Bu makale Temmuz 2005 tarihinde Yaklaşım Dergisi nin 151 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu makale Temmuz 2005 tarihinde Yaklaşım Dergisi nin 151 numaralı sayısında yayımlanmıştır."

Transkript

1 Bu makale Temmuz 2005 tarihinde Yaklaşım Dergisi nin 151 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU NUN 11/1-C MADDESĠ UYGULAMASINDA YAPILAN SON DEĞĠġĠKLĠKLER M. Aykut KELECĠOĞLU Maliye Bakanlığı Gelirler BaĢkontrolörü Katma Değer Vergisi Kanunu nun (KDVK) 11 inci maddesi ihraç kaydıyla yapılan teslimleri ihracat istisnası başlığı altında Katma Değer Vergisinden (KDV) istisna etmiştir. Bu düzenlemenin amacı; imalatçının, teslim ettiği mallar dolayısıyla doğan KDV borcunun 11 inci maddede yerini bulan tecil-terkin sistemi sayesinde tecil ve terkin edilerek finansman yükünden kurtulmasının sağlanmasıdır. İmalatçı düzenlemiş olduğu faturada KDV göstermekle ve bunu beyan etmekle birlikte alıcı tarafından söz konusu KDV ödenmemektedir. Fatura muhteviyatı malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, imalatçı tarafından beyan edilen ancak tecil edilen vergi terkin edilir. Bu bağlamda ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatçının KDV açısından yapacağı bir işlem bulunmamaktadır. Çünkü ihracatçı, ihraç kaydıyla aldığı mallar için KDV ödememekte, ihraca konu ettiği bu mallar için KDVK nun 11/1-a bendi hükmü gereği KDV tahsil etmemektedir. 95 Seri numaralı KDVK Genel Tebliği 1 ile işleyiş mekanizması kısaca aktarılan ihraç kayıtlı satışlarda uygulanan yönteme ilişkin olarak yeni bir takım düzenlemeler getirmiştir. 1. ĠHRAÇ KAYITLI TESLĠMLERE ĠLĠġKĠN BEYANNAMENĠN 83 NUMARALI SATIRI ARTIK KULLANILMAYACAKTIR: Bilindiği üzere KDV beyannameleri Eylül/2004 döneminden itibaren internet ortamında verilmeye başlanmıştır. Kağıt ortamında verilecek beyannameler de internet ortamında verilen beyannamelere ve mevzuattaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir tarihine kadar şekli 72 seri numaralı KDVK Genel Tebliği ile belirlenen KDV Beyannameleri kullanılmakta iken, kağıt ortamında verilecek yeni 1 No.lu KDV Beyannamesi Aralık/2004 vergilendirme dönemine ilişkin beyanlardan itibaren kullanılmaya başlanılmıştır. 2 Buna göre ; yeni KDV Beyannamesinin 1. sayfası Matrah ve Vergi Bildirimi başlığı altında 6 tablodan oluşmaktadır. İstisna, ihraç kaydıyla teslim ve iade hakkı doğuran işlemi Tarih ve Sayılı Resim Gazete de yayımlanmıştır. 2 Yeni KDV Beyannamesinin nasıl doldurulacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar 24 Nolu KDV Sirküleri ile yapılmıştır. 1

2 bulunmayan mükellefler, mükellefiyete ilişkin bilgilerle birlikte sadece bu sayfayı dolduracaklardır. Beyannamenin 2. sayfasında İstisnalar, İade Hakkı Doğuran İşlemler ve İhraç Kaydıyla Teslimler başlığı altında yer alan 4 tabloda ise tam ve kısmi istisna kapsamına giren işlemler, diğer iade hakkı doğuran işlemler ve ihraç kaydıyla teslimler beyan edilecektir. 24 numaralı KDV Sirküleri ve yeni beyannamenin açıklamalar tablosunda yer alan bilgiler ışığında; ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin olarak beyanname şu şekilde doldurulmaktaydı. İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönemde tecil edilemeyen KDV Tutarı, ki tecil edilebilir KDV ile tecil edilecek KDV arasındaki farka eşittir, beyannamenin 90 numaralı satırına yazılacak, bu teslimle ilgili ihracatın gerçekleştiği dönemde ise gerçekleşen ihracata isabet eden tecil edilemeyen KDV tutarı 83 numaralı satırına aktarılacaktır. 83 numaralı satıra yazılan bu tutar 41 numaralı satırda yer alan sonraki Döneme Devreden KDV nin ve 40 numaralı satırda yer alan İade Edilmesi Gereken KDV nin hesabında dikkate alınacaktır. Uygulamada özellikle 83 numaralı satırın doldurulması sırasında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla yeni düzenlemeye gidilmiştir. Yeni düzenleme sonrası, eskiden olduğu gibi ihraç kaydıyla teslimler, teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin 1 ve 10 numaralı tablolarına dahil edilecektir. Yani 1 numaralı tabloda yapılan beyan ile bu teslimler üzerinden vergi hesaplanması sağlanmakta, 10 numaralı tabloya yapılan beyan ile ise; -tecil edilebilir KDV (89 uncu satır), -tecil edilecek KDV (38 inci satır), -ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen KDV (90 ıncı satır), tutarları belirlenmektedir. İhracatın gerçekleştiği dönemde tecil edilen vergi terkin edilmekte, tecil edilemeyen vergi için iade hakkı doğmaktadır. İadenin yapılabilmesi için ihracatın gerçekleşmesi ve 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılan belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi yeterlidir. 95 numaralı tebliğ ile iade tutarının beyannamenin 83 üncü satırına dahil edilmesi Ģeklindeki uygulamadan vazgeçilmiģ ve beyannameye ekli Açıklamalar tablosunda yer alan 15 numaralı dipnot iptal edilmiştir. Buna göre mükellefler ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadeleri için ihracatın gerçekleştiği dönemde iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvuracaklar, yapılacak değerlendirmeden sonra iade talepleri bu dönem beyannamesi dışında gerçekleştirilecektir. Ġade tutarları herhangi bir dönem beyannamesinin 83 üncü satırına dahil edilmeyecektir. Örnek vermek gerekirse; Veriler/Temmuz 2005 YTL Yurtiçi Alışlar : Yurtiçi alışlar nedeniyle öd. KDV : Yurtiçi Satışlar : Yurtiçi satışlar nedeniyle Tah. Ed. KDV : İhraç kaydıyla satışlar :

3 İhr. Kay. Satış. KDV : Ön. Dönem. Dev. KDV : KDV Beyannamesi Tablo 1: Tevkifat Uygulanmayan İşlemler (10) Teslim Ve Hizmetlerin Karşılığını Teş. Ed. Bedel : (11) Hesaplanan KDV : Tablo 3: Diğer İşlemler (28) Matrah Toplamı : (29) Hesaplanan KDV : (31) Toplam KDV : Tablo 4: İndirimler (32) Önceki Dönem Dev.KDV : (33) Bu Dönem İnd.KDV : (37) İndirim Toplamı : Tablo 5: Sonuç Hesapları (38) Tecil Edilecek KDV : (39) Ödenmesi Gereken KDV ( ) : 0 İstisnalar ve İade Hakkı Doğuran İşlemlere İlişkin Bildirim: Tablo 10: İhraç Kaydıyla Teslimler Teslim ve Hizmet Bedeli : (88) Hesaplanan KDV : (89) Tecil Edilebilir KDV : (90) İhracatın Gerçekleştiği Dön. İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV (89-38): Söz konusu malın YTL tutarındaki kısmı 10 Ağustos 2005 tarihinde ihraç edilmiş ise; bu tarihten sonra iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvurulmak suretiyle ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden YTL nin iadesi talep edilebilecektir. İhraç kaydıyla teslim edilen malın geri kalan YTL tutarındaki kısmının 4 Eylül 2005 tarihinde ihraç edilmesi halinde bu kısma isabet eden YTL nin iadesi de yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Bu iģleme iliģkin verilecek beyannamelerde; beyannamenin 83 numaralı satırı doldurulmayacaktır. 2. ĠMALATÇI ALEYHĠNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠK NEDENĠYLE ĠADE TUTARINDA HER HANGĠBĠR DEĞĠġĠKLĠK YAPILMAYACAKTIR. Bilindiği üzere; KDVK nun 20 inci maddesinde KDV matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlandıktan sonra, 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz vb. unsurların matraha dahil bulunduğu belirtilmiştir. 3

4 Yine anılan kanunun 26 ıncı maddesinde; bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği ve 35 inci maddesinde ise matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzelteceği hükme bağlanmıştır Sayılı Kanun ihraç kaydıyla mal teslim edenlere yapılacak iadenin sınırının belirlendiği KDVK nun 11 inci maddesinin c bendinin beşinci fıkrasında değişiklik yapmıştır. Söz konusu değişiklik şu şekildedir. Ġhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisi, ihraç edilen mala iliģkin imalatçı satıģ bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değiģikliğe iliģkin verginin düģülmesinden sonra kalan tutardan fazla olmaz. 95 seri numaralı tebliğ yukarıda sayılan kanuni düzenlemelerin uygulama şekli konusunda düzenleme yapmıştır. Buna göre; ihraç kaydıyla teslim bedelinin kısmen ya da tamamen sonradan ödenmesi ve ödeme sırasında döviz kurunda düşme olması halinde, prensip olarak, iade edilecek azami KDV tutarının yeni döviz kuru üzerinden yeniden hesaplanması, fazla alınmıģ bir iade varsa mükelleften talep edilmesi ancak, bu tutarın indirim konusu yaptırılması gerekmektedir. Öte yandan; imalatçıların aleyhlerine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturaya istinaden ihracatçıya KDV ödemeleri, bu tutarın ihracatçı tarafından beyan edilmesi, imalatçı tarafından da faturada gösterilen KDV nin indirim konusu yapılması gerekmektedir. Bu durumda, imalatçının fazladan almış olduğu iade tutarı ihracatçı aracılığıyla Hazineye intikal etmekte ve imalatçı tarafından indirim konusu yapılmış olmaktadır. Bu nedenle, kurdaki düģüģten kaynaklanan matrah değiģikliğine bağlı olarak imalatçının iade tutarında bir değiģiklik yapılmasına da gerek bulunmamaktadır. Örnek vermek gerekirse; Veriler/Temmuz 2005 YTL Yurtiçi Alışlar : Yurtiçi alışlar nedeniyle öd. Kdv : Yurtiçi Satışlar : Yurtiçi satışlar nedeniyle Tah. Ed. KDV : İhraç kaydıyla satışlar : İhr. Kay. Satış. KDV : Ön. Dönem. Dev. KDV : İhraç kayıtlı satış bedelinin KDV hariç Euro olduğunu, bu satış işlemine ilişkin faturanın da tarihinde düzenlenerek teslimatın yapıldığını kabul edelim. İhraç kayıtlı satış bedeline ilişkin olarak ihracatçı tarafından ödemenin tarihinde yapıldığını, malın TL cinsinden tutarı fatura tarihinde KDV hariç 4

5 YTL, ödeme tarihinde YTL olduğunu, ihracatçı firma tarafından imalatçıya kurlardaki düşüşten kaynaklanan YTL lik tutar için fatura düzenlediğini ve bu faturada KDV nin de YTL olduğunu kabul edersek beyannamenin aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir. KDV Beyannamesi: Tablo 1: Tevkifat Uygulanmayan İşlemler (10) Teslim Ve Hizmetlerin Karşılığını Teş. Ed. Bedel : (11) Hesaplanan KDV : Tablo 3: Diğer İşlemler (28) Matrah Toplamı : (29) Hesaplanan KDV : (31) Toplam KDV : Tablo 4: İndirimler (32) Önceki Dönem Dev. KDV : (33) Bu Dönem Ġnd.KDV ( ) : (37) Ġndirim Toplamı : Tablo 5: Sonuç Hesapları (38) Tecil Edilecek KDV : 0 (41) Sonraki Döneme Dev. KDV (37-31) : İstisnalar ve İade Hakkı Doğuran İşlemlere İlişkin Bildirim: Tablo 10: İhraç Kaydıyla Teslimler Teslim ve Hizmet Bedeli : (88) Hesaplanan KDV : (89) Tecil Edilebilir KDV : (90) İhracatın Gerçekleştiği Dön. İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV (89-38): İşte 95 seri numaralı tebliğdeki açıklamalara göre; mükellefin ihracatçıdan aldığı fatura üzerindeki KDV tutarı olan YTL yi indirim konusu yapması ve bu tutar kadar fazla iade almasının bir önemi bulunmamaktadır 3. Çünkü fazladan alınan YTL lik iade ihracatçı tarafından hesaplanan KDV olarak beyan edilmekte ve hazine intikal etmektedir. Bu durumda kurdaki düşüşten kaynaklanan matrah değişikliğine bağlı olarak imalatçının iade tutarında bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu işlemlerin aynı dönemde gerçekleşmemesi durumunda da değişen bir şey yoktur. Düzenlemede göze çarpan husus; imalatçının iade tutarında değişiklik yapılmaması için ihracatçı tarafından söz konusu KDV nin hazineye intikal ettirildiği varsayımıdır. Bu konunun da ayrı bir tartışma yaratacağı düşünülmektedir. 3 Kurlardaki düşme dikkate alınarak ihraç kayıtlı satış bedelinin YTL, buna bağlı olarak toplam KDV nin YTL olduğu kabul edilirse, mükellefin alması gereken iade rakamı YTL olacaktı. Oysa mükellefin ihracatçı tarafından fatura düzenlenmesini müteakip yukarıdaki şekilde düzenlediği beyannamede alacağı iade tutarı YTL dir. Bu bağlamda arada fazladan alınan iade tutarı ( =) YTL olmaktadır. 5

6 3. ĠHRAÇ KAYDIYLA DAHĠLDE ĠġLEME VEYA GEÇĠCĠ KABUL ĠZĠN BELGESĠ KAPSAMINDA OLANLARA YAPILACAK TESLĠMLERDE ĠMALATÇI OLMA ġartina ĠLĠġKĠN YAġANAN SORUNLARA AÇIKLIK GETĠRĠLEREK BU ġarta ĠLĠġKĠN YENĠ DÜZENLEMELER YAPILMIġTIR. Bilindiği üzere; KDVK nun 17 inci maddesinin Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye istinaden herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın, bütün sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin söz konusu belgelere sahip olan mükelleflere tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemine göre işlem yapılmaktaydı. Bu düzenlemeye paralel olarak yayımlanan ve 83 numaralı KDVK Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılan 71 ve 75 numaralı tebliğlerde; belge sahibi imalatçı-ihracatçılara tecilterkin uygulaması kapsamında mal teslim edeceklerin imalatçı vasfına sahip olmaları gerektiği açıkça belirtilmektedir. 83 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde aksine bir hüküm yer almamakla birlikte, satıcılar bakımından imalatçı ifadesine hiç yer verilmemiş olması bazı mükelleflerin bu kapsamda yapılacak teslimlerde imalatçı olma şartının kaldırıldığı şeklinde yorumlanmış ve imalatçı olmayan bir kısım mükellef tarafından tecil-terkin kapsamında teslimde bulunulmuştur. Bu noktada mükellef ile idare arasında ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla çıkarılan 95 seri numaralı KDVK Genel Tebliğinde; 83 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Resmi Gazete de yayımlandığı tarihi ile 95 numaralı tebliğin yayımlandığı tarihleri arasında, imalatçı olmayanlar tarafından dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi sahibi mükelleflere yapılan teslimlerin, diğer şartların da mevcudiyeti halinde Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Tebliğin yayımı tarihi olan tarihinden sonraki teslimlerde de ikili bir uygulama söz konusu olacaktır. 1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların) aynı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapacakları teslimlerde, imalatçı olma Ģartı aranmayacaktır. 2. Yukarıda sayılan mükellefler dışında kalan mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde ise tecil-terkin uygulanabilmesi için, eskiden olduğu gibi imalatçı olma Ģartı aranacaktır. 2. KDVK NUN 11-1/c MADDESĠ KAPSAMINA SÜS BĠTKĠLERĠ DE DAHĠL EDĠLMĠġTĠR. 95 seri numaralı KDVKGT ile KDVK nun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamına aşağıda tanımları verilen süs bitkileri de dahil edilmiştir. Buna göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC); 6

7 pozisyonunda tanımlanan çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomların (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindibabitkisi ve köklerinin (12.12 pozisyonundaki bitkiler hariç), pozisyonunda tanımlanan köklü veya köksüz diğer canlı bitkilerin (yalnız süs amaçlı olanlar), pozisyonunda tanımlanan buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten taze kesme çiçekler ve çiçek soğanlarının, üreticileri veya satıcıları tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerinde imalatçı olma Ģartı aranılmaksızın tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilecektir. 7

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR?

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Mart 2013 sayısında

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Bu makale Kasım 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 206 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Kasım 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 206 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Kasım 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 206 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE ĠSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFĠYET TESĠSĠ VE ĠSTĠSNADAN VAZGEÇME HÜKÜMLERĠNĠN ANLAMI VE MÜKELLEF

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu 127 Katma Değer Vergisi Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2.11.1984 Sayı : 18563) Kabul tarihi Kanun No. : Verginin konusunu teşkil eden işlemler : BİRİNCİ KISIM 'MükeHefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı