7Sosyal Medya Yalanlar. 2#DirenDemokrasi 4AB nin Türkiye ye. 5 Mesele Ne di? 6Esaretimize. 8Yöneticilere. Baflkan dan. Durmak ve Yola Devam Etmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7Sosyal Medya Yalanlar. 2#DirenDemokrasi 4AB nin Türkiye ye. 5 Mesele Ne di? 6Esaretimize. 8Yöneticilere. Baflkan dan. Durmak ve Yola Devam Etmek"

Transkript

1 Haziran 2013 SAYI 8 BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR Yaz lar n z için 2#DirenDemokrasi 4AB nin Türkiye ye Co rafi K s tlama Dayatmas 5 Mesele Ne di? 6Esaretimize Bir Nesir Denemesi 7Sosyal Medya Yalanlar 8Yöneticilere Haks zl k Etmek Baflkan dan Durmak ve Yola Devam Etmek Türkiye son üç haftad r Gezi Park protestolar n konufluyor. Öncelikle ifade etmeliyim ki, toplumun genifl kesimlerini siyaseti konuflur hale getiren bu tart flmalar siyasetin meseleleriyle ilgili kat l m artt rd için önemli ve de erli olarak de erlendirilmelidir. Olaylarla ilgili çok fazla fley söylendi ve söylenmeye de devam edecek gibi görünüyor. Umuyorum ki yap lan ve yap lacak olan tart flmalar Türkiye'de demokrasinin geliflimi için yeni bir ivme olacakt r. Muhalefet dilinin ciddi flekilde restore edilece inin bafllang c n görsek de bu de iflimin siyaset alan na etkisinin hangi ölçüde gerçekle ece ini tahmin etmek için henüz erken. Necip Faz l' n dedi i gibi ''düflman m sen benim hareketim ve h z ms n/gündüz geceye muhtaç bana da sen laz ms n''. Bu anlamda Gezi Park 'yla sokaklarda oluflan enerjinin Türkiye'de kaliteli bir muhalefet diline dönüflmesi belki de en fazla bizim için yararl olacak; daha kaliteli rakiplerle AK Parti daha da güçlenecektir. nsanlar n yaraland klar ve maalesef hem güvenlik güçlerimizden hem de vatandafllar m zdan ölümlerin oldu u bu süreç, siyasetle fliddet aras na keskin bir hat çizmek için f rsat olmal d r. Zihnimizdeki fliddet görüntülerini ve kötü sözleri bir kenara koydu umuzda Gezi Olaylar sürecinde gördük ki gençler, çok daha incelikli ve farkl bir dille siyaset yapabiliyorlar. Siyaset yapma biçimi bak m ndan hem AK Partili kardefllerimin, hem de muhalif görüfllerini dile getiren genç kardefllerimin siyaset yapma biçimine bakt mda Eski Türkiye'nin suni z tl klar n aflarak siyaseti yeni bir dille konuflabilece imizi gördüm ve mutlu oldum. lginç protestolardan birisini de bugünlerde yafl yoruz. Kentlerin önemli noktalar nda ''duran adamlar/kad nlar'' ç k yor karfl m za. Modernli in h z dayatt günümüzde duruyorlar ve bize ''durmak yok yola devam'' slogan m z tersine çevirerek muhalefet ediyorlar. Ama asl nda AK Parti'nin ne denli medeniyet birikimimiz üzerine siyaset yapt n ve arka arkaya nas l yedi seçim kazanabilen bir liderli e sahip olabildi ini gösteriyorlar. K ymetli kardefllerim, hat rlamal y z ki bizler günde befl kez durun diye emrolunan bir medeniyet birikiminin üzerine modernli in içinden siyaset yap yoruz. Bizim için durmakla yola devam etmek z t fleyler de ildir. Modernist paradigman n kurdu u z tl klar bize kendi kurgusunun ürünü tercihler sunar. Dur ya da kofl; ya adalet ya kalk nma; refah yahut temiz çevre... Bu liste uzar gider. Fakat bizler bu sistemik z tl klara s k flamay z. AK Parti'nin gücü de bu tarihsel s k flmalar aflmas ndan kaynaklan yor. Bizler durmakla yola devam etmeyi birbirinden ay ramay z. Unutmamal y z ki 28 fiubat' n en zor günlerinde el ele eylemleriyle durman n ve yola devam etmenin nas l ayn anda olaca n tüm Dünya'ya göstermifltik ve bu enerjiden AK Parti do du. AK Parti'yi var eden en önemli özellik modernist paradigman n sundu u ikili in aksine muktedir diliyle muhalif dili birlefltirerek yeni bir siyaset dili üretebilmesidir. Tabii, sürekli biçimde ''zihni Bat l flehirlerin saatlerine ayarl '' olanlar n bunu anlamas mümkün de ildir. Kar ncan n da brahim'in de ateflin de hakk n adaletle tesis etmek bizim siyasetimizin ana gayesidir. G yaseddin GERG N

2 Haber Analiz Ömer A ca & Ömer Erçin 2 S iyasi iktidar n bir politikas n yahut iktidar n bütününü elefltirmek için yap lan gösteriler demokratik s n rlara ba l kald ölçüde meflrudur. Demokratik kurumlar n güçlü bir flekilde var oldu u yerleflik bir hukuk devletinde gösterilerin de belli bir format dahilinde ve bir baflkas n n özgürlük alan n zedelemeyecek flekilde gerçeklefltirilmesi beklenir. Gezi Park `ndaki eylemlerde dile getirilen taleplerin gün geçtikçe ve grup büyüdükçe bulan klaflmas ve fliddet yöntemlerine baflvurularak gösterilerin sürdürülmek istenmesi olaylar meflru zeminin d fl na ç karm flt r. Çevreci olarak nitelendirilen bir eylemin ideolojik bir gösteriye dönüflerek toplumu kutuplaflmaya itmesi, eylemin evrimiyle do rudan alakal. Uygulama karfl t grubun çok k sa sürede hükümet karfl t bir kimli e bürünmesi, olaylar n d fl bas na yans ma flekli ve uluslararas kamuoyunun yaklafl m, yaflananlar n önceden organize edilmifl, arka plan olan bir sürece yasland na iflaret etmekte. Gösteriler boyunca Gezi Park d fl nda farkl flehir, mahalle ve sokaklarda göstericilere destek verdi ini iddia eden muhaliflerin, toplumun geri kalan na yönelik tutum ve davran fllar ise ak llara Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçmifl eski dönemlerdeki bask ve uygulamalar getirdi. #DirenDemokrasi Adnan Menderes, Turgut Özal ve darbe tecrübelerinin haf zalarda hala yerini tuttu u düflünülünce eylemcilerin sokak ve meydanlar n yan s ra medyaya akseden uzlaflmadan uzak ve bask c söylemleri toplumun genifl taban ndaki kayg ve endiflelerin canlanmas na neden oldu. Gezi olaylar kapsam nda baflörtülü kad nlara yönelik söylem ve müdahaleler, Baflbakan`a edilen küfürler ve at lan her tafl, toplumun ve milletin gelece i için yeni bir kayg do urdu. Sokak olaylar süresince üzerinde durulmas gereken bir baflka konu da, yap lan gösteriler karfl s nda AK Parti'nin önde gelen isimlerinin yapm fl oldu u itidal ça r lar ve teflkilat n bu ça r y önemseyerek dikkate almas d r. Zira, bu ve benzeri olaylarda gösterileri organize eden taraf n elini güçlendiren as l argümanlar kendilerine karfl ç kan grubun fiili müdahalelerindeki ölçünün kaç r lmas yla elde edilir. Bu bak mdan, AK Parti kadrolar ve taban sab rl ve kararl tutumuyla do ru ve yerinde bir durufl sergilemifl, Kazl çeflme Meydan `nda gösterdi i ilgi ve teveccühle de gerekli mesaj kamuoyuna en etkili flekilde iletmifltir. Meydana gelen sokak olaylar karfl s nda ana muhalefet partisinin tak nd tav r, ana muhalefet partisinin nas l

3 Haber Analiz 3 zor bir durumda oldu unu gözler önüne sermifltir. Meydana gelen olaylar n bir yönüyle Türkiye'de etkili bir muhalefet partisinin olmay fl ndan kaynakland n göz ard eden CHP yönetimi, gösterilerin her safhas nda olaylar provoke edecek aç klamalarda bulunmufl, CHP milletvekilleri de kamu düzeninin sa lanmas için görevini yapan emniyet güçlerine zorluk ç karm fllard r. Yaklaflan yerel seçimlerde baflar sa laman n zor oldu unu tahmin eden muhalefet, araya fliddet ve uzlaflmazl k girerse flanslar n n artabilece ini düflünerek toplumsal kargafladan medet umma yoluna gitmifltir. Böylece, söz konusu sokak olaylar Türkiye'de demokrasiyi bir maske olarak kullan p arkas na saklananlar ile gerçekten toplum için demokrasi mücadelesi verenlerin ayr flmas na vesile oldu. Gezi Park eylemleriyle bafllayan sokak olaylar hükümet karfl t bir grubun, toplumun kendilerinden olmayan kesimini d fllamas ndan öteye geçemedi. Bu olaylar herhangi bir ma duriyetin yaflanmas na izin verilmeden, kararl ve onurlu bir durufl sergilenerek atlat ld. Sorumluluk sahibi olanlar için her olaydan bir anlam ve bir ders ç karmak yerleflik bir eylemdir. Bu olaylardan da AK Parti hükümeti almas gereken mesajlar ald n ifade etmifl, konunun çözümü ve olaylar n yat flmas için att ad mlar kamuoyuyla ve göstericilerle paylaflm flt r. Bu olaylar göstermifltir ki, di erlerini d fllamadan toplumun bütününün yükünü kald racak tek merci AK Parti çizgisinin üzerine yasland de erlerdir. Bütün hakaret ve tahriklere ra men AK Parti, seçmeniyle birlikte demokrasi ve sa duyudan yana oldu unu bu olaylar esnas nda tekrar vurgulam flt r.

4 Düflünce 4 T ürkiye, co rafi konumundan dolay insan hareketlerinin bir merkezi durumundad r y llar aras nda farkl milliyetlerden yaklafl k 92 milyon kifli transit olarak Türkiye s n rlar ndan geçifl yapm flt r. Önemli bir pay n Türkiye'nin komflu ülkelerinin oluflturdu u göçün bu denli yüksek oluflunun en önemli nedenleri ise, 1980'den beri uygulanmakta olan liberal vize rejimi ve Türkiye'nin AB ile olan iliflkileridir. Konunun AB ile olan ilgisini anlamak için 1951 Cenevre Sözleflmesi'nden bahsetmek gerekiyor. Zira, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleflmesi'ne ve 1967 Protokolü'ne taraf olan Türkiye, co rafi k s tlama hakk n sakl tutmaktad r. Koydu u bu çekinceye göre Türkiye, sadece Avrupa'dan talep edenlere mülteci statüsü vermeyi kabul ediyor. Dolay s yla, y llar aras nda Türkiye'ye resmi olarak mülteci statüsü için baflvuranlar n say s n n elli bini aflk n oldu u, ayn dönemde 350 bin yasad fl göçmenin ise otoriteler taraf ndan yakaland istatistikleri AB'yi telaflland rmaya yetiyor. Çünkü, Türkiye'de mülteci statüsü kazanamayan göçmenler burada kald klar süreyi Avrupa'ya veya Amerika'ya iltica etmenin yollar n aramakla geçiriyor. Türkiye ile üyelik müzakerelerini duraksatarak yürüten AB'nin, Türkiye'nin mülteci politikas na iliflkin dayatmalar sürecin t kanmas na yol açan en büyük etkenlerden. Türkiye'den bu politikada reform yaparak mülteci kabulü konusunda co rafi k s tlamay kald r lmas ve Avrupa'n n mülteci yükünü paylaflmas isteniyor. Bu talebe mesafeli duran Türkiye'yi zorlamak ad na AB yeni bir uygulama getirdi ve AB s n rlar na Türkiye'den girdi i tespit edilen yasad fl bir göçmeni milliyeti ne olursa olsun Türkiye'ye geri gönderiyorlar. Neslihan Demir AB'nin Türkiye'ye Co rafi K s tlama Dayatmas Türkiye'nin böyle bir reformu göze almak istemeyiflinin alt nda ise, AB'ye duyulan güvensizlik yatmaktad r. Göze ald politikalar konusunda AB'den herhangi b dayan flma ile karfl laflmam fl olan Türkiye hakl olarak Avrupa'n n istemedi i göçmenlerin toplanma merkezi olmay ve bunun maliyetini tek bafl na ödemeyi istememektedir. Türkiye'yi bu güvensizlik konusunda hakl ç karan bir olay da 2006'da yafland ve Kathimerini adl Yunan Gazetesi 2002'den beri 8 binden fazla yasad fl göçmenin Yunanistan taraf ndan Türkiye'nin karasular na botlarla ve insanl k onuruna yak flmayacak bir biçimde nas l tafl nd n iffla etti. 2001'de Türkiye ile yasad fl göçle mücadele için protokol imzalam fl, AB üyesi Yunanistan' n bu tavr ve üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'yi hala negatif vize listesinde tutan ve komflular ndan da ayn s n yapmas n isteyen AB'nin ilgisiz duruflu karfl s nda Türkiye'nin baz reformlar hususunda motivasyonunun düflük olmas gayet anlafl labilir niteliktedir.

5 Düflünce Sümeyye Semiha Aksu B Mesele Ne di? ir çevreci hareket olarak bafllayan, son derece k sa bir sürede içerisinde, karfl t n hükümet olarak belirleyen eylemlerde, eylemin aktörleri taraf ndan meselenin Gezi Park olmad beyan edildi. Dillere pelesenk olan bu beyan, demokratik eylem hakk olarak bafllayan hareketin nereye çevrildi ini anlamak aç s ndan önemli bir nokta oldu. Peki mesele ne idi? Mesele sadece Gezi Park de ildi, bir siyasal parti önderli inde devletin odak noktas na kendisini koymay al flkanl k haline getirmifl, imtiyazl zümrenin anti-demokratik, sahiplenmeci refleksinin ortaya ç kmas yd. En standart bir düzenlemede yaflam tarz na müdahaleden dem vuran fakat y llarca mütedeyyin vatandafllar n devlet taraf ndan temel hakk tan nmad nda ç t n ç karmay p demokrasiyi ayaklar alt na alan alt n çocuklar n meselesiydi. Mesele, bir eylemden büyük bir kaos ç karmaya çal flanlar n meselesiydi. Siyasal sistemin fay hatlar n canland rma, kamplaflt rma, ayr flt rma u rafllar n n yo un bir flekilde yükseldi i bu dönemde, daha düne kadar apolitik say lan, flimdi hangi saiklerle birden politize oldu u sorgulanmayan bir nesli bu kirli politikaya dahil edenlerin meselesiydi. Mesele, Irak Savafl 'nda, Arap Bahar 'nda, Suriye olaylar nda dahi on saat kesintisiz yay n yapmayan, son hadiselerde savafl muhabirlerini Taksim'e göndererek adeta bir iç savafl yaflan yormufl gibi bariz bir riya ile hareket eden, uluslararas düzlemde hizmet etti i güçler ne istiyorsa onu yapan yay n kurulufllar n n meselesiydi. Mesele, a açlar n korunmas ndan yola ç kan bir eylemi s rayla ifade özgürlü ü, yaflam hakk k s tlanmas gibi soyut, problemati i dahi tam olarak ortaya konulamayan spekülatif aflamalardan geçirerek, Türkiye tarihinin çevreye en çok zarar veren eylemi olarak kay tlara geçirtebilen bir sistemin meselesiydi. Anlafl ld. Oysa mesele, bu olmamal yd. Bir duyarl l k gösterip eyleme kat ld varsay lanlar n davran fllar, eylemler bu noktaya geldi inde, bilinçlili i sorgulanmal yd. Oradaki a açlar n durumu kadar yaflayan, nefes alan tarihi bir de er olan Topçu K fllas, bundan 73 sene önce imha edildiflinde, bu imhan n nedenleri ve bu tarihin tekrar yaflat labilmesi, daha genifl ölçekte de medeniyet alg m z üzerine konuflabilmeliydik. Çünkü bu tart flmalar n yaflanabilece i demokratik bir ortama sahibiz. Fakat, meselenin ekonomi politikalar nda düzenlemeler, denetlemeler yapabildi i, gün geçtikçe bölgesel bir güç olarak, iç çat flmalardan s yr l p yeni bir aktör olarak ortaya ç kmaya bafllad bu dönemde, Türkiye oldu u aflikâr. Mesele, bundan sonra alaca m z tavra göre tekrar flekillenmeye devam edecek. Sokak devriminden medet uman, destek veren kurulufllara prim vermeyerek; toplumda birebir diyalo u güçlü tutarak, itidali elden b rakmamak, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdo an' hedef alan bu koalisyonun uzun vadede de çözülmesinde önemli bir rol oynayacakt r. Siyasal gerilimin rahatlat lmas, bu krizin demokrasimiz aç s ndan olumlu sonuçlanmas itidalli kesimin öncülü üyle olabilir. Feraseti yüksek olan halk, bu gerilimin rahatlat lmas konusunda da öncülük edecektir. 5

6 Kültür Sanat 6 O flark y ilk dinledi imde 18 yafl ndayd m, yine bir bahar akflam yd. The Song of Sparrows filmi akflam evde herkes odas na çekilmifl, herkes birbirinden gizli a l yordu. O müzik ise, o akflamdan hayat ma kaz nm fl bir parçayd art k. Bir Namjoo klasi i gibi, önce hiç bir fley yokmufl gibi bafll yor, sonra ci erlerine katran bulaflt ran ac bir tütün gibi bo uyordu adam. Sana ondan bahsetmek istedim, fakat bahis etmek fiili bunu anlatmak için yeterli dirayette de ildi. Her sanc an nda sanki bunu bilmezmifl gibi yine flark ve sonra yine o flark y sundun önüme. Bald ran zehrinden ne fark vard söylesene. Orant s z gücün ad yd, adeta bir Namjoo parças yd ve ben ona her defas nda yeniden ve sonra yeniden yenildim. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vard demiflti Üstad bilirsin, fakat biz sadece zafer istedik. Yenilgi olmas n istedik, tam anlam yla bir tekasür krizindeydik. Durmay, durdurulmay, an geçip de büyümemeyi kendimize yediremedik. Modern ça bizden bunu istiyordu. H zla yap lan uzunca binalar, yan m zdan geçen otobüsler, h zla kofluflturan insanlar kula a sürekli h zla ilgili bir fleyler m r ldan yordu. Bu hengamede yolda baz dostlar m z kaybettik. Sen uzaktan hüzünlü gözlerle bana bakt n, ben bafl m kitaplara gömdüm, sen flark lara kaçt n. Sonra gözüm, iyi flark lar çalamam flt m evet, ama bir de iyi yazamad m söylemifller. yi demifller. Heyecan m mazur gör, kalemin parmaklar ma yak flmad n n ne kadar fark nday m, bilemezsin. Bugünlerde kalem kimsenin parmaklar na yak flm yor. Dünya kusuyor insanlar midelerini üflüttüklerinde, üzerine bir daha fliirler yaz lmayacak sahte ac lar do uruyor yeryüzü. Kalan ac lar tacirlere pazarl yorlar. Çünkü art k yazmak bizi yak p y kan bir tufana dönüflüyor. Asl na bakarsan yazmay en azdan çok becerebildi im fley veda mektuplar. Çok iyi veda edemedi im halde, mektuplar n yaz yorum. Yaflayamad n bir fleyi yazmak ne tür bir riyakarl k, inan anlayamad m. Ben en çok kendime mektup yazmay seviyorum, çünkü kendime yazd klar m y rtacak bir gün gelmeyecek, biliyorum. Bu yüzden herkesin kendine yazd birkaç mektubu olmal belki de, y rt lmama ve yak lmama garantili. Art k infilak m geliyor, inflirah m bir tahmin de bulunmayaca m. Çünkü en yüksek sesle umut türküsünü söyledi imiz anlarda yedik hayat n tüm sol kroflelerini. Ring de hep yerde yatan yenilmifli oynuyoruz gözüm, bu defa bafltan kaybettik. Bu defa bafltan kaybettik, çünkü ekmek yere düfltü ünde art k üç kere aln m za götürmüyoruz. Bir kaçak çay n hat r n n, bazen annem kokuyu alacak korkusuyla arkadafl m zdan yürüttü ümüz bir dal sigaran n, ayn flark y dinleyip a lam fll m z n, geceleri ninni niyetine söyledi imiz ezgilerin hiç bir anlam olmayacak. Bu dünyaya ne bir Numan Ar man daha gelecek, ne bir Erdem Beyaz t. Bundan sonra ad Esaretimize Bir Nesir Denemesi Hümeyra slamo lu ad n olan küçük çocuklar n bafllar sevilmeyecek, hiç bir bisiklet, bir sahil kenar, cebimizde bir kaç kurufl bir huzur tablosu çizmeye yetmeyecek. yi yazam yorum, biliyorum. Ama çok iyi a lar m. Oysa sen hem yazmay bilmiyorsun, hem a lamay. Bir hikayesi olmaman n ve kendi hikayesinde silik kahraman oynaman n uyduruk bir hikayede direnen bir kahramandan daha acizce oldu unu biliyorum. Ben yenik bir kahraman olurum belki uyduruk hikayelerin, oysa bilmelisin ki senin bir hikayen bile olmayacak. Çünkü senin hikayen de fliir olmayacak, geceleri geç vakitlerde aniden basan hüzünler olmayacak, bir flark y her duydu unda fark etmeden gözlerinden düflen bir kaç damla gözyafl olmayacak. Yakamad n hat ralar, ans z n gelen öksürük nöbetleri, birden ç k p kaçma iste i, biraz derinlik, biraz h nç, biraz öfke. Hiç birinin senin hikayende yeri olmayacak. Ve o yaflad n yaflan lmayas ca fley, hep baflkalar n n hikayelerinden eksik kalacak. Çünkü bilmelisin ki gözüm, giydi imiz tak m elbise, takt m z kravat, yükselen mevkilerimiz, banka hesaplar m z, sigortal ifl aflk m z, para kazanma h rslar m z, h ncah nç hayat m za sokulmufl ideolojiler, kenarlar k rm z fleritle süslenmifl diplomalar hikayemizi sat n alabilir. Belki sen de ayaklar n Marmara'n n pis sular nda yosunlu bir kayan n üstüne koymal yd n biraz. Biraz üflümeliydi ayaklar n, yaln zca biraz. Rüzgar saçlar n biraz da olsa savurmal yd. Burnun akmal yd. Üflümeliydin. Sadece üflümeliydin. fiimdi tüm bunlar n üstüne kimse bu yolun bir dostun nefesiyle koflulabilece inden dem vurmas n, bu düette yerimin neresi oldu unu art k ben kadar sen de iyi biliyorsun çünkü. fiimdi yine Namjoo çalarken geliyor akl ma bir bir, cennetin rengi var m tahayyül edemedim. Ama gözyafl n n bir rengi var, bilmelisin. Geride bir tek gözyafl n n rengi kald. Kalan tüm renkler betonlaflt. Ölmekten beter oldular. Ölmekten beter ettiler, ça a esir edecekler hepimizi. Ey hayat, lensli gözlerinin esiriyiz. Öyle bil bizi.

7 Kültür Sanat Sosyal Medya Yalanlar 7

8 Dini Bilgiler Ezberlenecek Hadisler 6 8 Halil brahim Yöneticilere Haks zl k Etmek D ünya siyaset tarihinde ilk defa yöneticiye isyan hakk n halka veren sistem slam medeniyetidir. Mâsiyette itaat yoktur, Allah'a isyan edilen yerde kula itaat yoktur anlay fl yla haks zl k yapan her kim olursa ona itaat etmenin yasaklanmas, zulmeden yöneticiye hakk söylemenin en büyük cihâd 2 oldu u slam' n temel prensiplerinden oldu u gibi, insanlar yöneten kimselere haks zl k yapman n da yasaklanmas ayn prensipler aras ndad r. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem Ümmetim hakk nda üç fleyden endifle ediyorum buyurmufl ve bu üç fleyi flöyle s ralam flt r: Ya murun ya mas n y ld zlar n do ufluna ve bat fl na bafllamak, Yöneticilere haks zl k yapmak, Kaderi inkar etmek 3. Ya murun ya mas n n Allah d fl nda baflka bir fleye ba lanmas Peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem endiflelerinden bir tanesidir. Ya muru indiren Allah't r 4. Onu a rlaflm fl siyah bulutlardan f flk rtan yine Allah't r. Ya murla yeryüzünü canland ran ve yemyeflil yapan yine Allah't r. Allah'a ait olan, Allah d fl nda baflka bir varl k veya nesneye devretmek Allah'a en büyük haks zl kt r. Yöneticilere haks zl k yapmak veya yöneticilerin zulmetmesi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem ümmeti için duydu u endiflelerdendir. slam'da yöneticilere karfl al nmas gereken tav rlar flöyle s ralanabilir; 1. Yap lan yanl fllara önce sab rla karfl l k verilir. darecinin yanl fl ndan dönmesi beklenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem yöneticilerin yanl fllar na karfl Havuzumun bafl nda toplan p bana kavufluncaya kadar sabredin buyurarak bunu ifade etmifltir. E er halen yanl fla devam ediliyorsa; 2. Yöneticiler hakk nda Allah'a dua edilir. Onlar n düzelmesi için Allah'a yalvar l r. darecilerinizin en hay rl s halk n onlar sevdi i, onlar n da halk n sevdi i, halk n onlara dua etti i, onlar n da halk na dua etti i yöneticilerdir buyurmufltur Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem. E er buna ra men halen yanl fl üzerinde iseler; 3. Yöneticilere bir flekilde ulafl l p do runun ö retilmesi yani karfl s na ç k p hakk n ve adaletin nas l olmas gerekti inin söylenilmesi gerekir. Bu da en büyük cihatt r 7. Bu slam' n halka verdi i isyan hakk n n son derecesidir. Kaderin inkâr edilmesi ise, Peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem di er endiflelerinden bir tanesidir. Allah' n sana ay rd na raz ol ki, insanlar n en zengini olas n 8 buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem bu endiflesinin telafisini de en güzel flekilde ö retmifltir. Allah' n bizim için seçti ine, bize taksim etti ine r za gösterdi imizde kaderin inkar edilme olas l da s f rlanm fl olur. nsanlar n en zengini haline raz oland r. Konuyu Peygamberimizin üzüldü ünde yapt dua ile bitirelim; Elhamdülillahi ala külli hâl Her hal üzere Allah'a hamdolsun 9. 1.Ahmed b. Hanbel - Müsned. 2. Tirmizi 3.Ahmed b. Hanbel - Müsned, Taberani - Mucemul Kebir 4.Lokman 34 5.Buhari - Müslim 6. Sahih-i Müslim 7. T rmizi 8. T rmizi 9. bn Mace

BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akpartiistanbul.

BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akpartiistanbul. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akpartiistanbul.com May s 2014 SAYI 19 Baflkan dan... Vicdan Karfl s nda Siyaset! Son dönemde

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler KIZILDERE TAR H M ZD R K MSE B Z O KERP Ç EVDEN ÇIKARAMAZ! www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51 Erdal KARADEM R; Son y llarda özellefltirme çok yayg n, özellefltirmenin ekonomi politikalar üzerine yaklafl m, dengeleri nas l etkiledi i ve bunun siyasetle olan iliflkisi nedir, ne de ildir? AKP nin

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 fiEH TLER N YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ RÊBER APO DE ERLEND R YOR fieh TLER PART S N N DO RU SAVAfiÇILARI

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı