemizin bölgeleri arasında gelişmişlik farkları bulunmaktadır ve bazı bölgeler arasında bu farklar uçurum denebilecek kadar derinleşmiştir. Gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar, devletin, özel sektörün ve bilim insanlarının hep gündeminde olmuştur. Bu konu ile ilgili olarak yakın geçmişte yapılan çalışmalardan biri de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması çalışmasıdır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi (2002/4720) ile bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması tanımlanmıştır. İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması nda iller Düzey 3 olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri dikkate alınarak Düzey 1 ve Düzey 2 olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. Araştırmanın kapsamında olan TRB 1 Bölgesi illeri de söz konusu kararnamede geçen Düzey 2 illeri tanımlamasına girmektedirler. Bu tanımlamadan hareketle; projenin, sosyo-ekonomik analizlerin yapılması, bölgesel politikaların geliştirilmesi ve karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı 3

18 oluşturulması konularında İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması faaliyetinin amaçlarına uygun çıktılarının olacağı düşünülmektedir. Yukarıda izah edilmeye çalışılan gerekçeler temelinde gerçekleştirilen çalışmanın raporu kavramsal çerçevenin oluşturulması ile başlamaktadır. Bu bağlamda; Belediye, Kalite, Liderlik ve Seçmen Bağlılığı ana başlıklarından oluşan bölümler yer almaktadır. Rapor, araştırmanın deneysel sonuçlarının aktarımını içeren Uygulama kısmı ile devam etmekte ve Tartışma ve Sonuç kısmı ile tamamlanmaktadır. 4

19 1. BELEDİYE KAVRAMI Çalışmanın bu bölümünde belediye kavramı ve özellikleri hakkında kavramsal çerçeve çizilmektedir. Öncelikle, belediye kavramının tanımı yapılmakta ardından ise özellikleri sıralanmaktadır BELEDİYE KAVRAMININ TANIMI Belediye kelimesi, köken olarak Arapça dır. Belde (şehir) ve çoğulu olan bilâd kelimelerine dayanmaktadır. Arapça nın ve şark dillerinin etkileriyle Tanzimat'tan itibaren bugünkü anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır (Devellioğlu, 2010:130). Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü nde ise belediye (belediyye) tanımı şöyle yapılmıştır: İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti (internet: ). Belediye, şehir idare teşkilâtını açıklamak için 19. yüzyıldan beri kullanılan, bir beldeye ilişkin kuruluş veya yönetim anlamındadır. Belediye, tüzel kişilik taşıyan ve genellikle belde sakinlerinin kendi kendilerini yönetme yetkisine sahip oldukları, kent ağırlıklı bir idari birimdir (Sezgin, 2007:47-49). Belediye, belde adı verilen ve köylük yerleşim birimlerinden sosyal ve ekonomik açıdan büyük olan yerleşim birimlerdeki ortak nitelikli yerel gereksinimleri karşılamak üzere kurulan, karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, tüzel kişiliğe (Keleş, 1998:31), idari ve mali özerkliğe sahip, merkezi yönetimin denetim ve gözetimi altında bulunan kamu yönetim birimi (Bozoğlan, 2009: ) olarak tanımlanabilir sayılı Belediye Kanunu nun belediye tanımı ise belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi şeklindedir anayasasının 127. maddesinde belediye, "halkın mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiliği" şeklinde tarif edilmiştir. 5

20 Belediye, yerel nitelikteki ihtiyaçları karşılayan bir idaredir. Şehir veya kasaba ölçeğindeki yerler için geçerlidir. Demokratik seçime dayalıdır ve beldenin hemşerilerinin katılımına açıktır. Bu husus, 1580 sayılı kanunun 13. maddesinde "Her Türk, nüfus kütüğüne yerli olarak yazıldığı beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin belediye işlerine reye, intihaba, belediye idaresine iştirake ve belde idaresinin devamlı yardımlarından istifadeye hakları vardır" şeklinde anlamını bulmaktadır. Tüm bunların ötesinde belediyeler, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, merkezî yönetimin idarî vesayeti altındaki kamu idareleridir (Sezgin, 2007:47-49). Türkiye de belediyeler, yapısal-fonksiyonel olarak üç temel organdan oluşmaktadır. Bunlar meclis, başkan ve encümen dir. Meclis, belediyenin temel karar organıdır. Stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu, kesin hesap ve yatırım programı gibi temel işlemler meclisin onayına tabidir. Encümen yürütme ve danışma organı olup, karar organı olma niteliği 5393 sayılı kanun ile birlikte ortadan kaldırılmıştır. Encümenin aldığı bazı kararlar, meclisin aldığı kararların uygulanmasına ilişkin olup, bu durum encümeni bir karar organı yapmamaktadır. Başkan ise, yürütme organı olup, meclis ve encümen tarafından alınan kararları uygular. Belediye örgütü ise, başkana bağlı olarak çalışır ve yine başkana karşı sorumludur (Bozoğlan, 2009: ). Belediye organlarının, yetkinin temel kaynağı olarak halk (seçmenler) ile ilişkisi farklı niteliktedir. Türk belediye sisteminde başkan ve meclis doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Buna karşın, encümen üyelerinin hepsi meclis üyelerinden oluşmamaktadır. Atanmış encümen üyeleri de olduğu encümenin oluşumunda seçmenlerin (dolaylı) etkisinden söz edilebilir (Bozoğlan, 2009: ) BELEDİYENİN ÖZELLİKLERİ Belediyeler, sahip oldukları bazı özellikler nedeniyle hem diğer yerel yönetimler (il özel idareleri, köyler) hem de diğer kamu kurumlarından farklıdırlar. Bu farklılığın nedenleri şöyle açıklanabilir (Yıldırım, 1994:33): Belediyeler, siyasal nitelikli yönetim birimleridir. Belediyeler, kendilerine özgü gelir kaynaklarına, bütçeye ve mali özerkliğe sahiptir. Belediyeler, tüzel kişiliğe ve yönetsel özerkliğe sahip kamu yönetim birimleridir. 6

21 Kurumsal ve yönetsel açıdan özgün bir yapıya sahip olan belediyelerin özellikleri genel olarak şöyle ifade edilmektedir (Bozoğlan, 2009: ): a) Belediye, bir kamu kurumudur: Belediye, kamu hukuku sistemi içerisinde faaliyetlerini sürdürür. Bu nedenle Türk Kamu Yönetimi Sistemi nin bir parçasıdır. b) Belediye, kâr amacı gütmeyen bir hizmet kurumudur: Belediye, yerel niteliği olan ortak hizmetleri yürütmekle görevlidir. Bu hizmetlerin, kamu hizmeti sayılmaları, önceliğin kamu yararının yerine getirilmesine verilmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır. Kamu yararından kastedilen, kâr amacı gütmeksizin, beldede yaşayan herkesin en uygun koşullarda, eşit ve adil bir şekilde kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır. c) Belediye, siyasal nitelikli bir kurumdur: Belediyenin varlığı, yerel halkın (seçmenin) siyasi tercihlerine dayanır. Buna göre başta başkan olmak üzere temel karar organı olan meclis, halkoyu ile seçilir. Seçim mekanizması, belediyeye siyasi bir kimlik kazandırmaktadır. d) Belediye, çok katmanlı bir hiyerarşik kurumdur: Büyükşehir belediyelerinde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şefler ve çalışanlar olmak üzere 8 hiyerarşik kademe bulunur. Diğer belediyelerde ise başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler ve çalışanlar olmak üzere 5 hiyerarşik kademe bulunur. e) Belediye bürokratik bir kurumdur: Belediyenin, görevleri, yetkileri, sorumlulukları, hakları ve ayrıcalıkları yasalarla açıkça tanımlanmıştır. Belediye faaliyetleri, mevzuattaki tanımlarına göre yürütülür. Her çalışanın hangi amire bağlı olduğu açıktır. Amirler, çalışanlarının faaliyetlerinden de sorumludur. Sistemin tamamından sorumlu olan ise en tepede yer alan başkandır. Belediye faaliyetleri, yazılı olarak yürütülür ve kayıt altına alınır. Belediye birimleri, sadece kendi sorumluluk alanlarında çalışırlar. Bu nedenle belediyede ileri düzeyde işbölümü ve uzmanlaşmadan söz edilebilir. 7

22 2. HİZMET VE HİZMET KALİTESİ Çalışmanın bu bölümünde hizmet ve hizmet kalitesi kavramlarıyla ilgili kavramsal çerçeve çizilmektedir. Öncelikle hizmet kavramı ile ilgili açıklamalarla başlayan bölüm; kamu hizmeti kavramı, hizmet kalitesi kavramı ve belediyelerde hizmet kalitesi başlıklarıyla tamamlanmaktadır HİZMET KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ İnsan gereksinimleri her zaman elle tutulabilen ve gözle görülebilen araçlarla sağlanamazlar. Somut olmayan ancak insan gereksinimlerini karşılayan araçlar da bulunmaktadır ve bunların genel adı hizmettir (Karalar, 1998:30). Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü nde, hizmet, gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip her türlü etkinlik şeklinde tanımlanmaktadır. Hizmet; ekonomik bir değer taşıyan yer, zaman ve psikolojik olarak fayda sağlayan bir işlem, eylem veya sunumdur (Murdick, 1990:4). Hizmet, müşteriler ile işletmeler arasında cereyan eden sosyal içerikli bir faaliyet ve soyut bir kavramdır (Evans, 1999:53). Hizmet; bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve her hangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanamayan bir faaliyet ya da fayda olarak da tanımlanmaktadır (Kotler, 1997:467). Hizmet sektörünü imalat sektöründen ayıran en önemli özellikler; elde edilen çıktının soyut olması, üretimle tüketimin aynı mekânda ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi, hizmetlerin depolanamaması ve müşterilerin sistemin performansını direkt olarak etkileyebilmeleridir (Evans, 1999:53). Yukarıdaki tanımlara ek olarak, hizmet kavramının tanımına ilişkin diğer yaklaşımların tarihi süreç içerisinde izlediği yol, aşağıdaki tabloda görülebilmektedir: Tablo 2.1: Tarihi Süreç İçerisinde Hizmet Kavramının Tanımları Tanım sahibi Hizmet tanımı Fizyokratlar (- 1750) Tarımsal üretim dışındaki tüm faaliyetler Adam Smith ( ) Somut, elle dokunulabilir bir ürünle sonuçlanmayan tüm faaliyetler J. B. Say ( ) Ürünlere fayda ekleyen tüm imalat dışı faktörler Alfred Marshall ( ) Yaratıldığı anda varlık bulan mallar... Batı Ülkeleri ( ) Bir malın biçiminde değişikliğe uğramayan hizmetler Çağdaş Bir malın biçiminde değişikliğe yol açmayan bir faaliyet Kaynak: ÖZTÜRK, A.S. (1998). Hizmet Pazarlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 8

23 Görüldüğü üzere, hizmet kavramının üzerinde uzlaşı ya da genel kabul oluşmuş bir tanımı bulunmamaktadır. Bu çeşitlilik, araştırmacıların ve uygulayıcıların, kendi algılarıyla hareket etmelerinden diğer bir ifade ile kendi alanlarının sınırları içerisinde hareket ederek tanım yapmalarından kaynaklanmaktadır. Hizmetin doğal yapısından kaynaklanan dört temel özelliği vardır. Bunlar; soyutluk, ayrılmazlık, değişkenlik ve dayanıksızlık şeklinde adlandırılmaktadır (Parasuraman vd., 1985:35): Soyutluk: Hizmet, fiziki varlığa sahip olmayan soyut bir varlıktır. Temel duyu organlarıyla algılanamaz. Bu bağlamda hizmet, bir kolaylıktan veya tecrübeden yararlanma şeklide düşünülebilir. Örneğin; bir hekimin tıp bilgisinden yararlanmak. Soyutluk özelliği nedeniyle, hizmet; depolanamaz, taşınamaz, kolaylıkla taklit edilebilir ve teşhir edilemez. Ayrılmazlık: Hizmetin, üretimi ve tüketimi hem eş zamanlı hem de eş mekânlıdır. Bu nedenle, hizmetten yararlanmak isteyenler, hizmetin üretildiği mekâna gitmek zorundadırlar. Değişkenlik: Bu özellik, hizmet üretiminde insan unsurunun katkısı ve önemi ile ilgilidir. Hizmetin kalitesi, hizmeti sunan personelin istekliliğine, nezaketine ve tecrübesine bağlı olarak hem zamana hem de mekâna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dayanıksızlık: Hizmetlerin dayanıksız olmasının nedenleri; hizmetlerin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılmamasıdır. Hizmetin dayanıksız olması, hizmet araçlarının etkin kullanımını da engeller. Hizmet araçları, bazı durumlarda atıl kalabilir. Hizmet pazarlamasında tam kapasiteye ulaşılması mümkün olmayabilir KAMU HİZMETİ Kamu hizmeti; Giritli vd. ne (2001: ) göre idare hukuku bakış açısıyla idarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir etkinliktir ; organik, maddi ve biçimsel olmak üzere üç sınıfta incelenebilir: Organik açıdan kamu hizmeti: Belli bir organizasyonu tanımlamak için kullanılır. Yani, belli bir hizmetin yürütülebilmesi için gerek kamu görevlileri gerekse maddi 9

24 araçların bütünü, kamu hizmetinin organik çehresini ifade etmektedir. Burada kamu hizmeti, kamu kuruluşları anlamındadır. Maddi açıdan kamu hizmeti: Hizmeti gerçekleştirecek organların özelliklerinden sıyrılarak, sadece gerçekleştirilecek etkinliğin içeriği ön plana çıkarılmaktadır. Burada kamu hizmeti, kamu yararı sağlaması beklenen etkinliktir. Biçimsel açıdan kamu hizmeti: Kamu hizmetini bir etkinli olarak yürütürken kullanılan yöntemler yani, belli bir hukuksal düzen ifade edilmektedir. Kamu hizmeti kavramı; bir kamu tüzel kişisi veya onun denetimi altındaki bir özel kişi ya da kuruluş tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetlerdir şeklinde de tanımlanabilir (Gözler, 2003:219). Kamu hizmeti kavramıyla ilgili olarak anlamlı ve de açıklayıcı bir çerçeve çizen bir diğer tanım ise Anayasa Mahkemesi nin bir kararıdır (28 Haziran 1995 Tarih ve E. 1994/71, K. 1995/23 Sayılı Karar). Buna göre; devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler, kamu hizmeti olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar; kamu hizmetlerinde hizmetin kamuya olması ve kamuya yararlı olması, ikincisi de hizmetin kamu kuruluşlarınca ya da onların denetiminde özel kişilerce yürütülmesidir (Karaman, 1996:2) Kamu Hizmetlerinin Özellikleri Her kamu hizmeti, kendine özgü kurallar ve mevzuatlar çerçevesinde sunulur. Ancak, genel olarak bütün kamu hizmetlerinin taşıması gereken ortak özellikleri vardır. Süreklilik ve düzenlilik, değişkenlik, eşitlik, tarafsızlık, kamu yararı, iptal ve tazmin ve bedelsizlik gibi sayabilecek ilkeler, kamu hizmetlerinin üretiminde ve sunumunda taşıması gereken özelliklerdir (Negiz, 2007:32-33): Süreklilik ve düzenlilik: Kamu hizmeti, kamu yararı gözetilerek yürütülen ve toplumsal bir gereksinimi karşılamaya yönelik bir hizmettir. Bu yönü ile, kamu 10

25 hizmetinin kesintiye uğramaması gerekmektedir. Bunun nedeni de, kamu hizmetinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasının, toplum düzenini bozabilme, insan refahını ve yaşam kalitesini düşürme ve toplumda karışıklığa yol açabilme olasılığıdır. Değişkenlik: Kesintisiz bir şekilde değişen sosyo-ekonomik şartlar, beraberinde toplumsal gereksinimleri de değiştirmektedir. Kamu yararı açısından hareketle, sunulacak kamu hizmetlerinin yaşanan bu değişimlere uyumlu hale getirilmesi zorunluluktur. Bu değişimlerin gerçekleşmesini etkileyen temel faktörler; yer, zaman, kentleşme, toplumsal ve ekonomik koşullardır. Eşitlik: Bu özellik, iki anlam taşımaktadır. Birincisi, kamu hizmetlerinden herkesin yararlanacağıdır. İkincisi ise, kamu hizmetlerinin aynı durumda, alanlara aynı koşullarda ve aynı biçimde sunulacağıdır. Tarafsızlık: Bu ilke, kamu hizmetleri görülürken taraf tutmadan hizmetlerin görülmesi anlamını taşımaktadır. Kamu yararı: Kamu yararı, kamu yönetiminin eylem ve işlemlerinde yöneldiği ve toplumun bir kesiminin ya da tümünün yararını kollamaya dönük, temel ve genel hedef olarak tanımlanabilir. Bir hizmetin kamu yararına yönelik olup olmadığının tespitinde ortak ölçütlerden biri; bir hizmetten elde edilen kazancın tekrar aynı hizmet için kullanılıp kullanılmadığı olabilir. Bir başka ölçüt ise, kamu hizmeti için yapılacak her türlü işlem ve eylemlerden toplumun zarar görmemesi ya da en az zarar görecek şekilde yapılmasıdır (Sezer, 2008: ). İptal ve tazmin: Kamu hizmetlerinin; mevzuata, kamu yararı ve diğer kamu hizmeti özelliklerine aykırı sunulması halinde, hizmetin muhatabı olan insanlar ya da kurumlar işlemlerin (söz konusu hizmetin) iptalini ve eğer zarara uğramışlarsa bunu tazminini isteme hakkına sahiptirler. Bedelsizlik: Her ne kadar bu özellik günümüzde anlam değiştirmiş olsa da bizzat idarenin yerine getirmiş olduğu bazı hizmetlerin karşılığı olarak hizmetten yararlanandan bedel alınmamaktadır. 11

26 Kamu Hizmetlerinin Sınıflandırılması Türk idare hukukunda kamu hizmetleri tasnif edilirken genellikle dört başlığa ayrılmaktadır. Bu başlıklar aşağıda açıklanmaktadır (Günday, 2004:75): Genel kamu hizmetleri: yasama, yargı, güvenlik, savunma vb. Toplumsal refaha yönelik kamu hizmetleri: eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım vb. Ekonomik kamu hizmetleri: Kişilerin ve işletmelerin ekonomik işlerine ve ilişkilerine yönelik hizmetlerdir. Yerel kamu hizmetleri: İl özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan; yerel halkın ortak ihtiyaçlarını katılım yoluyla gerçekleştirmeye çalışan hizmetlerdir. Anayasamızı referans alan bir başka ayrım ise genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetleri ve özel işletmecilik esaslarına göre yürütülen kamu hizmetleri şeklinde iki sınıf kamu hizmeti tanımlamaktadır. Bu ayrımın temel dayanağı Anayasa nın 128. maddesidir. Bu maddenin ilk fıkrasında devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür hükmü geçmektedir. Anayasa Mahkemesi de bu hükme dayanarak yukarıda belirtilen ikili sınıflandırmayı yapmıştır Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Belediyelerin Önemi Yerel yönetimlere (belediyelere), yerel hizmetlerin verilmesi, bu yönetimlerin yerel kamu hizmetlerini yürütmede gösterdikleri etkinlik ve yerel demokrasinin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler, hem yerel bir nitelik taşırlar hem de yönetim dirler. Bu nedenle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde belediyelerin önemi, iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki, hizmette etkinlik diğeri ise, yerel demokrasi açısındandır (Negiz, 2007:44). Hizmette etkinlik: Belediyelerin halka en yakınında olmaları nedeniyle yerel nitelikli ortak ihtiyaçları en iyi şekilde tespit edebilecek yönetimler oldukları hâkim olan görüşlerden birisidir. Bu görüşün gerçekliği, hemen her ülkede toplumun 12

27 ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesinde önemli katkılar sağlaması yönüyle de desteklenmektedir (Öztürk, 1997:44). Bir toplumda merkezi otorite olarak devletin varlık sebebi, genel anlamda toplumu yönetmek, yönlendirmek, toplumsal ihtiyaçların temininde düzen sağlamaktır. Makro düzeyden mikro düzeye inildiğinde ise halk, benzer beklentilerle belediyesine yaklaşır. Bir başka ifade ile yerel halk, öncelikle belediyesinin kendisine etkin ve verimli hizmet sunmasını bekler. Burada sözü geçen etkinlik, toplumsal yaşamın devamı ve düzenliliği için ihtiyaç duyulan ve beklenilen hizmetlerin en iyi biçimde sunulmasıdır. Hizmette verimlilikten kasıt ise, en az kaynakla, en çok, hızlı, ucuz ve kaliteli olarak hizmet üretimidir (Negiz, 2007:44). Yerel demokrasi: Demokratik bir yerel yönetim demokratik bir toplum içinde gelişebilir. Böylesi bir toplumun ilkeleri de; çoğulculuk, demokratiklik ve katılımdır. Bu noktada yerel yönetimler demokrasinin tabandan tavana doğru yapılanmasında aracı rolünü üstlenen en önemli kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş demokrasinin nitelikleri olarak katılma ve temsil, en iyi biçimde belediyelerde gerçekleştirilir. Her ne kadar merkezi yönetimin vesayeti altında olsalar da, belediyeler devlet gücünün dengelenmesinde önemli bir rol üstlenerek, gücün tek bir elde toplanması şeklinde oluşacak bir yapılanmayı sınırlarlar. Yine yerel yönetimler, temsil ve katılma kurumlarıyla demokrasiye işlevsellik kazandırırlar. Çünkü, yöneten ile yönetilenler arasındaki mesafe mekansal ve toplumsal açıdan yerel yönetimlerde en azdır (Çukurçayır, 2000:109) Mevzuata Göre Belediye Hizmetleri İl, ilçe ve belde belediyelerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetler, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14. Maddesinde şöyle sıralanmaktadır: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; 13

28 ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7, 8 ve 9. maddelerinde şöyle sıralanmaktadır: Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte 14

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MALATYA BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

"BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BELEDİYE İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ www.mahalliidarelerdergisi.org "BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Levent ATALI / Kocaeli Üniversitesi / Beden Eğitimi

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır.

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar) Amaç Madde 1- (1) Talimatın amacı Türkiye Satranç Federasyonuna bağlı Federasyon Bölge ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluşu, görev, yetki ve

Detaylı

YEREL SİYASETTE SEÇMEN BAĞLILIĞINI BELEDİYE HİZMET KALİTESİ ARACILIĞIYLA OLUŞTURMAK: TRB I BÖLGESİ ÖRNEĞİ *

YEREL SİYASETTE SEÇMEN BAĞLILIĞINI BELEDİYE HİZMET KALİTESİ ARACILIĞIYLA OLUŞTURMAK: TRB I BÖLGESİ ÖRNEĞİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013 YEREL SİYASETTE SEÇMEN BAĞLILIĞINI BELEDİYE HİZMET KALİTESİ ARACILIĞIYLA

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET İÇİNDEKİLER SAHİFE Ünite:1- Hizmet ve Hizmet Sektörüne Genel Bir Bakış 2 Ünite:2- Kalite ve Kalitenin Evrimi 6 Ünite:3- Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya ili Hendek ilçesi sınırları içerisinde

Detaylı