SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr.Esra TUNÇ YRD.DOÇ.Dr.Latif DURAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr.Esra TUNÇ YRD.DOÇ.Dr.Latif DURAN"

Transkript

1 SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ Dr.Esra TUNÇ YRD.DOÇ.Dr.Latif DURAN

2 KOMPARTMANLAR

3 ELEKTROLİTLER

4 ELEKTROLİTLER Vücuttaki herhangi bir elektrolitin artışı: i. Vücutta fazla miktarda olmasına ii. Kompartmanlar arası geçişe iii. Göreceli olarak sıvı kaybına bağlıdır

5 ELEKTROLİTLER Vücuttaki herhangi bir elektrolitin azalması: i. Vücuttan atılımına ii. Kompartmanlar arası geçişe iii. Rölatif fazla sıvı alımına bağlıdır.

6 SODYUM Ekstrasellüler sıvının bir numaralı katyonudur. % 98 i HDS da bulunur, ortalama konsantrasyonu 140 meq/l kadardır. 1/3 ü kemik dokuya fikse iken 2/3 ü değişkendir. İntrasellüler konsantrasyonu meq/l kadardır, 2 kompartman arasındaki dengeden Na-K ATPase pompası sorumludur.

7 SODYUM Sodyum ve vücut sıvısının regülasyon bozuklukları sıklıkla birbirine eşlik eder ve düzeltilmeleri de birbiriyle çok sıkı ilişkilidir. 1. ADH (vazopressin ) 2.Renin- Anjiotensin-Aldosteron Sodyumla ilgili elektrolit bozukluklarında hızlı değişiklikler olduğunda klinik semptomlar ön plana çıkarken, kronik ve yavaş değişimlerde lab. tanı yöntemleri ön plandadır.

8 HİPONATREMİ Na < 135 meq/l olarak açıklanır. Hiponatremi yavaş geliştiğinde klinik semptomlar 120 meq/l nin altında kendini gösterir. Oluşan semptomlar mevcut Na içeriğinden çok Na değerindeki değişim hızına bağlıdır.

9 Hipertonik hiponatremi (p.osm. >295 ) 1. Hiperglisemi ( Glu 100 mg/dl arttığında Na meq/l düşer.) 2. Mannitolün aşırı kullanımı

10 Hiperglisemi durumunda yükselen şeker hücre membranından serbestçe geçemediğinden hücre dışı sıvıda ozmotik yük yaratarak hücre içinden suyun hücre dışına çıkmasına neden olur. Bu durumda sodyum hücre dışı sıvıda dilüe olur. Gerçekte sodyum düşük değilken hiponatremik olarak ölçülür. Bu durumda düzeltilmiş Na değerini hesaplamak gerekir Na düzeltilmiş = Na ölçülen (Glukoz 100)/100

11 İzotonik hiponatremi(p.osm ) 1. Hiperlipidemi 2.Hiperproteinemi ( multiple myeloma)

12 Laboratuvar analizleri serumun gercek içerdiği değerden çok daha düşük Na değerini gösterir.

13 Hipotonik hiponatremi ( P.osm. < 275 ) 1. Hipovolemik - Renal - Ekstrarenal 2.Hipervolemik - Üriner Na > 20 meq/l ( KRY ) - Üriner Na < 20 meq/l ( KKY ) 3.Normovolemik - Uygunsuz ADH salınımı

14

15

16 HİPONATREMİ KLİNİK Bulantı, kusma Uyuşukluk Kas krampları Anoreksi Hipotermi Konfüzyon, letarji Na < 113 meq/l iken nöbet ve koma

17 HİPONATREMİ TEDAVİ Altta yatan hastalığın tedavisini başlat. Na açığını hesapla = ( istenilen Na düzeyi mevcut Na düzeyi ) x VA x 0.6 Düzeltme hızı meq/l/st i geçmemeli. (12-24 meq/l/gün yapar. ) Na < 120 meq/l ve nöbet varsa, düzeltme hızı 1-2 meq/l/st e arttırılabilir. Hızlı düzeltmenin en önemli yan etkileri SSS dir. (santral pontin myelinolizis )

18

19

20 HİPERNATREMİ Serum [Na +] > 145 meq/lt Beyin hipernatremiye hiponatremiden daha fazla duyarlı

21 HİPERNATREMİ Saf sıvı kaybı Artmış Na Sıvı kaybı > Na kaybı

22 HİPERNATREMİ Saf sıvı kaybı - Yenidoğan - Koma - Hipotalamik lezyon

23 HİPERNATREMİ Artmış Na 1. İatrojenik Na uygulanması - Sodyum bikarbonat - % 3 lük SF - Yanlış formül mama uygulanması 2. Mineralokortikoid bozuklukları - Primer aldosteronizm - Ektopik ACTH

24 HİPERNATREMİ Sıvı kaybı > Na kaybı -Gastrointestinal kayıplar -Renal kayıplar -İlaçlara bağlı kayıplar -Deriden kayıplar -Periton diyalizi

25 HİPERNATREMİ KLİNİK Huzursuzluk Ataksi Spastisite Hiperrefleksi Konfüzyon, Stupor Konvülsiyon Koma P.osm. > 430 mosm/kg yaşamla bağdaşmıyor.

26 HİPERNATREMİ TEDAVİ Tedavinin temel taşı sıvı replasmanıdır. Sıvı açığı hesaplanarak yerine konmalıdır. SA = TVS x (mevcut Na - istenen Na/ istenen Na) Sıvı açığı st içinde yerine konmalıdır. Na düzeltme hızı meq/l/gün ü (veya 0,5 meq/l/saat i) geçmemelidir. Kronik hipernatreminin hızlı düzeltilmesi beyin ödemi, konvülsiyon ve ciddi nörolojik sekel ile sonuçlanır.

27

28 KALSİYUM Total vücut Ca kg veya g/kg kadardır. Ca un % 99 u kemikte fosfat veya karbonata bağlıdır. Serum Ca düzeyi mg/dl kadardır. PTH, Vit D, Kalsitonin tarafından regüle edilir. İntravasküler Ca un % 50 si plasma proteinlerine bağlıdır ( albumin ), % 45 i serbest iyonize ve %5 i non-iyonize formdadır.

29 KALSİYUM İyonize fraksiyon fizyolojik aktiviteden sorumludur. Albumin deki 1 gr lık bir düşüş iyonize Ca da bir değişme yapmadan total serum Ca da 0.8 mg/dl lik bir düşüş yapar. Ph daki 0.1 lik bir değişim ise total serum Ca nu etkilemeden iyonize Ca da % 3-8 lik bir değişim yapar.

30 HİPOKALSEMİ Total serum Ca<8.5 veya İyonize Ca < mg/dl iken klinik bulgular oluşur. KKY si olanlarda hipokalsemiye çok dikkat edilmelidir, digitallerin etkisini azaltır. Tanıda klinik, Chvostek ve Trousseau, lab. Kullanılabilir. EKG : uzun QT aralığı

31 HİPOKALSEMİ ETYOLOJİ Hipoalbuminemi Hipoparatiroidizm Sepsis, Şok Akut pankreatit Vit D yetersizliği İlaçlar Hiperfosfatemi Malignite Psödohipoparatiroidizm

32

33

34 HİPOKALSEMİ KLİNİK Güçsüzlük Kas krampları Tetani Chvostek ve Trousseau işaretleri Parestezi Konvülsiyon Kalp yetmezliği Rikets, Osteomalazi

35

36

37

38

39 HİPOKALSEMİ TEDAVİ Altta yatan hastalığın tedavisi. Hasta asemptomatik ise oral Ca ve/veya vitd. Ciddi akut hipokalsemide İV tedavi gerekir. 10 ml % 10 luk CaCl dk içinde infüzyon olarak verilebilir.( 1 gr CaCl st içinde verilebilir )

40 HİPERKALSEMİ Total serum Ca > 10.5 mg/dl veya İyonize Ca > 5.4 mg/dl olarak tanımlanır. Hiperparatiroidizm ve malignite % 90 dan fazla etiyolojik nedendir. Total Ca < 12 mg/dl iken genelikle asemptomatik. Total Ca > 20 mg/dl kardiak arrest.

41 HİPERKALSMİ ETYOLOJİ MALİGNİTE (Akc. Epidermoid ca -Meme ca - M.Myeloma - Lösemi ) ENDOKRİNOPATİ (- primer hiperparatiroidizm - hipertiroidizm İLAÇLAR ( Li- Tiyazid diüretikler - A ve D hipervitamiozu SARKOİDOZ TÜBERKÜLOZ PAGET HASTALIĞI

42 HİPERKALSEMİ KLİNİK Güçsüzlük Hipotoni Hiporefleksi Depresyon Konfüzyon Stupor Halüsinasyon Poliüri, polidipsi Bulantı, kusma Anoreksi Konstipasyon P.Ülser Pankreatit Kemik ağrıları Kemik kırıkları Nefrolithiazis

43 HİPERKALSEMİ KLİNİK Hipertansiyon Vasküler kalsifikasyon EKG değişiklikleri Aritmiler QT kısalması ST segment depresyonu Geniş T dalgası Dal bloğu»» 2 blok»» tam blok»» kardiak arrest Digital sensitivitesi artar

44 HİPERKALSEMİ TEDAVİ Ca>14 SF + Furosemid Mitramisin (!metastatik kemik hastalıklarında Kalsitonin ( osteoklast inhibitörü ) Steroid Galyum nitrat ( deneysel )

45 POTASYUM Esas intrasellüler katyondur Hücre membran fizyolojisinde özellikle de santral sinir sistemi ve kalpte uyarılabilir membranlarda önemli rolü vardır Vücut potasyum konsantrasyonu üç hormon tarafından ayarlanır: aldosteron, epinefrin ve insulin.

46 HİPOKALEMİ Serumda [K+] un 3,5ın altında olması

47 HİPOKALEMİ ETYOLOJİ 1- K+ alımında azalma (Beslenme bozukluğu, alkolik, geriatrik) 2-GIK dan kayıp (uzun/şiddetli ishal) 3-Alkaloza yol açan durumlar (Uzun/şiddetki kusma) 4- RAA etkinliğinde artış, böbrekten K+ kaybı 5- Diüretik ilaçlarla tedavi 6-Hiponatremiye bağlı sekonder hipokalemi K+ un ekstraselüler mesafeden intraselüler mesafeye translokasyonu

48 Diüretikler İnsülin Gentamisin Vitamin B12 Kortikosteroidler Teofilin Tetrasiklin Laksatifler Sempatomimetikler

49

50 HİPOKALEMİ KLİNİK Kardiyovasküler 1. Disritmiler 2. EKG değişiklikleri [T dalga düzleşmesi,u dalgası, ST(-)] 3. Dijital toksisitesinin artması 4. Postural hipotansiyon 5. Pressör yanıtların azalması Neuromuskuler 1. Güçsüzlük 2. Rabdomyoliz 3. Solunum yetersizliği

51 HİPOKALEMİ KLİNİK 4. Hiporefleksi 5. Konfüzyon 6. Depresyon Renal Poliüri Konsantrasyon defekti Metabolik Glukoz İntoleransı Hiperkalsemi etkisinin artışı Hipomagnezemi etkisinin artışı

52

53 HİPOKALEMİ Hiponatremiye bağlı hipokalemiye hemen daima alkaloz eşlik eder. Alkaloz düzeltilmeli. Hipokalemide en fazla etkilenen organlardan biri KALP. Serum potasyum düzeyi 3 meq/l nin altına indiğinde EKG değişiklikleri ortaya çıkar.

54 HİPOKALEMİ TEDAVİ Başlatan faktörlerin düzeltilmesi Potasyum replasmanı K+ veriliş hızı önemli EKG ve serum düzeyi izlenmeli meq/l ye kadar çıkmalı Iv sıvının her litresine 40 meq dan fazla K eklenmemeli.iv infüzyon hızı 40 meq/saat i geçmemeli (Hızlı veriliş venlerde filebit, ağrı) %5 lik dekstroz içinde

55 HİPERKALEMİ Serumda [K+] un 5,5mEqL nin üzerinde olması

56 HİPERKALEMİ ETYOLOJİ Akut/kronik böbrek yetmezliği Doku yıkımına neden olan travma ve hastalık (hemoliz, yanık, büyük cerrahi girişimler, ağır enfeksiyonlar) Zedelenen dokudan ve eritrositlerden fazla K+ ekstraselüler sıvı kompartmanlarına salıverilir Asidoz korteks yetmezliği, hipoaldosteronizm K+ dengesini değiştiren ilaçlar (K+ tutucu diüretikler, K+ replasman tedavisi, ADE inh., süksinilkolin) Depolanmış kanla masif transfüzyon

57 HİPERKALEMİ ETYOLOJİ Digoksin toksisitesi Heparin Lityum

58

59

60 HİPERKALEMİ KLİNİK KV ve GIS bozukluklarına neden olur. Kaslarda güçsüzlük, parestezi, gevşek paralizi, GI hipermotilite, EKG bozuklukları Serum [K+] > 6mEq/lt----Kalp bloku ve ARİTMİ

61 HİPERKALEMİ TEDAVİ Ca+2 solüsyonu Hasta dijitallenmişse iv Ca+ KONTRENDİKE Hipertonik glukoz solüsyonu ve insülin Sodyum bikarbonat Kayexalate Adrenalin Peritoneal diyaliz/hemodiyaliz

62

63 MAGNEZYUM Mg pek çok enzimatik yolda kofaktör görev alan önemli bir hücre içi katyonudur %1-2 si extraselüler alanda, % 67 si %1-2 si extraselüler alanda, % 67 si kemiklerde %31 i intraselüler alanda bulunur

64 HİPOMAGNEZEMİ Serum [Mg+] konsantrasyonun 1.6 meq/l nin veya 1.9 mg/dl altında olması

65 HİPOMAGNEZEMİ ETYOLOJİ Renal, GI, endokrin bozukluklar Malabsorbsiyon, laksatif süistimali, şiddetli diyare/kusma Hipertiroidizm, DM, diyabetik ketoasidoz, hiperaldosteronizm, metabolik ketoasidoz Diüretik, antibiyotik gibi bazı ilaçlar

66 HİPOMAGNEZEMİ KLİNİK Hiperirritabilite Reflekslerde artma Bulantı/kusma AV aritmiler Vertigo Konfüzyon Konvülsiyon

67

68 HİPOMAGNEZEMİ TEDAVİ Mg sülfat 2 gr magnezyum sülfat ilk saat içinde, ve devamında 6 gr( ilk 24 saatte) verilmelidir Her 15 dakikada bir DTR kontrol edilmeli Ağır konvülsiyon, ventriküler taşikardi ve fibrilasyonlarda ilave dozlar.

69 HİPOMAGNEZEMİ TEDAVİ Mg+2 tedavisinin kesileceği durumlar Akut böbrek yetmezliği Hipotansiyon Bradikardi Derin tendon refleksi kaybı

70 HİPERMAGNEZEMİ Serum Mg konsantrasyonu 2.1 meq/l nin veya 2.5 mg/dl üzerindedir

71 HİPERMAGNEZEMİ ETYOLOJİ Böbrek yetmezliği Hiperparatiroidizm Hipoaldosteronizm Adrenal korteks yetmezliği Li tedavisi Böbrek yetmezliği olan hastalarda laksatif Mg+2 kullanımı

72 HİPERMAGNEZEMİ KLİNİK Bulantı/kusma Kas tonusu zayıflığı Güçsüzlük EKG bozukluğu Bilinç bulanıklığı Hipotansiyon Derin tendon refleksi kaybı KOMA (ileri)

73

74 HİPERMAGNEZEMİ TEDAVİ Hidrasyon+Furasemid (DİÜRETİK) zorlu diürez Semptomatik tedavi Akut zehirlenme antidotu Ca+2 tuzları (Ca+2 glukonat yavaş iv) Ca Mg etkilerini doğrudan antogonize eder.

75 KAYNAKLAR: Tintinalli Acil dahiliye(prof.dr.semra Çalangu) Acil tıp(doç.dr.zeynep Kekeç)

76 TEŞEKKÜRLER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum Metabolizması Bozuklukları Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum insan vücudunda en fazla bulunan intraselluler katyon olup intraselluler enzim fonksiyonunu, nöromuskuler ve kardiyovasküler

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Hiperpotasemi Bazen böbrek yetersizliğinden beklenmeyen derecede şiddetli olabilir

Detaylı

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER

MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER Giriş Doğada en yaygın olarak bulunan elementlerin çoğu organizmada da bulunurlar. Canlı organizmada organik yapıya katılan C, H, O, N ile birlikte Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Cu,

Detaylı

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi HİPOMAGNEZEMİ Magnezyum vücuttaki en çok bulunan dördüncü., hücre içindeki (K'dan sonraki) ikinci katyondur. Hücrenin birçok temel fonksiyonlarında rol oynar: Enerji transferinde ve depolanmasında, protein,

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR ASİT-BAZ DENGESİ Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR HAYAT; ASLINDA GÜNAHA VE PARANIN GÜCÜNE KARŞI DEĞİL, H + İYONUNA KARŞI BİR MÜCADELEDİR.. H.L.MENCKEN İlk modern tanım, İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS

Detaylı

Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi. Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma Akut hidrasyondaki değişiklik yanıltabilir

Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi. Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma Akut hidrasyondaki değişiklik yanıltabilir NÜTRÜSYONEL SİSTEM Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi Metodoloji Kilo kaybı hikayesi Olağan endikasyon Malnütrüsyon için risk faktorü mü Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ Hemodiyaliz tedavisi; son dönem Kr. Böb. Hast.da (SKBH), vücutta biriken üremik toksik maddelerin

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY)

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) Dr. Aydın Ece Dicle Ü, Tıp F 11/6/2013 1 11/6/2013 2 KBY GFR de geri dönüşümsüz azalma Çocuk popülasyonunda prevalans milyonda 18 Agresif nütrisyonel destek, rekombinan

Detaylı

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3 Plan Asit Baz Bozuklukları Asidite ölçümü Asit üretim-atılım fizyolojisi Asit-baz bozukluklarına yaklaşım 18.09.12 Dr. Günay Yıldız A.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. * klinik özellikler * anyon gap Asit

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı