SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur"

Transkript

1 SEKERBANK Turk Anonim Sirketi Sermaye Piyasasi Araci Notudur Bu sermaye piyasast aract notu, Sermaye Piyasast Kurulu (Kurul)'nca /../. tarihinde onaylanmistir. Ortakhgnmzin toplam TL tutarmdaki ihrav tavant kapsamindaki borçlanma aravlartnin halka arz edilecek TL'Iik kisminin halka arzma iliskin sermaye piyasast aract notudur. 1Ialka arz edilecek borçlanma aravlarma fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutart TL'ye kadar artirtlabilecektir. Sermaye piyasast aract notunun onaylanmast, sermaye piyasast aract notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun KuruIca tekeffillii anlamma gelmeyecegi gibi, sermaye piyasast aravlarma iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasast aract notu vervevesinde ihrav edilecek borvlanma aravlarma iliskin ihramnin yattrunctlara kart olan odeme yuküinlulugu, Kurul veya herhangi bitkamu kurulusu tarafmdan garanti altma alinmanustir. Ayrica halka arz edilecek borclanma araçlartnin fiyattnin belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu sermaye piyasast aract notu ihravvt bilgi dokiimant y e özet lie birlikte geverli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borvlanma aracma yattrim kararlart Hiram bilgi dokiimant, sermaye piyasast aract notu ve iizetin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasast aract notu lie birlikte incelenmesi gereken Hiram bilgi dokiimant y e özet, ortakligimizin ve halka arzda sattsa aractlik edecek $eker Yattrim A.S.'nin y e adresli internet siteleri lie Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr ) /../... tarillinde yaytmlanmistir. Ayrica basvuru yerlerinde inceleme e avtk tutulmaktadtr. Sermaye Piyasast Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyartnca, izahnameyi olusturan belgeler y e bu belgelerin eklerinde yer alan yanhs, yantittct VC eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihravvi sorumludur. Zararm ihramdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin avikva bell Imam halinde; halka arz edenler, ihraca aractlik eden lider yetkili kurulus, varsa garantör ve ihravvinin y8netim kurulu iiyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yukietiiehildigi iilçiide sorumludur. Bagunsa denetim, derecelendirme y e degerleme kuruluslart gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak iizere haztrlanan raporlart haztrlayan kisi y e kurumlar da hazirladiklart raporlarda yer akin yanhs, yantltict y e eksik bilgilerden SPKn hiikümleri vervevesinde sorumludur. Kurulca.../.../... tarihinde onaylanan ihram bilgi dokiimant kapsammda daha Once ihrav edilen borvlanma aravlart yoktur. E 'R YAT,I M MEN L DEERLER A. % Genei IV duricicjii Bt.] 10 e Cad. No:171,le:trocity A filok K:4-5 Esentepe-5. i0i SIANBUL [el: / 1 'H,. "3 3 (Pbx) <=4114 1

2 icindekiler 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YOKLENEN KIMER RISK FAKTORLERI TEMEL BILGILER IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BOKLANMA ARAcLARINA ILISKIN BILGILER HALKA ARZA 1LI5KIN HUSUSLAR BORSADA islem GORMEYE ILISKIN BILGILER GARANTI HOKOMLERI VE GARANTORE ILISKIN BlLGILER S. DIGER BILGILER BORCLANMA ARAcLARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI INCELEMEYE AcIK BELGELER EKLER e YAT: ' P I: 0212 j r)...4w 2

3 KISALTMA VE TANIMLAR Kisaltma Tatum A. S. Anonim Sirket IIDDK Bankacilik DUzenleme y e Denctleme Kurumu Borsa, BIAS, REST veya Borsa Istanbul Borsa Istanbul A.5. BSMV Banka y e Sigorta Muamele Vergisi DIM Devlet Ic Borylanma Sencdi EUR ya da EURO Avrupa Birligi eyelerinclen ltsinin Kullandigt Ortak Para Birimi EUR 113OR Avrupa Bankalararast Faiz Orani Grup Sekerbank T.A.5. ile birliktc itirak1eri S i cker Yattrith Menkul Degerler A.$., Seker Finansal Kiralama A.5., 5eker Faktoring A.5., $ekerbank International Banking Unit Ltd., 5eker Mortgage Finansman A.5., Sekerbank Kibris Ltd. Ye Zahlungdieste GmbH der Sekerbank T.A.5. GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteprligt International Finance Corporation ISIN Uluslararast Menkul Kiymet Tammlama Numarasi ihram, Banka veya Sekerbank $ekerbank Türk Anonim Sirketi ii K icra fibs Kanunu KAP Kamuyu Aydinlatina Platformu KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau KKTC Kuzey Ktbris Turk Cumhuriyeti KOBI Ktictik ve Orta Bilyüklükteki KRET Kredi Riskine Esas Tutar Kurul veya SPK Sermaye Piyasasi Kurulu LIBOR Londra Bankalararast Faiz Oram MKK Merkezi Kaytt Kuruluv A.$. ORET Operasyon Riskine Esas Tutar PRET Piyasa Riskine Esas Tutar SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet 5eker Yatirtm, Aract Kurum Seker Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi SPKn 6362 sayili Sermaye Piyasast Kanunu Takasbank, Istanbul Takas y e Saklama Bankast A.5. TC Türkiye Cumhuriyeti TL Turk Lirast TMSF veya Fon Tasarruf Mevduatt Sigorta Fonu TTK 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi UFRS Uluslararast Finansal Raporlama Sistemi USD Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi/ ABD Dolan V.U.K Vergi Usul Kanunu VTMK Varlik Teminath Menkul Ktymetler YK Yonetim Kurulu YP Yabanci Para Lidyd:. 0:171 3, A )11 (7,17/1 /

4 ' IHRAccI BiLGi DOKUMANINDA YER VERiLEN GORUSLER VE ONAYLAR DISINDAKi GORC$LER/ONAYLAR ; -.TIR1M MENr! f (.../, Cienel V ad. No:17; ntepe-*it -- H T : Ox) _ER A4 ok K:4-5 Olt\ 4

5 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU YCJKLENEN KiSILER Kanuni yetki y e sorumluluklanmiz dahilinde y e giire y imiz cercevesinde bu sermaye piyasasi anal notunda y e eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin y e y erilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasasi arm!' notunda bu hilgilerin anlammi degistirecek nitelikte hi,' eksiklik bulunmamasi her tiirlii makul özeniii gösterilmis oldugunu beyan ederiz. ihram $ekerbank T.A.S. Yetkilisi Sorumlu Oldt4-4u Kisun: Orhan ULUYOL Grup Baskam.c===.7\11LA Selim Giiray CELiK Genel Mild iir Yardi 1st SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI Halka Arza Araeihk Eden Yetkili Kurulus $eker Yattrim Menkul Degerler A.$. Sorumlu Oldugu Kisnu: Kadir TEZELLER Arastirma Müdiirii Ramazan öznacar Genel Müdür Yardllnetsi EKER YATIRIM MENKU (LER A. Müd' SERMAYE PiYASASI ARACI -C J. :`-re Cad. No: 171 N rr ' KA - 5 NOTUNUN TAMAMI Esentepe-SW Tel:

6 2. RiSK FAKTORLERi Liu 2.1 Halka Arz Edilen Borclantua Ante lama iliskin Risk Faktörleri Ha Ika a 171 yaptlacak olan horçlanma araelarma i Iikin ekerhank yatirtmcdara kart olan iideme yüküm1iilüü herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altma almmamis hip, vattrim kararmm, ihraeemm finansal durumunun analiz edihnesi suretivle erilmesi gerekmektedir. lsbu Sermaye Piyasasi Araci now ile ihraci yapilacak olan borçlanma araglanna iliskin ihrawnin yatirimcilara karsi olan odeme yukum1u1uu herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altina alinmamis olup, yatinm karannin, ihraccinin finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmcsi gerekmektedir. Ihraca aractlik eden araci kuruluslarin da borçlanma araglanna iliskin odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yukurnlulukleri bulunmamaktadir. Borsa Istanbul A.S. (BIA$) tarafindan bowlanma araci ihrawsinin odeme yukumlulugunu yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. arz edilecek borçlanma araçlan Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (TMSF)'ye tabi bir ürun olmayip TMSF'nin herhangi bir odeme garantisi yoktur. $ekerbank, finansman saglamak amaciyla, faiz karsiliginda teminatsiz bowlanma araci çtkarmakta ve halka arza kattlarak bu borclanma araglanni satin alacak yatinmcilara satmaktadir. Borçlanma araci yatirimcilan, ihramnin alacaklisi konumunda olup ihraçci aktifleri üzerinde alacaklarindan baska bir hakka sahip degildirler; yonetimde yer alamazlar, alacaklarint tahsil ettikten sonra ihracenin malvarligi tizerinde bir hak iddia edemezler. ihracci'mn kar/zaranndan etkilenmezler ve vadesi geldiginde faiz ye anaparalartm alirlar. $ekerbank'm borçlanma araci ihracina katilan yatirimcilar yatinm karanni olustururken asagida yer verilen risklerle sinirli olmamak kaydi ile bowlanma araci yatirimindan kaynaklanan bazi risklerle karsilasabileceklerdir. Nyasa riski (Faiz rani riski, ikineil piyasa riski): Nyasa riski, ikincil piyasada islem gören borçlanma araci degerinin piyasa fiyatlarindaki hareketlere (faiz oranlan) bagli olarak artmasi/azalmasi riskidir. Borglanma araçlarini vade sonuna kadar elinde tutan yatinmci için piyasa riski soz konusu degildir. ödememe riski: Ihramnin temerrtide diismesi y e vade tarihinde yukurnluiugunu yerine getirememesi riskidir. Bu durumda yatirimci için yatirdigi anapara ve tahakkuk etmis faiz tutanni kaybetme riski soz konusudur. Icra Iflas Kanunu'na gore bowlanma araçlan alacak siralamasinda imtiyazli olmayan diger btittin alacaklarla birlikte dordüncü siradadir. Ihraç edilecek borçlanma araclart TMSF'ye tabi bir Urtin olmayip TMSF'nin herhangi bir odeme garantisi yoktur. Ihramnin, bowlanma araclannin anapara y e faizini odeyememesi durumunda yatirimcilar, borcun anapara y e faizini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclanma araçlan Icra ve Iflas Kanunu htikiimleri bakimindan adi bon; senedi hükürnierine tabidirler. Borglanma araci alacaklan, Icra ve iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasinda "dorcitincti sira" baolgt altindaki "imtiyazh olmayan diger btitiin alacaklar" arasmda yeralmaktadtr. Likidite riski: Ihraç edilecek borclanma araclart Borsa Istanbul'a kote olacaktir; ancak borclanma araclan için aktif bir ahm-sattm piyasast olumayabilir. Borclanma araylart icin aktif bir ahm-satim pazarmin olupcagt veya olumast durumunda konusunda da herhangi bir gavence yoktur. Sekerbank ihrac edecegi borclan a ftr. arint ene' i; 1. Nc 111AA ); - A Blok K:4-5.tep(t 0212.) 3U1. bx)

7 satin alacak yatinmcilann, borçlanma araçlarinin vadesine kadar portföylerinde muhafaza etme ihtimalini de dikkate alarak, yatirim kararlanni vermeleri gerekmektedir. Yasal risk: Bowlanma araçlan halka arz edildigi donemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin duzenlemelerinde meydana gelen degiikliklerden olumsuz yonde etkilenilmesi riskidir. $ekerbank'in ihrag edecegi borçlanma arnlan icra iflas Kanunu nisindan imtiyazli olmayan diger turn alacaklarla ayni kategoride yer almaktadirlar. Borclanma araclarinin Likiditesinin Yatirimcinin Elinde Bulunan Tutara Bagh Olarak Kisitlanmasi Riski: 1hraç edilecek bowlanma araçlannin i0em görecegi piyasada yapilacak i0em miktarlari ile ilgili alt limitler bulunmaktadir. Yatinmcinin halka arzdan sonra sahip oldugu borglanma araçlarinin bu alt limitlerin altinda kalmasi durumunda borçlanma araclannin bu piyasada satilmasi imkansiz hale gelebilir. Vergi Riski: Borçlanma araglannin gelir y e alim/satim kazanylan ihu sermaye piyasasi araci notunun madde 9'da Niklanan vergilendirme esaslarma tabidir. Bu esaslardaki degiimlere bagli olarak yatinmcilarin elde edecegi net getiriler degi ebilir ve buna bagh olarak borglanma araclannin fiyatinda degi iklikler olabilir. Diger Riskier Sekerbank T.A.S sayili Bankacilik Kanunu htikümleri uyannca faaliyet gostermekte olup ayni kanun hukümleri uyannca BDDK'nin düzenleme y e denetimine tabidir. Bankacilik Kanunu y e ilgili dtizenlemelerde, öngörülen artlarin olt.wasi halinde bankalarin BDDK tarafmdan faaliyet izninin kaldirilmasi ve/veya Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na devredilmesine iliskin huktimler yer almaktadir 3. TEMEL BiLG1LER 3.1. Halka arza iliskin ilgili gercek y e tiizel kisilerin menfaatleri: Borçlanma arnlarinin halka arzinda aracilik yapacak olan Seker Yatinm aracilik sözlevnesi çergevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka arz ile ilgili menfaat saglayacak gerçek ve/veya tüzel kii yoktur Halka arm gerekcesi y e halka arz gehrlerinin kullanim yerleri: Bankamiz vade yapisinin tahvil ve/veya bono ihraci ile uzatilabilmesi icin uygun piyasa kowllarinda 500 milyon TL'ye kadar planladigi tahvil ve/veya bono ihraci yoluyla mevcut Türk parasi kaynaklarina gore daha uzun vadeli bir kaynak saglayarak aktif-pasif arasindaki vade farkini azaltmayi amaçlamaktadir. Saglanan kaynaklar, Bankanin kredi politikalan dogrultusunda agirlikli olarak kücük y e orta ölcekli ioetmelere yonelik olmak üzere, Turk Liras' cinsinde uzun vadeli plasmanlann finansmaninda kullanilacaktir. 4. IHRAc YE HALKA ARZ EDiLECEK BORCLANMA ARAcLARINA iliskin BiLGILER 4.1. ihrac edilecek borclanma araclarmin, a) Tara: Daha sonra belirlenecektir. b) ISIN kodu: Ihraç edilecek bonolara ilikin ISIN kodu Istanbul Takas y e Saklama Bankasi A.S.'den temin edilecektir. c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline d) Borclanma araclarmi kaydi olarak izleyen kurulusun un y ani, adresi: E t. '1 1 Tr,N14:1' _ER A.. Genei MI gt.i Buy e Cad. No:171 f o v',::: ()city A Blok K:4-5 -? n : tepe-i ii / i.' ' 'UL : bx), - 1,111k 1. iv

8 Sermaye Piyasasi Mevzuatt cerçevesinde loymetler kayden Merkezi Kaytt Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde izlenecektir. Merkezi Kayit Kurulusu A.S., Askerocagi Cad. Siizer Plaza No:1-15, Kat: , Elmadag-Sisli/iSTANBUL 4.2. Borelanma araelarinm hangi mevzuata gore olusturuldugu: Sekerbank tarafindan ihraç edilecek bowlanma araclan, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun II "Borglanma Araçlari Tebligi" uyannca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borclanma araglanna i1ikin talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ve bowlanma araçlanna bedellerin yatinlmasma iliskin esaslar Sermaye Piyasast Kurulu'nun sayili "Sermaye Piyasasi Arnlarinin Satisi Tebligi" uyannca gerçeklestiri lecektir. Sekerbank tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlart, Borsa Istanbul A.S'nin " tarih ve sayilt "Borsa Istanbul Kotasyon Yonetmeligi" kapsamt ile Borylanma Araçlari Piyasasi Borclanma Araclan Piyasasi Isleyis, Teminat, Takas, Temerrtit y e Kotasyon Esaslanm Duzenleyen 350 sayilt Genelge haktimlerine tabi olacaktir. ligili Borsa Istanbul Genelgelerine gore Sekerbank tarafindan ihraç edilen borclanma araçlannin kota alinabilmesi, Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun verecegi olumlu karara Ilgi pazar, sabit getirili menkul kiymetlerin seffaf y e rekabete aok bir ortamda islem görmelerini saglayarak, bu menkul kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi hizlandirmak amaciyla kurulmustur y e aym gun veya ileri valorlü olarak dogrudan alim/satim islemleri yapilabilmektedir. Borçlanma araclannin Borsa Borglanma Araclan Piyasasi, Kesin Ahm-Satim Pazari'nda islem gorme esaslan, islem saatleri. emir tipleri, emir buyakliikleri Borsa Borçlanma Araçlan Piyasast Yonetmeligi'nde belirlenmistir Borelanma araçlarinin kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi: 1hraç edilecek bowlanma araclan kaydilestirme esaslan çerçevesinde Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir Borclanma araelarinin hangi para birimine gore ihrac ediidii hakkinda bilgi: Borçlanma araçlan Turk Lirasi cinsinden satisa sunulacaktir ihraccinin vükümlüiiiklerini yerine getirme siralamasi içinde ihraci planlanan borelanma araclarmin yen i hakkinda bilgi lie siralamayi etkileyebilecek veya borclanma aracinin ihraccinin mevcut ya da gelecekteki (tiger yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine yol acabilecek hokfimlerin özetleri: Ihramnin, borçlanma araci anapara y e faizlerini Odeyememesi durumunda yatirimcilar, borcun anapara y e faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiylc de tahsil edebilirler. Borclanma araçlan Icra ve Iflas Kanunu hilkümleri bakimindan adi borç senedi hükümlerine tabidir. Borclanma araci alacaklan, Icra y e iflas Kanundnun 206. maddesinin 4. tikrasinda "Dördtincil Sira" basltgi altindaki "imtiyazli olmayan diger buttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Ihrac edilen borçlanma araçlarina iliskin odeme yukumiuiugu. tictincti bir taraf tarafmdan garanti allina ahnmamistir. Yk-n * n1 -, 1E.RLER A.S. BLij: NO:1.% Blok KA-5 ntepe-i0i x) 44111i / )

9 Yikurlukteki icra ve iflas Mevzuati'na gore, Banka aleyhine yaruttilen takiplerde alacakhlarin sira cetvelindeki Oncelik durumlan asagida!era Iflas Kanunu'nun 206. maddesinde belirtildigi gibidir. Madde 206 (DegiOk madde:03/07/ /1 md.) Alacaklan rehinh olan alacakhlarin satis tutan tizerinde, giiinrük resim ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen esya y e akardan alinmasi lazim gelen resim y e vergi o akar veya esya bedelinden istifa olunduktan sonra riiçhan haklan vardir. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis ise satis tutan borca mahsup edilirken her rehinin idare y e satis masrafi y e rehinlerden bir kisim ile temin edilmis baska alacaklar da varsa bunlar nazara alinip paylastirmada lazim gelen tenastibe riayet edilir. Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacakhlann sirasi y e bu teminatm faiz ye eklentisine sumulti Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine muteallik hatimlerine gore tayin olunur. (Ek ctimle:29/06/ /42 md.) Alacaklan genii ipotegi lie temin edilmi olan alacakhlara gerni alacaklilan hakkinda 'Dirk Ticaret Kanununun bu cihetlere alt hususi hukümleri tatbik olunur. (Degisik fikra: 17/07/ S.K./52. Md.) Teminath olup da rehinle karsilanmamis olan veya teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutarlanndan, asagidaki sira ile verilmek üzere kaydolunur. Sira: a)tscilerin, is iliskisine dayanan ve iflasin acilmasindan Onceki bir yil icinde tahakkuk etmis ihbar y e kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle is iliskisinin sona ermesi üzerine hak etmis olduklan ihbar ve kidem tazminatlan. b)isverenlerin, isyiler için yardim sandiklan veya sair yardim teskilati kurulmasi veya bunlarin yasatilmasi maksadiyla meydana gelmis y e tüzel kiiiik kazanmis bulunan tesislere veya derneklere olan borçlan, c)iflasin açilmasindan Onceki son bir yil içinde tahakkuk etmis olan y e nakden ifasi gereken aile hukukundan dogan her toriu nafaka alacaklan. ikinei Sira: Velayet y e vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu iliski nedeniyle dogmus olan turn alacaklan; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi muddet yahut bunlann bitmesini takip eden yil içinde açilirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davanin veya takibin devam ettigi milddet hesaba katilmaz. UçOncu Sira: Ozel kanunlarinda imtiyazli oldugu behrtilen alacaklar. Sira: imtiyazli olmayan diger biltun alacaklar. Tahvil alacaklan, dördtincti sirada sayilan alacaklar kategorisine girmektedir. (Ek likra: 17/07/ S.K./52. md.) Bir y e ikinci siradaki maddetlerin hesaplanmasinda asagidaki sareler hesaba katilmaz: I. tflasin acilmasindan Once iniihlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato stiresi. 2. Ifiasin ertelenmesi siiresi.! -ii-,, h. trlek!hi -. d. 1\P Blok K:4-5 L.3 -' N.4. 4:: :::: k / /7/11/T/, 9

10 3. Alacak hakkinda açilmi olan davanin devam ettigi sure. 4. Terekenin iflas hukümlerine gore tasfiyesinde, olum tarihinden tasfiye karari verilmesine kadar geçen sure ihraç edilecek borçlanma araclarmin yatirimciya sagladigi haklar, bu haklarin kullanim esaslari y e bu haklara ilikin kisitlamalar: BoNlanma araci yatinmcilan, ihraci gerçekle tiren Bankanin alacaklisi konumunda olup Sirket aktifleri üzerinde alacaklanndan (anapara y e faiz) ba*ka bir hakka sahip degildirler. Yatinincilar, ihraç edilecek bowlanma araçlan igin belirtilen hesaplama yontemi ile hesaplanacak anapara y e faizlerini, ödeme gtinü almaya hak kazanacaklardir. Yatirimcilarin araci kuruluoar nezdindeki hesaplanna, vade sonunda almaya hak kazandiklari nominal tutarin odenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesabi araciligiyla yapilacaktir. MKK sisteminde yatirimci bazinda hesaplanan odeme tutarlan MKK'ya aye kuruluoarin Takasbank nezdindeki hesaplanna Banka tarafindan topluca aktarilacaktir. 13orçlanma araclanna ait itfa badelleri, Banka tarafindan MKK'ya Uye kurulu*larin Takasbank nezdindeki hesaplanna brut olarak aktarilacaktir. MKK'ya Uye kurulu*lar da kendilerine brut olarak yapilacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kaynaginda kesildikten sonra, net tutar üzerinden yatinmcilara ocleyecektir. $ekerbank'in borçlanma araçlarini satin alacak yatirimcilarin haklarina ili kin kisitlamalar ise apgidaki gibidir: - 13orglanma araci sahipleri Sekerbank'in kar zarar riskine katilmaz. Sadece ihramya faiz karotginda borç vermi olmaktadir. Bowlanma araci sahipleri Sekerbank'in yonetimine katilamaz. Borçlanma araci sahipleri anapara y e faiz alacagi diinda ihram üzerinde ba*a bir hakki yoktur. - Bowlanma araci alacaklan, tcra y e iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasinda "Dordtincii Sira" ba1igi altindaki "imtiyazli olmayan diger büttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Bowlanma araci sahipleri TTK hukümleri uyannca; - Kuruluta, sermayenin azaltilmasi ve artirilmasinda belgelerin y e beyanlann kanuna aykin olmasi halinde belgeleri cluzenleyenler veya beyanlan yapanlar ile kusurlannin varligi halinde belgeleri cluzenleyenler veya beyanlan yapanlardan talepte bulunmak (6102 sayili Turk Ticaret Kanunu (TTK) md. 549), - Sermaye taahhüdünde bulunanlann odeme yeterliliginin bulunmadigini bilmesine ragmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden. borcun ödenmemesinden dogan zararlan talep etmek (TTK md. 550), - Ayni sermaye deger biçilmesinde veya devralinacak ioetmeye deger biçilmesinde yolsuzluk yapanlardan dogan zararlan talep etmek (TTK md. 551), - Kurucular, yönetim kurulu tiyeleri, yoneticiler y e tasfiye memurlarinin kanundan veya esas sözle meden dogan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde dogan zararlan talep etmek (TTK md. 553), - Denetçilerin kanuni görevlerini yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde (TTK md. 554) dogan zararlan talep etmek, - Ortakhk alacaklisi sifatlarindan dolayi, ortaklik esas sermayesinin azaltilmasi f halinde, alacaklannin odenmesini veya teminat gosterilmesini istemek (TTK md. 474), Buy:

11 - Uzun stireden ben i irketin kanunen gerekli organlarindan birinin mevcut olmamasi veya genel kurulun toplanmamasi hallerinde durumun dazeltilmesini istemek; aksi takdirde ortakligin feshi iyin mahkemeye ba vurmak (TTK md. 530), - Zarara ugrayan irketin iflasi halinde, pay sahiplerinin y e alacakhlarin istemleri iflas idaresince One surtilmedigi taktirde, tazminat davasi aymak (TTK md. 556), - Semlayenin kaybi y e borca batiklik halinde yeni nakit sermaye konulmasi ddhil nesnel ye geryek kaynaklart ve önlemleri gosteren bir iyile tirme projesini mahkemeye sunarak iflasin ertelenmesini istemek (TTK md. 377), - Pay sahibi olmayan yönetim kurulu tiyelerinin y e yakinlarmin *irketle bow ili kisine girmeleri halinde veya irketin bu ki*ilere kefalet, garanti y e teminat vermesi veya yiiklemesi durumunda *irket alacaklilari bu kiileri, irketin ytiktimlendirildigi tutarda irket borylari iyin dogrudan takip etmek (TTK.md.395), - $irketin iflasi halinde yonetim kurulundan son tly yilda sebepsiz zenginle me ile elde edilen kazanylarin iadesini talep etmek (TTK.md.513), - Alacakhlar, hakimiyetin köttiye kullanilmast durumunda, $irket iflas etmemi olsa bile, irketin zararinin irkete odenmesini istemek (TTK.md.202), - Sirketin sona ermesi y e tasfiyesi durumunda alacaklilar alacaklartni tasfiye memurlarina bildirmek (TTK.md.541) haklarma sahiptirler Nominal faiz orani y e ödenecek faize iliskin esaslar: a) Borclannia araeinin vadesi y e itfa plant lie itfa siireeine iliskin esaslar: Daha sonra belirlenecektir. b) Kupon lideme tarihleri lie faizin ne zaman ödenmeye baslanacagi, son tideme tarilileri: Daha sonra belirlenecektir. c) Faizin y e anaparatim zaman asimt: Bankacilik Kanunu i nun 62. maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katilim fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bin yazili talimati tarihinden ba*layarak on yil iyinde aranmayanlar zamanapnina tabidir. Zamanairnina ugrayan her tiirlti mevduat, katilim fonu, emanet y e alacaklar banka tarafmdan hak sahibine ula ilamamast hdlinde, yapilacak ilânt mtiteakiben Fona gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanmasi ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yen almaktadir. BDDK karartyla ytirtirlidge konulan, "Mevduat ve Katihm Fonunun Kabultine, cekilmesine Ve Zamanwmina Ugrayan Mevduat, Katihm Fonu, Emanet Ve Alacaklara Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik" in ilgili böltimiinde ise: "Madde 8 - (1) Bankalarin emanetinde bulunan hisse senedi, bono y e tahviller, yatirim fonu katilma belgeleri, yek karnesi teslim edilmemi dahi olsa yek kamesi verdikleri müteri1eri adin actlan mevduat hesaplarinda bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak y e emanetlerin zamana imi stiresi sonuna kadar i0eyecek faizleri ile katilma hesabina ili kin kar paylari da dahil olmak tizere her türiü mevduat, katilim fonu, emanet y e alacaklardan hak sahibinin en son talebi, herhangi bir yazili talimati tarihinden ba0ayarak on yil iyinde aranmayan(lar zamanairnina.ugrar. No:171 K.4 5 3T 1

12 Kt (3) Ilan edilen zamanwmma ugrami her ttirli.1 mevduat, katihm fonu, emanet ye alacaklardan Mayis aymm onbe*inci güntine kadar hak sahibi veya mirasoan tarafindan aranmayanlar, faiz y e kar paylan ile birlikte Mayis ayi sonuna kadar Forum Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasindaki hesaplanna devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri y e haklannm faiz y e kar paylan ile birlikte ula tiklan tutarlar gösterilmek suretiyle didzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yukümli.idür. (4) Söz konusu mevduat, katihm fonu, emanet y e alacaklar, faiz y e kar paylan ile birlikte devir tarihi itibanyla Fon tarafindan gelir kaydedilir." ifadesi bulunmaktadir sayth "Sirketlerin Mtiruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat y e Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye Intikali Hakkmda Kanun" hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksizin 5 yillik zamanaimma ugrami* olan faiz ödemeleri ile 10 yillik zaman wmina ugrarrq tahvil bedelleri, so:5z konusu stireler içerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder. d) Faizin degisken ohm's] durumunda, (Iayandigt giisterge faiz orani lie buna dayandarak hangi yiintemle hesaplanacagt: Daha sonra belirlenecektir. e) Gösterge faiz oranmin gemis y e gelecek performansmin y e degiskenliginin nereden takip edilebilecegi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun sayili "Bowlanma Araçlart Teblig"inde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek bono ve/veya tahvillere dayanak olacak "Gösterge Faiz" oranlannm he.saplanmasmda kullanilan T.C. Hazine Müste arligi tarafmdan ihrag edi1mi DIBS"lerin gemis piyasa performanslart, Borsa Istanbura au t internet sitesinden takip edilebilmektedir. (http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasiverileri/bulten-verileri) Gösterge faiz oranirun gelecek performansmi takip etmeye yönelik bir aray bulunmamaktadir. 0 Giisterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii unsurlar y e faize iliskin dözeltme kurallart: g) r'au. 4 U entepe 0212 T.C. Hazine Mustqarligi tarafindan ihraç edilen DIBS'lerin faizleri, btlytime, sanayi uretimi, enflasyon, gibi ekonomik verilerin yarn sira T.C. Hazine Müstqarl igi y e T.C. Merkez Bankasi'mn politikalanndan dogrudan etkilenmektedir. Hesaplamarun yapildigi tarih itiban ile "Gösterge Faiz - hesabma konu olan DIBS'lerin i0em gördügti BIST Borçlanma Araçlan PiyasasCnda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan y e olaganüstü kwllar nedeniyle piyasarnn kapanmasi veya aksakliklar ya*anmasi durumunda geriye döniik olarak, BIST Bowlanma Araclan Piyasasi'nda DIBS'lerin i lem gördtigti en son be i guntinde olu an agirlikh ortalama yilhk bilesik faizler kullanilarak hesaplamalar yapilacaktir. Gosterge faizin kullanilmast suretiyle bulunacak faiz oranmin kim tarafindti hesaplanacagt: o tr:Thl Vti '

13 Gösterge faizin kullandmasi suretiyle bulunacak faiz oram, Seker Yatirim Menkul Degerler A.$. (Seker Yatmm) tarafmdan hesaplanacak y e $ekerbank'm onayma sunulacaktir. h) Faiz oranmin belirlenmesinde esas ahnacak ölçütfln orta(lan kalkmasi halinde yapilacak 41em1er: Hesaplamamn yapildigi tarih itibari ile faiz oranm hesabma konu olan DtBS'lerin i$lem gördtigii BIST Borclanma Araclan PiyasasCnda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan ve olagantistii ko*ullar nedeniyle piyasarnn kapanmasi veya aksakhklar ya anmasi durumunda geriye &intik olarak. BIST Borclanma Araclari PiyasasCnda DIBS'lerin i0em gördilga en son be gününde oluan agirhich ortalama yilhk bile$ik faizler kullamlarak hesaplamalar yapilacaktir. i) Faiz iidemesinin tfirev bir kisminin olmasi durumunda, yatirimin degerinin dayanak aracin degerinden, lizellikle risklerin avik bir ekikic ortaya viktio durumlarda nasil etkilendigi hakkinda bilgi: Ihrac edilecek borclanma aracmm faiz ödemesinin tiirev kismi bulunmamaktadir ihramnin ya da yatirimcinin talebine bagli olarak erken itfanin söz konusu olmasi durumunda erken itfa kou11ari hakkinda bilgi: Borclanma araclarmm vadesinden Once erken itfasi planlanmamaktadir Kismi itfanin stiz konusu olmasi durumunda kistni itfa kou1iari hakkinda bilgi: Borclanma araclannm kismi itfasi planlanmamaktadir orclanma araçlarina kardan pay verilip verilmeyecegi hakkinda bilgi: Borclanma araclarma kardan pay verilmeyecektir Halka arz edilecek borvlanma aravlarim yillik getiri orani ve getiri oraninin nasil hesaplandigi hakkinda bilg,i: Daha sonra belirlenecektir Paya dönütflrü1ehi1ir tahvillere i1ikin iizel hiikiimler: a) Diintitiirme esaslari ve itfa plan': b) DoniWiirme oram ve diiniwfirme oraninin diizeltilmesine i1ikin esaslari: c) Kismi diini4tfirme durumunda uyulacak esaslar: d) DOnütiirme hakkinm kullanilmasmin sermaye artirimi yapilmaksizin gerçekleorilmesinin miimkiin olmasi halinde, PDT tutari karpliginda verilmesi gereken miktardaki paylarm hangi surette temin edilecegine iiikin bilgi: e) Vatirimcillar için iinemli olabilecek diger hususlar: Ei t AT!? M L,enei Buy.!kde e C.d. No:171 M: 1.-y A Blok K:4-5 Esentepe-.5i0 / BUL el: (Pbx) A \ 4 #1/ - (A/ 7

14 4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin özel a) Degistirme esaslari y e itfa plani: b) Degistirme rani y e (Jegistirme oraninm diizeltilmesine iliskin esaslari: c) Kismi degitirme durumunda uyulacak esaslar: d) Degistirilebilir tahviller karsiliginda verilmesi gereken paylarin hangi surette temin edilecegine iliskin bilgi: e) Yatirimcilar icin iinemli olabilecek diger hususlar: Borçlanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasitasiyla yapildigi ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkinda bilgi: 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyarmca borçlanma aract sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip olduklari temsil haklarma sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma haklari bulunmamaktadir Borclanma araci ihracina iliskin yetkili organ kararlari: tarihinde Bankamizca ihraç edilen TRQSKBK21510 isin kodiu 500 Milyon TL tutarmda bono tarihinde itfa olacaktir. Bankamiz vade yapisinin borclanma araci ihraci ile uzatilabilmesi için uygun piyasa koullartnda yeni borçlanma aract ihract planlanmaktadir. Bankamiz Yönetim Kurulu tarafmdan, Bankamtzm Türk Lirasi cinsinden yurtiçinde, TL (Bqyaz Milyon Turk Lirast) tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir kismimn veya tamaminin halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yattrimcilara veya tahsisli satilmak suretiyle bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihraci planlanan bono ve/veya tahvillerinin vadesinin 5 yill amayacak *ekilde belirlenmesi y e piyasa knullarma bagli olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya degiocen kuponlu olarak ihrag edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkamin referans olarak almmast, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oraninin belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tam art y e hilkümlerin belirlenmesi y e bu kapsamda Bankacilik DUzenleme y e Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasasi Kurulu ve diger ilgili merciler nezdinde gerekli bavurulartn ve sair i*lemlerin yapilmasi y e tamamlanmasi hususlarmda Gene! Mild&lüge yetki verilmesine karar Halka arz edilecek borclanma aract fizerinde, borclanma aracnnn devir ye tedaviiliinii kisitlayici veya borçlanma aracint alanlarin haklanni ktillanmasnia engel olacak kayitlann bulunup holonmadigina i1ikin bilgi: E I K1 lo y r.' - 1 I Boycl ci,.1 pe-' I 12 3_, y ()I( 1 - R A.. 14 Y//4

15 5. 11ALKA ARZA iliskin HUSUSLAR 5.1. Halka arzin kopillart, halka arza iliskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ye halka aria katdmak iein yapilmasi gerekenler Halka arzm tabi oldugu kosullar: Bankacilik Diizenleme y e Denetleme Kurulunun 30/09/2010 tarih ve 3875 sayili karari ile halka arz edilip edilmedigine bakilmaksizin bankalarin TL cinsinden tahvil ve bono ihraçlarinin anilan Karar'da belirlenen usul y e esaslar çercevesinde geneklestirilmesi igin BDDK'dan izin alinmasi gerekmektedir. Bankacilik Dilzenleme y e Deneticme Kurumu'nun 15/05/2014 tarih y e [38] sayili yazi ile bildirilen ilgili yazisinda; EKE( 10/08/2012 tarihli y e sayili yazisinda bankalarin Turk Lirasi cinsinden bono/tahvil ihrac izin tutarinda degisiklik olmasi durumunda Kurula bilgi verilecegini belirtmis olup, 22/04/2013 tarihli y e sayili yazisi ile Bankaya toplamda TL'ye kadar banka bonosu/tahvil ihraci izin verilmesinin uygun gortildügti belirtilmistir. Ote yandan, BDDK yapilan degerlendirme sonucunda, Bankaca mezkur iharacin yapilmasinda, 5411 sayli Bankacilik Kanunu y e ilgi mevzuat huktimleri uyarinca sakinca bulunmadigi sonucuna varildigini belirtmistir. Ayrica; Borsa Istanbul A.$.'ye Sekerbank borçlanma araçlarinin Borsa'da islem görmesi hakkinda gerekli basvuru yapilmitir. $ekerbank tarafindan ihrag edilen borclanma araçlarinin kota alinabilmesi, Borsa Istanbul Yönetim Kuruldnun verecegi olumlu karara baglidir Halka arz edilen borelanma araelarmm tutari: Sekerbank TL nominal tutarda borclanma araci ihrag edecektir, fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutari TL nominal tutara yükseltilebilecektir Halka arz siiresi lie halka aria katihm hakkmda bilgi Halka an sfiresi ve tahmini halka arz takvimi: Borclanma araçlari $ubat 2015 tarihlerinde 3 is günü sure ile halka arz edilecektir Halka arza ba vuru siireei lie ba vuru yerleri ve satt ekli: Borçlanma araçlari halka arzinda sati, Seker Yatirim y e Seker Yatirim acentesi konumundaki torn $ekerbank T.A.$. (Sekerbank) subeleri tarafmdan Sermaye Piyasasi Kurulu. nun "II-5.2 Sermaye Piyasasi Arn,larinin Satisi Tebligi"nde tammlanan "Talep Toplama Yöntemi" kullanilarak geweklestirilecektir. BoNlanma araclarini satin almak isteyen ttim yatirimcilarin; halka arz suresi içinde y e isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu'nda belirtilen basvuru yerlerine muracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmalari ve satin alacaklari bonlanina araçlarinin bedellerini isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu'nun maddesine gore yatirmalari gerekmektedir. Yatirimcilar, talep ettikleri bowlanma araçlari miktarini parasal tutar (yatirimcilarin iskonto esasina gore satilacak bonolar için odemeyi talep ettikleri i bu sermaye piyasasi araci notu madde 5.1.6'da örnekle agiklanan alim bedelidir) olarak behrteceklerdir. Talepte bulunacak yatirimcilar, asagida belirtilen belgeleri talep formlarina ekleyeceklerdir: Gerçek Kisi Yatirimcilar: fotokopisi K:4-5 Kimlik (ni.ifus cüzdani veya surticii belgesi veya pasaf)ort. )14/,?. 1 2 _ j.) )X)

16 - Ttizel Kii Yatirimcilar: irnza sirktilerinin noter tasdikli ornegi, kurulu gazetesi, vergi levhasi y e Ticaret Sicili kayit belgesi fotokopisi (sayilan doktimanlara ilave olarak Kurumsal Yatinmci taniminda yer alan "Aktif toplaminin TL, yillik net hasilati TL, ozsermayesinin TL tizerinde olmasi kistaslarindan en az ikisini ta iyan kurulu*lar'in yillik kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali Mupvir tarafmdan imzalanmi, yoksa irket yetkililerince imzalanmi veya bulunmasi durumunda Yeminli Mali Mupvir tarafmdan dtizenlenmi tam tasdik raporunu sunmasi gerekmektedir) Yurt Jçi Bireysel Yatirimcilarin taleplerini Seker Yatirim nezdindeki hesaplan tizerinden girmeleri esastir Karsdanamayan taleplere alt bedeller lie yatinmcdar tarafmdan satis fiyatmm üzerinde ödenen tutarlarm jade sekli hakkinda bilgi: Kar ilanmayan taleplerden dolayi olu an jade bedeli, dagitim listesinin ihracci tarafmdan onaylanarak kesinle mesini takip eden ilk i* giintinde Seker Yanrim ve acentesi konumundaki Sekerbank ubeleri tarafindan ba vuru yerlerinde yatirimcilara jade edilecektir Talep edilebilecek asgari veiveya azami miktarlar hakkmda bilgi: Nominal degeri 100.-TL olan borglanma arglarinin, minimum talep miktan TL olacaktir. Minimum talep miktarmdan sonraki talep araliklannin 100.-TL y e katlan *ek 1 inde olmasi artti r. Yatinmcilar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri miktara ili kin bir alt sniff belirleyebilirler. Talep edilebilecek azami borclanma araclannin miktari hakkmda herhangi bir smirlamada bultinulmami*tir Berclanma araci almak 1cm basvuru yapdacak yerler lie borclanma araci bedellerinin ödenme yen i y e sekli lie teslim siiresi de dahil borelanma araclannm teslimine iiikin bilgi: a) Basvuru yapdacak yerler lie borçlanma araci bedellerinin kidenme yen i Ye sekline iliskin.bilgi: Yurt Bireysel Yattrimcdar, talep ettikleri borylanma araclarina ilikin parasal tutu' nakden veya hesaben, kiymet blokesi yöntemiyle veya 6:Wiz blokesi yöntemiyle yatiracaklardir. Talep Formu'nda belirtecekleri talep tutanna gore yatirimcilarin almayi talep ettikleri bonolann nominal degeri; sati* suresinin sonunda ibu Sermaye Piyasasi Araci Notu'nun 5.3 maddesinde belirtilen hesaplama yontemi ile belirlenecek fiyata gore apgidaki ekiide hesaplanacaktir: Talep Tutan: yatinmcilarin iskonto esasina gore satilacak bonolar icin odemeyi talep ettikleri alim bedelidir. F: Nominal degeri 100.-TL olan 1 adet iskontolu Bononun Sati Fiyati Talep edilen nominal deger = Talep Tutan / F* 100 Blok K:4-5 r ' -, _=.11Ali _ A Ut.!. -' 3.)4 i ( bx) / ' i i p \4

17 Buna gore talep tutan TL olan bir yatirimcinin nominal talep tutan; sati stiresi sonunda 5.3. maddesinde belirtilen ekilde belirlenerek ilan edilecek fiyat (F) esas alinarak 1.000/F*100 esasina gore hesaplanarak maddesi cerçevesinde yapilacak dagitima dahil edilecektir. Bu çewevede Talep Tutan TL olan bir yatirimcinin talebi maddesi gewevesindeki dagitima, fiyatin Ornegin 95,0 TL olarak hesaplanmast durumunda 1.000/95,0*100=1.053 TL nominal clegerlik talep olarak dahil edilecektir. Talep ettikleri iskontolu bono tutanni gun içinde saat 13.30'a kadar nakden yatiran Yurt ici Bireysel Yatirlmcilarm yatirdiklan tutarlar, iskontolu bonolarmin hesaplarma virman edilecegi tarihe kadar Oncelikli olarak kisa vadeli tahvil bono fonu y e likit fon ile fon stokunun yeterli olmamasi durumunda mevduatta nemalandinlacaktir. Nakden odeme Yurt içi Bireysel Yatirimcilar talep ettikleri iskontolu bonolara i1ikin talep tutanni nakden yatiracaklardir. Klymet blokes' Yurt Jçi Bireysel Yatinmcilar yatirim hesaplannda mevcut olan TL Devlet tc yiintemi Borçlanma Senetleri ("DIBS"), kisa vadeli tahvil bono fon y e likit fonlan teminat gostermek suretiyle borçlanma araci talep edebileceklerdir. Yatirimcilar tarafmdan iskontolu bonolar için talep edilen tutar kamliginda alinacak blokaj tutarlart apgida gösterilen *ekilde hesaplanacaktir: Kisa Vadeli Tahvil Bono Fonu Blokaji: Talcp Tutan / 0/098 Likit Fon Blokaji: Talep Tutan / %98 TL DIBS Blokaji: Talcp Tutan / %95 Sekerbank bonolan Blokaji: Talep Tutan / %98 1. Kisa vadeli tahvil bono fon ve likit fonun o gun iy.in fon kurucusu tarafmdan açiklanan au flyati, 2. TL DIBS'ler y e Sekerbank bonolan için BIAS gun sonu agirlikli ortalama fiyat dikkate alinacaktir. Teminat gosterilen kiymetlerin bozdurulmasinda Sekerbank'in can fiyati veya BIST Bor9lanma Araçlari Piyasasrnda olupn can piyasa fiyati uygulanacaktir. Teminat tutarlannin hesaplanmasmda, kullantlan menkul kiymetin asgari adet, adet katlart y e birim tutarlan dikkate alinarak, teminat gösterilen menkul kiymet adedi asgari adedin altmda kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kiymet igin belirtilen katlarin diinda bir adet oluvilayacak yukan yuvarlama yapilabilecektir. EIK -.1,- I,..-,..ad. Esentepe Tel: 0212 sic,ol Yatirimcilarin taleplerini karilayacak miktarda tek bir teminat tin-tin-cm tek bwna yeterli olmamasi durumunda aym yatinm hesabinda bul na kisa /

18 vadeli tahvil bono fon, likit fon, Sekerbank bonolari y e TL DIBS aym anda tern inata alinabilecektir. Bu halka arzda blokajli kiymetlerin bozdurulmasi Degiken Yontem'e gore yapilacaktir. Degi0. (en Yiintem: Bu yontemi tercih eden yatirtmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikleri iskontolu bono bedellerini. yatirimcilann talep toplama suresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00'a kadar nakden odeme yapmamalari halinde, bloke edilen Sekerbank bonolart ve/veya TL DIBS'ler ve/veya kisa vadeli tahvil bono fonlar ve/veya likit fonlar bozdurularak odenecektir. Yatirimcilarin talep ettikleri iskontolu bono bedellerine kar ilik gelen tutari yukarida belirtilen sure icinde nakden ödemeleri durumunda blokaja ahnan menkul kiymetler üzerindeki bloke ayni gun kaldirilacaktir. Teminata alinan kiymetlerin nakde doni4turülmesi strasmda mi4teri talimatlari dikkate alinacaktir. llöviz Blokesi Yuri ici Bireysel Yatirimcilar hesaplarinda mevcut olan Türkiye Yöntemi Curnhuriyeti Merkez Bankasenca all m-satim konusu yapilan konvertibl dövizleri teminat gostermek suretiyle borclanma araci talep edebileceklerdir. Iskontolu bono talep tutari kamliginda alinacak doviz ttitari apgida gosterilen ekilde hesaplanacaktir: Talc') Tutan / %90 Blokaj ileminde, TCMB doviz ali kuru dikkate alinacaktir. KUsurath doviz tutarlari bir y e katlari *eklinde yukart yuvarlanacaktir. Bu halka arzda blokajli kiymetlerin bozdurulmasi DegiOcen Yontem'e gore yapilacaktir. Deg4ken Yiintem: Bu yontemi tercih eden yattrimcilarin dagitim listesine gore almayi hak ettikleri iskontolu bono bedelleri, yatinmcilann talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00'ye kadar nakden odeme yapmamalari halinde, bloke edilen doviz bozdurularak odenecektir. E., / (...}, t- I...i P, P7 rlr-.,. N c s entep ( el: Yattrimcilann talep ettikleri iskontolu bono bedellerine kamlik gelen tutari yukarida behrtilen sure icinde nakden ödemeleri durumunda blokaja ahnan doviz üzerindeki bloke ayni gun kaldirilir. 18 c,:= 4W /1/

19 Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasinda $ekerbank'in can kuru kullanilacaktir. Kurumsal Yatinmcilar, talep ettikleri iskontolu bonolann parasal tutarini nakden yatiracaklardir. Ancak, kurumsal yattrimcilar, ödenmeme riskinin $eker Yatirim tarafindan Ustlenilmesi kaydiyla, sermaye piyasasi araci bedellerini talep toplama süresinin bitimin i takiben ödeyebilirler. Talep ettikleri iskontolu bonolarm parasal tutarim talep toplama suresi icerisinde yatirmak isteyen Kurumsal Yatirimcilarin, gun icinde saat 13.30'a kadar nakden yatirmi olduklari tutarlar, borglanma araglannin hesaplarma virman edilecegi tarihe kadar öncelikli olarak kisa vadeli tahvil bono fonu y e likit fon ile fon stokunun yeterli olmamasi durumunda me y duatta nemalandirilacaktir. Nakden ôdeme Kurumsal Yatirimcilar talep ettikleri iskontolu bonolara ili kin bedelleri nakden yatiracaklardtr. Bap 7 uru YerIcri: Borclanma araclan halka arzina, katilmak ve talepte bulunmak isteyen yatirimcilar apgida adresi verilen $eker Yatirim, $eker Yatirim'm Ankara y e Izmir Subeleri ile internet bankaciligi (www.sekeryatirim.com.tr ) y e acentesi konumundaki Sekerbank'm turn ubeleri araciligi bapfurabileceklerdir. Aract kurum: $EKER YA11RIM MENKUL DE6ERLER A.$. $eker Yatirim Menkul Degerler A.5.- Bilyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat !$L! /ISTANBUL Tel: (212) Fax: (212) Halka arzedilecek borclanma araci bedelleri a ag,idaki hesaba yatinlacakttr. Hesap sahibi: $ekerbank T.A.$. Sube: $ekerbank GUrni4suyu Subesi Sube No:201 Hesap No: nolu vadesiz TL mevduat hesabt IBAN: TR b) Borclanma Ataclannin teslimine ilikin bilgi: Halka arz edilecek borclanma araclari, satwn tamamlanmasmi miiteakip Sermaye Piyasast Mevzuati cerce y esinde MKK nezdinde hak sahiplcri bazmda kayden itlenmeye ba0anacaktir Halka arz sonuclarmin ne eki1de kamuya duyurulacagi hakkmda bilgi: Halka arz sonuclari. Kurulun sermaye piyasast araglannin sati*ina ilikin düzenlemelerinde yen alan esaslar cerçevesinde dagitim listesinin kesinle tigi giinü takip eden iki igerisinde Kurul'un ozel durumlarm kamuya agiklanmasina i1ikin cluzenlemeleri uyannca kamuya duyurulur. R Et( K:4-S 19 7N/ y

20 Borçlanma araçlarmin on ahm haklari, bu haklarm devredilebilirligi y e On Aim haklarmm kullandmamasi durumunda bu haklarm akibeti hakkmda bilgi: 5.2. Da*gam] y e tahsis plain Sati m birden fazla iilkede ayni anda yapddigi durumlarda, bu iilkelerden birine belli bir oranda tahsisat vapilnmsa buna iiikin hilgi lie her bir kategori bazmda halka arzda yatirmicilara tahsis y e dagitnn esaslart hakkmda bilgi: Borçlanma araçlari I. Urkiye Cumhuriyeti Kanunlan uyarinca BiST'de i*lem görecek ekilde Türkiye'de halka arz edilecektir. Yurt diindan bapuracak olan y e kapsaminda yer alan yatinmcilar borclanma araçlanni Türkiye'de satin alacaklar ve dolayisiyla Türkiye'de ba vuruda bulunacaklardir Halka arzda yatirmwdara tahsis y e dagitun esaslari hakkinda bilgi: Tabsisat Grupiari Sekerbank'in borglanma araci ihraci halka arzina i1ikin olarak yatirimcilar iki gruba ayrilini tir. Yurt Bireysel Yatinmedar: Yurtdi inda i qi, serbest meslek y e müstakil i sahipleri dahil TOrkiye'de ikametgah sahibi gerçek y e tüzel ki0er ile bir takvim yih içinde Türkiye'de devamli olarak 180 günden fazla oturanlar da dahil olmak üzere, a agida tanimlanan Kurumsal Yatinmcilar di inda kalan turn gergek y e tüzel kiilerdir. Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Vatand4an da bu tanima gireceklerdir. Bu kategorideki yatirimcilar asgari TL parasal tutarda talep yapabileceklerdi r. hurumsal Yatmmedar: Yurt içinden bavuracak kurumsal yatirimcilar, yatinm fonlan, özel emeklilik fonlan, menkul kiymetler yatinm ortakliklan, risk sermayesi yatinm ortakliklan, gayrimenkul yati rim ortakhklan, araci kurumlar, bankalar, sigorta irketleri, portföy yönetim ipotek finansmani kuru1uiari, emekli y e yardim sandiklan, vakiflar, 17/7/1964 tarihli ye 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanunu'nun gecici 20. maddesi uyarinca kurulmu olan sandiklar ile kamuya yararli dernekler, kamu kurum y e kurulu lari, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi, Minya Bankasi y e Uluslar arasi Para Fonu gibi uluslararasu kuruluoar, Nitelikleri itibanyle bu kurumlara beznzer oldugu Kurulca kabul diger kurum ye kurulqlar, Aktif toplaminin TL, yillik net hasilati TL, özsermayesinin TL üzerinde olmasi kistaslarindan en az ikisini twyan kuruluoardir. Bu kategorideki yatirimcilar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Bonolar, Turk mevzuati-uyarina, BlAS'da i*lem görecek ekilde ihraç edildiginden dolayi, yurtdiindan bavuracak olan kurumsal yatinmcilar bonolan Türkiyede satin alacaklardir. Tahsisat Esaslari Halka arz edilecek milyon TL nomianl tutarli 178 gin vadeli iskontolu bonolar için Yurt içi Bireysel Yatinmcilara ve Kurumsal Yatirimcilara yonelik belirlenen tahsisat oranlan a agidaki *ekildedir TL nominal tutarindaki (%50) kismi Yurt igi Bireysel Yatinmcilara TL nominal tutarindaki (%50) kismi Yurt igi Kurumsal Yatinmcilara r 7.R 20 c=24,111/ 1 \ 01

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12 / 05 / 2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 400.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ve

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 500.000.000 TL lik tahvil bölümünün satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 100.000.000

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 2.250.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 800.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono satışına

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL lik tahvillerin satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 5.600.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 5.600.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 3.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerden halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli banka

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal değerli 374 gün vadeli tahvil satışına

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik banka bonolarının satışına ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu taslak olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusunun incelenmekte olduğu, sermaye piyasası aracı notunun Sermaye

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

Akbank Türk Anonim ġirketi'nden

Akbank Türk Anonim ġirketi'nden Akbank Türk Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 350.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ve

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu

Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu Ağustos 2015 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şekerbank T.A.Ş. tarafından

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Ortaklığımızın toplam 200.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur TASLAK

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur TASLAK Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 100.000.000

Detaylı

TASLAK. % 33,7603 dir.

TASLAK. % 33,7603 dir. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN BORÇLANMA ARAÇLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 05 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL lik bölümünün satışına ilişkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2014 tarihinde

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş bu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı