NUH UN TREN YLE DEVR- AVRUPA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NUH UN TREN YLE DEVR- AVRUPA"

Transkript

1 NUH UN TREN YLE DEVR- AVRUPA Bazı basit sorular beni afallatır. Ne yanıt verece imi bilemem. Örne in bir geziden dönünce "Nasıl geçti?" sorusu. Ku kusuz "iyi", "güzel", "harika" ya da "kötü", "berbat" gibi yanıtlar bir kö ede durmaktadır ama bunların hiçbiri bir deneyimi tanımlamak için yeterli de il sanki. Bir de "En çok nereyi be endin?" sorusuyla sıkıntıya girerim. Galiba hayattaki en önemli problemlerımden biri kolay kolay favorimi bulamamam. Di er sorunum ise anlatıyla ilgili. Anlatı galiba ya anılanı ba - kala tırıyor. Ve bazı eyler sanki hiç anlatılamaz. Bazan kalem kendi ba ımsızlı ını eline alıp yola çıkıyor. Belki de bu yüzden iiri seçtim. iirle çe itli katmanlar yaratmak, gerçekli e de i ik dolambaçlardan, farklı düzlemlerden yakla mak daha olanaklı. Do rusu Avrupalı 107 yazarla birlikte yer aldı ım Edebiyat Ekspresi projesi sonrasında yolculukla ilgili yazmayı dü ündü üm her an bir görev duygusu sıkıntısı içine girdim. "Bitti i te imdi yazmalıyım"," Benden beklenen bu" gibi bir duygu...oysa ya anılan öylesine yo un, öylesine anlatıya teslim edilemeyecek denli gerçek ve karma ıktı ki bunu hep erteledim. Görüntüler, sözler, anlar kafamda dolanıp duruyordu. Bir de gezi yazarlarından beklenilen bazı ansiklopedik bilgiler, bazı rakamlar ve ülkelere ili kin gel mi lik raporları benim için fazla analitik ve gerçekçi. Do rusunu isterseniz beni yolculukların birlikte 1

2 yürüyen iç yolculuk kısmı mekanlarla ilgili detaylardan çok oraların duygusu, ve gizemi ço u zaman daha çok ilgilendirmi tir. Yola çıktı ımız ilk günlerde bazı rehber kitaplara göz atıp notlar alıyordum. Sonra bunu bıraktım ve kendimi anın, zamanın ve ehirlerin büyüsüne bırakmaya karar verdim. Bu nekadar mümkün olabildi bilemiyorum. Ben, aslında yalnız yolculuk etmeyi severim. a ırabilirsiniz ama sinemaya dahi yalnız gitmeyi severim. Ço u insan bunu anlayamaz. Filmlerle yalnızlık içinde kurdu um ili ki yanımda tanıdık birisi varken kurdu um ili kiden farklıdır. Yanımdaki insan dikkatimi da ıtır ve enerjimin bir kısmını yürütür; filme tam olarak yo unla amam. Bir lokantada yalnız yemek yiyen birini görmek içimi burkar ama sinemaya yalnız gelenlere kar ı hep gizli bir karde lik duyarım! Anlatacak ey olmadı ından de il. Yollar boyunca neler görmez ki insan. Ama ben yollar boyunca sanırım en çok o garip, ince hüznü gördüm. Tarihin co rafyaya iletti i hüzünleri... imdi dü ününce büyük bir u ultu i itiyorum. Trendeki insanlar, ehirler ve di erleri... Sayısız kategoriler ve kimlikler halinde, bayraklar, diller, pasaportlar halinde, Nuhun treniyle Devr-i Avrupa. Avrupa neresidir? Ben Avrupalı mıyım? Bu sorular galiba biraz sorunlu. Avrupa haritada bir yerden öte soyut bir kavram, bir tahayyül galiba ve kimlikler hiyerar isinde tuttu u yerden ötürü böylesi bir aidiyet önemli pek çokları için. Ve yazarlar... Avrupalı yazarlar. Yazar kimli i üzerine çok dü ündüm trende. Aynı anda hem ben çok önemliyimi hem de ben bir hiçimi nasıl kaldırabilir insan? 2

3 Ve ehirler...birbiri ardına geçip gitti imiz onca ehir. Her ehir bazı seslerden olu ur, her ehir bazı kokulardan, her ehirde o ehre benzeyen yüzler ya ar. Eski yolculukların büyüsü yok artık. Bir masal gibi yazardı eski seyyahlar. Çok daha özeldi o zaman yolculuklar. imdi dünyada sürekli hareket halinde bir elit kesim var. Benzer davranı lar içinde seyahat kitaplarına bakıp müzelerde bilet kuyruklarına giren... Yine de yolculuk alıp götürebilir insanı. Bir dü ü anımsatabilir. Akıp giden bir suya bakarken ruhunu bir tül gibi dü ürebilirsin oraya ve zamanlara karı ıp sürüklenebilirsin Sonra birgün birden anımsayabilirsin uzak sokaklarda yürüyen kendini. çinde çırpınan soruları ve kalbinin nasıl da a ırla tı ını bazan. Geri dönülece i bilindi inden mi doymazlıkla dokunulur o uzak ehirlere? Saraylar, müzeler, anıtlar... Avrupa bu mu? Geriye dönüp dü ündü ümde birden o kadınları hatırladım. St. Petersburgda saraylarda uyuyakalan bekçi kadınları. Rehber tarihsel bilgileri sıralarken ve biz de ehri ziyarete gelmi turist kılıkları içinde dola ırken kenarda rahatsız bir sandalyede oturan i man bekçi kadının gözleri kapanıyor. Bütün o ihti am ortasında ekmek parasını kazanmaya çaıl an yorgun, mutsuz bir kadın... Önünden geçip giden bir grup yazar... Avrupa kimli i üzerine ara tırma yapıyorlar! O kadın acaba dü görüyor muydu? Dü ünde o sarayda bir kraliçe miydi yoksa? Orada ya amayı isteyece ini hiç sanmam! Dola ırken o sıkıcı ortamlarda mutsuz kadınlar tahayyül ettim hep! Gözleri bir kapanıp bir açılıyordu. Kimbilir nasıl da yorgundu. Ne çok sıkılmı tı. Adı neydi kimbilir? Belki Olga... Dinle Olga! Rüyana girdim çünkü u an 3

4 önünden geçen Kıbrıslı bir airim ve bir grup yazarla birlikte Edebiyat Ekspresi adlı trenle ehrinize girdim. Önemli yazılar yazaca ım ehriniz hakkında! Hayır Olga, bo ver bunları! Bana kendini anlat. Çok mu yorgunsun? Kaç çocu un var? Nasıl bir hayat ya adın? A kların oldu mu? Hayat çok mu kötü davrandı sana? Olga beni duyamaz üstelik ortak bir dilimiz de yok. Ama ikimiz de Avrupalıyız... ddia bu. Avrupalı olmak büyülü bir sözcük gibi fısıldanıyor. De ersiz sayılan ulusal kimliklerin, küçük gruplara etnik aidiyetlerin kıskacından kurtulma yolu! Bu kurgu, bu sınırsız harita bu dü sel aidiyet bahçesinde yer alma tela ı var. Küçük aidiyetlerden kimlikler hapishanesinden kurtulup daha büyük bir aidiyetin parçası olmak... Tarih, Beni de Avrupalı yap! Birden Akdenizin ortasındaki yalnız, küçücük adamdan burnumu uzataca ım ve çok daha büyük, saygın bir adım olacak, pasaportum bana kapılar açacak, hiyerar i basamaklarında yükselece im. Avrupa kimli i derken hemen bir ulusal kimlik modeli geliyor herkesin aklına ve yorumlar da bunun üstünde yükseliyor. Bütün kafalar karmakarı ık da denilebilir. Bunca bölünme içinden bir üst kimlik daha kapsayıcı bir aidiyet bulmak... Hiç de fena bir fikir gibi durmuyor. Bu yeni hayali cemaatın sınırları ne peki? Bir de bu bütün içindeki hiyerar ilerle nasıl ba a çıkılacak? Ço unluklar azınlıklar ili kileri nasıl belirlenecek? Yaygın dillerin yaygın olmayanları yutması nasıl engellenecek? Büyük balıklarla küçük balıklar aynı akvaryumda nasıl yüzecek? Bu Avrupa nasıl bir "biz" olacak? Ve her "biz" gibi bir "öteki" yaratıp onunla sava mayacak mı? Benim kafamda yalnızca 4

5 sorular var ve bunca eyi dü ünmek zorunda kalmaktan çok yorgunum. Tren sanki bir proto tipti. Zengin ülkelerden yaygın dillerden yazarlar ve di erleri... Çatı malı ülkelerden gelenlerin sorunları... Her ey oradaydı. Bu Avrupa kültürü nasıl olacak,bu çatı malar nasıl bitecek diye kafa yormaktan pek çok eyin tadını çıkaramadım. Ben galiba Olga nın rüyasına geri dönece im ve onun küçük hayatını güncel sıkıntılarını kendime sorun edece im. u habire kararlar alanlar imzalar atanlar, yeni uygulamalar ortaya koyanlar Olga ya nasıl bir hayat verdiler. Hakkında hiçbir ey bilmiyorum. O yalnızca St. Petersburg daki Kı lık sarayda uyuyakalan bir bekçi kadın. Geziden yanımda getirdi im bir ba ka kadın imgesi daha var. Minsk ten Brest e giderken trene binen bir kaçak yolcu. Görüntüsü öyle net aklımda ki! nce, ürkek bir kadın. Kompartımamın kapısında duruyor. Kararsız ezik bir duru... çeriye girip giremeyece ini soruyor:"tabii, yer var" diyorum. George, Rusça biliyor onun aracılı ıyla anla ıyoruz. Hani yazarlar treni ya ilk akla gelen Minsk ten geziye katılacak bir yazar mı? Pek öyle gibi durmuyor ya... Bir zamanlar iir yazdı ını söylüyor. Koltu a e reti oturuyor; belki be kez rahat oturmasını söylüyoruz ama bunu yapması mümkün de il sanki. George çeviriyor. "Biz Minskliler her zaman çok sıkıntı çekti imizden hep gerginizdir." Trene kaçak bindi ini neden sonra anlıyoruz. Galiba onun gibi ba - kaları da var. Ortalıkta o espiri dolanıyor sonraları. "Trende gerçek insanlar var!" Gerçek insanlar ve garip yazarlarla ilerliyor tren! Bir tren insanı bir yere götürür. Bu önermenin co rafyasal boyutuyla ilgilı de ilim u an. O klasik gazeteci sorusu vardır ya " Bu yolculuk size ne kattı?" diye. Söylemi tim, dü ününce büyük bir u ultu var, 5

6 bir de anımsadıkça gülümsedi im ya da hüzünlendi im anlar...günlerce belle ime i leyen yazar görüntülerinden kurtulamadım. Yazarlar genellikle birbirleriyle anla amazlar. Onlar okurlarına sevgilileri gibi davranırlar ve okurlarının bir ba kasıyla da a k ya amasına katlanamazlar. Trende beni en çok geren bizi hapseden ulusal kimliklere yapılan vurguydu. Her birimizin adının yanında bir ülke adı... Belki de ba ka türlü olamazdı. Sonra gazeteciler... Sürekli bir gözaltı hali... Yo un programların yarattı ı yorgunluk... Bir garip okul psikolojisi... Ama yine de bu çılgın projenin yaratıcılarına yürekten bir alkı lazım! Yolculuktan belle ime kazınan bir üçüncü kadın imgesi Moskova da at üstünde gelen fahi eydi. Otelin önünde oturuyorduk; saat geceyarısını çoktan geçmi ti ve atla gelen kadın erkeklere kendisiyle ata binip gitmeye ça ırıyordu. Belli ki varolabilmek için sarayda uyuyakalan Olga dan ve ürkek, mavi gözlü, bir zamanlar iir yazmı olan Minskli kadından daha etkili bir yol seçmi ti. Sanırım ben Do u Avrupa ya takılıp kalmı ım! Oysa geriye dönüp dü ündü ümde kalbim en çok Lizbon da çarpıyor. Bir ilkgençlik tutkusundan olmalı. Alvaro Cunhal ın resimlerindeki tıknaz, bibloyu andıran insancıklar önümden geçip gidiyor. Yarın Bizimdir Yolda lar adlı kitabıyla bize gençlik yıllarımızınn devrimci romantizmini arma an eden Manuel Tıego, Alvaro Cunhal ın takma adıymı. Yıllar yılı yapılan kurgulara, yakı tırmalara son noktayı üç be yıl önce koymu ve Manuel Tiego nun takma adı oldu unu açıklamı. Bu ehir nasıl da stanbul u anımsatıyor! Onun kadar güzel olmasa da kendine özgü bir büyüsü var. Kendimi kaleden çatılara do ru bakarken görüyorum imdi. Ne garip! Kaleden çatılara do ru baktı ım o an, bir gün bunun sisler içinde bir anı olaca ını ve ı ık altında ya adı ım bu gerçekli e daha sonra uzaklardan bakarken bu 6

7 anın uçucu uzak ve sisli bir görüntüye dönü ece ini tahayyül etmi - tim. Yazar kimli i üzerine bir ba ka saptama: Yazar, öylesine yalnız ve aynı anda öylesine de kalabalık bir ki i. Öylesine yalnız çünkü kendine bile öteki muamelesi çekiyor. Kendini bile terk edip kendi dı ına çıkıyor ve içine do ru uzaklardan bakıyor. Tıpkı o an o gizli aynada kaleden uzaklara bakan bir özne olarak kendimi seyredi im gibi. Ve öylesine kalabalık çünkü ötekilerle derin bir empati içinde. Ötekileri içine yükleniyor. Kaleden çatılara do ru baktı ım o an donup kalmı belle imde. çimde uzak ülkelerdeyken duyulan derin ürperti, kalbimi hızla çarptıran bir serüven duygusu. Daha çok da iç sesimin kölesiyim. Oralara ta ıdı ım bohçamdaki özel kederlerle ilgiliyim. Kendi tarihimin izle inde, içimdeki dü ümlerle me gul... Cemal Süreyya nın "Ben nereye gidersem yalnızlı ın ba ehri orası" dizelerine hep bir akrabalık duymu umdur. Bir de ku kusuz Kavafis in "Bu ehir ardımdan gelecektir" dizeleriyle sevi melerim var yıllardır. Bu yolculukta beni en çok yoran yol arkada larımı izlemekti. Sürekli ince bir gözlem halindeydim gizliden. Bu i te yazarlı ın yorucu yanı! Hiç susmak bilmeyen sürekli yorumlayan, anlamaya çalı an bir iç ses! Sürekli gözlemenin yarattı ı bir yorgunluk hali! Belki de bu nedenle, yani dikkati daha çok içe ve ba kalarına lüzümsuz gelebilecek bazı ayrıntılara dönük oldu undan, yazar bazı eyleri görmeyebilir. Bazan insanlar bizim de görmü oldu umuz bir film üzerine konu urlar ve gerçekten aynı filmi mi gördük diye merak ederiz ya! te onun gibi. Yolda birkaç kez bu uyurgezer halinden kurtulmak için kendimi sarstım. Hani i in görev kısmı var ya! zleyece im, dü ünece im ve Avrupa kültürü üzerine yazaca ım! 7

8 Madrid te Picasso nun Guernicası nın önünde oldu um an geldi birden aklıma! Kar ında ke fedilmeyi bekleyen koca bir ehir var! Ama yalnız olsam tablonun önünde saatlerce durabilirdim. Yıllardır uzaklardan ileti im kurdu um eski bir tanı a, bir gün kanlı canlı kavu manın co kusu ve büyüsü içinde! Gece bekçisini uyutup müzede Guernica yla ba ba a kalmak, öylece büyülenmi halde sabaha kadar ona bakmak isterdim! Böyle garip bir arzuyu insan kendine gülünecek diye kimselere anlatamaz! Hem yeti ilmesi gereken toplantılar, resepsiyonlar var! Ve tren yola devam edecek! Örne in iki gün sonra Bordeaux da François Mauriac ın atosunda bulacaksın kendini! Burdaki garipli im ise bir foto rafa takılı kalmam. Foto rafta Mauriac çok ya lı, yüzü buru buru ve ya lı bir a acın gövdesine dayamı yana ını. A aç onun ikiz e i gibi ve ikisinin arasında inanılmaz bir ileti im var! Mauriac öleli otuz yıl oldu ama kimseye belli etmeden o a acı aradım. Mauriac ın bir yerlerde bir a aca dönü üp ya adı ını kimse bilmiyor olmalı! Benimle onun arasında özel bir sır! Paris ten yanımda getirdi im görüntü ise metroya dolu an çocukları azarlayan ö retmen sesi. Birden öfkeli Fransızca ö retmenimi anımsattı bana. Azarlanan çocu un yüz ifadesi belle ime kazındı. Sonra içeriye kemanlarıyla sokak çalıgıcıları girdi ve çocu un yüzü birden ı ıdı. Lile de çarkı söyleyen Filistinli çocuklarca kar ılanmak ise bir ba ka süprizdi! Çocukların seremonilerde gösteri yaparken takındıkları tavır vardır ya! Yeti kinlere yapılan gösteri, anne babaya gurur vesilesi! Avrupa bütün farklı kimlikleri bünyesine ta ımaktan, kucak 8

9 açmaktan ho lanıyor ama hiyerar iler var oldukça kimlikler acı çekmeye devam edecek! Brüksel deki otelde beyaz Arap cellabiyası içindeki adamın bakı - larında ürktüm önce. Sonra adam Fransızca olarak kendi kendine konu up ba ırmaya ba ladı. Artık bıktı ını, bu kadarına katlanamadı ını filan söylüyordu. Otel görevlileri onu yatı tırmaya çalı tılar. Adamla ilgili çe itli hikayeler yarattım kafamda... Ona ça ın tipik sorunlarina yara ır bir hayat hikayesi kurdum. Kendi co rafyalarını bırakıp Avrupa ya gelen insanların a kınlı ı ve uyumsuzlu unu dü ündüm. Bir müzeye benzeyen pırıl pırıl Avrupa ehirlerinde uzak co rafyalardan insanların nasıl küçücük ve çeresiz kalabileci ini, içine dü ebilecekleri derin yalnızlı ı,yabancı diller içinde ruhların nasıl da körelebilece ini, insanın iç sesini çocukluk dilini kendi içine gömüp ba ka bir dilin kültürel kapsamı içinde var olabilmek için harcaması gereken büyük çabayı dü ündüm. Bir Avrupa kültürü mümkün mü? Avrupa, bünyesinde pek çok de i ik kültürü, küçük dilleri ta ıyabilir mi? Kimlikler hiyerar isi var oldukça ve bazı kimlikler ötekilerden daha de erli sayılmaya devam edildikçe bu çatı ma hiçbir zaman bitmeyecek gibi. Dortmund ta dolanırken birden trendeki tek siyah yazara rastladım. Nedense sokakta yürükenki dalgınlı ı içimi burktu.1995 te katıldı ım Küdüs teki Uluslararası airler Festivalinde Amerikalı siyah air Lucille Clifton un söyledikleri geldi aklıma. Toplantıyı düzenleyenlere: "Orada bana benzeyen birileri olacak mı?" diye sormu. Soruya çok a ırmı lar. Belli ki kendisine benzemeyenler arasında 10 gün geçirecek olan bir siyah kadının ruh halini anlamamı lar. Belki de Avrupa bütün bu kategorilerin görünmez olaca ı bir düzlem olmalı. Karı ık bir okulda okuyan çocuklarda gözlemlemi tim bunu. Renkler ve kimliklerin hiçbir anlamı yoktu onlar için; bir e itlik duygusu 9

10 içindeydiler siyah, beyaz ve sarı olarak. Ku kusuz sözünü etti im özel okulda sınıfsal bir durum yoktu. Yani orta sınıf ve üst orta sınıf çocuklarıydı hepsi. Refah düzleminde e it sayılırlardı. Hepsinin de evlerinde bilgisayarları vardı. Yoksul olanlarla varsıl olanlar arasındaki çeli ki ve hiyerar i ba ka hiçbir hiyerar inin yerini alamaz sanırım.. Hanover de ya mura yakalanıp sı ındı ım telefon klübesinde bizim için parkta düzenlenen ve çok az ki i geldi i ayrıca da kimsenin nasıl olaca ını bilmedi i için gerçekle emeyen iir dinletisinden yürüttükleri biralarla iki genç geliyor yanıma. Hani sokaklara ait olan, sanırım esrar filan da kullanan gençlerden. Bana sordukları sorular ve görü lerini aktarı biçimleri tam da Avrupa nın gereksinim duydu u felsefe. Yani bu sokak gençlerinin marjinalli inde sistemin pek çok sorununa haklı ve gerçekçi bir ele tiri var. Yan taraftaki Türk arkada larım habire "Tamam mısın? Seni rahatsız etmiyorlar ya?" gibi sorular soruyorlar Türk erkeklerine ait koruma duygusu içinde. Ben halimden memnunum! Sokak insanlarını her zaman sevmi imdir! Malbork ta Nogat nehrinde tekneyle gezerken bize akordiyonla müzik yapıp arkı söyleyen bir aile vardı. Tıbkı sahnedeki tiyatro ö rencilerine e itimlerine ba ladıkları zaman yapılan ilk tavsiyeye uyar gibiydiler. Seyircinin gözüne bakmayacaksın! Bizi görmüyor, bize aldırmıyor, kendi aralarında e leniyor gibiydiler. Nehir boyunca manzara öylesine güzeldi ki çevreyi mi izleyeyim onlara mı bakayım a ırdım. Ama küçük kızın bir film karesine yakı an görüntüleri hala belle imde. Kaliningrad benim için tam bir çökü tü! Düzenlenen etkinliklerin ihti amı ve ola anüstü misafirperverlikle ehrin gözle görülür sefaleti örtülmeye çalı ılıyordu sanki. Birden kendi içime döndüm. Otel 10

11 odasında sabaha kadar a ladım. Sabah her eyi bırakıp geriye dönmeye filan karar verdim. Ertesi gün yava yava iyile tim ve bir sonraki durak Vilnius a vardı ımızda ehir beni yeniden sevindirdi! Neden bilmem bu ehir bana "Sevin vede beni sev dedi!" Hele kar ılama sırasında tren istasyonunda gerçekle tirilen o muazzam caz ve iir öleni! Burda beni bekleyen süpriz ehrin Uzupis adlı semtinde davetli oldu um iir dinletisiydi. Semt derken sıradan bir semt de il burası. Burda ya ayan ve ço unlu u sanatçılardan olu an bin ki i bir Cumhuriyet ilan etmi ler. Ba kanları bir air...bayrakları, alternatif bir anayasaları var. Nehir kıyısındaki kafede yaptı ımız iir dinletisinin ardından beni törenle iirin ve Kalplerin büyükelçisi" ilan ediyorlar. Ba ıma apka giydiriliyor, elime beratım veriliyor, konu malar yapılıyor. Matrak bir tören ama sıcacık, güzel bir anı. Dünyanın bir buca ında sana benzeyen insanlar bulma sevinci! Riga ve Talinn de aynı sıcaklıkta geçiyor. Baltık ülkelerinde insanı hareketlendiren bir enerji var! Rigadan getirdi im görüntüleri arasında engin çabasıyla Türkçe çevirmen Uldis Breznis, her foto raf çekti inde yana ına bir öpücük isteyen ya lı foto rafçı, gemiyle götürüldü ümüz sınıra yakın garip co rafyada gençlerin gerçekle - tiridi i muazzam gösteri ve geriye dönerken sohbete daldı ımız ya lı balerin var. Ya ına ra men hala güzel bir kadın ve hep konu mak istiyor. çi dopdolu. Bir kurban psikolojisi içinde Letonların Ruslar dan çekti ini filan anlatıyor. Sonra Aslı yla yorum yapıyoruz. Aslı kadının haklı eyler söyledi ini söylüyor. Beni ilgilendiren ise söylenenden çok söyleni biçimi. Kar ı çıkarken celladına dönü me hali ve tersten ırkçılık ve tepkisel milliyetçilik. Bu eski Sovyet ülkelerinin hemem hemen hepsinde var. Talinn de kinci Dünya sava ında Ruslar tarafından bombalanan bir yeri sava ayıbı olarak sergiliyorlar. 11

12 St. Petersburg da Beyaz Geceler beni uyutmadı. Ama belki de bahanemdi bu. Bunca acı dü ünceyi ta ıyamıyordum. Aslı yla sabahlara kadar Nevski caddesini ar ınladık. Tren ahalisi bizi kahraman ilan etti. Erkekler bile gündüz dahi sokakta yürümekten korkarken geceyarısı Nevski caddesini ar ınlayan iki kadın! çimizde en ufacık bir korku yoktu! Belki de insanı koruyan bu! Yani korkusuz kendinden emin eda seni dokunulmaz yapabiliyor! Bir de ehir geceleri öylesine büyülü ki sokakların ça rısıyla ba edilmiyor! Korkunç kokular içindeki o berbat otel odasına dönmek istemiyor insan. Bu ehir beni mahvetti. Düzenlenen ortak iir gecesindeki St. Petersburglu airlerin görüntüleri gözümün önünden gitmiyor. Tarihe ait bir dönemi yeni ke feder gibiydiler. Underground bir mekanda 68 lere ait görüntüler vardi. Dili anlamadı ım ve diyalog geli - tiremedi im için yanlı eyler söylemek istemem ama sanki bir çaresizlik, yönsüzlük, bir kafa kar ıklı ı egemendi ortama. Moskova ise daha enerjik ve atılım halinde görünüyordu. Fransız elçili indeki resepsiyonda Bella Ahmadulina yı görüyorum. Yüzü, gözleri canlılık ve gençlik dolu ve bu yüz çok ya lı, çökmü bir kadının gövdesi üzerinde. Bana sarılıyor "Çok sevimlisin" diyor; Belki de ona içten bir sevgiyle bakmı olmamdan. Ahmadulina nın eski e i oldu unu sonradan ö rendi im Yevtu enko da orada ve oldukça dinç duruyor. Amerika da bir üniversitede ders verdi ini büyük bir ailesi oldu unu ve onlar için para kazanmak zorunda oldu unu filan söylüyor. Yeni airler var mı? iirde neler oluyor? Bunu ö renmek mümkün olmadı. Pu kin kütüphanesindeki gösteriden sonra Pu kin in bazı akrabaları ve kütüphane yöneticileriyle oturdu umuz masa bir Çehov sofrasını andırıyordu. Herkes tarihe ait gibiydi. Ben sürekli gülümsüyor ve çabalarından duydu um minneti iletmek istiyordum. Pu kin den güç alıp ayakta durmaya çalı ıyor gibiydiler. Masada uzun hazırlıklar sonunda kar ılanan yabancı bir konuk olarak dili bilmeyenlerin genellikle yaptı ı gibi 12

13 çevreme gülücükler saçıp otururken günümüzde Rus kimli inin evrimine ili kin dü ündüm biraz ama yorumlar yapabilecek durumda de ilim. Her ey çabucak geçip gitti. Öylesine bir dokunu gibi... Geriye yalnızca yeniden gitme iste i ve merak kaldı. Minsk tren toplulu u tarafından yol boyuncaki en hazin deneyim ünvanını aldı. kinci Dünya Sava ı sırasında tamamına yakını yıkılan ehir Var ova gibi yeniden eski modeli örnek alınarak in a edilmemi ama bunun yerine o dünemlerin modernist, pragmatist, Stalinci mimari anlayı ı içinde yeni binalar yapılmı. lk bakı ta, ruhsuz, sıkıcı bir ehir. Belli ki çok sıkıntılar var. Trenden indi imiz zaman götürüldü ümüz ba kanlık salonundaki sıkıcı resmi konu malardan sonra grupla dola mak istemiyorum. Metroyla otele dönerken çıkı ta bir süre önce bir Rock konseri sonrasında ya mura yakalanan gençlerin sıkı ıp öldü ü yere geliyorum. Duvarlar gençlerin foto - rafları, çiçekler, yazılar, gençlerden kalan anılarla süslenmi. çim dayanamıyor.bu ehir hep yıkım, hep ölümle aklımda kalacak gibi. Tren Minsk ten çıkarken bir kutlama ruhu var. Brest te çocukların bizim için hazırladı ı gösteriyi izlemek için duruyoruz ve cebimdeki son paraları harcamaya çalı ırken grubu kaybediyorum. nanılmaz bir ey! Bunca insan bir anda nereye kaybolur? Trene ko uyorum... Tren bombo... Treni de i tirece imizi anımsıyorum ve neden sonra pasaport kontrolü kuyru unda buluyorum herkesi. Lüzümsuz bir panik ve kalp çırpıntısı! Uzak bir ülkede kaybolma korkusu! Ruhumun ta ralı acizli i! Trendeki aileme kavu uyorum. Var ova da ise bir ba ka aile kar ılıyor bizi. Bir istasyon önceden trene binen tiyatrocular trenle gelmesini bekledikleri kızlarını arıyorlar. Trenden iner inmez kucaklanıp istasyon dı ına kurdukları barakada düzenledikleri dü ün yeme ine götürülüyoruz. araplar içilip danslar ediliyor ve beklenen 13

14 gelin neden sonra geliyor. Üstelik 9 aylık hamile olarak. Babanın damadı öldürerek i leyece i cinayete engel oluyoruz ve danslar devam ediyor ta ki gelin sancılanana kadar. Çalı mayan arabayı iterek gelini hastahaneye yeti tirmeye çalı ıyoruz. te böyle ne eli kar ılıyor bizi Var ova. Var ova dönü ü büyük final var! Berlin Frederikstrase de büyük bir kalabalı ın bizi bekledi ine dair haberler geliyor trene. Berliner Ensemble de final konu maları, gösteriler sonra yo un Berlin programına dalı. Herkeste bir eve dönü heyecanı ve ayrılık hüznü var. te uçaktayım ve geriye dönüyorum. Olup bitenleri dü ününce bir u ultu duyuyorum. Sayısız yüzler. Sayısız anların görüntüleri gözümün önünden gitmiyor. Öylesine yüklenmi im ki kendimi ta ımakta zorlanıyorum. Güneyden Kuzeye do ru bir Avrupa dü ü... te küçük ülkeme, trendeki yazarların bulundu u ülkelerin en güneyindekine gidiyorum. Avrupa kapısında sıra bekleyen sorunlu, bölünmü ülkeme. Geçip gitti zaman ve bedenim bir uçtan bir uca dola ırken Avrupa yı, bu dü sel aidiyeti sorguladım.onca kalabalıklardan evimin sessizli ine kendi ehrimin doyulmaz yaz ak amı kokularına dönüyorum sonunda ve buna öyle çok ihtiyacım var ki! Yarın yüz kere "Ben Avrupalıyım! Avrupa Edebiyatının bir yazarıyım" diyece im.kimbilir, buna inanırım belki! Zaten kimlik dersinin ilk konusu inanmak de il mi? 14

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14.

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 7 TOPLANTI YERĠ : Gorinchem-HOLLANDA TOPLANTI TARĠHĠ

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Nilser Utku 2 BASIM Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Resimleyen: Yasemin Ezberci

Detaylı

Sibirya nın Mavi Gözü Baykal

Sibirya nın Mavi Gözü Baykal Sibirya nın Mavi Gözü Baykal 09 GECE / 11 GÜN TUR PROGRAMI: 1. GÜN: İSTANBUL - MOSKOVA - ULAN UDE Moskova ya uçuyoruz ve Rusya gümrüğünü geçip tekrar uçağa binip Ulan Ude ye varıyoruz. Geceyi uçakta geçiriyoruz.

Detaylı

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU UR ı ı KATILIM ORANI : % 87 GELMEYEN ÜYELER Z NL ÜYE : U ur Özcan, Erkan Aldatmaz, Ozan Lökçetin : Kemal Kızılbulut, Fırat Yüceba KONUKLARIMIZ : UN CEF Türkiye Milli Komitesi Bursa Temsilcili inden; Sabahat

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı.

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. ÇAYLAK Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. Alt katta genel tıbbi muayene ve müdahaleleri yapılıyordu. Bekleme salonu ve küçük bir de laboratuar vardı. Orta katta diş kliniği ve ikinci bir muayene

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N.

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N. New York ta bugün kar yağıyor. 59. Cadde deki evimin penceresinden, yönetmekte olduğum dans okuluna bakıyorum. Bale kıyafetlerinin içindeki öğrenciler, camlı kapının ardında, puante * ve entrechats **

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi...

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... ILKYAR olarak Soma'daki guzel cocuklar icin cesitli dusuncelerimiz var.

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

1. Bölüm. Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu.

1. Bölüm. Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu. 1. Bölüm Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu. Tim ayağa kalktı. İpi çekti. Grk ayağa kalktı, JFK Uluslararası Havaalanı

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

Aşşk Kahve ve Laduree

Aşşk Kahve ve Laduree Aşşk Kahve ve Laduree Daha önce adını çok duyduğum; ama bir türlü gidemediğim Aşşk Kahve ye nihayet gitmeyi kafaya koydum. Hafta sonları sahil yolu çok kalabalık olduğundan eşimi ikna edip o yola sokamıyordum.

Detaylı

Sziget Break. Obudai - Budapeşte, MACARİSTAN. 12-17 Ağustos, 2015. Avrupa nın en iyi festivallerinden. Muhteşem bir festival deneyimi

Sziget Break. Obudai - Budapeşte, MACARİSTAN. 12-17 Ağustos, 2015. Avrupa nın en iyi festivallerinden. Muhteşem bir festival deneyimi Sziget Break Obudai - Budapeşte, MACARİSTAN 12-17 Ağustos, 2015 Avrupa nın en iyi festivallerinden Muhteşem bir festival deneyimi Avrupa nın en büyük müzik ve kültürel etkinliklerinden olan Sziget, 7 gün

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım:

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım: RENK DEDİKLERİ Birkaç ay önce annem tutturdu Kaş a gidelim Kaş a gidelim diye, babam başta tamam gideriz bir ara diye annemi geçiştirdi ama sonra anladı ki bu iş böyle devam edemeyecek. Sonuçta bayram

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Efsanevi Tren Yolculuğu Trans Sibirya 2

Efsanevi Tren Yolculuğu Trans Sibirya 2 Efsanevi Tren Yolculuğu Trans Sibirya 2 17 GECE / 18 GÜN TUR PROGRAMI: 1.GÜN: İSTANBUL MOSKOVA Moskova ya uçuyoruz. Havaalanında karşılamamız ve otel transferimiz gerçekleşiyor. Gecelememiz otelde geçiyor.

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Euro2016 Türkiye-Hırvatistan Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-Hırvatistan Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-Hırvatistan Maçı Break FRANSA Paris, 11 13 Haziran 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İlk Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Işıkların şehri Paris, Euro 2016 coşkusuyla daha da

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım Doğukan Türkekul Akgün 21302032 TURK 102-1 Seda Uyanık Tarih: 25.09.2014 Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım Budapeşte Gezi Notlarım Lise yıllarımdan beri arkadaşımla her yaz beraber tatile gitme planı yapar

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

GERÇEK DOSTLAR BİRBİRİYLE PAYLAŞIR

GERÇEK DOSTLAR BİRBİRİYLE PAYLAŞIR GERÇEK DOSTLAR BİRBİRİYLE PAYLAŞIR A. GİRİŞ - YAŞAM BOYU SÜREN ARKADAŞLIK Gerçek arkadaşlığın yerini hiç bir şey alamaz. Şöhret, para, güç onların yerini alamaz. Davin tatilimiz için arkadaşlık konusunu

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü

NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü J. Krishnamurti Çeviren: Sayat Arslanlıo lu AYNA YAYINEV 2009 AYNA YAYINEV : 36 Felsefe Dizisi: 22 Sertifika Numarası: 14748 ISBN 978

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

ANADİL ETKİNLİKLERİ. Etkinliğimiz: Dost adlı ayıcığımızı sıra ile evimize misafir ediyor, ertesi gün getiriyoruz. KAVRAM GELİŞİMİ AKIL OYUNLARI

ANADİL ETKİNLİKLERİ. Etkinliğimiz: Dost adlı ayıcığımızı sıra ile evimize misafir ediyor, ertesi gün getiriyoruz. KAVRAM GELİŞİMİ AKIL OYUNLARI ANADİL ETKİNLİKLERİ KAVRAM GELİŞİMİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sohbet ediyoruz, konu ile ilgili film ve sunumları izliyoruz. 23 Nisan şiirleri öğreniyoruz. Barış Çarkı oluşturuyoruz.

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

ISTE BIZ BÖYLE ANLAMISIZ ASLINDA BIZI SEVENLERLE DEGIL, BIZIM SEVDIGIMIZ March 2014 (5)

ISTE BIZ BÖYLE ANLAMISIZ ASLINDA BIZI SEVENLERLE DEGIL, BIZIM SEVDIGIMIZ March 2014 (5) http://modernmaco.com/ Tuesday 21st of October 214 2:2:4 AM Olanlara Kayıtsız MODERNMAÇO Kalamazdım. MODERNMAÇO KIMDIR? KATEGORILER VIDEOLAR ÖNCEKI YAZILAR Iste biz böyle anlamısız aslında bizi sevenlerle

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı