çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları"

Transkript

1 HİPERKALSEMİ Erişkin vücudunda 1.3 kg kalsiyum vardır. Kalsiyum %99 oranında kemik ve dişlerde, % 1 yumuşak doku hücrelerinde ve %0.15 oranında ekstrasellüler sıvıda bulunur. Kemiklerde osteoklastik rezorpsiyon ve osleoblastik depolanma devamlı dönüşüm halindedir. Bu dengede bozulma serum kalsiyum düzeyinde büyük oynamalara yol açar. Normal total plazma kalsiyum konsantrasyonu 9-10,2 mg/dl ( mmol/l = meq/l) düzeyindedir. Kalsiyumun. (%40-43'ü plazma proteinlerine bağlıdır. % 5-10 u sitrat ve fosfat anyonları ile noniyonize kompleksler yapar ve kalan % 40-50'si ise serbest iyonize kalsiyum şeklindedir. Fizyolojik aktif olan miktar, serbest iyonize kalsiyumdur. Kan ph ı serum sodyum ve albumin düzeyleri total ve iyonize kalsiyum oranlarını etkiler. Her 0.1 ph artışı iyonize kalsiyumda 0.16 mg/dl düzeyinde azalmaya yol açar. ph'ının 0.1düzeyinde azalmasında ise iyonize kalsiyum aynı oranda artar. Serum albumin düzeyinin 4 gr/dl altında olduğu durumlarda 4 gramdan eksik her gram albumin için kalsiyum değerine 0.8 mg/dl eklenmelidir. Tersine albumin değeri 4gr/dL üzerinde ise 4 gr üzeri her albumin gramı için total kalsiyum değeri 0.8mgr/dL oranında azaltılır. Serum sodyum konsantrasyonu 120 meq/l altındayken proteine bağlı kalsiyum artar, iyonize kalsiyum oranı azalır. Serum sodyum konsantrasyonu 150 meq/l üzerine çıktığında ise proteine bağlı kalsiyum miktarı azalır. Serum total kalsiyum düzeyinin 10.8 mg/dl üzerine çıkması durumunda hiperkalsemi söz konusudur. 12 mg/dl'ye kadar hafif hiperkalsemi, mgr/dl arası orta derecede hiperkalsemi, 14 mg/dl üzerinde ise ciddi hiperkalsemi tanısı konulur. Hiperkalsemi ayrıca dengelenmiş (equilibrium) ve dengelenmemiş (disequilibrium) olarak iki patofizyolojik tipe ayrılarak da ele alınır. Dengelenmiş tip kronik hiperparatiroidide olduğu gibi kalsiyum düzeyinin yüksek ancak stabil olduğu, kemiklerden yüksek miktarda kalsiyum serbestleşmesinin bulunmadığı durumlardır. Multiple myeloma ya da metastatik karsinomlarda ortaya çıkan dengelenmemiş hiperkalsemi durumunda ise kemiklerde rezorpsiyon artmıştır ve serum kalsiyum düzeyinde ilerleyici artış görülür. Dengelenmemiş hiperkalsemi, ciddi hiperparatiroidi ve tiazid grubu diüretiklerle tedavi sırasında kalsiyum ekskresyonunda azalma nedeniyle de ortaya çıkabilir. Hiperkalsemide yalnızca serum total kalsiyum düzeyi ile değerlendirme yapılmamalı, olayın dengelenmiş/dengelenmemiş olmasına ve iyonize kalsiyum değerine göre tedavi planlanmalıdır. Malignite, hiperparatiroidi ve ilaç alınmasına bağlı oluşan hiperkalsemi en sık nedenlerdir. Bu nedenle her hiperkalsemi olgusunda kesinlikle malignite araştırılmalıdır, parathormon düzeyi ölçülmeli ve ilaç alınması

2 çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları Hiperkalsemi renal, gastrointestinal, nörolojik ve kardiyak bulgulara yol açar (Tablo 2). Az sayıda olguda, bu semptomların tümü vardır, bazılarında ise hiçbiri yoktur. Semptomların değişkenliği kalsiyum yükselme hızına, hiperkalsemik dönemin süresine, hiperkalseminin dengelenmiş ya da dengelenmemiş olmasına bağlıdır. Hiperkalsemide Tanı Hiperkalsemi tanısı en az iki normalden yüksek serum kalsiyum değeri ile doğrulanmalıdır. Değerlendirme ve ayırıcı tanı için serum fosfor, total protein, albumin, parathormon, ph, elektrolitler, idrar kalsiyum, fosfat miktarı ve eritrosit sedimantasyon hızı belirlenmelidir. En sık hiperkalsemi nedeni olan hastalıklardaki önemli laboratuar bulguları aşağıda özetlenmiştir. - Hiperparatiroidi: Hipofosfatemi. alkali fosfataz normal/ya da yüksek, parathormon artmış, kalsitriol normal ya da artmış, TRP %85 üzerinde, hiperkloremik asidoz görülebilir. - Maligniteye bağlı humoral hiperkalsemi (humoral hypercalcemia of malignance = HHM): PTHRP (paratyroid hormone related protein) artmış, PTH azalmış ya da normal, kalsitriol azalmış, TRP azalmış. - D - Vitamini intoksikasyonu: Hiperkalsiüri, PTH azalmış, kalsidiol artmış. - Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH): İdrar Ca/Cr < 0.01, PTH (genellikle normal), hipermagnezemi, fosfor: normal. - Sarkoidoz: Hiperkalsiüri, sedimentasyon artmış, karaciğer enzimleri hafif artmış, lenfadenopati. -Süt alkali sendromu: Alkaloz, böbrek yetersizliği, nefrokalsinoz. Hiperkalsemi Tedavisinin Ana İlkeleri 1. Dehidratasyonu düzeltmek 2. Kalsiyumun renal ekskresyonunu arttırmak 3. Artmış kemik rezorpsiyonunu inhibe etmek 4. Altta yatan hastalığı tedavi etmektir. Tedaviye, disequilibrium hiperkalsemi söz konusu ise ya da hastada klinik semptomlar saptandıysa hemen başlanılmalıdır. Serum iyonize kalsiyum düzeyi 3,5 mmol/l (serum total kalsiyum düzeyi 14 mg/dl üzerinde) olan

3 asemptomatik olgularda da tedaviye hemen başlanılması önerilmektedir (Tablo 3). I. Sıvı Tedavisi Amaç: 1) İntravasküler volümü artırarak, serum kalsiyum düzeyinde azalma sağlamak (bu şekilde serum kalsiyumu mg/dl düzeyine düşürülebilir) 2) Renal kalsiyum filtrasyonunu ve kalsiyum itrahını artırmak Uygulama: İdrar akımı en az 250 ml/m 2 /saat olmalıdır. Bu amaçla 3-6 L/m 2 /gün serum fizyolojik İV olarak verilir. II. Diüretik Uygulama Amaç: Henle kulbunun çıkan kulbunda reabsorpsiyonu inhibe edilmiş olan kalsiyumun idrarla ekskresyonunu artırmak. Bu şekilde 250 ml/m 2 /saat diürez ile kalsiyumun idrarla ekskresyonu günde 1-2 grama çıkartılır ve serum kalsiyum düzeyinde 2-4 mg/dl düşme sağlanabilir. Uygulama: Diüretik tedavi, sıvı tedavisine başlandıktan 2-4 saat sonra uygulanmalıdır. Furosemid 1-2 mg/kg/doz 2-4 saat ara ile veya etakrinik asit mg/kg/doz 1-2 saat ara ile IV verilir. Özel durumlar: Furosemid hipopotasemi ve hipomagnezemiye yol açacağından her litre sıvıya meq KCl ve mg ve Mg eklenmelidir. Düşük serum fosfor düzeyli hastalara günde mg oral fosfor verilmelidir. III. Kemik resorpsiyonunu inhibe eden spesifik tedaviler Bu tedavilerin spesifik adını alması, belli bir hiperkalsemi etyolojisine özgü olmasından değil, çeşitli nedenlerle oluşan hiperkalsemilerde benzer yanıtlar görülmesindendir. Spesifik tedavi serum kalsiyum düzeyi 14mg/dL üzerinde olan semptomatik olgularda yapılmalıdır. Hidratasyon ve diüretik tedaviye rağmen serum kalsiyum düzeyi 12 mg/dl üzerinde bulunan ve semptomatik olan hastalarda da uygulanır. Bu amaçla inorganik fosfat, difosfanatlar, mitramisin, kalsitonin, glukokortikoidler, prostaglandin sentetaz inhibitörleri kullanılmaktadır 6. Bu drogların, hangi hiperkalsemilerde daha etkili olduklarının ve yan etkilerinin çok iyi bilinmesi güvenli bir tedavi için gereklidir. Etil-Fosforotioik asit (WR 2721), klorokin, ketokonazol, sisplatinum da hiperkalsemi tedavisinde etkili olarak bildirilmiştir. Ancak klinik uygulamada sınırlı kalmaktadır. İnorganik fosfat (İV uygulama)

4 Etki: Kalsiyumun ekstrasellüler sıvıdan kemik içine geçmesini sağlar ve kemik rezorpsiyonunu inhibe eder. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Akut hiperkalsemi tedavisinde etkilidir. Böbrek yetersizliğinde ve serum fosfor düzeyinin 5 mg/dl üzerindeki olgularda kontraendikedir. Özel durumlar: İntravenöz fosfat kullanılması yumuşak doku kalsifikasyonu. tetani ve konvülziyonlara yol açabilir. Çok hızlı verilirse akut böbrek yetersizliği, hipotansiyon hatta ölüme neden olabilir. Uygulama: 1-2 mm/kg sodyum ya da potasyum fosfat şeklinde. serum fizyolojik içinde 8-16 saatlik infüzyon şeklinde verilir. Günde 1 kezden fazla infüzyon yapılmaz ve en fazla iki gün arka arkaya uygulanabilir. Etki süresi: İnfüzyon başladıktan sonra kalsiyum düzeyi dakikalar içinde düşer. İnfüzyondan bir hafta sonra etkisi kaybolur. İnorganik fosfat (Oral uygulama) Etki: İntravenöz kullanımdaki gibidir. Etkili olduğu hiperkalsemiier: Oral uygulama. serum kalsiyum düzeyinin 12 mg/dl üzerinde olduğu, kronik dengelenmiş hiperkalsemiler için uygundur. Cerrahi müdahalesi geciktirilen hiperparatiroidili hastalar, cerrahi girişim sonrası hiperkalsemi devam eden olgular ve kalsiyum düzeyi çok yükselmeyen malignite nedenli hiperkalsemilerde yararlıdır. Böbrek yetersizliğine yol açmayan multiple myeloma olgularında önerilir. Özel durumlar: Kalsitonin tedavisi ile beraber etkisi artar. Çünkü kalsitonin fosfatın böbrekten arınımını arttınr. Sarkoidoz ve vitamin D intoksikasyonlarında genellikle serum fosfat düzeyleri yüksek olduğu için dikkatle kullanılmalıdır. Uygulama: gr/gün elementer fosfor üç doza bölünerek verilir. Günde en fazla 3gr'a çıkılabilir. Yemeklerden sonra verilmesi önerilir. İshal ve gastrointestinal yakınmalar sık olarak ortaya çıkar. Mitromisin Etki: Osteoklastlarda DNA'ya bağlı RNA aktivitesini inhibe ederek. kemik rezorpsiyonunu bloke eder. Ayrıca gastrointestinal sistemden D vitaminine bağlı kalsiyum absorpsiyonunu da etkiler. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Maligniteye bağlı hiperkalsemilerde etkilidir. Özel durumlar: Hepatik ve renal yetersizlikli hastalarda, trombositopeni veya koagülopatisi olanlarda kontraendikedir. %20 oranında geçici transaminaz yüksekliği ile beliren hepatik toksisite olur. Serum kreatinin artışı ve proteinüri ile seyreden nefrotoksisiteye yol açabilir.

5 Uygulama: 25 µg/kg dozda, 50 ml %5 Dextroz içinde 3 saatte IV uygulanır. Doz her 3-4 günde bir tekrarlanabilir. Toksisitesi nedeni ile 2-3 haftadan fazla kullanılmaması önerilir. Lokal irritasyon ve sellülit yapabildiğinden damar dışına çıkmamasına dikkat edilmelidir. Etki süresi: Serum kalsiyum düzeyi uygulamadan 6-12 saat sonra azalmaya başlar saatlerde etki maksimal olur ve etki süresi 2-7 gün devam eder. Kalsitonin Etki: Osteoklastların kemik rezorpsiyon kapasitelerini inhibe eder, böbrekte kalsiyum, fosfor ve sodyumun tübüler reabsorpsiyonunu düşürücü etki gösterir. Böylece hipokalsemi ve hipofosfatemiye neden olur. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Malign veya lenfoproliferatif hastalıklara bağlı hiperkalsemilerde. mitramisinin kontraendike olduğu durumlarda, primer hiperparatiroidide hiperkalsemi krizinde ve diğer acil hiperkalsemi tedavilerinde uygulanır. Konjestif kalp yetmezliği ve üremisi olan hastalarda diürez gerektirmediğinden rahatça kullanılabilir. Özel durumlar: Steroid ve fosfatlar ile etkisi artar. Mitramisin ile beraber ciddi hipokalsemiye yol açtığından beraber kullanılma durumlarında üçüncü gün kalsitonin tedavisi sonlandırılmalıdır. Antikor oluşumu ya da paratiroidlerin uyarılması sonucu tedavinin başlamasından birkaç gün sonra etkisi azalabilir. Uygulama: Salmon kalsitonini MRC Ü/kg 12 saatte bir intramüsküler ve subkutan, maksimal doz 6 saatte bir 8 MRC Ü/kg uygulanır. İntranazal uygulama da etkilidir. Etki süresi: Kalsiyum düzeyi 1-2 saatte düşmeye başlar, maksimal etki 8-10 saatte belirir. Glukokortikoidler Etki: Hem osteoklast, hem de osteoblast aktivitesini inhibe ederler, böbrekten kalsiyum arınımını arttırırlar, pros taglandin aktivitesini baskılarlar ve malign hücreler üzerine direkt sitotoksik etki gösterirler. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Granülomatöz nedenli hiperkalsemilerde, vitamin D intoksikasyonunda ve lenfoma, lösemi ve myeloma gibi malignitelerde kullanılırlar. Özel durumlar: Kalsitonin ile birlikte kullanılırsa, malignitelerde serum kalsiyumunu düşürücü etkisi artar. Primer hiperparatiroidide etkisizdir, ancak hiperkalseminin ayırıcı tanısında supresyon testi olarak kullanılabilir.

6 Uygulama: mg/gün prednizon veya eşdeğeri 5-10 gün İV olarak uygulanır. Etki süresi: Etkisi birkaç gün sonra ortaya çıkar. Prostaglandin sentetaz inhibitörleri Prostaglandinler. parathormona benzer etki göstererek. kemikten kalsiyum mobilizasyonuna yol açarlar. Prostaglandin sentetaz inhibitörleri, bu etkiyi ortadan kaldırırlar. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Eğer diğer tedaviler yeterli olmadı ise kemik metastazı olmayan, maligniteye bağlı hiperkalsemilerde kullanılırlar. Özel durumlar: Etkileri 5-7 günde görülmezse. tedaviden kaldırılmalıdır. Böbrek kan akımını azaltarak, böbrek işlevlerini bozabilirler. Bu ilaçlarla birçok yan etki bildirilmiştir (bulantı, kusma, ishal, gastrointestinal ülser ve kanama, başağnsı, vertigo, astma, sıvı retansiyonu gibi). Uygulama: İndometazin 1,5-2 mg/kg/gün veya aspirin mg/kg/gün şeklinde verilir. Bisfosfonatlar veya disfosfanatlar Etki: Osteoklastların işlevlerini bozarlar ve yaşam sürelerini azaltırlar. Gastrointestinal sistemden ancak %10 oranında emildiklerinden, IV yolla kullanılmaları gerekir. Üç bisfosfonat kullanılmaktadır: 1) Etidronat 2) Pamidronat. 3) Klodronat. 1. Etidronat Uygulama: 7.5 mg/kg dozda 4 saatin üzerindeki aralarla. 3-7 gün intravenöz olarak verilir. Etki süresi: Serum kalsiyum düzeyi ilk dozdan 2-3 gün sonra düşmeye başlar ve 7. günde yanıt üst düzeye erişir. Kalsiyum düzeyi 2-3 mg/dl düştüğünde ya da normal sınırlara yaklaştığında tedaviye ara verilmezse hipokalsemi gelişir. 2) Pamidronat Uygulama: 3 şekilde verilebilir: a) mg/gün. 6 gün yavaş infüzyon b) 90 mg/gün/doz. 24 saatlik infüzyon şeklinde. c) 1200 mg/gün. 5 gün oral

7 Etki süresi: Etidronat gibidir. 3) Klodronat Uygulama: 4-6 mg/kg dozda. 2-5 saat aralarla, 3-5 gün IV şeklindedir. Etkili oldukları hiperkalsemiler: Bisfosfanatlar akut hiperkalsemilerde ve bilhassa maligniteye bağlı hiperkalsemilerde yararlı olmaktadırlar. Klinik kullanım ile ilgili bilgilerin az olması, yan etkilerinin tam olarak bilinmemesi nedeni ile ancak ciddi olgularda kullanılmaları önerilmektedir. Galyum Nitrat Etki: Hidroksiapatit kristallerinin çözünürlülüğünü azaltarak, kemik rezorpsiyonunu inhibe ettiği sanılmaktadır. Etkili olduğu hiperkalsemiler: Maligniteye bağlı akut hiperkalsemilerde İV infüzyon etkilidir. Özel durumlar: Kalsitonin ve etidronattan daha etkili olduğu bildirilmişıir. En önemli yan etkisi nefrotoksisitedir. Hipofosfatemiye ve hemoglobin düzeyinde düşmeye de yol açabilir. Böbrek yetmezliği olan olgularda kontraendikedir. Uygulama: 5 gün süre ile 1 litre sıvı içinde 200 mg/m 2 /gün dozunda sürekli infüzyon şeklinde verilir. Etki süresi: Maksimal etki 3. günden sonra görülür. Hiperkalsemide kullanılması olası diğer droglar: Etil-fosforotioik asit (WR2721) parathormon sekresyonunu engellemektedir. Klorakin, hiperkalsemik sarkoidozda etkili olmaktadır. Ketokonazol, serum kalsitriol düzeyini azaltarak, kalsitriolin yüksek olduğu olgularda yararlı olmaktadır. Sisplatinum da maligniıeye bağlı hiperkalsemilerde etkili olarak bildirilmiştir. Diyaliz Periton diyalizi ve kalsiyumsuz diyalizat ile hemodiyaliz, serum kalsiyum düzeyini düşürmek için diğer tedavilere cevapsız olgularda ve oligürik hiperkalsemik hastalarda yararlıdır. Konjestif kalp yetmezlikli veya böbrek yetersizliği olan hastalarda periton diyalizi ve hemodiyaliz hayat kurtarıcı yönıemlerdir. IV. Primer Hastalığın Tedavisi - Primer hiperparatiroidi: Dengelenmemiş hiperkalsemi ye neden olan olgularda; kemik hastalığı. aktif böbrek taşı, pankreatit, aktif peptik ülser veya nöropsikiyatrik bulgular gösterenlerde ve serum kalsiyum düzeyi 12

8 mg/dl üzerinde devam eden asemptomatik hiperparatiroidi olgularında cerrahi girişim endikasyonu vardır. - Maligniteye bağlı hiperkalsemi: Cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi ile malign hastalığın tedavisi yapılmalıdır. - İlaca bağlı olgularda,.ilaç kesilmesi ile sorun çözülebilir. - Granülomatöz hastalıklarda, genellikle mg/gün prednizolon ile tedavi sağlanabilir. - Süt-alkali sendromunda, oral kalsiyumun kesilmesi ve simetidin eklenmesi yarar sağlar. - Hiperkalsemik tirotoksikozda, 10 mg/saat dozunda propranololün intravenöz uygulanması. hiperkalsemiyi düzeltir. Sonuç Çocukluk yaş gurubunda hiperkalsemide, D-hipervitaminoz ilk akla gelen neden olmalıdır. Yüksek kalsiyum değerlerinde hiperparatiroidi ve malignite mutlaka araştırılmalıdır. Hidratasyon, hiperkalsemi tedavisinde ilk basamak tedavidir. Konjestif kalp yetmezliği olan ve oligürik hastalar dışında, tüm olgularda kullanılmalıdır. Kalsitonin daha yüksek kalsiyum değerlerinde eklenmelidir. Glukokortikoidler, mitramisin, bisfosfonatlar etkili oldukları durumlara göre kombine tedavide düşünülmelidir. Kalsiyum düzeyi 20 mg/dl üzerine çıkan olgularda, periton diyalizi ya da hemodiyaliz akut tedavide yarar sağlar. Kaynaklar 1. Allerheiligen DA, Schoeber J, Houston RE. Hyperparathyroidism. Am Fam Physician. Apr ;57(8): , Carroll MF, Schade DS. A practical approach to hypercalcemia. Am Fam Physician. May ;67(9): Falk S, Fallon M. ABC of palliative care. Emergencies. BMJ. Dec ;315(7121): Ganong CA, Kappy MS. Hypercalcemia. In: Berman S, ed. Pediatric Decision Making. 3rd ed. St. Louis, Mo: Mosby-Year Book; 1996: Hay WW Jr, Hayward AR, Levin MJ, Sondheimer JM, eds. Current Pediatric Diagnosis and Treatment. 14th ed. Stamford, Conn: Appleton & Lange; 1999: Hoenderop JG, Nilius B, Bindels RJ. Molecular mechanism of active Ca2+ reabsorption in the distal nephron. Annu Rev Physiol. 2002;64: Inzucchi SE. Management of hypercalcemia. Diagnostic workup, therapeutic options for hyperparathyroidism and other common causes. Postgrad Med. May 2004;115(5): Lteif AN, Zimmerman D. Bisphosphonates for treatment of childhood hypercalcemia. Pediatrics. Oct 1998;102(4 Pt 1):990-3.

9 9. Mundy GR, Guise TA. Hypercalcemia of malignancy. Am J Med. Aug 1997;103(2): Pearce SH. Calcium homeostasis and disorders of the calcium-sensing receptor. J R Coll Physicians Lond. Jan-Feb 1998;32(1): Postlethwaite RJ. Clinical Pediatric Nephrology. 2nd ed. New York, NY: Butterworth Heinemann; Renton P. Radiology of rickets, osteomalacia and hyperparathyroidism. Hosp Med. May 1998;59(5): Rogers MJ, Watts DJ, Russell RG. Overview of bisphosphonates. Cancer. Oct ;80(8 Suppl): Sharma OP. Vitamin D, calcium, and sarcoidosis. Chest. 1996;109(2): Stewart AF. Clinical practice. Hypercalcemia associated with cancer. N Engl J Med. Jan ;352(4): Strewler GJ. The physiology of parathyroid hormone-related protein. N Engl J Med. Jan ;342(3): Zahrani A, Levine MA. Primary hyperparathyroidism. Lancet. Apr ;349(9060): Tablo 1: Hiperkalsemi nedenleri A- Sık nedenler - Malignite - Solid tümörler - Kemik metastazı (-) - Kemik metastazı (+) - Hematolojik hastalıklar - Multiple myeloma - T hücreli lenfoma - Primer hiperparatiroidi - Adenom - Hiperplazi - Karsinom - İlaçlar

10 - Vitamin D intoksikasyonu - Kalsitriol - Tiazidler - Vitamin A - Lityum B- Sık olmayan nedenler - Kronik böbrek yetersizliği - Sekonder hiperparatiroidi - Tersiyer hiperparatiroidi - Hipertiroidi - Sarkoidoz - Akut böbrek yetersizliğinin düzelme fazında - İmmobilizasyon - Parenteral beslenme C- Ender nedenler - Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi - Granülomatöz hastalıklar -Tbc - Histoplazmoz - Adrenal yetersizlik - Feokromasitoına - Süt alkali sendromu Tablo 2: Hiperkalseminin belirti ve semptomları RENAL

11 - İdrar konsantrasyon defekti - Poliüri - Nefrokalsinoz ve nefroliıiyaz - Akut veya kronik böbrek yetersizliği GASTROİNTESTİNAL - Anoreksi, bulantı. kusma - Kabızlık. Pankreatit, peptik ülser NÖROLOJİK - Kişilik değişikliği - Psikiyatrik bozukluklar - Oryantasyon bozukluğu - Konfüzyon. koma. kas güçsüzlüğü. miyopati KARDİYAK.-QT süresinde kısalma - Ventriküler aritmi - Tam kalp bloğu - Hipertansiyon - Dijital glikozidlere artan duyarlılık Tablo 3: Hiperkalsemi Tedavisinde Kullanılan Droglar Tedavi Etki Mekanizması NaCl İdrarda Ca + atılımı artırır Doz Yan Etki Kontraendikasyon IV 3-6 l/m 2 Akciğer ödemi, hipopotasemi Konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon Furosemid İdrarda Ca + atılımı atılımı artırır IV 1-2mg/kg/doz 2 saat arayla Hipopotasemi, hipomagnezemi Renal yetersizlik

12 IV fosfat Kemikte Ca + depolanmasını artırır 1-2mM/kg/doz 6-8 saat arayla IV Hipokalsemi, Yumuşak doku kalsifikasyonu, hipotansiyon Renal yetersizlik, hiperfosfatemi Oral fosfat Kemikte Ca + depolanmasını artırır g/gün 3-4 doza bölünerek Diyare, hipotansiyon, yumuşak doku kalsifikasyonu, Renal yetersizlik Mitramisin Kemik rezorbsiyonunu azaltır 25µg/kg IV Hemoraji, hepatotoksisite trombositopeni bulantı,kusma Renal yetersizlik, kanama diatezi, karaciğer yetersizliği Kalsitonin Kemik rezorbsiyonunu azaltır 1-5 U/kg IM saat arayla Bulantı,kusma, alerji,direnç Alerji Kortizon Kemik rezorbsiyonunu azaltır 2mg/kg/gün prednizolon IV Hipokalsemi, Na retansiyonu Steroid fazlalığı İndometazin, Aspirin Prostaglandin sentetaz inhibitörü İndometazin 1.5-2mg/kg/gün Aspirin 50-60mg/kg/gün Gastrointestinal kanama,böbrek fonksiyonlarında bozulma,tuz retansiyonu Gastrik veya duodenal ülser

HİPERKALSEMİ. Dr. Adnan YILMAZ. kları ve Göğüs s Cerrahisi E.A. Hastanesi

HİPERKALSEMİ. Dr. Adnan YILMAZ. kları ve Göğüs s Cerrahisi E.A. Hastanesi HİPERKALSEMİ Dr. Adnan YILMAZ Süreyyapaşa Göğüs s Hastalıklar kları ve Göğüs s Cerrahisi E.A. Hastanesi ORGANLAR HORMONLAR KALSİYUM DENGESİ DİĞER FAKTÖRLER? SİTOKİNLER? Mundy GR and Guise TA. Clin Chem

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Kalsiyum Metabolizması. Dr M. Emin kavasoğlu Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı PARATHORMON (PTH)

Kalsiyum Metabolizması. Dr M. Emin kavasoğlu Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı PARATHORMON (PTH) Dr M. Emin kavasoğlu Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı 19.10.2010 Kalsiyum vücutta en bol bulunan minerallerdendir Toplam vücut kalsiyumu 15 gr/kg Yetişkin bir bireyde yaklaşık 1kg kalsiyum bulunur.

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI

PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI Dr. Cevher Akarsu 13.02.2015 Primer Hiperpara*roidi (PHPT) Görülme sıklığı:%0,1-0,3 65 yaş üzerindeki postmenapozal kadınlarda daha yaygın PHPT ayaktan hastalarda

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları HİPERPARATİROİDİZM 1. Primer HiperPTH a) Tek adenom (%83) b) Hiperplazi (%15) CERRAHİ

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçsüzlük: Kas gücü eksikliği Yorgunluk Baş dönmesi Halsizlik gibi klinik bulgularla kendisini

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Endokrinoloji BD Olgu Sunumu 17 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Endokrinoloji BD Olgu Sunumu 17 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji BD Olgu Sunumu 17 Ekim 2017 Salı Dr. Murat Sağlam Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010 Doğumda vücut ağırlığının %75 i su iken, büyük çocuklarda bu oran %60 dır Yaşla birlikte HDS azalırken HİS artar Akut dehidratasyon

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD..

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. HİPOKALSEMİ Albumin düzeyleri normalken serum kalsiyum değerinin normal sınırların altına düşmesi durumudur.

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ceyhun Dizdarer, Ece Böber 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ

AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ GĐRĐŞ Aşağıdaki hastalarda adrenal kriz olabileceği düşünülmelidir. Bilinen primer adrenal yetmezliği olanlar Hipopituitarizm (herhangi bir hipofizer hormon eksikliği)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD GİRİŞ Sıklıkla kardiyovasküler sorunlarla beraber Ritim bozukluğu yapabilirler Kardiyak arreste sebep olabilirler Laboratuar

Detaylı

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tümör Lizis Sendrom Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akut Tümör Lizis Sendrom Genellikle büyük, hızlı prolifere olan, tedaviye

Detaylı

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan TUBULOPATİLER Dr Salim Çalışkan Emrullah 2 aylık 3 günlük karın şişliği, ishal, kusma Dehidratasyon Konvülziyon Hipokalsemi Emrullah, 2 aylık Kilo alamama Huzursuz Prematüre Polihidramnios İdrarda Na Cl

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

TÜMÖR LİZİS SENDROMU. Doç.Dr. Seda Özkan. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara

TÜMÖR LİZİS SENDROMU. Doç.Dr. Seda Özkan. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara TÜMÖR LİZİS SENDROMU Doç.Dr. Seda Özkan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara Tümör hücrelerinin hızlı bir şekilde yıkılmasıyla ortaya çıkan ve yaşamı tehdit edebilen

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Sıvı - Elektrolit. Tintinalli 2011 Haldun Akoglu

Sıvı - Elektrolit. Tintinalli 2011 Haldun Akoglu Sıvı - Elektrolit Tintinalli 2011 Haldun Akoglu 40 yaşında, kronik böbrek yetersizliği olan erkek hasta İştahsızlık, bulantı ve kusma şikayetleri var. Glukoz: 108 mg/dl BUN: 140 mg/dl Na: 115 meq/l K:

Detaylı

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml FORMÜLÜ Aktif madde Cisplatinum 10 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 180 mg (stabilizatör olarak), Hidroklorik asit 9.8 mg (ph'ı ayarlamak amacıyla), Enjeksiyonluk

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ Adrenal rezerv testi; Synacten stimülasyon testi; ACTH stimülasyon testi adrenal yetmezlik teşhisinde kullanılır. ACTH stimülasyon testi neyi ölçer? ACTH beyinde hipofiz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI DEVİT-3

KULLANMA TALİMATI DEVİT-3 KULLANMA TALİMATI DEVİT-3 IM/oral ampul Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 1 ml lik ampulde: 7.5 mg (300.000 IU) D 3 vitamini içerir Yardımcı maddeler: Bütilhidroksitoluen, ayçiçek yağı Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Yardımcı madde olarak ; Şeker, vanilin kullanılmıştır.

Yardımcı madde olarak ; Şeker, vanilin kullanılmıştır. CALCİDİNE GRANÜL FORMÜL : 5 gram granülde ; Kalsiyum magnezyum inositoheksafosfat...125 mg Kalsiyum glukonat...375 mg (33.75 mg elementer kalsiyum) (1.69 meq) Vitamin D 2 (Ergokalsiferol)...3000 IU Yardımcı

Detaylı

Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen Maddeler

Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen Maddeler Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen Maddeler Prof.Dr. Ender YARSAN A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı İdrar söktürücüler İdrarı asitleştiren veya alkalileştiren Vücutta su

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014 İnt.Dr.Sibel KOÇAK Tanım Kronik böbrek hastalığının (KBH) seyrinde mineral metabolizmasının bozuklukları sıktır ve eğer tanınıp tedavi

Detaylı

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları 1. Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri Genital sistemde atrofi, mukozalarda kuruluk

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

CALCİDİNE GRANÜLE. Elemanter kalsiyum mcg İnternasyonel ünite

CALCİDİNE GRANÜLE. Elemanter kalsiyum mcg İnternasyonel ünite CALCİDİNE GRANÜLE FORMÜL : 5 gram granülde ; Vitamin D 2 (Ergokalsiferol)...3000 internasyonal ünite Kalsiyum glukonat...375 mg (33.75 mg elemanter kalsiyum) (1.69 meq) Kalsiyum magnezyum inositohekzafosfat...125

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi

Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi Prof.Dr. Ender Yarsan A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Normal hidratasyon dengesi İçecek ve yiyecekler; oksidasyon sonucu

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Paratiroid bez cerrahisi Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Normal olarak her biri 5-7 mm boyunda (2x4x6 mm) 30-50 mg ağırlığında olmak üzere 4 paratiroid

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CALCIJEX 2 mcg/ml i.v. ampul. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CALCIJEX 2 mcg/ml i.v. ampul. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CALCIJEX 2 mcg/ml i.v. ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Kalsitriol. Her 1 ml CALCIJEX i.v. ampul, 2 mikrogram kalsitriol içerir. Yardımcı maddeler: Polisorbat 20, sodyum klorür,

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PROSPEKTÜS Anti-fosfat ca 700mg Film Tablet BİLEŞİMİ 1 film kaplı tablet, etken madde olarak, 700 mg Kalsiyum asetat içerir. Yardımcı maddeler olarak, Mikrokristalize selüloz, Povidon K30, Krospovidon,

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Hipokalsemik Bozukluklara Yaklaşım

Hipokalsemik Bozukluklara Yaklaşım Prof. Dr. Ferihan Aral Hipokalsemik Bozukluklara Yaklaşım 29. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 15. Diyabet Günleri 11.11.2017 Kalsiyum: Erişkin insanda: 1-2 kg kalsiyum

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI MONOVĐT D 3 50.000 I.U./15ml oral damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir şişede (15 ml) 50.000 I.U. vitamin D 3 Yardımcı maddeler: Butilhidroksianisol, ayçiçek yağı Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

KİDYFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON

KİDYFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: Kidyfen Pediatrik Süspansiyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ: Maddeler Miktar (g) Ibuprofen 2.000 g. Şeker 66.000 g. % 70'lik Sorbitol

Detaylı

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr. Fatma Ayerden Ebinç Elektrolit bozuklukları diyaliz hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda sıklıkla diyet uyumsuzluğunun yanı sıra diyaliz solüsyonları

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tiroid bez posteriorunda lokalize Çoğunlukla 4 paratiroid bez vardır 4 den fazla % 13, 3 bez

Detaylı

ADH Anti Diüretik Hormon

ADH Anti Diüretik Hormon ADH Anti Diüretik Hormon Anti diüretik Hormon; Arginine vasopressin; Antidiuretic hormone; AVP; Vasopressin Kanda Anti diüretik Hormon ( ADH) miktarını tespit eden laboratuar testidir. ADH vücutta yapılır

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonlarda yapılmış bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonlarda yapılmış bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Kalsiyum asetat 700 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz 4,20 mg Diğer Yardımcı Maddeler

Detaylı

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler Vücut ağırlığının yaklaşık %60 ını su oluşturur. Ölçümünde Deuterium Oksid kullanılır. Yağ dokusu ve yaş ile ters, kas dokusu ile doğru orantılıdır. Total vücut suyu, genel anlamda iki büyük kompartmanda

Detaylı

PROSPEKTÜS. Calci-D Tablet

PROSPEKTÜS. Calci-D Tablet PROSPEKTÜS Calci-D Tablet FORMÜLÜ Beher tablet 600 mg elementel kalsiyuma a eşdeğer 1500 mg kalsiyum karbonat ve 125 I.U Vitamin D 3 (Kolekalsiferol) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

Beslenme Bozuklukları II. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr.

Beslenme Bozuklukları II. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr. Beslenme Bozuklukları II İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr. Gülden Gökçay Amaç Beslenme durumunun değerlendirilmesi Antropometri Hafif orta

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 243 KONU 32 SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Müjdat YENİCESU Böbrek sıvı, asit-baz ve elektrolit dengesinin düzenlenmesinde hayati rol oynayan organlardan birisidir. Böbrek yetmezliğinde sıvı,

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı