ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR"

Transkript

1

2 ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

3 ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73

4 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên Serxwebûn: 73 Birin ci baskı: Haziran 1995 Hera us ge ber: Agri Ver lag Vogel san ger Str. 286 D Köln

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KONGRE İÇİN TEMEL TARTIŞMA KONULARI... 7 İDEOLOjİK-POLİTİK SORUNLAR ve PKK'DE GERCEKLEŞEN CÖZÜM TC'NİN İMHACI OZEL SAvAŞI KARŞISINDA HALKIN KİMLİK ve OZGURLEŞME DURUMU TC'nin tarihsel ve güncel yapısı, özel savaş düzeninin geleceği PKK direnişi ve halkın yeni demokratik iktidar süreci Kürdistan'da yaşanan cephesel gelişme, bunun dışilişki ve ittifakları Öncü militan yaklaşım halkı yürütmesini bilir PKK'DE ÖRGÜTSEL YÖNETİM ÇİZGİSİ ve SAvAŞIMI PKK ÇİZGİSİNDE ASKERİLEŞMEK BAŞARIYI BELİRLEYEN EN TEMEL GÖREvİMİZDİR ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ BÜYÜK KAZANDIRAN ve DÖNÜŞTÜREN SİLAHTIR KONGRE GERÇEĞİ HALKIN KIZIL İKTİDARLAŞMA SÜRECİDİR

6 ÖNSÖZ PKK'de her kong re nin ay rı bir ye ri ve ay rı bir öne mi var dır. Or tak yan ise her kong re nin ha ya ti bir dö ne me ci ifa de et me si dir. PKK, 5. Kongre'sini ise za fer ve kur tu luş kong re si ola rak de ğer len dir di. Bu kong re en zor lu sü reç ler de, he nüz im ha nın dur du ru la ma dı ğı ağır ko - şul lar da ger çek le şen dört ay rı kong re nin ka za nım la rı üze rin de ger çek leş ti. PKK'nin ulu sal im ha yı dur dur - du ğu, do la yı sıy la si ya si ve as ke ri alan lar da ini si ya tif üs tün lü ğü nü sağ la dı ğı bir dö nem de bu dü zey de bir zir ve yi yaka la dı. En güç lü bir dö nem de ve en güç lü bir bi le şim le top la nan 5. Kong re, di ğer kong re ler den fark lı ola rak, bu sü re ce ka dar ki ka za nım la rı önü müz de ki yıl lar da halk ik ti dar laş ma sı şek lin de ör güt le me yi önü ne gö rev koy du. Bun dan son ra ki sa va şı ik ti dar laş tırmayı te me - lin de ka rar la ra ulaş tı. Bü tün cep he ler de ki sa vaş kuv - vet le ri ni bu na gö re mev zi len dir di. Hiç şüp he siz 5. Kong re zir ve si nin güç lü lü ğün - de be lir le yi ci olan, PKK Ge nel Baş ka nı Ab dul lah ÖCA LAN yol da şın sun du ğu kap sam lı Po li tik Rapor'dur. Bu ra po run de ğer len dir me ve pers pek tif - le ri Ara lık 1993 'ten Ara lık 1994'e ka dar ya pı lan cilt ler do lu su çö züm le me ler te me lin de or ta ya çık tı. PKK ta - ri hi nin en yo ğun çö züm le me le ri bu sü re içe ri sin de ya - pıl dı. İlk çı kış tan gü nü mü ze ka dar mü ca de le nin bü tün so run la rı ide o lo jik-po li tik ve bu na ek ola rak sos yal bo yut la rıy la çö züm le me le re ta bi tu tul du. PKK as ke ri, mi li ta nı kim dir; PKK'linin ya şa mı na sıl dır; ka zan dı ran ve kay bet ti ren tarz ne dir; kı sa ca sı na sıl ya şa ma lı ve na sıl ka zan ma lı gibi so ru lar ta rih sel ve gün cel yön le - riy le ala bil di ği ne ay dın la tıl dı. Bü yü yen, ulu sal ve ulus la ra ra sı bo yut lar ka za nan Kür dis tan dev rim so run - la rı na han gi ön der lik tar zıy la ce vap ve ri le bi le ce ği ni, Baş kan APO ken di ya şam hi ka ye si ni aça rak ve tar tış - ma ya su na rak or ta ya koy du. Bu an lam da de ni le bi lir ki, Ge nel Baş kan 5

7 Ab dul lah ÖCA LAN yol daş, 5. Kongre'ye sun du ğu bu Po li tik Rapor'da Kür dis tan dev ri mi nin za fer sü re - ci ni çö züm le miş ve PKK ya pı sı na bu sü re ci za fe re dö - nüş tür mek için çok zen gin pers pek tif ler sun muş tur. Bu sü re ci omuz la ya cak mi li ta nın za fer yü rü yü şün de ih ti yaç duy du ğu ne var sa onu sun muş ve her PKK'liyi tam do nat mış tır. Po li tik Ra por, 5. Kong re için te mel tar tış ma ko nu la rıy la baş lı yor. İn san lı ğı il gi len di ren ide o lo jikpo li tik so run l a rın de ğer len di ril me si ve çö züm len me - siy le de vam edi yor. TC ger çek li ğinin, ta rih sel yön le - riy le bir lik te bu gün kü gün cel bo yut la rı or ta ya ko nu lu - yor. Bir bi ri ni ta mam la yan iki ay rı ko nu ola rak da, ör - güt sel si ya si yö ne tim ile as ke ri sa vaş çiz gi si, ya şa nan sü reç le rin de ne yim le ri te me lin de ay rın tı ya ka dar de - rin leş ti ri li yor. Eleş ti ri-öze leş ti ri si la hı nın PKK ta ri hin - de na sıl rol oy na dı ğı, bu si la hın na sıl kul la nıl ma sı ge - rek ti ği ko nu sun da kap sam lı te o rik-pra tik açı lım lar ya - pı lı yor. Son bö lümde ise 5. Kongre'nin önü müz de ki yıl lar da ik ti dar laş mak için sü re ci na sıl baş lat ma sı ve na sıl iler let me si ko nu sun da ge nel he def ler prog ra mı - nın çer çe ve si be lir le ni yor. Te mel ko nu la rı kap sam lı de ğer len dir me ler ışığında çö züm le yen Po li tik Ra por, bu an lam da Kür - dis tan dev ri mi nin önün de ka lan za fer yıl la rı için bir ma ni fes to, bir kı la vuz ni te li ğin de dir. Ni te kim ger çek PKK, ger çek PKK'lilik, ger çek ön der lik ile bu na kar - şıt lık oluş tu ran her tür lü sah te lik Po li tik Rapor'un iş - le nen te mel içe ri ği dir. Do la yı sıy la ge le ce ği, dev rim cep he si nin kar şı sın da gös te ren bir ay na ola rak Po li tik Ra por, dev rim mü ca de le sin de he men her ko nu da ya - rar la nı la bi le cek bir kay nak tır. Weşanên Serxwebûn Ha zi ran

8 5. KONGRE'YE İLİŞ KİN TE MEL TAR TIŞMA KO NU LA RI Par ti ta ri hi mi zin zir ve sel ola rak ya şa nan önem li sü reç le ri var dır. Bir çok ta ri hi ha re ke tin bu na ben zer sü reç le ri, kong re ler bi çi min de de ğer len di rip ad lan dır dı ğı nı bi li yo ruz. Bi raz şe ma tik de ol sa böy le bir sü re ci ken di par ti miz de de ya şa ma ya ça lı şı yo ruz. Kong re ler sü re ci de ğer len di ri lir ken, işin sa de ce gö rü nen ve ad - lan dı rı lan kıs mıy la de ğil de, ger çek yön le riy le, bel ki de ya şa nan dö - nem de an la şı la ma yan ama son ra dan an la şı lan özüy le il gi len mek da - ha önem li ve doğ ru dur. Bu an lam da par ti mi zin ku ru luş ta ri hi ni de 27 Ka sım ola rak ad lan dır mak sem bo lik tir. Ger çek te ise ku ru luş bir sü reç tir. Par ti mi zin ku ru lu şu bü tün yön le riy le ha la de ğer len di ril me - ye ça lı şıl mak ta dır. Ben ken di ya şam sü re ci mi bir ta rih gi bi de de ğil, bir ulu sun ye ni - den ku ru lu şu gi bi ele al dı ğı mı siz le re an lat tım. Par ti ta ri hi an la mın - da bel ki de bu ger çe ğe da ha ya kın dır. Ken di ta ri him, bir par ti ta ri hi - dir, bir ha re ket ta ri hi dir, hat ta bir an lam da bir ulus, bir ye ni in san ta ri hi dir. Ta bii par ti ye bir çok ka tı lım da, ger çek bir ka tı lım de ğil, ter si ne par ti yi par ti ol mak tan çı ka ran ka tı lım dır; bi linç li ve ya bi - linç siz ajan ka tı lı mı dır. Gö rü nüş te ben de PKK'liyim, ben de par ti ta ri hi için de yer al mı şım de nil se de, bu nun böy le olup ol ma dı ğı nı 7

9 an la mak için, işin özü ne bak mak ge re kir. O bü tün yön le riy le par ti ger çe ği ne doğ ru ka tıl mış mı dır; yok sa yan lış lık lar la, ek sik lik ler le, hat ta sap ma lar la do lu bir ta ri hin sa hi bi mi dir ya da kar şı bir ta rih mi dir? Ki şi le rin ken di so mut la rı nı bir de bu te mel de de ğer len dir me - le ri ge re kir ve bu çok önem li dir. Kürdistan'da bir çok ör gü tün ta ri hi de var dır. Şim di on lar da son yıl la rın en önem li par ti si yiz di ye baş lar lar ve ge çir di ği miz önem li sü reç ler di ye de vam eder ler. Hal bu ki bu en bü yük ya lan lar dan bi - ri si dir. Çün kü bu par ti ler, ger çek kur tu luş ta ri hi nin par ti le ri de ğil, kur tu lu şun ayak bağ la rı ol muş lar dır. Ön der le ri ve kad ro la rı da bü tü - nüy le böy le bir ro lü oy na mak tan kur tu la ma mış ta ri hi ifa de eder ler. Kuş ku suz or ta da ta rih ler ve zir ve ler var dır. Ta rih ama na sıl bir ta rih? Ku ru luş ama na sıl bir ku ru luş? Ki şi lik ler ama na sıl ki şi lik ler? Önem li zir ve ler ama na sıl zir ve ler? Bun lar han gi ça bay la, han gi man tık la, han gi di ren me gü cüy le ele alın mış, ya şan mış, ya şa tıl mış, ka zan dı rıl mış, kay bet ti ril miş, yi ne bi le rek ve ya bil me ye rek na sıl olum suz rol oy nan mış tır? Bel ki de bü tün PKK ta ri hi ni ve hat ta ona ka tı lan la rın ta ri hi ni tüm bu yön le riy le ele alıp ye ni baş tan de ğer len - dir mek ge re kir. Böy le zen gin bir yak la şım la bu sü reç le ri bir kez da - ha tar tış ma ya açı yo ruz. Bu na şid det le muh ta cız. Be lirt ti ğim gi bi, ken din de zer re ka dar par ti ci lik ve ya kur tu luş çu - luk id da sı olan lar bu na olum lu yak la şım dü rüst lü ğü nü gös te rir ler. Par ti ger çe ği ne bin bir ya nıl gı ve yet mez lik le ka tı lan lar ise, ger çek bir ta ri he sa hip ol mak tan bah se de mez ler. Dü rüst ol ma nın, dü rüst bir par ti li gi bi ya şa ma nın en te mel il ke si, mut la ka par ti ye doğ ru ka tı lı - mı bil mek ve ona gö re ken di ni de ğer len dir mek tir. Ar tık la fa zan lı ğı, kör lü ğü, her tür lü ya nıl gı lı yak la şı mı ken di mi ze de, par ti ye de ya - kış tır mak tan uzak dur ma lı yız. Biz ger çek ten id di a lı yız. İd di a mı zın sa hi bi ol du ğu mu zu ta rih şim di den gös ter miş tir. Hiç ol maz sa şim di bu na say gı lı yak laş ma lı yız. Bu da doğ ru, ye ter li ve yet kin yak laş - mak tır. Par ti miz grup laş ma dö ne min den baş la ya rak ba zı pra tik te mel adım la rı at ma, si lah lı sa va şım, kit le sel leş me, ge ril la laş ma, cep he - leş me ve ne re dey se bir dev rim ci ik ti dar kur ma ya ka dar yö nel me ola rak de ğer len di re ce ği miz bir sü re ci gü nü mü ze ka dar ge ti re bil miş - tir. Bel ki de biz hiç bir par ti nin ta ri hin de gö rül me di ği ka dar ya şa dı - 8

10 ğı mız sü reç le ri te o riy le ay dın lat tık. PKK ta ri hi ne ba kıl dı ğın da 'daki ma ni fes to ya zı mın dan tu ta lım bu gü ne ka dar böy le ay - dın la tı cı bir ge liş me sü rek li dir. Özel lik le son bir yıl dır ge liş tir di ği - miz çö züm le me ler, sa de ce bir par ti, bir ulus için de de ğil, bir in san mo de li için de ge liş ti ri len çö züm le me ler eş siz dir. Bu nok ta da, açık ça he pi ni ze şun la rı söy le ye ce ğim; bu an lam da siz ne ka dar par ti li si niz ve ya par ti li leş me nin ne re sin de si niz? Bı rak par ti li leş me yi, ya şa mın ne re sin de si niz? Az çok ken di ni zi ta mım la - ya bi le cek mi si niz? Ne ka dar ör güt lü sü nüz? Ne ka dar id di a nız ve ide a li niz var? Ne ka dar plan lı sı nız? He ye can la rı nız, tut ku la rı nız, ça ba la rı nız ne ye gö re dir? Bu so ru la rı şim di siz ken di ni ze so ra bi lir mi si niz? Ge çen çö züm le me sü re cin de, bi raz an lat tım ge liş me sü reç - le ri mi. Ya şam tut ku su, ba şar ma tut ku su, kav ra ma tut ku su, ör güt le - me ve si lah tut ku su gi bi hu sus la rın hep si ne biz na sıl yak laş mı şız? Aca ba bun la rı kav ra ya bi li yor, du ya bi li yor mu su nuz? Siz böy le du - yup kav ra yan lar ol say dı nız, par ti ya şa mı nız as la böy le ge liş mez di. Çok az duy du nuz, çok yü zey sel kav ra dı nız, çok az bağ lı ka la bil di - niz. Bu da si zin çö züm süz lü ğü nüz dür, kör ta li hi niz dir, el yor da mıy - la ger çek le şen ya şam öy kü nüz dür. Bu nun la ne düş man vu ru lur, ne öz gür lük ka za nı lır, ne de siz ken di ni zi bir hak kın ve yet ki nin sa hi bi kı la bi lir si niz. Bu sü re ci bir kez da ha an lat mak ge çi yor in sa nın için den. Aca ba biz de adım lar na sıl atı lır? Sö mür ge ci lik üze ri ne dü şün ce ler, bu dü - şün ce le rin bir kaç ki şi ye fı sıl dan ma sı ve be nim se til me si na sıl ger - çek leş ti? Bu adım la rı biz, çok il kel gi bi gö zü ken ama çok önem li ve bel ki de bir ulu sun ka de ri ni kö kün den de ğiş ti re cek bir bi çim de na sıl at tık? Hiç bi ri ni zin ak lı na bun lar gel mez ve böy le bir PKK ta ri hi nin ola bi le ce ği ni siz faz la dü şün mez si niz. Bir-iki ke li mey le bil se niz bi - le, o dö ne min, ta ri hi açı dan ala ca ka ran lı ğı nı, kor ku su nu, ça re siz li ği - ni hiç an la ya maz sı nız. Siz şu an da PKK si la hıy la ko nu şur ve PKK si la hıy la ya şar sı nız, ama bu yal nız şim di için böy le dir; bu gü nü ya - ra tan geç miş ke sin lik le böy le de ğil dir. Ce sa re tiy le, dü şün ce siy le, duy gu suy la ve ya şa mıy la çok fark lı dır. Bu nun na sıl ol du ğu nu ba na so run. Fa kat hiç bi ri ni ze an la ta mı yo ruz. Çün kü siz, ya şa mın böy le ol du ğu nu ne an la mak ve ne de bu na inan mak is te ye bi lir si niz. Za ten en te mel çe liş ki niz de bu ra da dır. Es ki ve ye ni bü tün PKK'lilerin en 9

11 bü yük çe liş ki le ri bu ra da dır. On lar hi ka ye yi ol du ğu gi bi an la mak is - te mi yor lar ve hi ka ye den ders çı ka ra mı yor lar. Şim di bu hi ka ye yi si ze na sıl an lat mak ge re kir? Hal bu ki bu öy kü - yü si ze çok yön lü an lat ma ya ça lış tım. Çün kü bu hi ka ye yi an la ma - dan par ti li leş me, ulus laş ma ve sa vaş ma pek akıl lı ca ge liş mi yor. Be - nim en bü yük öf kem şu ra da: Düş man bu nu bu ka dar an lar ken, bu sa va şım da va rım di yen ler ni ye an la ya mı yor lar? Hem ha ya tı nı zı or - ta ya ko ya cak sı nız, hem de hiç ora lı ol ma ya cak, an la ma ge re ği ni bi - le duy ma ya cak sı nız! Si zin do lap bey gi ri gi bi ya şa mın et ra fın da dön me ve sü rek li ABC'yi tek rar la ma, en önem li si de id di a lı ola ma ma ve ka zan ma nın de ğe ri ni tak dir ede me me, hat ta çok acı ma sız kah ro lur ken bi le bu nu far ke de me me du ru mu nu za açık lık ge tir mek is ti yo ruz. Hiç ol maz sa bu bi çim de PKK ge ne lin de bel ki bir şey le ri kur ta ra bi li riz. Özel lik le bu aman sız ta ri hi sü re ci ya şa dık tan son ra bu ge re ki yor. Gün lük bi - lan ço la ra ba kı yo rum, ba zı ge liş me ler, ba zı ka yıp lar ve kay be di len ba zı fır sat la rı bü yük öf key le kar şı la ma mak müm kün de ğil dir. Unut - ma yın ki, bun la rın en ya kın bir so rum lu su da ken di niz olu yor su nuz. Be nim açım dan bu, hiç bir za man ne inan dı rı cı ola bi lir, ne ka bul edi le bi lir, ne de onay la na bi lir bir du rum dur. Be ni sö zü mo na din le me ye ça lı şı yor su nuz, hat ta bir ön der gi bi bağ lan dı ğı nı zı da id dia edi yor su nuz. Be nim bağ lı lık an la yı şım la kar şı laş tır dı ğım da çok sı nır lı, za yıf ve so nu cu kur ta ra ma ya cak bir bağ lı lık olu yor bu. Eğer bu nu dü zelt mez se niz, ken di ni zi ge liş ti re - mez ve ol du ğu nuz gi bi ka lır sı nız. Ta bii PKK'li ola rak sı fat lan dı rıl - dı ğı nız için de düş ma nı nız si zi es ki siy le kı yas lan ma ya cak bir tarz da kah re der. İş te bu da si zin için son de re ce tra jik bir son olur. Her ke sin bir dö ğüş tar zı var; şu an da be nim de en bü yük dö ğüş tar zım, si zin bu du ru mu nu zu hal let mek tir. Be nim en bü yük kav ga ne de nim, si zi dü zel te bil mek, si zi düş man kar şı sın da sa va şa rak na - mus lu ca ya şa ya bi lir bir du rum da sey ret tir mek tir. Bu, kav ga nın ta ken di si dir. Ta bii siz bu kav ga dan ne ka dar an lı yor su nuz? Ben ger - çek ten kı ya met ko pa rı yor ve bu ko nu da ina nıl maz des tek ler de su - nu yo rum. Fa kat yi ne de faz la umut lu de ği lim. Şim di ye ka dar ki tar - zı nız la, ne ka dar kah ra man ca, ce sa ret li ce, fe da kar ca da ol sa, si zin kav ga cı lı ğı nız düş ma nı se vin dir mek ten öte ye gi de mez. Düş man bir 10

12 gün şu nu söy le ye cek: Bu adam lar ne ka dar da acı ma sız di ren di ler, ama ben yi ne de kah ret tim. Böy le de yip se vi ne cek. Çok hak sız, çok aşa ğı lık ol du ğu hal de, bu vah şi le rin, ya şa ma la yık ol ma yan la - rın bu baş kal dı rı sı nı bir kez da ha ez dim de yip hem övü ne cek, hem de ya şa mı ka zan dım di ye çok ra hat la ya cak. Bu nun ne ka dar kö tü bir hü küm ol du ğu nu aca ba an la ya bi li yor mu su nuz? An la sa nız da bu hük mü bo za bi le cek güç te mi si niz? Bü tün bun la rı siz ken di ni ze ni ye sor ma dı nız? Yan lış so ru la rı ne hak la hem par ti ye, hem çev re ye yan - sı tı yor su nuz? Ger çe ği ele al mak ye ri ne, sah te yi esas ala rak ni ye al - da nı yor ve al da tı yor su nuz? Ben az mı an lat tım bun la rı si ze? Me se le an la tıp an lat ma mam da de ğil dir. Eğer an la yış sız lık du va rı bu ka dar ka tı örül müş se, so run ben de ğil, si zin an la yış sız lık du va rı nız dır. Ben or ta da yım; can lı lı - ğım, du yar lı lı ğım, sez gi le rim or ta da dır. Ben bir çır pı da bu ra dan da - ğa ula şa bi li yo rum; dağ da ki le rin yan lış lı ğı nı gö re bi li yor ve doğ ru yu söy le ye bi li yo rum. Bu nu bir ki şi için de ğil, her kes için ya pa bi li yo - rum. Ama bun la rın hep si bir leş se, be nim du yar lı lı ğı mın na sıl ge liş - ti ği ni faz la an la ya maz. Bu ra da kim ge ri dir, kim ro lü nün sa hi bi dir; çok iyi an la şı lı yor. İyi bir si ga ra iç mek bun lar için en güç lü do yum - dur, hoş bir ye me ğe ku rul mak ve ya bir uy ku ya dal mak da öy le dir. Ama ta ri hin en tra jik bir fe la ke ti ge lir ken, hiç ora lı bi le ol ma mak on lar için nor mal dir. Ama be nim için hep si deh şet tir ve öf ke kay na - ğı dır. Siz halk lar için, ta rih için ne den böy le ka la bil di niz? Çün kü siz fa na tik si niz, ken di ni ze doğ ru so ru yu sor mak ta son de re ce zor la nı - yor su nuz; sap tır ma cı sı nız, öze yö ne lik so ru la rı sor ma ve ce va bı hak kıy la ver me ye bü yük en gel si niz. Ben Kürt ti pi ni iyi ta nı yo rum. Öy kü mü onun için an lat tım. Siz onu iyi ce in ce le yin. San ki ba şı ma son ra dan ge le cek le ri da ha on ya şın da ki ha lim le gö rür gi biy dim. Ça - ba mın bü yük lü ğü ya nın da, en ya kı nım di ye söy le nen le rin an la - yış sız lık la rı nın bü yük lü ğü nü de o za man far ket miş tim. Da ha o za - man ide al le ri min güç lü lü ğü nü an la yan lar ol du ğu ka dar, de li ce ol du - ğu nu ve hiç kim se nin böy le ol ma dı ğı nı da baş ta anam ol mak üze re hep si gö rür ve söy ler di. Bu söy lem de hak lı da gö rün se ler özün de yan lış tır lar. Yan lış ol duk la rı şu ra dan bel li ki; siz çok se fil si niz, za - val lı sı nız, ça re siz si niz. Vu rul mak tan baş ka eli niz den bir iş gel mi - 11

13 yor. Si ze kal sa so nuç ta ni hai vu rul ma yı da ya şa mak tan kur tu la ma - ya cak sı nız. İş te bu en bü yük yan lı şın siz de, es ki top lum da ol du ğu - nu, ben de ise ya şa nı la bi lir doğ ru nun ol du ğu nu gös te rir. Ta bii ki bu bü yük bir id di a dır. Onun için di yo rum ki, par ti ta ri hi ne re den baş lar? Öz gür lü ğe ilk adım lar aca ba söy le di ği niz bu res mi ta rih ler mi dir? Bu be nim ken di ta ri him mi dir? Bun la rı iyi sor gu la - mak ge re kir. Be nim ken di mi öv me ye ih ti ya cım yok, ama ger çek bir hi ka ye yi de an lat mak doğ ru lu ğa bağ lı ve say gı lı ol ma nın bir ge re ği - dir. Eğer be nim hiç an lat ma mam ge re ken ken di ya şam öy kü me yö - nel me me yol aç mış sa nız, iş le rin bu dü ze ye var ma sın dan siz so rum - lu su nuz. Çün kü res mi ta ri hi an la ma dı nız. Par ti nin ideolojik-siyasi ta ri hi ni ol du ğu gi bi an lat tım ve bun dan da bir şey an la ma dı nız. Ya - şa nan bü tün önem li sü reç le rin her bi ri si üze ri ne cilt ler do lu su ki tap var, ama on lar dan da bir şey an la ma dı nız. Şim di ken di öy kü me geç - tim. Bu ye ni kong re sü re ci mi ze gi rer ken, en an lam lı sı nı, ken di ya - şam öy kü mü böy le or ta ya koy mak la gös ter dim. Bel ki bu nun la bi raz da ha du yar lı lı ğı nız, sez gi ka bi li ye ti niz ge li şir. Çün kü be nim için ne ge nel ta rih, ne kat li am lar ta ri hi ka bul edi le bi lir, ne de PKK ta ri hi nin bu ya şa dı ğı nız gi bi ve de düş ma nın çok açık söy le di ği ezil mek ten kur tu la ma ya cak lar tar zı ka bul edi le bi lir. Na sıl ve ne den kö le lik ve bu son bir dü şüş ta ri hi ni zi ken di ta ri him gi bi de ğer len di re yim, ka - bul ede yim? Onu ka bul ede ce ği me ken di bi rey ta ri hi mi eş siz ya za - rım ve bu her şey den da ha de ğer li olur. Hiç ol maz sa kö le lik, dü şüş, kay be diş ta ri hi ni ze alet ol mam. İş te bu, şu il ke nin ge re ği dir: Baş ka - la rı nın ger çe ği ne, özel lik le öz gür lük ger çe ği ne tam gü cüm yet mi - yor sa, o za man ken di mi öz gür leş ti ri rim. Her za man söy le di ğim gi - bi, en azın dan ken di me gü cüm ye ter. Ken di ken di me sa hip li ği mi doğ ru ya pa rım ve do la yı sıy la ken di mi alet et tir mem. Bu da ben de ola ğa nüs tü bir özel lik tir. Bu du rum da bel ki bi rey ci lik ler den bah se der si niz. Ve ya biz si zi ol duk ça bi rey ci ol mak la suç la dık. Ta bii ki ben bu an lam da bir bi - rey ci de ği lim, ola ğa nüs tü bir bi re yim. Na sıl bir bi rey? İğ renç ta rih adı na, ak ra ba lık, sü la le adı na, ai le ve her tür lü top lum sal ge ri lik adı na, yan lış duy gu ve dü şün ce adı na ne var sa on la ra kar şı ken di ni te miz tu tan, ayak ta tu tan, ki şi lik ola rak sağ lam tu tan, öz gür ve tek tu tan bir bi rey! İş te ben bu nu yap tım. Şüp he siz bir par ti yi de, bir 12

14 ulu su da ya pı lan dı rı yo ruz, ama her şey den ön ce ken di mi ya pı lan dı - rı yo rum. Ta bii siz bu nu da an la maz sı nız. Çün kü si zin ki şi lik le ri ni ze ba kı - yo rum da, nor mal ulu sal ya şam öl çü le ri ne gö re pis lik ler le do lu dur. Aca ba sö mür ge ci lik ten, ge ri ci lik ten kay nak la nan pis lik le re ne ka dar dur di ye bil miş si niz? Eğer dur di ye bil miş se niz, bu za yıf lık lar, pis lik ler, za val lı lık lar ve bu ta ri he ya ra şır bir adı mın sa hi bi ola ma - mak ne de mek tir? Siz bun la rı ken di ni ze sor maz sı nız ve gör mez si - niz de. Bı ra ka lım sor ma yı, bun lar la bo ğuş ma yı pek az de ner si niz. İş te düş müş, bit miş Kürt bu dur ve sa de ce düş man ta ra fın dan " eşek gi bi kul la nı lır, hay van gi bi bas tı rı la rak, vu ru la rak ölen öl dü rü lür, ge ri si ter bi ye edi lip üze ri ne bi ni lir. Bu kor kunç, ama ya şa dı ğı nız bir hü küm dür. Bü yü ye mi yor sa nız, tut ku la rı nız, hırs la rı nız, dü şün ce le ri niz, ey le - mi niz bü yük de ğil se, iş te ne de ni bu dur. Düş man ta ra fın dan bu ka - dar hük me di len, düş ma nı bu ka dar ta şı yan, yü re ği ne bu ka dar pis li - ği, kö tü lü ğü sığ dı ran bir ki şi lik ne ka dar baş kal dı ra bi lir? Ken di ni bi rey ola rak ya ra ta ma yan ki şi lik, bu ka dar pis lik le na sıl sa va şa bi lir? Bel li ki siz, bu ko nu lar da da ken di ni zi bi rey sel leş ti re me miş si niz. Bu nun en kö tü tar zı bi rey ci lik olur. Biz bi rey ci li ğin ne si ni eleş ti ri - yo ruz? Düş ma nın üret ti ği tar zı, ge ri li ğin bağ la rın dan ken di ni kur ta - ra ma mış tar zı eleş ti ri yo ruz. Yok sa bü yük öz gür bi re yin ya ra tıl ma sı özel lik le ön der lik ger çe ği miz de ba şa rıl mış tır ve şa ha ne dir. Be nim ken di me ya kış tı ra ca ğım en an lam lı de ğer len dir me de bu dur. As lın da ken di mi na sıl ko ru du ğu mu, ya pı lan dır dı ğı mı an la ya bil - me niz de çok önem li dir. Ba zen ken di mi ken dim den bi le kıs ka nır ve ya ken di me kar şı ko ru rum, hem de sık ça ya pa rım. Si zin alış kan - lık la rı nı za, eği lim le ri ni ze, me yil le ri ni ze ba kı yo rum da için de han gi yı lan lar, han gi düş man, han gi çir kin lik ler var; bun la ra şa şı yo rum. Biz, bu yüz den id di a lı açı lı mı ge rek ti ği gi bi sağ la ya mı yo ruz. Yok sa mev cut du ru mu bir ka der ola rak de ğer len di re me yiz. Bi ti şin, tü ke ni - şin, ge liş me yi şin hi ka ye si ni na sıl ka bul ede lim? Kür dün an cak böy - le ola ca ğı nı, fa şiz min in sa nı cü ce leş tir me si ni ben ka bul ede mem. Bü yük is ya nın si zin bu ger çe ği ni ze kar şı ve ril di ği ni gös ter dim. Bun la rı şu nun için söy lü yo rum: Siz ha la ken di ni zi te mel doğ ru la ra ve re me me yi bir ki şi lik ola rak, bir bi rey hak kı ola rak gö rü yor su nuz. 13

15 İş te bu da kö le li ğe, ge ri li ğe, ge liş me me ye, en so rum suz ya şa ma öz - gür lük hak kı an la mı na ge li yor. Ta bii ben de bu nu hak ola rak ka bul et mi yo rum. Si zin hak de di ği niz, hak kav ra mıy la çe liş ti ği gi bi, si zi baş ka la rı ta ra fın dan kul la nı lan bir de ğer ol mak tan da kur ta ra maz. Bu du rum da her tür lü he sap la do lu olan bir ki şi lik olur su nuz. Bur - ju va an lam da bi le hak kın sa hi bi ol ma dı ğı nız gi bi, fe o dal hu ku kun ge rek le ri ni de ya şı yor de ğil si niz. Bü tün bun la rın si zin için ne ka dar cid di bir ki şi lik so ru nu ol du ğu da bel li de ğil dir. Hal bu ki te mel de ğer le re gö re bi rey ulu sal ol ma lı, bi rey sos yal ol ma lı, bi rey ör güt lü ol ma lı, bi rey te mel çe liş ki ye gö re sa vaş ma lı, bi rey id di a lı ol ma lı, bi rey hak sa hi bi ol ma lı, bi rey ya şa - ma im kan la rı na sa hip ol ma lı dır. Bu an lam da ken di ni zi bi rey sel leş - tir me me niz, bun dan ka çın ma nız, si zi tü müy le kay be den ve bi rey ola rak da her han gi bir hak, hu kuk sa hi bi ola rak ken di ni ile ri sü re - me ye cek bir ko num da tu tu yor. Biz bu nu açık ça gös ter dik ve bu du - ru mu ön le mek is ti yo ruz. Fa kat bu na kar şı da tep ki du yu yor su nuz. Şu nu an lat ma ya ça lı şı yo rum: Par ti ta ri hi, onun mi li tan ta ri hi, bu ta ri hin doğ ru ifa de si çok önem li dir. Şim di bun la rı ne den bu ka dar en ge rek li ve en te mel so run lar ola rak söy lü yo rum? Çün kü yıl lar geç ti ve bu gü ne gel dik, ama mev cut yan lış lık lar ve sap lan tı lar ha la de vam edi yor. Hal bu ki ben, o ilk gün ler de de ğil bun la rı tah min et - mek, böy le ola ca ğı nı hiç dü şü ne mi yor dum. Bir in san ne den bu ka - dar inat çı olur? Ne den te mel doğ ru la ra bu ka dar sır tı nı çe vi rir? Ne - den çir kin lik le ri ne bu ka dar sev da la nır? Ne den bu ka dar kay bet me - ye ken di ni ayar lar? Ne den dü şün mek ten, ör güt lü bir ey lem den ve ken di ni ka bul edi le bi lir bir bi rey yap mak tan kor ku yor? Ge lin de an - la yın! As lın da gel bi zi de ta şı de ni li yor. Aşi ret ler bi le bu yak la - şım la rı ka bul et mez. De ni le cek ki, bu tas fi ye ci lik tir ve se nin ça ba la rı nı tas fi ye et ti ri - riz. Be nim de ken di mi sa vun mam bu te mel de dir. Ben de ki bi rey top lum sal laş ma ya ça lı şı yor, ulus la şı yor, bu nun için par ti le şi yor. Siz ise, bi zi bü yük tas fi ye ile kar şı kar şı ya bı ra kı yor ve biz bi ziz; bir de bi zim ger çek li ği miz var, ya ka bul ede cek ve ta şı ya cak sın ya da se ni iş le mez du ru ma ge ti re ce ğiz di yor su nuz. Ben de ken di mi iş le - mez du ru ma ge tirt me mek için bü yük sa vaş yü rü te ce ğim. Ama si zi an la dı ğı nız ve ta nı dı ğı nız gi bi ta şı ma ya da pek an lam ver me ye ce - 14

16 ğim. İş te bu çe liş ki yi çöz mek de mek, par ti içi mü ca de le ve ta ri hin pis lik le ri ni te miz le mek de mek tir. Za ten yap tı ğı mız da bu dur. Şim di si zin tu tu mu nuz için de ge ri lik var, saf lık var, ço cuk luk var, yi ne çok faz la ha mal lık da var, kur naz lık da var. Kim se yan lış an la ma sın; her ke sin ken di ne gö re bir tar zı var, ama bu bir ön cü lük tar zı, par ti li lik tar zı de ğil. Si zin bu tu tu mu nu zu bir de ken dim le kı - yas la ya yım: Ben na sıl kur tu luş çu ol dum? Sa nı rım bu nu öy kü de bi - raz an la dı nız. Kur tu luş çu nun te mel bir özel li ği var dır. Ken di ni as la kur tar ma lık bir du ru ma ge tir mez. Za ten kur tu luş çu luk, her tür lü kur tar ma lık du ru ma dü şen le ri kur tar ma yı amaç lı yor; ya ni kur tar ma - lı ğın ter si dir. Siz ler ise bü yük oran da kur tar ma lık bir du ru mu ar ze - di yor su nuz. Siz ler bir kur tu luş çu dan zi ya de, par ti ta ra fın dan kur ta rıl ma sı is te - ni len bir küt le yi, bir ağır lığı, bir so ru nu teş kil edi yor su nuz. Bü tün pra ti ği niz de bu nu çok açık ça da gör mek müm kün dür. Siz par ti ye ge lir ken gi dip kur tu luş çu ola ca ğım di ye rek de ğil de, bu na lım da - yım, sı kın tı da yım, gi de rim bi ri le ri be ni kur ta rır di ye rek ge li yor su - nuz. Köy lü ler kur tu lu şu Allah'tan, dev let ten, re is ten bek ler; siz de PKK'den ve ya biz den bek li yor su nuz. Bi raz bi çi mi de ğiş miş de ol sa ay nı an la yış tır. Yok sa çok açık ki bu ha li niz le cid di bir kur tu luş id - di a sı na sa hip de ğil si niz. Ama gö rü yor su nuz ki, be nim de bir kur tu - luş çu tar zım var. Ben, tek ba şı ma ve en ağır ko şul la rı ya şı yor dum. Ama gi riş ti ğim her ey lem bir kur tu luş ey le mi dir. Öğ ret me ey le mim, pro pa gan da ey le mim ve ör güt len me ey le mi min hep si kur tu luş çu dur. Hiç bir şe - kil de ken di mi yük yap ma gi bi bir du ru mum ol ma dı ğı gi bi, bü tün bir ulus için bi le şu an da ki ko nu mum kur tu luş çu luk tur. Hiç kim se sen ulu sal de ğer ler üze ri ne bir ağır lık sın di ye mez. Hal kı biz zat ken di - niz gö rü yor su nuz, be nim yap tık la rı mı eş siz ve ula şı la maz gö rü - yor ve yi ne bu nu, hiç kim se nin ya pa ma ya ca ğı bir kur tu luş çu luk - tur di ye de ğer len di ri yor. As lın da en çok kar şı çı kan la rı nız bi le çok iyi bi li yor ki, biz ol maz sak on lar için kar şı çık mak bi le müm kün de ğil dir. Şu an da özel or du bir lik le ri bi le biz ol ma dan ya şam la rı nı yü rü te mez du rum da dır lar. Ya ni bir kur tu luş çu düş ma nı için bi le bir an lam ifa de eder. Bir kur tu luş çu nun tar zı, tek ba şı nay mış, ko şul la rı ağır mış, il le bir 15

17 yer le re da yan ma sı ge re ki yor muş gi bi du rum la ra as la yer ver mez, bun la rı as la me se le yap maz. Si ze ilk is ya nı mı an lat tım; da ha o za - man dan ken dim den baş ka bir şe ye da yan ma dı ğım gi bi, ça re yi de da ha o yaş ta ken dim bul dum. Ai le ye baş kal dı rış, kö ye baş kal dı rış be nim öz ey lem le rim dir. O za man dev rim ci ler ban ka so yar lar dı, biz de ai le büt çe si ni soy duk. Ba zı zen gin köy lü le rin mal la rı nı elin den al dık. Me mur luk ya par ken de yi ne zen gin le re fark lı dav ran dık.ya ni bun lar da bir ka mu laş tır may dı. Biz o za man tek tik ve en zor sü reç - le ri ya şı yor duk, ama hiç bir za man yal var ma, ri ca et me ve ya şun dan bun dan des tek is te me ke sin lik le yok tu. Ken te ulaş tı ğım da ilk yap tı - ğım ey lem, gi dip tar la da yol ma işi ni yap mak ve kar şı lı ğın da 10 li ra ka zan mak tı. Çün kü be nim kur tu luş ve is yan ey le mim de baş ka la rı na yük ol mak ke sin lik le söz ko nu su de ğil dir. Tam ter si ne il ham ver - mek ve her ke sin gö zün de her za man ön de ol mak esas tır. Bir kur tu - luş çu ya ya kı şan da bu dur. Da ha bu yaş ta bir is yan da ki bü tün özel lik le rim böy le or ta ya çı kı - yor. Tek yü rüt me ye, eş siz yü rüt me ye ve ma dem bu işe ben gi riş - tim, so nu cu nu da ben ge ti ri rim di ye rek yar dım is te me me ye da ya - nı yor. Ben ke sin lik le bu gü ne ka dar böy le yap tım ve ha la bü tün kur - tu luş sü reç le ri ni de böy le gö tü rü yo rum. Bü tün bun la rı siz de ken di ni ze uy gu la yın. O za man du ru mu nuz da ha açık gö rü lür. Şim di ye ka dar siz na sıl yap tı nız? Si zin ne re niz - den tut ma lı, ne re ye ka dar gö tür me li? Ya ni si zi ru hu nu zun en kıl cal da mar la rı na ka dar te miz le mek ge re ki yor ve bu nu da ör güt ten is ti - yor su nuz. Böy le ki şi le ri ben çok iyi ta nı yo rum. Onun için bi zim kar deş hi ka ye si ni de si ze an lat tım. Şim di de, ço cuk luk ta da iş te böy ley miş. De mek ki, da ha o za man dan top lum sal ger çe ği ifa de edi yor muş. O za man bi zim bir eşe ği miz var dı. Ha tır lı yo rum, iki-üç ki şi kal dı rıp eşe ğin üze ri ne bin di ri yor duk. Kol la rı nı ve ba cak la rı nı açı yor ve du ra mı yor du. İn san bi raz gay ret eder, bin me yi be ce rir, ama ya pa mı yor du. İki ki şi el le ri ni tu ta rak, iki ki şi ayak la rı nı tu ta rak an cak öy le ce Halfeti'ye ka dar gi de bi li yor du. İş te bu da bir top lum - sal ger çek lik, tıp kı si zin du ru mu nuz gi bi. Si zin par ti leş me niz de böy le dir. Di ye lim ki par ti bü yük bir at tır ve bi ne ni müt hiş gö tü rür. Şim di si zin bu par ti atı na bi ni şi niz, iş te bi zim or tan ca bi ra de rin o eşe ğe bin di ri liş hi ka ye si ne ben zi yor. At tan düş me ye si niz di ye ip le 16

18 bağ la ma dı ğı mız ne re niz kal dı? Ama yi ne de dü şü yor su nuz. Gün lük ola rak ge liş me le re ba kı yo rum hep böy le. Ta bii be nim is ya nım bu na da kar şıy dı. İş te o gün bü gün dür böy le tu tum la rı hiç sev me dim. Bu ai le ci lik te, ak ra ba lık ta is tis mar var, de dim. İş te si zin par ti leş me tar zı nız bu na ben zi yor. Ne den iyi bir ko mu ta ki şi li ği, yük sek bir is yan cı ve mi li tan ki şi lik çı ka mı yor? İş te bu top - lum sal ne den le dir. Şim di hi ka ye an lat tı ğı ma bak ma yın, bu hi ka ye si zin ya şa mı nı zın ta ken di si, ger çe ği dir. Par ti si la hı nı kim iyi kul la - na bil di? Par ti nin ola nak la rı nı kim iyi de ğer len dir di? Ben çok iyi bi - li yo rum ki, en değ me mi li ta nı mız, ko mu ta nı mız da da hil hep si par - ti nin ola nak la rı üze ri ne öy le bin di ler ki, on ta ne si de on la rı sağ dan, sol dan, ön den, ar ka dan tu tup gö tür mek zo run da kal dı. Sizin par ti - leş me tar zı nız ta kı mın ba şı na, sa vaş çı nın ba şı na be la olan, im kan la - rı kul lan ma yan, kul lan sa da hor kul la nıp çar çur eden tarz da dır. Ya ni as lın da du ru mu nuz ku yu nun di bin de ki Hatice'yi de aş mış. Si zin gi - bi PKK'lileri kur tar mak Hatice'yi kur tar mak tan da ha zor dur. Si zin böy le ol ma ma nız, an cak çok yük sek se vi ye li bir mi li tan laş - mak la müm kün dür. Ama doğ ru dü rüst iki laf söy le me si ni bil me ye - cek, ba sit bir par ti ku ra lı nı bi le iş let me ye cek si niz ve ben PKK'liyim di ye cek si niz! Ben si ze ör nek ve ri yo rum, grup grup in - san im ha olu yor, ama on yıl lık sa vaş çı lar ol duk la rı hal de bu ra sı teh li ke li, ben bu ra da kal mı yo rum di yen bir tek mi li tan çık mı yor. Biz düş man la sa va şım için de yiz. Bir ba şa rı anın da hur ra he men aya ğa kal kı yor lar. Böy le bir çok ey lem yap tı nız. Nor mal adım la rı nı - za bi le dik kat et me den yüz ler ce ma yı na bas tı nız. Pe ki siz çıl gın mı - sı nız, ken di ni ze hiç acı mı yor mu su nuz? Düşmana çok sa yı da si lah kap tır dı nız. Bir si la hı ül ke ye ta şır mak için bi le ben ne fes ne fe se bir haf ta mı har ca dı ğı mı iyi bi li yo rum. Her gün ro ket kap tı rı yor lar. Hal - bu ki bir ro ket be nim için otuz düş man eder. İn san na sıl bu ka dar vic dan sız olur? Böy le ucuz kay be den le re bu nu so ru yo rum. Kal dı ki he pi niz bun dan so rum lu su nuz. Bu te mel de, na sıl bir ki şi ol du ğu nu - zu ta nım la mak için ken di ni ze bun la rı so run. Çün kü ör güt lü ola bil - se niz bu du rum la ra fır sat ver mez si niz. Bu nun so nu cun da tüm iş ler hep ba na yük len di. Bu da ra cık yer de de ne tim ci de be nim, mü fet tiş de be nim, yü rü tü cü de be nim. Si zin ne den böy le ol du ğu nu zu açık la ma ya ça lı şı yo rum. Ya şam so rum lu - 17

19 lu ğu öy le ba sit bir so rum lu luk de ğil dir. Es ki den ba na ipi ni ko par - tan der ler di. Ger çek te ise ipi ni bu dün ya ya aman sız bağ la yan bir ki şi var sa o da be nim. İpi ni ko pa ran lar ise siz ler si niz ve bu nun so - nu cun da si ze bi nen bi ne ne, gö tü ren gö tü re ne. Ben hiç ol maz sa ipi - mi bağ la mı şım hal ka ve hiç kim se de be nim sır tım da de ğil dir. Çün - kü kim se nin böy le yap ma sı na izin ver mi yo rum. Bü tün bun lar si zin ken di ni zi sor gu la ma nız için çok önem li dir. Aca ba par ti li le şe bi le cek mi si niz, te mel doğ ru la rı kav ra ya bi le cek mi si niz? Bu na gü cü nüz var mı? Bel li ki du ru mu nuz kur tar ma lık ve si zi bu du rum dan par ti kur ta rır. Za ten si zi kur tar ma nın doğ ru yo lu - nu da gös te ri yo rum ve si zi kur tar ma ya ça lı şı yo rum. An cak bu, si zin san dı ğı nız gi bi de ğil, bi zim söy le di ği miz gi bi olur. Si zin kur tu lu şa hak kı nız var, ama bu, par ti ye ken di ni zi da yat tı ğı nız gi bi ol maz. Par - ti bir kur tu luş ör gü tü dür ve bü tün iliş ki le riy le, yö ne tim le riy le, sa - vaş çı la rıy la, ola nak la rıy la sa de ce ve sa de ce kur tu luş için dir. Ben, ken di me ha kim olan bir an la yı şı da ha si ze söy le ye yim: Be nim ta - sar ru fum da bir çok maddi-manevi PKK de ğe ri var. Ama es ki den ye - di ğim ye mek ler en de ğer li ve ta dı olan ye mek ler, o za man so lu du - ğum ha va ise gü zel ko kan ha va lar dı. Kı sa ca o dö nem ler, ben ya şı - yo rum de di ğim dö nem ler di. Ama par ti leş tik ten, so rum lu lu ğu üst - len dik ten son ra her şey pro fes yo nel dir. Sa de ce par ti için, ya şa mak için ye mek ye ni li yor. Do la yı sıy la ta dı var mı yok mu, uy ku alı nı yor mu alın mı yor mu bel li de ğil. Çün kü bir pro fos yo nel için ar tık bu ko nu lar faz la me se le ol maz. Za ten bu ka dar ağır so rum lu lu ğu üst - len dik ten son ra bü tün bun lar hi ka ye dir. Be nim gi bi bu ka dar işi ba - şar mak la an cak ken di ni ya şa ta bi le ce ği ni, ölüm fer ma nı nı an cak böy le bo za bi le ce ği ni kav ra dık tan son ra uyu mak müm kün mü? Na - sıl "zen gin lik var üze ri ne ko na yım di ye ce ğim! Böy le der sem za ten ba şa rı lı ola mam. Şim di bir çok kur naz, ta mam im kan lar var, kul la - na bil di ğin ka dar kul lan di yor. Ya ni kur tar ma lık du rum da olan la rın bir den bi re ken di le ri ni dev let ye ri ne koy ma lar söz ko nu su dur. Ko lay yet ki ler, ko lay ko mu tan lık lar, ko lay ken di ne gö re ayar la ma lar var. Ba zı la rın da bu, gö zü ka ra lı ğa ka dar gi di yor. Eğer bi ze say gı nız ol sa, bi raz bak ma yı bil se niz, bu ar ka daş bun - ca yet ki nin sa hi bi dir ve ken di kad ro la rı nı ken di si ya ra tan bir adam - dır, bu adam na sıl ya şı yor di ye dü şü nür sü nüz? Yi ne in san la ra, pa - 18

20 ra ya, ya şam di ye bel le diğimiz her şe ye na sıl bir il gi si ve iliş ki si var; bu na kar şı lık biz ne ya pı yo ruz di ye kı yas lar sa nız, bin ler ce hu su su açık lı ğa ka vuş tu ra bi lir si niz. Ama siz çok ben cil ol du ğu nuz için, ele ge çir di ği niz yet kiy le tat min olur su nuz. Hal bu ki ben as la yet ki le rim - le tat min ol mam; ol mak şu ra da kal sın, yet ki nin ge rek le ri ni bü yük bir azap la yü rü tü yo rum. Oy sa ço ğu ar ka da şı mız ko mu tan lı ğı ele ge - çir di mi ken di si ni tat min et miş olu yor. Hal bu ki çok açık; bu nun ağır so rum lu lu ğu var dır ve mut la ka bü yük ge liş me le ri ba şar mak zo run - da dır. İş te ken di ni böy le de ğer len dir me si ge re kir ken, yet ki yi al dım mı bu ka dar in san la is te di ğim gi bi oy na ya rak ken di mi ya şa tı rım di yen ler var. Bu bir su is ti mal dir ve biz de ne ka dar yay gın ol du ğu nu gö rü yor su nuz. İş te bu nu tar tı şa cak sı nız. De mek ki tar zı nız da çok bü yük yan lış lık lar var. Hem par ti ye ka - tı lır ken, bir kur ta rı cı gi bi de ğil bir kur tar ma lık gi bi ka tı lı yor su nuz, hem de par ti le şir ken ve par ti için de yetki-güç sa hi bi olur ken bir kur tu luş sa vaş çı sı gi bi de ğil, da ha çok bir özel mül ki yet çi, bir hır - sız, ucuz bir ik ti dar sev da lı sı gi bi dav ra nı yor su nuz. İş te siz le ri bu te mel de so ruş tu ru yo ruz ve yar gı lı yo ruz. Bu nun için de, PKK so - run la rı ne ler dir der ken, iş te an la şı la ma yız, ken di mi zi da ya tı rız ve ya şa tı rız di ye yak laş ma yın. Bu sü reç, bir de bu an lam da so nu ca gö tü rü le cek tir. Biz on ya şı mız da bi le bir is yan cı nın bü tün ana özel lik le ri ni ser gi - li yor duk. Siz yıl lar dır PKK'lisiniz, ama be nim on ya şım da ki is yan tec rü be mi bi le esas ala ma ya cak ka dar za yıf sı nız. Bu ka dar ken di ni - zi ağır lık nok ta sı yap ma nız, bu ka dar ör güt be ni ta şı sın de me niz si zi ne re ye gö tü rür? Ne yi ne ka dar kur ta ra ca ğı nı zı önü nü ze koy - maz sa nız ve ay rı ca ör gü tün kur tu luş sa vaş çı la rın dan iba ret ol du ğu - nu bi le mez se niz, onun bü yük sa vaş çı lığı nı ve re mez se niz, o za man ne ya pa ca ğız si zi? Köy lü kur na zı yız, küçük-burjuva uka la sı yız, ken di mi zi ka muf le ede rek da yat ma sı nı bi li riz, ol maz sa ağ lar bir sü - rü nu ma ra ya pa rız di yen üs lup bir kur tu luş çu nun üs lu bu ola bi lir mi? Cid di bir fi zi ki sa kat lı ğı nız var sa ve ya çok bo ğul muş bir ru hu - nuz var sa za ten ye ri niz kur tu luş saf la rı ola maz. Böy le du rum lar yok sa, ta bii ki dört dört lük kur tu luş sa vaş çı sı ol mak zo run da sı nız. Ak si hal de bir ob jek tif ajan sı nız; ıs rar eder se niz bir hi zip çi si niz; da - ha da ıs rar eder se niz bir karşı-devrimci olur su nuz. 19

21 O hal de bir is yan cı gi bi kal mak de ğil de, is yan cı lık tan bir kur tu - luş sa vaş çı lı ğı na ve ora dan par ti mi li tan lı ğı na tır ma nan bir çiz gi ye sa hip ol mak esas tır. Si zin şah sı nız da biz, ger çek ten dü ze nin ege - men li ği ni, dü ze nin ya rat tı ğı ki şi li ği, ta ma men ezil miş, ye nil miş in - sa nın ge ri li ği ni aş ma ya ça lı şı yo ruz. Hiç de ba şa rı lı so nu ca gö tür me - ye cek, şu ve ya bu sı nıf sal te mel de ki şi lik özel lik le riy le is yan eden, ama her şe yi ken di siy le sı nır lan dı rıp ye nil gi ye gö tü ren ti pi aş ma ya ça lı şı yo ruz. Si zin çiz gi niz iş te bu nu ba şa ran bir çiz gi ol mak zo run - da dır. Böy le bir ge liş me yi ben ken di ya şa mım da gös ter dim. Ken di mi ilk is yan öf ke le rin den na sıl plan lı ve ör güt lü bir mi li tan lık dü ze yi ne ge tir di ği mi izah et tim. Bu müt hiş bir ge liş mey di. Si ze ol du ğu gi bi ba na yar dım cı olan bir in san yok tu. He men her şey be nim kar şım - day dı; hat ta sa de ce kar şım da da de ğil, ay rı ca ala ca ka ran lık tay dı. Ya ni iğ ney le ku yu ka zıp su çı ka rır gi bi bir ko num day dım. Mev cut ge liş me yi biz bu bi çim de ya rat mış ken, şim di siz ha zır ku yu dan su çe kip iç me si ni, apay dın lık yol da yü rü me si ni bil mi yor su nuz. Si zin için ala ca ka ran lık ne de mek tir? Han gi ha re ket te bu ka dar te o rik ay - dın lat ma var? Eli ni ze bu ka dar si lah ver mi şiz ve par ti nin şa ha kal - ka cak bir at gi bi ol ma du ru mu var, ama siz bin me si ni bi le bil mi yor - su nuz. O za man ben si zi ne ya pa yım? İş te bi ra de rin hi ka ye si! Za ten di ğer bi ra de rin du ru mun da bu da ha da so mu ta ka vuş tu ve si ya si an - lam da ne mal ol du ğu or ta ya çık tı. An lat tı ğım yal nız ca be nim hi ka yem de ğil; bu bir Kürt hi ka ye si - dir. Aşi ret kül tü rü, köy lü ve ya küçük-burjuva ol ma sı önem li de ğil, bu bü tün bir sos yal ger çek li ği ifa de edi yor. Siz böy le alış tı rıl mış sı - nız ve be nim de is ya nım bu na dır. Bu nu mut la ka an la ya cak sı nız. Unut ma yın ki, ger çek PKK ta ri hi be nim ya şam ta ri him dir. Ben is - ter dim ki, par ti ta ri hi si zin de ta ri hi niz, hem de an lı şan lı bir ta ri hi - niz ol sun. Ama ya pa mı yor su nuz. Ta rih ola bil me niz için bir is yan cı - nın, bir kur tu luş çu nun aman sız özel lik le ri ne sa hip ol ma nız ge re kir. İş te be nim ya şam özel lik le rim or ta da; Türk çe ko nu şu yo rum ama net ko nu şu yo rum, bir el ha re ke ti yap sam o bi le net tir, he men her dav ra nı şım net tir, dö nüş tü rü cü dür, an lam lı dır. Si ze ba kı yo rum ve ne yi niz den ne an la ya yım di ye dü şü nü yo rum. Siz den ne çı kar? Gel - miş si niz, ama si zi na sıl par ti li leş ti re yim? Al tın tep si de par ti li leş tir - 20

22 me yi sun sak bi le ben has ta yım, is te mi yo rum di ye atı yor su nuz. Sen has ta sın, iş te at var, bin se ni gö tü rüp te da vi ede lim di yo ruz, ama yok, ben çok tan öl mü şüm di yor su nuz. Hal bu ki Türk po li si, Türk jan dar ma sı si ze bi ner ken na sıl si zi şa ha kal dı rır, bi li yor su nuz. Si zi as ker ya par ken, bir suç lu ola rak yar gı lar ken na sıl ha zır ol a ge çi rir, na sıl rap rap yü rü tür ve siz de bun la rı ya par sı nız, bi li yor su - nuz. Pe ki ne den böy le olu yor? Ne den biz si zi müt hiş yü rü te mi yo ruz da, on lar si zi yü rü tü yor? Bu si zin amaç la rı nız doğ rul tu sun da mı dır, si ze çı kar mı va at edi yor? Ha yır, sa de ce eşe ğe uy gu la nan tak tik ge - re ği dir. Böy le ol ma dı ğı nı zı id dia ede bi lir mi si niz? Pat ron için dört dört lük ça lış ma ya, di sip li ne ko yul maz mı sı nız, tek bir ha ta ya par mı sı nız, hat ta bi raz ka zan mak için kan ter için de kal maz mı sı nız? Pe ki par ti de ğer le ri ni al tın dır di ye sun sak aca ba il giy le yak la şa bi - li yor mu su nuz? As lın da için de yet ki, pa ra ve uğ ru na kan ter dök tü - ğü nüz mad di de ğer ler de var dır, ama an la mak is te mi yor su nuz. Pa - ra lı as ker ve ya baş ka la rı nın as ke ri ol mak ho şu nu za gi di yor. Çün kü bu na alış tı rıl mış sı nız. Ben bu na ya şa mı en kö tü öğ ren me tar zı de - rim. Pavlov'un de ne di ği öğ ret me tar zı dır bu. Ve çok il kel bir öğ ret - me ve öğ ren me dir. Bun dan ke sin lik le kur tul mak ge re kir. Bu nun si - ya si an lam da ifa de si şu dur: Ya böy le bir kur tu luş çu nun özel lik le riy - le yü rü yüp ya şar sı nız, ya da üze ri ne bi ni le cek eşek si niz. Bu nun or ta yo lu yok tur. Ben çok in ce le yip araş tır dım, eğer üçün cü yol ol say dı ben de ner dim. O ço ğu nu zun ba yıl dı ğı or ta yol yok. Ya düş ma nın bin di ği eşe ğin yo lu, ya da kur tu luş çu nun yo lu var. De mek ki san dı ğı nız gi bi ya şa ya maz sı nız. Ben bu ra da şu nu da söy le ye yim ki, siz fa na tik bir mü rit tu tu mu nu da ser gi li yor su nuz. Kürdistan'da ta ri kat lar da böy le mü rit ler, şeyh aş kı na ken di le ri ni ate - şe atar lar. Bi li yor su nuz, Bar za ni ler de böy le bir ör güt len mey di. Ha - la bu KDP böy le bir ör güt tür. Bar za ni ler şeyh tir, di ğer le ri de mü rit gi bi dir. Bu gün bun la rın bu ya pı sı nı çok da ha iyi an lı yo ruz. İş te bi - zim ör gü tü de böy le ele alan lar az de ğil. Ya bir ko ma lık has ta gi bi, ya da bir fa na tik mü rit gi bi yak la şı yor su nuz. Par ti için ate şe atı lı - yor su nuz. Ben bu na da kar şı yım. Şim di dü rüst ar ka daş la rı mı zın bü - yük bir kıs mı, bu ken di ni kah ra man ca fe da eden ler de da hil mü rit li - ğe oy nu yor lar. Ba na gö re bu fe da kar lık mü rit tar zın da de ğil, bi zim 21

23 ön gör dü ğü müz tarz da ge liş ti ril me liy di. Kürdistan'da mü rit ler çok, ama bun la rın hiç bir şe yi kur ta ra ma dık la rı da or ta da dır. Mü rit lik ta - ri hi biz de hiç bir şe yi ka zan dır ma dı ğı gi bi, ajan la rı, şeyh le ri şi şir - mek ten öte ye bir so nuç da ver me miş tir. Bi li yor su nuz, Bar za ni ör güt len me sin de ağa lık bu gü ne ka dar ya - şa tıl dı. İş te si zin bu an la yı şı nız da içi miz de ağa üre ti yor. Mü rit lik ile ağa lık ara sın da çok ya kın bir iliş ki bu lu nu yor. Bir li ğin çok ge ri ve fa na tik ki şi lik le ri üze rin de ko mu tan bir ağa olup çı kı yor. PKK'deki ağa laş ma nın mü rit lik le iliş ki si var dır; bu öz gür lük ve mi - li tan tar zı mız de ğil dir. Bu nu ke sin lik le aş mak ge re ki yor. Za ten dik - kat edin, bir ta ne ağa otuz ta ne mü ri di bir çır pı da im ha et ti ri yor. Ko mu ta ha ta sın da kay be den ler kim ler dir; PKK'nin ger çek sa vaş çı - la rı mı dır? Ha yır, gel sin ler ba na da kay bet tir sin ler. Ba na da her gün bin de fa kay bet ti ril mek is te ni yor, ama ben uya nı ğım, ba na ko lay kay bet ti re me ye ce ği ni zi he pi niz çok iyi bi li yor su nuz. Fa kat bir bi ri - ni ze çok kay bet tir di ği ni zin de far kın da sı nız. Bu ra da da bir çe liş ki var ve bu nu çöz me niz ge re ki yor. Bel li ki ne kur tar ma lık du rum lar, ne ağa laş ma, ne mü rit leş me as - la doğ ru par ti li leş mek an la mı na gel mi yor. Bun lar la da hiç bir şey kur ta rı la mı yor. Par ti li leş me nin ba zı özel lik le ri var dır. Mü ri din özel - lik le rin den uzak la şın, ağa nın özel lik le rin den uzak la şın; bir küçükburjuvanın, bir or ta yol cu nun tar zı olan key fi yet çi ve ken di li ğin den - ci tarz dan uzak du run, da ha da kö tü sü ken di ni bir mal gi bi sun mak - tan uzak du run. Bir or ta yol cu key fi ve ken di li ğin den ci her şe ye var - dır, ama ger çek te hiç bir şe ye yok tur. Laf ya par ama pra ti ği yok tur; söz söy ler ama ya rım söy ler; ba şı nı söy ler so nu nu ge tir mez; ilk adı - mı atar ama son adı mı ge tir mez; ka rar ve rir ama uy gu la ma sı yok - tur; te o ri si var dır ama pra ti ği yok tur; ce sa ret li dir ama us ta lı ğı yok - tur; fe da kar lık ya par ama so nu ca bağ la maz. İş te böy le bir sü rü özel - lik ler le o, as lın da par ti için de bir be la dır. Za ten top lu mu mu zun ana göv de si böy le dir ve aşıl ma dan kur tu luş çu olu na maz. Si ze da ha iyi an la ta bil mek için, ben ken di öy kü mü an lat tım. Öz - gür lük il ke si ni biz zat na sıl oluş tur duk gör mü yor mu su nuz? Öz gür - lük il ke si ni laf la söy le mek de hiç bir şey ifa de et mez. Onun aman sız sa va şı mı nı na sıl ge liş tir dik, gör mü yor mu su nuz? Eğer gö re mez se - niz, siz par ti li leş mek ten, do la yı sıy la in san laş mak tan, ulu sal laş mak - 22

24 tan, si ya sal laş mak tan, sos yal leş mek ten, kül tür leş mek ten, kı sa ca sı bir bü tün ola rak ya şa mak tan bah se de mez si niz. Par ti ter bi ye si de yip geç me mek ge re kir. Ben ni ye üre tim de hep bir nu ma ra yım. Si ze biriki ola yı an lat tım. Ben buğ day tar la la rın da yol ma yol dum, pa muk tar la la rın da pa muk top la dım ve ba zı di ğer iş le ri de yap tım. Ama ger çek ten tüm iş le rim de ku sur suz dum ve çok te miz iş ya pı yor dum. Yi ne okul sü re cim de hep bi rin ciy dim, ke sin lik le kop yey le ve or ta pu an la sı nıf geç me dim, ezi ci ola rak pe ki yi ile sı nıf geç tim ve sağ cı - sıy la, sol cu suy la tüm öğ ret men le ri min bir no lu göz de siy dim. Son ra dev rim sü re ci ne atıl dık. İlk is ya nı Si ya sal Bil gi ler Fakültesi'nde pat - lat tık. O gün bu gün dür ön de riz ve bi rin ci sı ra da yer alı yo ruz. Ama na sıl? Res men ve fi i len sis te me kar şı adım at tık ve is yan et tik. İş te bu da res mi is yan dır. Üze rin den tam yir mi üç yıl ge çi yor; o gün bu gün dür ne fes ne fe se ay nı so rum lu luk la, ko lay ye nil me yen ve iğ ne ucu ka dar bir fır sa tı bi le de ğer len di ren bir tu tu mun sa hi bi ola rak yü rü yo ruz. As la ye nil - me miş ola rak iş te or ta da yız. Mi li tan lık de di ğin ve ya te miz iş yap ma de di ğin böy le olur. Di ye cek si niz ki, o sen sin ve öy le ya pa bi li yor - sun. Evet, be nim ama, bu gün bir bü yük ha re ke ti de böy le ina nıl - maz ko şul lar da sı fır dan alıp bu du ru ma ge tir me nin adı dır da bu. Ço ğu nuz ya şa mı nız da kü çük bir çı kar için kırk tak la atar sı nız. Meş hur dur, bir çöp çü lük, bir be le di ye me mur lu ğu için bin ki şi kı ran kı ra na mü ra ca at ta bu lu nur. Ben ken di işi mi al tın işi gi bi gö tü rü rüm ve bu işin ya ra ta ma ya ca ğı bir so nuç yok tur. Ama ken di ni ze so run, ne den kü çük bir me mu ri yet için bu ka dar tak la atı yor su nuz da, al tın bir işe ko şa mı yor su nuz? Dev rim işi ka zan dı ra maz mı? Ha yır, dev - rim işi nin ka zan dı ra bi le ce ği or ta ya çık mış tır. Maddi-manevi bü tün ka za nım la ra yol aça bi le ce ği gö rül müş tür. Bir de fa dev rim sa na tın da yok sul luk, aç lık yok tur. Di ye cek si niz ki, ta bii sen halk tan al dın, sağ dan sol dan bu lup bu luş tur dun. Ga yet ta bii bu hal kın işi dir ve halk ka tı la rak yü rü tü lür, ben de halk tan al dım. Za ten baş ka tür lü sü de yan lış tır. Bir dev let ver sey di ve ya Al lah gök ten ba na yağ dır mış ol say dı, bu yan lış olur du. Hal kın iş le ri ni hal kı ka ta rak yü rü te cek sin; ama doğ ru yü rü te cek sin, hal kın kur tu lu şu te me lin de yü rü te cek sin. Halk ön der li ği bu dur. Biz hal kı ya rın da ha çok ça lış tı ra ca ğız; eğer doğ ru ça lış tı rır sak her ta ra fı gü rül gü rül akan cen net gi bi bir ül ke 23

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 20-21 Ara lık 2003 An ka ra Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı /630 İl mi Eser ler / 19 Redaksiyon Doç. Dr. İs ma

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 975-6324 -06-6 Kitabın Adı Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Köylü

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

www.islamic-invitation.com F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

Beyaz Diş. Jack London

Beyaz Diş. Jack London Jack London Beyaz Diş Jack London: Maceraperest-yazar. Bir müddet John Barleycorn kimliğiyle de yaşadı. İntihal ettiği iddia ediliyor: Şüyuu vukuundan beter. İntihar ettiği kabul ediliyor: Şüyuu vukuundan

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI

PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI Weşanên Serxwebûn 1 3 Weşanên Serxwebûn: 72 PKK 5. Kongre Kararları İÇİNDEKİLER Birinci baskı: Mayıs 1995 İkinci baskı: Temmuz 1995 Parti üzerine karar Ulusal ordulaşma üzerine

Detaylı

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer:

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer: SAKIZKÖY GÜNCELER Azad Ziya Eren 27 Ekim 1976 da Diyarbakır da doğdu. Bijar ve Mari Jiyan adında iki çocuğu var. Kültür sanat politikaları üzerine makaleleri Avrupa Birliği Yayınları nda yayımlandı. Uluslararası

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 1 2 CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 3 1995, Can Sanat Yayınları A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

B NB R GECE MASALLARI

B NB R GECE MASALLARI B NB R GECE MASALLARI Âlim Şerif Onaran 1921 de Manisa n n Kula ilçesinde do du. zmir de Erkek Ö retmen Okulu nun orta bölümünde ö renciyken bir müzik ö retmeninin özendirmesiyle müzi e yöneldi. Şark sözlerini

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

SUNU. Sınıf Pusulası /1

SUNU. Sınıf Pusulası /1 SUNU Merhaba; Bir Yüz yı lın Ar dın dan baş lık lı ya zı, 20. yüz yı lı iki dün ya gö rü şü açı sın dan ele alı yor. Bir ta raftan 21. yüz yı la gi rer ken ka pi ta list dün ya ve em per ya liz min ge

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı