SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur"

Transkript

1 SEKERBANK Turk Anonim Sirketi Sermaye Piyasasi Araci Notudur Bu sermaye piyasast aract notu, Sermaye Piyasast Kurulu (Kurul)'nca /../. tarihinde onaylanmistir. Ortakhgnmzin toplam TL tutarmdaki ihrav tavant kapsamindaki borçlanma aravlartnin halka arz edilecek TL'Iik kisminin halka arzma iliskin sermaye piyasast aract notudur. 1Ialka arz edilecek borçlanma aravlarma fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutart TL'ye kadar artirtlabilecektir. Sermaye piyasast aract notunun onaylanmast, sermaye piyasast aract notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun KuruIca tekeffillii anlamma gelmeyecegi gibi, sermaye piyasast aravlarma iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasast aract notu vervevesinde ihrav edilecek borvlanma aravlarma iliskin ihramnin yattrunctlara kart olan odeme yuküinlulugu, Kurul veya herhangi bitkamu kurulusu tarafmdan garanti altma alinmanustir. Ayrica halka arz edilecek borclanma araçlartnin fiyattnin belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu sermaye piyasast aract notu ihravvt bilgi dokiimant y e özet lie birlikte geverli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borvlanma aracma yattrim kararlart Hiram bilgi dokiimant, sermaye piyasast aract notu ve iizetin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasast aract notu lie birlikte incelenmesi gereken Hiram bilgi dokiimant y e özet, ortakligimizin ve halka arzda sattsa aractlik edecek $eker Yattrim A.S.'nin y e adresli internet siteleri lie Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr ) /../... tarillinde yaytmlanmistir. Ayrica basvuru yerlerinde inceleme e avtk tutulmaktadtr. Sermaye Piyasast Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyartnca, izahnameyi olusturan belgeler y e bu belgelerin eklerinde yer alan yanhs, yantittct VC eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihravvi sorumludur. Zararm ihramdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin avikva bell Imam halinde; halka arz edenler, ihraca aractlik eden lider yetkili kurulus, varsa garantör ve ihravvinin y8netim kurulu iiyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yukietiiehildigi iilçiide sorumludur. Bagunsa denetim, derecelendirme y e degerleme kuruluslart gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak iizere haztrlanan raporlart haztrlayan kisi y e kurumlar da hazirladiklart raporlarda yer akin yanhs, yantltict y e eksik bilgilerden SPKn hiikümleri vervevesinde sorumludur. Kurulca.../.../... tarihinde onaylanan ihram bilgi dokiimant kapsammda daha Once ihrav edilen borvlanma aravlart yoktur. E 'R YAT,I M MEN L DEERLER A. % Genei IV duricicjii Bt.] 10 e Cad. No:171,le:trocity A filok K:4-5 Esentepe-5. i0i SIANBUL [el: / 1 'H,. "3 3 (Pbx) <=4114 1

2 icindekiler 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YOKLENEN KIMER RISK FAKTORLERI TEMEL BILGILER IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BOKLANMA ARAcLARINA ILISKIN BILGILER HALKA ARZA 1LI5KIN HUSUSLAR BORSADA islem GORMEYE ILISKIN BILGILER GARANTI HOKOMLERI VE GARANTORE ILISKIN BlLGILER S. DIGER BILGILER BORCLANMA ARAcLARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI INCELEMEYE AcIK BELGELER EKLER e YAT: ' P I: 0212 j r)...4w 2

3 KISALTMA VE TANIMLAR Kisaltma Tatum A. S. Anonim Sirket IIDDK Bankacilik DUzenleme y e Denctleme Kurumu Borsa, BIAS, REST veya Borsa Istanbul Borsa Istanbul A.5. BSMV Banka y e Sigorta Muamele Vergisi DIM Devlet Ic Borylanma Sencdi EUR ya da EURO Avrupa Birligi eyelerinclen ltsinin Kullandigt Ortak Para Birimi EUR 113OR Avrupa Bankalararast Faiz Orani Grup Sekerbank T.A.5. ile birliktc itirak1eri S i cker Yattrith Menkul Degerler A.$., Seker Finansal Kiralama A.5., 5eker Faktoring A.5., $ekerbank International Banking Unit Ltd., 5eker Mortgage Finansman A.5., Sekerbank Kibris Ltd. Ye Zahlungdieste GmbH der Sekerbank T.A.5. GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteprligt International Finance Corporation ISIN Uluslararast Menkul Kiymet Tammlama Numarasi ihram, Banka veya Sekerbank $ekerbank Türk Anonim Sirketi ii K icra fibs Kanunu KAP Kamuyu Aydinlatina Platformu KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau KKTC Kuzey Ktbris Turk Cumhuriyeti KOBI Ktictik ve Orta Bilyüklükteki KRET Kredi Riskine Esas Tutar Kurul veya SPK Sermaye Piyasasi Kurulu LIBOR Londra Bankalararast Faiz Oram MKK Merkezi Kaytt Kuruluv A.$. ORET Operasyon Riskine Esas Tutar PRET Piyasa Riskine Esas Tutar SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet 5eker Yatirtm, Aract Kurum Seker Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi SPKn 6362 sayili Sermaye Piyasast Kanunu Takasbank, Istanbul Takas y e Saklama Bankast A.5. TC Türkiye Cumhuriyeti TL Turk Lirast TMSF veya Fon Tasarruf Mevduatt Sigorta Fonu TTK 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi UFRS Uluslararast Finansal Raporlama Sistemi USD Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi/ ABD Dolan V.U.K Vergi Usul Kanunu VTMK Varlik Teminath Menkul Ktymetler YK Yonetim Kurulu YP Yabanci Para Lidyd:. 0:171 3, A )11 (7,17/1 /

4 ' IHRAccI BiLGi DOKUMANINDA YER VERiLEN GORUSLER VE ONAYLAR DISINDAKi GORC$LER/ONAYLAR ; -.TIR1M MENr! f (.../, Cienel V ad. No:17; ntepe-*it -- H T : Ox) _ER A4 ok K:4-5 Olt\ 4

5 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU YCJKLENEN KiSILER Kanuni yetki y e sorumluluklanmiz dahilinde y e giire y imiz cercevesinde bu sermaye piyasasi anal notunda y e eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin y e y erilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasasi arm!' notunda bu hilgilerin anlammi degistirecek nitelikte hi,' eksiklik bulunmamasi her tiirlii makul özeniii gösterilmis oldugunu beyan ederiz. ihram $ekerbank T.A.S. Yetkilisi Sorumlu Oldt4-4u Kisun: Orhan ULUYOL Grup Baskam.c===.7\11LA Selim Giiray CELiK Genel Mild iir Yardi 1st SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI Halka Arza Araeihk Eden Yetkili Kurulus $eker Yattrim Menkul Degerler A.$. Sorumlu Oldugu Kisnu: Kadir TEZELLER Arastirma Müdiirii Ramazan öznacar Genel Müdür Yardllnetsi EKER YATIRIM MENKU (LER A. Müd' SERMAYE PiYASASI ARACI -C J. :`-re Cad. No: 171 N rr ' KA - 5 NOTUNUN TAMAMI Esentepe-SW Tel:

6 2. RiSK FAKTORLERi Liu 2.1 Halka Arz Edilen Borclantua Ante lama iliskin Risk Faktörleri Ha Ika a 171 yaptlacak olan horçlanma araelarma i Iikin ekerhank yatirtmcdara kart olan iideme yüküm1iilüü herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altma almmamis hip, vattrim kararmm, ihraeemm finansal durumunun analiz edihnesi suretivle erilmesi gerekmektedir. lsbu Sermaye Piyasasi Araci now ile ihraci yapilacak olan borçlanma araglanna iliskin ihrawnin yatirimcilara karsi olan odeme yukum1u1uu herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altina alinmamis olup, yatinm karannin, ihraccinin finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmcsi gerekmektedir. Ihraca aractlik eden araci kuruluslarin da borçlanma araglanna iliskin odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yukurnlulukleri bulunmamaktadir. Borsa Istanbul A.S. (BIA$) tarafindan bowlanma araci ihrawsinin odeme yukumlulugunu yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. arz edilecek borçlanma araçlan Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (TMSF)'ye tabi bir ürun olmayip TMSF'nin herhangi bir odeme garantisi yoktur. $ekerbank, finansman saglamak amaciyla, faiz karsiliginda teminatsiz bowlanma araci çtkarmakta ve halka arza kattlarak bu borclanma araglanni satin alacak yatinmcilara satmaktadir. Borçlanma araci yatirimcilan, ihramnin alacaklisi konumunda olup ihraçci aktifleri üzerinde alacaklarindan baska bir hakka sahip degildirler; yonetimde yer alamazlar, alacaklarint tahsil ettikten sonra ihracenin malvarligi tizerinde bir hak iddia edemezler. ihracci'mn kar/zaranndan etkilenmezler ve vadesi geldiginde faiz ye anaparalartm alirlar. $ekerbank'm borçlanma araci ihracina katilan yatirimcilar yatinm karanni olustururken asagida yer verilen risklerle sinirli olmamak kaydi ile bowlanma araci yatirimindan kaynaklanan bazi risklerle karsilasabileceklerdir. Nyasa riski (Faiz rani riski, ikineil piyasa riski): Nyasa riski, ikincil piyasada islem gören borçlanma araci degerinin piyasa fiyatlarindaki hareketlere (faiz oranlan) bagli olarak artmasi/azalmasi riskidir. Borglanma araçlarini vade sonuna kadar elinde tutan yatinmci için piyasa riski soz konusu degildir. ödememe riski: Ihramnin temerrtide diismesi y e vade tarihinde yukurnluiugunu yerine getirememesi riskidir. Bu durumda yatirimci için yatirdigi anapara ve tahakkuk etmis faiz tutanni kaybetme riski soz konusudur. Icra Iflas Kanunu'na gore bowlanma araçlan alacak siralamasinda imtiyazli olmayan diger btittin alacaklarla birlikte dordüncü siradadir. Ihraç edilecek borçlanma araclart TMSF'ye tabi bir Urtin olmayip TMSF'nin herhangi bir odeme garantisi yoktur. Ihramnin, bowlanma araclannin anapara y e faizini odeyememesi durumunda yatirimcilar, borcun anapara y e faizini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclanma araçlan Icra ve Iflas Kanunu htikiimleri bakimindan adi bon; senedi hükürnierine tabidirler. Borglanma araci alacaklan, Icra ve iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasinda "dorcitincti sira" baolgt altindaki "imtiyazh olmayan diger btitiin alacaklar" arasmda yeralmaktadtr. Likidite riski: Ihraç edilecek borclanma araclart Borsa Istanbul'a kote olacaktir; ancak borclanma araclan için aktif bir ahm-sattm piyasast olumayabilir. Borclanma araylart icin aktif bir ahm-satim pazarmin olupcagt veya olumast durumunda konusunda da herhangi bir gavence yoktur. Sekerbank ihrac edecegi borclan a ftr. arint ene' i; 1. Nc 111AA ); - A Blok K:4-5.tep(t 0212.) 3U1. bx)

7 satin alacak yatinmcilann, borçlanma araçlarinin vadesine kadar portföylerinde muhafaza etme ihtimalini de dikkate alarak, yatirim kararlanni vermeleri gerekmektedir. Yasal risk: Bowlanma araçlan halka arz edildigi donemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin duzenlemelerinde meydana gelen degiikliklerden olumsuz yonde etkilenilmesi riskidir. $ekerbank'in ihrag edecegi borçlanma arnlan icra iflas Kanunu nisindan imtiyazli olmayan diger turn alacaklarla ayni kategoride yer almaktadirlar. Borclanma araclarinin Likiditesinin Yatirimcinin Elinde Bulunan Tutara Bagh Olarak Kisitlanmasi Riski: 1hraç edilecek bowlanma araçlannin i0em görecegi piyasada yapilacak i0em miktarlari ile ilgili alt limitler bulunmaktadir. Yatinmcinin halka arzdan sonra sahip oldugu borglanma araçlarinin bu alt limitlerin altinda kalmasi durumunda borçlanma araclannin bu piyasada satilmasi imkansiz hale gelebilir. Vergi Riski: Borçlanma araglannin gelir y e alim/satim kazanylan ihu sermaye piyasasi araci notunun madde 9'da Niklanan vergilendirme esaslarma tabidir. Bu esaslardaki degiimlere bagli olarak yatinmcilarin elde edecegi net getiriler degi ebilir ve buna bagh olarak borglanma araclannin fiyatinda degi iklikler olabilir. Diger Riskier Sekerbank T.A.S sayili Bankacilik Kanunu htikümleri uyannca faaliyet gostermekte olup ayni kanun hukümleri uyannca BDDK'nin düzenleme y e denetimine tabidir. Bankacilik Kanunu y e ilgili dtizenlemelerde, öngörülen artlarin olt.wasi halinde bankalarin BDDK tarafmdan faaliyet izninin kaldirilmasi ve/veya Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na devredilmesine iliskin huktimler yer almaktadir 3. TEMEL BiLG1LER 3.1. Halka arza iliskin ilgili gercek y e tiizel kisilerin menfaatleri: Borçlanma arnlarinin halka arzinda aracilik yapacak olan Seker Yatinm aracilik sözlevnesi çergevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka arz ile ilgili menfaat saglayacak gerçek ve/veya tüzel kii yoktur Halka arm gerekcesi y e halka arz gehrlerinin kullanim yerleri: Bankamiz vade yapisinin tahvil ve/veya bono ihraci ile uzatilabilmesi icin uygun piyasa kowllarinda 500 milyon TL'ye kadar planladigi tahvil ve/veya bono ihraci yoluyla mevcut Türk parasi kaynaklarina gore daha uzun vadeli bir kaynak saglayarak aktif-pasif arasindaki vade farkini azaltmayi amaçlamaktadir. Saglanan kaynaklar, Bankanin kredi politikalan dogrultusunda agirlikli olarak kücük y e orta ölcekli ioetmelere yonelik olmak üzere, Turk Liras' cinsinde uzun vadeli plasmanlann finansmaninda kullanilacaktir. 4. IHRAc YE HALKA ARZ EDiLECEK BORCLANMA ARAcLARINA iliskin BiLGILER 4.1. ihrac edilecek borclanma araclarmin, a) Tara: Daha sonra belirlenecektir. b) ISIN kodu: Ihraç edilecek bonolara ilikin ISIN kodu Istanbul Takas y e Saklama Bankasi A.S.'den temin edilecektir. c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline d) Borclanma araclarmi kaydi olarak izleyen kurulusun un y ani, adresi: E t. '1 1 Tr,N14:1' _ER A.. Genei MI gt.i Buy e Cad. No:171 f o v',::: ()city A Blok K:4-5 -? n : tepe-i ii / i.' ' 'UL : bx), - 1,111k 1. iv

8 Sermaye Piyasasi Mevzuatt cerçevesinde loymetler kayden Merkezi Kaytt Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde izlenecektir. Merkezi Kayit Kurulusu A.S., Askerocagi Cad. Siizer Plaza No:1-15, Kat: , Elmadag-Sisli/iSTANBUL 4.2. Borelanma araelarinm hangi mevzuata gore olusturuldugu: Sekerbank tarafindan ihraç edilecek bowlanma araclan, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun II "Borglanma Araçlari Tebligi" uyannca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borclanma araglanna i1ikin talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ve bowlanma araçlanna bedellerin yatinlmasma iliskin esaslar Sermaye Piyasast Kurulu'nun sayili "Sermaye Piyasasi Arnlarinin Satisi Tebligi" uyannca gerçeklestiri lecektir. Sekerbank tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlart, Borsa Istanbul A.S'nin " tarih ve sayilt "Borsa Istanbul Kotasyon Yonetmeligi" kapsamt ile Borylanma Araçlari Piyasasi Borclanma Araclan Piyasasi Isleyis, Teminat, Takas, Temerrtit y e Kotasyon Esaslanm Duzenleyen 350 sayilt Genelge haktimlerine tabi olacaktir. ligili Borsa Istanbul Genelgelerine gore Sekerbank tarafindan ihraç edilen borclanma araçlannin kota alinabilmesi, Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun verecegi olumlu karara Ilgi pazar, sabit getirili menkul kiymetlerin seffaf y e rekabete aok bir ortamda islem görmelerini saglayarak, bu menkul kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi hizlandirmak amaciyla kurulmustur y e aym gun veya ileri valorlü olarak dogrudan alim/satim islemleri yapilabilmektedir. Borçlanma araclannin Borsa Borglanma Araclan Piyasasi, Kesin Ahm-Satim Pazari'nda islem gorme esaslan, islem saatleri. emir tipleri, emir buyakliikleri Borsa Borçlanma Araçlan Piyasast Yonetmeligi'nde belirlenmistir Borelanma araçlarinin kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi: 1hraç edilecek bowlanma araclan kaydilestirme esaslan çerçevesinde Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir Borclanma araelarinin hangi para birimine gore ihrac ediidii hakkinda bilgi: Borçlanma araçlan Turk Lirasi cinsinden satisa sunulacaktir ihraccinin vükümlüiiiklerini yerine getirme siralamasi içinde ihraci planlanan borelanma araclarmin yen i hakkinda bilgi lie siralamayi etkileyebilecek veya borclanma aracinin ihraccinin mevcut ya da gelecekteki (tiger yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine yol acabilecek hokfimlerin özetleri: Ihramnin, borçlanma araci anapara y e faizlerini Odeyememesi durumunda yatirimcilar, borcun anapara y e faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiylc de tahsil edebilirler. Borclanma araçlan Icra ve Iflas Kanunu hilkümleri bakimindan adi borç senedi hükümlerine tabidir. Borclanma araci alacaklan, Icra y e iflas Kanundnun 206. maddesinin 4. tikrasinda "Dördtincil Sira" basltgi altindaki "imtiyazli olmayan diger buttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Ihrac edilen borçlanma araçlarina iliskin odeme yukumiuiugu. tictincti bir taraf tarafmdan garanti allina ahnmamistir. Yk-n * n1 -, 1E.RLER A.S. BLij: NO:1.% Blok KA-5 ntepe-i0i x) 44111i / )

9 Yikurlukteki icra ve iflas Mevzuati'na gore, Banka aleyhine yaruttilen takiplerde alacakhlarin sira cetvelindeki Oncelik durumlan asagida!era Iflas Kanunu'nun 206. maddesinde belirtildigi gibidir. Madde 206 (DegiOk madde:03/07/ /1 md.) Alacaklan rehinh olan alacakhlarin satis tutan tizerinde, giiinrük resim ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen esya y e akardan alinmasi lazim gelen resim y e vergi o akar veya esya bedelinden istifa olunduktan sonra riiçhan haklan vardir. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis ise satis tutan borca mahsup edilirken her rehinin idare y e satis masrafi y e rehinlerden bir kisim ile temin edilmis baska alacaklar da varsa bunlar nazara alinip paylastirmada lazim gelen tenastibe riayet edilir. Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacakhlann sirasi y e bu teminatm faiz ye eklentisine sumulti Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine muteallik hatimlerine gore tayin olunur. (Ek ctimle:29/06/ /42 md.) Alacaklan genii ipotegi lie temin edilmi olan alacakhlara gerni alacaklilan hakkinda 'Dirk Ticaret Kanununun bu cihetlere alt hususi hukümleri tatbik olunur. (Degisik fikra: 17/07/ S.K./52. Md.) Teminath olup da rehinle karsilanmamis olan veya teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutarlanndan, asagidaki sira ile verilmek üzere kaydolunur. Sira: a)tscilerin, is iliskisine dayanan ve iflasin acilmasindan Onceki bir yil icinde tahakkuk etmis ihbar y e kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle is iliskisinin sona ermesi üzerine hak etmis olduklan ihbar ve kidem tazminatlan. b)isverenlerin, isyiler için yardim sandiklan veya sair yardim teskilati kurulmasi veya bunlarin yasatilmasi maksadiyla meydana gelmis y e tüzel kiiiik kazanmis bulunan tesislere veya derneklere olan borçlan, c)iflasin açilmasindan Onceki son bir yil içinde tahakkuk etmis olan y e nakden ifasi gereken aile hukukundan dogan her toriu nafaka alacaklan. ikinei Sira: Velayet y e vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu iliski nedeniyle dogmus olan turn alacaklan; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi muddet yahut bunlann bitmesini takip eden yil içinde açilirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davanin veya takibin devam ettigi milddet hesaba katilmaz. UçOncu Sira: Ozel kanunlarinda imtiyazli oldugu behrtilen alacaklar. Sira: imtiyazli olmayan diger biltun alacaklar. Tahvil alacaklan, dördtincti sirada sayilan alacaklar kategorisine girmektedir. (Ek likra: 17/07/ S.K./52. md.) Bir y e ikinci siradaki maddetlerin hesaplanmasinda asagidaki sareler hesaba katilmaz: I. tflasin acilmasindan Once iniihlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato stiresi. 2. Ifiasin ertelenmesi siiresi.! -ii-,, h. trlek!hi -. d. 1\P Blok K:4-5 L.3 -' N.4. 4:: :::: k / /7/11/T/, 9

10 3. Alacak hakkinda açilmi olan davanin devam ettigi sure. 4. Terekenin iflas hukümlerine gore tasfiyesinde, olum tarihinden tasfiye karari verilmesine kadar geçen sure ihraç edilecek borçlanma araclarmin yatirimciya sagladigi haklar, bu haklarin kullanim esaslari y e bu haklara ilikin kisitlamalar: BoNlanma araci yatinmcilan, ihraci gerçekle tiren Bankanin alacaklisi konumunda olup Sirket aktifleri üzerinde alacaklanndan (anapara y e faiz) ba*ka bir hakka sahip degildirler. Yatinincilar, ihraç edilecek bowlanma araçlan igin belirtilen hesaplama yontemi ile hesaplanacak anapara y e faizlerini, ödeme gtinü almaya hak kazanacaklardir. Yatirimcilarin araci kuruluoar nezdindeki hesaplanna, vade sonunda almaya hak kazandiklari nominal tutarin odenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesabi araciligiyla yapilacaktir. MKK sisteminde yatirimci bazinda hesaplanan odeme tutarlan MKK'ya aye kuruluoarin Takasbank nezdindeki hesaplanna Banka tarafindan topluca aktarilacaktir. 13orçlanma araclanna ait itfa badelleri, Banka tarafindan MKK'ya Uye kurulu*larin Takasbank nezdindeki hesaplanna brut olarak aktarilacaktir. MKK'ya Uye kurulu*lar da kendilerine brut olarak yapilacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kaynaginda kesildikten sonra, net tutar üzerinden yatinmcilara ocleyecektir. $ekerbank'in borçlanma araçlarini satin alacak yatirimcilarin haklarina ili kin kisitlamalar ise apgidaki gibidir: - 13orglanma araci sahipleri Sekerbank'in kar zarar riskine katilmaz. Sadece ihramya faiz karotginda borç vermi olmaktadir. Bowlanma araci sahipleri Sekerbank'in yonetimine katilamaz. Borçlanma araci sahipleri anapara y e faiz alacagi diinda ihram üzerinde ba*a bir hakki yoktur. - Bowlanma araci alacaklan, tcra y e iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasinda "Dordtincii Sira" ba1igi altindaki "imtiyazli olmayan diger büttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Bowlanma araci sahipleri TTK hukümleri uyannca; - Kuruluta, sermayenin azaltilmasi ve artirilmasinda belgelerin y e beyanlann kanuna aykin olmasi halinde belgeleri cluzenleyenler veya beyanlan yapanlar ile kusurlannin varligi halinde belgeleri cluzenleyenler veya beyanlan yapanlardan talepte bulunmak (6102 sayili Turk Ticaret Kanunu (TTK) md. 549), - Sermaye taahhüdünde bulunanlann odeme yeterliliginin bulunmadigini bilmesine ragmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden. borcun ödenmemesinden dogan zararlan talep etmek (TTK md. 550), - Ayni sermaye deger biçilmesinde veya devralinacak ioetmeye deger biçilmesinde yolsuzluk yapanlardan dogan zararlan talep etmek (TTK md. 551), - Kurucular, yönetim kurulu tiyeleri, yoneticiler y e tasfiye memurlarinin kanundan veya esas sözle meden dogan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde dogan zararlan talep etmek (TTK md. 553), - Denetçilerin kanuni görevlerini yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde (TTK md. 554) dogan zararlan talep etmek, - Ortakhk alacaklisi sifatlarindan dolayi, ortaklik esas sermayesinin azaltilmasi f halinde, alacaklannin odenmesini veya teminat gosterilmesini istemek (TTK md. 474), Buy:

11 - Uzun stireden ben i irketin kanunen gerekli organlarindan birinin mevcut olmamasi veya genel kurulun toplanmamasi hallerinde durumun dazeltilmesini istemek; aksi takdirde ortakligin feshi iyin mahkemeye ba vurmak (TTK md. 530), - Zarara ugrayan irketin iflasi halinde, pay sahiplerinin y e alacakhlarin istemleri iflas idaresince One surtilmedigi taktirde, tazminat davasi aymak (TTK md. 556), - Semlayenin kaybi y e borca batiklik halinde yeni nakit sermaye konulmasi ddhil nesnel ye geryek kaynaklart ve önlemleri gosteren bir iyile tirme projesini mahkemeye sunarak iflasin ertelenmesini istemek (TTK md. 377), - Pay sahibi olmayan yönetim kurulu tiyelerinin y e yakinlarmin *irketle bow ili kisine girmeleri halinde veya irketin bu ki*ilere kefalet, garanti y e teminat vermesi veya yiiklemesi durumunda *irket alacaklilari bu kiileri, irketin ytiktimlendirildigi tutarda irket borylari iyin dogrudan takip etmek (TTK.md.395), - $irketin iflasi halinde yonetim kurulundan son tly yilda sebepsiz zenginle me ile elde edilen kazanylarin iadesini talep etmek (TTK.md.513), - Alacakhlar, hakimiyetin köttiye kullanilmast durumunda, $irket iflas etmemi olsa bile, irketin zararinin irkete odenmesini istemek (TTK.md.202), - Sirketin sona ermesi y e tasfiyesi durumunda alacaklilar alacaklartni tasfiye memurlarina bildirmek (TTK.md.541) haklarma sahiptirler Nominal faiz orani y e ödenecek faize iliskin esaslar: a) Borclannia araeinin vadesi y e itfa plant lie itfa siireeine iliskin esaslar: Daha sonra belirlenecektir. b) Kupon lideme tarihleri lie faizin ne zaman ödenmeye baslanacagi, son tideme tarilileri: Daha sonra belirlenecektir. c) Faizin y e anaparatim zaman asimt: Bankacilik Kanunu i nun 62. maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katilim fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bin yazili talimati tarihinden ba*layarak on yil iyinde aranmayanlar zamanapnina tabidir. Zamanairnina ugrayan her tiirlti mevduat, katilim fonu, emanet y e alacaklar banka tarafmdan hak sahibine ula ilamamast hdlinde, yapilacak ilânt mtiteakiben Fona gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanmasi ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yen almaktadir. BDDK karartyla ytirtirlidge konulan, "Mevduat ve Katihm Fonunun Kabultine, cekilmesine Ve Zamanwmina Ugrayan Mevduat, Katihm Fonu, Emanet Ve Alacaklara Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik" in ilgili böltimiinde ise: "Madde 8 - (1) Bankalarin emanetinde bulunan hisse senedi, bono y e tahviller, yatirim fonu katilma belgeleri, yek karnesi teslim edilmemi dahi olsa yek kamesi verdikleri müteri1eri adin actlan mevduat hesaplarinda bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak y e emanetlerin zamana imi stiresi sonuna kadar i0eyecek faizleri ile katilma hesabina ili kin kar paylari da dahil olmak tizere her türiü mevduat, katilim fonu, emanet y e alacaklardan hak sahibinin en son talebi, herhangi bir yazili talimati tarihinden ba0ayarak on yil iyinde aranmayan(lar zamanairnina.ugrar. No:171 K.4 5 3T 1

12 Kt (3) Ilan edilen zamanwmma ugrami her ttirli.1 mevduat, katihm fonu, emanet ye alacaklardan Mayis aymm onbe*inci güntine kadar hak sahibi veya mirasoan tarafindan aranmayanlar, faiz y e kar paylan ile birlikte Mayis ayi sonuna kadar Forum Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasindaki hesaplanna devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri y e haklannm faiz y e kar paylan ile birlikte ula tiklan tutarlar gösterilmek suretiyle didzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yukümli.idür. (4) Söz konusu mevduat, katihm fonu, emanet y e alacaklar, faiz y e kar paylan ile birlikte devir tarihi itibanyla Fon tarafindan gelir kaydedilir." ifadesi bulunmaktadir sayth "Sirketlerin Mtiruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat y e Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye Intikali Hakkmda Kanun" hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksizin 5 yillik zamanaimma ugrami* olan faiz ödemeleri ile 10 yillik zaman wmina ugrarrq tahvil bedelleri, so:5z konusu stireler içerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder. d) Faizin degisken ohm's] durumunda, (Iayandigt giisterge faiz orani lie buna dayandarak hangi yiintemle hesaplanacagt: Daha sonra belirlenecektir. e) Gösterge faiz oranmin gemis y e gelecek performansmin y e degiskenliginin nereden takip edilebilecegi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun sayili "Bowlanma Araçlart Teblig"inde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek bono ve/veya tahvillere dayanak olacak "Gösterge Faiz" oranlannm he.saplanmasmda kullanilan T.C. Hazine Müste arligi tarafmdan ihrag edi1mi DIBS"lerin gemis piyasa performanslart, Borsa Istanbura au t internet sitesinden takip edilebilmektedir. (http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasiverileri/bulten-verileri) Gösterge faiz oranirun gelecek performansmi takip etmeye yönelik bir aray bulunmamaktadir. 0 Giisterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii unsurlar y e faize iliskin dözeltme kurallart: g) r'au. 4 U entepe 0212 T.C. Hazine Mustqarligi tarafindan ihraç edilen DIBS'lerin faizleri, btlytime, sanayi uretimi, enflasyon, gibi ekonomik verilerin yarn sira T.C. Hazine Müstqarl igi y e T.C. Merkez Bankasi'mn politikalanndan dogrudan etkilenmektedir. Hesaplamarun yapildigi tarih itiban ile "Gösterge Faiz - hesabma konu olan DIBS'lerin i0em gördügti BIST Borçlanma Araçlan PiyasasCnda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan y e olaganüstü kwllar nedeniyle piyasarnn kapanmasi veya aksakliklar ya*anmasi durumunda geriye döniik olarak, BIST Bowlanma Araclan Piyasasi'nda DIBS'lerin i lem gördtigti en son be i guntinde olu an agirlikh ortalama yilhk bilesik faizler kullanilarak hesaplamalar yapilacaktir. Gosterge faizin kullanilmast suretiyle bulunacak faiz oranmin kim tarafindti hesaplanacagt: o tr:Thl Vti '

13 Gösterge faizin kullandmasi suretiyle bulunacak faiz oram, Seker Yatirim Menkul Degerler A.$. (Seker Yatmm) tarafmdan hesaplanacak y e $ekerbank'm onayma sunulacaktir. h) Faiz oranmin belirlenmesinde esas ahnacak ölçütfln orta(lan kalkmasi halinde yapilacak 41em1er: Hesaplamamn yapildigi tarih itibari ile faiz oranm hesabma konu olan DtBS'lerin i$lem gördtigii BIST Borclanma Araclan PiyasasCnda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan ve olagantistii ko*ullar nedeniyle piyasarnn kapanmasi veya aksakhklar ya anmasi durumunda geriye &intik olarak. BIST Borclanma Araclari PiyasasCnda DIBS'lerin i0em gördilga en son be gününde oluan agirhich ortalama yilhk bile$ik faizler kullamlarak hesaplamalar yapilacaktir. i) Faiz iidemesinin tfirev bir kisminin olmasi durumunda, yatirimin degerinin dayanak aracin degerinden, lizellikle risklerin avik bir ekikic ortaya viktio durumlarda nasil etkilendigi hakkinda bilgi: Ihrac edilecek borclanma aracmm faiz ödemesinin tiirev kismi bulunmamaktadir ihramnin ya da yatirimcinin talebine bagli olarak erken itfanin söz konusu olmasi durumunda erken itfa kou11ari hakkinda bilgi: Borclanma araclarmm vadesinden Once erken itfasi planlanmamaktadir Kismi itfanin stiz konusu olmasi durumunda kistni itfa kou1iari hakkinda bilgi: Borclanma araclannm kismi itfasi planlanmamaktadir orclanma araçlarina kardan pay verilip verilmeyecegi hakkinda bilgi: Borclanma araclarma kardan pay verilmeyecektir Halka arz edilecek borvlanma aravlarim yillik getiri orani ve getiri oraninin nasil hesaplandigi hakkinda bilg,i: Daha sonra belirlenecektir Paya dönütflrü1ehi1ir tahvillere i1ikin iizel hiikiimler: a) Diintitiirme esaslari ve itfa plan': b) DoniWiirme oram ve diiniwfirme oraninin diizeltilmesine i1ikin esaslari: c) Kismi diini4tfirme durumunda uyulacak esaslar: d) DOnütiirme hakkinm kullanilmasmin sermaye artirimi yapilmaksizin gerçekleorilmesinin miimkiin olmasi halinde, PDT tutari karpliginda verilmesi gereken miktardaki paylarm hangi surette temin edilecegine iiikin bilgi: e) Vatirimcillar için iinemli olabilecek diger hususlar: Ei t AT!? M L,enei Buy.!kde e C.d. No:171 M: 1.-y A Blok K:4-5 Esentepe-.5i0 / BUL el: (Pbx) A \ 4 #1/ - (A/ 7

14 4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin özel a) Degistirme esaslari y e itfa plani: b) Degistirme rani y e (Jegistirme oraninm diizeltilmesine iliskin esaslari: c) Kismi degitirme durumunda uyulacak esaslar: d) Degistirilebilir tahviller karsiliginda verilmesi gereken paylarin hangi surette temin edilecegine iliskin bilgi: e) Yatirimcilar icin iinemli olabilecek diger hususlar: Borçlanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasitasiyla yapildigi ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkinda bilgi: 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyarmca borçlanma aract sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip olduklari temsil haklarma sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma haklari bulunmamaktadir Borclanma araci ihracina iliskin yetkili organ kararlari: tarihinde Bankamizca ihraç edilen TRQSKBK21510 isin kodiu 500 Milyon TL tutarmda bono tarihinde itfa olacaktir. Bankamiz vade yapisinin borclanma araci ihraci ile uzatilabilmesi için uygun piyasa koullartnda yeni borçlanma aract ihract planlanmaktadir. Bankamiz Yönetim Kurulu tarafmdan, Bankamtzm Türk Lirasi cinsinden yurtiçinde, TL (Bqyaz Milyon Turk Lirast) tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir kismimn veya tamaminin halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yattrimcilara veya tahsisli satilmak suretiyle bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihraci planlanan bono ve/veya tahvillerinin vadesinin 5 yill amayacak *ekilde belirlenmesi y e piyasa knullarma bagli olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya degiocen kuponlu olarak ihrag edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkamin referans olarak almmast, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oraninin belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tam art y e hilkümlerin belirlenmesi y e bu kapsamda Bankacilik DUzenleme y e Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasasi Kurulu ve diger ilgili merciler nezdinde gerekli bavurulartn ve sair i*lemlerin yapilmasi y e tamamlanmasi hususlarmda Gene! Mild&lüge yetki verilmesine karar Halka arz edilecek borclanma aract fizerinde, borclanma aracnnn devir ye tedaviiliinii kisitlayici veya borçlanma aracint alanlarin haklanni ktillanmasnia engel olacak kayitlann bulunup holonmadigina i1ikin bilgi: E I K1 lo y r.' - 1 I Boycl ci,.1 pe-' I 12 3_, y ()I( 1 - R A.. 14 Y//4

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Ortaklığımızın toplam 200.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O dan

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O dan TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O dan Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 1.500.000.000 TL toplam nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinden halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik banka bonosunun

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 24/09/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 5.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 50.000.000.-TL nominal değerli borçlanma aracının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu borçlanma araçları, Sermaye

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı