Wegener Granülomatozu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wegener Granülomatozu"

Transkript

1 348 Wegener Granülomatozu Nurşen DÜZGÜN Wegener granülomatozu (WG) küçük (venül, arteriol ve kapillerler) ve orta çap arterleri tutan, başlıca üst ve altsolunum yollarını ve böbreği etkileyen, sistemik nekrotizan granülomatöz, ANCA ilişkili bir vaskülit tipidir. Hastalığı ilk kez Klinger farketmiş olup, ayrıntılı tanımı 1936 yılında Wegener tarafından yapılmıştır. American College of Rheumatology (ACR) 1990 yılında WG lu hastaları diğer vaskülitlerden ayırmak için klasifikasyon kriterleri hazırlamıştır. Ardından bir uzlaşma toplantısı olan Chapel-Hill Konsensus Konferansında (1992) küçük damar tutulumu yanında orta çap damarların da hastalıktan etkilendiği, ve proteinase -3 (PR3) enziminin hedef antijen olduğu sitoplazmik-anca (c-anca) varlığının çok sensitif olduğu kabul edilmiştir. Avrupa Vaskülit Çalışma Grubu (European Vasculitis Study Group= EUVAS) hastalığın dönemlerini içeren bir tanımlama geliştirmiştir: 1. Lokalize (sınırlı) hastalık (üst ve alt solunum yollarına sınırlı WG) 2. Erken sistemik faz (organ yetmezliği olmaksızın) 3. Yaygın WG. I. Epidemiyoloji Wegener granülomatozu görülme sıklığı, yıllarında 0.7/milyon /yıl iken yıllarında 2.8/milyon/yıl olması tanıda ANCA testinin kullanıma girmesi ile açıklanmaktadır. Almanya da sıklık milyonda 8-12 oranında bildirilmiştir. Genellikle kadın ve erkek yaklaşık eşit oranda etkilenir ve daha çok beyaz ırkın hastalığıdır. Tanı sırasında ortalama yaş 40 civarındadır. II. Etyopatogenez Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Genetik yatkınlık araştırmalarında WG ve diğer ANCA ilişkili vaskülitlerde çeşitli HLA lokusu veya allelleri ile ilişki bildirilmiştir. Çevre faktörleri arasında başlıca mikroorganizma olan Staphylococcus aureus, WG alevlenmeleri için bir risk faktörüdür ve antibiyotik tedavisi (cotrimoxazole) ile lokalize (sınırlı) WG kontrol altına alınabilmektedir. Hastalığın başlangıç semptomlarının üst solunum yollarında olması patojenik ajanın solunum yolu ile girdiği, daha sonra hücresel ve humoral immün reaksiyonları kapsayan inflamatuar cevabı başlattığı düşünülmektedir. WG nun karakteristik patolojik bulgusu, granülom oluşumudur, pauci-immün vaskülit ve glomerülonefrit ile birlikte Wegener triadını oluşturur. İmmünhistokimyasal çalışmalar pulmoner ve renal lezyonlarda primer olarak CD4+ T hücreler, makrofajları ve nötrofilleri göstermiştir. Granülomatöz inflamasyonda T hücrelerin ve monositlerin yoğun bulunması, T hücre aracılı gecikmiş tip aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonunun, yani hücresel immün yanıtın rol oynadığını desteklemektedir. Burun bölgesi lezyonlarında ve bronkoalveolar lavajda CD4+ T hücreler, Th1 sitokin profili gösterilmiştir. Bu sitokinler monositleri ve nötrofilleri uyarır ve hücrelerin yüzeyinde sitoplazmik otoantijenlerin ekspresyonunu arttırarak ANCA oluşumuna yol açabilir. ANCA nın tetiklediği vaskülit modeli için bazı hipotezler öne sürülmüştür. Staphylococcus Aureus gibi infeksiyon ajanlarının artıkları veya enfeksiyon alanında üretilmiş olan proinflamatuar sitokinler (IL-1,TNF-β ve IL-8) ile uyarılan nötrofillerden proteinaz 3 (PR3) veya myeloperoksidaz (MPO) gibi granül enzimleri salınmakta ve hücre yüzeyinde ekspresyonları artmaktadır. İnvitro bulgulara göre PR3, bir otoantijen olarak davranıp antijen sunan hücre olan dendritik hücreler ile etkileşerek T hücre cevabını başlatır ve Th1 orjinli sitokinler aracılığı ile granülom formasyonu oluşur. Uyarılmış nötrofilde membran PR3 (mpr3) ile ANCA birleşmesi; nötrofil aktivasyonu, nötrofil- endotel etkileşimi ve sonuçta nötrofil degranülasyonu ile açığa çıkan proteazlar ve toksik oksijen radikalleri endotel hasarına yol açabilmektedir. III. Klinik Bulgular Ateş, halsizlik, terleme, kilo kaybı (>%10), myalji, artralji gibi genel yakınmalar yanında hastalığın seyri sırasında

2 349 üst ve alt solunum yolu, akciğer, böbrek, cilt ve periferik sinir tutulumu gözlenir. Hastalığın başlangıcında ve seyrinde gelişen klinik belirtilerin sıklığı Tablo 1 de gösterilmiştir. Üst hava yolu (sinus, larenks trakea ve kulak) tutulumu hastalık başlangıcında hastaların %70 inde, hastalığın seyri sırasında %90 ında görülür. Öyküde klasik tedaviye yanıt vermeyen inatçı sinüzit ve rinit olabilir. Sinus mukozasında inflamasyonun neden olduğu yüz ağrısı ve hassasiyet, tekrarlayan epistaksisler, kanlı pürülan burun akıntısı, ağız mukoza ülserleri, nazal septum perforasyonu veya hastalık için karakteristik olan nazal deformite eyer burun deformitesi ortaya çıkabilir. Burun ve sinus bölgesinde Staf. Aureus infeksiyonları ve Staf. Aureus kolonizasyonu WG alevlenmelerini tetikleyebilir. Biyopsiler hastalıktan şüphe edilen bölgenin kenarından yapılmalıdır, orta kısım nekrozlu olduğundan sağlıklı sonuç alınmayabilir. Üst solunum yolu bulgusu olarak subglottik trakeobronşiyal stenoz gelişebilir. Muhtemelen aktif hastalıktan veya subklinik aktiviteden daha çok proliferatif lezyonların bir sonucu ya da her ikisinin de varlığında hava yolu obstruksiyonuna yol açar. Azalmış egzersiz toleransı, eforla astım veya benzer yakınmalarla ortaya çıkabilir. Hasta üst hava yolu daraldığı için konuşmaya başlamadan önce havayı emmek için bir süre bekler. Göğüs oskültasyonunda gürültülü inspiratuar sesler (bazen steteskopsuz da işitilir) subglottik stenozun bir bulgusudur. Tanı için sıklıkla otolarengolojist tarafından direkt bronkoskopik görüntüleme gerekir. WG da diş eti inflamasyonu lokal veya genel hiperplaziye neden olabilir.bu lezyonlardan tanı amaçlı biyopsi alınabilir. Farenks mukozasındaki inflamasyon kulak komşuluğunda östaki tıkanıklığı yaparak akut veya kronik seröz veya pürülan otitis media gelişmesine yol açar. Sensorinöral işitme kaybı gelişebilir. Pürulan ve granülomatöz sinüzitin orbita ile komşuluğu nedeni ile nazolakrimal kanal obstruksiyonu, kavernöz sinüs trombozu ve görme bozukluğu gelişebilir. Ağrısız oküler eritem ile kendini gösteren episklerit, en sık görülen göz problemidir ve çoğunlukla aktif hastalığın varlığına işaret eder. Retrobulber granülom varlığına bağlı propitozis önemli bir bulgudur. Fokal vaskülite bağlı üveit ve optik nörit görülebilir. Tablo 1. WG: Klinik belirtilerin sıklığı (E Reinhold-Keller verisi) Organ/doku Hastalık Başlangıcında (%) Hastalık seyrinde(%) Kulak-burun-boğaz Böbrek Akciğer Göz Kalp Periferik sinirler Santral sinir sistemi 6 11 Gastrointestinal 3 6 Cilt Eklem/Artralji c-anca pozitifliği 84 Üst hava yollarından sonra en sık olarak akciğerler tutulur, klinikte öksürük, nefes darlığı, hemoptizi ve daha az sıklıkta plöritik ağrı görülür. Olguların 1/3 ünde pulmoner hemoraji önemli bulgudur ve hızlı ilerleyen glomerülonefrit patolojisi ile birlikte pulmoner-renal sendrom ortaya çıkar, bu durum WG dışında Mikroskobik polianjitis (MPA), Churg-Strauss sendromu CSS), lupus eritematozus ve Goodpasture sendromunda da görülebilir. Olguların %65 inde akciğer grafisinde ve bilgisayarlı tomografide granülomatöz hastalığı gösteren nodüller veya alveoliti ve hemorajiyi yansıtan yaygın interstisiyel infiltratlar bulunabilir. Plöral efüzyon gözlenebilir (%20). Nodüller birden çok ve iki taraflı yerleşmiş olup sıklıkla kaviteleşebilir (Resim 1, Resim 2).

3 350 Resim 1. Wegener granulomatozu; akciğer grafisinde infiltratlar ve kavernler Resim 2. WG; Akciğer tomografisinde kavern görünümü (Resim 1 ve 2; Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Romatoloji BD arşivinden) Böbrek tutulumu aktif idrar sedimenti (eritrosit silendirler,hematüri,piyüri) ve proteinüri varlığı ile ortaya çıkar. Böbrek yetmezliği gelişebilir. Böbrek patolojisi fokal segmental glomerülonefrit tipindedir.biyopside granülom ve vaskülit sık görülmez. WG ve MPA organ tutulum örnekleri benzerdir. Her iki hastalıkta da hastaların yaklaşık %60 nda hızlı ilerleyen glomerülonefrit vardır. Pulmoner-renal sendromun en sık nedenlerindendir. Diğer bir neden olan CSS da renal yetmezlik ve pulmoner hemoraji daha az sıklıkta görülür. Olguların yaklaşık yarısında vaskülitik cilt lezyonları (purpura,nodül,hemorajik bül) vardır. En sık gözlenen cilt belirtisi lökositoklastik vaskülit patolojisi gösteren palpabl purpuradır. Ülsere olmuş papüller özellikle dirsek ekstansör yüzünde yerleşim gösterirler. Hastaların yaklaşık %70 inde görülen artralji genellikle alt ekstremite büyük eklemleri etkiler. Artrit daha az sıklıkta bulunur. Periferik nöropati,özellikle mononöritis multipleks, nöral iskemiye neden olan küçük epinöral arter ve arteriollerin inflamasyonu sonucu gelişir. Hem motor hem duysal lifler etkilenir ve olguların %15 inde görülür. WG da sinuslardan kaynaklanan granülomatöz kitleler serebruma yayılabilir ya da orbita içi kitleler oluşabilir. Sinüslardan kranyuma yayılan granülomlara bağlı nadir de olsa diapedes insipitus gelişebilir. Pakimenenjit, pitüiter gland tutulumu ve serebral vaskülit belirtileri, kraniyal nöropati seyrek değildir. Periferik nöropati, özellikle mononöritis multipleks önemli bir bulgudur. Hastaların %15 inde görülür. Yedi yaş üstü çocuklarda ve adolesanlarda bulgular erişkin hastalığına benzer. Subglottik stenoz ve nazal deformite genç popülasyonda daha sık görülür. Sınırlı WG formu, bazı olgular böbrek tutulumu olmadan, izole üst solunum yolu (kulak burun boğaz) ya da akciğer bulguları gösterir. Bu olgularda sistemik belirtiler,deri ve göz bulguları vardır. Olguların yaklaşık %60 ında ANCA pozitifdir. Takipte hastaların yaklaşık % 80 inde renal tutulum gelişebilir. Hastalık aktivitesi ve hasarı, hastalık değerlendirme skoruna göre değerlendirilir (Birmingham Vasculitis Activity Score=BVAS ve BVAS 2003 ve Vasculitis Damage Index=VDI). Hastalık dönemleri ve organ tutulumları Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2. Avrupa Vaskülit Çalışma Grubu (European Vasculitis Study Group= EUVAS) Hastalık dönemi Organ tutulumu ANCA Başlangıç faz (lokalize) Üst ve alt solunum yolu /+ Erken sistemik faz Organ tutulumu yok, kreatinin <150 μmol/l + Yaygın hastalık Kreatinin <500 μmol/l + Hızlı ilerleyici hastalık Kreatinin >500 μmol/l + Refrakter hastalık Tedaviye rağmen ilerleyici +

4 351 IV. Laboratuvar Bulguları WG da özellikle PR3 hedef antijenine karşı oluşan c-anca pozitifliği tanısal değere sahiptir (özgüllüğü %80-100,duyarlılığı %28-92)). Ayrıca PR3-ANCA düzeyleri hastalığın yaygınlık derecesi ve aktivitesi ile koreledir ve remisyon sürecinde alevlenme riski ile yüksek titrelerde ANCA ilişkili bulunmuştur. Yaygın WG olgularının %95 inde PR3-ANCA pozitif iken lokalize hastalığı olanların yaklaşık %50 inde ANCA negatif bulunur. Romatoid faktör %50-60 oranında pozitiftir. Serum IgE artışı bazı olgularda görülebilir. Böbrek tutulumu olan hastalarda idrar sedimentinde anormallikler, proteinüri ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluklar gözlenir. Diğer laboratuvar bulguları (CRP, eritrosit sedimentasyon hızı, lökositoz, trombositoz gibi) sistemik inflamasyonun varlığını gösterir. V. Tanı Pulmoner ve renal semptomlara neden olan Wegener Granulomatozunun, Churg Strauss Sendromu, Goodpasture sendromu ve SLE dan ayrımı yapılmalıdır. Mikobakteriyel ve fungal infeksiyonlar da nekrotizan granulom ve vaskülit gelişmesine neden olabilir. Gerekli olgularda histopatolojik inceleme için uygun doku/organ biyopsileri (paranazal sinus mukozası,cilt, böbrek, açık akciğer biyopsisi gibi) yapılabilir. Tipik klinik bulgular, laboratuvar bulguları, akciğer radyolojik bulguları ve c-anca pozitiflği saptanan olgularda tanı problemi olmaz. Wegener Granülomatozu için American College of Rheumatology (ACR) 1990 klasifikasyon kriterleri Tablo 3 te, Chapel Hill Konsensus Konferansı-1992 tanı ve klasifikasyon kriterleri Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 3. Wegener Granülomatozu Klasifikasyon Kriterleri (American College of Rheumatology classification criteria-1990) Anormal idrar sedimenti (eritrosit silendirler veya büyük büyütmede her alanda >5 eritrosit) Nazal akıntı ve oral ülser Anormal göğüs grafisi (nodüller, kaviteler veya sabit infiltratlar) Biyopside granülomatöz inflamasyon Wegener granülomatöz tanısı için 2 veya daha fazla kriterin varlığı gerekir. Duyarlılık;%88.2,özgüllük;%92 Tablo 4. Wegener Granülomatozu İçin Tanı ve Klasifikasyon Kriterleri (Chapel Hill Konsensus Konferansı-1992) Solunum yolu granülomatöz inflamasyonu ve Küçük ve orta çaplı damarları (kapillerler, venüller, arterioller, ve arterler) tutan nekrotizan vaskülit Nekrotizan glomerülonefrit sık görülür Proteinase -3 (PR3) için spesifik sitoplazmik ANCA pozitifliği (c-anca),wg için çok sensitiftir VI. Tedavi Tedavi hastalığın safhasına ve aktivitesine göre planlanır. Ciddi organ tutulumu ve yaşamı tehdit eden durumlarda remisyonu sağlamak için kortikosteroid duruma göre (1mg/kg/gün veya 3 gün arka arkaya İ.V. 1gr/gün) ile birlikte siklofosfamid oral (2 mg/kg/gün) veya intravenöz aylık (15 mg/kg) verilir. Siklofosfamid aylık tedavi ile sık alevlenmeler gözlendiği bildirilmektedir. Bu nedenle günlük oral siklofosfamid tedavi seçilmektedir. Remisyon oluşunca kortikosteroid dozu giderek indirilmeli, siklofosfamidin kesilmesi, methorexate veya azathioprine ile remisyonun sürdürülmesi önerilmektedir. Yaşamı tehdit etmeyen aktif olan ya da erken hastalık durumunda

5 352 remisyon sağlamak için kortikosteroid ve haftada bir kez düşük doz methotrexate verilebilir. Şiddetli renal hastalığı olup diyaliz ihtiyacı olanlarda plazma değişimi (plazmaferez) önerilmektedir. Yüksek doz İ.V. immünglobulin ile az yarar sağlanmıştır. Aktif ve tedaviye dirençli WG unda remisyonu sağlamak için siklofosfamid ile birlikte anti- TNF tedavisi (infliximab) veya Rituximab (anti-cd20 antikor) uygulamaları yapılmaktadır. Bu konuda randomize, kontrollü iki çalışma (RAVE, RITUXVAS) halen devam etmektedir. Sınırlı WG tedavisinde ve remisyonun sürdürülmesinde co-trimoxazole yararlı olabilir. VII. Prognoz Son yıllardaki tedavi protokolleri ile 10 yıllık yaşam %75 tir. Pulmoner, renal yetmezlik ve tedavi yan etkileri (enfeksiyon gibi) mortalite nedenlerindendir. Kaynaklar 1. Leavitt RY, Fauci AS, Bloch DA, Michel BA, Hunder GG, Arend WP, Calabrese LH, Fries JF, Lie JT, Lightfoot RWJr. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the Wegener Granulomatosis. Arthritis Rheum 1990;33: Jenette JC, Fallk RJ,Andrassy K,Bacon PA, Churg J,Gross WL et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Proposal of an international consensus conference. Arthritis Rheum 1994;37(2): Jayne D for the European Vasculitis Study Group (EUVAS). Uptodate on the European Vasculitis Study Group trials Curr. Opin Rheumatol 2001;13: Szyld P, Jagiello P, Csernok E, Gross Wl, Epplen JT. On the Wegener granulomatosis associated region on chromosome 6p21.3. BMC Med Genet 2006;7: Csernok E, Ai M, Gross WL,Wicklein D,Petersen A, Linder B,Lamprecht P,Holle JU, Hellmich B. Wegener s autoantigen induces maturation of dendritic cells and licenses them for Th1 priming via the protease -activated receptor-2 pathway. Blood 2006;107(11): Csernok E. Antineutrophil cytoplasmic antibodies and pathogenesis of small vessel vasculitides.autoimmun Rev 2003;2 (3): Düzgün, Morris Y,Güllü S, Gürsoy A, Ensari A,Kumbasar OO.Diabetes insipidus presentation before renal and pulmonary features in a patient with Wegener s granulomatosis Rheumatol Int 2005;26: Rarok AA,Stegman CA,Limburg PC, Kallenberg CG, Neutrophil membrane expression of proteinase 3 (PR3) is related to relapse in PR3- ANCA-associated vasculitis.j Am Soc Nephrol 2002;13(9): Bosch X,Guilabert A, Font J. Antineutrophil cytoplasmic antibodies. Lancet 2006;368(9533): Sanders JS,Huitma MG,Kallenberg CG,Stegeman CA.Prediction of relapses in PR3- ANCA-associated vasculitis by assesing responses of ANCA titres to treatment. Rheumatology 2006;45(6): Flosmann O, Bacon P, de Groot K, Jayne D, Rasmussen N, Seo P, Westman K, Luqmani R. Development of comprehensive disease assesment in systemic vasculitis. Ann Rheum Dis 2006;66: Reinhold-Keller E, Beuge N, Latza U, de GRoot K, Rudert H,Nölle B, Heller M, Gross WL. An interdisiplinary approach to the care of patients with Wegener s granulomatosis.long-term outcome in 155 patients. Arthritis Rheum 2000;43(5): De Groot K, Rasmussen N, Bacon PA, Tervaert JW, Feighery C, Gregorini G,Gross WL, Luqmani R, Jayne DR. Randomised controlled trial of cyclophosphamide versus methotrexate for induction or remission in early systemic antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis Arthritis Rheum 2005;52: Booth A, Harper L, Hammad T Bacon P, Griffith M, Levy J, Savage C, Pusey C, Jayne D. Prospective study of TNF alpha blockade with infliximab in anti-neutrophil cytoplasmic antibody -associated vasculitis. J Am Soc Nephrol 2004;15: Keogh KA, Ytterberg SR, Fervenza FC, Carlson KA, Schroder DR, Specks U. Rituximab for refractory Wegener s granulomatosis: Report of prospective,open-label pilot trial. Am J Respir Crit Care Med 2005;13:13.

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PEDĐATRĐK ALLERJĐ-ĐMMUNOLOJĐ BĐLĐM DALI EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. ÜMĐT

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart 2013. Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon

BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart 2013. Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Sayı: 16 2Portopulmoner Hipertansiyon 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon 10 Antifosfolipid Sendromu ve Pulmoner Hipertansiyon 12 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genel Önlemler

Detaylı

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KLĐNĐK BAKTERĐYOLOJĐ VE ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ORTA/ŞĐDDETLĐ DĐYABETĐK AYAK ENFEKSĐYONLU HASTALARDA ĐMĐPENEM/ SĐLASTATĐN ĐLE PĐPERASĐLĐN/ TAZOBAKTAM

Detaylı

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. H. Gül Öngen İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH), bilinen ve bilinmeyen birçok etkenin neden olduğu, benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Renal Tutulum Olan ve Olmayan Lupus Hastalarının Başvuru Sırasındaki Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Renal Tutulum Olan ve Olmayan Lupus Hastalarının Başvuru Sırasındaki Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38 (2) 79-83, 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Renal Tutulum Olan ve Olmayan Lupus Hastalarının Başvuru Sırasındaki Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Nermin KENİ 1, Nizameddin

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon 57 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon Pulmonary arterial hypertension related to connective tissue diseases Özlem Pehlivan, Murat İnanç İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU / CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu Abdullah ALTINTAŞ 1, Timuçin

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl

Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37: 23-28 ISSN:1300-5227 DERLEME Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl Sevtap SİPAHİ DEMİRKÖK 1, Gülçin BENBİR 2, Sibel ERTAN 2 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi Genel

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD KALP VE DAMAR HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları: Atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, patent

Detaylı