çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları"

Transkript

1 HİPERKALSEMİ Erişkin vücudunda 1.3 kg kalsiyum vardır. Kalsiyum %99 oranında kemik ve dişlerde, % 1 yumuşak doku hücrelerinde ve %0.15 oranında ekstrasellüler sıvıda bulunur. Kemiklerde osteoklastik rezorpsiyon ve osleoblastik depolanma devamlı dönüşüm halindedir. Bu dengede bozulma serum kalsiyum düzeyinde büyük oynamalara yol açar. Normal total plazma kalsiyum konsantrasyonu 9-10,2 mg/dl ( mmol/l = meq/l) düzeyindedir. Kalsiyumun. (%40-43'ü plazma proteinlerine bağlıdır. % 5-10 u sitrat ve fosfat anyonları ile noniyonize kompleksler yapar ve kalan % 40-50'si ise serbest iyonize kalsiyum şeklindedir. Fizyolojik aktif olan miktar, serbest iyonize kalsiyumdur. Kan ph ı serum sodyum ve albumin düzeyleri total ve iyonize kalsiyum oranlarını etkiler. Her 0.1 ph artışı iyonize kalsiyumda 0.16 mg/dl düzeyinde azalmaya yol açar. ph'ının 0.1düzeyinde azalmasında ise iyonize kalsiyum aynı oranda artar. Serum albumin düzeyinin 4 gr/dl altında olduğu durumlarda 4 gramdan eksik her gram albumin için kalsiyum değerine 0.8 mg/dl eklenmelidir. Tersine albumin değeri 4gr/dL üzerinde ise 4 gr üzeri her albumin gramı için total kalsiyum değeri 0.8mgr/dL oranında azaltılır. Serum sodyum konsantrasyonu 120 meq/l altındayken proteine bağlı kalsiyum artar, iyonize kalsiyum oranı azalır. Serum sodyum konsantrasyonu 150 meq/l üzerine çıktığında ise proteine bağlı kalsiyum miktarı azalır. Serum total kalsiyum düzeyinin 10.8 mg/dl üzerine çıkması durumunda hiperkalsemi söz konusudur. 12 mg/dl'ye kadar hafif hiperkalsemi, mgr/dl arası orta derecede hiperkalsemi, 14 mg/dl üzerinde ise ciddi hiperkalsemi tanısı konulur. Hiperkalsemi ayrıca dengelenmiş (equilibrium) ve dengelenmemiş (disequilibrium) olarak iki patofizyolojik tipe ayrılarak da ele alınır. Dengelenmiş tip kronik hiperparatiroidide olduğu gibi kalsiyum düzeyinin yüksek ancak stabil olduğu, kemiklerden yüksek miktarda kalsiyum serbestleşmesinin bulunmadığı durumlardır. Multiple myeloma ya da metastatik karsinomlarda ortaya çıkan dengelenmemiş hiperkalsemi durumunda ise kemiklerde rezorpsiyon artmıştır ve serum kalsiyum düzeyinde ilerleyici artış görülür. Dengelenmemiş hiperkalsemi, ciddi hiperparatiroidi ve tiazid grubu diüretiklerle tedavi sırasında kalsiyum ekskresyonunda azalma nedeniyle de ortaya çıkabilir. Hiperkalsemide yalnızca serum total kalsiyum düzeyi ile değerlendirme yapılmamalı, olayın dengelenmiş/dengelenmemiş olmasına ve iyonize kalsiyum değerine göre tedavi planlanmalıdır. Malignite, hiperparatiroidi ve ilaç alınmasına bağlı oluşan hiperkalsemi en sık nedenlerdir. Bu nedenle her hiperkalsemi olgusunda kesinlikle malignite araştırılmalıdır, parathormon düzeyi ölçülmeli ve ilaç alınması

2 çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları Hiperkalsemi renal, gastrointestinal, nörolojik ve kardiyak bulgulara yol açar (Tablo 2). Az sayıda olguda, bu semptomların tümü vardır, bazılarında ise hiçbiri yoktur. Semptomların değişkenliği kalsiyum yükselme hızına, hiperkalsemik dönemin süresine, hiperkalseminin dengelenmiş ya da dengelenmemiş olmasına bağlıdır. Hiperkalsemide Tanı Hiperkalsemi tanısı en az iki normalden yüksek serum kalsiyum değeri ile doğrulanmalıdır. Değerlendirme ve ayırıcı tanı için serum fosfor, total protein, albumin, parathormon, ph, elektrolitler, idrar kalsiyum, fosfat miktarı ve eritrosit sedimantasyon hızı belirlenmelidir. En sık hiperkalsemi nedeni olan hastalıklardaki önemli laboratuar bulguları aşağıda özetlenmiştir. - Hiperparatiroidi: Hipofosfatemi. alkali fosfataz normal/ya da yüksek, parathormon artmış, kalsitriol normal ya da artmış, TRP %85 üzerinde, hiperkloremik asidoz görülebilir. - Maligniteye bağlı humoral hiperkalsemi (humoral hypercalcemia of malignance = HHM): PTHRP (paratyroid hormone related protein) artmış, PTH azalmış ya da normal, kalsitriol azalmış, TRP azalmış. - D - Vitamini intoksikasyonu: Hiperkalsiüri, PTH azalmış, kalsidiol artmış. - Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH): İdrar Ca/Cr < 0.01, PTH (genellikle normal), hipermagnezemi, fosfor: normal. - Sarkoidoz: Hiperkalsiüri, sedimentasyon artmış, karaciğer enzimleri hafif artmış, lenfadenopati. -Süt alkali sendromu: Alkaloz, böbrek yetersizliği, nefrokalsinoz. Hiperkalsemi Tedavisinin Ana İlkeleri 1. Dehidratasyonu düzeltmek 2. Kalsiyumun renal ekskresyonunu arttırmak 3. Artmış kemik rezorpsiyonunu inhibe etmek 4. Altta yatan hastalığı tedavi etmektir. Tedaviye, disequilibrium hiperkalsemi söz konusu ise ya da hastada klinik semptomlar saptandıysa hemen başlanılmalıdır. Serum iyonize kalsiyum düzeyi 3,5 mmol/l (serum total kalsiyum düzeyi 14 mg/dl üzerinde) olan

3 asemptomatik olgularda da tedaviye hemen başlanılması önerilmektedir (Tablo 3). I. Sıvı Tedavisi Amaç: 1) İntravasküler volümü artırarak, serum kalsiyum düzeyinde azalma sağlamak (bu şekilde serum kalsiyumu mg/dl düzeyine düşürülebilir) 2) Renal kalsiyum filtrasyonunu ve kalsiyum itrahını artırmak Uygulama: İdrar akımı en az 250 ml/m 2 /saat olmalıdır. Bu amaçla 3-6 L/m 2 /gün serum fizyolojik İV olarak verilir. II. Diüretik Uygulama Amaç: Henle kulbunun çıkan kulbunda reabsorpsiyonu inhibe edilmiş olan kalsiyumun idrarla ekskresyonunu artırmak. Bu şekilde 250 ml/m 2 /saat diürez ile kalsiyumun idrarla ekskresyonu günde 1-2 grama çıkartılır ve serum kalsiyum düzeyinde 2-4 mg/dl düşme sağlanabilir. Uygulama: Diüretik tedavi, sıvı tedavisine başlandıktan 2-4 saat sonra uygulanmalıdır. Furosemid 1-2 mg/kg/doz 2-4 saat ara ile veya etakrinik asit mg/kg/doz 1-2 saat ara ile IV verilir. Özel durumlar: Furosemid hipopotasemi ve hipomagnezemiye yol açacağından her litre sıvıya meq KCl ve mg ve Mg eklenmelidir. Düşük serum fosfor düzeyli hastalara günde mg oral fosfor verilmelidir. III. Kemik resorpsiyonunu inhibe eden spesifik tedaviler Bu tedavilerin spesifik adını alması, belli bir hiperkalsemi etyolojisine özgü olmasından değil, çeşitli nedenlerle oluşan hiperkalsemilerde benzer yanıtlar görülmesindendir. Spesifik tedavi serum kalsiyum düzeyi 14mg/dL üzerinde olan semptomatik olgularda yapılmalıdır. Hidratasyon ve diüretik tedaviye rağmen serum kalsiyum düzeyi 12 mg/dl üzerinde bulunan ve semptomatik olan hastalarda da uygulanır. Bu amaçla inorganik fosfat, difosfanatlar, mitramisin, kalsitonin, glukokortikoidler, prostaglandin sentetaz inhibitörleri kullanılmaktadır 6. Bu drogların, hangi hiperkalsemilerde daha etkili olduklarının ve yan etkilerinin çok iyi bilinmesi güvenli bir tedavi için gereklidir. Etil-Fosforotioik asit (WR 2721), klorokin, ketokonazol, sisplatinum da hiperkalsemi tedavisinde etkili olarak bildirilmiştir. Ancak klinik uygulamada sınırlı kalmaktadır. İnorganik fosfat (İV uygulama)

4 Etki: Kalsiyumun ekstrasellüler sıvıdan kemik içine geçmesini sağlar ve kemik rezorpsiyonunu inhibe eder. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Akut hiperkalsemi tedavisinde etkilidir. Böbrek yetersizliğinde ve serum fosfor düzeyinin 5 mg/dl üzerindeki olgularda kontraendikedir. Özel durumlar: İntravenöz fosfat kullanılması yumuşak doku kalsifikasyonu. tetani ve konvülziyonlara yol açabilir. Çok hızlı verilirse akut böbrek yetersizliği, hipotansiyon hatta ölüme neden olabilir. Uygulama: 1-2 mm/kg sodyum ya da potasyum fosfat şeklinde. serum fizyolojik içinde 8-16 saatlik infüzyon şeklinde verilir. Günde 1 kezden fazla infüzyon yapılmaz ve en fazla iki gün arka arkaya uygulanabilir. Etki süresi: İnfüzyon başladıktan sonra kalsiyum düzeyi dakikalar içinde düşer. İnfüzyondan bir hafta sonra etkisi kaybolur. İnorganik fosfat (Oral uygulama) Etki: İntravenöz kullanımdaki gibidir. Etkili olduğu hiperkalsemiier: Oral uygulama. serum kalsiyum düzeyinin 12 mg/dl üzerinde olduğu, kronik dengelenmiş hiperkalsemiler için uygundur. Cerrahi müdahalesi geciktirilen hiperparatiroidili hastalar, cerrahi girişim sonrası hiperkalsemi devam eden olgular ve kalsiyum düzeyi çok yükselmeyen malignite nedenli hiperkalsemilerde yararlıdır. Böbrek yetersizliğine yol açmayan multiple myeloma olgularında önerilir. Özel durumlar: Kalsitonin tedavisi ile beraber etkisi artar. Çünkü kalsitonin fosfatın böbrekten arınımını arttınr. Sarkoidoz ve vitamin D intoksikasyonlarında genellikle serum fosfat düzeyleri yüksek olduğu için dikkatle kullanılmalıdır. Uygulama: gr/gün elementer fosfor üç doza bölünerek verilir. Günde en fazla 3gr'a çıkılabilir. Yemeklerden sonra verilmesi önerilir. İshal ve gastrointestinal yakınmalar sık olarak ortaya çıkar. Mitromisin Etki: Osteoklastlarda DNA'ya bağlı RNA aktivitesini inhibe ederek. kemik rezorpsiyonunu bloke eder. Ayrıca gastrointestinal sistemden D vitaminine bağlı kalsiyum absorpsiyonunu da etkiler. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Maligniteye bağlı hiperkalsemilerde etkilidir. Özel durumlar: Hepatik ve renal yetersizlikli hastalarda, trombositopeni veya koagülopatisi olanlarda kontraendikedir. %20 oranında geçici transaminaz yüksekliği ile beliren hepatik toksisite olur. Serum kreatinin artışı ve proteinüri ile seyreden nefrotoksisiteye yol açabilir.

5 Uygulama: 25 µg/kg dozda, 50 ml %5 Dextroz içinde 3 saatte IV uygulanır. Doz her 3-4 günde bir tekrarlanabilir. Toksisitesi nedeni ile 2-3 haftadan fazla kullanılmaması önerilir. Lokal irritasyon ve sellülit yapabildiğinden damar dışına çıkmamasına dikkat edilmelidir. Etki süresi: Serum kalsiyum düzeyi uygulamadan 6-12 saat sonra azalmaya başlar saatlerde etki maksimal olur ve etki süresi 2-7 gün devam eder. Kalsitonin Etki: Osteoklastların kemik rezorpsiyon kapasitelerini inhibe eder, böbrekte kalsiyum, fosfor ve sodyumun tübüler reabsorpsiyonunu düşürücü etki gösterir. Böylece hipokalsemi ve hipofosfatemiye neden olur. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Malign veya lenfoproliferatif hastalıklara bağlı hiperkalsemilerde. mitramisinin kontraendike olduğu durumlarda, primer hiperparatiroidide hiperkalsemi krizinde ve diğer acil hiperkalsemi tedavilerinde uygulanır. Konjestif kalp yetmezliği ve üremisi olan hastalarda diürez gerektirmediğinden rahatça kullanılabilir. Özel durumlar: Steroid ve fosfatlar ile etkisi artar. Mitramisin ile beraber ciddi hipokalsemiye yol açtığından beraber kullanılma durumlarında üçüncü gün kalsitonin tedavisi sonlandırılmalıdır. Antikor oluşumu ya da paratiroidlerin uyarılması sonucu tedavinin başlamasından birkaç gün sonra etkisi azalabilir. Uygulama: Salmon kalsitonini MRC Ü/kg 12 saatte bir intramüsküler ve subkutan, maksimal doz 6 saatte bir 8 MRC Ü/kg uygulanır. İntranazal uygulama da etkilidir. Etki süresi: Kalsiyum düzeyi 1-2 saatte düşmeye başlar, maksimal etki 8-10 saatte belirir. Glukokortikoidler Etki: Hem osteoklast, hem de osteoblast aktivitesini inhibe ederler, böbrekten kalsiyum arınımını arttırırlar, pros taglandin aktivitesini baskılarlar ve malign hücreler üzerine direkt sitotoksik etki gösterirler. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Granülomatöz nedenli hiperkalsemilerde, vitamin D intoksikasyonunda ve lenfoma, lösemi ve myeloma gibi malignitelerde kullanılırlar. Özel durumlar: Kalsitonin ile birlikte kullanılırsa, malignitelerde serum kalsiyumunu düşürücü etkisi artar. Primer hiperparatiroidide etkisizdir, ancak hiperkalseminin ayırıcı tanısında supresyon testi olarak kullanılabilir.

6 Uygulama: mg/gün prednizon veya eşdeğeri 5-10 gün İV olarak uygulanır. Etki süresi: Etkisi birkaç gün sonra ortaya çıkar. Prostaglandin sentetaz inhibitörleri Prostaglandinler. parathormona benzer etki göstererek. kemikten kalsiyum mobilizasyonuna yol açarlar. Prostaglandin sentetaz inhibitörleri, bu etkiyi ortadan kaldırırlar. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Eğer diğer tedaviler yeterli olmadı ise kemik metastazı olmayan, maligniteye bağlı hiperkalsemilerde kullanılırlar. Özel durumlar: Etkileri 5-7 günde görülmezse. tedaviden kaldırılmalıdır. Böbrek kan akımını azaltarak, böbrek işlevlerini bozabilirler. Bu ilaçlarla birçok yan etki bildirilmiştir (bulantı, kusma, ishal, gastrointestinal ülser ve kanama, başağnsı, vertigo, astma, sıvı retansiyonu gibi). Uygulama: İndometazin 1,5-2 mg/kg/gün veya aspirin mg/kg/gün şeklinde verilir. Bisfosfonatlar veya disfosfanatlar Etki: Osteoklastların işlevlerini bozarlar ve yaşam sürelerini azaltırlar. Gastrointestinal sistemden ancak %10 oranında emildiklerinden, IV yolla kullanılmaları gerekir. Üç bisfosfonat kullanılmaktadır: 1) Etidronat 2) Pamidronat. 3) Klodronat. 1. Etidronat Uygulama: 7.5 mg/kg dozda 4 saatin üzerindeki aralarla. 3-7 gün intravenöz olarak verilir. Etki süresi: Serum kalsiyum düzeyi ilk dozdan 2-3 gün sonra düşmeye başlar ve 7. günde yanıt üst düzeye erişir. Kalsiyum düzeyi 2-3 mg/dl düştüğünde ya da normal sınırlara yaklaştığında tedaviye ara verilmezse hipokalsemi gelişir. 2) Pamidronat Uygulama: 3 şekilde verilebilir: a) mg/gün. 6 gün yavaş infüzyon b) 90 mg/gün/doz. 24 saatlik infüzyon şeklinde. c) 1200 mg/gün. 5 gün oral

7 Etki süresi: Etidronat gibidir. 3) Klodronat Uygulama: 4-6 mg/kg dozda. 2-5 saat aralarla, 3-5 gün IV şeklindedir. Etkili oldukları hiperkalsemiler: Bisfosfanatlar akut hiperkalsemilerde ve bilhassa maligniteye bağlı hiperkalsemilerde yararlı olmaktadırlar. Klinik kullanım ile ilgili bilgilerin az olması, yan etkilerinin tam olarak bilinmemesi nedeni ile ancak ciddi olgularda kullanılmaları önerilmektedir. Galyum Nitrat Etki: Hidroksiapatit kristallerinin çözünürlülüğünü azaltarak, kemik rezorpsiyonunu inhibe ettiği sanılmaktadır. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Maligniteye bağlı akut hiperkalsemilerde İV infüzyon etkilidir. Özel durumlar: Kalsitonin ve etidronattan daha etkili olduğu bildirilmişıir. En önemli yan etkisi nefrotoksisitedir. Hipofosfatemiye ve hemoglobin düzeyinde düşmeye de yol açabilir. Böbrek yetmezliği olan olgularda kontraendikedir. Uygulama: 5 gün süre ile 1 litre sıvı içinde 200 mg/m 2 /gün dozunda sürekli infüzyon şeklinde verilir. Etki süresi: Maksimal etki 3. günden sonra görülür. Hiperkalsemide kullanılması olası diğer droglar: Etil-fosforotioik asit (WR2721) parathormon sekresyonunu engellemektedir. Klorakin, hiperkalsemik sarkoidozda etkili olmaktadır. Ketokonazol, serum kalsitriol düzeyini azaltarak, kalsitriolin yüksek olduğu olgularda yararlı olmaktadır. Sisplatinum da maligniıeye bağlı hiperkalsemilerde etkili olarak bildirilmiştir. Diyaliz Periton diyalizi ve kalsiyumsuz diyalizat ile hemodiyaliz, serum kalsiyum düzeyini düşürmek için diğer tedavilere cevapsız olgularda ve oligürik hiperkalsemik hastalarda yararlıdır. Konjestif kalp yetmezlikli veya böbrek yetersizliği olan hastalarda periton diyalizi ve hemodiyaliz hayat kurtarıcı yönıemlerdir. IV. Primer Hastalığın Tedavisi - Primer hiperparatiroidi: Dengelenmemiş hiperkalsemi ye neden olan olgularda; kemik hastalığı. aktif böbrek taşı, pankreatit, aktif peptik ülser veya nöropsikiyatrik bulgular gösterenlerde ve serum kalsiyum düzeyi 12

8 mg/dl üzerinde devam eden asemptomatik hiperparatiroidi olgularında cerrahi girişim endikasyonu vardır. - Maligniteye bağlı hiperkalsemi: Cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi ile malign hastalığın tedavisi yapılmalıdır. - İlaca bağlı olgularda,.ilaç kesilmesi ile sorun çözülebilir. - Granülomatöz hastalıklarda, genellikle mg/gün prednizolon ile tedavi sağlanabilir. - Süt-alkali sendromunda, oral kalsiyumun kesilmesi ve simetidin eklenmesi yarar sağlar. - Hiperkalsemik tirotoksikozda, 10 mg/saat dozunda propranololün intravenöz uygulanması. hiperkalsemiyi düzeltir. Sonuç Çocukluk yaş gurubunda hiperkalsemide, D-hipervitaminoz ilk akla gelen neden olmalıdır. Yüksek kalsiyum değerlerinde hiperparatiroidi ve malignite mutlaka araştırılmalıdır. Hidratasyon, hiperkalsemi tedavisinde ilk basamak tedavidir. Konjestif kalp yetmezliği olan ve oligürik hastalar dışında, tüm olgularda kullanılmalıdır. Kalsitonin daha yüksek kalsiyum değerlerinde eklenmelidir. Glukokortikoidler, mitramisin, bisfosfonatlar etkili oldukları durumlara göre kombine tedavide düşünülmelidir. Kalsiyum düzeyi 20 mg/dl üzerine çıkan olgularda, periton diyalizi ya da hemodiyaliz akut tedavide yarar sağlar. Kaynaklar 1. Allerheiligen DA, Schoeber J, Houston RE. Hyperparathyroidism. Am Fam Physician. Apr ;57(8): , Carroll MF, Schade DS. A practical approach to hypercalcemia. Am Fam Physician. May ;67(9): Falk S, Fallon M. ABC of palliative care. Emergencies. BMJ. Dec ;315(7121): Ganong CA, Kappy MS. Hypercalcemia. In: Berman S, ed. Pediatric Decision Making. 3rd ed. St. Louis, Mo: Mosby-Year Book; 1996: Hay WW Jr, Hayward AR, Levin MJ, Sondheimer JM, eds. Current Pediatric Diagnosis and Treatment. 14th ed. Stamford, Conn: Appleton & Lange; 1999: Hoenderop JG, Nilius B, Bindels RJ. Molecular mechanism of active Ca2+ reabsorption in the distal nephron. Annu Rev Physiol. 2002;64: Inzucchi SE. Management of hypercalcemia. Diagnostic workup, therapeutic options for hyperparathyroidism and other common causes. Postgrad Med. May 2004;115(5): Lteif AN, Zimmerman D. Bisphosphonates for treatment of childhood hypercalcemia. Pediatrics. Oct 1998;102(4 Pt 1):990-3.

9 9. Mundy GR, Guise TA. Hypercalcemia of malignancy. Am J Med. Aug 1997;103(2): Pearce SH. Calcium homeostasis and disorders of the calcium-sensing receptor. J R Coll Physicians Lond. Jan-Feb 1998;32(1): Postlethwaite RJ. Clinical Pediatric Nephrology. 2nd ed. New York, NY: Butterworth Heinemann; Renton P. Radiology of rickets, osteomalacia and hyperparathyroidism. Hosp Med. May 1998;59(5): Rogers MJ, Watts DJ, Russell RG. Overview of bisphosphonates. Cancer. Oct ;80(8 Suppl): Sharma OP. Vitamin D, calcium, and sarcoidosis. Chest. 1996;109(2): Stewart AF. Clinical practice. Hypercalcemia associated with cancer. N Engl J Med. Jan ;352(4): Strewler GJ. The physiology of parathyroid hormone-related protein. N Engl J Med. Jan ;342(3): Zahrani A, Levine MA. Primary hyperparathyroidism. Lancet. Apr ;349(9060): Tablo 1: Hiperkalsemi nedenleri A- Sık nedenler - Malignite - Solid tümörler - Kemik metastazı (-) - Kemik metastazı (+) - Hematolojik hastalıklar - Multiple myeloma - T hücreli lenfoma - Primer hiperparatiroidi - Adenom - Hiperplazi - Karsinom - İlaçlar

10 - Vitamin D intoksikasyonu - Kalsitriol - Tiazidler - Vitamin A - Lityum B- Sık olmayan nedenler - Kronik böbrek yetersizliği - Sekonder hiperparatiroidi - Tersiyer hiperparatiroidi - Hipertiroidi - Sarkoidoz - Akut böbrek yetersizliğinin düzelme fazında - İmmobilizasyon - Parenteral beslenme C- Ender nedenler - Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi - Granülomatöz hastalıklar -Tbc - Histoplazmoz - Adrenal yetersizlik - Feokromasitoına - Süt alkali sendromu Tablo 2: Hiperkalseminin belirti ve semptomları RENAL

11 - İdrar konsantrasyon defekti - Poliüri - Nefrokalsinoz ve nefroliıiyaz - Akut veya kronik böbrek yetersizliği GASTROİNTESTİNAL - Anoreksi, bulantı. kusma - Kabızlık. Pankreatit, peptik ülser NÖROLOJİK - Kişilik değişikliği - Psikiyatrik bozukluklar - Oryantasyon bozukluğu - Konfüzyon. koma. kas güçsüzlüğü. miyopati KARDİYAK.-QT süresinde kısalma - Ventriküler aritmi - Tam kalp bloğu - Hipertansiyon - Dijital glikozidlere artan duyarlılık Tablo 3: Hiperkalsemi Tedavisinde Kullanılan Droglar Tedavi Etki Mekanizması NaCl İdrarda Ca + atılımı artırır Doz Yan Etki Kontraendikasyon IV 3-6 l/m 2 Akciğer ödemi, hipopotasemi Konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon Furosemid İdrarda Ca + atılımı atılımı artırır IV 1-2mg/kg/doz 2 saat arayla Hipopotasemi, hipomagnezemi Renal yetersizlik

12 IV fosfat Kemikte Ca + depolanmasını artırır 1-2mM/kg/doz 6-8 saat arayla IV Hipokalsemi, Yumuşak doku kalsifikasyonu, hipotansiyon Renal yetersizlik, hiperfosfatemi Oral fosfat Kemikte Ca + depolanmasını artırır g/gün 3-4 doza bölünerek Diyare, hipotansiyon, yumuşak doku kalsifikasyonu, Renal yetersizlik Mitramisin Kemik rezorbsiyonunu azaltır 25µg/kg IV Hemoraji, hepatotoksisite trombositopeni bulantı,kusma Renal yetersizlik, kanama diatezi, karaciğer yetersizliği Kalsitonin Kemik rezorbsiyonunu azaltır 1-5 U/kg IM saat arayla Bulantı,kusma, alerji,direnç Alerji Kortizon Kemik rezorbsiyonunu azaltır 2mg/kg/gün prednizolon IV Hipokalsemi, Na retansiyonu Steroid fazlalığı İndometazin, Aspirin Prostaglandin sentetaz inhibitörü İndometazin 1.5-2mg/kg/gün Aspirin 50-60mg/kg/gün Gastrointestinal kanama,böbrek fonksiyonlarında bozulma,tuz retansiyonu Gastrik veya duodenal ülser

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER Giriş Doğada en yaygın olarak bulunan elementlerin çoğu organizmada da bulunurlar. Canlı organizmada organik yapıya katılan C, H, O, N ile birlikte Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Cu,

Detaylı

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi HİPOMAGNEZEMİ Magnezyum vücuttaki en çok bulunan dördüncü., hücre içindeki (K'dan sonraki) ikinci katyondur. Hücrenin birçok temel fonksiyonlarında rol oynar: Enerji transferinde ve depolanmasında, protein,

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat HİPOFOSFATEMİ Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dl den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik yapının önemli bir komponentidir. Fosfat DNA

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum Metabolizması Bozuklukları Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum insan vücudunda en fazla bulunan intraselluler katyon olup intraselluler enzim fonksiyonunu, nöromuskuler ve kardiyovasküler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Hiperkalsemi

Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Hiperkalsemi Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Hiperkalsemi Lora KOENHEMSI 1*, Remzi GÖNÜL 1, M. Erman OR 1 1 İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Özet: Paraneoplastik

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metabolik Değerlendirme

Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metabolik Değerlendirme Kitap Bölümü DERMAN Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metabolik Değerlendirme Tümay İpekçi, Erhan Ateş, Yiğit Akın Üriner sistem taş hastalığı tekrarlama oranı yüksek olan, sıklıkla altta yatan kazanılmış

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI Akut Böbrek Yetersizliği Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğu

Detaylı

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR

Bolum ANALJEZİKLER. se «t. Doz: A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR se «t Bolum ANALJEZİKLER A- NONSTEROİD ANTİFLAMATUAR AJANLAR i- ASPİRİN spirin asetik asidin salisilat esteridir. Aspirin siklooksijenazı (prostoglandin sentetaz) geri dönüşsüz bir şekilde asetiller ve

Detaylı