1. A şağıda verilen geom etrik cisim leri isimlendirip altların a kenarları ve kenar uzunluklarını sem bolle yazınız. 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. A şağıda verilen geom etrik cisim leri isimlendirip altların a kenarları ve kenar uzunluklarını sem bolle yazınız. 6"

Transkript

1 M A T E M A T İK Y A Z IL ISI Ö R N E Ğ İ A şağıda verilen geom etrik cisim leri isimlendirip altların a kenarları ve kenar uzunluklarını sem bolle yazınız A dıl... Adı2... Adı3... Adı4... Kenarları: Kenarları: Kenarları: ^.A şağ ıd ak i T üm celerd en Doğru Olanın Başına (D) Yanlış Olanın Başına (Y) Koyunuz. a. ( ) İki tane dik açısı olan üçgene dik üçgen denir. b. ( )Karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. c. ( )Açının kenarları uzatıldığında açının ölçüsü değişir. d. ( )Eşkenar üçgenin kanar uzunlukları birbirine eşittir. e. ( )En büyük dar açının ölçüsü 89 dir. f. ( )Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dir. g. ( )Üç açısı da geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir. h. ( )Üçgen sem bolle gösterilir, kare ve dikdörtgen sem bolle gösterilm ez i. ( )Doğru açının ölçüsü 180 derecedir. j. ( ) İkiz kenar üçgenin üç kenarının uzunluğu birbirine eşittir. 3. A şağıda verilen g eo m etrik şek illeri isim lendirip a ltla rın a yazınız. 4.A şağıda verilen geom etrik cisimlerin altların a köşe, kenar ve açı sayılarını yazınız. Köşe sayısı:... Köşe sayısı:... Köşe sayısı: Kenar sayısı: Kenar sayısı:... Kenar sayısı: Açı sayısı:... Açı sayısı:... Açı sayısı:... 5.A şağ ıd ak i üçgende? olan y erin açısı kaç d e re c e d ir?

2 6. A şağıdaki açıları g ö s te rip, isim lendirip, açıölçerinizle ö lç erek a ltla rın a açı çeşitle rin i yazınız. 7. A şağıda verilen geom etrik şekillerin köşegenlerini çizerek gösteriniz. 8.A şağıda verilenlere göre istenen açıyı hesaplayınız. A 9.A şağıda verilenlere göre A açısını kaç d e re c e hesaplayınız. A s(/ B)= 40 A açısı kaç d ere c e d ir? 10.A şağıda verilen üçgenleri açı çeşitlerin e göre eşleştiriniz. Dik Açılı Üçgen D ar Açılı Üçgen Geniş Açılı üçgen

3 ll.a şağ ıd a k i üçgende istenilen açıyı hesaplayınız. A sfa)= 5 7 ve s(b)= 7 3 s(c)=? B C 12. A şağıdaki üçgende istenilen açıyı hesaplayınız. / \ K s(m)=? 13.A şağıdaki çizim de istenilen açıyı hesaplayınız. D A s(/ E)=? E F A şağıda verilen üçgenleri kenarlarına göre çeşitlerini yazınız. 4 cm 4 cm 3 cm 1 5.Aşağıdaki geom etrik şeklin kenarlarına a it isim lendirm elerden hangisi y an lıştır? K L A) [KM] C) [LM] B) [MN] D) [NL] M N 16.A şağıdaki a ç ılard an hangisi b ir geniş açıdır? A) G= 89 B) B= 19 C)M=90 D) H=91

4 Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit, bütün açıları aynıdır. Miki F aren in anlattığı üçgen aşağıdakilerden hangisidir? A) Eş açılı üçgen B) İk iz kenar üçgen C) Ç eşit kenar üçgen D) Eşkenar üçgen 18. labl= 4 cm ve lbcl= 2 cm olan b ir ABCD d ik d ö rtg en i çiziniz. M A T E M A T İK Y A Z IL IS I Ö R N E Ğ İ - 2 A )A şağıdaki cüm lelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) h arfi koyunuz. 1) ( )Açının iki kenarı vardır. 2) ( ) Açıları köşesine yazdığım ız büyük harfle isimlendiririz. 3) ( ) Açıyı cetvel ile ölçeriz. 4) ( ) Üçgenin iç açıları toplamı 180 dir. 5) ( ) Üçgenin 3 tane köşegeni vardır. 6) ( ) D ikdörtgen ve karenin açı ölçüleri birbirine eşittir. 7) ( ) İki kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. 8) ( ) A harfinin bir tane simetri doğrusu vardır. B) A şağıda k en ar uzunlukları verilen C )A şağıda açıları verilen üçgenlerin üçgenlerin çeşitlerini yazınız. (K en arların a göre) çeşitlerini yazınız.(açı a rın a göre) K en ar U zunlukları Üçgenin Çeşidi Açı Ö lçüsü Ü çgenin Çeşidi 12,14,12 80,55,45,8 oct8, 90,40,50 14,15,16 89,47,44 10,17,23 125,30,25 9,8,8 100,65,15 C )A şağıda ölçüleri v erilen a çıların çeşitlerini yazınız. 12 = = =. 167 = = = 55 = = =

5 D) A şağıda verilen şekillerin köşegenlerini çizelim ve altların a kaç tane olduğunu yazalım. F)A şağıdaki şekillerin sim etri d o ğ rularını çiziniz. G )A şağıdaki so ru lard a doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 1) Açı ölçü birim i aşağıdakilerden hangisidir? A) açıölçer B) gönye C) derece D) iletki 2) Aşağıdaki kenarlardan hangisi A BN M karesine ait değildir? A) [AB] B) [AN] C) [MN] D) [BN] 3) A şağıdaki şekillerden hangisi açı belirtir? 4)A şağıda verilen örü n tü d e boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelm elidir? A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 Y u k arıd ak i ö rü n tü n ü n devam ı aşağıdakilerden hangisidir?

6 6)A şağıdaki örü n tü d e boş bırak ılan yere hangi sayı gelm elidir? A) 10 B) 30 C) 35 D) 25 7) Y andaki açıölçerle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? A) 140 B) 135 C) 130 D) 120 8) En büyük dar açı ile en küçük geniş açının ölçüleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) M A T E M A T İK Y A Z IL IS I Ö R N E Ğ İ M ELDA kelimesinin harflerinin şifresi ise EDA kelimesindeki harflerin şifresinin oluşturduğu sayı kaçtır? A-402 B-409 C-904 D A şağıdakilerden hangisi 40 metreye eşittir? A) 4 hm B) 4 dm C) 4cm D) 4 dam 3. Yandaki şekilde s(abd)=55 ise s(dbc)=? A)35 B) 45 C) 55 D)90 4. Bir doğru açı ve bir dik açının toplamı kaç derecedir? A) 90 B) 270 C)180 D) Birbirinden farklı iki dar açının toplamı en fazla kaç olabilir? A) 90 B) 180 C) 177 D) A şağıdakilerden hangisi en kısadır? A) 10 cm B) 1 dm C) 100 mm D) 9 cm 7 - Bir çıkarma işleminde çıkan 45 fark 32 ise, eksilen sayı kaçtır? A) 13 BC) 45 C) KK+KK =22 ise K+K kaçtır? A)22 B)11 CD)2 9- A BC+ABC+45=513 ise ABC sayısı kaçtır? A)237 B)234 C)334 D) 77 D)324 D) Yandaki açının okunuşu aşağıdakilerden hangisi d eğ ild ir? A) Â Açısı B)KÂM Açısı C) AKM Açısı D) MÂK Açısı

7 11- A B C Yandaki üçgen bir ikizkenar üçgendir. Bu üçgende  = 800 ise, B açısı kaç derecedir? A)45 B) 50 C) 55 D) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) dm B) cm C) kg D) km 13. Doğru açıdan 60 derecelik açıyı çıkarırsak kaç derecelik açı olur? A) 300 B )120 C ) 100 D ) Aşağıdakilerden hangisi en büyük dar açıdır? A) 90 B) 80 C) 99 D) Bir eşkenar üçgende kaç tane 60 derecelik iç açı vardır? A) 3 B)4 C) 2 D) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir. b ) Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir. C) Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür. D) Dik açıların ölçüsü 90 derecedir. 17. En büyük dar açı ile 50 derelik açının toplamı kaç derecedir? A) 90 B) 140 C) 139 D) A Şekildeki s(c) açısı kaç derecedir? A)35 B) 45 C) 50 D) 65 C 19 - Aşağıdakilerden hangisi en uzundur? A) mm B) cm C) m D) km 20- Şekle göre AOB nın ölçüsü (2a) kaç derecedir? A)18 B)32 C)36 D)40

8 M A T E M A T İK Y A Z IL IS I Ö R N E Ğ İ Aşağıdaki açıları adlandırınız ve açı ölçer ile ölçerek kaç derece olduklarını altlarına yazınız. Ö lçü:... Ö lçü:... Ölçü:. 2-Aşağıdaki açıların çeşitlerini altlarına yazınız. Ölçü:. 3- Aşağıda ölçüleri verilen açıları çiziniz ve adlandırınız. s(a)=90 s(m)=125 s(b)= derecelik bir açı ile 115 derecelik bir açının ölçüleri toplamı, doğru açının ölçüsünden kaç derece fazladır? L M Yandaki üçgende s(l) = 40 A olduğuna göre s(k) açısının ölçüsü kaç derecedir? K G F 6. Yandaki şeklin kenar uzunluklarını ölçüp, köşegenlerini ve kenar uzunluklarını sembol kullanarak yazınız. D E

9 7. Aşağıdaki şekilde s(kln) açısı kaç derecedir? s(kln) 8.Dikdörtgenin özellikleri nelerdir? Yazınız. M A T E M A T İK Y A Z IL IS I O R N E G I Aşağıdakilerden hangisi yandaki açıyı göstermez? A- CAB B- BAC C- K D- A 2- AŞAĞIDAKİ AÇILARIN ÇEŞİTLERİNİ VE ÖLÇÜLERİNİ TAHMİN EDEREK YAZINIZ. 3- YANDAKİ ÜÇGEN İÇİN HANGİSİ SÖYLENEMEZ? A-DİK AÇILI ÜÇGEN B-GENİŞ AÇILI ÜÇGEN C-İKİZKENAR ÜÇGEN

10 4- AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KAÇ DİK AÇI VARDIR? A- 1 B-- 2 C- 3 D- 4 / 1 /, % D ar açı ' Dik acı 5- YANDAKİ AÇILARI VERİLEN ÖLÇÜLERLE EŞLEŞTİRİNİZ \ ^ G eniş açı " Dogı u açı " A 6- YANDAKİ ÜÇGENİN TEPE AÇISININ ÖLÇÜSÜ 40 derecedir. TABAN AÇILARINDAN BİRİN İN ÖLÇÜ SÜ KAÇ DERECEDİR? 7-ABCD Dikdörtgenini çiziniz. Üzerinde bir köşegenini çizerek gösteriniz. Kenar uzunluklarını sembol kullanarak yazınız. 8- B ir kenar uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki sınıfın çevresi kaç metredir? A-12 m B- 22 m C- 32 m D- 42 m 9- Uzun kenarı 7 m, kısa kenarı 4 m olan dikdörtgen şeklindeki salonun çevresi kaç metredir? A- 11 m B-22 m C- 20m D- 25 m 10- Dik açılı bir üçgenin dar açılarından biri 30 derecedir. Diğer dar açısı kaç derecedir? A- 30 B-40 C-50 D Aşağıya bir açı çiziniz. Açıyı isimlendiriniz. Açının ismini sembolle gösteriniz. Açının tahmini ölçüsünü sembolle gösteriniz. Açı üzerinde kenar ve köşesini yazarak gösteriniz.

11 M A T E M A T İK Y A Z IL ISI Ö R N E Ğ İ - 6 1) Her birinin ölçüsü diğerinden 10 fazla olan üç açının toplamı bir dik açıya eşittir. En büyük açının ölçüsü kaç derecedir? a) 20 b) 30 c) 40 d) 50 2) Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi köşegendir? a) [ HC ] c) [ HT ] b) [ SC ] d) [ KC ] 3) I. Bütün kenarları birbirine eşittir. II. Tüm açıları eşittir. III. Üç kenarı ve üç açısı vardır. Yukarıdaki ifadelerde anlatılan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? a) Kare c) Eşkenar üçgen b) İkiz kenar üçgen d) Çeşit kenar üçgen 4) ABC = 90 ABD = 55 ise DBC =? a) 35 c) 50 b) 45 d) 55 5) En büyük dar açı ile bir dik açının toplamı kaç derecedir? a) 179 b) 145 c) 130 d) 100 6) Buna göre s(b) açısının ölçüsü kaç derecedir? a) 50 b) 60 c) 70 d) 80

12 8) Aşağıdakilerden hangisinin sim etriği vardır? 9) Yukarıdaki şeklin simetriği hangisidir? C. D 10) Yukarıdaki örüntü bir kurala göre dizilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi "? yere gelmelidir? a) 18 b) 20 c)24 d) 28 11) Yukarıdaki şekilde kaç tane simetri doğrusu yanlış çizilmiştir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 M 12) Yandaki geometrik şekli aşağıdaki ifadelerden hangisiyle isimlendirebiliriz? a) NKML dikdörtgeni b) KLNM dikdörtgeni c) MNLK dikdörtgeni d) LMNK dikdörtgeni A 13) Yandaki üçgende "? ile verilen açı kaç derecedir? ' B a) 950 c) 750 b) 850 d) 650

13 I. Bir üçgenin iç açıları toplamı 1800 dir. II. Karenin 4 köşegeni vardır. III. Dik açı 900 dir. IV. Üçgenin 3 köşegeni vardır. V. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. VI. Eşkenar üçgenin tüm iç açıları 600 den oluşur. 14) Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? a) II - IV b) II - IV - VI c) I - III - V - VI d) I - II - III - IV 15) Bir doğru açı ile bir dik açının toplamı kaç derecedir? a) 2700 b) 4500 c) 1800 d) ) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en büyük ve en küçük dar açı ölçümleri doğru olarak verilmiştir? a) b) c) d) ) Aşağıdaki üçgenlerden hangisi geniş açılı bir üçgendir? 18) Bir üçgenin iç açıları ölçülerinin toplamı, aşağıdaki açılardan hangisi kadar olur? a) doğru açı b) dik açı c) geniş açı d) dar açı 19) İki açının toplamı 74 a) 35 b) 45 farkı ise 36 dir. Büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir? c) 55 d) 65 Yukarıda verilen açılardan hangi iki açının ölçüsünün toplamı dik açının ölçüsüne eşittir? a) s(n) + s(p) b) s(r) + s(n) c) s(p) + s(r) d) s(m) + s(n) 21) Aşağıdaki modellerden hangisine 1 den fazla simetri doğrusu çizem eyiz? a) c) " " d) 22) Evimizin duvarındaki saatte akrep 4 ün üzerinde, yelkovan ise 12 nin üzerinde durmaktadır? İkisinin arasında oluşan açı kaç derecedir? a) 60 b) 90 c) 100 d) ) ? örüntüsünde soru işaretli yere hangi sayı yazılmalıdır? a) 100 b) 105 c) 120 d) 135

14 24) Yukarıdaki örüntüye göre (?) yerine gelmesi gereken şekil kaç üçgenden oluşmaktadır? a) 54 b) 81 c) 96 d) ) Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 M A T E M A T İK Y A Z IL ISI Ö R N E Ğ İ ) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (10 Puan) 1. (...) Üçgenin iç açıları toplamı 180 dir. 2. (... ) Üçgen ve dairelerin köşegenleri çizilebilir. 3. (...) En büyük dar açı 89 dir. 4. (...) [AB], ABCD karesinin bir kenarıdır. 5. (... ) 950 geniş açıdır. 6. (...) Açıları iletki ile ölçeriz. 7. (...) Bir açısı geniş olan üçgenlere "geniş açılı üçgen" denir. 8. (...) Karenin komşu olmayan köşeleri birleştirildiğinde "köşegen" olur. 2-) Aşağıda ölçüsü verilen açıların çeşitlerini altlarındaki boşluğa yazınız. (10 Puan) s(â)=89 s(b)=179 s(c)=90 s(d)=91 s(e)=180 s(f)=61 4-) Aşağıdaki ABC üçgeninde verilmeyen C açısının ölçüsünü bulunuz. (10 Puan)

15 5-) Aşağıdaki şekillerin köşegenlerini kalemle çiziniz ve altlarına kaç tane köşegeni olduklarını yazınız. (10 Puan) 6-) C Yandaki şekilde ABD bir doğru açı ise CBA açısı 120 kaç derecedir? (10 Puan) A B D 7-) Aşağıda her açı çeşidine bir örnek çiziniz. (Köşesi ve bir kolu verilmiştir. Diğer kolunu siz çiziniz.) (10 Puan) K T Y B Dik Açı Doğru Açı Dar Açı Geniş Açı 8-) Aşağıdaki tabloda verilen açılara göre üçgen çeşitlerini yazınız. (10 Puan) Üçgenler İç Açıları Ölçüleri Üçgen Çeşidi PRS 27, 46, 107 HFR 4,98 54, TAL 25, 65, 90 ZTP 175, 3, 2 10-) K L Yandaki Dikdörtgen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru adlandırılmıştır? (5 Puan) A-) KNLM Dikdörtgeni B-) LNMK Dikdörtgeni M N C-) NKML Dikdörtgeni D-) MKNL Dikdörtgeni 11-) Tahtadaki açının sembolle gösterimi (5 Puan) A-) A B-) (A) C-) A0 D-) [A]

16 1) Aşağıda verilen açıları adlandırarak, karşılarına açı çeşitlerini yazınız.(10 puan) < ) , Verilen şekilde; s(aob)=32, s(cod)=36 olduğuna göre; s(boc) açısı kaç derecedir? 4) Aşağıda verilen cümlede açıların büyükleri ile ilgili eksik bilgi verilmiştir. Eksik olan bilgileri tamamlayınız. Dar açılar...açılar,dik açılar...açılar, geniş açılar... açılar, doğru açılar... açılardır. 3) Verilen geometrik şekilleri sembol kullanarak adlandır. Altlarındaki kutuculara yazınız. 4) Üçgenleri açılarına göre sınıflandırarak, şekille gösteriniz. 5) Üçgenleri kenarlarına göre sınıflandırarak, şekille gösteriniz. 6) Aşağıda açıları verilen üçgenleri açılarına göre sınıflandırınız. Üçgen açıları üçgen türü ^

17 ) Aşağıda uzunlukları verilen üçgenleri uzunluklarına göre sınıflandırınız. Üçgen kenar uzunlukları üçgen türü tr, tr, 1 tr, ) Aşağıda verilen üçgenlerde verilmeyen açıyı bulunuz. 9) Aşağıda verilen kare ve dikdörtgenleri adlandırarak, kenar uzunluklarını ve köşegenlerini yazınız.

18 M A T E M A T İK Y A Z IL ISI Ö R N E Ğ İ - 9.Aşağıdaki kelimeleri cüm lelerdeki boşluklara uygun şekilde yazın ız.(2x8=16 p) geniş açı - d a r açı - köşegen - d a r açı - k a re - dik açı - geniş açılı - doğru açı 1)ABCD b i r...adı olabilir. 2) Komşu olmayan köşeleri b irleştiren doğru p a rç a sın a... denir. 3)61 'lik bir açı... 'dır. 4) Ölçüsü 180 olan a ç ıla ra...denir 5)Ölçüsü 90 'den küçük olan a ç ıla ra...denir. 6) Ölçüsü 90 'lik a ç ıla ra...denir. 7) Ölçüsü 90 'den büyük olan a ç ıla ra...denir. 8) Bir ta n e geniş açısı bulunan üçgene...üçgen denir. 2. A şağıdaki ifa d e le rd e doğru olanların b aşın a (D), yanlış olanların b aşın a (Y) h a rfi yazınız. (2x10=20p) 9. (... ) Üçgenin iç açıları toplamı 180 dir. 10. (...) Üçgen ve d airelerin köşegenleri çizilebilir. 11. (... ) Dik açı 90 dir. 12. (... ) Karede 4 ta n e dik açı bulunur. 13. (... ) [AB], ABCD karesinin bir kenarıdır. 14. (... ) 950 lik açı dar açıdır. 15. (... ) Açıları m e tre ile ölçeriz 16. (... ) Üçgenin iki tane köşegeni vardır. 17. ( )A çılar kö şelerin e yazılan küçük h a rfle isim lendirilir. 10. (... ) Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine e ş ittir. 3. Aşağıdaki şekilde s ( TSG ) = olup s ( TDS ) kaç d e re c e d ir? (5p) 5. Aşağıdaki şekilde s( CAB ) açısı kaç d e re c e d ir? (5p) A 4. A şağıda verilen açıları a i t oldukları açı çeşid in e g ö re ayırınız. (3P) s(â)=89 s(b)=179 s(c)=90 s(d)=91 s(e)=180 s(p)= 75 Dar A çılar:... Dik Açılar:... Geniş A çılar:...doğru Açılar:...

19 6. Aşağıda verilen şekillerin sim etri doğrularını çiziniz.(3p) 7. A şağıdaki şekillerin köşegenlerini çiziniz. (3p) 8. İki bütünler açıdan biri 140 d ereced ir. Diğer açıyı dik açıya tam am lam ak için kaç d e re c e açı g erek ir? (5p) A) 9 0 B) 180 C) 4 0 D) Aşağıda verilen ABC üçgeninde verilmeyen s(c) açısı kaç derecedir? (5p) B) s(c)=82 C) s(c)=86 D) s(c)= D ikdörtgen için aşağıdaki ifa d e le rd e n hangisi d o ğ ru d u r? (5p) A) Köşeleri birbiri ile kesişm ez. B) Köşegenin uzunluğu, uzun kenara e şittir. C) Açıları birbirine e ş it ve 90 d erecedir. D) D örtkenarının uzunluğu birbirine e ş ittir. 11.İk i d a r açının toplamı 106 d ereced ir. Bu açılardan biri 5 7 d e re c e olduğuna göre diğer açı kaç d e re c e d ir? (5p) A )49 B) 5 0 C) 6 2 D) Bir dik açı ile d ar açının toplamı 143 ise d ar açının ölçüsü kaç d ereced ir? (5p) A) 3 7 B) 4 8 C) 53 D) Bir geniş açı ile b ir doğru açının toplam ı ise geniş açının ölçüsü k aç d e re c e d ir? (5p) A ) 9 6 B) 104 C) 116 D) Aşağıdaki üçgende s(c) = 5 0 olduğuna göre s(a) açısının ölçüsü kaç d e re c e d ir? (5p) A B C A) 50 B) 4 0 C) 3 5 ' D) 2 5 ' 15. Bir açısının ölçüsü 9 5 olan bir üçgen aşağıdakilerden hangisidir? (5p) A) dik açılı üçgen B) dar açılı üçgen C) geniş açılı üçgen D) doğru açılı üçgen 16. A şağıdakilerden hangisi yandaki karenin adı olam az. (5 p) L E A) LTFE B) EFTL C) LFTE D) LEFT T F

20 M A T E M A T İK Y A Z IL ISI Ö R N E Ğ İ ) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tam amlayınız. ( 5 PUAN ) köşegen kare - kenar - doğru > Bütün açıları 90 olan ve dört kenarı da birbirine eşit olan şe kle...denir. > Üçgenin bütün kenarları birer... parçasıdır. > Dikdörtgenin bütün iç açıları...dir. > Kare ile dikdörtgenin, komşu köşeleri birleştirildiğinde..., komşu olmayan köşeleri birleştirildiğinde...oluşur. 2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) harfi yazınız. ( 5 PUAN ) (...) B ir üçgenin iç açılarından ik i tanesi geniş açı olabilir. (...) Açılar, köşelerindeki harflerle isim lendirilebilir. (...) Açılar, küçük harfle isim lendirilir. (...) B ir açısının öcüsü 90 olan üçgenlere dik açılı üçgen denir. (...) Eşkenar üçgenin b ü tü n kenarlarının uzunlukları b irb irin e e şittir. 3) Aşağıda verilen açıları iletki (açıölçer) yardımı ile ölçerek altlarına yazınız. ( 10 PUAN ) 4) Aşağıda verilen açıların kollarını ve köşelerini isimlendirerek, ölçülerini sembol ile gösteriniz. ( 10 PUAN )

21 5) Aşağıda verilen açının diğer kolunu belirtilen ölçüye göre iletki (açıölçer) ile tam amlayınız. ( 10 PUAN ) 6) Aşağıda verilen dikdörtgenin köşegenlerini çizerek isimlerini yazınız. ( 1 0 PUAN ) 1.Köşegen: 2.Köşegen: 7) Aşağıda verilen şeklin simetri doğrularını üzerinde çizerek gösteriniz. ( 1 0 PUAN ) 8) Aşağıdaki üçgenlerdeki verilm eyen açıları yanlarına işlem yaparak bulunuz. ( 1 0 PUAN ) a) F A B

22 9) Aşağıda verilen şekillerin simetri doğrularına göre yansım alarını çiziniz. (1 0 PUAN) a) b ) ÇOKTAN SEÇMELİ ( H er soru 4, Toplam 20 PUAN ) 10) Yanda verilen ABCD bir kare ve [AC] karenin köşegeni olduğuna göre;? ile gösterilen açı kaç derecedir? A. 3 0 B. 4 5 C. 60 D ) Yanda, Kaan'ın Matematik dersinde yaptığı açı eşleştirme etkinliği gösterilm iştir" Tabloya göre Kaan, eşleştirm elerin kaç tanesini doğru yapmıştır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 12) Aşağıda verilen şekillerden hangisinin köşegeni doğru çizilmiştir? A. B. C. D köşegen

23 13) Yanda verilen EFH üçgeni bir dik üçgen ve HEF açısı 32 olduğuna göre, (? ) ile belirtilen açı kaç derecedir? A. 60 B. 58 C. 4 5 D ) " M " köşesindeki açının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? N M A. Dar açı C. Geniş açı B. Doğru açı D. Dik açı K L M A T E M A T İK Y A Z IL ISI Ö R N E Ğ İ - 11 A - A şağıdaki ifadelerden doğru olanların D harfini, yanlış olanların Y harfini yuvarlak içine alınız. 1- Bütün kenarları ve açıları eşit olan dörtgenlere dikdörtgen denir. D Y 2- Dikdörtgenin ve karenin bütün kenarları birbirine diktir. D Y 3- Karenin dört köşesi üç açısı vardır. D Y 4- Ü çgenin 2 köşegeni vardır. D Y 5- Üç büyük harfle belirtilen bir açıda ortadaki harf, açının köşe noktasıdır. D Y B - A şağıdaki ifadelerde boş bırak ılan yerleri doğru o larak doldurunuz. 1- Aynı doğrultuda olmayan üç nokta birleştirilirse...elde edilir. 2- Ölçüsü 90 derece olan açılara...denir. 3- Üçgenler açılarına g ö re... ü ç g e n,...üçgen ve üçgen olmak üzere.... e ayrılır. 4- Ölçüsü 180 derece olan açılara... denir. 5- Aynı noktadan çıkan iki ışın arasındaki bölgeye... denir. 6- Doğrusal olm ayan üç noktanın birleştirilm esiyle oluşan kapalı şekle.. 7- En büyük dar a ç ı... derece, en büyük geniş a ç ı...dir. 8-Bir üçgenin iç açıları to p lam ı...derece, kare ve dikdörtgenin ise 9- Okunuşlarını sembolle gösteriniz. DRF üçgeni :... KN doğru parçası :... v e y a İki dik açının birleşim i...açıyı oluşturur. C - A şağıdaki soruları doğru o larak cevaplayınız. 1- Ü çgenler kenar uzunluklarına göre kaça ayrılır? A şağıya yazınız....denir... derecedir. FS doğru parçasının uzunluğu : 2- Açı çeşitlerini aşağıya yazınız. 3- B ir ABCD karesi veya dikdörtgeni kaç değişik şekilde adlandırılabilir? A şağıya yazınız. 4- Açı çeşitlerine göre saat üzerinden zam an belirtiniz. Örnek : Saat 11 olunca dar açı oluşur. S a a t... olunca geniş açı oluşur. S a a t...olunca dik açı oluşur. S a a t... olunca doğu açı oluşur. 5- Bir DFH dik üçgeninde D açısı 50 derece ise H açısı kaç derecedir?

24 6- A şağıda soru işareti ile gösterilen açının ölçüsünü bulunuz. ( İşlem le ) 7- A şağıda ölçüsü verilm eyen açıları bulunuz. ( İşlemle ) 8- A şağıya geniş açılı bir üçgen çizerek açılarını yazınız. 9 - Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde açı oluşturan harf sayısı daha fazladır? A. OKUL B. M ÜDÜR C. SINIF D. TAHTA 10- Ölçüsü 91 olan açı hangi tür açıdır? A. dik açı B. dar açı C. doğru açı I. geniş açı

25 AÇILAR VE ÜÇGENLER TESTİ Yandaki zarfın A ve B açısının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğru Açı B) Geniş Acı C) Dik Açı D) Dar Açı 2. Aşağıdaki şekillerden hangisinin bütün açıları geniş açıdır? O " A) B) C) 3. Yandaki şekilde kaç tane dar açı vardır? A) 5 B) 10 C) 7 D) 11 Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır? A) 5 B) 7 C) 6 D) 8 Yandaki üçgende verilm eyen açı kaç derecedir? A) 74 B) 85 C) 50 D) 70 Yandaki üçgende verilm eyen açı kaç derecedir? A) 74 B) 85 C) 50 D) 70 Yandaki üçgen açılarına göre nasıl adlandırılır? A) Dar Açılı Üçgen B) Dik Açılı Üçgen C) Geniş Açılı Üçgen D) Eşkenar Üçgen Yandaki üçgen açılarına göre nasıl adlandırılır? A) Dar Açılı Üçgen B) Dik Açılı Üçgen C) Geniş Açılı Üçgen D) Eşkenar Üçgen

26 9. Aşağıdaki üçgenlerin hangisinde 90o lik bir açı vardır? D) ABC üçgeninin taban açılarından biri kaç derecedir? A) 144 B) 62 C) 72 D) 82 Yandaki üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) İkizkenar Üçgen B) Çeşitkenar Üçgen C) Dik Üçgen D) Eşkenar Üçgen Yandaki KLMN bir karedir. KNL açısı kaç derecedir? A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 Yandaki üçgende C açısı kaç derecedir? A) 29 B) 30 C) 39 D) 40 Yandaki ABC üçgeninde A açısı kaç derecedir? A) 75 B) 70 C) 80 D) 85 Yandaki üçgen ikiz kenar üçgen olduğuna göre A açısı kaç derecedir? A) 75 B) 70 C) 80 D) Aşağıdakilerden hangisi ikizkenar üçgendir? A) B) C)

27 MATEMATİK ı Aşağıdaki şekillerin hangisinin geniş açısı yoktur? A) B) A B C Yukandaki açıların çeşitleri hangi seçenekte doğm olarak verilmiştir? A B C A) Dar Geniş Dar B) Geniş Dik Doğru C) Geniş Dik Dar D) Dar Doğru Geniş C) D) 2 - Açıları ölçmek için kullanılan araca.... denir. İfadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisini yazmak uygundur? 5 - Aşağıdaki harflerin hangisinde açı vardır? A) B) C) D) A ) / İletki \ C) Gönye V B) / Pergel V / D) Cetvel \ J Aşağıda verilen şekle göre,hangi seçenekte verilen bilgi yanlıştır? Yukarıdaki açının okunuşu hangi seçenekte yanlış verilmiştir? A) B) C) D) A) Komşu açıların bir kolu ortaktır. B) Komşu açıların köşeleri aynıdır. C) Komşu açılar eş açılardır. D) Komşu açıların toplamı bir doğru açıya eşittir. KEP / \ PEK t P

28 MATEMATİK Aşağıdaki şekle göre,verilm eyen açının ölçüsü kaç derecedir? Yukarıda verilen açının ölçüsü kaç derecedir? A) 40 B) 80 C) 100 D) 140 A) 8 - Aşağıdaki şekle göre verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir? 11 - Yandaki şekilde s ( A R ) =? A) B) C) D) 2C Yukarıdaki açı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) -'EF olarak adlandırılabilir. A B) s ( E ) < 90 C) s ( E ) < 180 D) E açısı doğru açıdır A) B) C) D)

29 MATEMATİK 13 - Aşağıdaki şekle göre verilm eyen açının kaç derecedir? 16 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Açılan iletki ile ölçeriz. B) Bir dik açı ile bir dar açının toplamı bir doğru açıdan büyüktür. C) Gönye ile 30,45,60 ve 90 lik açıları çizebiliriz. D) Bir doğru a ç ı, iki dik açıdan oluşur Yandaki şekilde ; s(kön) = ise s ( LÖM ) =? 14 - Aşağıdaki açılardan hangisi B'RÎ dir? B) A) B) C) D) "V A \ \ J r M r % r V m m m 9 m 45 ' m 60 - c D) / \ 18 - Aşağıdaki şekle göre ; s ( AOB ) = 25 ise / \ s(cod) =? 15 - Bir dar açı ile bir geniş açının toplamı 150 dir. Dar açı en fazla kaç derece olabilir? A) B) C) D)

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri çıların Özellikleri ve Ölçü irimleri 1. ÜNİT ÇIRIN ÖZİRİ V ÖÇÜ İRİRİ çı; aynı başlangıç noktasından çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekildir. [O ve [O ışınlarına açının kenarları denir. O noktası

Detaylı

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME KILLI ÖV ve ÖLÇM. sınıf ykut KRÇİMN erna TŞKIRN G Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. uca OS, GOS 2. ölge 3/20 Sk. No: 17 uca-izmir Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 aks: 442 06 60 u kitabın tüm hakları

Detaylı

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız.

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 3-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 1 A) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Açıklığı dik açıdan daha az olan açılara.denir. Açıklığı dik açıdan daha fazla açılara..denir.

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

GEOMETRİ GEOMETRİ ÜNİTE. Öğrenme Alanı. Alt Öğrenme Alanları. Bölümler 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER

GEOMETRİ GEOMETRİ ÜNİTE. Öğrenme Alanı. Alt Öğrenme Alanları. Bölümler 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER GEOMETRİ Öğrenme Alanı GEOMETRİ Bölümler ÜNİTE 2 Alt Öğrenme Alanları 1. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2. ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN 3. GEOMETRİK CİSİMLER 4. SİMETRİ 5. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 1-1 Açının,

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 4. SINIF MTEMTİK 1. KİTP u kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YZR hmet KÜÇÜKYDIN KPK TSRIMI

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN

8. SINIF MATEMATiK ÜÇGEN 05 8. SINIF MTMTiK ÜÇGN Kenarortay: ir kenarın orta noktası ile karşısındaki köşe arasına çekilen doğru parçasına kenarortay denir. çıortay: ir köşeden, karşısındaki kenara kadar giden ve bu köşedeki açıyı

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır.

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır. 1 TEMEL ZI KVRMLR Nokta: Kalemin kâğıda, tebeşirin tahtaya bıraktığı ize nokta denir. Nokta boyutsuzdur. Yani; noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur. ütün geometrik şekiller noktalardan oluşur. Noktalar

Detaylı

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.. On altı milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz kırk beş. Seksen üç milyon

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi,

BİRLİKTE ÇÖZELİM. ayırdığı parçalardan birinin uzunluğuna. Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi, . SINI TTİ İRİT ÇÖZİ 1. P Yandaki, PRS ve üçgenlerinin sırasıyla [], [RS] ve [] ye ait kenarortaylarını çiziniz. R S 2. r O O merkezli, r yarıçaplı çemberde çapı gören açısının ölçüsü 90 dir. [O], hem

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

CEVAP ANAHTARI SINIF

CEVAP ANAHTARI SINIF 5. SINIF ÜNİTE 1: DOĞAL SAYILAR - DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-A 7-C 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A 13-B 14-D 15-C 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-B 9-A 10-C 11-D 12-B 13-D 1-C 2-C 3-A 4-A 5-C

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Şekilde AB EF CD x kaç cm 'dir? Şekilde AB CD üçgenlerin eş açılarını yerleştirerek benzerliğini yazınız. A ve D ile B ve C iç ters açılardır. E Açısı ters

Detaylı

4. ÜNİTE GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. ÜNİTE GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÜNİTE GEOMETRİK ÇİZİMLER KONULAR 1. Geometrik Terimler Doğrular Açılar ve Çeşitleri Üçgenler Dörtgenler Daire Elemanları Geometrik Şekiller 2. Dikmelerin Çizimi Bir Doğruya Üzerindeki Bir Noktadan Dikme

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ.

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının

Detaylı

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 4. OKULA YARICI V SINAVLARA HAZIRLIK Kare, ikdörtgen ve Üçgen 01 1. 3. üge lif Hakan Çiğdem Sinan Bir masa etrafında oturan üge, lif, Hakan, Çiğdem ve Sinan nın oluşturduğu şekillerle ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta airede lan - 1. sım çevre uzunluğu 0 birim olan kare biçimindeki kağıdın üzerine, merkezleri bu kağıdın köşelerinde yer alan ve birbirine teğet olan dört çeyrek daireyi şekildeki gibi belirliyor. Sonra

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal.

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal. TI İSİM İZM İZM irbirine paralel iki düzlem içinde yer alan iki eş çokgensel bölgenin tüm noktalarının karşılıklı olarak birleştirilmesiyle elde edilen cisme İZM denir. İ İZMIN N V HİMİ Tüm dik rizmalarda

Detaylı

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları Üçgenler ve Yardımcı Elemanları 8. ınıf atematik oru ankası E 22 1. I. s( ) = 50, s( ) =, s( ) = II. = 3 cm, =, = III. s( FE) = 40, s(e F) =, F = 2 cm inem ile Gizem yukarıdaki tabloda elemanları verilen,

Detaylı

Öklid alıştırmaları. Mat 113, MSGSÜ. İçindekiler. 36. önermeden sonra önermeden sonra 8. Çarpma 11

Öklid alıştırmaları. Mat 113, MSGSÜ. İçindekiler. 36. önermeden sonra önermeden sonra 8. Çarpma 11 Öklid alıştırmaları Mat 113, MSSÜ 30 kim 2013 İçindekiler 1. önermeden sonra 2 5. önermeden sonra 2 6. önermeden sonra 2 7. önermeden sonra 3 8. önermeden sonra 3 9. önermeden sonra 3 10. önermeden sonra

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları 5 KL?

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları   5 KL? Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz de kanalına bekliyorum Başarılar dilerim Soru-1 Soru-4

Detaylı

8. SINIF ESLiK ve BENZERLiK

8. SINIF ESLiK ve BENZERLiK 0 8. SINI SLiK ve NZRLiK şlik: Karşılıklı açılar ve kenar uzunlukları eşit olmalı. Sembolleri enzerlik: Karşılıklı açılar eşit, karşılıklı kenarlar orantılı olmalı. Sembolleri ~ veya olduğuna göre verilmeyen

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Onluklar ve Birlikler Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

( ANALİTİK DÜZLEM NOKTA BÖLGELER İKİ NOKTA ARASI UZAKLIK ORTA NOKTA ÜÇGENİN AĞIRLIK MERKEZİ VE ALANI DEĞERLENDİRME )

( ANALİTİK DÜZLEM NOKTA BÖLGELER İKİ NOKTA ARASI UZAKLIK ORTA NOKTA ÜÇGENİN AĞIRLIK MERKEZİ VE ALANI DEĞERLENDİRME ) NİTİ GEMETRİ 1 ( NİTİ DÜZEM NT ÖGEER İİ NT RSI UZI RT NT ÜÇGENİN ĞIRI MEREZİ VE NI DEĞERENDİRME NİTİ DÜZEM Dİ RDİNT DÜZEMİ İki saı doğrusunun dik kesişmesile oluşan düzleme, dik koordinat düzlemi ve a

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D ÇIR / TST-1 P = [P] m( P ) = //,, doğrusal m( ) = 30 // m( ) m( ) = = 30 d3 // d3 // d4 m( ) = Verilenlere göre, + + ) 250 ) 260 ) 270 ) 280 ) 300 Verilenlere göre, m( ) ) 25 ) 30 ) 35 ) 40 ) 50 10 Verilenlere

Detaylı

arşılıklı kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir şlik sembolü dir m () m () 3 cm m () m () m(g) m(h) m() m() 4 2 cm GH H 3 cm G 4 2 cm GH H G Yukarıdaki

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Geometri TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Geometri MİKRO KONU TRM TST YRINTILRI V ÖRNKLRİ (-0. Testler) Yeni müfredata tam uygun eğerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz için size sunuyoruz.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Üçgenler Veri

9SINIF MATEMATİK. Üçgenler Veri 9SINIF MTEMTİ Üçgenler Veri 4 YYIN RİNTÖRÜ ğuz GÜMÜŞ EİTÖR Hazal ÖZNR - Uğurcan YIN İZGİ Muhammed RTŞ SYF TSRIM - P F. Özgür FZ Eğer bir gün sözlerim bilim ile ters düşerse, bilimi seçin... M. emal tatürk

Detaylı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ Biliyor musunuz? Pandalar günlük besin ihtiyaçlarının yüzde 99 ını bambudan karşılarlar. Dünya daki her panda Çin e aittir. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

8. SINIF PİSAGOR BAĞINTISI

8. SINIF PİSAGOR BAĞINTISI 06. SINIF PİSGOR ĞINTISI a c (hipotenüs) 5 b 6 a 2 +b 2 =c 2 Pisagor bağıntısını kullanabilmek için dik üçgen olması gerekir. ÖR: şağıda verilmeyen kenarları bulunuz. 6 2 Pisagor bağıntısı kullanırken

Detaylı

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her Doğrusal Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. t Zaman (sn) 0 0 0 0 Yol (m) 0 00 0 00 Yukarıdaki tabloda bir koşucunun metre cinsinden aldığı ol ile sanie cinsinden harcadığı zaman verilmiştir.

Detaylı

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER ÖTELEME: Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR UZAMSAL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME GEOMETRİK İSİMLER VE ŞEKİLLER GEOMETRİE TEMEL KVRMLR UZMSL İLİŞKİLER UZUNLUK ÖLÇME Geometrik Şekillerin İsimlendirilmesi Üçgen Çeşitleri Geometrik isimler üzlem çının Ölçümü çı Çeşitleri çının Çizimi Simetri

Detaylı

1999 ÖSS-II. 6. Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır? işleminin sonucu. kaçtır?

1999 ÖSS-II. 6. Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır? işleminin sonucu. kaçtır? 999 ÖSS-II. 0, 0, kaçtır? 0, 0, 0,4 0,44 işleminin sonuu A) B), C) D) E) 6. Üç asamaklı 4AB sayısı, iki asamaklı BA sayısının katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır? A) 9 B) 5 C) 7 D) 9 E). a,,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK

İÇİNDEKİLER ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR ÇEMBERDE ALAN CEMBERDE UZUNLUK ÇMRLR, GMRİK YR V ÇİZİMLR İÇİNKİLR Sayfa No est No ÇMR ML KVRMLR... 001-00... 01-01 ÇMR LN... 003-00... 0-10 MR UZUNLUK... 01-06... 11-3 ÇMR Ğ V KİRİŞ ÖZLLİKLRİ... 07-068... -3 ÇMR ÇILR... 069-09... 35-7

Detaylı

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1 MTEMTİK TRİGONOMETRİ - I irim Çember II III sin I IV 0 nin esas ölçüsünü bulunuz 0 00 0 00 + olduğundan, esas ölçüsü olur I ölge (0 < < II ölge ( ) < < ) III ölge ( < < IV ölge ( ) < < ) sin tan cot +

Detaylı

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler

Geometrik Cisimler ve Şekiller. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler. Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler. Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler ? Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Geometrik Şekiller Geometrik Cisimler Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf 11 Geometrik Şekiller

Detaylı

Saat Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi. Saatin Tersi Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi

Saat Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi. Saatin Tersi Yönünde 90 Derecelik Dönme Hareketi Saat Yönünde 9 Derecelik Dönme Hareketi Saatin Tersi Yönünde 9 Derecelik Dönme Hareketi çizilmiş olan üçgenin orjin etrafında saat yönünde 9 lik dönme hareketine ait görüntüsünü çizip bu üçgenin köşe koordinatlarını

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir? HAZİNE- HAZİNE-2 O başlangıç noktasında dik kesişen iki sayı ekseninin oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Bir noktanın x-eksenindeki dik izdüşümüne karşılık gelen x sayısına noktanın apsis i

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010)

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) 1) Bir ABC dik üçgeninde B açısı diktir. AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası için m( BCD) m( DCA) dır. BC kenarı üzerinde alınan bir E noktası için

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme 1. 3 mavi, 3 kırmızı, 3 siyah kalemin bulunduğu bir torbada rasgele alınan iki kalemin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 3 5 E) 4 5 2. 43 kişilik bir sınıfta Almanca İngilizce

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

AD : SOYAD : NO : 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖKDERE ORTAOKULU 6/A SINIFI MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI PUAN 1) 2,4 x 0,8 işleminin sonucu kaçtır? A) 19,2 B) 1,92 C)

Detaylı

a) =? B) =? C) =? D) =?

a) =? B) =? C) =? D) =? MATEMATİK SORULARI 1) Asagıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. a) 1234+5896=? B) 3728+1936=? C)3862-1958=? D)6451-3205=? 2) Asagıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız. a)143x24=? B)549x89=?

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ OLİMPİK GEOMETRİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2014 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL ÇİZİMLER... 7 2. ÜÇGENLER... 21 (Üçgende Açılar, Üçgende

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı