Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme"

Transkript

1 SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

2

3 sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam edece iz 2008 y l nda cirosunu yüzde 12 lik art flla 3,3 milyar TL ye ç karan, 2009'da da yüzde 13 oran nda art flla 3,8 milyar TL ciro yapmay hedefleyen Boydak Holding, ara vermeden büyümeye devam ediyor çinde bulundu umuz ekonomik flartlarda büyüyoruz, büyümeye devam edece iz demek Boydak Holding olarak bugüne kadar att m z ad mlarda, ald m z kararlarda ve gelifltirdi imiz stratejilerde ne kadar hakl oldu umuzu göstermesi ad na bizleri mutlu ediyor. Uluslararas arenada dev flirketlerin sars ld ve pek çok flirketin küçüldü ü bir ortamda Boydak Holding in 2008 y l n kârla kapatmas, 2009 y l için yüzde 13 oran nda büyüme hedeflemesi, dikkat çekici. 12 May s ta bas n n yo un ilgi gösterdi i Y ll k Paylafl m Toplant s nda Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak n da söyledi i gibi flirketlerimizde kriz sözünü yasaklayarak ve iflimize odaklanarak bu süreci en iyi flekilde arkam zda b rakmaya çal fl yoruz. Di er sektörleri oldu u kadar mobilya sektörünü de etkileyen ekonomik dengesizlik ve belirsizlik sürecinde uygulanan KDV indirimi ile yeni sezonun etkisi, genel olarak mobilya sektöründe bir canlanmay da beraberinde getirdi. KDV indirimi sürecinin uzat lm fl olmas n, bu canl l n devam etmesi ad na olumlu bir geliflme olarak görüyoruz. Büyük bir aile: Bellona Geçti imiz günlerde Antalya da tüm Türkiye deki Bellona bayilerini bir araya getiren büyük bir buluflma gerçeklefltirdik. Türk mobilya sektörünün vazgeçilmez markalar ndan biri olan ve 12 y ld r müflteri memnuniyetini ilke edinerek hizmet veren Bellona n n ne kadar büyük bir aile oldu unu bir kez daha gururla izledik y l n n de erlendirildi i, 2009 y l hedeflerinin paylafl ld buluflmada, 12 y ld r yükseliflini sürdüren ve gelece e emin ad mlarla yürümeye devam edece inin sinyallerini veren Bellona n n bugüne kadar elde etti i baflar lar, hepimizi gururland rd. Bellona n n en be enilen ve sevilen markalar aras nda yer almas n n ard nda elbette ki çal flanlar n ve bayilerimizin ortak inanc yat yor. Bu inanç ve ba l l kla son 10 y lda Türkiye ekonomisine büyük katma de er sa layan ve ilk 500 flirket s ralamas nda 119 uncu s rada yer alan Bellona n n bu y lki hedefi olan ilk 100 içine girme hedefini de baflar yla gerçeklefltirece ine inan yoruz. Boydak Holding olarak hep birlikte büyümeye devam... Sayg lar mla, Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler 4 BAKIfi AÇISI 6 SEKTÖREL GÜNDEM 10 KAMERA ARKASI EKONOM 20 OUTDOOR 22 MEVS M 26 ÜRÜN TASARIMI GENÇ YETENEKLER 30 PERAKENDE DÜNYASI 32 BAY LER M Z 33 ROTAMIZ MARD N/S RT 34 RENKLER 42 OKTAY USTA 46 SPOR 48 BOYDAK TAN HABERLER BULMACA Bulmacan n çözümü 32 mtiyaz Sahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editörler Kadriye Yüzerero lu Toros Panos Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti fiöhret Baltafl Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Halit Bayhan Aygün Baflok Muzaffer Çetinkaya Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Boydak Center, O.S.B. 6. Cad. No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n

5 36 Y l n ilk yar s n geride b rakt m z flu günlerde KDV indirimi ile canlanan piyasalar, indirimin devam edece inin aç klanmas n n ard ndan yeni bir moral buldu. Bu canl l a paralel olarak dergimizin yeni say s da yine dopdolu. Yenilenen yüzüyle sizlere merhaba diyen dergimizi keyifle okuyaca n z umuyoruz... Gündemimiz yine dopdolu Dergimizin yeni say s, sektörümüzdeki yo unlu a paralel olarak yine dopdolu. Boydak Holding in 2008 y l de erlendirmesinin yap ld ve 2009 y l hedeflerinin paylafl ld Y ll k Paylafl m Toplant s, dergimizin ilk sayfalar nda yerini ald. Bu sayfalar n hemen ard nda yer alan Sektörel Gündem de Boydak Holding in baflar l flirketlerinden Hes Kablo nun Genel Müdürü Bekir Irak ile yapt m z söylefliye yer verdik. Sektöründe Türkiye lideri olan Hes Kablo nun 2009 y l hedeflerini ve liderli ini sürdürmeye yönelik stratejilerini ö renme imkân sa layaca n z röportaj ilgiyle okuyaca n za inan yoruz. Sektörel Gündem in di er bir konusu da, Bellona Bayiler Buluflmas. Türkiye nin dört bir yan ndaki Bellona bayileri ile Boydak Holding in üst düzey yöneticilerini bir araya getiren buluflmada, Bellona markam z n 2008 y l n n de erlendirmesi yap ld ve 2009 y l hedefleri paylafl ld. Her y l düzenli olarak gerçeklefltirilen Nielsen Markalar Araflt rmas ndan ç kan sonuçlar, bu y l da bizleri sevindirdi. Nielsen n tüketicinin belli bir ürün kategorisi için akl na gelen ilk markay belirleyen araflt rmas nda stikbal, mobilya kategorisinde lider marka oldu unu ortaya koydu. Bu uzun soluklu ve trend gösteren çal flman n detaylar n, dergimizin ilerleyen sayfalar nda inceleyebilirsiniz. Perakende sektörünün içinden gelen, konsept tasar m dan flmanl n n yan s ra e itimci kimli iyle de bilinen Pamir Dan flmanl k Genel Müdürü Dr. Tahsin Pamir ile dünyadaki yeni pazarlama trendlerini, perakendede müflteri iliflkileri yönetimini ve markalaflma sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri masaya yat rd k. Bu keyifli söyleflimizi bayilerimizin dikkatle takip etmesini öneriyoruz. Boydak Holding mobilya grubu markalar m z n h zla geliflen üyesi Mondi, reklam kampanyas ile 2009 y l için haz rlad koleksiyonlar sergilerken bir yandan da evlilik ça na gelmifl gençlere ve anne babalar na; Mobilyan z flimdi al n, isteklerinizi ertelemeyin mesaj veriyor. Gelifltirdi i birbirinden farkl uyku teknolojileri ile herkese dünya standartlar nda, kaliteli bir uyku sunan stikbal ise yeni yatak filmi ile bir kez daha tüketicilerin karfl s na ç k yor. TV de gösterilen bu iki reklam kampanyas - n n kamera arkas nda yaflananlar sizler için izledik. Bu say m zda Güneydo u Anadolu ya uzanarak Mardin ve Siirt teki do al ve tarihi güzellikleri ortaya ç karmaya çal flt k. Bölgede bulunan stikbal, Bellona ve Mondi bayilerimizi gezerek baflar l bayilerimizin söylediklerine kulak verdik. Spor sayfalar m zda, Süper Lig de f rt na gibi esen, son haftaya kadar flampiyonlu u kovalayarak fiampiyonlar Ligi nde mücadele etme flans yakalayan Anadolu tak m Sivasspor un baflar l teknik direktörü Bülent Uygun a baflar lar n n alt nda yatan s rlar sorduk. Tüm dünyada her y l Haziran ay n n üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü ne özel olarak Avrupa Yakas nda Cem karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran ve kendisi de bir baba olan ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Levent Üzümcü ile aile hayat n, çocuklar ile iliflkilerini ve meslek hayat ile ilgili projelerini konufltu umuz keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Ayr ca Oktay Usta n n sizler için haz rlad yaz aylar na özgü sa l kl mönü için de flimdiden afiyet olsun... Yeni tasar m n be enece inizi umdu umuz dergimizi keyifle okuman z dile iyle Murtaza Durmufl / Yaz iflleri Müdürü 5

6 aç s bak fl y l nda hedef yüzde 13 büyüme 2008 y l nda pek çok firma küçülme yaflarken cirosunu yüzde 12 oran nda art ran Boydak Holding, 2009'da da yüzde 13 oran nda art fl hedefliyor. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, bu baflar y flirketlerinde kriz söylemlerini yasaklamalar na ve ifl gelifltirmeye odaklanmalar na ba l yor Boydak Holding in 2008 y l de erlendirmesinin yap ld, 2009 y l na iliflkin beklentilerin aç kland Y ll k Paylafl m Toplant s, 12 May s ta stanbul Ç ra an Saray nda yap ld. Boydak Holding in üst düzey yöneticilerinin haz r bulundu u toplant ya, ifl dünyas ve bas n mensuplar yo un ilgi gösterdi. Y ll k Paylafl m Toplant s nda ilk sözü alan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, holding ad na 2008 y l n n genel bir de erlendirmesini yapt ve Boydak Holding in 2009 y l hedeflerine dair anlaml mesajlar verdi. Kriz yokmufl gibi davrand k 2008 y l n n sonlar na do ru iyice

7 hissedilen ekonomik dengesizlik ve belirsizlik sürecinin di er sektörleri oldu u gibi mobilya sektörünü de ciddi anlamda etkiledi ini söyleyen Hac Boydak, uluslararas dev flirketler bile küçülürken kendi içinde kriz sözünü yasaklayan Boydak Holding in, yüzde 12'lik büyüme yakalad n ve 3,3 milyar lira ciro elde etti ini belirtti. Kriz yokmufl gibi davrand klar n ve bu sayede büyümeyi sürdürdüklerini kaydeden Hac Boydak, Planlad m z yat r mlar harfiyen yerine getirdik y l için de yüzde 13'lük büyüme ve 3,8 milyar lira ciro hedefine kilitlendik. 14 bin çal flan, 24 flirket, 100 ülkeye ihracat, yurt d fl nda 5 bin sat fl noktas ve 2 bin 500 bayi ile Türkiye'ye hizmet vermeye devam ediyoruz diye konufltu. Mobilya sektörünün 2008 y l n toplamda yüzde 20 oran nda kay pla kapatt n ifade eden Hac Boydak sözlerini flöyle sürdürdü: 2009 y l n n ilk çeyre inde yüzde 40 l k daralma devam etti fakat bu dönemde uygulanan KDV indirimi ve yeni sezonun da etkisiyle mobilya sektöründe çok yo un bir canlanma yaflanmaya bafllad. Boydak Holding olarak Türkiye nin ve sektörümüzün bu süreçleri büyük bir olgunluk ve sa duyu ile atlataca na, ekonomik göstergelerin yükselifle geçece ine olan inanc m z tamd r y l nda da yolumuza h z kesmeden devam edece iz. Yat r mlar m z ve istihdam rakamlar m z daha da art rarak büyümeye, ülkemize ve sektörümüze katma de er sa lamaya devam edece iz. Rakamlarla 2008 y l Toplant da Boydak Holding in faaliyet gösterdi i sektörlere iliflkin rakamsal bilgiler veren Boydak Holding CEO su Memduh Boydak, grubun lokomotifi olan mobilya alan nda 2008 y l nda, 1 milyar 884 milyon 496 TL ciro KDV indirimi sat fllar yüzde 18 art rd Toplant da gazetecilerin, hükümetin uygulad dönemsel KDV indirimlerinin mobilya sektörüne ve holding bünyesindeki mobilya markalar na etkisi ile ilgili bir soruyu yan tlayan Holding CEO'su Memduh Boydak, mobilya sektöründe KDV indirimi ile sat fllarda indirimden önceki aya göre yüzde 50, geçen y l n ayn dönemine göre ise yüzde 18 civar nda art fl yafland n belirtti. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak da KDV indirimi için üç ayl k sürenin yetersiz oldu unu, bu sürenin y l sonuna kadar uzat lmas n n ve ayn indirimin inflaat yap malzemelerine uygulanmas n n da gerekti ini söyledi. Mustafa Boydak, mobilya sektöründeki KDV indirimi ile bekleyen taleplerin harekete geçti ini belirtti ve Biz bunun yeterli olmad kanaatindeyiz. Üç ayl k süre çok k sa un sonuna kadar KDV indiriminin devam etmesi flart diye konufltu. Mustafa Boydak, hükümetin ekonomik tedbir paketinin istihdama yans mas yla ilgili soruyu da flöyle yan tlad : Mobilyada sa lanan KDV indirimi ile birlikte talep harekete geçecek. Biz holding bünyesine 385 yeni personel ald k. Bu rakam stikbal Mobilya bünyesine al nacak personel ile birlikte 490 bulacak. Yurt genelinde 2 bine yak n bayimiz var ve bu bayilere yaklafl k 8 bin il 10 bin aras nda yeni personelin istihdam edilece ini düflünüyorum. Ancak hükümetin bafllatt KDV indiriminin süresi çok k - sa. KDV indirimi 2009 y l sonuna kadar sürmeli. nflaat sektöründe de KDV indirimi olursa, Türkiye deki küçülme süreci tekrar büyümeye geçebilir." Mobilya sektöründe bir konsolidasyon beklemediklerini de dile getiren Mustafa Boydak, KDV indirimiyle mobilyada büyümeye girildi. Konsolidasyon beklemiyoruz. Biz 2008 de bir hamle yaparak, zor durumdaki yan sanayimizi korumaya ald k döneminde finansal piyasalardaki daralma nedeni ile zorlanacak olan yan sanayimizin finansal ihtiyaçlar na katk sa lad k" diyerek sözlerini noktalad. MOSDER: KDV indirimi sektörü hareketlendiriyor Türkiye mobilya sektörünün cirosal bazda yar s ndan ço unu temsil eden MOSDER de, KDV oran n n yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin, özellikle evlilik al flverifllerinin artt sezonda hem üreticiye hem de tüketiciye kazanç sa lad n, stok fazlal klar n eritti- ini ve üretimin yeniden ivme kazand - n belirtiyor. Mobilya ürünlerinde KDV indirimi yap lmas ile sektörün yeniden canland n kaydeden MOSDER Yönetim Kurulu Baflkan Nazif Türko lu, KDV indiriminin ihracatta da olumlu yans malar oldu unu söyledi. KDV oran n n yüzde 8'e indirilmesinin hazine gelirinin art r lmas na da katk s bulundu unu belirten Türko lu, KDV oran n n indirilmesi çok önemli bir katk sa lad ve stoklar erimeye devam ediyor dedi. 7

8 aç s bak fl 8 elde edildi ini belirtti. Holding olarak enerji sektöründe 866 milyon 878 bin TL, tekstil alan nda 142 milyon 36 bin TL, endüstride 259 milyon 252 bin TL, kimyada 97 milyon 531 bin TL, pazarlama, lojistik, demir-çelik alanlar ile birlikte 2008 y l n toplamda 3,3 milyar TL ile tamamlad klar n söyleyen Memduh Boydak, bir önceki y la göre yüzde 12 oran nda ciro art fl elde eden holdingin kârl l k rakam n n, 142 milyon 26 bin TL oldu unu kaydetti. Boydak Holding in Ar- Ge ve çevre yat r mlar na büyük önem verdi ine de de inen Memduh Boydak, bu konuda geçen y l 10 milyon dolarl k yat r m yap ld n belirtti. Konuflmas nda, Türkiye de 2 bin 500 ma azas bulanan Boydak Holding in, 2008 y l nda 100 ü aflk n ülkeye toplam 383 milyon 564 bin dolarl k ihracat gerçeklefltirdi ini anlatan Memduh Boydak, 2009 y l hedeflerinin ise grup olarak yüzde 13 oran nda büyümek ve 3,8 milyar TL ciro elde etmek oldu unu BOYDAK HOLD NG 2009 YILINDA DA YATIRIMLARINI VE ST HDAM RAKAMLARINI ARTIRARAK BÜYÜMEYE VE ÜLKEYE KATMA DE ER SA LAMAYA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK vurgulad. Dünya çap nda spanya, talya, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, M s r, Almanya ve ABD baflta olmak üzere 100 ü aflk n ülkeye ihracat gerçeklefltiren Boydak Holding in 2009 y l ihracat hedefinin 420 milyon dolar oldu una dikkat çeken Memduh Boydak, 2009 da yeni yat r mlara devam edeceklerini, Ar- Ge ve tasar m faaliyetleri için de 15 milyon TL kaynak ayr laca n söyledi. Memduh Boydak ayr ca Kayseri de 2009 ve 2010 da aç lacak iki al flverifl merkezi için 85 milyon TL yat r m yap laca n duyurdu. Faaliyette bulunduklar alanlarla ilgili yak n co rafyalardaki f rsatlar de erlendireceklerini ve iflbirliklerine aç k olduklar n vurgulayan Memduh Boydak, konuflmas nda, 2009 y l nda toplam 100 milyon TL yat r m öngördüklerini belirtti.

9 Kriz ve mobilya sektörü canl yay nda masaya yat r ld Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak, Kayseri Sanayi Odas (KAYSO) Baflkan kimli iyle Kanal 24 te yay nlanan Reel Sektör program na, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak NTV de yay nlanan Ekonomi Ekran na, Boydak Holding CEO su Memduh Boydak ise CNBC-e de yay nlanan Analiz program na konuk oldu Mustafa Boydak, 16 May s ta konuk oldu u Reel Sektör program nda, ekonomik kriz ve Kayseri ye etkileri konusunda görüfllerini bildirdi. Kayseri nin Türkiye nin önemli sanayi kentlerinden biri oldu unu ve tüm dünyada yaflanan finansal krizden etkilendi ini belirten Mustafa Boydak, üretimde baz sektörlerde yüzde 30 lara varan düflüfller yaflanmas na ra men Kayseri nin bu süreci yönetmeyi baflard n vurgulad. Kayserili sanayicilerin sa duyu içerisinde bu sürecin uzun vadeli bir süreç oldu unun bilinci ile krizi yönettiklerini, finansman zararlar n düzelttiklerini, verimlilik art fl sa lad klar n anlatan Mustafa Boydak, Nisan ay ile birlikte bir iyimserli in de hakim oldu unu kaydetti. KAYSO olarak üzerlerine düfleni yaparken, iktidara da yapmalar gerekenler konusunda yol gösterici bir misyon üstlendiklerini anlatan Boydak, oda olarak dile getirdikleri pek çok konunun flu anda uygulan yor olmas n n kendilerini mutlu etti ini belirtti. Mobilya sektörünün durumuna da de inen Mustafa Boydak, uygulanan KDV indiriminin sektöre yarad n, beklentilerinin, y l sonuna kadar bu indirimin devam etmesi oldu unu vurgulad. Baflka sektörlerde de uygulanan vergi indiriminin Türkiye ekonomisinde bir hareketlilik sa lad na, istihdam ihtiyac oluflturdu una dikkat çeken Boydak, bu tedbirlerin devam etmesinin de önemli ve gerekli oldu unun alt n çizdi. Programda ihracata iliflkin sorular da yan tlayan Mustafa Boydak, Türkiye ihracat ndaki temel sorunun finansman oldu unu, ihracatta baflar l olmak için üretim ve kalite bak m ndan hiçbir olumsuzlu un bulunmad n söyledi. Boydak Holding CEO su Memduh Boydak, 10 Haziran tarihinde CNCB-e de yay nlanan Analiz program na kat larak KDV indiriminin Türkiye mobilya sektörüne yans malar n ve bu y l sektörde hedefledikleri ihracat rakamlar n anlatt. Bu y l ihracat rakamlar düflmeyecek NTV de yay nlanan Ekonomi Ekran program na konuk olan Bekir Boydak da, mobilya sektöründe ihracat rakamlar na iliflkin bilgiler verdi. hracat yap lan yeni pazarlardan biri olan Amerika da krizin etkileriyle birlikte bir durgunuk yafland n, Ortado u ve Kuzey Afrika pazarlar nda ise krizin etkisinin çok fazla görülmedi ini söyleyen Bekir Boydak, özellikle Libya, Suriye ve benzer ekonomik yap ya sahip olan ülkelerde ihracat anlam nda krizden çok etkilenmediklerini ve bu bölgelerdeki sat fllar art rd klar n ifade etti y l nda bir önceki y l 125 milyon dolar olan mobilya ihracat n 145 milyon dolara ç kard klar na dikkat çeken Bekir Boydak, Bu anlamda geçen y l iyi geçirdi imizi söyleyebiliriz dedi. Krizin iç pazarda mobilya üreticilerini etkiledi ini ancak bir yandan da geliflmekte olan dünya ülkelerinde mobilya ürünlerine olan talebin artt n belirten Bekir Boydak, MOSDER ve Boydak Holding ad na mobilya sektöründe bu y l ihracat rakamlar n n düflmeyece i kanaatinde olduklar n söyledi. Son y llarda talya n n ihracat yapt klar önemli bir d fl pazar haline geldi ini de kaydeden Bekir Boydak, talya ile mobilya konusunda bir yar fla girdiklerini, mobilya sektöründe 10 y l önce 100 milyon dolar geçmeyen y ll k ihracat rakamlar n n bugün 1.4 milyar dolara ulaflt n vurgulad. 9

10 gündem sektörel 10 Hes Kablo Genel Müdürü Bekir Irak: Hes Kablo yat r mlar na devam ediyor Sektöründe Türkiye nin lideri olan Hes Kablo, yat r mlar na ara vermeden devam ediyor. Geçti imiz günlerde çal flanlar yla toplu ifl sözleflmesine de imza atan Hes Kablo nun Genel Müdürü Bekir Irak ile firman n çal flmalar ve hedefleriyle ilgili bir söylefli yapt k Kablo sektörünün lider firmas olan Hes Kablo nun ürün yelpazesini ve faaliyet alanlar n genel hatlar yla anlatabilir misiniz? 35 y l aflk n bir süredir faaliyette bulunan Hes Kablo, sundu u kaliteli ürünlerle uluslararas alanda sayg n bir marka konumunda. Sektöründe, dünyada say l markalar aras nda bulunan Hes Kablo, Türkiye'de de lider kablo üreticisi. Firmam z, 150 bin metrekaresi kapal olmak üzere toplam 400 bin metrekarelik alanda uzman bir ekiple faaliyet gösteriyor. Ürünlerimiz yurtd fl nda 110 ülkeye ihraç ediliyor. Bafll ca ürün gruplar m z: Enerji sektöründe alçak, orta, yüksek gerilim kablolar ve alüminyum iletkenler, Telekomünikasyon sektöründe bak r iletkenli haberleflme kablolar ve fiber optik kablolar, Biliflim sektöründe fiber optik kablolar ve Data & Lan kablolar, Makine/ Otomasyon endüstrisinin farkl sektörlerinde ise emaye bobin telleridir. Hes Kablo olarak hemen hemen tüm sektörlere hitap eden bir marka haline geldik. Reklamlar m zda da bunu "Hayata Ba lar slogan m zla belirtiyoruz. Hes Kablo geçti imiz günlerde çal flanlar ile toplu ifl sözleflmesi imzalad. Ekonomik kriz ortam nda imzalanan bu sözleflme, Hes Kablo nun krizden etkilenmedi ini gösteriyor diyebilir miyiz? Krizden etkilenmedik demek çok abart l olur. Ancak krizin haricinde sektörümüzü etkileyen farkl unsurlar da var. Özellikle emtia fiyatlar ndaki düflüfl, dolar n yükselmesi ve bütün bunlara ek olarak küresel krizin ülkemizi etkilemesi sonucunda firma olarak biz de gerek yurtiçi gerekse yurtd fl faaliyetlerimizde bir etkilenme yaflad k. Bütün bu olumsuz koflullara ra men Hes Kablo olarak 2008 y l nda yap lan ve 2009 y l nda devam etmesi planlanan yat r mlar m zdan da geri ad m atmad k. Hes Kablo da 20 y ldan fazla bir süredir sendika bulunuyor. Geçti imiz günlerde Türk Metal Sendikas ile iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdi imiz toplu ifl

11 sözleflmesi, Hes Kablo da çal flan 700 kifliyi kaps yor tarihleri aras nda iki y l süreyle geçerli olacak bu sözleflme, çal flanlar n zam ve sosyal haklar n güvence alt na alacak flekilde tasarland. Çal flanlar m z bizim en önemli ifl ortaklar m z. Onlar n haklar n korumak, kurumumuza karfl güvenlerini ve inançlar n sa lamak bizim en büyük sorumlulu umuz. Yeniledi imiz toplu ifl sözleflmesini, karfl l kl hassasiyetleri göz önüne alarak çal flanlar m zla iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdik y l n nas l geçirdiniz, 2009 y l için hedefleriniz nelerdir? 2008 y l n yaklafl k 700 milyon TL ciro, 133 milyon dolar ihracatla kapatt k y l nda da geçti imiz y la yak n ciro rakamlar na ulaflmay hedefliyoruz. Asl nda yaflanan ekonomik geliflmeler ve buna ba l olarak emtia fiyatlar ndaki afl r düflüfl nedeni ile 2009 y l hedeflerimizi revize ettik. Buna göre 2009 y l nda 560 milyon TL ciro ve 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz y l n n Eylül ay nda bafllayan durgunluk ve ekonomik krize ra men gerek 2008 gerekse 2009 y l yat r mlar na ara vermeden devam ediyoruz. Bu y l da yurtd fl ihracatlar m z devam edecek. Her y l yelpazemize yeni ülkeler giriyor. ile üretime devam edilecek. Buna paralel olarak ayn bölgede inflas devam eden yeni bak r tesisimizi de y l sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece bak r üretim ald. fiu anda ciddi bir nüfus art fl var. stihdam yaratmak için yeni yat r mlar flart. OSB lerde, içinde bulundu umuz ekonomik flartlar nedeniyle istihdamda azalma yafland. Bir kifliye ifl temin edebilmek için en az 150 bin TL lik yat r m gerekiyor. Biz Hes Kablo olarak önümüzdeki y llarda da yat r m yapmaya devam edece iz. SO nun ilk 500 flirket s ralamas nda üst s ralarda yer alan Hes Kablo nun baflar s n n s rr nedir? Hes Kablo, ilk zamanlardan beri SO 500 listesinde yer al yor. En son 57 nci s rada yer ald k. Özellikle son 10 y l içerisindeki yükseliflin sebebinin, uygun zamanda ileriye dönük yat r mlar n yap lmas ndan ve yönetim kurulunun bu yat r mlara destek vermesinden kaynakland n söyleyebiliriz. Bunlar n yan nda, YEN YATIRIMLARIMIZ SONUCUNDA 150 K fi YE DAHA ST HDAM SA LAYACA IZ B R K fi YE fi TEM N EDEB LMEK Ç N EN AZ 150 B N TL L K YATIRIM GEREK YOR. B Z HES KABLO OLARAK ÖNÜMÜZDEK YILLARDA DA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECE Z Geçti imiz y l 20 milyon Euro luk yat r m gerçeklefltirdiniz. Bu y lki yat r m hedefleriniz neler? 2010 y l için de yat r m plan n z var m? 2008 y l nda toplam 20 milyon Euro'luk yat r m yapt k y l yat r m miktar n n da yine ayn seviyelerde olmas n hedefliyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) yat r mlar m z devam ediyor. KOSB de 2009 y l n n ilk çeyre inde yap m tamamlanan alüminyum tesisimizde k smen üretime geçildi. Alüminyum Filmaflin tesisi de Haziran ay sonunda devrereye girecek ve tam kapasite kapasitemizi günlük 200 tona ç karm fl olaca z. Di er taraftan MOSB'de de 123 bin metrekarelik arsam z n 8 bin metrekaresinde yeni Data & Lan kablosu üretim tesisimizin inflaas devam ediyor. Bu tesisin bir k sm n n da 2009 un üçüncü çeyre inde üretime geçmesini hedefliyoruz y l için de yat r m planlar m z var hatta ilk yurtd fl aç l m m z 2010 y l nda gerçeklefltirmeyi planl yoruz. Yapaca n z yeni yat r mlar istihdam art racak m? Bu yat r mlar n sonunda 150 kifliye daha istihdam sa layaca z. Kayseri, son y llarda çevre illerden epey göç sürekli artan bilgi birikimi kullan larak müflteri memnuniyetinin ön planda tutulmas, sat fl destekleyen pazarlama ve reklam faaliyetleri, Hes Kablo nun Türkiye'nin lider kablo firmas olmas nda önemli etkenler. Hes Kablo nun Boydak Holding çat s alt nda yer almas n n avantajlar nelerdir? Finansal olarak güçlü bir holding bünyesinde yer almak, yat r m anlam nda kolayl klar sa l yor. Hes Kablo, sektörde Türkiye nin kapasite ve ciro bak m ndan en büyük firmas ve en büyük entegre tesisi. Boydak Holding in içinde de ciro baz nda en büyük firmay z. 11

12 gündem sektörel 12 Bellona bayileri Antalya da bulufltu 2008 y l n n de erlendirildi i, 2009 y l hedeflerinin paylafl ld Bellona Bayiler Buluflmas, Türkiye nin dört bir yan ndaki Bellona bayilerini Antalya da buluflturdu Mart tarihlerinde Rixos Premium Hotel de gerçeklefltirilen buluflmaya, Boydak Holding üst düzey yöneticileri de kat ld Türkiye mobilya sektörünün vazgeçilmez markalar ndan biri olan ve 12 y ld r müflteri memnuniyetini ilke edinerek hizmet veren Bellona, elde etti i baflar da büyük katk s bulunan bayileriyle, Antalya Rixos Premium Hotel de bir araya geldi y l n de erlendirmek ve 2009 y l hedeflerini paylaflmak üzere 800 e yak n bayinin kat ld büyük buluflmada, Tak m Ruhu vurguland ve büyük bir aile olmaktan duyulan gururun alt çizildi. Baflar n n s rr Toplant n n aç l fl konuflmas, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak taraf ndan yap ld. Öncelikle, koflullar giderek zorlaflan rekabet ortam nda 12 y ld r yükseliflini sürdüren Bellona n n bayilerini tebrik eden Hac Boydak, baflar n n sevmek ve ifli önemsemekten geçti ini söyledi. Bellona n n baflar hedefinin sadece kâr elde etmek olmad na, bütün çal flanlar n ve bayilerini mutlu etmek üzerine kuruldu una dikkat çeken Hac Boydak, bugün Bellona n n en be enilen ve sevilen markalar aras nda yer almas n n alt nda, çal flanlar n ve bayilerin ortak inanc n n yatt n vurgulad. Bayi buluflmas nda konuflma yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak da, ev modas kavram n ortaya ç karan ve yönünü belirleyen Bellona n n 12 nci y l nda, bayilerle bir arada bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Bellona n n ürün kalitesinin yan s ra sat fl sonras hizmetlerle de müflteri memnuniyetini ilke edindi ini, bu nedenle tüketici dostu olarak an ld n kaydeden fiükrü Boydak, dünya standartlar ndaki estetik, ergonomik, modern ve kaliteli

13 ürünlerin bayiler taraf ndan müflterilerle bulufltu unun alt n çizdi. Bellona n n özellikle son 10 y lda Türkiye ekonomisine büyük katma de er sa lad n belirten fiükrü Boydak, 500 büyük flirket aras nda 119 uncu s rada yer alan Bellona n n bu y lki hedefinin ilk 100 içine girmek oldu unu ifade etti ve 12 y ll k süreçte Bellona markas n n bu noktaya gelmesinde bayilerimizin gayreti ve eme i çok büyük. Bu baflar da bireyden çok tak m ruhunun önemi bulunmaktad r... Markam z n önümüzdeki dönemde yeni baflar lara imza atarak sektöründeki yerini koruyaca na, daha da ileri s çrayaca na inanc m tamd r diye konufltu. Zor zamanda sa lam durmak Bayi buluflmas na kat lan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve KAYSO Baflkan Mustafa Boydak da konuflmas nda, Boydak Grubu nun içinde bulundu umuz dönemde yapm fl oldu u çal flman n ad olarak tan mlanan, Zor zamanda sa lam durmak sözünün alt n çizdi. çinde bulunulan dönemin kriz dönemi olarak alg lanmamas gerekti ini belirten Mustafa Boydak, yaflan lan n sadece bir ekonomik daralmadan ibaret oldu unu söyledi ve Bellona markas n n zor zamanlarda sa lam durman n, ifle yat r m yapman n önemini geçti imiz y l tüm Türkiye ye gösterdi ini ifade ederek 2008 y l nda yap lan uygulamalara de indi. Mustafa Boydak, daralma sürecinde olan ekonominin içinden güçlenerek ç kman n en kolay yolunun, genel merkezin yapt çal flmalar n bayiler taraf ndan benimsenmesi ve ayn flekilde uygulamaya al nmas oldu unu; bu noktada tak m çal flmas ve ruhu ile büyümeye endekslenilmesi ve at l mlar yap lmas gerekti ini vurgulad. Türkiye ve dünya ekonomisini de de erlendiren Mustafa Boydak, konuflmas n n sonunda genel merkez, Bellona, anabayiler ve bayiler aras nda güzel bir ba bulundu unu, yard mlaflma ve dayan flma duygusuyla hareket edildi ini, iflteki samimiyet duygusunun hiçbir zaman yitirilmemesi gerekti ini ifade etti ve büyümenin önemini vurgulad. Bayilerin ilgiyle izledi i toplant da söz alan Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Al c ise Y l Bellona Marka Faaliyetleri ile Kazanmak ve Baflar çin 10 Alt n Kural konulu bir sunum gerçeklefltirdi. Konuflmas nda Bellona markas n n büyüme öyküsünü anlatan ve 12 y ll k süreçte gelinen noktaya de inen Al c, Bellona n n son y llarda sektörde en çok konuflulan marka oldu unu, genç bir marka olarak daha yap lacak çok ifl bulundu unu ve çok daha iyi noktalara gelece ine inand n kaydetti. Al c n n ard ndan kürsüye ç kan Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k da, bayilere Perakende Sektöründe Yeni Trendler konusunda bilgi verdi. Pazarda tüketici odakl l n ve müflteri iliflkilerinin her zamankinden BELLONA MARKASI ZOR ZAMANLARDA SA LAM DURMANIN VE fie YATIRIM YAPMANIN ÖNEM N GEÇT M Z YIL TÜM TÜRK YE YE GÖSTERD Mustafa Boydak 13

14 gündem sektörel 14 ki y lda bir gerçeklefltirilen Bellona bayi buluflmas nda, konuflma ve sunumlar n ard ndan 2008 y l bölge ciro birincilerine, 2008 y l nda Türkiye genelinde ilk üçe giren bayilere ve bu y l ilk defa özel kategori ye giren bayilere, Yönetim Kurulu Baflkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler taraf ndan birer plaket arma an edildi (üstte). daha önemli bir hal ald n anlatan Uyan k, pazara kulak vermenin ve beklentileri karfl laman n yan s ra marka olarak pazar n nas l konumland r lmas gerekti i ve pazar n nereye tafl nmas gerekti i ile ilgili politikalar üretmenin de çok önemli oldu una dikkat çekti. Bilal Uyan k konuflmas n n sonunda, yar nlar n Bellona markas ad na çok daha iyi olaca n ve ortak sinerji ile çok daha iyi günlere kavuflacaklar n ümit etti ini vurgulad. Anketlerde Bellona Toplant da bayilere seslenen Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MOSDER Baflkan Nazif Türko lu da, Bellona markas n bekleyen f rsatlar ve mobilya sektörünün büyüklü üne iliflkin bilgiler verdi. MOSDER olarak Türkiye genelinde 1200 tüketici üzerinde yap lan ankete göre Bellona n n, Sektörde bilinen ve sevilen en iyi marka, tercih edilmifl marka, flimdiye kadar sat n al nm fl ve sat n al nmaya yönlendirilmifl marka, genç ve dinamik markalardan biri olarak tüketiciler taraf ndan be enildi ini ve en üst s ralarda yer ald n belirten Türko lu, Bu baflar l markay sat yor olmak, markan n mensubu olmak hepimiz için gurur kayna olabilir, ancak bu baflar n n devam etmesi hepimizin üzerine düflen görevi en iyi flekilde yerine getirmesine ba l d r diye konufltu. Türko lu konuflmas n n sonunda, markaya, ekibe ve bayilere güvendiklerini vurgulad. Türko lu nun ard ndan kürsüye, toplant n n konuk konuflmac s olan Bilgi Üniversitesi Ö retim Üyesi Levent Erden davet edildi. Erden de bayilere günümüz flartlar nda pazarlama konusunda bilgi verdi. Erden in ard ndan Türkiye genelindeki Bellona bayileri aras ndan belirlenen ve temsil ettikleri bölgelerin istek ve dileklerini dile getiren bölge sözcüleri, Mücahit Tatar (Çukurova, K.Marafl, Antalya ve Konya bölgeleri ad na), Bilal Bilecen (Do u Anadolu, Güneydo u Anadolu ve ç Anadolu bölgeleri ad na), Gürkan Uzun

15 (Bursa ve Ege bölgeleri ad na), Berat Güdül (Karadeniz ve Ankara bölgeleri ad na) ve Kürflat Köksal ( stanbul-trakya ve Bat Karadeniz bölgeleri ad na) söz ald. Hedefimiz en önde yer almak Toplant n n sonunda kürsüye gelerek Bellona bayiler buluflmas na kat lan tüm kat l mc lara teflekkür eden Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO su Memduh Boydak, genel görüfl ve de erlendirmelerini paylaflt. Son dönemde yaflanan daralman n geçti imiz y llara göre cirolara pek yans mad n söyleyen Memduh Boydak, cirolarda büyüme oldu unu ve bu büyümenin devam edece ini belirtti. Konuflmas nda krizi bir pasta dilimine benzeten ve yüzde 40 l k diliminin küresel mali kriz, yüzde 20 lik diliminin bas nda ve medyada ç kan haberler nedeniyle tüketici üzerinde oluflan psikolojik kriz, geriye kalan yüzde 20 lik dilimin de rekabetin kriz olarak görülmesi oldu unu kaydeden Memduh Boydak, bu dönemlerin, eksikliklerin tamamlanmas, yap n n tekrar gözden geçirilmesi anlam nda ciddi bir f rsat oldu unu belirtti. Memduh Boydak, yeni bayiliklerden ziyade etkin ve yetkin bayilikler gerekti ini de söyleyerek pazarlama birimlerinin üzerinde yo un bir flekilde çal flt konulardan birinin, mevcut bayileri korumak, büyütmek ve gelifltirmek oldu unu kaydetti Toplant n n sonunda bayilerin sorular n da yan tlayan Memduh Boydak, Bellona markas n hep birlikte tafl d klar n, hedeflerinin sektörde en ön s rada yer almak oldu unu vurgulad ve bugüne kadar verdikleri emekten dolay tüm bayilere teflekkür etti. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak da yapt konuflmada, Bellona Bayiler Buluflmas n n ö leden önceki ve sonraki oturumlar n n çok verimli geçti ini belirtti ve bayilerin tüketiciye hizmette yar flmas gerekti ini vurgulad. Antalya Rixos Premium Hotel de gerçeklefltirilen Bellona Bayiler Buluflmas n n gala gecesinde sahneye ç kan Funda Arar ve Kubat sevilen flark lar yla geceye renk katt. 15

16 gündem sektörel 16 stikbal marka liderli ini sürdürüyor Bu y l 15 incisi yap lan Nielsen Markalar Araflt rmas, Nisan ay nda aç kland. 120 farkl kategorinin yer ald araflt rman n sonuçlar na göre stikbal, mobilya kategorisinde yüzde 28.8 lik belirtilme oran yla lider marka olma baflar s n bir kez daha gösterdi Firma ve markalar n hedef kitlelerinin hat rlad klar ilk marka y belirlemeyi amaçlayan Nielsen Markalar Araflt rmas n n 15 incisi, geçti imiz günlerde aç kland. Her y l düzenlenen ve tüketicilerin belli bir ürün kategorisi için ak llar na gelen ilk markay ortaya koyan araflt rma sonuçlar ndan, firma/marka hat rlan rl n n çeflitli sektörlere göre farkl laflmalar da elde ediliyor y l Kas m ve Aral k aylar nda gerçeklefltirilen görüflmeler baz al narak ortaya ç kan araflt rman n sonuçlar na göre mobilya kategorisinde stikbal, yüzde 28.8 lik belirtilme oran ile birinci s rada yer ald. Geçen seneye göre belirtilme oran artan stikbal, bu alandaki liderli ini daha da gelifltirerek sürdürmüfl oldu. Kategorilere göre lider baz markalar ve belirtilme oranlar : Kategori En Fazla Belirtilme Oran Belirtilen Marka (%) Mobilya ST KBAL 28.8 Kek DAN KEK 22.5 Kolonya EYÜP SABR TUNCER 18 Meyve Çay DO ADAN 23.1 Mide lac TALCID 10.4 Müzik Seti SONY 22.6 Otogaz AYGAZ 18.8 Otomobil RENAULT 14.6 Oyuncak TOYS`R`US 12 stikbal web sitesi Alt n Örümcek sahibi oldu stikbal Orgatec K rm z Bas nda En yiler Reklam Ödülleri Konut, Emlak, Mobilya & Dekorasyon Reklam kategorisinde ödüle lay k görüldü. bu y l yedincisi düzenlenen Alt n Örümcek 2008 Web Ödülleri jürisi taraf nda ödüle lay k görüldü. Ödül töreni 9 Haziran tarihinde stanbul da Turkcell Kuruçeflme Arena da yap ld.

17

18 arkas kamera 18 O nun ad Mondi tam zaman flimdi... Mondi nin reklam kampanyas ile bir yandan 2009 y l koleksiyonlar n sergilerken bir yandan da evlilik ça na gelmifl gençlere ve anne balar na; Mobilyan z flimdi al n, isteklerinizi ertelemeyin mesaj veriyor Yaz aylar n n gelifliyle birlikte, evlilik telafl içine giren gençlerin say s nda h zl bir art fl yaflan yor. Mondi nin reklam kampanyas da, evlilik haz rl yapan gençlere ve ailelerine, KDV ve ÖTV indirimlerinin yap ld bu dönemin mobilya almak için iyi bir f rsat oldu unu, Mobilyan z flimdi al n, isteklerinizi ertelemeyin mesaj yla anlat yor ve Mondi nin bu dönemde al nacak en uygun mobilya oldu u vurgulan yor. 90 l y llarda Rüya Ersavc taraf ndan seslendirilen ve günümüz gençlerinin çocuk olduklar o dönemde severek dinledikleri K z m sana adl parçan n Mondi yorumuyla karfl m za ç kan reklam filminde, baba ile k z aras nda müzikal bir soru cevap iletiflimi kullan l yor. Çekimler s ras nda konuflma f rsat buldu umuz Mondi reklam filminin yönetmeni Bo açhan Dündar, Mondi için çektikleri ilk iki reklam filminden sonra markay çok daha iyi tan d klar n ve bu yeni filmde görsel olarak nas l davranmalar gerekti ini daha iyi kavrad klar n ifade ediyor ve flunlar söylüyor: Mondi genifl bir ürün yelpazesine sahip. Filmde gördü ümüz genç k z n da bu ürünleri bir arada gördükten sonra Mondi ye hayran oldu unu göstermeye çal flt k. Bu durum, izleyici nezdinde marka de erini yükselten bir alg lama yarat yor. Study cam ile etkili görsellik Yönetmen Dündar, 50 kiflilik bir teknik ekiple Ortaköy de çekimlerine bafllanan filmde gerçek al flverifl kalabal yarat lmas için 60 kiflilik bir figürasyon ekibi kullan ld n söylüyor milimetre kamera ile çekilen filmin, Modoko Çarfl s ndaki Mondi ma azas nda gerçeklefltirilen çekimlerinde ise study cam ad verilen özel bir kamera tekni i kullan lm fl. nsan vücuduna ba lanan ve sars nt y alg lamayan bu kamera ile ma aza içinde dolaflan aileye, içerdeki sat c n n gözüyle bak ld hissi verilmeye çal fl lm fl. Gelece e emin ad mlarla... Reklam filminin Modoko daki çekimleri s ras nda görüfltü ümüz Mondi Pazarlama Müdürü Soner Sakall ise bu kampanyan n 2009 y l nda ç kan yeni ürünlerin lansman için düzenlenen imaja yönelik reklam çal flmalar ndan biri oldu unu söyledi. Mondi nin her geçen gün ürün gam - n yenileyerek ve gelifltirerek müflteriye daha iyi hizmet vermek ad na emin ad mlarla yürüdü ünü belirten Sakall, tüketicilere daha ekonomik ürünler sunarak önlerini açmaya ve daha iyi hizmet vermeye çal flt klar n ; yeni reklam filmi ile genç ve orta gelir grubundaki insanlar Mondi ye çekmeye çal flt klar n kaydetti. Bu reklam filminde kulland klar çekirdek aile tipi ile de bunu ön plana ç kard klar n anlatan Sakall, Ayr ca bu filmde yeni ürün koleksiyonlar m z ma aza içinde gösteriliyor ve tüketicinin be enisine sunuluyor. Gencinden yafll s na, orta gelir grubundan üst gelir grubuna kadar her kesime hitap edecek ürünlerimizi gelifltirerek ve çeflitlili imizi art rarak tüm müflteri gruplar na hitap etmeyi hedefliyoruz diye konufltu. Kampanya künyesi Reklamveren: Mondi Reklamveren Temsilcisi: Murtaza Durmufl, Mehmet Emin Çak c, Ebru Çal flkan Reklam Ajans : Movida Plus MAP Yarat c Yönetmen: O uzhan Akay Yarat c Grup: Deniz Aky ld z, Oktay Akay, Erdal Güngör, Sinan Cem Apayd n, Sinan Aslantafl, lker Salcan Müflteri liflkileri Grup Baflkan : Gaye Ay k Müflteri Temsilcisi: Asl Yi it Medya Ajans : Mediacom Yönetmen: Bo açhan Dündar Yap m: Dijital Sanatlar Özgün Müzik: Anonim Kullan lan Mecralar: TV, Radyo, Gazete, Dergi

19 Türkiye nin en iyi uykusu Yatak üretimindeki uzmanl n ve kulland en son teknolojileri yeni reklam filmiyle gözler önüne seren stikbal, yata n da t pk bir otomobil kadar teknoloji, araflt rma-gelifltirme ve uzmanl kla üretildi ini gösteriyor 52 y ld r trendleri yak ndan takip eden, gelifltirdi i birbirinden farkl uyku teknolojileri ile herkese dünya standartlar nda, kaliteli bir uyku sunmay hedefleyen stikbal, üretti i yataklar konu alan yeni reklam filmi ile bir kez daha tüketicilerin karfl s na ç kt. Daha önce stikbal in üretti i kumafl ve yatak teknolojisi ile iki yenili i beraberinde getirdi ini ö renmifltik. stikbal in uyku teknolojisine verdi i önemi iflleyen yeni reklam filminde de stikbal in yatak üretiminde kulland sistem ve teknolojiler, bir otomobil fabrikas n an msatan görüntülerle sunuluyor. Fabrikan n içinde dolaflan kameralar, üretimin her aflamas ndaki titiz çal flmay gözler önüne seriyor. stikbal in yatak üretiminde, t pk bir otomobilin yap m ndaki kadar teknoloji, araflt rma-gelifltirme ve uzmanl a yer verdi ini anlatan filmin çekimleri, stikbal in Kayseri deki üretim tesislerinde yap ld. ki gün süren çekimlerde stikbal in yatak üretim fabrikas ndan, üretim sürecinin her aflamas ndan görüntüler yer ald. Yap mc l n Kala Film in üstlendi i filmin yönetmenli ini Hakan Yonat yapt. Film için özel olarak haz rlanan reklam müzi i ise SimplyYou lansman filminde de imzas olan Atakan Ilgazda a ait. Türkiye nin en iyi uykusu slogan n n kullan ld reklam filmi, bas n, aç k hava ve radyo gibi mecralarda yay nlanan reklamlarla da destekleniyor. Kampanya künyesi Reklamveren Temsilcisi: Murtaza Durmufl, Mehmet Emin Çak c, Fadime Güner Özcan Reklam Ajans : Klan letiflim Yarat c Yönetmen: Kayhan Yavuz Yarat c Ekip: Sezgi Olgaç, Sevtap Yak n, Gökhan Aydemir Müflteri liflkileri: Sibel Yeflileker, Merve Haflimo lu Ajans Prodüktörü: Saime Akçura Prodüksiyon fiirketi: Kala Film Yönetmen: Hakan Yonat Müzik: Atakan Ilgazda 19

20 ekonomi ekonomi 20 Prof. Dr. Kerem Alkin Türkiye küresel krizde ayr flan ülkeler aras nda yer almal Küresel krizin en a r etkilerinin hissedildi i ilk alt ayl k dönem geride kal rken, May s ay ndan bu yana, uluslararas ekonomi çevrelerinde decoupling, yani ayr flma kavram yeniden öne ç kmaya bafllad. çinden geçmekte oldu umuz, ya da içimizden geçmekte olan küresel kriz süreci, akademik çevrelerde ve ifl dünyas nda malum, yeni dünya düzeni bafll alt nda bir dizi tart flmay da alevlendirdi. Bu bafll k alt nda temel tart flma konusu, önemli say da ülke küresel krize ba l olarak ciddi bir resesyon yaflarken, Çin ve Hindistan gibi ekonomilerin, büyümelerini sürdürerek, küresel ekonomiye hakim tablodan kendilerini ayr flt rmalar. Dünya ekonomisi için ciddi mal üretmelerine ve ciddi bir ihracat gelirine ihtiyaç duymalar na ra men, her iki ekonomi de bu y l büyümeyi sürdürecekler. Tarihi boyutta bir ekonomik kriz yaflanmas na ra men belirli say da ülkenin büyüme performanslar n korumalar, ayr flma teorisini yeniden alevlendirdi. Ama salt büyüme penceresinden konuya bakmak yeterli olmayabilir. asya halklar daha fazla tüketmeli Baflta Çin ve Hindistan olmak üzere, kimi Asya ekonomilerinin dünya ekonomisi için lokomotif ülke özelli i tafl malar ve böyle bir özellik kazanmalar, üretmekten çok tüketmeleriyle mümkün görünüyor. Yani Çin ve Hindistan n yan s ra, Brezilya ve Rusya n n yaflam standartlar n n h zla iyileflmesi, gelir da l m sorununda mesafe kat edilmesi ve Asya halklar n n afl r tasarruf e ilimi yerine, tasarruflar n kademeli olarak azaltarak tüketime a rl k vermeleri, önemli bir yap sal dönüflüme iflaret edebilir. Denizbank Bafl Ekonomisti Saruhan Özel, dünya ekonomisinin küresel krizden kurtulabilmesi için ABD halk n n yeniden para harcamas gerekti ini ya da ABD halk yerine veya ABD halk kadar Asya halklar n n para harcamas gerekti ini belirtiyor. Yeni Dünya Düzeni bafll alt nda Dr. Saruhan Özel in alt n çizdi i önemli husus, ABD halk n n tüketimine ba l bir dünya ekonomisi yerine, bölgesel tüketicilerin öne ç kt bir yeniden yap lanma. Bu durum gerek nüfuslar ile gerekse de ekonomik büyüklükleri ile BRIC (Brazil, Russia, India, China) grubunu öne ç kar yor. Peki bu tabloda T-BRIC olarak Türkiye neden yer almas n? türkiye için yeni büyüme modeli gerekiyor Türkiye, ayr flma yani küresel çalkant lardan, krizlerden kendini ay rma becerisi gösteren böyle bir beceriyi kazanmay baflarm fl ve güçlendirme yolunda olan ekonomiler aras nda nas l yer alabilir? E er Türkiye nin toplam yurtiçi tasarruflar art r l rsa cari aç k yerine cari fazla veren, net döviz giriflini h zland rarak Merkez Bankas döviz rezervini milyar dolar mertebesine yükselten bir ekonomi olabilirse, ayr flan grup içerisinde yer almay hak edecektir. Bu nedenle Türkiye nin, güçlendirilmifl bir iç talebe dayal yurtiçi tasarruflarla ve güçlü bir bankac l k sektörüyle desteklenmifl bir ekonomik model oluflturmas

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı