Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi"

Transkript

1 Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi The Relationship Between Multiple Myeloma, Hyperviscosity Syndrome and Central Retinal Vein Occlusion Þansal GEDÝK 1, Sirel GÜR 2, Gürsel YILMAZ 3, Yonca A. AKOVA 4 ÖZET SUMMARY Amaç: Kemik iliðinden köken alan, plazma hücreli tümörlerin bir tipi olan multipl myelom, oküler komplikasyonlarla beraber görülebilir. Hiperviskozite sendromu, multipl myelomun nadir bir komponenti olup santral retinal ven oklüzyonuna (SRVO) sebep olabilir. Bu olgu sunumunda 52 yaþýnda, Immunglobulin A tipi multipl myelom tanýsý almýþ hastada SRVO'nun olasý sebepleri tartýþýldý, multipl myelom, hiperviskozite sendromu ve SRVO arasýndaki iliþki irdelendi. Anahtar Kelimeler: Hiperviskozite sendromu, multiple myelom, santral retinal ven oklüzyonu. Purpose: Ocular complications can be seen in patients with multiple myeloma which is the prototype of plasma cell neoplasms that originates from the bone marrow. Hyperviscosity syndrome can rarely be a component of multiple myeloma and when associated with it, central retinal vein occlusion (CRVO) can be the result of this situation. In this article, possible causes of CRVO in a 52- year-old man with Immunglobulin A type multiple myeloma are discussed and the relation between multiple myeloma, hyperviscosity syndrome and CRVO is evaluated. Key Words: Central retinal vein occlusion, hyperviscosity syndrome, multiple myeloma. Ret - Vit 2005: 13 : Geliþ Tarih : 23/08/2004 Kabul Tarihi : 11/11/ Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hast. A.D., Ankara, Uzm. Dr. 2- Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hast. A.D., Ankara, Araþ. Gör. Dr. 3- Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hast. A.D., Ankara, Doç. Dr. 4- Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hast. A.D., Ankara, Prof. Dr. Received : August 23, 2004 Accepted : November 11, M.D., Baþkent University Faculty of Medicine 06490, Bahçeli, Ankara, Turkey. GEDÝK Þ., 2- M.D., Baþkent University Faculty of Medicine 06490, Bahçeli, Ankara, Turkey. GÜR S., 3- M.D. Associate Professor, Baþkent University Faculty of Medicine 06490, Bahçeli, Ankara, Turkey. YILMAZ G., 4- M.D. Professor, Baþkent University Faculty of Medicine 06490, Bahçeli, Ankara, Turkey. AKOVA Y.A., Correspondence: M.D. Þansal GEDÝK Baþkent University Faculty of Medicine 06490, Bahçeli, Ankara, Turkey.

2 148 Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi GÝRÝÞ Plazma hücreli tümörler, multipl myelom, Waldenstrom makroglobulinemisi, soliter plazmasitom, ekstramedüller plazmasitom, osteosklerotik myelom, amiloidoz ve aðýr zincir hastalýðý olarak sýnýflandýrýlýr 1. Bu tümörler B-lenfositlerinden köken alan, immunglobulin sentezleyen plazma hücrelerinin proliferasyonu ve birikimi sonucu geliþen tümörlerdir. Kemik iliði plazma hücrelerinden köken alan tümörlerin prototipi olan multiple myelom, ortalama 60 yaþlarýnda görülür. Kemik aðrýlarý, böbrek yetmezliði, solunum ve genitoüriner sistem enfeksiyonlarýna eðilim, nörolojik semptomlar, anemi, hiperkalsemi gibi bulgular sýk görülmesine raðmen hastalar nadiren göz kliniklerinde oküler komplikasyonlar açýsýndan da takip edilebilirler 2. Oküler adnekslerde kitle lezyonu, difüz orbital tutulum, konjonktival hiperemi ve irritasyon, diplopi, üst kapak ptozisi yanýsýra retinal kapiller mikroanevrizmalar, dilate retinal venler, mum alevi tarzýnda retinal kanama sahalarý, vitreus hemorajisi, papilödem ve difüz koroidal tutulum gibi arka segment komplikasyonlarý da tabloya eþlik edebilir 3-4. Hastalýðýn nadiren komponenti olan hiperviskozite sendromu, SRVO'na sebep olabilir. Bu olguda, multipl myelom tanýsýyla hastanemizde takip edilen bir hastada geliþen SRVO'nun, multipl myelom ve hiperviskozite sendromu ile iliþkisini tartýþacaðýz. OLGU SUNUMU Immunglobulin A tipi multipl myelom tanýsý ile takip edilen 52 yaþýnda erkek hasta 15 gündür olan bulanýk görme þikayetiyle kliniðimizde konsülte edildi. Hastanýn özgeçmiþinden 14 aydýr bu tanýyla takip edildiði, farklý merkezlerde 4 kür adriamisin (15mg, 4 gün), vinkristin (0.5mg, 4 gün), dekzametazon (40mg, 4 gün ) içeren kemoterapi uygulandýðý öðrenildi. Hastanýn hemoglobin, hematokrit, trombosit, sedimentasyon, kantitatif Ig A ve beta 2 mikroglobulin düzeyleri sýrasýyla 10.0 gr/dl (14-18), %32.7 (41-53), 147 K/mm3 ( ), 115 mm/saat (3-25), 7.87 gr/l (0.8-4), 3.9 mg /L ( ) olarak tespit edildi. Yapýlan oftalmolojik muayenede, görme keskinliði sað gözde 10/10, sol gözde 2/10 düzeyindeydi. Biyomikroskopik muayenesi ve göziçi basýnç ölçümleri normal sýnýrlarda tespit edilen hastanýn fundus muayenesinde, sað gözde yer yer yüzeyel retinal hemorajiler ve peripapiller hemorajiler izlenirken, sol gözde retinada yaygýn dört kadran hemorajilerin Resim 1a-b-c-d: 1a: Sað göz, renkli fundus fotoðrafý, Diskten alt arkuata uzanan preretinal (subinternal limitan membran) ve dört kadran intraretinal hemoraji, venlerde kývrýmlaþma artýþý. 1b: Sol göz optik diskte ödem, venlerde dolgunluk ve kývrýmlaþma artýþý, dört kadranda yaygýn intraretinal hemoraji. 1-c,d: Red-free fotoðraflar kanama sahalarýna uyan hipofloresan sahalar.

3 Ret - Vit 2005; 13 : Resim 2a-b: 2a: Fundus floresein anjiografi (3. dk.). 2b: Sað göz kanama alanlarýna uyan bölgelerde hipofloresan görünüme ve venlerde kývrýmlanma artýþý. Sol göz yaygýn optik disk ve perivenöz sýzdýrma ve minimal makula ödemi. yanýsýra, optik disk sýnýrlarýnda siliklik ve ödem, venöz dolgunluk ve minimal makula ödemi tespit edildi. (Resim 1 a,b,c,d). Çekilen fundus floresein anjiografisinde sað gözde hemorajilere uyan bölgelerde hipofloresan alanlar izlenirken; sol gözde bu bulgulara ek olarak optik diskte ve perivenöz alanlarda sýzdýrma, arteriovenöz transit zamanýnda uzama tesbit edildi. (Resim 2a,b). Bilateral karotis renkli doppler ultrasonografisinin, protein C, S ve antitrombin III düzeyinin normal sýnýrlarda olduðu görüldü. Sol gözde noniskemik SRVO tanýsýyla takip edildi. Ýkinci haftada görme keskinliði sol gözde 6/10 düzeyinde idi ve ayný gözün fundus muayenesinde hemorajilerin çekildiði izlendi. Birinci ayda sol gözde görme keskinliði 10/10'a yükseldi ve fundus muyenesinde her iki gözde hemorajilerin azaldýðý ve sol gözde venöz dolgunluðun azaldýðý tespit edildi. (Resim 3a,b). 6 ay sonra kontrolünde görme keskinliði sað ve sol gözlerde 9/10 düzeyindeyken, retinal hemorajilerin olmadýðý görüldü. Bu altý aylýk süreç içinde hasta onkoloji servisimizce izlendi. Hastaya 28 günde bir olmak üzere 4 kür melfalan (15mg, 4 gün) ve fluokortolon (100mg, 4 gün) ve ardýndan 3 kür adriamisin (16mg, 4 gün), vinkristin (0.4mg, 4gün), dekzametazon (40mg, 4gün) uygulandý. TARTIÞMA Multipl myelom kemik iliðinden köken alan malign hücrelerin infiltrasyonu ile immun ve metabolik sistemin bozulduðu plazma hücreli diskrazilerin bir tipidir 3. Ortalama görülme yaþý 68 olan bu hastalýk tüm malignansilerin %1'ini, hematolojik malignansilerin ise %10'unu oluþturmaktadýr 3. Erkeklerin bayanlara oranla daha fazla etkilendiði, görülme sýklýðýnýn zenci ýrkta beyaz ýrka göre yaklaþýk iki kat daha fazla olduðu bildirilmiþtir 5. Rutin taramalarda tesadüfen taný konulabilen ve genellikle sinsi baþlayan hastalýðýn kliniðini multipl kemik tümörleri ve buna baðlý kemik aðrýlarý, diplopi, kranial sinir felci gibi nörolojik komplikasyonlar, normal immunglobulin yapýlýmýnýn azalmasýna baðlý özellikle akciðer ve üriner sistem enfeksiyonlarýna eðilim belirler 2. Multipl myelomda tabloya eklenebilen hiperviskozite sendromu, immunglobulin G ve A'nýn kontrolsüz sentezine baðlý olarak, immunglobulin konsantrasyonunun 5g/dl'ýn üzerine çýkmasýyla kendini gösteren yorgunluk, konfüzyon, baþaðrýsý, baþdönmesi, diplopi, geçici görme bozukluklarý, ve kanama eðilimine neden olan bir durumdur. Normal serum viskozitesi U iken, multipl myelomda bu semptom ve bulgular serum viskozitesi 4 U'in üzerindeyken görülebilir. Sendromun tüm bulgularýnýn ortaya çýkmasý için serum viskozitesinin 5-6 U'in üzerinde olmasý gerekmektedir 6. Hiperviskozite sendromu semptomlarý olan bir hastada fundus muayenesi sistemik muayenin önemli bir parçasýdýr. Retinal damarlarda konjesyon ve kývrýmlaþma artýþý, retinal hemoraji, sinir lifi enfarktý, eksüdatif retina dekolmaný görülebilir 4. SRVO özellikle 50 yaþ ve üzerinde görülen santral retinal venin lamina kribroza seviyesinde týkanmasýyla oluþan, retinanýn sýk rastlanýlan hastalýklarýndandýr 7. Bu hastalýðý predispoze edici faktörler yaþ gruplarýna baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir. 50 yaþ üzerinde sýklýkla birlikte bulunan hastalýklar sýrasýyla hipertansiyon, diyabet, kardiovasküler hastalýklar, hiperlipidemiler iken, 50 yaþ altýnda kollajen doku hastalýklarý, skleroderma, poliarteritis nodosa, lupus eritamatozus, kronik lösemiler, polistemi, Waldenstrom makroglobulinemisi, multipl myelom gibi kan diskrazileri, faktör VII ve XI yüksekliði, protein C, S ve antitrombin III eksikliði, faktör V Leiden mutasyonu gibi hiperkoagulasyon sendromlarý, antifosfolipid sendromlarý, homosistein yüksekliðidir 8,9. Genelde predispoze edici hastalýklar SRVO saptanmadan ortaya çýksa da bazen SRVO'nun sebebi araþtýrýlýrken sistemik hastalýklar teþhis edilebilmektedir. Fundus muayenesinde iskemik ve noniskemik SRVO'nun ortak bulgularý dilate ve kývrýmlý retinal venler, dört kadranda hemorajidir. Oküler neovaskülarizasyon riskini belirlemek ve hastanýn görme keskinliði prognozunu tespit etmek

4 150 Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi Resim 3a-b-c-d: 3 a,b: Takip ayý renkli fundus fotoðrafý. 3 c,d: Anjiografisi her iki gözdeki hemorajilerde azalma ve sol gözdeki optik disk ödeminde gerileme. açýsýndan SRVO'nun bu iki tipinin ayrýmýný yapmak önemlidir 10. Bizim olgumuzda görme keskinliðinin 2/10 düzeyinde olmasý, relatif afferent pupilla defektinin bulunmamasý, çekilen FFA'sýnda iskemik sahalarýn izlenmemesi sebebiyle noniskemik SRVO tablosu olarak deðerlendirildi. SRVO'nun ayýrýcý tanýsýnda düþünülmesi gereken önemli bir durum da hiperviskozite sendromudur. Makroglobulinemi, polisitemia vera ve lösemilerin yanýsýra nadiren bizim olgumuzda olduðu gibi multipl myelom da hiperviskozite sendromuna yol açabilir 11. Semptomatik hiperviskozite sendromu makroglobulinemili olgularýn %10-30'unda görülmesine raðmen; multipl myelomlu olgularýn sadece %2-6 sýnda izlenir 6. Hiperviskozite, lösemi ve polisitemia vera gibi hastalýklarda kan hücresel elementlerinin yapým fazlalýðýna baðlý iken; multipl myelomda serum proteinlerinden özellikle gamma globulinin aþýrý üretilmesi sonucunda oluþur. Hiperviskozite sendromu geliþen hastalarda çoðul organ tutulumu ve buna baðlý semptomlar ortaya çýkabilir. Bu olgularda retinal venler koyu renkli, dilate ve kývrýmlýdýr. Yoðun intraretinal hemorajiler ve atýlmýþ pamuk tarzýnda eksüdalar görülebilir, optik disk normalden daha hiperemik olup, konjesyona baðlý eksüdatif tipte retina dekolmaný tabloya eþlik edebilir 12. Damar lümeninde meydana gelen staz sonucunda damar duvarýna uygulanan lateral basýncýn artmasýnýn yanýsýra, anoksinin etkisiyle de retinal vasküler yapýlarda, özellikle de venlerde dilatasyon geliþir. Meydana gelen staz SRVO'na benzeyen bilateral venöz staz retinopatisi yapabilirken, intraluminal trombüs oluþumunu kolaylaþtýrýr, gerçek bir SRVO'na da neden olabilir. SRVO genelde tek taraflý seyrederken, bilateral olgularda hiperviskozite sendromu akla gelmelidir 10. Hiperviskozite sendromu geliþen hastalarda tedavi plazmaferezdir. Plazmaferez pahalý ve zor bir tedavi olmasý yanýsýra vasküler ve hemodinamik komplikasyonlara da neden olabilir 13. Hidrasyon, hiperkalsemiye yönelik diürez, anemiye yönelik kan transfüzyonlarý, altta yatan maligniteye yönelik kemoterapi de diðer tedavi seçenekleridir 14. Kan viskozitesini azaltmak, hiperviskozite sendromu geliþen hastalarda semptomlarý azaltmaya yönelik acil tedavidir. Monoklonal proteinlerin yapýlýmýný azaltmaya yönelik altta yatan hastalýðýn tedavisi de ayný zamanda yapýlmalýdýr 6. Plazmaferez, krioglobulinemi, kriofibrinojemi, Waldenstrom makroglobulinemi, hiperviskozite sendromu, monoklonal gammapatiyle

5 Ret - Vit 2005; 13 : iliþkili periferal nöropati gibi paraproteinemilerde standart tedavi yöntemi iken, multipl myelom, hafif zincir hastalýðý ve amiloidozda efektif deðildir 15. Multiple myelom ve benzeri hastalýklarda geliþen oftalmolojik komplikasyonlarda günümüzdeki tedavi altta yatan hastalýða yönelik olmalýdýr. Melfalan, prednizolon, vinkristini içeren çeþitli kemoterapi rejimleri yanýnda kemik iliði transplantasyonlarý, interferon gibi biyolojik immünolojik yöntemler uygulanmaktadýr 2. Bizim olgumuzda daha önceden klinik, hematolojik bulgularýyla tariflenmiþ multipl myelom tanýsý bulunmaktadýr. Hastanýn her ne kadar sadece sol gözünde SRVO olsa da, iki gözünde mevcut yaygýn hemoraji, dilate ve kývrýmlý venler, atýlmýþ pamuk tarzýnda eksudalar, bulgularýn hiperviskoziteye yol açan sistemik bir hastalýða baðlý olduðunu göstermektedir. Multipl myelomlu olgularda görülebilen hiperviskozite sendromu hastalýðýn seyri esnasýnda SRVO gibi görmeyi etkileyecek ciddi komplikasyonlar yaratabilir. Bizim hastamýzda da monoklonal proteinlerin yapýmýný azaltmak için kemoterapi uygulanmýþ, sol gözdeki SRVO iskemik tipte olmadýðýndan hasta takip edilmiþtir. Genellikle onkoloji ünitelerinde takip edilen bu hastalarýn, oküler komplikasyonlar açýsýndan bilgilendirilmeleri ve mevcut komplikasyonlarýn erken taný ve tedavisi için rutin oftalmolojik muayenelerinin yapýlmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Cuellar ML, Garcia C, Molina JF.: Cryoglobulinemia and other dysproteinemias, familial Mediterranean fever, and POEMS syndrome. Curr Opin Rheumatol 1995; 7: Sirohi B, Powles R.: Multiple myeloma. Lancet. 2004; 363: Mansour AM, Salti HI.: Multiple myeloma presenting with optic nerve compression. Eye 2001; 15: Güzey M, Dikici K, Kendiroðlu G, ve ark.: MN Oftalmol, Retina- Tümör özel sayýsý 1996; 3: Benjamin M, Reddy S, Brawley OW.: Myeloma and race: a review of the literature. Cancer Metastasis Rev 2003; 22: Mehta J, Singhal S.: Hyperviscosity syndrome in plasma cell dyscrasias. Semin Thromb Hemost 2003; 29: Bayraktar MZ.: Santral retinal ven oklüzyonu. T Klin Oftalmol 1993; 2: Dithmar S, Hansen LL, Holz FG.: Retinal vein occlusions. Ophthalmologe 2003; 100: Güngel H, Doðan Ü.: Santral retinal ven týkanýklýðýnda etyopatogenez ve iskeminin geliþimi. Ret-Vit 2004; 12: Rampling MW. Hyperviscosity as a complication in a variety of disorders. Semin Thromb Hemost 2003; 29: Luxenberg MN, Mausolf FA.: Retinal circulation in the hyperviscosity syndrome. Am J Ophthalmol 1970; 70: Moorley GM, Heier JS.: Venous obstructive disease of the retina. In: Ophthalmology by Myron Yanoff, Jay S Duker (eds). Mosby, St. Louis, 2004; Chiang CC, Begley S, Henderson SO.: Central retinal vein occlusion due to hyperviscosity syndrome. J Emerg Med 2000;18: Siami GA, Siami FS.: Plasmapheresis and paraproteinemia: cryoprotein-induced diseases, monoclonal gammopathy, Waldenstrom's macroglobulinemia, hyperviscosity syndrome, multiple myeloma, light chain disease, and amyloidosis. Ther Apher 1999; 3: Reinhart WH, Lutolf O, Nydegger U, et al.: Plasmapheresis for hyperviscosity syndrome in macroglobulinemia Waldenström and multiple myeloma: influence on blood rheology and the microcirculation. J Lab Clin Med 1992;119:

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Phacoemulsification Surgery in Patients with Cataract Formation

Detaylı

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Ret - Vit 2003; 11 : 273-279 273 Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Yusuf AKAR 1, K. Cemil APAYDÝN 2, Alper ÖZEL 1 ÖZET Amaç: Panretinal

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm Two Cases of Salt Wasting Crisis in Newborn: Primary and Secondary

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Kronik karaciðer hastalýklarý

Kronik karaciðer hastalýklarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (2): 33-40 DERLEME Ýlhan Karagöz 1, Alpay Haktanýr 2 1 Aile Hekimliði Uzmaný, 2 Nolu Ana Çocuk Saðlýðý, Manisa 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi*

Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi* Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi* Nd:YAG Laser Posterior Hyaloidotomy in Premacular Subhyaloid Haemorrhages with Various Etiologies Göktuğ

Detaylı

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği*

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği* Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği* Efficacy of Intravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Injection for the Treatment of

Detaylı

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Kaan Erler * Ýskelet metastazlarý tüm malin kemik lezyonlarýnýn %70 ila 80'ini oluþturur (1). Primer kemik tümörleri ile kýyaslandýðýnda iskelet metastazlarý çok

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Long-Term Results of Intravitreal Bevacizumab (Avastin) Injection in the Treatment

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Ret - Vit 2003; 11 : 61-66 61 Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Mahmut ÖZTÜRK 1, Semra HOCA 1, Atilla HACIBEKÝROÐLU 1, Adem ÖZEL 2 ÖZET Amaç: Katarakt

Detaylı

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR?

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? 112 BÖLÜM 10 VAKA SORULARI 10 KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? ì KARDİYOLOJİ 1. MI ýn mekanik komplikasyonlarý MI geçiren bir hasta beþ hafta sonra ateþ, göðüs aðrýsý ortaya çýkýyor.

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151 Derleme Çocuk istismarý Bülent Kara 1, Ümit Biçer 2, Ayþe Sevim Gökalp 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Yardýmcý Doçenti, 2 Adli Týp

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

Hemokromatoza Baðlý Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hemokromatoza Baðlý Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Olgu Sunumu Hemokromatoza Baðlý Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Sermin KESEBÝR*, Erhan BAYRAKTAR** ÖZET Hemokromatoz, nadir görülen ancak çeþitli

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Akut Retinal Nekroz: + Rumeysa Tanyıldızı, Burak Turgut, Ülkü Çeliker, Tamer Demir, Orhan Aydemir Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

Detaylı

Retina Ven Tıkanıklığında Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Tedavileri

Retina Ven Tıkanıklığında Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Tedavileri Retina Ven Tıkanıklığında Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Tedavileri Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapies for Retinal Vein Occlusion Mete GÜLER 1, Turgut YILMAZ 2, İsmail CERTEL 1,

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı