ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr)"

Transkript

1 Kimsenin dinine hilaf demeyiz Din tamam olunca doðar muhabbet Hz. Yunus Emre ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr) ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Önsöz 2. Din Nedir-Þeriat Nedir-Tarikat Nedir 3. Tekke Dergâh Zaviye Hakkýnda 4. Dergahlarýn Maksat ve Hedefi

3 ÖNSÖZ B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m Âlemlerin Rabbi olan Allah'ýmýza sonsuz hamd ü senalar olsun. O'nun resulü olan Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) salât ü selam eder, sonsuz teþekkürlerimizi arz ederiz. Bu kitapçýk umumun eksik ve muhtelif kesimlerde yanlýþlarla malul olan din idrakinin doðrultulmasý amacýyla, hatalý ve yanlýþ bilgilere karþý velâyet yolunun vermiþ olduðu farklý anlayýþ dahilinde ele alýnmýþ olup, din, þeriat ve tarikat hakkýnda hakikate uygun bilgileri verme maksadýna matuftur. Bu risale ayni zamanda 1925 yýlýnda bir kanun ile kapatýlmýþ olan tekke ve zaviyelerin iþleyiþleri ile ilgili tarihi malumatlar ve nasýl bir fonksiyon yerine getirdiklerine dair çeþitli bilgileri de havidir. Tarih boyunca bazý toplumlar dini mevzularý Allah ýmýzýn isteði doðrultusunda anlamaya gayret etmek yerine, toptan red ve inkârý tercih etmiþlerdir. Halbuki iman, insanlarýn yapýsýnda var olan bir haslettir. Böyle toplumlarda yaþayan insanlardaki iman hasleti, bu defa bir takým yanlýþ yönlere ve sapýklýk- 1

4 lara yönelmektedir. Taþa, topraða, mezara, uzaya vs... tapma þeklinde tezahür eden bu tür sapýk inançlar gerek insanlarýn ve gerekse toplumlarýn helak olmalarýna, hem dünya hem de ahiretlerini kaybetmelerine sebebiyet vermektedir. Her ilim için aslolan eðitim ve öðretimdir. Her toplumda dini ve maneviyatý öðretmeye matuf muhtelif eðitim kurumlarý meydana çýkmýþtýr. Bu husus Ýslam toplumlarý için de geçerlidir. Bu eðitim ve öðretim kurumlarý içinde, bütün diðer eðitim kurumlarýnda olduðu gibi, ilmi yozlaþtýrarak kendi menfaatleri ve iktidar hýrslarý için suistimal etmeye kalkan kimseler çýkmýþ olabilir Suistimalleri temizleyerek kurumlan ýslah etmek yerine, müesseseleri tamamen ortadan kaldýrmak, içinden çýkýlmasý güç boþluklara ve kaosa yol açar. Mezhepler konusu bu yazýnýn kapsamýna alýnmamýþtýr. Zira mezhepler þeriatýn zahiri ve dünyevi tatbikatýnýn düzenlenmesi maksadýna matuf olarak yöresel ihtiyaçlara göre geliþtirilmiþ bir takým fikirler neticesinde ortaya çýkmýþ olan kaideler manzumesidir. Bunlardan bazýlarý din-i Ýslâmýn aslýný kaybederek, dýþýna düþmüþlerdir. Bu bakýmdan bunlardan bahsetmeyi geçerli 2

5 bulmadýk. Çünkü bu yazýmýzda hedeflemiþ olduðumuz izahatlar, dinin zahirine deðil asliyetine ve manevi tatbikatlarýna yöneliktir. Hz. Ali Efendimizin "Ýlim bir noktadýr, cahiller onu çoðalttýlar," sözü de gösteriyor ki, insanlar meselenin aslý ile deðil þekil ve suretleri ile uðraþmaktadýr. Maalesef çeþitli sebeplerle halk arasýnda yanlýþ olarak yorumlanan ve bazý kesimler tarafýndan yozlaþtýrýlmaya çalýþýlan dinin ve dini mefhumlarýn hakikatinin vuzuha kavuþturulmasý elzem görülmektedir. Ell HACC HÜSEYÝN VEDAD 3

6 4

7 DÝN NEDiR-ÞERÝAT NEDÝR- TARÝKAT NEDÝR B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m Dini mevzularda herkesin bir anlayýþý vardýr, çünkü herkes dini ve Allah ý vüsati kadar anlar. Onun için bu anlatýlanlarý dinledikten sonra mukayese ederek bir karar verilmesini tavsiye ederiz. 1. Din nedir? 2. Þeriat nedir? 3. Tarikat nedir? Herkes din hakkýnda bir þey söyler. Batýda felsefe ile uðraþanlarýn hepsi din hakkýnda mutlaka bir fikir ileri sürmüþler ve hatta bu konuda kitaplar çýkartmýþlardýr. Ancak þurasý muhakkaktýr ki, din dünyevi bir saltanat ve egoizm olarak düþünülmemelidir. Zira tarih boyunca görülmüþtür ki, hakiki din sahipleri böyle meseleler ile uðraþmamýþlar ve dünyevi saltanattan uzak durmaya gayret etmiþlerdir. Her zaman için Allah'ýn dini baþka, dünyevi saltanat baþkadýr. Ehl-i hakikat olan din salikleri dünyevi saltanatý her zaman ellerinin tersi ile itmiþler ve kabul etmemiþlerdir. 5

8 Onlardan birçoklarýna göre din, insandaki inanma ihtiyacýndan doðmuþ. Yani insanlar inanmak istediklerinden (adeta bir fantezi gibi) ne yapalým diye düþünmüþler ve sonunda bir din ortaya çýkmýþmýþ. Onlara göre insanlarýn tekamülü de yine bu düþünce ile sýnýrlýdýr. Yani önce hayvan varmýþ, sonra hayvanlar iki ayaklý insana dönüþmüþ, sonra da ilerlemiþler ve tekamül ederek terakki etmiþlermiþ. Ýddialarýna göre, insanlar bu inanma ihtiyacý yüzünden eskiden put diyerek, tahtaya, taþa, topraða taparlarmýþ, þimdi tekamül etmiþlermiþ, uzaya, þeytana, bilgisayara ve hatta son günlerde birçok dergi ve gazetede okunduðu gibi yaratýlmýþ birçok saçma þeylere tapýyorlar. Bu haller tekamül ile baðdaþamaz. Ýnsan manen tekamül etmiþ olsa bu hataya düþmez. Manen tekamül etmedikleri bu hallerinden anlaþýlmaktadýr. Din, yaratan Allahýn, kul olarak bizlerden istedikleri ve yaratýlmýþ olan kullarýn da yaratmýþ olan Allah a karþý olan vazifeleri ve vecibeleridir. Allah a karþý nasýl kulluk edeceðimiz, yine bizzat Allah tarafýndan bilgilendirip de tenezzülen yolladýðý peygamberler vasýtasýyla öðrenmek ve o bilgileri tatbik etmekle mümkün olur. 6

9 Allah'ýmýzý ilk insan ve peygamber olan Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) kadar, gönderdiði peygamberler vasýtasý ile kendine ait olan tek din hakikatini deste deste açmýþtýr, insanlarý bilgilendirmiþtir. Böylece Allah doðru imanýn ne olduðunu, nasýl tapýlacaðýný öðretmiþtir. Son peygamber Sevgili Efendimiz Hz.Muhammed,(s.a.v) "Ben güzel ahlâký ve dini ikmal için gönderildim," buyurmuþtur Allah ýn dini hakkýnda Hz. Âdem'den bu yana gelen peygamberler, Allah ýn birliðini ve vahdaniyet-i ilâhîyesini, murad-ý ilâhiyesini deste deste anlatmýþlardýr Hz. Peygamberimiz bu anlatýlanlarý tasdik etmiþ ve açýlmamýþ olanlarý da açarak, ilâhî ahlaký ve Allah ýn dinini ikmal etmiþtir. O halde Allah'ýn, Peygamberi Hz.Muhammed ile bildirdiklerini kabul etmeyen kiþinin dini eksiktir. Ýman Allah'ýndýr, kiþinin kendisinden olan bir þey deðildir. O imaný doðru olan noktada geliþtirecek olan öðretici de Allah ýn kendisidir. Yolladýðý peygamberler ile örnek göstererek, bu icraatýný yerine getirir. Gelen peygamberlere uyanlar, kendi kafalarýnýn icatlarýndan kurtulurlar ve selamet bulurlar. 7

10 Din kuraldýr, vs derler. Din, kural deðildir. Allah ýn arzuu ilâhîsi ve bu arzuya tabi olmak ve murad-ý ilâhî olan selameti bulmaktýr. Her zaman için yanlýþ inanýþlar ve doðru inanýþ vardýr. Bu eskiden bu yana þeklen deðiþmiþtir, ama esasta yani doðru inanç ve yanlýþ inanç olarak deðiþmemiþtir. Hayýr da, þer de Allah'tandýr. Bu dünyada bu iki halin tecellisini her an için, her zaman için görmek mümkündür. Çünkü, "Allah her þeyi zýddý ile bilicidir," sözü bu hakikati anlatýr. Din hakkýnda herkesin fikir yürütmesi mümkün deðildir, doðru da deðildir. Çünkü Allah a nasýl iman edileceðini, nasýl ibadet edileceðini, nasýl tapýlacaðýný, nasýl kulluk edileceðini, nasýl dua edileceðini, þartlarýnýn ne olduðunu ancak Allah bildirecek ki, kulun haberi ve bilgisi olsun. Ýnsanlar bu konuda fikir üretmesi ve hatta tatbik etmesi, onlarý daha da karanlýða götürmekten baþka bir iþe yaramaz. Buna istinaden Peygamberimiz Sevgili Efendimiz, "Ya Maruf künhü hakikatini layýkýyla bilemedik, sen kendini övdüðün ve tarif ettiðin gibisin, biz de aynen iþtirak ediyoruz," buyurdu. Böylece Allah a ait olan hakikati ancak Allah 8

11 bilir ve O öðretir, o öðretiye uyulursa selamet bulunur hakikatini ifade etmiþ oldu. O nasýl bildirirse, sen de öyle tapacaksýn, bu noktada fikir ileri sürmenin, öyle yapýlmaz, böyle yapýlýr demenin bir anlamý yoktur. Allah kendisini bilen olarak ne anlattý ise, Allah'ý öyle bilirsin, kiþinin ayrýca "hayýr bu böyledir," demesi abesle iþtigaldir. Bir söz kime aitse, o söz o kiþiyi anlatýr. Allah'a ait olan söz Allah'ý anlattýðýndan, o sözde hudut ve kayýt yoktur, söz sonsuzluk kazanýr. Çünkü sonsuzluk da Allah'a tabidir. Yeryüzüne þeriat indirmeye yetkili olan kiþiler Allah'ýn peygamberleridir. Onlarýn dýþýndakiler þeriat getiremezler. Þeriat, Allah ýn þartý demektir. Allah'ýmýz gönderdiði peygamberi ile o zaman için geçerli kýldýðý þartlarý bildirmektedir. Bu durumda bir baþkasý çýkýp da, þartlar böyle olmalýdýr diyemez, geçerliliði yoktur, tatbik görmez. Allah a ait olan þart Allahýn izni dâhilinde olduðundan namütenahilik kazanmýþtýr. Bir ev yaparken önce temel yapýlýr. Þeriatýn temeli ise, Allah'ý nasýl bilip tanýyacaðýz. Allah kendi kendisini, "ben böyleyim" diye anlatýr. Bu yüzden Yunus Emre, "Hiç kimsenin dinine hilaf deme- 9

12 yiz, din tamam olunca doðar muhabbet," buyurmuþtur. Kiþi Allah yolunda hangi yoldan giderse gitsin ancak iman noktasýnda tamam isen Allah, "Gel bana," buyurur. Allah ýn gösterdiði yol en kýsa ve en emin olan yoldur. Çünkü dini ve imaný doðru deðilse, kiþinin Allah yolunda yürümesi ve O'na ulaþmasý mümkün deðildir. Biz þeriatý, Allah'ý, Allah'ýn öðrettiði gibi doðru bilmek ve tanýmak olarak kabul ediyoruz. Makbul imanda doðrulmak ve Allah'a ulaþmak için tatbik edilecek þartlar olarak kabul ediyoruz. Böylece nasýl iltica edilecek, nasýl dua edilecek, nasýl kulluk edilecek esas bunlardýr. Kýlýk, kýyafet derler, bunlar o iman içindeki gidiþatýnda zaman ve mekâna göre kabul ettiðin davranýþlardýr. Sana edilen tavsiyelere uymazsan da kimse seni zorlamaz, zorlayamaz. Ýçki içme!, sana zararlýdýr tavsiyesinde bulunur. Allah ýmýz herþeyi, her mevcudu yarattýðý için, nasýl ve ne maksatla yarattýðý en iyi bilendir. Seni korumak için tavsiyede bulunur. Bu durumda hangisinin makbul olup olmadýðý- 10

13 ný bildiðinden bu tavsiyeyi yapýyor. Kiþi isterse buna uymaz. Ancak uymayýp da içen kiþinin fayda gördüðü de tesbit edilmemiþtir. Kumar için de ayný, isterse kiþi yapabilir ama ondan da fayda görülmemiþtir ve görülmez. Diðer cemiyeti ve bünyeyi zayýflatacak ve bozacak konular da hep böyledir. Kiþi esas yolda yürüdükçe zaten sakýnmaya ve kendini korumaya baþlar. Ýnsanýn yaþam tarzý imanýna göre olur. Ýman anlayýþýna göre sosyal, psikolojik ve ahlâki yaþamýný ona göre tanzim eder ve tatbik eder. Maneviyat düzeldikçe, cismaniyet ona baðlý olduðu için, cismaniyeti de ona uyar ve selamet bulur. Kiþi þeriatý iman noktasýndaki hassasiyete göre bakmamýþ da, giyim ve kuþam olarak almýþsa, o zaman kiþi, o giyim ve kuþamda olmaya çalýþýr ve o giyimde ve kuþamda olanlarý imanlý kabul eder, ötekileri reddeder. Onun din anlayýþý öyledir, kabulü öyledir. Bu þekli esas alan kiþi ile konuþtuðunda, iman noktasýnda eksik olduðunu görürsün, çünkü o kiþi imanýn aslýný deðil, bir þekil ve sureti esas almýþtýr. Bugün þeriatý anlamada bir tatbikat da þöyle oluyor. Uður Mumcu diye bir zatý öldürdüler, grup halinde kiþinin tabutunu aldýlar, "kahrolsun þeriat," 11

14 diye baðýrarak camiye gittiler, sonra da namaz kýldýlar. "Kahrolsun þeriat," diyor, sonra þeriat olan o adý geçen kiþinin cenaze namazýný kýlýyorlar. Namaz kýlmak, Allahýn þeriatýdýr. Demek ki, kiþi yaptýðýnýn ne olduðunu bilmiyor. Ýman doðru olmayýnca, kiþi ne yaptýðýný bilmez hale gelir. Hem kendine hem de etrafýna zarar verir. Ayette; "Kur'anýn bazý âyetleri kabul edip de bazýlarýný kabul etmemekle iman olmaz," buyurmaktadýr Ýþine gelen yeri almak, iþine gelmeyen yeri almamakla iman olmaz. O, kendi kafana göre din icat etmek demektir. Ya kabul edersin veya kabul etmezsin. Allah insanlarýn hayrý için söylüyor, O'nun hiçbir þeye ihtiyacý yoktur, senin ise, herþeye ihtiyacýn vardýr. Kýsas için de, "Kýsasta sizlere hayýr vardýr," buyurur. Yani Allah için bir þey yoktur. Dinlersen bir güzellik kazanýr, selamet bulursun. Yine ayette, "Kestiðiniz kurbanýn eti, yaptýðýnýz ibadet ve taatler Allah'a ulaþmaz, ulaþan takvadýr, buyrulmaktadýr. Yani bunlar sizler içindir, yoksa Allah'ýn bunlara ihtiyacý yoktur, buyuruyor. Þeriat, Allah'ýn kullarýnýn uymasý için kendini anlattýðý þartlardýr. Þeriatý Allah'ýmýz peygamberleri 12

15 vasýtasý ile indirir. Hz. Peygamberimiz Allah ýn þeriatýný tamamlamýþtýr ve "Benden sonra Ýslam þeriatý üzerine yürünecektir, Allahýn kabulü ve makbulü böyledir," buyurmuþtur. Kiþilerin aklýna göre uydurduklarý Allah indinde kabul görmez. Allahýn kabul etmediðini biz de kabul etmeyiz. Bu yüzden kul olarak Allah karþýsýnda hiçbir farklýlýðýmýz olmadýðý halde, onlarýn bu tatbikatý Allah ýn makbuliyetinde olmadýðý için biz onlardan ayrýlýrýz, Maneviyatý ve dini doðru anlamýþ kardeþler gittikleri yerlerde tarikattan konuþtuklarýnda, "Siz tarikatçý mýsýnýz?" diye sorduklarýnda, "Biz tarikatçý deðiliz" derler. Çünkü onlarýn anlattýklarý þeyler gerçek manevi yolumuzda yoktur. Tarik, Allah'a giden yoldur, Allah'ý öðreten bir yoldur. Kiþi meslek sahibi olmak için üniversiteye gider. O yere bir meslekte ehil olmak için, onu öðrenmek ve tatbik etmek için gider. Bir ilmi öðrenmek için, o ilmi öðreten bir yere gitmek ve o ilmin öðrenme gereði olan nizam içinde, onu tahsil etmek ve tatbik etmek gerekir. Tarikata, Allah'ý doðru öðrenmek ve doðru bilmek için yani öðretmede ehil olan Allah'tan öðren- 13

16 mek için gidilir. Tarik, kiþiye Allah'ý öðretmiyorsa, o tarikat deðildir. O yol Allah rýzasý için deðilse tarikat deðildir. Nitekim Ýlahiyat Fakülteleri bu maksatla kurulmuþtur. "Kur'ana inanýrým gerisine inanmýyorum," derler. Sonra da tarikatý reddederler Kur'anda ise, 46/29-30 ayetlerde Ýslam'dan, "Tarik-i Müstakim" diye bahseder yani "Ýslam tarikatýndan" bahseder ve "Sizler Ýslam tarikatýna sahip olunuz," buyurur. Kur'an Ýslam yolunu tavsiye eder. Kur'anda Mürþitd de, tarikat da, sünnet de hepsi vardýr. Ancak kiþi Allah'ý kabul ve iman durumuna göre bunlarý görür Bu yüzden, "Ýslam tarikatýna intisap ediniz ve doðruyu bulunuz," deniyor. Yine Kehf Suresi 17.ayette, "yanýlmýþ olan ve yoldan çýkmýþ olan kiþiler kendilerine bir veli ve Mürþid bulamaz," buyuruyor. Demek ki Kur'an'da bunlar var ama sen bunlarýn anlamýný kendine göre deðiþtirmek istersen bu doðru olmaz. Hz.Mehmed Ali Özkardeþ bir yazýsýnda buyurur: "Enfal Suresi 8/24. ayette, "ennallahe yehûlü 14

17 beynelmer'i ve kalbihî" Yani "Gerçek Allah insan ile (insan vücudu teþekkülü ile) kalbi arasýnda tecelli eder," buyuruyor. Her zerre-i vücut Cenabý Hakk'tan hâsýl ve O'nunla beraberdir ve fakat ilâhi beyanýn sudur yeri, hitab-ý izzetin duyurulan yeri, kalbi insandýr. Kalb, tecelligah-ý Rahmandýr. Kim buna mani olabilir? Kullardan hiç kimse. Bu durumda gerçeði ve hakikati bulmuþ olan velilerin gönül hali, velayettir. Bu gönül sahibi, bir insan ve kuldur. Fakat bu ilâhi Allah yolu (Tarikat) beþeri midir? Sözü için þu bilgi verilir ve ikaz edilir. Hakkta fani ve Hakkla baki, hakiki ve muhles olan bu kul, nefsini bilmeyen, hakikatini anlamayan bakar körden olan hakikatine cahil bulunan kiþilere benzemez. Allah ýn lütfü ilâhisi olarak ruhi ilâhi ile zinde olan bu ekmel insan, ilâhî âleme rucu devletinden dolayý sözü ve icrasý Cenabý Hakk'a muzaftýr. Yani bu makama ve hakikate ermiþ olan kiþinin eðitim ve anlatýmý Hakk'a aittir. Bu durum ise beþeri bir teþebbüs deðil, ilâhî emre müstenit bir harekettir ve ilâhî âleme rucu namzetliðinde olan yani hakiki ve muhles kul olacak insanlarý Hakk'a götürmek için ilâhî bir mekteptir. Bu mektep insan kalblerinde açýlýr. 15

18 Nasibedar olanlar bu mektebin ilâhî azametini görerek mest u hayran kalýrlar ve Allah yakýnlýðý bulmakla ebedi mesut ve bahtiyar olurlar. Görüldüðü gibi hem tarikat, Ahkaf Suresi ayetlerinde, hem ilâhî mürþit, Kehf Suresi 17 ayetinde bahsedilmek sureti ile bu hakikat anlatýlmaktadýr. Bizim tarikat anlayýþýmýz insanlarý yetiþtirmek içindir, Öðretim ve eðitim içindir. Birçok din kardeþimiz, ki onlar arzulu olanlar çok kitap okurlar, hakikati bildikten sonra artýk kitap okumak istemiyorlar, çünkü ellerine aldýklarýnda onlarý okumuþçasýna bildiklerini görüyorlar. Esasýný öðrenen kiþi milyonlarca kitap okumuþ hale gelir. Bu giriþi yaptýktan sonra, daha ileri olarak birkaç husus hakkýnda da bazý açýklamalar yapmak isterim. Allah'ýmýz, "Ben gizli bir hazine idim, kendimden kendime arif olunmaklýðýmý arzu ettim, muhabbet ettim ve bu alemleri yarattým," buyuruyor. "Benden bana, ben yarattým," buyuruyor. Bunu anlatýrken kullanýlan ifadeler, ayrýlýðý anlatmak için deðildir, sadece anlaþýlsýn diyedir. "Kendimden bir nur teþkilatlandýrdým," derken, ayrý 16

19 bir þahsiyet vermek için deðildir. Kendi iç âleminde olduðunu ifade ediyor. Bu teþkilatlandýrdýðý Nur, zamansýzlýk içindeki bir idrakte kendinin hudutsuz bir enerji, bir güç olarak ama Allah ýn nurundan, Allah ýn enerjisinden ayrý olmadýðýný idrak ediyor. Bölünmez, ayrýlmaz bir enerji olduðunu idrak ediyor. O nur Allah ýn arzuyu ilâhîsi ile lisana geliyor. "La ilahe illa Allah," söyledi. Allah'ýmýz, nura hitaben, "Muhammed Resul Allah," buyuruyor. Böylece "Allah" ve "Muhammed" ayan oldu. Kur'anda "Nun vel Kalem mayesturun," ayetinde Allah ýn "Nun - Vacib Nur"u, "Vel Kalem - Deryayý Nuru Muhammed Nurunu kalem olarak kullanarak, ondan da "mayesterun - bütün mevcudatý" yaratmýþtýr. Peygamberimiz bir hadisinde, "Ben Âdem'- den evvel nebi îdim," buyurmuþtur. Âdem den evvel insan olmadýðýna göre demek ki, bu ilâhî sýrrýn hakikatini söyledi. Bütün mükevvenat böyle yaratýlmýþ, bütün cennetler, cehennem, ilâhî alem, melekler, esfele safilin, bütün varlýklar hepsi yaratýlmýþtýr. Bu yaratýlýþ 17

20 olduktan sonra Allah ýmýzýn bütün yaratýlýþý kendisinden kendisine yaratmak istemesindeki arzusu, kendi nübüvvetini, velayetini yani peygamberliðini, aslýnda velayeti hakikisi olan evliyalýðýný ve Allah'ýmýzýn Celal ve Cemal elleri ile yaratmýþ olduðu Deryayý Nuru Muhammed'den hasýl olan bir insaný kamil yaratmak istedi. Melekler, "Yarabbi bizi yaratan sensin, her þeyle olan sensin, ama sen neredesin bilmiyoruz," dediler. Kur'an "lâ mevcuda illâ hû - Allahtan baþka mevcut yoktur"u söyler. Allah kendini ispat eder ama biz kendi mevcudiyetimizi ispat edemeyiz. Biz görünüyoruz ama aslýnda Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Var olan Allahtýr. Eðer bilgi edinmez isen, bu geliþ ve gidiþin ne olduðunu anlamazsýn, bilmezsin. Melekler Allah'a, "Her þeyde mevcut olduðuna göre nereye yönelendim, nereye dua edelim" diye sorunca; O zaman Allah'ýmýz, "Bir insan yaratacaðým," buyurdu. Melekler, "Sende hersey mevcut (celal de var, cemal de var) biz seni daima tespih ediyoruz, kan dökecek birini mi yaratacaksýn," dediler. Allah'ýmýz, "Siz her þeyi cemal olarak isti- 18

21 yorsunuz, bende celal de var. Sîzin benim bütün nübüvvetimi kabul etmeniz gerekir, eðer tek taraflý kabul ederseniz eksik kalýrsýnýz. Ben Allahým herseyi zýddý ile biliciyim. Benim yaratacaðým insanda bu hasletler mevcuttur," buyurdu. Meleklerin bu itirazýnda, neden bir insan yaratýyorsun, biz varýz, hakikati gizli idi. Allah'ýmýz, "Siz geri durun, madem siz hepsini bildiðinizi söylüyorsunuz, o halde herþeye isimleri ile hitab edin, çaðýrýn," buyurduðunda, Melekler, "Biz bilmeyiz, sen bildirirsen biliriz," dediler. Bunun üzerine Allah'ýmýz Deryayý Nuru Muhammed'den Celal ve Cemâl sýfatlarýnýn mevcut olduðu Âdem sýrrýný yarattý. Meleklere, "Âdem her þeye isimleri ile hitap edecek hatta size de isimleriniz ile hitap edecektir. Çünkü ben ona ilâhî isimlerimi ve manevi makamlarýmý öðrettim," buyurdu. Allah, Âdem'e hitap ederek; "Ey Âdem! Sana ilâhî isimleri öðreteceðim," buyurdu. 19

22 Âdem bütün mevcudatý isimlendirdi. Hepsini ilâhî isimleri ile çaðýrdý. Bundan sonra meleklere; "Buna ne diyorsunuz?" buyurduðunda, melekler, "Þüphesiz sen bilicisin," dediler. Allah'ýmýz "Her bilici üstünde bilici olan benim, sizler entümül fukarasýnýz, ben ganiyül ganiyim ve bilenle bilmeyen bir olurmu?" buyurdu. Âdem bilici oldu, bu biliciliði Allah katýnda makbul oldu. Celâli de Cemâli de bildi ve yine Allah'a iltica etti. Celâl de Cemâl de sendendir, dedi. (Hayrihi ve þerrihi min Allahu Teala)sýrrý. Allah'ýmýz; "Ýþte itiraz ettiðiniz Âdem budur, benim nerede olduðumu anladýnýz," buyurdu. Cemâl ve Celal âlemlerde ayrý ayrýdýr. Âdem'de ise birliktedir. Sýrr-ý Âdem budur. Allah'ýmýz; "Ben bütün mevcudatýn nefsi varlýklarý havi olan Âdem'deyim, akl-ý küll de nefs-i küll de benim ikisinden de Âdem'e verdim, siz Âdem'e secde edin, çünkü ben kalb-i Âdem'de görünüyorum, (onun için "kalb arþullahtýr" buyrulmuþtur. "Âdem'e secde bana secdedir," buyurdu. 20

23 Bunun üzerine Allah'a itiraz eden bütün varlýklar, "Bilicilerin üstünde bilici sensin, bizim daha önce yaptýðýmýz o itirazdan dolayý bizi affet ve bizi selâmete koy" dediler. Ve arþ-ý âzim etrafýnda tavaf etmeye baþladýlar. Allah'ýmýz; "Tevbenizi kabul ettim. Âdem'in etrafýnda dönün, kalb-i mümin beytullahtýr. Ben insan kalbinde konuþucuyum, o kalbe ilhamýmý, beyanýmý indiririm benim ilâhî beyanlarýmý indirdiðim kalb, beytullahtýr. Onu ziyaret eden hacý olur." Ancak þu anda Hakk yakýnlýðý bulmuþ ilâhî gönül sahibi olan Âdem'in nerede olduðu bilinmiyor. O zaman siz zebercetten yaratmýþ olduðum "Beytü'l Ma'mur"a (Allah'ýn evine) gidin, onun etrafýnda tavaf edin. O ev benim yaratmýþ olduðum ve açýlmýþ olduðum kalbe muzaftýr. Sizin oraya yaptýðýnýz ilticayý, yakýnlýk verdiðim gönle iltica etmiþ gibi kabul ederim ve affýnýzý kabul ederim," buyurdu. Dünyada ilk yapýlan ev Âdem''in yaptýðý Kabe'dir. Kâbe, Beyt-ü'l Ma'mur"un tam hizasýndadýr. Kâbe'ye yapýlan iltica insan kalbinedir. Hz. Mevlana, "Kâbe yapýldýðýndan beri ses vermedi, o taþtan yapýlmýþ binadýr ama Allah 21

24 insan kalbinde daima kendini zikretti, ilham ve beyan indirdi," buyurmaktadýr. Kâbe, insan kalbine muzaftýr. Hacca gittiðinde, Allah o binadadýr dersen, biraz tuhaf olur. Allah herþey ile beraberdir, fakat Allah ýn muradý taþ toprak deðil, insandýr. Bu hakikati bilirsek doðruyu bilmiþ oluruz. Nitekim Sevgili Efendimizin intikalinden sonra Hz. Ömer Hacer-ü'l Esved'i öperken, "Sen sadece bir taþ parçasýsýn, eðer Peygamberimin seni öptüðünü görmeseydim, seni öpmezdim," deyince Hz.Ali Efendimiz, "Ya Ömer!", buyurmuþtur, Hacerül Esved bizim Elest meclisindeki ikrar ve tekrarýmýzýn bir sembolü olarak bu dünyada bulunmaktadýr. Ýþte biz bu ikrarýmýza iþareten onu öpüyor ve böylece yeniden ikrar ve tasdik etmiþ oluyoruz." Bunun üzerine. Hz.Ömer, "Ya Ali sen hakikaten ilim þehrinin kapýsýsýn," demiþtir. Âdem yaratýldýktan sonra, etrafýna baktý, her þeyin çift yaratýldýðýný gördü, ama kendisini yalnýz gördü, mahzun oldu. Allah'ýna, "Ya ilâhî ben yalnýzým," dedi. Onun yalnýzlýðý Allah'ý temsil etmesindendi. Deryayý Nuru Muhammed birdir, 22

25 Allah birdir, Âdem de birdir. Allah'ýmýz, "Ben birliðime gölge düþürmem, sana bir iltifat yapacaðým," buyurdu. Âdem uykuya daldýðýnda, Âdem'den Havva'yý yaratý. Âdem'i topraktan, Havva'yý Adem'den (kaburga kemiðinden) yarattý. Onun için Havva Âdem'- siz olamaz, Âdem Havva'sýz olamaz, çünkü eksiklik olur. Bunda þaþacak (þaþanlar için söylüyorum) bir þey yoktur Bugün de hücreden insan yaratýyoruz. Ýnsan olarak sen yapýyorsun, sonra Allah'ýn yaptýðýna bir tuhaf bakýyorsun. Araþtýracak olursan da kaburga kemiðindeki hücre, kopyalamada en uygun olandýr. Hz.Adem, Havva'yý gördüðünde, "Bu kimdir?" dediðinde, Allah'ýmýz, " Bu senden halkettîðim zevcen," dedi ve devam etti, "Sen ve zevcen yiyiniz ve içiniz, haddi aþmayýn. Herþey için serbestsiniz sadece (benim gösterdiðim) þu aðaca (þecere) yaklaþmayýn," buyurdu. Bu kadar nimete karþý Allah'ýmýzýn istediði fazla bir þey deðildi. Ama Âdem'in nefsini temsil eden Havva, "sonlarýnýn ne olacaðý, bu hep böyle mi gidecek, yani kendisi de Allah olamaz mýydý" düþüncesi ve muradý ile aðaca yaklaþtý. Ýnsan Allah olamaz, Allah insandan görünür, çünkü Allah'tan baþka bir þey yoktur. 23

26 Allah'ýmýz Havva'daki bu düþünceyi biliyordu, Havva aðacýn yanýndan geçerken, aðaç ona hitab etti, "Ey Havva sen de Allah olmak istiyorsan, bu aðacýn meyvalarýndan ye," dedi. Bu düþünceyi Allah'lýk iddiasýnda olduðu için Allah makbul tutmadý, kabul etmedi. Bu yüzden, Sultanýmýz Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Kendi gibi bir ölümlüye tapan melundur," buyurur. Havva, Allah lýk iddiasýnda bulunmak, ebedi hayata kavuþmak için, aðacýn meyvasýný yedi. Bu maksat ile kendi yaptýðýný Âdem'e de tavsiyede bulundu. Âdem bir an kapýldý ve bir parça ýsýrdý, sonra elinden attý, yaptýðýna piþman oldu, ama Allah'la olan ahdini bozmuþ oldu. Âdem Havva'ya uymasaydý, bir anlatým olarak, Âdem cennette kalýr, Havva aþaðýya inerdi. Bugün canlý hayvan ve insan kopyalamayý yapanlarda da bu iddia var, "Biz bu kopyalamayý yapacaðýz ve Tanrý olacaðýz," diyorlar. Allah lýk iddiasýnda bulunulmasýný Allah kabul etmez, çünkü bu mümkün deðildir ve zulümdür. O zaman Allah düzeni deðiþtirir. Sonra acaba kýyamet kopacak mý? diyorlar... Bugün kadýnlar, kendilerinin birinciyiz veya 24

27 ikinciyiz gibi kavramlar üzerine kýyama kalktýlar. Kadýn ve erkek bir vücuttur, ayrýlmasý mümkün deðildir. Allah ýmýzýn hitabý Âdem'e oldu, "Ey Âdem sen ve zevcen..," buyurdu. Yani Âdem i esas aldý ve "senden olan, sana ait olan, senin vücudun" diye tasdik etti. Sonra onlara hitaben, "Ey Adem sen ve zevcen beraber esfele safilîne inin" buyurdu. Ýnsan Ahsen-i Takvim olarak, alemlere nazire olarak yaratýlmýþtýr Sonra esfele Sefiline indirilmiþlerdir. Bu indirilmedeki maksat, "bir nebze rýzýklanmadýr." Bu Allah'ýn rahmetidir, çünkü insan hep cennette kalsaydý bu hakikati anlayamazdý. Artýk dünyada bütün bunlarý yaþadýktan sonra bir daha bunlarý talep etmez. Bilmeseydi nefsi hep bunlarý talep edecek halde olacaktý. Hakikati öðrenen kiþi bir daha Allah ýn sözünden dýþarý çýkmaz. Takvada en ileri noktada talepkâr olur. Hz. Âdem'de uluhiyyet arzusu gizli olarak mevcut idi. Hz. Âdem'in nefsi olan Havva ondaki bu gizli hâli ortaya çýkarmýþtýr Memnu meyveyi ýsýrmasýnýn sebebi budur. Hz.Adem'in esfele safiline indirilmesinden sonra da, onun zürriyeti olan insan oðullarýnda bu gizli mabudiyet hissi, nesilden nesile geçerek devam etmiþtir. 25

28 Mabudiyet hissinin insana verilmesinin sebebi insanýn Allah'ýn bir parçasý olduðunu idrak ederek daha ileri yakýnlýk bulmasý içindir. Halbuki insanlarýn birçoðu nefs-i emmarelerine uyarak bu hususu dikkate almamýþlar ve bu nedenle tarihte birçok devlet yöneticisi ve kral tebaalarýný kendilerine taptýrmaya kalkýþarak çok zulüm iþlemiþlerdir. Bu hissiyatýn Allah'ýmýzýn mürebbiliðinde terbiye edilmesi gerekmektedir. Allah'ýmýz bu terbiye için bütün mevcudatýn sebebi hilkati olan Deryayý Nuru Muhammedi temsilen gönderdiði Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v) ile Ýslam tariki ve bu tarikin terbiyesini vazýh bir þekilde ortaya koymuþtur. Ýþte dergah, tekke ve zaviyeler, bu terbiye ile, insanda meknuz olan mabudiyet halini dünyevi zulümattan Hakk ile Hakk olma yoluna çevirmeye matufturlar. Maksadý bu olan müesseselerin siyasi ikbal ve- iktidar sebebiyle olduðunun düþünülmesi büyük bir hata ve bühtandýr. Önemli olan cennette o meyvanýn yenip yenmemesi deðil, Allahýn sözünün yerine getirilip, ge-tirilm em esidir. Artýk onlar Allahýn sözünden dýþarý çýkmazlar. Onlar için korku ve hüzün ortadan kalkar 26

29 ve onlar Allah'tan memnun, Allah onlardan memnun cennete girerler ve orada ebedi kalýrlar. Allah ýmýz kullarýna ebedi cenneti lütfetmek için bu tertibi yapmýþtýr. Allah'ýmýzýn yaradýlýþtan muradý ve tatbikatý böyledir Bu böyle iken, kiþiler neyin mücadelesini yapýyorlar Onlarýn konu ettikleri þeyin din ile alakasý olmayan þeylerdir. Duyuyoruz, hasta olan kiþi oruç tutarken ilaç alýrsa orucu bozulur mu diye soruyor. Bunlar teferruat þeylerdir, hasta olan adam zaten oruç tutamaz. Tutamadýðý orucu kaza olarak tutar veya kefarette bulunur. Bu sorular inkâra yakýn olanlar içindir, tuzaklardýr. Peygamberimiz veda haccýnda, "Ey iman edenler, hanýmlar sizlere emanettir. Hanýmlar emanet olduðunuz erkeklere karþý gelmeyiniz. Erkekler siz de size emanet edilene hýyanet etmeyiniz," buyurmuþtur. Böylece kocayý ve eþi olan kadýný birbirine baðlamýþtýr. Bir erkek Âdem sýrrýndan habersizse, beraber olduðu kadýn da bihaber kalýr. O kadýnýn ayrýca kadýnlýðýndan da haberi olmaz. Bir vücutta bacaðým ayrý diyerek, o bacaða bir býçak saplasan, acý duyarsýn ve ayrý olmayýp bir bütün olduðunu anlarsýn. Karýn olan kadýna da eziyet edersen, ayný acýyý duy- 27

30 man icap eder Eðer duyuyorsan sen o zaman Âdem'sin. Kadýný kendi vücudu dýþýnda gören bir erkek daha gerçeklere ulaþmamýþtýr. Bir kadýn da kocasýna, bu benim aslým, o vücuttan hâsýlým diye görüyorsa (yani annesinden doðduðu gibi sýrda da kocaný öyle görmen gerekir) o zaman Âdemi idrak ettin demektir. Anne dünyaya gelmene sebep oldu. Ama vücud-u aslide kocandýr. Kocalar için, ayette, "Sizler ailenizin çobanýsýnýz," buyurur. Yani koca ailesinden mesuldür, çünkü onlar vücududur. Bunlardan habersiz olanlar dini yolda yürüyemezler. Allah'ýmýz meleklere, sen beni bulmak istiyorsan, Adem'e git (hakikatini söylemiþtir) dediði gibi Maide Suresi 35. âyette de, "Allah a yaklaþmak için bir ilâhî vesile bulun," buyuruyor. Allah'a gitmek, vahdaniyet-i ilâhîyeye ulaþmak için bir sebep, vesile, mürþid bulmak gerekir. Daha evvel bana gelmiþ bir ilâhî gönül bulun ki bana yakýnlýk kazanýn, buyuruyor. Mürþid, Allah'a götürme yetkisine, teslik hakkýna sahip ilâhî rehber, öðretici demektir. Yani onun tasdiðini yaptýracak olan zât demektir. Âdem'le beraber yürürsen, Âdem seni Allah'a kadar götürür, 28

31 sen de Hakk yakýnlýðý bulursun. Allah nasýl Âdem'de açýlarak, sohbet-i ilâhîyesine dahil edip, bilgi verdiyse, sana verir. Peygamberler bu hakikati anlatmýþtýr. Hz.Peygamberimiz, "Ben gelene kadar nübüvvet aþikar, velayet gizlidir. Benden sonra velayet aþikar, nübüvvet gizlidir" buyurmuþtur. Yani Peygamberimizden sonra "Ben peygamberim, nebiyim," diyemez, ama "evliyayým" diyebilir. Velâyet, Hakk ile olan yakýnlýðýn ifadesidir. Velâyet Allah ile Allah olmak demektir. Âdem velidir, çünkü Allah ile kalben devamlý konuþucudur. Bütün peygamberler Allahý kalb içi konuþucu bulmuþlardýr. Onlar Allah yakýnlýðý bulmuþlardýr. Efendimize kadar Allah'tan aldýklarý ilâhî emirleri tatbik etmiþlerdir. Son peygamber olan Peygamberimize Allah ýmýz hiçbir peygambere yapmadýðý bir ihsan daha yapmýþtýr. Deryayý Nuru Muhammed'den görünen bir mümessil nokta olarak huzuruna davet etti, Miraç yaptý. Namazda oturduðumuz zaman "Ettahiyyat"ý okuruz, bu Kur'anda yoktur. Namaz, müminin miracýdýr. "Ettahiyyat" miracý anlatýr. 29

32 "Yarabbi bütün tayyibatlar, salavatlar sana aittir," (Dil, beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi yalnýz Allah'adýr) "Selam, rahmet huzuruma gelen peygamberin üzerine olsun," (Ey makamý yüce Peygamber, Allahýn selamý, rahmeti ve bereketleri sana olsun,) "Bana ve salih kullarýna olsun," ("Allah, kabul ettim verdim," buyurdu) (Selam ve esenlik bizim ve salih kullarýn üzerine olsun) Bütün melekler, bu konuþmaya þahit oldular ve þehadette bulundular, "Þehadet ederim Allahtan baþka ilah yoktur," "Þahitlik ederim Muhammed Allahýn kulu ve elçisidir," Bu duayý namazda bütün Müslümanlar yapar. Kendine Ýslam diyen birçok kiþi ise, bunu tatbik ettikleri halde miracý kabul etmezler. Bunun gibi Ýslamiyet'te daha niceleri bu þekildedirler ve eksiktirler. TV de biri çýkmýþ "Kur'ana inanýrým ama miraca inanmam, çünkü Kur'an da miraç yok," diyor. Peki namazý kýldýðýnda, oturduðunda, "Ettahiyyat"ý okumuyor musun? "Ettahiyyat" Kur'anda yok... O zaman okumaman lazým. Biz bu gibi noktalarda ayrýlýyoruz. Peygamber sünnetini tanýmýyorum, diyor. Peki o zaman neden 30

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN AÝLE YAPISI VE ZÜRRÝYETÝ

HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN AÝLE YAPISI VE ZÜRRÝYETÝ HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN AÝLE YAPISI VE ZÜRRÝYETÝ Bismillâhirrahmânirrahîm Sevgili Efendimiz nasýl ki Allah'ý çok zikredenler ve yevm-i ahiri ümit edenler için en güzel örnekse, Hz. Fâtime Validemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kapak Resmi: El Vedûd

Kapak Resmi: El Vedûd Kapak Resmi: El Vedûd SOHBETLER II ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD Ýstanbul 2015 SOHBETLER II E L L H A C C H Ü S E Y Ý N V E D A D Editör: Þafak TUNÇ Redakte/Tashih: Hýzýr ERCAN Baský Tarihi 1436 /2015 Ýletiþim

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kapak Resmi: Kûn Fe Yekûn. Ol emri ile olur (Yâsîn 36/82)

Kapak Resmi: Kûn Fe Yekûn. Ol emri ile olur (Yâsîn 36/82) Kapak Resmi: Kûn Fe Yekûn Ol emri ile olur (Yâsîn 36/82) ZAMAN ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD Ýstanbul Ekim/2014 Z A M A N ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD Editör: Þafak TUNÇ Redakte/Tashih: Hýzýr ERCAN Baský Tarihi: 1435

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD H A Z R E T Ý F Â T Ý M E ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD H A Z R E T Ý F Â T Ý M E ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD Ýstanbul 2008 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Önsöz...1-6 Hz.Muhammed'in Hz.Fâtime için Buyurduðu Sözler...7-13 Hz.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

SEB AN MÝNEL MESANÝ ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD ÝSTANBUL

SEB AN MÝNEL MESANÝ ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD ÝSTANBUL SEB AN MÝNEL MESANÝ ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD ÝSTANBUL 1429/2008 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 1- Dibace...1-9 2- Seb ül Mesânî Nedir...11-14 3- Seb ül Mesânî ye Verilen Mânâlar...15-20 4- Yedi sayýsý...21-28 5-

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte Hiç Bitmeyen Destek Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte de yapýlmasý için bazý þartlarla ve resmi bir yolla ayrýlarak, bir topluluk veya bir kimse tarafýndan býrakýlan mülk ya da paraya vakýf denir. 2.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dua, kulluğun şuuruna varmak, kusurunun farkında olmak...acizliğinin, çaresizliğinin bilinciyle dergahı ilahiye durmaktır.

Dua, kulluğun şuuruna varmak, kusurunun farkında olmak...acizliğinin, çaresizliğinin bilinciyle dergahı ilahiye durmaktır. Acemiliğimize bağışlandığını ve hoş karşılandığını umduğumuz; dizgi, baskı ve renk ortamı gibi kusurlarımıza rağmen, dergimizin 1. ve 2. sayıları beklentilerimizin de ötesinde bir rağbet gördü ve yüzlerce

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı