Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 53 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Aplastik anemi ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. A) Bimodal yaş dağılımı gösterir. B) Endüstrileşmiş ülkelerde daha sıktır. C) Fizik incelemede organomegali saptanması tanıyı destekler. D) Mutlak nötrofil sayısı en önemli prognostik faktördür. E) Periferik yaymada immatür hücre görülmesi tanıdan uzaklaştırır. 2. Hangi durumda tümörün F-18 FDG uptake'i düşük beklenir? A) Grade'inin yüksek olması durumu B) Mitotik indeksi yüksek tümörler C) Hipoksi varlığı D) Tümör nekrozu E) Litik kemik met.lerinde 3. Aşağıdaki lenfatik bölgelerden hangisi lenfoma radyoterapisinde tanımlanmış olan Ters (inverse) Y alanı içinde bulunmaz? A) Obduratuar lenf nodları B) Servikal lenf nodları C) Eksternal iliak lenf nodları D) Paraaortik lenf nodları E) Dalak loju 4. Aşağıdakilerden hangisi Megaloblastik Anemili bir hastaya ait laboratuar bulgusu olamaz? A) Makroovalositoz B) Hiperbilirubinemi C) LDH artışı D) Metil malonik asit düzeyinde azalma E) Kemik iliğinde dev metamyelosit ve myelosit 5. El ve ayaklarında uyuşma ve güçsüzlük nedeniyle nöroloji kliniğinde incelenmekte olan 60 yaşında bir hastada otoimmun hipotiroidi, hiperpigmentasyon, hepatosplenomegali ve asit saptanmıştır. Protein elektroforezinde albumin %60, gama globulin %35; IgM 10 g/dl, eritrosit sedimentasyon hızı 110 mm/saat olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) POEMS sendromu B) Waldenström makroglobulinemisi C) Schmidt sendromu D) Multiple myeloma E) Meig sendromu 6. Hücre analizi için en uygun olan antikoagulan aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitrat B) Okzalat C) Heparin D) Fluorid E) EDTA 7. İzole PTT uzaması olan bir hastada aşağıdaki faktörlerden hangisinin düzeyini istemek tanısal açıdan katkı sağlamaz? A) FVII B) FVIII C) FIX D) FX E) FXI 8. Aşağıdaki kanserlerin hangisinde hastaların yaklaşık %50'sinde ektopik uygunsuz ADH salgılanması en sık görülür? A) Küçük hücreli akciğer kanseri B) Hipernefrom C) Hepatom D) Rhabdomyosarkom E) Meme kanseri 2

3 9. Mikrositer anemi saptanan bir hastada hematokrit değeri %32, serum demir düzeyi, transferrin saturasyonu ve ferritin düzeyi normal olarak bulunuyor. Bu hastada ayırıcı tanıda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Aplastik anemi B) Demir eksikliği anemisi C) Pernisiyöz anemi D) Folat eksikliği anemisi E) Akdeniz anemisi taşıyıcılığı 10. Yetmiş bir yaşında bir erkek hasta giderek artan halsizlik, solukluk, bel ve baş ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan incelemeler sonucunda, hemoglobin 7.6 g/dl, hematokrit %24; sedimentasyon 112 mm/h, total protein 10 g/dl, albumin 2.5 g/dl, globulin 8 g/dl, kalsiyum 12.5 mg/dl ve beta2 mikroglobulin 10 mg/dl olarak ölçülüyor ve iki yönlü kafa grafisinde 3 adet litik lezyon saptanıyor. Semptomatik multiple myeloma tanısı konulan hastada hangi tedavi kullanılmaz? A)Bortezomib (proteozam inhibitörü) B)Melphalan (alkilleyici ajan) C)Thalidomid (anti-anjiogenik) D)Klorambusil (alkilleyici ajan) E)Lenalidomid (anti-anjiogenik) 11. Otolog ve allojeneik kök hücre nakline bağlı komplikasyonlardan her 2 nakil türü için ortak olmayanı işaretleyiniz. A) Enfeksiyon B) Sekonder malignite C) Miyelosupresyon D) İnfertilite E) Graft versus host hastalığı Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre aşağıdakilerden hangisi polisitemia vera tanısında kullanılmaz? 13. Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi alkilleyici bir ajandır? A) 6- merkaptopürin B) Vinkristin C) Siklofosfamid D) Bleomisin E) Aktinomisin-D 14. Aşağıdaki analitlerden hangisinin eritrosit/serum oranı en yüksektir? A) Potasyum B) Sodyum C) Klor D) Fosfor E) Kalsiyum 15. Öykü almanın esasları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Demanslı hastalarda öykü hastanın bir yakınından alınabilir B) Öykü alma sırasında mümkünse hasta ve hekim baş başa olmalıdır C) Hekimin konuşma tarzının hastanın kültür durumuna göre ayarlanması gerekli değildir D) Hekimin sorduğu sorular kolay ve anlaşılır olmalıdır E) Nörastenik hastalara hekim fazla müdahale etmeden sabırla dinlemelidir. 16. Aşağıdaki anemi tiplerinden hangisi ortalama eritrosit hacmi (MCV) 66 fl ve retikulosit sayımım %0,4 değerleri ile uyumlu değildir? A) Demir eksikliği B) Talasemi taşıyıcılığı C) Kronik hastalık anemisi D) Sideroblastik anemi E) Folat yetmezliği A) Hemoglobin miktarı B) JAK2V617F mutasyonu C) Serum eritropoietin düzeyi D) Splenomegali E) Kemik iliğinde her üç seride artmış proliferasyon 3

4 17. Otuz iki yaşında bir kadın hasta sağ bacağında şişme, ağrı ve kızarıklık şikayetleriyle başvuruyor. Öyküsünden oral kontraseptif kullandığı ve babasının genç yaşta miyokart enfarktüsü nedeniyle öldüğü öğreniliyor. Bu hastada tanı koymak için aşağdaki testlerden hangisi ilk aşamada gerekli değildir? A) Protein C tayini B) Protein S tayini C) Antitrombin tayini D) Faktör V Leiden mutasyonu araştırılması E) Kemik iliği sitogenetik analizi 18. Akut Lösemilerler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Erişkinde akut lösemilerin %80'i Akut Myeloid Lösemi (AML) dir B) Tanı için DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) sınıflamasına göre kemik iliğindeki blast oranı > %20 olmalıdır C) En sık görülen AML tipi M7 dir D) Akut Promyelositik Lösemi (AML M3) de t(15;17) pozitif beklenir E) Alkilleyici ajanların kullanımına ikincil olarak AML gelişebilir 19. Aplastik anemi tanısı için kemik iliği selülaritesi % kaçın altında olmalıdır? A) %30 B) %40 C) %50 D) %60 E) % Biyopsi sonucunda Nonsmall cell akciğer kanseri tanısı konan 75 yaşındaki erkek hastanın radyolojik incelemesinde; sağ akciğer alt lobta yaklaşık 3cm çapında tümör kitlesi saptanıyor. PET/CT incelemesinde mediastinal tutulum rapor edilmiyor. Vakanın kronik KOAH hastalığı ve kontrol altında tutulamayan diabeti mevcut. Bu hastada tedavi seçeneği ne olmalıdır? 21. Aşağıdakilerden hangisi TTP (Trombotik Trombositopenik Purpura) patofizyolojisinde rol oynar? A) JAK2 V617F geni B) Shiga toksini C) Philadelphia kromozomu D) ADAMST13 aktivitesi E) PIGA geni 22. Aşağıdakilerden hangisi dissemine intravasküler koagülopati (DİK)'in laboratuar bulgularından biri değildir? A) PTT uzaması B) PT-INR uzaması C) Trombositopeni D) Anemi E) Lökopeni 23. Makrositer anemili bir hastanın ayırıcı tanısında hangisi düşünülmemelidir? A) Vitamin B12 eksikliği B) Folik asit eksikliği C) Demir eksikliği D) G6PDH eksikliği E) Myelodisplastik sendrom 24. Yirmibeş yaşındaki bayan hastanın halsizlik nedeni ile yapılan tetkiklerinde hemoglobin 9 gr/dl, MCV 70 fl, eritrosit 3,5 milyon, trombositleri /mm3 saptanıyor. Serum demiri düşük, % demir saturasyonu düşük, TDBK yüksek saptanıyor. Hastanın en olası tanısı nedir, kesin tanı için hangi test istenmelidir? A)Kronik hastalık anemisi- kemik iliği demir boyası B)Demir eksikliği anemisi-serum ferritini C)Sideroblastik anemi-kemik iliği demir boyası D)Thalasemi taşıyıcılığı- hemoglobin elektroforezi E)Hemolitik anemi-retikulosit indeksi A) Cerrahi (Sağ alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu örneklemesi) B) Preoperatif kemoterapi ardından cerrahi C) Sadece radyoterapi D) Sadece kemoterapi E) Eşzamanlı 4

5 25. Kanser taraması için aşağıdaki tarama yöntemi önerilerinden hangisi yanlıştır? A) Meme kanseri için 20 yaşından sonra yıllık kendi kendine meme muayenesi. B) Prostat kanseri için hastanın yaşam beklentisi 10 yıldan uzunsa 50 yaş üstü yıllık rektal tuşe ve PSA ölçümü. C) Meme kanseri için 50 yaş üstü yıllık mamografi. D) Servix kanseri için cinsel aktif olduktan sonraki 3 yıl içinde başlamak üzere yıllık PAP smear E) Kolon kanseri için 50 yaşından sonra 5 yılda bir kolonoskopi. 26. Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? A) Erken menarş B) 30 yaş öncesi doğum yapma C) Geç menapoz D) Alkol kullanımı E) Ailesel faktörler 27. Tümör Lizis Sendromunda hangisi beklenmez? A) Hiperürisemi B) Hiperfosfatemi C) Hiperglisemi D) Hipokalsemi E) Azotemi 30. Hangisi bakteriyel infeksiyonunun periferik yayma bulgusu değildir? A) Sola kayma B) Toksik granülasyon C) Howell jolly cisimciği D) Vakuolizasyon E) Döhle cisimciği 31. Otuz beş yaşında erkek hastada pankreas kanseri nedeniyle yapılan whipple operasyonundan 1 gün sonra damar yolu giriş yerlerinden sızıntı tarzı kanama başlıyor. Aşağıdaki tanılardan hangisi ilk olarak akla gelmelidir? A) Trombotik trombositopenik purpura B) Dissemine intravasküler koagülopati (DİK) C) Hemofili D) Kemik iliğine kanser metastazı E) Vaskülit 32. Lenfomalarda hangisi kötü prognoz belirleyicisi değildir? A) Santral sinir sistem tutulumu B) B semptom varlığı C) LDH yüksekliği D) Kadın cinsiyet E) İleri yaş 28. Kanser ağrısında sıkça kullanılan tramadol için hangisi doğru değildir? A) Santral etkili yapay bir analjeziktir B) Hem opioid hem non-opioid etki mekanizmasına sahiptir. C) Düşük dozlarda dahi solunum depresyonu yapabilir D) Karaciğer ve böbrek hastalıklarında doz azaltılır. E) Analjezik/adjuvan etkiyi bir arada içerdiğinden nöropatik ağrıda kullanılır. 29. Talasemi taşıyıcılığı ve demir eksikliği anemisi ayırıcı tanısında kullanılan eritrosit parametresi hangisidir? A) MCV B) MCH C) MCHC D) RDW E) HCT 33. Epipodofilotoksinler grubunda yer alan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Siklofosfamid B) Vinkristin C) Etoposid D) Melfalan E) Doksorubisin 34. Aşağdakilerden hangisi, edinsel hiperkoagülabilite sebeplerinden biridir? A) Aktive protein C rezistansı B) Protein S eksikliği C) Protein C eksikliği D) Disfonksiyonel trombomodulin E) Antifosfolipid antikor sendromu 5

6 35. Aşağıdaki idrar strip parametrelerinden hangisi interferansdan en az etkilenir? A) Protein B) Glukoz C) ph D) Dansite E) Ürobilinojen 40. Salamura veya turşu şeklinde saklanan tuzlu gıdaların aşırı tüketilmesi hangi kanserin görülme sıklığını artırır? A) Kolon kanseri B) Mide kanseri C) Sarkomlar D) Böbrek kanseri E) Akciğer kanseri 36. De novo AML ler içinde en sık görülen FAB alt tipi hangisidir? A) M0 B) M1 C) M2 D) M3 E) M4 37. Aşağıdakilerden hangisi Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) için kötü prognostik belirteçler arasında yer almaktadır? A) İleri yaş B) Tanı anında beyaz küre yüksekliği C) t (9:22) D) Tam remisyon elde etme süresi > 4 hafta E) Hepsi 38. Uygunsuz ADH (Anti Diüretik Hormon ) salınımı sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülür? A) İdrar Hipoosmolalitesi B) kan Hipoosmolallitesi C) Kan kreatin düzeyi yüksekliği D) Hiperkloremi E) Hipernatremi 39. Hangisi öykünün bir bileşeni değildir? A) Esas şikayet B) Genel görünümün inspeksiyonu C) Şikayete eşlik eden semptomlar D) Özgeçmiş E) İlaç kullanımı 41. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisinde genetik trombofili araştırması yapılması gerekli değildir? A) 45 yaşında erkek hastada derin ven trombozu ve pulmoner emboli B) 25 yaşındaki kadın hastada mezenterik ven trombozu C) Aktif mide ca'sı olan hastada derin ven trombozu D) Daha önce DVT geçirmiş 55 yaşında kadın hastada diğer bacakta DVT gelişmesi E) Kardeşinde FV Leiden homozigot mutasyon olan kadın hasta 42. Yetmiş yaşında erkek hastaya gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle transfüzyon planlanıyor. İkinci ünite eritrosit süspansiyonu bitimine yakın başağrısı, dispne ve taşkardisi başlayan hastanın fizik muayenesinde her 2 akciğer bazalinde krepitan raller duyuluyor. En muhtemel tanı hangisidir? A) Volüm yüklenmesi B) TRALI (Transfüzyonla İlişkili Akut Akciğer Hasarı) C) Febril hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonu D) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu E) Bakteriyel kontaminasyon 43. Miyelofibrozisli hastaların periferik yaymasında en sık hangi hücre görülür? A) Sferosit B) Eliptosit C) Şistosit D) Target hücresi E) Gözyaşı hücresi 6

7 44. Aşağıdakilerden hangisi B12 vitamini eksikliğine yol açmaz? A) Gastrektomi B) Pankreatik yetmezlik C) Ascaris enfestasyonu D) Crohn hastalığı E) Kör bağırsak sendromu 45. TRALI (Transfüzyonla İlişkili Akut Akciğer Hasarı) tedavi ve/veya önlenmesinde etkin olmayanı işaretleyiniz. A) Solunum desteği B) Yıkanmış eritrositler C) Steroidler D) Lökosit tutucu filtre E) Diüretikler 46. Kanser ağrısında sıkça kullanılan Fentanil için hangisi doğru değildir? A) Yarı yapay güçlü bir µ opioid agonistidir B) Morfinden kat güçlüdür C) Lipid çözünürlüğü yüksek ve moleküler ağırlığı düşük olduğundan transdermal-transmukozal kullanıma uygundur D) Lipofiliği yüksek olduğundan intravenöz ve epidural dozu aynıdır E) Solunum depresyonu riski olmadığından intravenöz ve epidural uygulamada yüksek dozlar kullanılabilir. 47. Spinal Kord basısı tedavi seçenekleri arasında hangisi yer almaz? A) steroidler B) Radyoterapi C) Cerrahi dekompresyon D) Fizik Tedavi ile Bası etrafındaki ödemin Azaltılması E) Kemosensitive Tümörlerde Kemoterapi uygulaması 48. Altmış üç yaşında bir erkek hastaya mide kanseri nedeniyle total gastrektomi uygulanmıştır. Bu cerrahi girişim onu aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı bir anemi riski altına sokar? A) Kubilin B) Transkobalamin C) Haptokorrin D) Intrensek faktör E) Gastrin 49. Non Hodgkin Lenfoma gelişimi için hangisi bir risk faktörü değildir? A) Helicobacter pylori B) Radyoterapi C) Sjögren sendromu öyküsü D) Kadın cinsiyet E) Organ nakli sonrası immunsüpresyon kullanımı 50. Retikülositlerle ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. A) Mutlak retikülosit sayısı düzeltilmiş retikülosit yüzdesine gereksinimi ortadan kaldırı. B) Aplastik anemide artar. C) Kan kaybı durumunda genellikle artmış bulunur. D) Manuel ya da otomatik cihazlarla sayı belirlenebilir. E) Normositer anemilerin ayırıcı tanısında kullanılır. 51. Yetmiş yaşında erkek hasta, halsizlik, bilinç bulanıklığı ve bulanık görme şikayeti ile başvurduğu acil serviste tetkik ediliyor. Fizik muayenesinde hepatosplenomegalisi, lenfadenopatisi tespit ediliyor. Tam kan sayımında hemoglobini 9gr/dl, lökosit sayısı 2500/m3, trombositleri /mm3, eritrosit sedimentasyon hızı 100 mm/h saptan1yor. Biyokimya tetkiklerinde total protein 12 gr/dl, albumin 2,5 gr/dl, kalsiyumu 9 mg/dl, kreatinin 0,5 mg/dl, serum protein elektroforezinde monoklonal gammapati ve IgM 5g/dl saptanıyor. Kemik iliği aspirasyonunda lenfoplazmositoid lenfosit oranı %15 saptanıyor. Hastada en olası tanınız nedir ve acil tedavisi nedir? A)Waldenström makroglobulinemisi-klorambusil B)Primer amiloidozis- steroid C)Multiple myeloma -plazma değişimi D)Waldenström makroglobulinemisi- plazma değişimi E)Hodgkin lenfoma-kemoterapi 7

8 52. Altmış yedi yaşındaki bayan hastanın halsizlik nedeni ile başvurduğu Dahiliye polikliniğinde yapılan tetkiklerinde; hemoglobin 9 gr/dl, MCV 70 fl, MCH 28, eritrositleri 3 milyon, lökositleri 4500/mm3, trombositleri /mm3 saptanıyor. Serum demir düzeyi ve % demir saturasyonu yüksek olan hastanın ne tür bir anemisi vardır, tanı amaçlı ilk olarak hangi tetkiki istemek gerekir? A)Hipokrom mikrositer anemi (Thalasemi taşıyıcılığı)- hemoglobin elektroforezi B)Normokrom normositer anemi- retikulosit indeksi C)Makrositer anemi- b12 vitamin düzeyi D)Hipokrom mikrositer anemi (Demir eksikliği anemisi)- serum ferritini E)Hipokrom mikrositer anemi (Sideroblastik anemi)- kemik iliği demir boyası 53. Megaloblastik anemide: A) retikülosit indeksi genellikle > %3 dür B) MCV genellikle > 100 fl dir (normal: 82-95) C) MCHC > %36 dir (normal: 32-36) D) Antiparietal hücre antikoru mutlaka pozitifdir E) Kemik iliği sellülaritesi normal veya azalmıştır 8

9 Genel 1 1-c 2 2-d 3 3-b 4 4-d 5 5-a 6 6-e 7 7-a 8 8-a 9 9-e d e d c a c e e c a c d e c b e b c a d c b d c e c c e b b b c a e c e a d d d b d e b 9

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 1.Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU 1) Akut böbrek hasarlı bir hastada aşağıdaki fizyopatolojik değişikliklerden hangisi GÖRÜLMEZ? a) Sodyum, potasyum ve su atılımında bozukluk b) Nitrojen yıkım ürünlerinin

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER SUNUM AKIŞI Prevelans Demir Tanım Etyoloji Klinik ve Lab.bulguları Gebelik Tedavi Prevelans

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı