Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı (2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı (2)"

Transkript

1 1. GİRİŞ Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı (2) Maliye ve Sigorta Yorumları 15 ġubat 2006 Kayıt dıģı ekonominin ortaya çıkıģ nedenlerini, genelleme yapılmak suretiyle 6 ayrı ana baģlık altında toplamak mümkündür. 1 Bunlar: Vergi Oranlarının Yüksekliği ve Vergiye KarĢı Direnç, Vergilendirme Ortamının Belirsizliği, Muhasebe ve MüĢavirlik Hizmetlerinin Yetersizliği, Gelir Ġdaresi ve Denetimden Kaynaklanan Nedenler, Siyasi Nedenler, Ekonomik Nedenler. Söz konusu nedenler iktisat kuramları yardımıyla ayrıntılı olarak ana baģlıklar halinde açıklanmaya çalıģılacaktır. 2. VERGİ ORANLARININ YÜKSEKLİĞİ VE VERGİYE KARŞI DİRENÇ Vergi oranlarının ekonomik faaliyetlere olan etkisi, arz yanlı iktisat teorisinde ortaya konmuģ ve bu teorinin en önemli dayanağını vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki iliģki oluģturmuģtur. Arz yanlı ekonomi politikası, Keynezyen teorinin toplam talebe ağırlık vermesine bir tepki olarak doğmuģtur. Arz yanlı iktisadın temel amacı, hızlı ekonomik büyüme ile düģük oranlı enflasyonu bir arada gerçekleģtirebilmektir. Bu görüģ yandaģlarınca önerilen temel politika aracı, vergi oranlarıdır. Yüksek oranlı vergilerin tasarruf ve çalıģmayı azaltarak üretimi ve arzı daraltacağı, böylelikle toplam talep ve toplam arz dengesini bozarak enflasyona yol açacağı öne sürülür. Yine bu görüģe göre sosyal güvenlik harcamaları, iģgücünü tembelliğe özendirmeyecek düzeyde ayarlanmalıdır. 2 Vergi oranlarının artırılmasına insanlar tepki verirler, vergi oranlarında ne kadar çok artıģ olursa, insanların vergi ödemekten kaçınma istekleri de o denli yüksek olacaktır. Daha az vergi ödemenin bir yolu az çalıģmak, az tasarrufta bulunmak, az yatırım yapmaktır. Bir baģka yolu da yasa dıģı davranmak, vergi kaçırmaktır. Çünkü insanlar çalıģıp, tasarruf edip, yatırım yapıp daha fazla vergi ödemektense, bunun yerine vergisiz para kazanma yollarını ararlar. 3 Bu analizde vergi oranlarının belli bir orandan sonra vergi gelirlerini düģüreceği belirtilerek, vergi oranlarının optimalin üzerine çıktığı zamanlarda vergi gelirleri azalmaya baģlayacaktır. Ekonomide vergi gelirini en yüksek düzeye getiren ideal bir vergi oranı vardır. ġöyle ki; %0 ve %100 vergi oranında vergi geliri sıfırdır. Çünkü, %0 oranda hiç vergi alınmıyor, %100 oranında da gelirin tamamı devlete veriliyor demektir. Böyle bir durumda gönüllü çalıģma olmayacağından vergi oranının artması belli bir noktaya kadar vergi gelirlerinin de artmasını sağlar, ancak bu noktadan sonra vergi gelirleri azalmaya baģlar. Dolayısıyla vergi 1 KILDĠġ Yusuf, Kayıt DıĢı Ekonomi ve Etkileri, Vergi Sorunları Dergisi, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Eylül/2000, Sayı 144, s ĠġGÜDEN Tamer-TURANLI Rona, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, 2. Basım, Bilim Teknik Yayınevi, Ġstanbul 1992, s SEYĠDOĞLU Halil, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Can Yayınları No:18, Ġstanbul 2002, s. 381

2 oranlarıyla vergi gelirleri arasında oluģan fonksiyonel iliģki, önce doğru orantılı, sonra ters orantılı bir seyir izler. 4 Esasen vergi oranları artmaya baģladığında ekonomik faaliyetlerde, rakamlarda ifade edildiği Ģekilde azalma olmaz, sadece yüksek vergi oranları sebebiyle kayıtlı ekonomiden kayıt dıģılığa kayıģ söz konusu olacaktır. Bu durumda da kayıtlı ekonominin boyutu küçülmüģ olur. Hükümetler, yüksek vergi oranlarının etkisini hafifletmek için vergi muafiyet ve istisna uygulamalarını geniģletirler. Bu sefer de vergi adaleti bozulur ve rekabet eģitsizliği ortaya çıkar. Ġstisna ve muafiyetlerden yararlanamayanlar, vergi kaçakçılığı yoluna gidebilirler. Vergi kaçakçılığının boyutlarını ise, vergi denetimi geçirme ihtimali, beyan dıģı kalan gelir sebebiyle ödenecek vergi cezası, muhatap olunacak vergi oranları ve risk alma eğilimi belirlemektedir. Ancak vergi oranları optimal düzeyinin saptanması ya da ölçülmesi gibi zorlukların bulunduğunu da göz ardı etmemek gerekir. 3. VERGİLENDİRME ORTAMININ BELİRSİZLİĞİ Klasik modelin kurucularından Adam SMĠTH, vergide birlik ilkesini vergileme ile ilgili prensipler arasında saymıģtır. Bu ilkeye göre mükellef ödeyeceği verginin miktarını, zamanını ve ödeme Ģeklini daha önceden bilmelidir. Adam SMITH e göre, devletin üstlendiği görevler nedeniyle karģılamak durumunda olduğu bütün giderler için halktan, devletin himayesi altında elde ettikleri gelire göre vergi toplanmalı. Vergiler o Ģekilde tahsil edilmeli ki, mükellefler kendileri için en uygun bir zamanda ödemek imkânına sahip olsunlar. Bunun dıģında vergi alınması ise, adaletsiz ve haksızlık demektir. Dolayısıyla vergiler, mükellefleri, vergilerin sağlayacağı parasal avantajlardan daha fazla bir fedakârlığa zorlamamalı. 5 Vergi mevzuatı bir çok Vergi Kanunu, kanun hükümlerini değiģtiren Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararları, Genel Tebliğler, Sirkülerler, Muktezalar ve Genel Yazılardan oluģan ve uzmanların bile izlemekte zorluk çektiği bir görünüme bürünmemelidir. Vergi uygulamalarından ortaya çıkan sorunlara iliģkin Yargı Organlarının verdiği kararlar uygulama birliği sağlayacak nitelikte de olmalıdır. Aksi taktirde ortaya belirsizlik ortamı çıkabilecek, mükellefler ve doğal olarak vergi idaresi zor durumda kalacaktır. Vergi kanunlarındaki mükerrer maddeler, geçici maddelerle değiģtirilen ya da uygulaması bir süre ertelenen maddeler, vergilendirmede açıklık ilkesini bozmaktadır. Ayrıca vergi mevzuatı, uluslar arası iliģkilerde ortaya çıkan yeni durumlarla uyumlu hale getirilmeli, gerekli düzenlemeler buna göre yapılmalıdır. Vergi mevzuatı sade ve kolay anlaģılır değilse, ülkenin sosyal, mali ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa vergi kaçağı artacak, kayıt dıģı ekonomi daha da büyüyecektir. 4. MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİ Kayıt dıģı ekonominin ortaya çıkmasında belki de en önemli etkenlerden biri muhasebe ve müģavirlik hizmetlerinin yetersizliğidir. Sürekli değiģen vergi kanunlarını takip etmek ve bürokrasiyi aģmak bir yana, esas faaliyet alanı dıģında vergi, sigorta gibi ödevlerin yerine getirilmesi, bütün iģletmeler açısından bir külfet oluģturmaktadır. 4 DEMĠR Osman, Ekonomide Devlet, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Yayın No:71, Ankara 1997, s SOULE George-ANTELL Gerson, Herkes Ġçin Ekonomi, 3. Baskı, Çeviren: Nejat MUALLĠMOĞLU, Avcıol Basım-Yayın, Kasım-1996, s. 48 2

3 Bu ağır bürokratik iģlemleri ve külfetli iģi baģarabilmek için büyük iģletmeler kendi bünyelerinde muhasebe ve müģavirlik birimleri oluģturmakta, orta ve küçük ölçekli iģletmeler ise, muhasebe ve müģavirlik hizmetlerini dıģardan temin etmektedirler. Ancak ister iģletme bünyesinde isterse dıģarıdan sağlansın, muhasebe ve müģavirlik hizmetlerini ifa edenlerin kalifiye olmak zorunda oldukları unutulmamalıdır. Muhasebe ve müģavirlik hizmetlerini ifa edenler, mükellefle vergi, sigorta ve diğer idareler arasında köprü vazifesi görmektedirler. Bilhassa sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesinde veya temininde, kayıt dıģı iģçi çalıģtırılmasında ya da çalıģanların ücretlerinin bir kısmının kayıt dıģı bırakılmasında bu hizmetleri ifa edenlerin caydırıcı etkilerinin olması gerekmekte ve beklenmektedir. Türkiye de muhasebe ve muhasebecilik hizmetlerinin yürütülmesine iliģkin olan 3568 sayılı Kanun da, kanun un amacı; ĠĢletmelerde faaliyetlerin ve iģlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde iģleyiģini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir Ģekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleģtirmek üzere, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teģkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemek Ģeklinde belirtilmiģtir. 6 Ancak söz konusu Kanun un 12. maddesinde sadece Yeminli Mali MüĢavirler, ziyaa uğratılan vergiler ile cezalardan mükellefle birlikte müģtereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuģlardır. Serbest Muhasebeciler ile Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlere Kanunda böyle bir sorumluluk getirilmemiģtir. Ayrıca Kanun un 48. maddesinde verilecek disiplin cezaları belirtilmiģ olmakla birlikte, disiplin cezasının bağlı olunan Oda tarafından verilmesi esası benimsenmiģtir. Meslek mensuplarının oyları ile seçilen Oda Disiplin Kurullarının esnek davranmaları ve müeyyidelerin adeta uygulanamaz duruma dönüģmesi kaçınılmaz olacaktır. Halbuki disiplin cezalarına iliģkin kararların, ilgili Oda Disiplin Kurulu ile birlikte kamu otoritesini temsil eden (Maliye Bakanlığı gibi) ilgili biriminin de katılımı ile verilmesi sağlanabilirse, oy kazanıp seçilme telaģında olmayan üyelerin katkısıyla kurullara daha objektif davranma serbestisi kazandırılmıģ olacaktır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu na göre, mükelleflerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere iliģkin mikro fiģ, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlarındaki kayıtlarını ve bu kayıtlara eriģim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve Ģifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine -ki bu yetkili makam ve memurlar da aynı kanunun 134. maddesinde incelemeye yetkililer olarak sayılmıģtır- ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve iģlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve iģlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla Yeminli Mali MüĢavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir. 7 Yine Yeminli Mali MüĢavirlerce gerçek ve tüzel kiģilerin mali tabloları ve vergi beyannamelerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun tasdik edilmiģ olması halinde, bu belgeler kamu idaresinin yetkili elemanlarınca tasdik iģleminin kapsamı ölçüsünde incelenmiģ belgeler olarak kabul edilmektedir gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3568 sayılı Kanun, madde sayılı Vergi Usul Kanunu madde sayılı Vergi Usul Kanunu 141. maddesini müteakip ek madde hükmü 3

4 Böylece inceleme yetkisi dolaylı olarak Yeminli Mali MüĢavirlere de verilmiģ olmakla birlikte, Yeminli Mali MüĢavirlerin çalıģma alanları, görev paylaģımı, hangi kamu kuruluģu tarafından ne Ģekilde denetlenecekleri Kanunla belirtilmediğinden ya da sınırlama getirilmediğinden, çalıģmalarında düzensizlik ve keģmekeģlik yaģanmaktadır. Yeminli Mali MüĢavirlerin, tasdik kapsamındaki mükelleflere maddi yönden bağımlı olmaları nedeniyle, diğer bir deyiģle Yeminli Mali MüĢavirlerin çalıģma alanları veya bölgeleri kanunlarla ya da kanunlara istinaden çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmediğinden, inceleme esnasında karģılaģtıkları ve kendi bilgileri dahiline giren vergi kanunlarına veya diğer kanunlara aykırı iģlemleri ilgili mercilere bildirmek yerine sadece mükelleflerle olan tasdik sözleģmelerini tek yanlı feshetme yolunu tercih edebilmektedirler. Bu durumda da mükellefler ya bir baģka Yeminli Mali MüĢavirle sözleģme düzenleyebilmekte ya da hiç sözleģme tanzim edilmeden kanunlara aykırı iģlemlerini gizleme yolunu bulabilmektedirler. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik konusuyla sınırlı denetim yetkisi verilen Yeminli Mali MüĢavirlerin çalıģma alanları sınırlandırılmalı, çalıģma alanları bağlı oldukları Odalarca belirlenmeli, aralarında rekabet ortamını doğurabilecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Noterlik görevini ifa edenlerin çalıģma usul ve esasları ile bunların denetimleri, referans model olarak dikkate alınabilir. Yeminli Mali MüĢavir olabilmek için, en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müģavirlik yapmıģ olmak, yeminli mali müģavirlik sınavını vermiģ olmak ve yeminli mali müģavir ruhsatını almıģ olmak Ģartları aranır. Ancak kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almıģ ve mesleki yeterlilik sınavını vermiģ olanlar ile hukuk, iktisat, maliye, iģletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında profesörlük ünvanı almıģ bulunanlar için sınav Ģartı aranmaz. 9 Söz konusu kanun maddesi hükmünde kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almıģ ve mesleki yeterlilik sınavını vermiģ olanlar deyimi yerine 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 135. maddesi uyarınca vergi inceleme yetkisi almıģ ve mesleki yeterlilik sınavını vermiģ idari kadrolarda çalıģmayanlar deyiminin getirilmesi artık bir zaruret halini almıģtır. 5. VERGİ İDARESİ VE DENETİMDEN KAYNAKLANAN NEDENLER Kayıt dıģı ekonomi, beyana dayanan vergi sistemlerinde vergi idaresinin yapısındaki bozukluklardan ve denetimin yetersizliğinden adeta beslenmektedir. Kayıtlara alınmamıģ gelirlerin takip edilmesinde A.B.D. de Federal Hükümet yeni metotlara göre yazılmıģ raporları kullanmıģ ve kayıt dıģı ekonomi sebebiyle yıllık yaklaģık olarak 170 milyar $ lık vergi kaybı tespit edilmiģtir. A.B.D. de vergi yönetiminden sorumlu en üst düzeyde bir kuruluģ olan Internal Reserve Service (IRS) denetçilerine, yer altı ekonomisini engellemede endüstrilerin harcamaları kontrol ettirilmiģ, harcama tutarlarından hareketle endüstrilerin olması gereken gelirlerin doğru olarak tespite çalıģılmıģ, bu Ģekilde gerçek gelirlere en yakın tutarların beyan edilmesi sağlanmıģtır. 10 Beyan esasına dayalı vergi sistemlerinde, mükellefler ile gelir idaresi arasında yazılı olmayan bir mutabakat bulunmaktadır. Bu anlaģma ile mükelleflere olan güven açıkça ifade edilmektedir. Ancak beyan esası, vergi kaçakçılığı açısından bir risk teģkil ettiği için, kayıt dıģı ekonomiyi besleyen damarların da baģlıca nedeni olarak görülmektedir. Çünkü beyan esası mükelleflerde, yurttaģ olma bilinci açısından manevi bir tatmin elde etme ile ekonomik çıkar gün ve 3568 sayılı Kanun, madde 9 10 KILDĠġ, s

5 elde etme arasında bir ikilemeye neden olmaktadır. Böylece ekonomik çıkar elde etme seçeneğinin öncelikli olması kaçınılmaz olacaktır. 11 Beyan esasına dayalı vergi sistemlerini benimsemiģ ekonomilerde, gelir idaresinin yapısı ve özellikle vergi denetimine yönelik iģlevleri etkili ve verimli olmak durumundadır. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiģ olup, Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birimi Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılmıģ, Maliye Bakanlığı Bağlı KuruluĢu olarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ihdas edilmiģtir. Yine gün ve sayılı Resmi Gazete de Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının KuruluĢ ve Görev Yönetmeliği yayınlanarak, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı TaĢra TeĢkilatı Vergi Dairesi BaĢkanlıkları Ģeklinde örgütlenmiģ, vergi daireleri Defterdarlık teģkilatından tamamen ayrılmıģtır. Ancak henüz söz konusu Yönetmelik hükümleri tamamen uygulamaya konulamamıģtır. Diğer bir ifadeyle mevcut vergi daireleri, Vergi Dairesi BaĢkanlığı kurulan illerde Vergi Dairesi BaĢkanlığına; kurulmayan illerde Defterdarlığa bağlı çalıģmalarını sürdürmektedirler. Vergi Dairelerinin yanı sıra yine gelir idaresi içerisinde teģkilatlanmıģ Gelir Müdürlükleri de aynı fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Dolayısıyla Kanun ve Yönetmelik Resmi Gazete de yayınlanmıģ olmasına rağmen mevcut vergi daireleri ve gelir müdürlükleri aynı yapıda çalıģmalarına devam etmektedir. Böylece, vergi dairesi sayısının çok fazla olması, gelir idaresinin ölçek ekonomilerinden faydalanmasına imkân vermemekte; personel, bina, demirbaģ ve kırtasiye masraflarını artırmakta; bürokratik iģlemlerin artmasına yol açmakta; vergi daireleri arasında kurulması gereken iletiģim ve ulaģım sorunlarını artırarak, maliyeti yükseltmektedir. 12 Vergi dairelerinin sayıca fazla olması, (yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin 18. maddesinde yer almasına rağmen) vergi dairesi Ģubesi kavramının geliģtirilmemiģ olması, maliyetleri artırdığı gibi, kayıt dıģılığın önlenmesinde de etkili olamamaktadır. Vergi denetimlerinin istenen amacına ulaģabilmesi için, konuları itibariyle uzman ve donanımlı kiģiler tarafından yapılması, yapılan denetimlerin çok kısa bir sürede sonuçlandırılması önemli olduğu gibi, vergi denetimi yapan kamu örgütleri arasında kesinlikle eģgüdüm ve planlamanın olması zorunludur. 13 Mükellefin vergiye uyum göstermemesinde, gelir idaresinin etkisi göz ardı edilemez. Denetim ve cezalar düģük ise, bu husus risk alma eğilimini de güçlendirmekte, vergi oranlarının ekonomik nedenlerle yüksekliği de buna eklenince, kaçakçılık davranıģı için gerekli Ģartlar kendiliğinden oluģmaktadır. Ancak bunlar yeter Ģart değildir. Ayrıca kaçakçılık fırsatlarının da varlığı gerekir. Bu fırsatların iyi bir vergi idaresi ile ortadan kaldırılması ve vergi mevzuatındaki boģlukların düzeltilmesi, denetimlerde bir artıģ olmasa da kayıt dıģılığı azaltacaktır SİYASİ NEDENLER Siyasi iktidarlar, genellikle baskı guruplarının, oy temin ettikleri çevrelerin istekleri doğrultusunda kararlar alarak, oy uğruna vergilendirme ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler 11 TEKĠN Selçuk, KayıtdıĢı Ekonomi ve Vergi Denetimi, Vergi Sorunları Dergisi, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ekim-2003, Sayı 181, s ġengül Selami, Bir Hurafe KayıtdıĢı Ekonomi, Ġmaj Yayınevi, Ankara 1997, s KOBAN Emine, Türkiye de Kayıt DıĢı Ekonomi Sorunu ve Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü, Uludağ Üniversitesi ĠĠBF Maliye Bölümü, 14 BATIREL Ömer Faruk, Vergi Kaçakçılığı ve Vergiye Gönüllü Uyum, Vergi Dünyası, Sayı 175, s. 53 5

6 yapabilmekte, bazı kesimlerin vergi yükünü azaltırken, bazı kesimlerin vergi yükünü de artırabilmektedirler. Ayrıca siyasi partilerin vergileme konusunda değiģik görüģleri, birbirinden zıt uygulama projeleri bulunduğundan, politik istikrarın bulunmadığı bir ülkede her seçim döneminde, ayrı siyasi partilere mensup mükelleflerin beklentileri de baģlamaktadır. Siyasi partilerce kendi programları çerçevesinde hazırlanan ve her Ģeye yeniden baģlanacağı kanaati oluģturan vergi paketleri ve projelerinin çokluğu, kamuoyunda mevcut haliyle ciddi ve istikrarlı vergi politikası olmadığı izlenimini de uyandırmakta, vergi mükellefleri kendi kararlarıyla Ģahsi menfaatlerini korumaya çalıģmaktadırlar. 15 Vergi mükelleflerinin gelir idaresine mal beyanında bulunma zorunluluğu dıģında tutulması, sadece siyasi nedenlerle izah edilebilir sayılı Gelir Vergisi Kanunu ndaki Gelirin tanımı, 4369 sayılı Kanun un 24. maddesiyle tarihinde Gelir, bir gerçek kiģinin bir takvim yılı içinde elde ettiği, tasarruf veya harcamasına kaynak teģkil eden her türlü kazanç ve iratların safi tutarıdır. Ģeklinde iken; 4783 sayılı Kanun un 1. maddesiyle tarihinde Gelir, bir gerçek kiģinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Ģeklinde değiģtirilmiģtir. Ayrıca Gelir in tanımına iliģkin 4369 sayılı Kanun un 24. maddesi hükmünün yılları gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmayacağı, 4444 sayılı Kanun un 3. maddesi ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu na eklenen geçici 56. madde ile hüküm altına alınmıģtır. 17 Bu husus bile siyasi kararların vergi uygulamalarındaki etkisini açıkça göstermektedir. 7. EKONOMİK NEDENLER Ġktisat teorisi, bireyi rasyonel davranan ve bunun sonucunda da refahını azamileģtirme çabası içinde olan bir varlık olarak ele almaktadır. Vergi kaçakçılığı ise, mikro ekonomi çerçevesinde rasyonel davranan bireylerin, belirsizlik veya riziko Ģartlarında refahlarını artırma çabası içinde karar vermeleri sonucu oluģan bir olgudur. Birey vergi kaçırarak daha az gelir kaybına uğrayacak, tasarruf ve harcamalarını artırma fırsatı bulmak suretiyle sağladığı faydasını artıracaktır. 18 Milli gelirin ülke içerisinde bireyler ve firmalar arasında adil dağılmaması, özellikle orta sınıfın geliģme yolundaki ülkelerde azlığı, alt ve üst tabakaların yoğunluğu, kayıt dıģılığın bir baģka ekonomik nedenidir. 19 Bazı iktisatçılar artan oranlı vergileri gelir eģitsizliklerini azaltan bir araç olarak görmelerine karģın, diğer bir kısım iktisatçılar ise, artan oranlı vergilere karģı çıkmakta, düģük ve sabit oranlı tek bir vergi olmasını savunmaktadır. Öte yandan geliģmekte olan ülkelerde vergi, gelir adaletsizliklerini ortadan kaldıran bir unsur olmaktan daha ziyade, büyümeyi sağlayan zorunlu bir tasarruf olarak görülür. 15 TOSUNER Mehmet, Vergi Kayıp ve Kaçakları Sorununa ĠliĢkin GörüĢ ve Öneriler, Vergi Sorunları Dergisi, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ekim/1995, Sayı 85, s ERĠMEZ RüĢtü, Kayıt DıĢı Ekonomi ve Vergi, Vergi Dünyası, Sayı 188, s tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1. maddesi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4369 sayılı Kanun 24. maddesi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4444 sayılı Kanun 3. maddesi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4783 sayılı Kanun 1. maddesi 18 ÖZSOYLU Ahmet Fazıl, Türkiye de Kayıt DıĢı Ekonomi, Bağlam Yayıncılık, Ġstanbul 1996, s KILDĠġ, s

7 Gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması günümüz sosyal devlet anlayıģının bir parçasıdır. Bu anlayıģla Devlet, gelirin oluģumu sürecine müdahale ederek ve/veya gelirin oluģumundan sonra müdahale ederek gelir dağılımında adaleti sağlamaya çalıģmaktadır. Gelirin oluģumundan sonra Devlet, vergi ve iç borç aracılığı ile gelirin yeniden dağılımına müdahale ederek, yüksek gelir elde eden gruplardan alınan gelir, kamu harcamaları yoluyla düģük gelirli gruplara transfer edilebilir. 20 Gerek geliģmekte olan ülkelerde büyümeyi sağlayan zorunlu bir tasarruf aracı; gerekse sosyal adaletin sağlanması konusunda baģvurulan kaynak olarak kullanılan vergiler, belli bir orandan sonra kendi çıkar ve yaģam standartlarından taviz vermek istemeyenleri kayıt dıģılığı itebilir. Öte yandan bir çok ülkede vergileme, elde edilen kazanç üzerinden olmasına rağmen, bazı çağdaģ ülkelerde insanın insanca yaģaması için gerekli olan tutar, Asgari Geçim Ġndirimi adı altında vergi dıģı bırakılmaktadır. 21 Buna benzer indirimlerin uygulanmaması, rasyonel davranan bireyler üzerinde kayıt dıģılığı teģvik etmektedir. Kayıt dıģı ekonominin, Türkiye de ve çeģitli ülkelerdeki boyutları ile olumsuz ve iddia edilen olumlu etkileri bir sonraki yazıda değerlendirilecek olup, kayıt dıģı ekonomi ile mücadelede nedenlerinin ortaya konması çözüm üretmenin ilk adımıdır. Özellikle Gelir Ġdaresinin, denetim fonksiyonunu beklenen optimum düzeyde yerine getirmesi kayıt dıģılığı da minimize edecektir. M. Bülent AYDIN Yeminli Mali Müşavir 20 PARASIZ Ġlker, Ġktisada GiriĢ Prensipler ve Politika, Ezgi Kitabevi Yayınları, 3. Baskı Ekim 1995, s KIZILOT ġükrü-çomakli ġafak Ertan, Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Kayıt DıĢı Ekonomi ĠliĢkisi ve Boyutlarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları konulu 19. Maliye Sempozyumu, YaklaĢım Yayıncılık, Ağustos/2004, s

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TANIM Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

Serbest Bölgelerde Özel İletişim Vergisi Uygulanabilir mi?

Serbest Bölgelerde Özel İletişim Vergisi Uygulanabilir mi? Serbest Bölgelerde Özel İletişim Vergisi Uygulanabilir mi? SERBEST BÖLGELERDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ UYGULANABİLİR Mİ? Yazar: AyşeYiğitŞAKAR (*) Yaklaşım Dergisi / Aralık 2007 / Sayı: 180 I- GİRİŞ Dünyada

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı (1)

Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı (1) Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı (1) 1. EKONOMİ BİLİMİ Maliye ve Sigorta Yorumları 01 ġubat 2006 Ekonomi, belli bir toprak parçası üzerinde yaģayan insanların hayatlarını devam ettirebilmek

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU. Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU. Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI - Tasdikten Doğan Sorumluluk, - Sosyal Sorumluluk, -

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Temmuz 1998 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 118 numaralı saısında aımlanmıştır. VERGİ MEVZUATIMIZDA VERGİLERİN KANUNİLİĞİ PRENSİBİNDEN SAPMALAR M. Akut KELECĠOĞLU Gelirler Kontrolörü Vergilendirme

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 1 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC VE UMRE HESABI 8 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-22

SİRKÜLER RAPOR 2006-22 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-22

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Sayın MeslektaĢımız; 27.05.2011 Sirküler, 2011/10 KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27 Mayıs 2011 tarihli

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU

YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU I- Genel Bilgiler Bilindiği gibi GVK na eklenen geçici 69.madde uyarınca 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yatırım indirimi istisnası kaldırılmıştır. Ancak, 31.12.2005

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu makale Mayıs 2003 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 176 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Mayıs 2003 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 176 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Mayıs 2003 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 176 numaralı sayısında yayımlanmıştır. 4842 SAYILI KANUNLA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER M. Aykut KELECĠOĞLU Gelirler Kontrolörü

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Bu makale Şubat 2006 tarihinde Yaklaşım Dergisi nin 158 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KOOPERATİFLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI UYGULAMASI

Bu makale Şubat 2006 tarihinde Yaklaşım Dergisi nin 158 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KOOPERATİFLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI UYGULAMASI Bu makale Şubat 2006 tarihinde Yaklaşım Dergisi nin 158 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KOOPERATİFLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI UYGULAMASI 1. KOOPERATİFLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ M. Aykut KELECĠOĞLU Maliye

Detaylı

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1 a) MuĢ Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsama giren mükellefler MADDE 3 - (1) AĢağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular

ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsama giren mükellefler MADDE 3 - (1) AĢağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular 01.01.2015 TARĠHĠNDE YÜRÜRLÜĞE GĠREN KAYIT SAKLAMA ZORUNLULUĞU HAKKINDAKĠ MEVZUAT, BĠRAZ UZUN AMA CEZALI DURUMA DÜġMEMELERĠ ĠÇĠN ĠLGĠLĠLERĠN OKUMALARINI ÖNERĠRĠM. BU DÜZENLEME ÖTV. MÜKELLEFLERĠNĠ, TÜTÜN

Detaylı

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU;

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU; DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU; (Hatırlatma) Sevgili Arkadaşlar; Disiplin Kurulumuzun görev geldiği Mayıs 2008 ayından buyana meslek mensubu arkadaşların 4 nolu tebliğden kaynaklanan ve Vergi Denetim

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2016 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

Yönetimler Arası Mali İlişkiler Semineri 9-13 Kasım 2005, Büyük Abant Oteli, Abant

Yönetimler Arası Mali İlişkiler Semineri 9-13 Kasım 2005, Büyük Abant Oteli, Abant MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetimler Arası Mali İlişkiler Semineri 9-13 Kasım 2005, Büyük Abant Oteli, Abant YÖNETİMLER ARASI MALİ İLİŞKİLER SORUN SAPTAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MATRİSİ Sorunlar Tanımı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Bilindiği üzere; 4325 sayılı Kanunun 1/1/1998 tarihinde yürürlüğe giren 3 üncü maddesinde;

Bilindiği üzere; 4325 sayılı Kanunun 1/1/1998 tarihinde yürürlüğe giren 3 üncü maddesinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE MALİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin gündeminde bulunan ve öncelikle görüşülüp kabul edilmesini

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı