Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar"

Transkript

1 Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar Ceyhun GÜRKAN * Yiğit KARAHANOĞULLARI ** Özet Son ekonomik krizle birlikte hem merkez ülkelerinde hem çevre ülkelerde kamunun giderek artan bütçe açıkları başat iktisadi problem haline geldi. Aslında neoliberal dönemde finansal serbestleşmenin devletlerin mali sistemleri üzerindeki derin olumsuz etkileri yeni bir gelişme değil. Yeni olan, bütçe açıklarından kaynaklanan ve finansal sermayeye sorun çıkaran tıkanıklıkların yeni bir mali idare modeliyle aşılmaya çalışılmasıdır. Bu model mali kurallar ve mali kurullar temelinde inşa edilmektedir. Modelin temel amacı siyasi bir süreç içinde şekillenen bütçeyi teknik özerk mali kurulların kontrolüne bırakmaktır. Siyasi iktidarların da siyasi sorumluluktan kurtulmalarını sağlayan bu model, son tahlilde, özünde siyasal bir ilişki olan bütçeye dair bir strateji olduğundan çalışmada özerk bütçe modeli olarak adlandırılmaktadır. Özerk bütçe modeli hem kuramsal hem de ülke deneyimleri ışığında ampirik düzeyde incelenecektir. Çalışmada bu modelin siyasete, tekniğe ve demokrasiye dair argümanları eleştirel bir perspektifle değerlendirilmektedir. Sonuçta bütçe sürecinde toplumsal iradeyi dışarıda bırakan özerk bütçe modelinin siyaset ve demokrasi ile olan paradoksal ilişkisi açıkça ortaya çıkarılır. Anahtar Sözcükler: Mali Kural, Mali Kurul, Bütçe, Siyaset, Siyasalsızlaştırma, Teknik, Demokrasi Autonomizing the Budget: Fiscal Rules and Fiscal Committees Abstract With the recent economic crisis the increasing budget deficits of the public sector has come to be the dominant economic problem in both the core and periphery * Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, edu.tr ** Arş.Gör.Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, ankara.edu.tr Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

2 Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar economies. In reality, in the age of neoliberalism the deep detrimental effect of financial liberalization on the fiscal systems of the states is not new. The new is the attempt oriented towards overcoming the fiscal obstructions, which stem from budget deficits, for finance capital by constructing a new model of fiscal administration. This model is built upon fiscal rules and fiscal committees. The aim of the model is to leave the budget which is, actually, shaped in the political process to the control of technical autonomous fiscal committees. This model which saves the political powers from the political responsibility is, in the final analysis, a strategy against the budget which is in the nature of political and as such the model is called as the model of autonomizing the budget. The model of autonomous budget is examined both on the level of theory and practice in the light of some countries' experiences. On these levels, the arguments of the model about politics, technique and democracy is evaluated from a critical perspective. Finally, the paradoxical relationship of the model of autonomous budget which leaves out the social will with politics and democracy is clarified. Key Words: Fiscal Rule, Fiscal Committee, Budget, Politics, Depolitization, Technique, Democracy JEL Classification Code: E62-Fiscal Policy Giriş Tüm dünyada ekonomik kriz koşullarıyla doğrudan ilişkili olarak yeni bir mali model gündeme gelmekte. Kamu bütçesinin tarafgil, yozlaşmış, politik özelliklerinden arındırılmasını savunan ve bu amaç için bütçenin özerk mali kurumlar tarafından düzenlenmesini ve yönetilmesini amaçlayan bir modeldir bu. Aslında fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele için merkez bankalarının özerkleştirilmesi, yani para politikalarının siyasal süreçlerin etkisinden bağımsızlaştırılması modelinin bir benzeri ile karşı karşıyayız. Haziran ayı itibarıyla yasalaşması beklenilen mali kural ın bu tür bir özerkleşme modelinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Keza 2005 yılında IMF ile imzalanan 19. stand-by anlaşmasının taslak metninde kabul edilen ve sonra türlü çekincelerle çıkarılan Gelir İdaresi Başkanlığının özerk bir yapıya dönüştürülmesi 1 modelinin de genel olarak özerk bütçe modelinin bir parçası olduğu kanısındayız. Ancak bu çalışmada biz Türkiye ye ilişkin bir tartışma yürütmeyeceğiz, çünkü mali kurallar ve kurullar, sadece Türkiye gibi çevre ekonomilerin gündemi ile sınırlı değil. 2008'in Eylül ayında başlayan ve hâlâ süren krizle birlikte mali kural ve kurul modeli kapitalizmin gelişmiş merkez ekonomilerinin de en önemli gündemi haline gelmek üzere. Dolayısıyla, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu kriz konjonktüründe, krizden çıkışın bir çaresi olarak gündeme gelen artan kamu açıkları ve borçları düşünüldüğünde, gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelerle birlikte tüm bir kapitalist üretim modelinin geleceği açısından kamu bütçelerinin yönetimini tasarlayan bu tür bir modelin son derece hayati işlevleri olduğu görülmektedir. 1 Konukman ve Arslan ın 2005 tarihli Gelir İdaresi Reformu Üzerine isimli çalışması yasal düzenlemenin gelişimine ilişkin son derece kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. 548 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

3 Bu yazı, özerklik modelinin hangi nedenlerle böyle bir konjonktürde ve hangi çerçevede gündeme geldiğini tartışırken, modelin kuramsal açıdan ne tür düşünsel deformasyonlar ve temel çelişkiler barındırdığını ortaya koymaya çalışacaktır. Bu amaç doğrultusunda yazı, öncelikle özerklik modelinin uygulamalarını ve kurumsal yapısını ele alacak, ardından siyasetin maliye alanından dışlanması gerektiği iddiasının, sosyal bilimlerin önemli kuramları açısından anlamını tartışacaktır. Temel tezimiz, kapitalist sistemin meşruiyet araçlarından biri olan temsili demokrasi rejiminin önemli kazanımlarının bu model ile terk edileceği olacaktır. Mali özerklik modeli, iktisadi bir konuya teknik bir çözüm olarak sunulmakta ve seçmen olan halk kitlelerine siyasetsizleştirmeyi dayatmaktadır. Siyasal açıdan düşünüldüğünde bu durumun kapitalist sistemde meşruiyet sorunu yaratması kaçınılmazdır. 1. Modelin Temel Tasarımı Mali kuralların ilk ortaya çıkışı binlerce yıl eskiye dayandırılabilir. Mali disiplin taleplerinin bütçenin kendisi kadar eski olduğunu düşünmek doğaldır. Ancak bizim burada ele aldığımız çerçeve 1980 lerden itibaren başlayan, neoliberalizmin kamuyu küçültme politikalarının hakim olduğu ve finans sermayenin tüm dünyada aşırı genişleme eğilimi gösterdiği bir dönemle sınırlıdır. Gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse gelişmekte olan çevre ülkelerde bu dönemde uygulanmaya başlanan mali sürdürülebilirlik ve saydamlık reformları, mali kurallar başlığı altında ele alınabilir. Daha açık bir ifadeyle, 1990 larda belirli bir kuramsal düzeye taşınmış ve merkez ülkelerdeki türlü deneyimlerle pratik uygulaması pekiştirilen, kurumsal araçları olgunlaştırılmış ve ana çerçevesi neoliberalizmle birlikte belirli bir siyasi meşruiyet kazanmış bir özerklik paketinden söz ediyoruz. Ayrıca bu paketin içinde bu kuralları uygulayan, kuralların denetimini tasarlayan, üstlenen ve yaptırım gücü de olan mali kurullar da var. Biz bütün bu paketi, temelde mali sistemin kalbi olan bütçeyi yapısal olarak dönüştürmeyi hedeflediğinden, bütçenin özerkleştirilmesi genel ifadesiyle adlandıracağız. Dünyanın en çok okunan ve sermaye çevrelerinin düşünsel yol haritasını belirleyen The Economist dergisi, 10 Eylül 2009 tarihli sayısında kamu borçlarının sürdürülebilirliği konusunda özerk bütçe uygulamasını savunarak, şu yorumu yapmaktadır: Güveni güçlendirmenin bir yolu, mali politikaları para politikalarıyla aynı yola sokmakla mümkün olabilir; ki kastettiğimiz bütçe kararlarını devletin borçlanabilirliğini (finansal ödeme gücünü) sürdürebilmek üzere bağımsız kurullara devretmektir Kamu mali politikalarının bazı unsurları teknokratlara devredilebilir. Mali kurul, bütçe sürecinin bütçe denge hedeflerine -sabit ya da azalan bir borç hedefine- uygun işleyip işlemediğini izleyebilir, böylece politikacıların vergilere ve harcamalara ilişkin kararlarını bu sınırlar içinde almasını sağlayabilir. Burada ilk bakışta önerilen herhangi bir şekilde karşı çıkılabilecek bir politika değilmiş gibi görünebilir; çünkü temel hedef, kamunun borçlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik, bütçenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve verilen bütçe fazlalarıyla birlikte kamu borç yükünün ya sabit tutulması ya da giderek azaltılmasıdır. Diğer bir özlü anlatımla, burada sözü edilen hedef ihtiyari müdahaleleri ortadan kaldırarak makroekonomik politikaların yürütülmesinde kredibilite sağlaması (Şevik, 2008:50) şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla, kamu borç yükünün istikrara kavuşturulması ile hem kamu borçlarının Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

4 Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar maliyeti risk primindeki düşüşle birlikte azalacak ve böylece vergi yükümlüleri üzerindeki yük de azalmış olacak, hem de kamu borçlanmasının özel kesim yatırımlarını dışlama etkisinin önüne geçilebilecektir. Bu çerçevede söz konusu hedefler bir bütün olarak kamunun etkin yönetimi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çerçeve etrafında geliştirilen ve sunulan bütçenin özerkleştirilmesi modelinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, modelin ardındaki yapının tutarlılığının ve modelin yarattığı yanılsamaların ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir. Vurgulamamız gereken ilk nokta, bütçe kuralları ile mali kuralların bilinçli ya da farkında olunmadan karıştırıldığıdır. Bütçe kuralları, siyasi içeriğinden bağımsız olarak, bütçeleme sürecinin yerine getiriliş biçimini belirleyen kurallarken, bizim tanımımızla günümüzde, bütçenin özerkleştirilme modelinin bir parçası olan mali kurallar ise doğrudan bütçenin siyasi içeriği ve sonuçları ile ilgilidir. Schick, bütçe sürecine ilişkin kuralları, hukukun ve yargılamanın ilkelerine benzetir. Bu süreç yargılamadaki uygun usul (due process) kuralı ile benzeşmektedir. Çıkan sonucun meşruiyeti, bu sürecin doğru uygulanmasından gelmektedir: Bütçe yasalarının meşruiyeti ve geçerliliği, takip edilen sürecin kendisi ile ölçülür, yoksa asli objektif ve kriterlerle değil (Schick, 2003:11). Bütçenin usulü siyasi olarak nötrdür. Sol ya da sağ hükümetler de uygulayabilir; devleti küçültmek isteyen siyasiler de, genişletmek isteyen siyasiler de bütçeye başvurur (Schick, 2003:11). Mali kuralların bütçe sürecine ilişkin geleneksel kurallardan farkı, bütçeden beklenilen sonuçları önceden netleştirmesinden gelmektedir. Bu bütçenin siyasi nötrlüğünü ortadan kaldıran bir durumdur. Mali kurallar, bütçeleme sürecinde de birtakım değişiklikleri gündeme getirmektedir. Bunlar özerkleşmeyi savunanlar tarafından, kuralın amacına başarıyla ulaşılabilmesini sağlamanın temel koşulları olarak sunulmaktadır. Mali kural sürecine ilişkin yazında hemen hemen her çalışmanın üzerinde ortaklaştığı düzenlemeler şu şekildedir: i) bütçelemenin bir yıldan uzun süreli ve mümkünse orta vadeli olarak yapılması, ii) bütçenin ulaşması beklenilen hedeflerin açık bir şekilde bir plan doğrultusunda sunulması ve kamuoyuyla paylaşılması, iii) bu planın izlenme/denetim mekanizmalarının önceden belirlenmesi, iv) süreçte yaşanabilecek hedeften sapmalara ilişkin müdahale araçlarının önceden belirlenmiş olması, v) mali kurallara politikacılar ve uygulayıcılar üzerinde bir yaptırım gücünün verilmesi (Schick, 2003). Tüm bunlar aslında kapitalist sistemin anarşik piyasa mekanizmalarına karşı, yurttaşların devletten bekledikleri düzenlemelerdir, bir çeşit planlama sunar. Bunların politik açıdan nötr olduğunu söyleyebiliriz. Yani aynı düzenleme sistemi, farklı siyasi içeriklerde müdahalelere olanak verir; genel bir düzenleme çerçevesi sunar. Ancak mali kurallarla bütçelemeye ilişkin çizilen bu çerçevenin kurumsal uygulamasına (yani mali kurullara) bakıldığında, kendisini bütçe kurallarına içkin uygun usul olarak sunan mali kuralların aslında hiç de bütçe kuralları gibi genel kabul gören nötr (yani siyasi içerikten bağımsız) düzenlemeler olmadığı görülür. Yukarıda beş maddede özetlenen hedefler itibarıyla kendisini adeta bütçe kuralı gibi sunan mali kurallar böylece bir meşruiyet kazanma arayışındadır. İleride ele alacağımız bütçe kuralları gibi mali kuralları da siyasi içerikten bağımsız sunma amacı mali kuralların bütçe kuralları gibi teknik bir usulü benimsemiş nötr teknik kurallar olarak formüle edilmesini beraberinde getirmiştir. Söylemsel olarak, teknik bir mesele biçiminde yeniden formüle edilen mali kuralların bu şekilde genel kabul 550 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

5 görmesinin aracı ise teknokratlardan oluşan mali kurullar temelinde işleyen yeni mali yönetim modelidir. Dolayısıyla, mali kurallar ile geleneksel çerçevede ortaya çıktığı biçimiyle herhangi bir açık siyasi tercihin başarısını sağlayacak mali mekanizmaların geliştirilmesi amacının aksine, mali kuralların yeni formülasyonunda politika tercihlerinin teknik bir dil ve usul içinde örtülü bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Gündemdeki mali kural modelinin devletlerin maliyelerinin kapitalizmin geldiği aşamada içine düştükleri finansal dar boğazlarda aslında amaçları itibarıyla son derece açık olan politika tercihlerini ne kadar örtülü hale sokabileceğini Macaristan Mali Kurulu Başkanı George Kopits'in görüşlerinden anlıyoruz. Mali kurulların başarılı bir mali istikrar çerçevesi oluşturabilmesi için Kopits dört temel politika sıralamaktadır: i) borçlanma oranı gibi somut nicel politika hedeflerinin önceden belirlenmesi, ii) bu hedeflerin yakalanabilmesi için çeşitli uygulamaya ilişkin kuralların belirlenmesi, örneğin kamu kesimi ücret ödemelerine ilişkin sınırların konması, iii) bağımsız ve yetkili bir kurum tarafından bu uygulamaların izlenilmesi, ki bu hükümetin dürüstlüğünü sağlamak için zorunludur, iv) kamu bütçesinin açık olması, örneğin emekli aylıkları gibi, gelecekte oluşabilecek tüm maliyetlerin şimdiden bir bütün olarak kapsanması (Kopits, 2008). Bu politikalar açıkça kamu harcamalarını kısıtlamaya yöneliktir, ancak burada ücret ödemelerinin de bir hedef olarak gösterildiği bir o kadar açıktır. Daha genel bir tanımlama ile burada sunulduğu biçimiyle mali kurallar, kamu bütçesinin hem harcama hem de gelir unsurlarının, bütçenin fazla verir hale getirilebilmesi için sıkı kurallarla düzenlenmesini öngörmektedir. Teknik mali kurulların buradaki işlevi çok önemlidir, çünkü mali kurullar mali kurallar temelinde oluşturulan siyasaların (policies) siyasi (political) içerimini bertaraf eden bir kurumsal düzenlemedir. Siyasete teknik bir sınır çizen mali kurullar, bütçe sürecinin pek çok unsurunun seçilmiş hükümetlerin elinden alınması ve halkın seçmediği, atama ile gelen teknokratik bir birime devredilmesinden başka bir şey değildir. Mali kurallardan ve kurullardan oluşan bu model, bütçenin özerkleştirilmesinin ve siyasetsizleştirmenin temel aracıdır. İleride daha detaylı ele alacağımız teknik, siyaset ve demokrasi ilişkisine yönelik olarak burada şimdilik şu kadarını söyleyelim: Mali kural ve kurul modelinin teknik bir süreç ve dil içinde formüle edilmesinin altında yatan gerçek bu modelin Kopits in de sözlerinden anlaşıldığı üzere, kapitalizmin geldiği aşamada sosyal hakların ve ücretlerin tırpanlanmasına dayanmasından ileri gelir. Devlet ve toplum arasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek siyasal gerilimin önüne geçmek ancak meselenin siyasi değil, teknik bir mesele olduğunun siyasi söylemde kurgulanmasıyla ve kitlelerin ikna edilmesiyle mümkündür. Ancak teknik ve siyaset, değineceğimiz üzere, mali kural ve kurulun birlikte oluşturduğu bir model gibidir. Bu kurulların hükümetlerden politika yapma yetkisini tamamen almadığı, hükümetlere içinde özgürce hareket edebilecekleri ama dışına da çıkamayacakları yol gösterici bir hat sundukları ileri sürülebilir. Ancak açıktır ki söz konusu olan hat tam da bütçenin önceden şekillendirilmesi ve toplumsal iradenin de içinde en azından ilke olarak yer aldığı politika düzeyinde bir alanın bırakılmamasıdır. Aslında belirttiğimiz üzere bu durum, mali özerklik modelinin esas amacıdır. Schick, mali kuralları savunduğu 2003 tarihli yazısında benzer bir noktaya vurgu yapmaktadır: Her bir mali kural, siyasi amaçlar önünde bir kısıttır. Neden demokrasiler, kendi önlerine mali kısıtlar koyarlar...? Geleneksel bütçe kurallarının, Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

6 Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar hükümetlere, tercihleri doğrultusunda kaynakları yeniden dağıtma imkânı yani siyasi güç verdiğini; ancak, yeni mali kuralların bütçe yapanları kısıtladığını, ellerinden toplam gelir ve harcama politikalarını belirleme gibi güçleri aldığını vurgular (Schick, 2003:8). Bu durum yalnızca seçimle iktidara gelmiş hükümetin mali kararlar üzerindeki tasarrufunu eksiltmez aynı zamanda toplumsal iradenin de dışlanması anlamına gelir. Özerklik modeli çerçevesinde, hükümetlerin politika yapma işlevi ile politikanın uygulanması arasındaki farka ilişkin farklı vurgular gündeme gelebilmektedir. Örneğin, politikayı hükümetlerin yapacağı ancak uygulama aşamasının politikadan arındırılması gerektiği yani uygulamanın özerk kurullara bırakılması gerektiği düşünülebilir. Ancak burada özerkleştirmeden kasıt politikanın özünün teknikleştirilmesidir ve hükümetlere sadece bu teknik özü bozmayacak şekilde belirli sınırlar içinde politika yapma imkânı tanımaktadır. Aslında bu durum kapitalizmin kendi meşruiyetini sağlayan temelinin, yani demokrasinin, mali politikalardan silinmesinden başka bir şey değildir ve bu anlamda iktisadi sorunlara teknik bir çözüm üretmekten öte, sistem açısından bir meşruiyet sorununu beraberinde getirme olasılığı söz konusudur. Ancak bu meşruiyet sorununun ne ölçüde algılanıp toplumsal bir direnç gösterileceği ise toplumların siyasi bilinç ve demokrasi kültürü ile ilgilidir. Bu noktaya, yazının son bölümünde, siyaset bilimine referanslarla daha fazla açıklık kazandırılmaya çalışılacaktır. Öncelikle modelin iktisat kuramı içindeki öncüllerini kısaca ele almaya çalışalım. Bütçenin özerkleştirilmesi modeli, neoliberal dönemin hemen başında gündeme gelen Merkez Bankası özerkliği ve enflasyonla mücadele programlarının düşünsel açıdan devamı niteliğindedir. Bu aşamada kısaca bu iki modelin düşünsel temellerini ele alalım. Neoliberalizmin ilk evresinde anaakım haline gelen görüş, fiyat düzeylerindeki dalgalanmaların en önemli belirleyicisinin ekonomideki parasal hacim olduğu yönündeydi. Buna göre parasal hacmin yönetilmesi, yani para politikası, siyasi unsurlardan arındırılıp teknik bir süreç olarak değerlendirilmeli ve tarafsız teknokratlara 2 bırakılmalıdır. Çünkü politikacılar kendi politik çıkarları doğrultusunda gerektiğinde merkez bankalarından para hacmini genişletmesini talep edebilmekte ve bu da doğrudan doğruya enflasyona neden olmaktadır. Enflasyon ise geniş halk kitleleri için adeta bir canavar dır. Bu dönemde enflasyon canavarı ile mücadele etmek merkez bankalarının yegane görevi haline getirilmiştir. Ve bize göre mali kuralların ilk uygulaması da, bütçe açığının Merkez Bankası aracılığıyla finanse edilmesine yasak getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Resme biraz daha geniş bir perspektif ile baktığımızda enflasyona engel olmak adına parasal genişlemeye karşı çıkılmasının ardında neoliberalizmin egemen sermaye kesimi olan finansal sermaye için son derece önemli anlamları olan iki neden olduğunu görebiliriz. İlk olarak enflasyonun artması finans sermayenin alacaklarının erimesi, yani kârlılık kaybı anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadelenin ardındaki meşruiyeti sağlayan iddia, fiyatlardaki artışın geniş halk kitlelerinin aleyhine olduğu yönündedir. Aslında enflasyonun en fazla etkilediği 2 Burada kastedilen teknokratlar, çoğunlukla homojen anaakım iktisat eğitiminden geçmiş ve bu nedenle tek bir iktisat politikasına inanan, farklı kuramların zenginliğini taşıma potansiyeli olmayan politika uygulayıcılarıdır. 552 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

7 kesim finans sermayenin kendisidir. Parasal genişleme ile yaratılacak enflasyon, özellikle finans kesimi üzerinde yük oluşturacak olan bir vergiye dönüşecektir. İkinci olarak, paranın basılmadığı durumda kamu kesimi borçlanmak zorunda kalacaktır. Kamunun borçlanması, finans sermaye için önemli bir kârlılık kaynağıdır. Kamu kesiminin para basarak borçlanmaya ihtiyaç duymaması finans kesiminin kârlılığı için bir sürdürülebilirlik problemi oluşturur. Kamu kesimi para basma yani tüm toplumu vergilendirme politikasını kullanamayacağı için borçlanmak yani finans sermaye ile ilişkiye girmek zorunda kalacaktır. Neoliberal dönemin tanımlayıcısı olan enflasyonla mücadele programlarına finansal kesimden gelen desteğin anlamı bu şekilde anlaşılabilir. 1990'lara gelindiğinde iktisat yazınında bir hareketlenme gözlemlenmektedir. Fiyat düzeyinin yani enflasyonun açıklayıcısı olarak artık sadece para hacmi değil doğrudan maliye politikaları da ele alınmaktadır. Fiyat düzeyinin kamu mali teorisi (fiscal theory of price level) olarak anılan bu kuramlar enflasyonun para hacmine göre değil, kamu kesimi açıklarına göre belirlendiğini savunmaktadır. Buna göre, Merkez Bankası bağımsızlığı yani parasal hacmin kontrolü fiyat istikrarı için yeterli değildir. Artık kamu kesimi açıklarının da kontrol edilmesi gerekmektedir. Esasında bu yeni kuramın ardındaki yönelim bir önceki dönem tezlerinin devamıdır. Burada finans sermayenin baş düşmanı olan enflasyonla mücadelenin yeni yöntemi tanımlanmaktadır. Neoliberalizmin ilk evresinde hızla artan ve 2008 krizi ardından tepe yapan kamu borçlarının ödenebilir kılınması artık pratik bir amaç olarak gündemdedir. Borçların finans sermayeye geri ödenebilmesinin düzenlenmesi artık ciddi bir zorunluluk haline gelmektedir. İktisat disiplinindeki bu dönüşüme bütünüyle paralel olarak kamu maliyesi disiplininde de anayasal iktisat yaklaşımları anaakım kuramlar olarak zaten 1980 lerden beri gündemdedir. Buna göre, serbest piyasa mekanizmalarını bozan ve giderek artmakta olan kamu açıklarının önüne geçmenin tek yolu, kamu bütçesinin yasama ve yürütme erkinden alınıp anayasal hukuk düzeyine taşınması ve temel kısıtların anayasal hükümler haline getirilmesidir. Bütçe sürecinin siyasal boyutu, serbest piyasa ekonomisinin dengeye ulaşabilmesi yolunda önünde duran ve kaldırılması gereken en büyük engeldir. Bu engel de yasa ile aşılmalıdır. Ancak bize göre önerilen şey yasa yolu ile siyasetin ortadan kaldırılmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. 2. Özerklik Modeli ve Uluslararası Finans Sermaye Bütçenin özerkleşmesi modeline göre, siyasilerin savurganca hareketi, yolsuzluklar, popülist politikalar ya da seçim süreçlerinin yarattığı doğal çevrimler nedeniyle kamu kesiminin sürekli açık verme eğilimi, kamu kesiminin giderek artan şekilde borç batağına girmesine neden olmaktadır. Hala sürmekte olan krizi de kapsayacak şekilde bir bütün olarak neoliberal dönemdeki kamu kesimi borçluluğunun bize göre bunlardan öte siyasi anlamları da vardır. Kamu kesiminin harcama ve gelir desenlerinin farklı sermaye fraksiyonlarının birikim rejimleriyle doğrudan ilişkili olması beklenir. Buna göre neoliberal dönemin egemen fraksiyonu olan uluslararası finans sermayenin kârlılık modeliyle kamu kesiminin borçlanma sisteminin ilişkili olması doğaldır. Yukarıda özetlediğimiz bütün bu pratik ve düşünsel açılımlar finansal sermayenin refleksleriyle de örtüşmektedir. Borçlanmanın ciddi oranda genişlediği Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

8 Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar bir dönemde borcun idaresi sadece borçlunun sorunu olmaktan çıkmakta, borç verenin yani finans sermayenin de kontrolünü beraberinde gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında sürdürülebilirlik problemi esasında kamu kesiminin değil, finans kesiminin bir problemidir. Sürdürülebilirlik problemi etrafında finans sermayenin borçlanma sürecini kontrol etmesini gerektiren üç temel tehlike söz konusudur: i) borçların reel olarak eritilmesi anlamına gelen enflasyon, ii) borçlunun Ponzi tipi bir borçlanma süreci yaratarak (yani reel bir kaynak transferine gitmeksizin borcunu yine borçlanarak ödemeye çalışması) sistem için bir sürdürülebilirlik problemini ortaya çıkarması, iii) tüm bunlardan daha büyük bir tehlike olarak moratoryum. İlk tehlikeye enflasyonla mücadele politikaları bağlamında yukarıda kısaca değinmiştik. Gelişmekte olan çevre ülkelerin birincil bütçe fazlası verecek şekilde düzenlemeler yapmaya zorlanması ise ikinci tehlike ile ilişkilidir. Ponzi finansmana girilmemesini sağlayacak tek şey faiz dışı bütçe fazlası verilmesidir. Üçüncü tehlike ise finans kesimi için doğrudan bir yıkımdan başka bir şey değildir. Bu tür bir politika uluslararası piyasalarda kredi derecelendirme kuruluşlarının da müdahalesi ile örgütlü bir şekilde karşılık bulmakta ve ülke tüm borç ilişkilerinden uzun bir süre dışlanmaktadır. Borçlanma ilişkisi tekrar kurulduğunda ise kredibilite kaybı nedeniyle son derece yüksek faizler ödemeye zorlanarak ülkeler adeta cezalandırılmaktadır. Finans kesiminin uluslararası kurumlar aracılığıyla dayattığı kontrollerin tüm bir ekonominin yeniden düzenlenmesini gerektirecek kadar büyük ölçekli müdahaleler olduğu örneklerle ortadadır. İhracata dayanan Latin Amerika büyüme modelinde ülkelerin dış borçlarını ödeyebilmesi için uluslararası finans çevrelerinin yaptığı baskıların önemli bir payı olduğu bilinen bir gerçektir. Başarılı ve güçlü bir büyüme ve kalkınma örneği olarak sunulan Güney Kore kalkınmasının ardındaki yapılanmada da benzer şekilde dış borçların ödenebilmesi sorunu temel nedenlerden biriydi. Gelişmekte olan ülkeler borçlarını kapatmaya çalışırken, metaları daha da ucuza üretmek zorunda bırakılarak hem kendi sosyal bölüşüm ilişkilerini zedelemek zorunda kalmışlar hem de düşük kur politikaları ile yarattıkları değeri yurt dışına transfer etmişlerdir (Altvater ve Hübner, 1991). Günümüzde yaşananların bu tablodan önemli bir farkı artık kamu kesimi açıkları veren ve borçlanan ülkelerin bizzat merkez ülkeleri olmasıdır. Özellikle 2008 Eylül kriziyle birlikte merkez ülkelerde yaşanan ekonomik çöküşe ve kârlılık sıkışmasına yanıt olarak kamu kesimi açıkları piyasaya ve finans sermayeye yönelen desteklerle arttırılmak durumda kalınmıştır. Krizin bu anlık etkisinden öte kamu kesiminin açıklarının ve finansal yükümlülüklerinin merkez ülkeleri için 1990 lardan itibaren eğilimsel olarak arttığı da tespit edilmelidir. Aşağıdaki şekilde, OECD ülkelerinin toplamı için genel kamu kesiminin finansal yükümlülüklerinin yıllar içindeki seyri bu eğilimi ortaya koyan eğri ile birlikte aktarılmaktadır. Kamu kesimi yükümlülüklerinin 2009 yılından önce eğilimsel olarak arttığı çok açık bir şekilde görülmektedir. 554 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

9 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Toplam OECD Genel Kamu Gayri Safi Finansal Yükümlülükler Doğrusal (Toplam OECD Genel Kamu Gayri Safi Finansal Yükümlülükler) Kaynak: OECD Economic Outlook, 2009 verilerinden derlenerek tarafımızca hazırlanmıştır. Şekil 1: Toplam OECD Ülkelerinde Genel Kamu Kesiminin Gayri Safi Finansal Yükümlülüklerinin GSYİH ye Oranı Bu eğilimsel artışın ardında bütçe özerkliği modelinin iddia ettiği nedenlerin yatmadığı kanısındayız. Yukarıda aktardığımız iddia edilen bu nedenlerin hiçbiri eğilimsel bir artışa işaret etmez, ancak temsili siyaset modeline ilişkin tespitlerle sınırlıdır. Bize göre kamu kesiminin açıklarının kapitalist birikim rejimi ile doğrudan ilişkisi vardır. Merkez ülkeler için 1990'lı yılların en belirgin özelliği, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD nin hegemonyasının, Arrighi'nin tanımıyla sinyal krizleri vermesi ve iktisadi düzeyde kâr oranlarında yaşanan daralmadır. Aşırı rekabet ve aşırı üretimden kaynaklanan kâr daralmasını, Çin'in ucuz iş gücü ve planlamaya dayanan ekonomik yükselişi pekiştirmiştir (Arrighi 2000, 2008). ABD de kamunun yıllık net dış borçlanması 1980 lerde en fazla 239 milyar dolar (1986 yılında), 1990 larda en fazla 372 milyar dolar (1992 yılında) olarak gerçekleşmişken, bu rakam 2010 yılının birinci çeyreğinde milyar dolar gibi muazzam bir seviyede gerçekleşmiştir (US Bureau of Economic Analysis). ABD'de kamu açığının hızla artmasında, 2008 mali krizinde finans sermayeye yaptığı ciddi miktardaki transferlerle birlikte, yaşadığı hegemonya krizine karşı verdiği askeri reflekslerin payı da hiç kuşkusuz büyüktür. ABD nin askeri gücü ve siyasi hegemonyasının bir niteliği olarak kendi para birimi üzerinden uluslararası borç alabilme özelliği, ülkenin hem ticaret açığını hem de kamu kesimi dış açıklarını arttırmasını hızlandırmıştır. Dünyadan kaynak çekerek kullanma ve bunu para basarak ödeme imkânı, borçlanmanın önünü açan yapısal bir durumdur ve merkez ile çevre arasında bir kaynak transferi mekanizmasına işaret eder. İngiltere, ABD'nin askeri genişlemesine neredeyse koşulsuz olarak destek veren tek ulus olarak askeri harcamalar için ciddi miktarlarda kamu kaynağı ayırmıştır. Uluslararası finans sermayenin merkezi olma iddiası ile İngiltere 1990'lar boyunca vergi gelirlerini belirli limitlerde sınırlamış ve 2008 krizine zaten yükselmiş düzeyde Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

10 Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar seyreden kamu açıklarıyla girmiştir. Japonya 1990'larda fazla üretim krizi yaşamaya başlamış ve kâr oranlarının tekrar düzelebilmesi için eksik kalan talebi kamu harcamaları ve dolayısıyla açıkları aracılığıyla kapatmaya çalışmış ve borçlanması katlanarak artmıştır. Dünyanın en büyük kamu borçlanma oranına sahip ülkesi şimdi Japonya dır. Bu durum büyük oranda iç kaynaklardan yapılan borçlanma ile Japonya'nın finans kesimi için uzun döneme yayılan yapısal bir transfer ilişkisi yaratmıştır. Japonya dan sonra, Belçika, Yunanistan, İzlanda ve İtalya kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranları %100 sınırını geçen ülkeler arasında yer almaktadır. Kamu borçlarının yükselmesi, kamu bütçesinin finans sermayenin birikim modeliyle doğrudan doğruya ilişkilenmesi anlamına gelmektedir. Bu ilişkinin özellikle uluslararası finans kurumların çevre ülkeler üzerinde kurduğu modelde olduğu gibi sadece finans sektörünün kendi çıkarlarını dayatması biçiminde ortaya çıkmadığı açıktır. Devletlerin, finans kesimine sundukları birtakım olanaklar şeklinde de bu tür bağımlılık ilişkileri gündeme gelebilmektedir yılının Eylül ayı içinde İngiltere de yeni likidite kurallarıyla bankaların daha çok kamu kağıdı tutmaları konusunda düzenlemeler gündeme getirilmiştir. Bu, ABD'nin 1990'larda zaten başvurduğu bir modeldi. Kamu borçları ile finans kesimi arasındaki bu samimi ilişki 1990'lardan beri Japonya'da da sürdürülmektedir. The Economist dergisinin yorumuna göre, dünya piyasalarında merkez bankalarının faiz oranını düşük tutmalarının bir nedeni, bankaların ucuza borçlanarak, uzun dönemli yüksek getirili kamu borç senetlerine yatırım yapmalarını sağlamaktır larda ABD Merkez Bankası yine aynı yönteme başvurmuştur (The Economist, 15 Ekim 2009). Böylece kamu açıklarının yeniden finansmanının sağlanabilmesi için ve dolaylı olarak finans kesiminin daha çok kâr elde edebilmesi için devletin para piyasasına müdahale edebildiği de tespit edilebilmektedir. Bu müdahalenin, yani düşük faiz politikasının kamuoyuna duyurulan görünürdeki nedeni ise kredi genişlemesinin tekrar sağlanabilmesidir. Oysa halihazırdaki ekonomilerin bir likidite tuzağı içinde olduğunu neredeyse bütün iktisatçılar tespit etmektedir. Bu tür bir düzenlemenin özel kesime yönelecek bir kredi genişlemesindense, kamunun borçluluğunun finansmanına yöneldiği ve yüksek finansal kârlılık yarattığı açık bir gerçektir. Bu durumda özerk para politikasının ne ölçüde özerk olduğu kolayca sorgulanabilir. Kamu kesimi borçluluğu ile finans sermaye arasındaki ilişkinin bir başka boyutu ise finans sektörünün yükümlülüklerinin kamu sektörünce garanti altına alınmasıdır. Birdenbire kamu kesimi kendi açıklarından daha büyük miktarda borç yükünün altına girmiştir. OECD nin 2009 tarihli Ekonomik Görünüm Raporu, hükümetlerin finansal sistemi düzeltmek adına yaptıkları müdahaleleri otuz ülkeyi ele alarak şu şekilde gruplandırmaktadır: Bankaların yükümlülüklerine ilişkin olarak mevduat garantilerinin arttırılması, sermaye enjekte edilmesi, banka borçlarının ya kamu tarafından satın alınması ya da garanti altına alınması, bankaların ulusallaştırılması, bankaların varlıklara ilişkin ise toksik varlıkların kamu tarafından satın alınması, zarar eden varlıkların satın alınması ya da garanti kapsamına sokulması (OECD, 2009:44). Tüm bu düzenlemeler bir taraftan kapitalist sistemin yeniden işlerlik kazanması için elzem olarak gösterilirken, diğer taraftan doğrudan doğruya finans sektörünün kârlılığını arttırmaya hizmet etmekte ve kamu kesimi üzerinde ciddi yükler yaratmaktadır. Özellikle 2008 Eylül krizinin çözümü için yapılan bu müdahaleler de 556 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi Volume 3 Number 4 2012 pp. 123-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi S. Çağrı Esenera Mine Binişb Özet: 1980'li yılların başından itibaren

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurdan KUŞAT * ve Nilgün DOLMACI ** Özet Gelişmekte olan

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA İş ve Hayat Finansallaşan Türkiye EkonomisindeTüketim ve Borçlanma FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA Arş. Gör. Banu KARAKAŞ Gazi Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Sinan SARISOY * Özet Devletin ekonomide etkinliği sağlamak ve piyasa başarısızlıkları nedeniyle ortaya çıkan etkinsizlikleri

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI Fatma CESUR Trakya Üniversitesi ÖZET Merkez bankaları; ülkelerin para politikasını belirler, yürütür, karar alır ve alınan kararları uygulamalarıyla ülke ekonomisinin

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİNİN MALİ DEĞERLENDİRMESİ

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİNİN MALİ DEĞERLENDİRMESİ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 2, 2012, s. 95-125 KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİNİN MALİ DEĞERLENDİRMESİ Özet Yrd. Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Birol KOVANCILAR * Alparslan UĞUR ** Özet Literatürde sürekli, mali açıklar ve mali disiplinin sürdürülmesinde çare olarak görülen mali kuralları ele alan çok sayıda

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abuzer Pınar 1 ÖZET Mali uyumsuzluk yaşayan ekonomiler için öne çıkarılan en önemli kavramlardan birisi mali disiplindir ve mali disiplini

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008:

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÛMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...2 II.

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

ENFLASYON HEDEFLEMESİ

ENFLASYON HEDEFLEMESİ ENFLASYON HEDEFLEMESİ A. Hakan KARA # Musa ORAK + Ekim 2008 ÖZET Bu makale enflasyon hedeflemesi rejimini ana hatlarıyla tanıtmakta ve bu çerçeveyi temel alarak Türkiye nin 2001 krizi sonrası enflasyon

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hazırlayan: Selçuk DURANLAR Danışman: Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat Anabilim Dalı

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ Dr. Ahmet Taner * ÖZET 20. yüzyılın son çeyreğinde, devletin yapısal ve işlevsel dönüşümünün hızlanması, kamu yönetim

Detaylı

Yunanistan ın Euro Bölgesinden Ayrılmasının Olası Ekonomik Etkileri

Yunanistan ın Euro Bölgesinden Ayrılmasının Olası Ekonomik Etkileri Yunanistan ın Euro Bölgesinden Ayrılmasının Yunanistan ın Euro Bölgesi nden Ayrılmasının Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Özgür Uçar (AB İşleri Uzman Yardımcısı) Temmuz 2012 Ankara İçindekiler

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı