Multiple Myeloma Patogenezinde Yeni Gelişmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Multiple Myeloma Patogenezinde Yeni Gelişmeler"

Transkript

1 Multiple Myeloma Patogenezinde Yeni Gelişmeler Siret RATİP, Mustafa ÇETİNER Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, İSTANBUL GİRİŞ Multiple myeloma (MM), lenfoplazmositer hücrelerin neoplastik monoklonal ekspansiyonu ile karakterize bir tümördür. Hastal k günümüzde bat ülkelerinde kansere bağl ölümlerde ikinci s raya yükselmiştir. Günümüzde tedavisi büyük bir sorun olan bu hastal kta yüksek doz melfalan veya allojeneik kemik iliği transplantasyonundan sonra bile son derece düşük oranlarda kürden söz edilebilmektedir (1). Kür ve komplet remisyon oranlar n n düşük olmas ve 5 y ll k hastal ks z yaşam süresinin azl ğ, klasik kemoterapötik yaklaş m d ş nda başka tedavi yaklaş mlar n n gerekliliğini ortaya koymaktad r. Bu yeni yaklaş mlar ancak MM biyolojisinin anlaş labilmesi ile olas görünmektedir. Bu makalede malign myeloma hücresinin gelişimi, hastal k gelişiminin etyopatogenezi ve sitokinlerin etyopatogenezdeki rolü tart - ş lm şt r. MYELOMA ETYOPATOGENEZİ Myeloma patogenezi günümüzde halen tam olarak ayd nlat lamam şt r. Bununla beraber, hastal ğ n patogenezinde başta sitogenetik anormallikler olmak üzere kronik antijenik stimulasyonun büyük önemi olduğuna inan lmaktad r. Hereditenin hastal k gelişminde önemli bir rolü olduğu düşünülmemekle beraber literatürde toplam 43 aile bildirilmiştir (2-4). Beyaz ve siyah rk MM olgular nda yap lan çal şmalar, Siyah MM lu olgular n BW65, CW2 ve DRw14, Recent Advances in Pathogenesis of Multipl Myeloma Anahtar Kelimeler: Multiple myeloma, interlökin-6, sitokin, patogenez Key Words: Multiple myeloma, interleukin-6, cytokine, pathogenesis beyaz rkta rastlanan MM olgular nda ise A3, CW2 antijenlerinin s k görüldüğünü ortaya koymaktad r (5). Bu bulgular CW2 aleli ile MM aras nda ilişki olabileceğinin bir işareti say labilir. Kronik antijenik stimülasyon, MM gibi hücre döngüsü yavaş tümörlerin patogenezinde önemlidir. Nitekim, hastal ğ n oluşumunda kronik antijenik bir uyar n n rolü olduğuna dair önemli kan tlar mevcuttur. Örneğin, romatoid artirit (RA) te MM riski artm şt r (6-8). MM li olgular n birinci derece akrabalar nda da RA s k görülür (9). Öte yandan viral uyar n n da etyolojide rolü olduğu düşünülmektedir. HIV-1 (+) hastalar n plazma hücrelerinde monoklonal bir art ş olduğu gösterilmiştir (10). Benzer durum Kaposi sarkoma-associated herpes virus için de iddia edilmektedir. Hatta bu virusun insanlarda dendiritik hücreleri s kça enfekte ettiği ve bu hücrelerden sal nan viral IL-6 n n hastal k gelişiminde rolü olduğu ileri sürülmektedir (11). Human herpes virus tip-8'in de MM etyopatogenesinde rolü olabileceğine dair veriler bulunmaktad r (12). Beksaç ve ark.'n n (13) yapt ğ çal şmada, Türk MM hasta grubunda Human herpes virus tip-8'in görülme oran n n 80% olduğu bildirilmiş ve sağl kl kontrollerde virusun varl ğ hiç gösterilememiştir. Sitogenetik anormallikler de MM gelişiminde önemli rol oynamaktad r. Hastal kta sitogenetik çal şmalar belirgin zorluk göstermekle beraber kromozomal bozukluklar olgular n %30-50 s nda gösterilebilmektedir (14). Bu s kl k erken devre MM olgular nda az olmakla beraber hastal ğ n ileri devrelerinde artmakta ve evre III olgular n %80-90 nda bu genetik bozukluklar göstermek mümkün olabilmektedir (15-17). MM de gösterilmiş tipik tek bir kromozomal anormallik yoktur. Olgular n büyük bölümünde birden çok say da anormallik saptanabilmektedir. Hastal kta hiperploidi görülme s kl ğ %65'dir (18). Say sal 48

2 anormalliklerden en s k rastlan lanlar monozomi 13, tetrazomi 9 ve trizomi 9 dur. Bunun d ş nda trizomi 3, 5,15, monozomi 16 da s kça görülebilmektedir. Yap - sal anormallikler içinde ise en s k rastlan lan translokasyon; t(8;14) (q24;q32) ve t(11;14) (q13;q32) d r. Bunlardan 8q24, cmyc ve 11q13 ise bcl-1 protoonkogenlerini tan mlamaktad r. 14q32 de Ig ağ r zincir geninin lokusudur (14). (14q+) anormalliği MM olgular n n %30-50 unda izlenmektedir (14,19). Ras gen aktivasyonu (N-ras ve K-ras) MM lerin 50%'sinde gözlenirken artm ş c-myc düzeyi 90%'d r. (18). Ras gen mutasyonun saptand ğ olgular n yaklaş k 2/3 ünde hastal k son derece agresif seyretmektedir. N-ras ve K-ras mutasyonlar yeni MM olgular n n ancak %15 inde mevcut olup bu s kl k hastal - ğ n ileri dönemlerinde çok artmaktad r. Yap lan çal şmalar, K-ras mutasyonu ile sağkal m aras nda direkt bir ilişki olduğunu göstermektedir (20). Kemik iliği relaps olan olgularda N-ras ve K-ras onkogenlerinin nokta mutasyonlar n n varl ğ saptan rken (21), extramedüller myeloma relaps nda ise p- 53 nokta mutasyonlar gösterilmiştir (22). p-53 gen mutasyonu MM li olgularda tan s ras nda nadiren mevcut olup genellikle ileri evre MM olgular nda gösterilebilmektedir (20). Ayr ca, bcl-2'da MM hücre yaşam süresini uzat p anti apopitotik mekanizmada önemli rol üstlenmektedir (18). Tablo 1 de MM nin farkl fazlar nda ortaya ç kan onkogenler ve fenotipik değişikler özetlenmektedir. MM hücresinin resting B hücresinden olgun plazma hücresi oluşum aşamas na kadar olan sürecin neresinde ortaya ç kt ğ tam olarak bilinmemektedir. Dinlenme halindeki B hücrelerinden olgun plazma hücre oluşum süreci Şekil 1 de özetlenmektedir (14). Patogenezde, genel kan kök hücre veya pre-b hücre aşamas nda hastal ğ n geliştiği yönündedir. Bununla birlikte, MM hücresinin kök hücre veya pre-b aşamas nda değil germinal merkezdeki somatik mutasyonlar sonucu memory hücresi veya plasmablast dönüşümü s ras nda ortaya ç kabileceğine de inan lmaktad r. Son y llarda klonogenik myelom hücrelerinin memory B hücreleri veya plasmablastlar olduğu ileri sürülmektedir. B hücrelerinin onkogen aktivasyonu, kromozomal translokasyonlar ve mutasyonlar sonucu plasmablastlara dönüştüğü düşünülmektedir (23). İlginç bir nokta, MM hücrelerinin bir k sm n n hem plazma hücre hem de myeloid seri hücre işaretleri taş yabiliyor olmas d r. Hatta kimi myeloma hücrelerinin CALLA (CD10: common akut lenfositik leukemia antigen), megakaryositik, miyelomonositik ve eritroid yüzey marker lar da taş yabileceği gösterilmiştir (24). Bu da myeloma hücresinin kök hücre aşamas nda ortaya ç kabileceğini akla getirmektedir. Önceki y llarda MM nin kemik iliğinin bir hastal ğ olduğuna inan l rd. Oysa ki, günümüzde bu inan ş değişmiştir. Nitekim, yap lan çal şmalar, MM de myeloma hücre prekürsorlar n n periferde dolaşt ğ n göstermiştir (14,25). Periferde dolaşan bu hücreler minimal residüel hastal k aç s ndan büyük önem taş - maktad r. Bu hücreler bir anlamda hastal ğ n yay lmas ndan da sorumludur. Dolaşan plasmablastlar n varl ğ otolog kemik iliği transplantasyon destekli yüksek doz kemoterapi yaklaş mlar n nda bir ölçüde başar s zl ğ n n sorumlusu say labilir. Çünkü dolaşan bu plasmablastlar nedeniyle otolog transplantasyon s ras nda tümör kontaminasyonu oluşabilmektedir. Dolaşan bu klonojenik pre-myeloma hücreleri, t pk normal plasmablastlar gibi kemik iliğinde baz adhezyon moleküllerinin ve sitokinlerin yard m ile homing yaparlar. Bu hücreler mikroçevrenin yeterli ortam sağlamas ile prolifere ve differansiye olabilirler. Normal plazma hücrelerinin kemik iliği adhezyonunda adhezyon molekülleri ve sitokinlerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Sitokin ve adhezyon moleküllerinin karş l kl etkileşimleri sonucu plazma hücre dönüşümünü gerçekleşir. Fonksiyonunu tamamlayan bu hücreler daha sonra tam ayd nlat lamam ş mekanizmalar ile apopitozise giderler (14,23,25). Kemik iliği mikroçevresi ile plazma hücre (asl nda plasmablast) iletişiminin sağlanmas nda ve kemik iliğine ulaşan hücrenin adhezyonunda plazmablast n yüzeyindeki bir çok adezyon molekülünün laminin ve fibronektin ile etkileşiminin rolü vard r. Bu moleküllerden önemlileri very late antigen-4 (VLA-4, CD49d) ve VLA-5 (CD49e) gibi beta-1 integrin ler ile lymphocyte function Ag-1 (LFA-1=CD11a) benzeri beta-2 integrin lerdir. Bu adezyon moleküllerinden biri olan VLA-4, fibronektin için reseptör fonksiyonu olan ve myeloma hücresinde kuvvetle eksprese edilen bir moleküldür. VLA-4 ayn zamanda VCAM- 1 (vasküler adhezyon molekül-1) için de kontr-reseptördür. VCAM-1 kemik iliğine plasmablast adhezyonunu sağlamaya yard m eder. Bu adezyonun sağlanmas nda VLA-4 ile fibronektin etkileşimi de gereklidir. VLA-4 ayn zamanda H-CAM (homotypic cell adhesion molecules: CD44) ile birlikte stromal hücrelerden IL-6 sal n m n uyarmaktad r (14). Bir diğer önemli mekanizma ise VLA-5 ile fibronektin etkileşimidir. Bu etkileşim plazma hücre apopitozisini indükler (14). 49

3 Ratip S, Çetiner M Tablo 1. MM de hastal k seyrinin üç dönemi Değişken Başlangıç fazı Meduller relaps Ekstramedullar relaps Miyelom hüc birikimi veya Kemik iliği Kemik iliği Kan, pleural effüzyon, proliferasyon yeri cilt ve diğer Genetik veya onkogenik olaylar c-myc deregülasyonu N-ras ve K-ras nokta mutasyonları P53 nokta mutasyonu Fenotipik dğişiklikler CD19 kaybı, CD 56 CD28 ekspresyonu, CD28 ekspresyonu over ekspresyonu LFA-1 ve VLA-5 kaybı ve CD56 kaybı Dolaşan malign plazma hücreleri <%1 Artmış Artmış Kİ de prolifere olan atipik hücre oranı <%1 > veya =1 (1-95%) > veya =1 (1-95%) (growth fraction) MM de yukar da sözü edilen onkogen aktivasyonlar, hem plasmablast n plazma hücresine dönüşümünü hem de bu hücrelerin apopitozisini önlemektedir. İnmatür MM hücreleri üzerinde genellikle VLA-5 taş - mad ğ ndan bu hücreler apopitozis den kaçabilmektedir. Böylece differansiyasyon yeteneğini kaybetmiş ve prolifere olmaya devam eden anormal plasmablastlar kemik iliğinde birikmeye başlar. Bu birikim, myelom hücre döngüsü uzun olduğundan son derece yavaşt r (14,25,26). Genellikle her hangi bir anda bölünen hücre say s %1 in alt ndad r (25). MM ve SİTOKİNLER Günümüzde yap lan bir çok çal şma, MM patogenezinde sitokinlerin önemli rolleri olduğunu ortaya koymaktad r. Sitokin reseptörlerine karş monoklonal antikor panelleri kullan larak yap lan bu immünfloresan analizlerde hastal ğ n etyolojisinde rol alabilecek sitokinler saptanmaya çal ş lmaktad r. Bugüne dek MM patogenezindeki rolü en önemli gibi görünen sitokin IL-6 d r. IL-3 ün, in vitro myeloma hücre proliferasyonunu art rabildiği ve IL-6 ile sinerjistik etki gösterebileceği ileri sürülmektedir. MM de periferik kan mononükleer hücre kültürlerinden IL-6 ve IL-3 kullan larak çok say da malign plazma hücresi elde edilebilmektedir (25). IL-6 n n transducing proteini olan gp130 un MM hücresince eksprese ediliyor olmas gp130 related sitokinlerin de bir biçimde MM patogenesinde rolü olabileceğini düşündürmektedir (11,14,23,25,26). IL-11, ciliary neurotrophic factor (CNTF), leukemia inhibitor factor (LIF), oncostatin-m (OM), cardiotrophin-1 (CT1) de t pk IL-6 gibi gp130 u ana sinyal transducer olarak kullanmaktad r. Bu nedenle bu sitokinlerin MM hücresi proliferasyonunda rolü olabileceği akla gelmektedir (23,25,27). Gerçekten de, yap lan baz çal şmalar, IL-11, LIF, CTNF ve OM nin malign plazma hücreleri için büyüme faktörü olduğunu ortaya koymaktad r (23,25,27). Granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF), IL-6 varl ğ nda bu sitokinin etkinliğini art rmaktad r. Nitekim, neutralizing anti IL-6 antibody ler GM-CSF in myeloma hücresini uyaran bu etkisini engellemektedir (25,27). Bunun d ş nda interferon (IFN) gama reseptörü ve FasAg/APO-1 de bir çok MM hücresinde bulunmaktad r (14). Baz MM hücrelerinin ise IL-1R tip-1, IL-2R beta, IL-7R, GM-CSF R, SCFR, MBSCFR, TNFR tip II taş d ğ da gösterilmiştir (11,14,25,26). Bu reseptör düzeyinde yap lan çal şmalar; IL-6, Fas, IFN gama, IL-1, IL-2, IL-7, GM-CSF, SCF ve TNF in MM patogenesinde rolü olabileceğini ortaya koymaktad r (11,14,25,26). Bu sitokinler içinde en önemli görünen sitokin IL-6 olduğundan söz konusu sitokinden daha ayr nt l olarak söz edilecektir. IL-6 İlk kez B hücre differensiye edici faktör (BCDF/BSF2) olarak tan mlanm ş bu sitokin, in vitro MM hücre proliferasyonuna neden olmaktad r (24-30). MM hücreleri spontan olarak IL-6 salmakta ve ayn zamanda da IL-6R ü taş maktad r (26,31,32). Tüm bunlara ek olarak in vitro anti IL-6 antikor ile bu proliferasyon inhibe edilebilmektedir (32). IL- 6 n n bir başka kaynağ makrofajlard r. Bu hücrelerin MM hücre proliferasyounda rol oynad ğ gösterilmiştir (14,24-26). Ayr ca, IL-6 n n fibroblast ve monosit kaynakl olabileceği de ileri sürülmektedir (22). MM hücresinin stromal hücre adherans stromal hücrelerden IL-6 sal n m n uyar r. MM hücresi üzerinde IL-6 n n direkt olarak bağlanabildiği 80 kda ağ rl ğ nda IL-6R 50

4 Lenfoplazmosit GERMİNAL MERKEZ Plazmablast M Somatik Hipermutasyon LENF NODU Kısa ömürlü plazma hücresi G,A,E,D Lenfoblast Virgin B hücresi gibi görünmektedir. Murine anti-il-6 monoklonal antikorlar n ileri MM olgular nda in vivo uygulan m S faz ndaki malign plazma hücre say s n belirgin olarak azaltabilmektedir. Bu tedavi ile tümör toksisitesine bağl olan ateş, kemik ağr s, kaşeksi gibi bulgular da gerilemektedir (38,39). Öte yandan deksametazon induced ve Fas antigen mediated apopitosis IL-6 taraf ndan engelleniyor olduğundan (28,29), IL-6 blokaj kemoterapötiklerin terapötik etkilerini de art rabilecek gibi görünmektedir. G,A,E,D Uzun ömürlü plazma hücresi KEMİK İLİĞİ Pre-B Hücresi Şekil 1. Olgun plazma hücresinin gelişim süreci. varl ğ gösterilmiştir. Bu sitokinin etkisini sağlayan signal transducing protein gp 130 dur (14,24-26). İn vivo olarak da, IL-6 ile MM aras ilişkiyi düşündüren bulgular mevcuttur. IL-6 serum düzeyi ile hastal k aktivitesi aras nda belirgin bir ilişki olduğu gösterilmiştir (33-35). IL-6 normal bireylerde tayin edilemeyecek düzeylerde iken MM lu hasta serumlar nda ortalama 30 pg/ml e kadar yükselmektedir (23). IL-6 MM için karakteristik olan kemiklerin progresif rezorbsiyonundan sorumludur. IL-6, MM olgular nda izlenen kemik ağr lar, fraktürler, osteoporozis ve hiperkalseminin oluşmas nda birincil derecede rol oynar (23). Çok miktarda osteoblastlar taraf ndan da üretilen bu sitokin, MM nin erken devresinde osteoblastik aktivitenin artm ş olmas n n da katk s ile erken dönemde osteoblast derived IL-6 miyelom hücre gelişimi ve kemik lezyonlar n n h zl progresyonuna neden olur (23,36). Serum IL-6 düzeyi ile kemik iliğinde izlenen plazmositosis aras nda da pozitif bir ilişki mevcuttur. Söz konusu bu ilişki serum LDH ve beta-2 mikroglobulin düzeyi aras nda da gösterilmiştir. Yap lan çal şmalar, serum IL-6 düzeyi ile hemoglobin değerleri aras nda ise ters bir ilişkinin söz konusu olduğunu ortaya koymaktad r (23,34,37). Serum IL-6 düzeyi artm ş olan olgularda osteolitik kemik lezyonlar na da daha s k rastlanmaktad r (35). MM aktivitesi ile serum IL-6 aras ndaki bu s k ilişki IL-6 blokaj ile hastal ğ n kontrol edilebileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle günümüzde IL-6 blokaj modern MM tedavisinin omurgas n oluşturacak MM patogenezinde rol oynayan ve yukar da tart ş lan mekanizmalar multistep olarak ortaya ç kmakta ve hastal k gelişimi ve progresyonunu farkl aşamalarda etkilemektedir. Son derece karmaş k mekanizmalar ile oluştuğu anlaş lan MM'nin patogenezi anlaş ld kça kötü prognozu olan bu hastal kta yeni tedavi seçenekleri de ortaya ç kacak gibi görünmektedir. KAYNAKLAR 1. Attal M, Harousseau JL. Standard therapy versus autologous transplantation in multiple myeloma. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 11: Loth TS, Perrotta AL, Lima J, et al. Genetic aspects of familial multiple myeloma. Mil Med 1991; 156: Bizzaro N, Passini P. Familial occurrence of multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance in 5 siblings. Haematologica 1991; 75: Bergsagel DE: Plasma cell myeloma: Biology and treatment. Ann Rev Med 1991; 42: Pottern LM, Gart JJ, Nam JM, et al. HLA and multiple myeloma among black and white men: evidence of a genetic association. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1992; 1: Isomaki HA, Hakulinen T, Joutsenlahti U. Excess risk of lymphomas, leukemia and myeloma in patients with rheumatoid arthritis. J Chronic Dis 1978; 31: Katusic S, Beard CM, Kurland LT, et al. Occurrence of malignant neoplasms in the Rochester, Minnesota, rheumatoid arthritis cohort. Am J Med 1985; 21: Hakulinen T, Isomaki H, Knekt P. Rheumatoid arthritis and cancer studies based on linking nationwide registries in Finland. Am J Med 1985; 21: Linet MS, Mclaughlin JK, Harlow SD, et al. Family history of autoimmune disorders and cancer in multiple myeloma. Int J Epidemiol 1988; 17: Konrad RJ, Kricka LJ, Goodman DB, et al. Brief report: myeloma-associated paraprotein directed against the HIV-1 p24 antigen in an HIV-1-seropositive patient. N Engl J Med 1993; 24:

5 Ratip S, Çetiner M 11. Rettig MB, Ma HJ, Vescio RA, et al. Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus infection of bone marrow dendritic cells from multiple myeloma patients. Science 1997; 20: Berenson JR, Vescio R. HHV-8 is present in Multiple Myeloma patients. Blood 1999; 93: Beksaç M, Ma M, DerDanielian M, et al. Frequent demonstration of human herpes virus 8 in bone marrow samples from Turkish patients with Multiple Myeloma (MM). Blood 1998; 92: Hallek M, Bergsagel PL, Anderson KC. Multiple myeloma: increasing evidence for multistep transformation process. Blood 1998; 91: Taniwaki M, Nishida K, Ueda Y, et al. Non-random chromosomal rearrangement and their implications in clinical features and outcome of multiple myeloma and plasma cell leukemia. Leuk Lymphoma 1995; 21: Ferti A, Panani A, Arapakis G, Raptis S. Cytogenetic study in multiple myeloma. Cancer Genet Cytogenet 1984; 12: Nobuyoshi M, Kawano M, Tanaka H, et al. Increased expression of the c-myc gene may be related to the aggresive transformation of human myeloma cells. Br J Haematol 1991; 77: Feinman R, Sawyer J, Hardin J, et al. Cytogenetics and molecular genetics in multiple myeloma. Hematol Oncol Clin North Am 1997; 11: Greil R, Fasching B, Loidl P, et al. Expression of the c-myc protooncogene in multiple myeloma and chronic lymphocytic leukemia: An in situ analysis. Blood 1991; 78: Liu P, Leong T, Quam L, et al. Activating mutations of N- and K-ras in multiple myeloma show different clinical associations: analysis of the eastern coorperative oncology group phase III trial. Blood 1996; 88: Corradini P, Ladetto M, Voena C, et al. Mutational activation of N- and K- ras oncogenes in plasma cell dyscrasias. Blood 1993; 67: Neri A, Baldini N, Trecca D, et al. P53 gene mutations in multiple myeloma are associated with advanced forms of malignancy. Blood 1993; 81: Foerster J, Paraskevas F. Multiple Myeloma. In: Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers GM (eds). Wintrobe s Clinical Hematology. 10th ed. Egypt, Mass Publishing Co, 1999: Epstein J, Xiao HQ, He XY. Markers of multiple hematopoietic-cell lineages in multiple myeloma. N Engl J Med 1990; 8: Bataille R, Harousseau J-L. Multiple myeloma. New Engl J Med 1997; 336: Nishimoto N, Shima Y, Yoshizaki K, et al. Myeloma biology and therapy: present status and future development. Hematol Oncol Clin North Am 1997; 11: Hardin J, MacLeod S, Grigorieva J, et al. Interleukin-6 prevents dexamethazon-induced myeloma cell death. Blood 1994; 84: Bakkus MHC, Heirman C, Van Riet I, et al. Evidence that multiple myeloma Ig heavy chain VDJ genes contain somatic mutations but show no intraclonal variation. Blood 1992; 80: Hata H, Matsuzaki H, Takeya M, et al. Expression of Fas/Apo-1 (CD95) and apopitosis in tumor cells from patients with plasma cell disorders. Blood 1995; 86: Hirano T, Yasukawa K, Harada H, et al. Complemantary DNA for a novel human interleukin (BSF-2) that induced B lymphocytes to produce immunoglobulin. Nature 1986; 324: Kawano M, Hirano T, Matsuda T, et al. Autocrine generation and requirement of BSF-2/IL6 for human multiple myelomas. Nature1988; 332: Klein B, Zhang XG, Jourdan M, et al. Paracrine but not autocrine regulation of myeloma-cell growth and differantiation by interleukin-6. Blood 1989; 73: Bataille R, Jourdan M, Zhang XG, Klein B. Serum levels of interleukin 6, a potent myeloma cell growth factor, as a reflect of disease severity in plasma cell dyscrasias. J Clin Invest 1989; 84: Solary E, Guiguet M, Zeller V,et al. Radioimmunoassay for the measurement of serum IL-6 and its correlation with tumour cell mass parameters in multiple myeloma. Am J Hematol 1992; 39: Pelliniemi TT, Irjala K, Mattila K, et al. Immunoreactive interleukin-6 and acute phase proteins as prognostic factors in multiple myeloma. Finnish Leukemia Group. Blood 1995; 1: Kurihara N, Bertolini D, Suda T, et al. IL-6 stimulates osteoclast-like multinucleated cell formation in long term human marrow cultures by inducing IL-1 release. J Immunol 1990; 1: Nachbaur DM, Herold M, Maneschg A, et al. Serum levels of interleukin-6 in multiple myeloma and other hematological disorders: correlation with disease activity and other prognostic parameters. Ann Hematol 1991; 62: Bataille R, Barlogie B, Lu ZY, et al. Biologic effects of anti-interleukin-6 murine monoclonal antibody in advanced multiple myeloma. Blood 1995; 86: Klein B, Wijdenes J, Zhang XJ, et al. Murine anti-interleukin-6 monoclonal antibody therapy for a patients with plasma cell leukemia. Blood 1991; 78: YAZIŞMA ADRESİ: Dr. Siret RATİP Marmara Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dal, Tophanelioğlu Caddesi Altunizade, İSTANBUL 52

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Derleme Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Hüseyin ENGİN*, A. Salih EMRİ** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org.

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org. THD 2008 Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR Kurs Kitabı www.thd.org.tr İçindekiler 5 BİLİMSEL PROGRAM 7 MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KAYNAKLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ DERLEME /REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin

Detaylı

Hücre Adezyon Molekülleri

Hücre Adezyon Molekülleri DERLEME REVIEW Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Terekeci, Dr. Burak fiahan, Doç. Dr. Cihan Top GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, ç Hastal klar Servisi, stanbul. ÖZET Hücre adezyon proteinleri, kan dolafl m ndan

Detaylı

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser Genetiği Kıvanç ÇEFLE İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser, basit bir ifadeyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak

Detaylı

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Dr. Murat ARSLAN İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bozyaka-İzmir

Detaylı

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Derleme / Review J Med Updates 2012;2(1):31-42 doi:10.2399/jmu.2012001006 Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Immune system and protection from infections Murat Songu, Hüseyin Kat lm fl Katip Çelebi

Detaylı

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Prostate Disorders in the Elderly Men Anahtar Kelimeler:

Detaylı

VİRAL HEPATİT DERGİSİ

VİRAL HEPATİT DERGİSİ VİRAL HEPATİT DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2001 Editör: Prof. Dr. Emin TEKELİ Yayın Kurulu: Prof. Dr. İsmail BALIK Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Reşit MISTIK Doç. Dr.

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(3): 95-101 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Detaylı

GRAFT-versus-HOST HASTALIĞININ FİZYOPATOLOJİSİ

GRAFT-versus-HOST HASTALIĞININ FİZYOPATOLOJİSİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Sacit Altuğ Kesikli Dr. Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı e-mail: ekansu@ada.net.tr Tel: 0312 305 43 22 Anahtar Sözcükler Hematopoietik

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2011; 20: 168 Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar Arş.Gör. İrem MATUR* Prof.Dr. Suna SOLMAZ* 1. Kök Hücre Tanımı Kök hücre basitçe düşünüldüğünde yaşamın kaynağıdır. Patolojinin öncülerinden

Detaylı

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Review / Derleme Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Müfide Öncel Beyhekim Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Konya. Eur J Basic Med Sci 2012;2(3): 91-100 Received: 13-07-2012 Accepted: 19-07-2012

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology of Alzheimer s

Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology of Alzheimer s nöroloji dergisi2 2/14/08 3:55 PM Page 201 Nörolojide Genetik / Genetics in Neurology Türk Nöroloji Dergisi 2005; Cilt:11 Say :3 Sayfa:201-222 Alzheimer Hastal n n Moleküler Biyolojisi /Molecular Biology

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı