İstanbul, Aralık H. Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul, Aralık 2003. H. Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1

2 Önsöz Türkiye Bankalar Birliği istikrarlı bir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanmasında finansal tasarrufların artırılmasının ve verimli kullanılmasının çok önemli olduğuna inanmaktadır. Bu inançla, finansal piyasaların büyümesine, derinleşmesine, finansal kurumların sağlıklı bir yapılanma içinde güçlenmesine gayret gösterilmektedir. Ana fikri serbestleşme ve entegrasyon olan uluslararası ilişkilerin gelişmesinde finansal kaynakların serbestçe dolaşımı önemli rol oynamıştır. Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, yeni finansal kurumların oluşturulması, yeni dijital teknoloji tam anlamıyla entegre olmuş küresel bir piyasa oluşturulmasına ortam hazırlamıştır. Coğrafi sınırlar nostaljik bir biçimde haritalarda kalmış, ekonomik sınırlar ise ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu arada, ekonomik ilişkilerin düzenlenmesine bir ülke bazında veya ülke gözüyle değil evrensel bir yaklaşımla bakılmaya başlanmıştır; uluslararası kurumların ve kuralların oluşturulması ve bu kuralların uygulanması büyük önem kazanmıştır. Mümkün olan en çok sayıda ülkenin bu kurallar çerçevesinde işbirliğine katılmasının sağlanması, uluslararası alanda ekonomik ilişkilerin yoğunlaşarak sürdürülmesi, ekonomik büyümenin itici gücü olarak görülmektedir. Finansal piyasaların entegrasyonunu ve sermayenin serbestçe hareketini destekleyen ülkelerarasında işbirliğinin sağlandığı konulardan bir tanesi karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkindir. Türkiye bu işbirliğinin önemli bir üyesidir ve bu konuda çok ciddi çaba harcamaktadır. Karaparanın aklanmasının önlenmesi ile mücadele Birliğimizin de öncelikli konuları arasında yer almakta olup bu konuda ilgili otorite olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) önderliğinde ve yakın işbirliğinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede, karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemelerin değerlendirilmesi ve gerekli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla MASAK yetkilileri ve bankaların temsilcilerinin katılımıyla TBB-MASAK Çalışma Grubu iii

3 oluşturulmuştur. Uygulamacılara yönelik olarak "50 Soruda Karaparanın Aklanması" başlıklı kitap bastırılarak bankalara, üniversite kütüphanelerine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Konuya ilişkin makaleler ve düzenlemelere Birliğimizin üç ayda bir yayımladığı "Bankacılar" dergisinde yer verilmektedir. Yurtdışından uzmanların, MASAK yetkililerinin ve uzman bankacılarımızın konuşmacı olarak katılımlarıyla başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere banka şubelerinin yoğun olduğu birçok ilde seminer ve konferanslar düzenlenmiştir. Karaparanın aklanmasının önlenmesi ile mücadele konusunda daha fazla kişiye eğitim sağlamak amacıyla bir web tabanlı uzaktan eğitim programı hazırlama çalışmalarında nihai aşamaya gelinmiştir. Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik bilincin geliştirilmesini teminen, Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu rehberin oluşturulmasında katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Bu çalışmanın kaynak oluşturmasını ve kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. İstanbul, Aralık 2003 H. Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı iv

4 KARAPARANIN AKLANMASI SUÇU İLE MÜCADELE VE BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Giriş 1 I.KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA SUÇU 5 1. KARAPARA Tanımı (Ekonomik, Sosyal, Hukuki) 1.2. Karapara-Kayıt Dışı Kazanç İlişkisi Sayılı Kanunda Karapara Tanımı 2. KARAPARA AKLAMA SUÇU Tanımı Sayılı Kanunda Karapara Aklama Tanımı 2.3. Tedbir Uygulaması 2.4. Karapara Aklama Suçunun Cezası ve Müsadere 3. KARAPARA AKLAMANIN AŞAMALARI Yerleştirme (Placement) Aşaması 3.2. Ayrıştırma (Layering) Aşaması 3.3. Bütünleştirme (Integration) Aşaması 4. KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ Şirinler (Smurfing) Yöntemi 4.2. Parçalama (Structuring) Yöntemi 4.3. Vergi Cennetleri ve Kıyı Bankacılığı (Off-Shore) 4.4. Paravan-Hayali Şirketlerin Kullanilması 4.5. Nakit Para Kullanılan İşyerleri (Göstermelik Şirketler) 4.6. Oto Finans Borç Yöntemi (Loan-Back) v

5 II. KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELENİN TEMEL İLKELERİ MÜŞTERİNİN TANINMASI KİMLİK TESPİTİ Kimin Kimliği ve Neden Tespit Edilmelidir? 2.2. Kimlik Tespit Zorunluluğu Gerektiren İşlemler Nelerdir? 2.3. Konusu Yabancı Para Olan İşlemlerde 12 Milyarlık Sınır Nasıl Hesaplanacaktır? 2.4. İşlemle İlgili Olarak Kimlerin Kimliği Tespit Edilecektir? 2.5. Örnekler 2.5. Kimlik Tespiti Hangi Belgeler Üzerinden Yapılacaktır? 2.6. İlk Defa Yaptırılacak İşlemde Kimlik Tespiti Nasıl Yapılacaktır? 2.7. Kimliği Usulüne Uygun Olarak Tespit Edilenlerin Müteakip İşlemlerinde Teyit İşlemi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 3.ŞÜPHELİ İŞLEMLER Şüpheli İşlem Nedir? 3.2. Şüpheli İşlem Bildiriminde Hangi Prosedür Uygulanacaktır? 3.3. Hangi Durumda Diğer Makamlara Bildirim Yapılması Gerekmektedir? 3.4. Şüpheli İşlem Bildirimlerini Süresinde Bildirmeyen Yükümlüler İçin Ceza Öngörülmüş Müdür? 4- DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü (4208 S.K. Md. 5) 4.2. Uyum Görevlisi Uyum Görevlisinin Tanımı ve Niteliği Uyum Görevlisinin Görev ve Yetkileri Sorumlular ve Müeyyideler 4.3. İç Denetim 4.4. Eğitim Çalışanlarına Eğitim Vermek Zorunda Olan Yükümlüler Eğitim Programlarının İçeriği vi

6 III. KARAPARA AKLAMAYA İLİŞKİN ÖRNEK OLAYLAR OLAY: Para Transferi OLAY: Hayali İhracat OLAY: Kredi Mektubu OLAY: Uyuşturucu İmalatı 48 IV. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ENGELLENMESİ Mali Eylem Görev Grubu (FATF) Tavsiyeleri Mali Eylem Görev Grubu (FATF) nun Finansal Kurumlara Yönelik Kılavuzu Örnek Olaylar Örnek 1: Terörizmin Finansmanında Mücevher Ticareti Yapan Firma ve Şahıslara Ait Hesapların Kullanılması 51 Örnek 2. Yüksek İşlem Hacminin Terörist Organizasyonlarla Bağlantılı Bir Hesap Olduğunu Göstermesi 52 Örnek 3: Nakit İşlemlere Konu Olan Yardım Kuruluşu Hesaplarının Terörist Gruplarla Bağlantılı Olması : 53 EK: VE 3 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞLERİNDE AÇIKLANAN 20 ADET ŞÜPHELİ İŞLEM TİPİ 54 vii

7 viii

8 GİRİŞ En basit ahlak kuralından en kapsamlı hukuk sistemlerine kadar bütün toplumlarda geçerli olan normatif kuralların genel amacı o toplumda nizam ve intizamı tesis etmektir. Bu amaç, hukuk müessesesi vasıtasıyla ve devlet eliyle gerçekleştirilir. Sosyolojik ve ekonomik sürecin gelişimiyle birlikte yasalara aykırı faaliyetlerin hukuki ifadesi olan suç, işlenme süreci itibariyle hem mahiyeti hem de faillerin suç işleme saikleri bakımından zaman içinde değişiklikler göstermiştir. Gelir elde etmek için suç işlemek ve bunun sürekli ve gizli biçimde sürdürmek yasadışı faaliyet - yasadışı gelir düalitesini beraberinde getirmiştir. Ekonomik ve sosyal hayattaki değişimlerle paralel hareket eden bu suçun işlenme motivasyonu, günümüzde bir ülke sınırları içerisine hapsolamayacak ve gerektiğinde organize bir şekilde de gerçekleştirilebilecek özellikte farklı ve global bir suç tipinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı gibi talep elastikiyeti son derece sert olan emtia türlerinin yasadışı ticaretini konu alan faaliyetlerden elde edilen getirinin çok yüksek olması, yasadışı fiil yasadışı gelir zincirinin oluşmasına ve bu zincirin halkalarının, birbirini besleyen bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde serpilen bir suç ekonomisinin doğmasına imkan sağlamıştır. Yasadışı faaliyetlerden elde edilen bu gelirin olağanüstü yüksekliği, bu suçun işlenmesine olan cazibeyi artırdığı gibi, faillerin bu suçtan dolayı ele geçirilme riskini gözardı etmelerine de sebebiyet vermiştir. Bu özellikleri nedeniyle, failin sadece işlenen yasadışı fiilden dolayı cezalandırılması şeklindeki klasik suçla mücadele yöntemleri, bu mahiyetteki bir suçun işlenme motivasyonunu kıramadığından, mücadelede etkinliği sağlamak ve suç işlemeyi caydırmak bakımından ayrı bir suç ve cezalandırma yaklaşımı gündeme gelmiştir. Bu anlayışın bir sonucu olarak dünya gündemine gelen karapara ve karapara aklama kavramları, uluslararası hukuki metin kapsamında ilk defa, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler 1

9 Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesinde (bu isimler müstakil olarak bu sözleşmede geçmemekle birlikte) yer almış bulunmaktadır. Bundan önceki tarihlerde ABD ve İngiltere de karapara aklamaya karşı mevzuat çalışmaları bulunmasına rağmen, BM bünyesinde hazırlanan bu sözleşme ile uluslararası hukuka bir karapara aklama suçu kavramı getirilmiştir. Müteakiben Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan ve münhasıran karapara aklama ile mücadeleyi hedef alan 1990 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, Zaptedilmesi ve Müsaderesi Hakkındaki Sözleşme ile daha sonra hazırlanan uluslararası sözleşme ve girişimler de bu yeni suçla mücadeleyi esas almıştır. Karaparanın aklanması ekonomik yaşamdan, siyasal yapıya kadar pek çok yönden olumsuz etkileri olan bir suç türüdür. Karapara aklayıcılar klasik piyasa koşullarında en iyi yatırım aracının tercihi gibi rasyonel bir mantıkla ve temel ekonomik göstergelere göre hareket etmediklerinden, karaparanın ülkeye ne zaman gireceği ve ne zaman çıkacağı bilinememekte ve sonuçta konjonktürden bağımsız beklenmedik fon hareketleri söz konusu olmaktadır. Bu durumun ülke piyasalarında dalgalanmalara ve istikrarsızlıklara yol açacağı tabiidir. Özellikle bu durum para talebinde istikrarsızlık oluşturacak ve talebinin öngörülemezliği gibi bir sonuç doğurarak, uygulanan ekonomi politikasını olumsuz yönde etkileyecektir. Aklama sürecini tamamlayarak yasal bir görünüm kazanan karapara, yeniden sahibine döndüğünde ekonomi içerisinde belirli bazı kişi ve grupların elinde toplanmakta, bu durum gelir dağılımında adaletsizliğe neden olabilmektedir. Karapara aklama süreci, bir yandan kayıt dışılığı özendirirken diğer yandan kayıtlı yasal faaliyetleri de engellediğinden uzun vadede kamu maliyesinin sağlığının bozulmasına ve vergi hasılatının düşmesine neden olacaktır. Karaparanın aklanması mikro bazda işletmelerin mali yapılarında değişiklikler meydana getirerek bir risk oluşturmaktadır. Bu bağlamda karaparanın aklanması amacıyla kurulup, faaliyet gösteren işletmeler, ekonomik konjonktüre ve piyasadaki cari koşullara bağlı olmaksızın aktif pasif dengelerini kurabildiklerinden mali açıdan bir sıkıntıya girmeyecekler ve sektörde tamamen piyasa şartlarına göre faaliyet gösteren işletmeler karşısında daha avantajlı konuma gele- 2

10 ceklerdir. Bu durum piyasada haksız rekabete yol açacak ve zamanla yasal faaliyette bulunan ekonomik ajanlar yerini suç ekonomisinin meşum birimlerine bırakacaktır. Karapara aklamanın olumsuz ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyal ve politik maliyetleri de bulunmaktadır. Karapara aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına ve başta örgütlü suç mensupları olmak üzere diğer suçlulara, yasa dışı faaliyetlerini yürütmeleri için imkan sağlamaktadır. Bunun da ötesinde organize suç örgütlerinin elinde biriken yüksek miktardaki yasadışı fon, bu örgütlere sadece ekonomik güç sağlamakla kalmayıp, yasal ekonominin temellerini sarsacak ve demokratik kurumların güvenliğini de tehdit edecek bir silaha dönüşecektir. Tehlikeleri yukarıda belirtilen ve kısaca ülke mevzuatlarında öncül suç olarak tespit edilen fiillerin işlenmesi ile elde edilen her türlü gelirin, meşru bir faaliyet sonucu kazanılmış gibi gösterilmesi için başvurulan bütün teknik ve taktikler terkibi olarak tanımlanabilecek olan karapara aklama suçu ile mücadelede başarılı olunabilmesi için bu mücadeleye uygun prosedür ve araçların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu araçların başında bu fiilin ayrı bir suç olarak sayılması ve buna münhasır ayrı bir cezalandırma sistemi gelmektedir. Söz konusu suçun işlenme güdüsünün başında yüksek getiri olduğu dikkate alındığında, bu getiriden faillerin mahrum e- dilmesi amacıyla müsadere müessesesinin ihdas edilmesi gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Aklama hedef ve fonksiyonu itibariyle büyük ölçüde finansal sistemi ve finansal kurumları kullandığından bu mücadele kapsamında finans kesiminin karşı tedbirlerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması büyük önem arz etmektedir. Bu tedbirlerin başında ise finansal kuruluşlarda işlem tesis eden müşterilere ait kimlik tespitlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve şüpheli işlemlerde bildirim mekanizmasının kurulması gelmektedir. Karapara aklama suçu ve diğer hususların yanı sıra bu ö- nemli iki tedbire ilişkin bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından anlaşılması, öğrenilmesi ve uygulanması, bu suçla mücadelenin başarısında çok önemli bir etken olacaktır. 3

11 Karaparanın aklanmasıyla mücadelede en hassas kurumlar olan bankalarda çalışan personelin, bu suça karşı duyarlılığını artırmak amacıyla hazırlanan ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Türkiye Bankalar Birliği nin ortak emeğinin bir ürünü olan bu çalışmanın, bu alanda bir boşluğu dolduracağı ve ilgili personele karaparanın aklanmasıyla mücadelede rehber olacağı inancındayım. Başlangıç olarak gördüğüm bu çalışmanın ilgilenen herkese faydalı olmasını diler, bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Genç Osman YARAŞLI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan V. 4

12 I. KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA SUÇU 1. KARAPARA 1.1. TANIMI (EKONOMİK, SOSYAL, HUKUKİ) Ekonomik, ahlaki, sosyal ve hukuki anlamda karaparanın tanımını yapmak mümkündür. Sosyal anlamda karapara, dolaylı olarak da olsa toplumsal hayata zarar veren her türlü faaliyetten elde edilen kazançtır. Ahlaki anlamda karapara, kanunlarca yasaklanmış olsun veya olmasın toplum nazarında ahlaki görülmeyen fiiller sonucunda elde edilen tüm kazançlar olarak tanımlanabilir. Bu itibarla karaparanın en geniş tanımı ahlaki anlamda karapara tanımıdır. Ekonomik anlamda karapara, kanunlar tarafından suç sayılan fiillerin yanı sıra, ekonomik hayatı düzenleyen kural ve usuller ihlal edilerek elde edilen kazanç olarak nitelendirilebilir. Bu çerçevede ekonomi açısından, vergi kaçakçılığı amacıyla bazı ekonomik faaliyetlerin usulsüz, gizli yapılması yoluyla elde edilen kazançları karapara kapsamında değerlendirmek mümkündür. Hukuki anlamda karapara, ülke mevzuatlarında öncül suç olarak belirlenen fiillerden elde edilen gelirlerdir. Uygulamada bazı ülkeler, mevzuatlarında yer alan suçları saymış ve sayılan bu suçlardan elde edilen kazançları karapara olarak kabul etmiştir. Bazı ülkeler ise bütün suçlardan elde edilen ya da cürümlerin işlenmesi sonucunda elde edilen kazançları karapara olarak kabul etmiştir. 5

13 1.2. KARAPARA-KAYIT DIŞI KAZANÇ İLİŞKİSİ Kayıt dışı ekonomi, genelde gri para olarak adlandırılan, kayda tabi tutulmamış ancak çoğunlukla yasal faaliyetlerden elde edilen kazançlara verilen genel bir addır. Kayıt dışı ekonomi kapsamında faaliyet yürüten kişilerin asıl amacı vergi, sosyal güvenlik ödemeleri ve benzeri yasal yükümlülüklerden kaçmaktır. Karapara aklayıcıların amacı ise gerektiğinde vergisel yükümlülüklere de katlanarak elde ettikleri suç gelirini yasal mali sisteme dahil etmektir. Kayıt dışı ekonomi kapsamına giren faaliyetlerde bulunanlar kayıt altına girmekten kaçınırken, karapara aklayıcıları tam tersine kayıt altına girmeye çalışmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomi ve karapara arasındaki ilişki yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre kayıt dışı ekonomi ve karaparanın birbirinden farklı kavramlar olduğu görülmektedir. Ancak, karapara ile kayıt dışı ekonomi arasındaki paralellik de inkar edilemez bir gerçektir. Karapara aklayıcılar, aklama için kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu ülkeleri tercih etmektedirler. Diğer bir ifadeyle, kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu bir ülkede karaparanın aklanması da daha kolay olmaktadır. Bu gerçeklerin ışığında, karapara aklanmasının önlenmesi için kayıt dışı ekonominin de mutlaka kayıt altına alınması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Karapara ve kayıtdışı ekonomi farklı kavramlar olduğu gibi ikisine karşı yürütülen mücadeledeki amaçlar da birbirinden farklıdır. 6

14 Kayıtdışı ekonomi ile mücadelede amaç kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına almak, karapara ile mücadelede amaç ise, karaparanın elde edilmesini engelleyerek buna bağlı suç işleme cazibesini ortadan kaldırmaktır SAYILI KANUNDA KARAPARA TANIMI 4208 Sayılı Kanunun, tanımları içeren 2 nci maddesinin (a) bendinde, belli kanunlar ve kanun maddeleri sayılarak, bu kanunların ve kanun maddelerinin suç saydığı (aşağıda öncül suçlar olarak belirtilen) fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen ; para para yerine geçen her türlü kıymetli evrak mal gelirler bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değer karapara olarak tanımlanmıştır Sayılı Kanunda öncül suç sayılan yasa dışı fiiller şunlardır: Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımı Gümrük Kaçakçılığı Silah Kaçakçılığı Organ ve Doku Kaçakçılığı Tarihi Eser Kaçakçılığı Sahte Fatura İle İlgili Suçlar (VUK 359/b) Devletin Şahsiyetine Karşı Suçlar Kişi Hürriyetinden Mahrumiyet Tehdit İle Menfaat Temini Yıkıcı, Öldürücü Aletler veya Ecza Kaçakçılığı Paralarda Kalpazanlık 7

15 Para Değerini İndirerek Tağyir Taklit Parayı Tedavüle Çıkartma Kıymetli Damgaların Taklit ve Tağyiri Taşıma Biletlerinde Kalpazanlık Devlet Mührünü Taklit ve Kullanma Resmi Mühür ve Aletleri Taklit veya Kullanma Taklit İleri Taşıyan Şeyin Satılması Resmi Belgede Sahtecilik Hususi Belgede Sahtecilik Meşruiyet Belgelerinde Sahtecilik Fuhşa Teşvik, Kadın Ticareti Yağma Senedin Yağması Korkutarak Faydalanma Adam Kaldırma Nitelikli Dolandırıcılık Hileli İflas Rüşvet 2. KARAPARA AKLAMA SUÇU 2.1. TANIMI Genel olarak karapara aklama; yasalarca tespit edilmiş belli suçlar sonucunda elde edilen para, mal, kıymetli evrak veya diğer ekonomik değerlerin, yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacıyla kaynağının, gayri yasal özelliğinin gizlenmesine yönelik tüm işlemler olarak tanımlanabilir. Karapara aklama olgusunun varlığı için gerekli unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: - Bir suç işlenmiş olmalıdır. - Bu suç sonucunda herhangi bir ekonomik değer (karapara) elde edilmiş olmalıdır. - Bu ekonomik değerlerin yasa dışı niteliğinin gizlenip yasal görünüme sahip ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacına yönelik olarak bir fiil işlenmiş olmalıdır. 8

16 Yukarıda sayılan bu unsurlardan ilk ikisi karapara aklama suçunun ön şartlarıdır. Bu şartlar gerçekleşmediği takdirde ortada karapara olmayacağından karapara aklama da söz konusu olmayacaktır. Ekonomik değerlerin yasa dışı niteliğinin gizlenip yasal görünüme sahip ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacına yönelik hareket, karaparanın, iktisap edilmesi, bulundurulması, transfer edilmesi, nakledilmesi, sınır ötesi işleme tabi tutulması, kullanılması, işletilmesi, yatırılması (yatırım yapılması), bir ekonomik değerden diğerine çevrilmesi, kaynağının, niteliğinin, sahibinin, zilyedinin gizlenmesi ve farklı gösterilmesi gibi şekillerde ortaya çıkabilir SAYILI KANUNDA KARAPARA AKLAMA TANIMI Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunda yer alan karapara aklama tanımı şu şekildedir. 2.b) Karapara Aklama Suçu : Türk Ceza Kanununun 296 ncı maddesinde belirtilen haller haricinde, bu maddenin (a) bendinde sayılan fillerin işlenmesi suretiyle elde e- dilen karaparanın elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen karaparanın başkalarınca iktisap edilmesi, bulundurulması; elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, kaynak veya niteliğinin veya zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla aklanması veya karaparanın tespitini engellemeye yönelik fiilleri, (ifade eder). 9

17 Karapara aklama suçunun maddi unsurları olan fiil ve işlemler ayrıca aşağıda tablo halinde gösterilmektedir SAYILI KANUN TARAFINDAN KARAPARA AKLAMA SAYILAN FİİLLER elde edilen karaparanın elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, elde edildiği bilinen karaparanın başkalarınca iktisap edilmesi, bulundurulması, kullanılması, 2. maddenin (a) bendinde sayılan fillerin işlenmesi suretiyle elde edilen veya elde e- dildiği bilinen karaparanın, elde edenlerce veya başkaları tarafından, kaynak veya niteliğinin değiştirilmesi, zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, elde edildiği bilinen karaparanın, yukarıda belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla başkaları tarafından, kaynağının veya yerinin değiştirilmesi transfer yoluyla aklanması tespitini engellemeye yönelik fiiller 10

18 2.3. TEDBİR UYGULAMASI Araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin varlığının tespiti halinde, 4208 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 7 nci bendine göre MA- SAK, ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için durumu cumhuriyet savcılığına intikal ettirmektedir. Yasanın 9 uncu maddesine göre de; karaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin varlığı halinde, bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere hak ve alacakların dondurulmasına, tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına, mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve hak ve alacaklar üzerine diğer tedbirlerin konulmasına hazırlık tahkikatı sırasında sulh ceza hakimi; yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilebilir. Tedbire ilişkin talepler, evrak üzerinden yapılacak inceleme sonucu derhal ve nihayet 24 saat içinde sonuçlandırılır. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde cumhuriyet savcıları da hak ve alacakların dondurulmasına karar verebilir. Bu durumda cumhuriyet savcılığı bu kararı en geç 24 saat içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim en geç 24 saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir, onaylamama halinde cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalmaktadır KARAPARA AKLAMA SUÇUNUN CEZASI VE MÜSADERE 4208 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre karapara aklama suçunu işleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis ve aklanan karaparanın bir katı ağır para cezasıyla cezalandırılır ve nemaları da dahil olmak üzere karapara kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden mal varlığının müsaderesine hükmolunur. 7'. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında suçun ağırlaştırıcı nedenleri sayılmıştır. Buna göre karapara, terör suçlarından veya Türkiye ye ithali veya Türkiye den ihracı kanunla yasaklanmış herhangi 11

19 bir madde ve eşya kaçakçılığından elde edilmiş veya terör suçlarına kaynak sağlamak amacıyla işlenmiş ise faile verilecek hapis cezası dört seneden az olamayacaktır. Yine karapara aklama suçunun, - Bu maksatla teşekkül vücuda getirenler ile teşekkülü idare edenler veya mensup olanlar tarafından, - Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri tarafından, - Bankalar Kanununa, Sigorta Murakabe Kanununa, Finansal Kiralama Kanununa, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununa, Sermaye Piyasası Kanununa, Ödünç Para Verme İşleri ile Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen mevzuata göre faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlar tarafından, - Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak işlenmesi halinde hükmolunacak cezalar bir misli arttırılacaktır Sayılı Kanun aynı zamanda suçun tüzel kişilik bünyesinde işlenmesi halinde de uygulanacak cezayı belirlemiştir. Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, karapara aklama suçu tüzel kişilik bünyesinde işlenir ve teşekkül vücuda getirmekle ilgili hüküm uygulanamazsa, fiili gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalara hükmolunmakla beraber, tüzel kişilere beşyüzmilyon liradan beşmilyar liraya kadar para cezası verilecektir. Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasında ise karapara aklama suçunun hafifletici nedeni belirlenmiş olup buna göre, suç usul veya füruğ veya karı-koca veya kardeşlerden biri tarafından karaparanın kaynaklandığı suçları gizlemek amacıyla işlenmesi halinde faile verilecek ceza, yarıdan üçte ikiye kadar indirilecektir yılı için bu cezanın miktarının alt sınırı TL iken üst sınırı TL dir. 12

20 3. KARAPARA AKLAMANIN AŞAMALARI Karaparanın aklanması genelde 3 aşamadan oluşan bir süreç içinde gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar kirli bir çamaşırın makinede yıkanmasına benzetilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Birinci aşamada çamaşır makineye atılmakta Yerleştirme (Placement) Aşaması, İkinci aşamada çamaşır makinede yıkanmakta Ayrıştırma (Layering) Aşaması, Üçüncü ve son aşamada çamaşır temizlenmiş halde makineden çıkarılmaktadır. Bütünleştirme (Integration) Aşaması. Her karapara aklama olayında bu aşamaların üçünün de ayrı ayrı gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bazen bu aşamaların ikisi veya üçü tek işlemde gerçekleştirilebilir veya bazı aşamalar gerçekleştirilmeden karaparanın aklanması tamamlanabilir. Bu durum para aklanacak ülkeye, finansal olanaklara, aklayıcıların diğer faaliyetlerine kadar pek çok şeye bağlı olabilir YERLEŞTİRME (PLACEMENT) AŞAMASI Bu aşama, suçtan elde edilen gelirin nakit formundan kurtarılarak finansal sisteme sokulması aşamasıdır. Başta uyuşturucu ticareti olmak üzere karaparayı doğuran suçlarda para, genelde nakit olarak 13

21 el değiştirmektedir. Kredi kartının, çek uygulamasının ve diğer nakit olmayan araçların sıklıkla kullanıldığı günümüzde nakit formundaki para dikkat çekicidir. Bu sebeple bu tür uygulamaların yaygınlaşmadığı, kayıt dışı ekonominin ve nakit kullanımının yaygın olduğu ve denetimin olmadığı ya da az olduğu ülkelerde bu aşama daha kolay tamamlanabilir. Bu gibi ülkeler karapara aklayıcılarının gözdesidir. Paranın nakit halden kurtarılmasına başlıca iki sebepten dolayı ihtiyaç duyulur : - Nakit paranın aktarılması, taşınması, kullanılması veya benzer işlemlere tabi tutulması zordur. Örneğin 100 dolar karşılığında satın alınabilecek kokainin ağırlığı, 100 dolarlık banknotun ağırlığından daha azdır. Yani 100 kilo kokain satan bir uyuşturucu kaçakçısının bunun karşılığında alacağı 100 dolarlık banknotlar 100 kilodan fazla olacaktır. Nakit formundan kurtulduğunda, özellikle bankacılık sistemine sokulduğunda, paranın hareketliliği kolaylaşacak ve artacaktır. - Nakit paranın güvenlik güçleri tarafından bulunması, yakalanması ve el konulması riski fazladır. Yerleştirme aşamasında ne tür yöntemler kullanılır? Yerleştirme aşamasında nakit para; - fiziki olarak yurtdışına çıkarılarak denetimin az olduğu ülkelerde bankaya yatırılabilir, - küçük tutarlara bölünerek (bildirim tutarlarının altındaki tutarlara) ülke içindeki çeşitli bankalara, farklı kişiler adına açılmış hesaplara yatırılabilir, - gayrimenkul, lüks araba, mücevher, antika veya sanat e- serleri alımında kullanılabilir, hisse senedi, tahvil, bono, çek, poliçe gibi mali araçlara dönüştürülebilir, - banka hesaplarına yatırılmadan önce kumarhane geliri, turizm geliri veya ihracat geliri gibi gösterilebilecek ve bir açıklama yapılmasına olanak sağlayabilecek işlemlere konu edilebilir, 14

22 - finansal kuruluşlar veya bunların çalışanları ile işbirliği yapılarak sisteme sokulabilir veya daha ileri gidilerek suç örgütleri tarafından finansal kuruluşlara sahip olmak suretiyle bu vasıtayla nakit formundan kurtulabilir AYRIŞTIRMA (LAYERING) AŞAMASI Bu aşamada amaç, nakit formundan kurtarılan parayı yasa dışı kaynağından mümkün olduğunca uzaklaştırmak, böylece paranın izinin sürülmesini, bulunmasını ve yakalanmasını imkansız hale getirmektir. Yerleştirme aşamasında karapara özellikle bankacılık sistemine sokulmuşsa sistemin olanaklarından yararlanmak suretiyle transfer etmek ve kaynağından uzaklaştırmak son derece hızlı ve kolay olacaktır. Bu aşamada parayı yasa dışı kaynağından uzaklaştırmak için sıklık, karmaşıklık ve hacim açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi mali işlem yapılmaktadır. Böylece denetim mekanizması aşılmaya çalışılmaktadır. 15

23 Bu aşamada karapara nasıl bir seyir izlemektedir? Bu aşama karışık bankacılık işlemleri gerektirmektedir. Küçük tutarlara bölünen para bankacılık sistemine girdikten sonra bankadan bankaya, ülkeden ülkeye aktarılmaya başlar. Kuşku uyandırmamak için her birinde kısa sürelerle tutulur ve bazen de bu süreç diğer miktarlarla birleşerek katlanır. Bu aşama bazen ilk aşama ile eş zamanlı olarak gerçekleşebilir. Örneğin finansal kuruluşların aklayıcılarla işbirliği yapmaları halinde gelir hem yerleştirilip hem de transfer edilebilir. Ayrıştırma aşamasında gelirlerin izini sürmeyi zorlaştırmak için yapılan kesintisiz, karmaşık mali işlemler sistemi sayesinde bu yasa dışı gelirlerin kaynağına inmek hemen hemen imkansız hale gelmektedir. Her hesap çok sayıda alt hesaplara bölünebilmekte, hesaptan hesaba veya bir bankadan bir diğerine aktarmalar sözkonusu olabilmektedir. Bir başka ifade ile araştırma ve inceleme yapan elemanları bıktırıcı sayıda işlem içerebilmektedir. 16

24 Bilgisayar ve iletişim alanındaki ilerlemeler ve sermaye hareketlerinin serbestisine yönelik düzenlemeler sayesinde fonların ülkelerarasındaki hareketi oldukça yoğun olduğundan suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi özellikle bu aşamada karşımıza çıkmaktadır BÜTÜNLEŞTİRME (INTEGRATION) AŞAMASI Bu aşama için karaparanın yuvaya dönme aşamasıdır denilebilir. Ayrıştırma aşamasında yasa dışı kaynağı ile bağlantısı koparılan karapara bütünleştirme aşamasında yasal işlemlerle ülkenin mali sistemine aklanmış bir şekilde sokulur. Artık daha önce iki aşama geçirildiği için paranın kaynağına ilişkin sorulabilecek bir soruya yasal bir açıklama yapılabilecek veya böyle bir sorunun sorulmasını gerektirmeyecek normal bir işlem görüntüsü elde edilmiş olacaktır. 4. KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ Karapara aklamada pek çok kişinin aklına gelmeyecek yöntemler kullanılabilir. Bu açıdan sınırsız sayıda aklama yöntemi vardır demek yanlış olmaz. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Ayrıca günümüzde yasa dışı gelir elde edenler artık kendi paralarını kendile- 17

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ TEMMUZ 2006 i ÖNSÖZ Kurulumuz bünyesinde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı nın işbirliği ile yürütülmekte

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA KARAPARANIN AKLANMASI SUÇLARI VE ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER YÜKSEK LİSANS TEZİ FEYYAZ YONCALIK ANKARA-2008

Detaylı

KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT

KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT T.C. POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI POLİSLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT YÜKSEK LİSANS TEZİ Dül DANZANJAMTS Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Neden personelin eğitimine odaklanıyoruz? 2 Eğitimler, banka personelinin aklama ve terörün finansmanı konusundaki yasal düzenlemelerin

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu MASAK-TBB Çalışma Grubu Bankalarımız tarafından

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 27 Eylül 2008 Cumartesi Sayı : 27010 Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Ocak 2009 Yayın Adı : Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Hazırlayan : Av. Aslı Özkan Yayın No. : 40 Bu kitap Türkiye Sermaye Piyasası

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Yayýn No:2010/406 AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Hasan AYKIN Ankara, 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul tarihi: 13.11.1996 (19.11.1996 gün ve 22822 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) (5549 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi ile; 13/11/1996

Detaylı

YENİ KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ OLARAK AKILLI KARTLAR VE INTERNET SMART CARDS AND INTERNET AS NEW MONEY LAUNDERING METHODS

YENİ KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ OLARAK AKILLI KARTLAR VE INTERNET SMART CARDS AND INTERNET AS NEW MONEY LAUNDERING METHODS ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 153 168 (2008) YENİ KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ OLARAK AKILLI KARTLAR VE INTERNET Yrd.

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak

Detaylı

Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi

Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi Alparslan Çakır * 1. Giriş Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünya geneli

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155 Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta B irliğimizin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2007

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Giriş. Amaç. Dayanak ve Kapsam..... Kurum Politikası Risk Yönetimi... Müşteri Kabul Politikası... Risk Tanımlaması. Risk Derecelendirme, Sınıflandırma Yöntemleri... Yüksek Risk Grubuna Uygulanacak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ NDE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Murat Kalem * -Engin Akın* I. Giriş Müşteri, banka, aracı kuruluş, sigorta şirketi gibi finansal kuruluşlar ile diğer

Detaylı

KARA PARANIN AKLANMASI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĠ

KARA PARANIN AKLANMASI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĠ KKTC YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ KARA PARANIN AKLANMASI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĠ HAZIRLAYAN ALĠ KEMAL SAYDAM 20052862

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları 1. UYUM PROGRAMI 1.1. Kapsam 1.2. Uyum Görevlisi 2. KURUM POLİTİKASI VE PROSEDÜRLERİ 2.1.

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı I.Giriş Günümüz dünyasında, her geçen gün kapsamı ve türleri gelişen

Detaylı

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 10 Giriş Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Oktay Üstün * Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF), 1989 yılında Paris te toplanan

Detaylı

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler)

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler) Sürüm 1.1 SÜRÜM TABLOSU Sürüm Tarih Değişiklikler 1.0 25.08.2014 İlk sürüm Suça ilişkin

Detaylı

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası Aracı Kurumları)

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası Aracı Kurumları) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası Aracı Kurumları) Sürüm 1.1 SÜRÜM TABLOSU Sürüm Tarih Değişiklikler 1.0 25.08.2014 İlk sürüm

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

COFACE SİGORTA A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI

COFACE SİGORTA A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI COFACE SİGORTA A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç ve Kapsam Bu politikanın amacı; COFACE Sigorta A.Ş. nin, suç gelirlerinin

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

VERGİ İNCELEME ELEMANININ RÜŞVETLE MÜCADELE REHBERİ

VERGİ İNCELEME ELEMANININ RÜŞVETLE MÜCADELE REHBERİ CENTRE FOR TAX POLICY AND ADMINISTRATION ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT VERGİ İNCELEME ELEMANININ RÜŞVETLE MÜCADELE REHBERİ OECD Bribery Awareness Handbook for Tax Examiners Language:

Detaylı