Onkoloji ilaçlarında Farmakogenomik Araştırmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onkoloji ilaçlarında Farmakogenomik Araştırmalar"

Transkript

1 Onkoloji ilaçlarında Farmakogenomik Araştırmalar SEMRA ŞARDAŞ Marmara Üniv.Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Farmakogenetik İlaç Güvenliliği Birimi

2

3 Snyder,L.H (1932)- Scientific phenylthiocarbamide nontaster Facts **TAS2R38 gene (Wooding,S.2006) Vogel,F (1959)- Pharmacogenetics single gene Marshall,A (1997)- Pharmacogenomics multiple genes Sardas S.Farmakogenetik Acilde Klinik Toksikoloji Kitabı, Nobel Kitabevi,2009

4

5 Bilimsel Gerçekler Advers ilaç Reaksiyonlarında adı geçen % 59 ilacın metabolizma yolağında polimorfik bir enzim/varyant alelin yer aldığı raporlanmıştır JAMA, November 14, 2001 Vol 286, No. 18

6 Araştırmaların ortaya koyduğu bilimsel gerçekler: Advers etkiler mortalite nedenleri sıralamasında 4. ve 6. sıralarda yer alıyor!!!! Ekonomik boyut

7 Piyasadan Çekilen İlaçlar CYP 450 Enzymes in Metabolic Pathways Metabolik Yolağında CYP %si Şardaş S, 2012,Drug Safety,submitted for publication

8 Bilimsel gerçekler CYP3A4 geni koroner kalp hastalığı ilişkisi Mart 2011

9 RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU SIRASINDA 10

10 RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU SIRASINDA BİLİNMEYENLER İlacın tam Güvenlilik profili; Nadir görülebilecek advers reaksiyonlar (ADR) Gecikmiş ADR Kronik maruziyetle ortaya çıkabilecek ADR Gebelikte ilacın kullanımı ile ilgili ADR İlaç Etkileşimlerinden kaynaklanabilecek ADR Çalışılmamış popülasyonlarda görülen advers reaksiyonlar (çocuklar, yaşlılar, ko-morbiditeler)-bidil Endikasyon dışı kullanım sonucu ADR Genetik Faktörlere bağlı Etkililik /Toksisite Declinax???

11 Ruhsat Sonrası Takip Ruhsat Faz III Faz II Faz I Preklinik Keşif

12 The purpose of this study is to investigate advantages obtained by introducing PGx in clinical trials. Particularly, taking Warfarin as an example, we investigate benefits of Enrichment effect that raises response rate of the drug by PGx. When response rate is raised by only 5%, cost of a clinical trial can be reduced to about 40% of a conventional clinical trial. Furthermore, since period necessary for a trial also can be reduced, development period can be shortened by about 750 days. In summary, PGx enables earlier launch of a drug with less cost, representing benefit to pharmaceutical companies, patients and public as a whole.

13 Farmakokinetik enzimlerde değişiklik:

14 FAZ I;Cytochrome P450 (CYP450) sistemi tarafından katalizlenen Onkoloji ilaç örn. CYP2B6: cyclophosphamide, ifosfamide CYP2C8 : taxane, paclitaxel CYP2C9 : cyclophosphamide, etoposide, ifosfamide, tamoxifen CYP2C19: cyclophosphamide, ifosfamide, tamoxifen, thalidomide CYP2D6 : tamoxifen CYP3A4 ve CYP3A5: etoposide,teniposide, docetaxel, paclitaxel, irinotecan, toremifene, vinblastine, vincristine, vinorelbine, cyclophosphamide, ifosfamide

15 Bilimsel Gerçekler CYP are involved in its metabolism 15 Eylül 2011

16 Tamoxifen is the usual endocrine (anti-estrogen) therapy for hormone receptorpositive breast cancer in pre-menopausal women Metabolic Pathway Jin, Y. et al. J Natl Cancer Inst 2005;97:30-39 CP

17 Pratik Yaklaşım Kan örneği DNA Analizi Mutasyonun tanımı HASTA KARTI DOĞRU HASTAYA DOĞRU İLAÇ DOĞRU DOZ

18 6-MP dozu mg/m 2 /hafta Tiyopürin Metiltransferaz POLİMORP.ve Merkaptopürin Tedavisi Tiyo pürin/ ALL tedavisi inaltif prodrug 6-Merkaptopürin *Polimorf. TPMT 6-MeMP (inaktif) HPRT Tiyoguanin nükleotidleri Antitümör etki Myelosüpresyon TPMT genotipi TPMT = Tiyopürin metiltransferaz / XO 6-MeMP = 6-metil merkaptopürin HPRT = Hipoksentin fosforibozil transferaz S.Şardaş 19

19 EKONOMİK BOYUT - Örneğin otozomal kodominant geçiş gösteren TPMT geni 6 nolu Kromozomda p22.3 lokasyonunda yeralmaktadır. - Tiyopürin lerin etkililiği/toksisitesi ile ilişkili olan bu genin tanımlanmış olan 13 alelinden özellikle 3 tanesi (TPMT*2,TPMT*3A, TPMT*3C) enzim aktivitesinin predispozisyonundan sorumludur. - TPMT*3A Avrupa beyaz ırkında TPMT*3C ise Asya,Afrika,Amerika populasyonlarında daha yaygındır. - ALL hastalarında TPMT genotiplemesi 150. TPMT genetik predispozisyonuna bağlı oluşabilecek advers etkinin tedavi maliyeti ise hastaya 2100.

20 5-FU yaklaşık dozu (mg/m 2 /gün) 5-fluorouracil (5-FU) Metabolizmasında Polimorfizm Uracil analoğu,solid tümör prodrug 5-FU TP (activasyon) Aktif Metabolit 5-floro 2 deoksiuridin monofosfat DPD (detoksifikasyon) DPD yoksunluğu: nörolojik toksisite GI toksisite hematolojik toksisite MTHFR MTHFR polymorfizmi: MTHFR activitesinde azalma Folat profilinde değişiklik 5-FU etkinliğinde artış İnaktif metabolit MTHFR = Metilentetrahidrofolat redüktaz TP = Timidilat fosfataz DPD = Dihidropirimidin dehidrojenaz TS = Timidilat sentaz TS TS polymorfizmi: TS aktivitesinde artış 5-FU etkililiğinde azalma TRENDS in Pharmacological Sciences, 25 (2004)

21 UDP-glukuroniltransferaz 1A1 (UGT1A1) Polimorfizmi; İrinotekan Tedavisi İrinotekan CE SN-38 (aktif) Antitümör aktivite Topoizomeraz 1 inhibitörü Prodrug formunda solid tümör tedavisi UGT1A1 (Polimorf.)* (SN-38, topoizomeraz 1 inhibisyonu 100 misli) SN-38-G (inaktif) Safra CE = Karboksiesteraz UGT1A1 = UDP-glukroniltransferaz ADR = Nötropeni (sepsi ölüm), kusma, bulantı, diare, alopesi S.Şardaş 22

22 Faz II reaksiyon (transferaz enzimleri): Glutathione S-transferases (GSTs): platinum lar, melphalan, busulfan, BCNU, chlorambucil, cyclophosphamide, anthracyclines Uridine diphosphoglucuronosyl transferases (UGTs): irinotecan Methyltransferases (Thiopurine S-methyl transferase (TMPT) : azathioprine Sulfotransferases (SULTs) : N-acetyltransferases (NATs):

23 Farmakodinamik düzeyde DNA sentezi, Onarımı,tümör süpresyonu,sinyal iletiminde etkili genler: Thymidylate synthase (TYMS), Methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR) Ribonucleotide reductase M1 (RRM1), Excision repair crosscomplementing group 1 (ERCC1) ve ERCC2, X-ray repair crosscomplementing group 1 (XRCC1) ve XRCC3, Breast cancer gene 1 (BRCA1) ve BRCA2, KRAS ve epidermal growth factor receptor (EGFR).

24 Farmakodinamik düzeyde çalışmalar Farmakodinamik proteinler, ilaçların direk ya da dolaylı yoldan reseptörleri veya diğer yanıt mekanizmaları üzerindeki etkilerini değiştirmektedir Farmakodinamik ilaç etkileri ile ilgili genlerdeki polimorfizm, kısmen kanser tedavisinde kullanılan ilaçların tedavi sonuçlarındaki farklılıkları açıklamaktadır Son çalışmalar hastaya özel kanser tedavisinde genotip-temelli hasta ve ilaç seçimi için çeşitli fırsatlar yaratmaktadır Özellikle genetik tetkikler kullanılarak seçilen hasta gruplarında oldukça yüksek klinik yarar sağlaması, olası yeni hedefe yönelik ajanların araştırılmasına fırsat tanımaktadır Bu yaklaşım onkolojide farmakogenetik çalışmaları desteklemekte ve farmakotörapatik tedavinin sürdürülmesini teşvik etmektedir

25 Ribonucleotide reductase M1 (RRM1) RRM1 bir tümör supresör gendir: Hücresel göçü İnvazyonu Metastaz oluşumunu azaltır RRM1 gemcitabine in moleküler hedefi Yüksek eksp RRM1, gemcitabine li tedavide düşük etki Zayıf aktiviteli NSCLC hastalarda gemcitabine ile daha yüksek yanıt oranı; yaşam süresinde değişiklik yok

26 Biyolojik Materyal Transferi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

27 Farmakogenomik Biyogöstergeler FDA ne diyor? EFGR; Panitumumab PH Kromozomu; TPMT; UGT1A1; Her2/neu; Er Reseptörü; KRAS; Setuksimab, Erlotinib, Gefitinib, Busulfan, Dasatinib, İmatinib, Nilotinib Mercaptopurin, Tioguanin İrinotekan, Nilotinib Lapatinib, Trastuzumab Tamoksifen, Fulvestrant Setuksimab, Panitumumab Diğerleri Arsenik trioksit (PML/RARα), Brentuksimab vedotin (CD30), Kapesitabin (DPD), Gefitinib (CYP2D6), İmatinib (C-Kit, PDGFR, FIP1-L1-PDGFRα), Rasburikas (G6PD), Tositumomab (CD20 antijeni), Vemurafenib (BRAF), Krizatirib (ALK) CYP2D6; Aripiprazol, Atomoksetin, Klordiapezoksit ve Amitriptilin, Sitalopram, Klomipramin, Klozapin, Desipramin, Doksepin, Fluoksetin ve Olanzapin, Fluoksetin, Fluvoksamin, İloperidon, İmipramin, Modafinil, Nefazodon, Nortriptilin, Paroksetin, Perfenazin, Pimozid, Protriptilin, Risperidon, Tiyoridazin, Trimipramin, Venlafaksin CYP2C19; Sitalopram, Diazepam, Fluvoksamin, Modafinil Others Fluvaksamin (CYP2C9), Valproik asit [UCD (NAGS; CPS; ASS; OTC; ASL; ARG)] IL28B; Bokeprevir, Peginterferon alfa-2b, Telaprevir Others Abakavir (HLA-B*5701), Maravirok (CCR5), Nelfinavir (CYP2C19) CYP2D6; Karvedilol, Metoprolol, Propafenon, Propranolol CYP2C19; Klopidogrel, Prasugrel, Tisagrelor Others İsosorbid ve Hidralazin (NAT1; NAT2), Pravastatin (Genotip E2/E2 ve Fredrickson Tip III disbetalipoproteinemi)

28 2010 SONRASI Farmakogenomik Biyogöstergeler Metabolizma ve Endokrinoloji Atorvastatin (LDL reseptörü) Romatoloji Azatiyoprin (TPMT), Flurbiprofen (CYP2C9) Nöroloji Karbamazepin (HLA-B*1502), Dekstrometorfan ve Kinidin (CYP2D6), Galantamin (CYP2D6), Tetrabenazin (CYP2D6) Antifungaller Terbinafin (CYP2D6), Vorikonazol (CYP2C19) Oftalmoloji Timolol (CYP2D6) Pulmoner Tiyotropiyum (CYP2D6) Kas - iskelet Karisoprodol (CYP2C9), Mivakuriyum (Kolinesteraz geni) Analjezikler Selekoksib (CYP2C9), Kodein (CYP2D6), Tramadol ve Asetaminofen (CYP2D6) Dermatoloji ve Diş Sevimelin (CYP2D6), Dapson (G6PD), Fluorourasil (DPD), Tretinoin (PML/RARα) Antiinfektifler Klorokin (G6PD), Rifampin, İsoniazid, Pirazinamid (NAT1; NAT2), Reprodüktif ve Üroloji Klomifen (Rh genotipi), Tolterodin (CYP2D6) Reprodüktif Drospirenon ve Etinil östradiol (CYP2C19) Gastroenteroloji Sodyum fenilbutirat [UCD (NAGS; CPS; ASS; OTC; ASL; ARG], Rabeprazol (CYP2C19) Alerji, Esomeprazol (CYP2C19), Dekslansoprazol (CYP2C19, CYP1A2) Desloratadin ve Psödoefedrin (CYP2D6) Antiaritmikler Kinidin (CYP2D6)

29 FDA ne diyor? Hematoloji; Lenalidomid (5q Kromozomu), REVLIMID is used for the treatment of certain patients who have myelodysplastic syndromes (MDS) and also used with dexamethasone to treat people with multiple myeloma Varfarin (CYP2C9, VKORC1)

30

31 McBride WG. Thalidomide and Congenital Abnormalities. Lancet, December 16th,1961 TALİDOMİD VE KONJENİTAL ANOMALİLER Konjenital anomaliler bebeklerin yaklaşık %1-5 inde bulunmaktadır. Geçtiğimiz aylarda gözlemlediğime göre hamilelikleri döneminde antiemetik veya sedatif olarak talidomid ( Distaval ) ilacını kullanan kadınlardan doğan bebeklerde şiddetli anomali insidansı neredeyse %20 dir. Bu anomaliler mezenkimadan gelişen yapılarda-ör., kemikler, sindirim sistemi kaslarında mevcuttur. Polidaktili, sindaktili ve uzun kemik gelişim bozukluğu (kısa femur ve radius anomalileri) nedeniyle kemik gelişiminin ciddi şekilde etkilendiği gözükmektedir. Hamilelikleri döneminde bu ilacı kullanan annelerden doğan bebeklerde buna benzer anomalileri gören başka okuyucularınız var mı? W.G. McBRIDE

32 OLGUNLAŞMIŞ ÜRÜN 34

33 Sonuç Olarak Global Sorunlar Özellikle ilaç metabolizmasına yönelik Farmakogenetik bilgi günümüzde daha iyi anlaşılmasına rağmen uygulanmaması, Sağlık Mesleği Mensuplarının Farmakogenetiğe yaklaşımları Advers reaksiyonların Farmakogenetik bilgi ile ilişkilendirilmemesi, Polijenik kalıtımların oluşturabileceği hasarlar ve tespiti konusunda Farmakogenomik Araştırmalara ihtiyaç olduğu Güvenilir, akredite DNA test merkezlerine ihtiyaç Klinik İlaç Araştırmalarında Farmakogenomik bilgi eksikliği Ruhsatlı İlaçların KÜB ve KT sinde Farmakogenetik bilginin önemi

34

TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ

TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet GENÇ DOKTORA TEZİ DANIŞMANI Doç. Dr. M. Akif ÇÜRÜK ADANA 2009

Detaylı

Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi

Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi Editörden / Editorial Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi Feyza Arıcıoğlu 1, Mesut Çetin 2 ÖZET: Psikiyatride bireye özgü tedavi: Belki biraz eski

Detaylı

Kanıta Dayalı, Öngörüsel ve Bireye Özgü Tıp Yeni Genetik ve Uygulamaları

Kanıta Dayalı, Öngörüsel ve Bireye Özgü Tıp Yeni Genetik ve Uygulamaları Kanıta Dayalı, Öngörüsel ve Bireye Özgü Tıp Yeni Genetik ve Uygulamaları Dr. Candan Hızel, PhD, HDR Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı C2H-Vichy Genomics, Fransa, Kanada Marmara Üniversitesi Eczac ıl

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015

Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015 Cilt:2 Sayı:3 Mart 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni EDİTÖR Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL ÇEVİRİ Uzm. Dr. Ali Boray BAŞCI DÜZELTMEN Uzm. Dr. Kubilay ORANSAY Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof.

Detaylı

Etik Kurullar Perspektifinden Farmakogenetik Bilgiye Bakış

Etik Kurullar Perspektifinden Farmakogenetik Bilgiye Bakış Etik Kurullar Perspektifinden Farmakogenetik Bilgiye Bakış Prof. Dr. Meral Tuncer H.Ü. Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Antalya Genetik Araştırma

Detaylı

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları TEMEL TIP BİLİMLERİ/BASIC SCIENCES Davetli Derleme / Invited Paper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000813 İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Metilentetrahidrofolat Redüktaz Aktivitesi ve Folat Metabolizması Methylenetetrahydrofolate Reductase Activity and Folate Metabolism Nurşen Keser

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVıEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Ilhan OZTOP Dokuz Eylul Universitesi,

Detaylı

SUTENT. 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ. Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

SUTENT. 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ. Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ SUTENT 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Protein-tirozin kinaz inhibitörü Sunitinib malat; tümör gelişimi, patolojik anjiyogenez

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Dr. Şeniz SARITAŞ GÖK Ankara

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI. Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD

KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI. Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD Kanser Önemli Bir Sağlık Sorunudur Kanser milyonları etkileyen,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ERBİNOL 250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her bir tablet 250.000 mg Terbinafin e eşdeğer 281.277 mg Terbinafin hidroklorür içerir.

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

YENİ TESTLER. Düzen Laboratuvarlar Grubu

YENİ TESTLER. Düzen Laboratuvarlar Grubu YENİ TESTLER Düzen Laboratuvarlar Grubu METABOLİZMA İmmunoreaktif Tripsin (IRT) Total Galaktoz Lökosit Arylsülfataz A düzeyi Gama Aminobütirik Asit (GABA) Pristanik Asit-Fitanik Asit Immunoreaktif Tripsin

Detaylı

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Uzm. Dr. Nilgün BAHÇETEPE, Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 2, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN 2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D.

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ DERLEME /REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Famsiklovir Yardımcı maddeler: Laktoz anhidröz 250 mg 53.69 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 245 mg tenofovir disoproksil'e eşdeğer, 300 mg

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı