7Sosyal Medya Yalanlar. 2#DirenDemokrasi 4AB nin Türkiye ye. 5 Mesele Ne di? 6Esaretimize. 8Yöneticilere. Baflkan dan. Durmak ve Yola Devam Etmek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7Sosyal Medya Yalanlar. 2#DirenDemokrasi 4AB nin Türkiye ye. 5 Mesele Ne di? 6Esaretimize. 8Yöneticilere. Baflkan dan. Durmak ve Yola Devam Etmek"

Transkript

1 Haziran 2013 SAYI 8 BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR Yaz lar n z için 2#DirenDemokrasi 4AB nin Türkiye ye Co rafi K s tlama Dayatmas 5 Mesele Ne di? 6Esaretimize Bir Nesir Denemesi 7Sosyal Medya Yalanlar 8Yöneticilere Haks zl k Etmek Baflkan dan Durmak ve Yola Devam Etmek Türkiye son üç haftad r Gezi Park protestolar n konufluyor. Öncelikle ifade etmeliyim ki, toplumun genifl kesimlerini siyaseti konuflur hale getiren bu tart flmalar siyasetin meseleleriyle ilgili kat l m artt rd için önemli ve de erli olarak de erlendirilmelidir. Olaylarla ilgili çok fazla fley söylendi ve söylenmeye de devam edecek gibi görünüyor. Umuyorum ki yap lan ve yap lacak olan tart flmalar Türkiye'de demokrasinin geliflimi için yeni bir ivme olacakt r. Muhalefet dilinin ciddi flekilde restore edilece inin bafllang c n görsek de bu de iflimin siyaset alan na etkisinin hangi ölçüde gerçekle ece ini tahmin etmek için henüz erken. Necip Faz l' n dedi i gibi ''düflman m sen benim hareketim ve h z ms n/gündüz geceye muhtaç bana da sen laz ms n''. Bu anlamda Gezi Park 'yla sokaklarda oluflan enerjinin Türkiye'de kaliteli bir muhalefet diline dönüflmesi belki de en fazla bizim için yararl olacak; daha kaliteli rakiplerle AK Parti daha da güçlenecektir. nsanlar n yaraland klar ve maalesef hem güvenlik güçlerimizden hem de vatandafllar m zdan ölümlerin oldu u bu süreç, siyasetle fliddet aras na keskin bir hat çizmek için f rsat olmal d r. Zihnimizdeki fliddet görüntülerini ve kötü sözleri bir kenara koydu umuzda Gezi Olaylar sürecinde gördük ki gençler, çok daha incelikli ve farkl bir dille siyaset yapabiliyorlar. Siyaset yapma biçimi bak m ndan hem AK Partili kardefllerimin, hem de muhalif görüfllerini dile getiren genç kardefllerimin siyaset yapma biçimine bakt mda Eski Türkiye'nin suni z tl klar n aflarak siyaseti yeni bir dille konuflabilece imizi gördüm ve mutlu oldum. lginç protestolardan birisini de bugünlerde yafl yoruz. Kentlerin önemli noktalar nda ''duran adamlar/kad nlar'' ç k yor karfl m za. Modernli in h z dayatt günümüzde duruyorlar ve bize ''durmak yok yola devam'' slogan m z tersine çevirerek muhalefet ediyorlar. Ama asl nda AK Parti'nin ne denli medeniyet birikimimiz üzerine siyaset yapt n ve arka arkaya nas l yedi seçim kazanabilen bir liderli e sahip olabildi ini gösteriyorlar. K ymetli kardefllerim, hat rlamal y z ki bizler günde befl kez durun diye emrolunan bir medeniyet birikiminin üzerine modernli in içinden siyaset yap yoruz. Bizim için durmakla yola devam etmek z t fleyler de ildir. Modernist paradigman n kurdu u z tl klar bize kendi kurgusunun ürünü tercihler sunar. Dur ya da kofl; ya adalet ya kalk nma; refah yahut temiz çevre... Bu liste uzar gider. Fakat bizler bu sistemik z tl klara s k flamay z. AK Parti'nin gücü de bu tarihsel s k flmalar aflmas ndan kaynaklan yor. Bizler durmakla yola devam etmeyi birbirinden ay ramay z. Unutmamal y z ki 28 fiubat' n en zor günlerinde el ele eylemleriyle durman n ve yola devam etmenin nas l ayn anda olaca n tüm Dünya'ya göstermifltik ve bu enerjiden AK Parti do du. AK Parti'yi var eden en önemli özellik modernist paradigman n sundu u ikili in aksine muktedir diliyle muhalif dili birlefltirerek yeni bir siyaset dili üretebilmesidir. Tabii, sürekli biçimde ''zihni Bat l flehirlerin saatlerine ayarl '' olanlar n bunu anlamas mümkün de ildir. Kar ncan n da brahim'in de ateflin de hakk n adaletle tesis etmek bizim siyasetimizin ana gayesidir. G yaseddin GERG N

2 Haber Analiz Ömer A ca & Ömer Erçin 2 S iyasi iktidar n bir politikas n yahut iktidar n bütününü elefltirmek için yap lan gösteriler demokratik s n rlara ba l kald ölçüde meflrudur. Demokratik kurumlar n güçlü bir flekilde var oldu u yerleflik bir hukuk devletinde gösterilerin de belli bir format dahilinde ve bir baflkas n n özgürlük alan n zedelemeyecek flekilde gerçeklefltirilmesi beklenir. Gezi Park `ndaki eylemlerde dile getirilen taleplerin gün geçtikçe ve grup büyüdükçe bulan klaflmas ve fliddet yöntemlerine baflvurularak gösterilerin sürdürülmek istenmesi olaylar meflru zeminin d fl na ç karm flt r. Çevreci olarak nitelendirilen bir eylemin ideolojik bir gösteriye dönüflerek toplumu kutuplaflmaya itmesi, eylemin evrimiyle do rudan alakal. Uygulama karfl t grubun çok k sa sürede hükümet karfl t bir kimli e bürünmesi, olaylar n d fl bas na yans ma flekli ve uluslararas kamuoyunun yaklafl m, yaflananlar n önceden organize edilmifl, arka plan olan bir sürece yasland na iflaret etmekte. Gösteriler boyunca Gezi Park d fl nda farkl flehir, mahalle ve sokaklarda göstericilere destek verdi ini iddia eden muhaliflerin, toplumun geri kalan na yönelik tutum ve davran fllar ise ak llara Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçmifl eski dönemlerdeki bask ve uygulamalar getirdi. #DirenDemokrasi Adnan Menderes, Turgut Özal ve darbe tecrübelerinin haf zalarda hala yerini tuttu u düflünülünce eylemcilerin sokak ve meydanlar n yan s ra medyaya akseden uzlaflmadan uzak ve bask c söylemleri toplumun genifl taban ndaki kayg ve endiflelerin canlanmas na neden oldu. Gezi olaylar kapsam nda baflörtülü kad nlara yönelik söylem ve müdahaleler, Baflbakan`a edilen küfürler ve at lan her tafl, toplumun ve milletin gelece i için yeni bir kayg do urdu. Sokak olaylar süresince üzerinde durulmas gereken bir baflka konu da, yap lan gösteriler karfl s nda AK Parti'nin önde gelen isimlerinin yapm fl oldu u itidal ça r lar ve teflkilat n bu ça r y önemseyerek dikkate almas d r. Zira, bu ve benzeri olaylarda gösterileri organize eden taraf n elini güçlendiren as l argümanlar kendilerine karfl ç kan grubun fiili müdahalelerindeki ölçünün kaç r lmas yla elde edilir. Bu bak mdan, AK Parti kadrolar ve taban sab rl ve kararl tutumuyla do ru ve yerinde bir durufl sergilemifl, Kazl çeflme Meydan `nda gösterdi i ilgi ve teveccühle de gerekli mesaj kamuoyuna en etkili flekilde iletmifltir. Meydana gelen sokak olaylar karfl s nda ana muhalefet partisinin tak nd tav r, ana muhalefet partisinin nas l

3 Haber Analiz 3 zor bir durumda oldu unu gözler önüne sermifltir. Meydana gelen olaylar n bir yönüyle Türkiye'de etkili bir muhalefet partisinin olmay fl ndan kaynakland n göz ard eden CHP yönetimi, gösterilerin her safhas nda olaylar provoke edecek aç klamalarda bulunmufl, CHP milletvekilleri de kamu düzeninin sa lanmas için görevini yapan emniyet güçlerine zorluk ç karm fllard r. Yaklaflan yerel seçimlerde baflar sa laman n zor oldu unu tahmin eden muhalefet, araya fliddet ve uzlaflmazl k girerse flanslar n n artabilece ini düflünerek toplumsal kargafladan medet umma yoluna gitmifltir. Böylece, söz konusu sokak olaylar Türkiye'de demokrasiyi bir maske olarak kullan p arkas na saklananlar ile gerçekten toplum için demokrasi mücadelesi verenlerin ayr flmas na vesile oldu. Gezi Park eylemleriyle bafllayan sokak olaylar hükümet karfl t bir grubun, toplumun kendilerinden olmayan kesimini d fllamas ndan öteye geçemedi. Bu olaylar herhangi bir ma duriyetin yaflanmas na izin verilmeden, kararl ve onurlu bir durufl sergilenerek atlat ld. Sorumluluk sahibi olanlar için her olaydan bir anlam ve bir ders ç karmak yerleflik bir eylemdir. Bu olaylardan da AK Parti hükümeti almas gereken mesajlar ald n ifade etmifl, konunun çözümü ve olaylar n yat flmas için att ad mlar kamuoyuyla ve göstericilerle paylaflm flt r. Bu olaylar göstermifltir ki, di erlerini d fllamadan toplumun bütününün yükünü kald racak tek merci AK Parti çizgisinin üzerine yasland de erlerdir. Bütün hakaret ve tahriklere ra men AK Parti, seçmeniyle birlikte demokrasi ve sa duyudan yana oldu unu bu olaylar esnas nda tekrar vurgulam flt r.

4 Düflünce 4 T ürkiye, co rafi konumundan dolay insan hareketlerinin bir merkezi durumundad r y llar aras nda farkl milliyetlerden yaklafl k 92 milyon kifli transit olarak Türkiye s n rlar ndan geçifl yapm flt r. Önemli bir pay n Türkiye'nin komflu ülkelerinin oluflturdu u göçün bu denli yüksek oluflunun en önemli nedenleri ise, 1980'den beri uygulanmakta olan liberal vize rejimi ve Türkiye'nin AB ile olan iliflkileridir. Konunun AB ile olan ilgisini anlamak için 1951 Cenevre Sözleflmesi'nden bahsetmek gerekiyor. Zira, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleflmesi'ne ve 1967 Protokolü'ne taraf olan Türkiye, co rafi k s tlama hakk n sakl tutmaktad r. Koydu u bu çekinceye göre Türkiye, sadece Avrupa'dan talep edenlere mülteci statüsü vermeyi kabul ediyor. Dolay s yla, y llar aras nda Türkiye'ye resmi olarak mülteci statüsü için baflvuranlar n say s n n elli bini aflk n oldu u, ayn dönemde 350 bin yasad fl göçmenin ise otoriteler taraf ndan yakaland istatistikleri AB'yi telaflland rmaya yetiyor. Çünkü, Türkiye'de mülteci statüsü kazanamayan göçmenler burada kald klar süreyi Avrupa'ya veya Amerika'ya iltica etmenin yollar n aramakla geçiriyor. Türkiye ile üyelik müzakerelerini duraksatarak yürüten AB'nin, Türkiye'nin mülteci politikas na iliflkin dayatmalar sürecin t kanmas na yol açan en büyük etkenlerden. Türkiye'den bu politikada reform yaparak mülteci kabulü konusunda co rafi k s tlamay kald r lmas ve Avrupa'n n mülteci yükünü paylaflmas isteniyor. Bu talebe mesafeli duran Türkiye'yi zorlamak ad na AB yeni bir uygulama getirdi ve AB s n rlar na Türkiye'den girdi i tespit edilen yasad fl bir göçmeni milliyeti ne olursa olsun Türkiye'ye geri gönderiyorlar. Neslihan Demir AB'nin Türkiye'ye Co rafi K s tlama Dayatmas Türkiye'nin böyle bir reformu göze almak istemeyiflinin alt nda ise, AB'ye duyulan güvensizlik yatmaktad r. Göze ald politikalar konusunda AB'den herhangi b dayan flma ile karfl laflmam fl olan Türkiye hakl olarak Avrupa'n n istemedi i göçmenlerin toplanma merkezi olmay ve bunun maliyetini tek bafl na ödemeyi istememektedir. Türkiye'yi bu güvensizlik konusunda hakl ç karan bir olay da 2006'da yafland ve Kathimerini adl Yunan Gazetesi 2002'den beri 8 binden fazla yasad fl göçmenin Yunanistan taraf ndan Türkiye'nin karasular na botlarla ve insanl k onuruna yak flmayacak bir biçimde nas l tafl nd n iffla etti. 2001'de Türkiye ile yasad fl göçle mücadele için protokol imzalam fl, AB üyesi Yunanistan' n bu tavr ve üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'yi hala negatif vize listesinde tutan ve komflular ndan da ayn s n yapmas n isteyen AB'nin ilgisiz duruflu karfl s nda Türkiye'nin baz reformlar hususunda motivasyonunun düflük olmas gayet anlafl labilir niteliktedir.

5 Düflünce Sümeyye Semiha Aksu B Mesele Ne di? ir çevreci hareket olarak bafllayan, son derece k sa bir sürede içerisinde, karfl t n hükümet olarak belirleyen eylemlerde, eylemin aktörleri taraf ndan meselenin Gezi Park olmad beyan edildi. Dillere pelesenk olan bu beyan, demokratik eylem hakk olarak bafllayan hareketin nereye çevrildi ini anlamak aç s ndan önemli bir nokta oldu. Peki mesele ne idi? Mesele sadece Gezi Park de ildi, bir siyasal parti önderli inde devletin odak noktas na kendisini koymay al flkanl k haline getirmifl, imtiyazl zümrenin anti-demokratik, sahiplenmeci refleksinin ortaya ç kmas yd. En standart bir düzenlemede yaflam tarz na müdahaleden dem vuran fakat y llarca mütedeyyin vatandafllar n devlet taraf ndan temel hakk tan nmad nda ç t n ç karmay p demokrasiyi ayaklar alt na alan alt n çocuklar n meselesiydi. Mesele, bir eylemden büyük bir kaos ç karmaya çal flanlar n meselesiydi. Siyasal sistemin fay hatlar n canland rma, kamplaflt rma, ayr flt rma u rafllar n n yo un bir flekilde yükseldi i bu dönemde, daha düne kadar apolitik say lan, flimdi hangi saiklerle birden politize oldu u sorgulanmayan bir nesli bu kirli politikaya dahil edenlerin meselesiydi. Mesele, Irak Savafl 'nda, Arap Bahar 'nda, Suriye olaylar nda dahi on saat kesintisiz yay n yapmayan, son hadiselerde savafl muhabirlerini Taksim'e göndererek adeta bir iç savafl yaflan yormufl gibi bariz bir riya ile hareket eden, uluslararas düzlemde hizmet etti i güçler ne istiyorsa onu yapan yay n kurulufllar n n meselesiydi. Mesele, a açlar n korunmas ndan yola ç kan bir eylemi s rayla ifade özgürlü ü, yaflam hakk k s tlanmas gibi soyut, problemati i dahi tam olarak ortaya konulamayan spekülatif aflamalardan geçirerek, Türkiye tarihinin çevreye en çok zarar veren eylemi olarak kay tlara geçirtebilen bir sistemin meselesiydi. Anlafl ld. Oysa mesele, bu olmamal yd. Bir duyarl l k gösterip eyleme kat ld varsay lanlar n davran fllar, eylemler bu noktaya geldi inde, bilinçlili i sorgulanmal yd. Oradaki a açlar n durumu kadar yaflayan, nefes alan tarihi bir de er olan Topçu K fllas, bundan 73 sene önce imha edildiflinde, bu imhan n nedenleri ve bu tarihin tekrar yaflat labilmesi, daha genifl ölçekte de medeniyet alg m z üzerine konuflabilmeliydik. Çünkü bu tart flmalar n yaflanabilece i demokratik bir ortama sahibiz. Fakat, meselenin ekonomi politikalar nda düzenlemeler, denetlemeler yapabildi i, gün geçtikçe bölgesel bir güç olarak, iç çat flmalardan s yr l p yeni bir aktör olarak ortaya ç kmaya bafllad bu dönemde, Türkiye oldu u aflikâr. Mesele, bundan sonra alaca m z tavra göre tekrar flekillenmeye devam edecek. Sokak devriminden medet uman, destek veren kurulufllara prim vermeyerek; toplumda birebir diyalo u güçlü tutarak, itidali elden b rakmamak, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdo an' hedef alan bu koalisyonun uzun vadede de çözülmesinde önemli bir rol oynayacakt r. Siyasal gerilimin rahatlat lmas, bu krizin demokrasimiz aç s ndan olumlu sonuçlanmas itidalli kesimin öncülü üyle olabilir. Feraseti yüksek olan halk, bu gerilimin rahatlat lmas konusunda da öncülük edecektir. 5

6 Kültür Sanat 6 O flark y ilk dinledi imde 18 yafl ndayd m, yine bir bahar akflam yd. The Song of Sparrows filmi akflam evde herkes odas na çekilmifl, herkes birbirinden gizli a l yordu. O müzik ise, o akflamdan hayat ma kaz nm fl bir parçayd art k. Bir Namjoo klasi i gibi, önce hiç bir fley yokmufl gibi bafll yor, sonra ci erlerine katran bulaflt ran ac bir tütün gibi bo uyordu adam. Sana ondan bahsetmek istedim, fakat bahis etmek fiili bunu anlatmak için yeterli dirayette de ildi. Her sanc an nda sanki bunu bilmezmifl gibi yine flark ve sonra yine o flark y sundun önüme. Bald ran zehrinden ne fark vard söylesene. Orant s z gücün ad yd, adeta bir Namjoo parças yd ve ben ona her defas nda yeniden ve sonra yeniden yenildim. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vard demiflti Üstad bilirsin, fakat biz sadece zafer istedik. Yenilgi olmas n istedik, tam anlam yla bir tekasür krizindeydik. Durmay, durdurulmay, an geçip de büyümemeyi kendimize yediremedik. Modern ça bizden bunu istiyordu. H zla yap lan uzunca binalar, yan m zdan geçen otobüsler, h zla kofluflturan insanlar kula a sürekli h zla ilgili bir fleyler m r ldan yordu. Bu hengamede yolda baz dostlar m z kaybettik. Sen uzaktan hüzünlü gözlerle bana bakt n, ben bafl m kitaplara gömdüm, sen flark lara kaçt n. Sonra gözüm, iyi flark lar çalamam flt m evet, ama bir de iyi yazamad m söylemifller. yi demifller. Heyecan m mazur gör, kalemin parmaklar ma yak flmad n n ne kadar fark nday m, bilemezsin. Bugünlerde kalem kimsenin parmaklar na yak flm yor. Dünya kusuyor insanlar midelerini üflüttüklerinde, üzerine bir daha fliirler yaz lmayacak sahte ac lar do uruyor yeryüzü. Kalan ac lar tacirlere pazarl yorlar. Çünkü art k yazmak bizi yak p y kan bir tufana dönüflüyor. Asl na bakarsan yazmay en azdan çok becerebildi im fley veda mektuplar. Çok iyi veda edemedi im halde, mektuplar n yaz yorum. Yaflayamad n bir fleyi yazmak ne tür bir riyakarl k, inan anlayamad m. Ben en çok kendime mektup yazmay seviyorum, çünkü kendime yazd klar m y rtacak bir gün gelmeyecek, biliyorum. Bu yüzden herkesin kendine yazd birkaç mektubu olmal belki de, y rt lmama ve yak lmama garantili. Art k infilak m geliyor, inflirah m bir tahmin de bulunmayaca m. Çünkü en yüksek sesle umut türküsünü söyledi imiz anlarda yedik hayat n tüm sol kroflelerini. Ring de hep yerde yatan yenilmifli oynuyoruz gözüm, bu defa bafltan kaybettik. Bu defa bafltan kaybettik, çünkü ekmek yere düfltü ünde art k üç kere aln m za götürmüyoruz. Bir kaçak çay n hat r n n, bazen annem kokuyu alacak korkusuyla arkadafl m zdan yürüttü ümüz bir dal sigaran n, ayn flark y dinleyip a lam fll m z n, geceleri ninni niyetine söyledi imiz ezgilerin hiç bir anlam olmayacak. Bu dünyaya ne bir Numan Ar man daha gelecek, ne bir Erdem Beyaz t. Bundan sonra ad Esaretimize Bir Nesir Denemesi Hümeyra slamo lu ad n olan küçük çocuklar n bafllar sevilmeyecek, hiç bir bisiklet, bir sahil kenar, cebimizde bir kaç kurufl bir huzur tablosu çizmeye yetmeyecek. yi yazam yorum, biliyorum. Ama çok iyi a lar m. Oysa sen hem yazmay bilmiyorsun, hem a lamay. Bir hikayesi olmaman n ve kendi hikayesinde silik kahraman oynaman n uyduruk bir hikayede direnen bir kahramandan daha acizce oldu unu biliyorum. Ben yenik bir kahraman olurum belki uyduruk hikayelerin, oysa bilmelisin ki senin bir hikayen bile olmayacak. Çünkü senin hikayen de fliir olmayacak, geceleri geç vakitlerde aniden basan hüzünler olmayacak, bir flark y her duydu unda fark etmeden gözlerinden düflen bir kaç damla gözyafl olmayacak. Yakamad n hat ralar, ans z n gelen öksürük nöbetleri, birden ç k p kaçma iste i, biraz derinlik, biraz h nç, biraz öfke. Hiç birinin senin hikayende yeri olmayacak. Ve o yaflad n yaflan lmayas ca fley, hep baflkalar n n hikayelerinden eksik kalacak. Çünkü bilmelisin ki gözüm, giydi imiz tak m elbise, takt m z kravat, yükselen mevkilerimiz, banka hesaplar m z, sigortal ifl aflk m z, para kazanma h rslar m z, h ncah nç hayat m za sokulmufl ideolojiler, kenarlar k rm z fleritle süslenmifl diplomalar hikayemizi sat n alabilir. Belki sen de ayaklar n Marmara'n n pis sular nda yosunlu bir kayan n üstüne koymal yd n biraz. Biraz üflümeliydi ayaklar n, yaln zca biraz. Rüzgar saçlar n biraz da olsa savurmal yd. Burnun akmal yd. Üflümeliydin. Sadece üflümeliydin. fiimdi tüm bunlar n üstüne kimse bu yolun bir dostun nefesiyle koflulabilece inden dem vurmas n, bu düette yerimin neresi oldu unu art k ben kadar sen de iyi biliyorsun çünkü. fiimdi yine Namjoo çalarken geliyor akl ma bir bir, cennetin rengi var m tahayyül edemedim. Ama gözyafl n n bir rengi var, bilmelisin. Geride bir tek gözyafl n n rengi kald. Kalan tüm renkler betonlaflt. Ölmekten beter oldular. Ölmekten beter ettiler, ça a esir edecekler hepimizi. Ey hayat, lensli gözlerinin esiriyiz. Öyle bil bizi.

7 Kültür Sanat Sosyal Medya Yalanlar 7

8 Dini Bilgiler Ezberlenecek Hadisler 6 8 Halil brahim Yöneticilere Haks zl k Etmek D ünya siyaset tarihinde ilk defa yöneticiye isyan hakk n halka veren sistem slam medeniyetidir. Mâsiyette itaat yoktur, Allah'a isyan edilen yerde kula itaat yoktur anlay fl yla haks zl k yapan her kim olursa ona itaat etmenin yasaklanmas, zulmeden yöneticiye hakk söylemenin en büyük cihâd 2 oldu u slam' n temel prensiplerinden oldu u gibi, insanlar yöneten kimselere haks zl k yapman n da yasaklanmas ayn prensipler aras ndad r. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem Ümmetim hakk nda üç fleyden endifle ediyorum buyurmufl ve bu üç fleyi flöyle s ralam flt r: Ya murun ya mas n y ld zlar n do ufluna ve bat fl na bafllamak, Yöneticilere haks zl k yapmak, Kaderi inkar etmek 3. Ya murun ya mas n n Allah d fl nda baflka bir fleye ba lanmas Peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem endiflelerinden bir tanesidir. Ya muru indiren Allah't r 4. Onu a rlaflm fl siyah bulutlardan f flk rtan yine Allah't r. Ya murla yeryüzünü canland ran ve yemyeflil yapan yine Allah't r. Allah'a ait olan, Allah d fl nda baflka bir varl k veya nesneye devretmek Allah'a en büyük haks zl kt r. Yöneticilere haks zl k yapmak veya yöneticilerin zulmetmesi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem ümmeti için duydu u endiflelerdendir. slam'da yöneticilere karfl al nmas gereken tav rlar flöyle s ralanabilir; 1. Yap lan yanl fllara önce sab rla karfl l k verilir. darecinin yanl fl ndan dönmesi beklenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem yöneticilerin yanl fllar na karfl Havuzumun bafl nda toplan p bana kavufluncaya kadar sabredin buyurarak bunu ifade etmifltir. E er halen yanl fla devam ediliyorsa; 2. Yöneticiler hakk nda Allah'a dua edilir. Onlar n düzelmesi için Allah'a yalvar l r. darecilerinizin en hay rl s halk n onlar sevdi i, onlar n da halk n sevdi i, halk n onlara dua etti i, onlar n da halk na dua etti i yöneticilerdir buyurmufltur Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem. E er buna ra men halen yanl fl üzerinde iseler; 3. Yöneticilere bir flekilde ulafl l p do runun ö retilmesi yani karfl s na ç k p hakk n ve adaletin nas l olmas gerekti inin söylenilmesi gerekir. Bu da en büyük cihatt r 7. Bu slam' n halka verdi i isyan hakk n n son derecesidir. Kaderin inkâr edilmesi ise, Peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem di er endiflelerinden bir tanesidir. Allah' n sana ay rd na raz ol ki, insanlar n en zengini olas n 8 buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem bu endiflesinin telafisini de en güzel flekilde ö retmifltir. Allah' n bizim için seçti ine, bize taksim etti ine r za gösterdi imizde kaderin inkar edilme olas l da s f rlanm fl olur. nsanlar n en zengini haline raz oland r. Konuyu Peygamberimizin üzüldü ünde yapt dua ile bitirelim; Elhamdülillahi ala külli hâl Her hal üzere Allah'a hamdolsun 9. 1.Ahmed b. Hanbel - Müsned. 2. Tirmizi 3.Ahmed b. Hanbel - Müsned, Taberani - Mucemul Kebir 4.Lokman 34 5.Buhari - Müslim 6. Sahih-i Müslim 7. T rmizi 8. T rmizi 9. bn Mace

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı