ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul Şubat 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014"

Transkript

1 ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul Şubat 2014

2 Program Gün Konu AB Dış yardım sözleşme usülleri uygulama Rehberinin tanıtımı Hibe sözleşmesi: Özel koşullar ve ekler Sözleşme değişiklikleri 1 2 Zeyilname, Bildirim hazırlama Harcamaların uygunluğu genel koşullar, her bütçe başlığı için özel koşullar Hibe faydalanıcıları tarafından (ikincil) satın alma; mal ve hizmet alımları Teknik ve mali dokümantasyon Raporlama

3 PRAG AB Dış yardım sözleşme usülleri uygulama rehberi Pratik rehber, AB tarafından finanse edilen tüm AB dış yardım sözleşmelerine ilişkin tek çalışma aracıdır. guide/index_en.htm Pratik rehber (gövde) Temel kurallar Hizmet sözleşmeleri Tedarik sözleşmeleri Yapım işi sözleşmeleri Hibe sözleşmeleri Ekler Genel ekler Hizmetlere ilişkin ekler Tedariğe ilişkin ekler Yapım işlerine ilişkin ekler Hibeye ilişkin ekler

4 Özel koşullar ve ekleri; Hibe Sözleşmesi Ek I : Ek II : Ek III: Ek IV: Ek V: Ek VI: Ek VII: Ek VIII: Ek IX : Projenin tanıtımı (Başvuru formu) Hibe sözleşmeleri için Genel koşullar Proje bütçesi Satınalma prosedürleri Standart formlar: ödeme talebi, finansal kimlik, tüzel kişilik Şablon: Teknik ve mali raporlar Şablon: Harcama doğrulama raporu Ön ödeme garanti formu ( Bu programda yok) Demirbaşların transferi

5 Article 1 Purpose/Amaç Özel Koşullar Article 2 - Implementation period of the Action/Proje uygulama süresi Article 3 - Financing the Action/Projenin finansmanı Article 4 - Reporting and payment arrangements/raporlama ve ödemeler Article 5 - Contact addresses / Adresler Article 6 Annexes / Ekler Article 7 - Other specific conditions applying to the Action (supplements and derogations to the General Conditions) /Projeye uygulanacak diğer koşullar (Genel şartlara yapılan eklemeler ve istisnai değişiklikler)

6 Öncelik-Üstünlük Özel Koşullar ve eklerinde sözleşmedeki sıra gözetilir.

7 Başlangıç Sözleşmenin başlangıcı: Sözleşmenin JMA ile Hibe Faydalanıcı arasında imzalandığı tarihtir. Uygulamanın başlaması: Özel Koşullar madde 2.2 de belirtilen tarih Son (ENPI sözleşmesi) imzanın atılmasından bir gün sonra, VEYA Sözleşmede belirtilen daha sonraki bir tarih Sadece uygulamanın başlamasından sonraki harcamalar uygun maliyet kabul edilir! (Satınalma prosedürleri daha önce başlatılabilir ancak bu tarihten önce sonuçlandırılamaz)

8 Uygulama Süresi Uygulama süresi sonu: Başlama tarihinden XX (Ek I de belirtilen süre) ay sonra (Ö.K. madde 2.3) Sözleşme süresi sonu: Sözleşme Makamı tarafından son ödemenin yapıldığı tarih Her halükarda uygulama süresinin bitiminden 18 ay sonra Sadece uygulama süresi içinde yapılan harcamalar uygun maliyet kabul edilir. Son aya ait vergi ve sigorta ödemeleri, denetçi raporu istisnadır. Uygulama süresinin bitmesinden en az 2 ay önce (Finansman Anlaşmasındaki kısıtlar da dikkate alınarak) HF süre uzatımı talebinde bulunabilir.

9 Hibe Faydalanıcısının Sorumlulukları Projenin uygulanması, Proje dokümanlarının sözleşmede belirtilen şekilde hazırlanması ve saklanması, İzleme ile ilgili tüm verilerin Sözleşme Makamına sağlanması, Sözleşmede belirtilen tüm raporların hazırlanması,

10 Ortakların Sorumlulukları Kendi uhdesinde olan proje faaliyetlerinin faaliyet planı ve ortaklık anlaşması çerçevesinde uygulanması, Projenin uygulanması, raporlanması ve izlenmesinde işbirliği yapılması; dönemsel teknik ve mali raporlar ile tüm destekleyici belgelerin sağlanması

11 Ortakların Sorumlulukları Herhangi bir harcamasında usulsüzlük tespit edilmesi halinde, söz konusu miktarın Hibe Faydalanıcısına geri ödenmesi

12 Hibe sözleşmelerinde değişiklik

13 Sözleşmede değişiklik: Temel Kurallar (1) Değişikliğin gerekçesi Sözleşme Makamına bildirilmelidir. Değişiklik hiç bir şekilde, projeye hibe verilmesi kararının yeniden sorgulanmasına veya hibe için başvuran adayların eşit muameleye tabi tutulma şartının ihlal edilmesine yol açabilecek şekilde sözleşmenin değiştirilmesi amacı ve etkisine yönelik olmamalıdır.

14 Sözleşmede değişiklik: Temel Kurallar (2) Hibe sözleşmesinde sadece sözleşme süresi içinde değişiklik yapılabilecek olup, geçmişe dönük değişiklik yapılamayacaktır. Azami hibe tutarı hiç bir suretle arttırılmamalıdır. Yapılmasına ihtiyaç duyulan büyük değişikliğe ilişkin işlemler, sözleşme sona ermeden tamamlanmış olmalıdır. Değişiklik talebi, Hibe Faydalanıcısının imzaya yetkilisi (yetkilileri) tarafından imzalanmalıdır.

15 Küçük Değişiklik (Bildirim) Küçük ölçekli değişikliklerdir. Sözleşmede değişiklik türleri (1) Değişikliğin hayata geçirilmesinden önce veya en fazla 7 gün sonra bildirilmek kaydıyla, MFİB nin önceden onayı alınmaksızın yapılabilecektir. (Genel Koşullar madde 9.2). (Yine de uygulamadan önce ABB ve MFİB nin görüşünü almakta fayda vardır)

16 Sözleşmede değişiklik türleri (2) Büyük değişiklik (Zeyilname) Hibe sözleşmesinde yapılan büyük ölçekli ve önemli değişikliklerdir. Değişikliğin hayata geçirilmesinden önce MFİB den ve EUD den onay alınması zorunludur. Bu onay, aynen sözleşmenin kendisi gibi, karşılıklı imza gerektiren bir zeyilnamedir (Özel Şartlar 7.2.3). Zeyilname talebi uygulamadan en az 2 ay önce sunulmalıdır.

17 Sözleşmede Küçük Değişiklik (1) Faaliyetlerde, bütçe üzerinde etkisi olmayan, küçük değişiklikler Aynı bütçe başlığı altında yer alan bütçe kalemleri arasında, var olan bir bütçe kalemini sıfırlamak ya da yeni bir bütçe kalemini oluşturmak da dahil, aktarma Bir bütçe kalemine ilişkin, ayrılan bütçe miktarında değişikliğe neden olmayacak şekilde, birim adedi veya birim fiyatında değişiklik

18 Sözleşmede Küçük Değişiklik (2) Farklı ana bütçe başlıkları arasında, artırılan ve eksiltilen ana bütçe başlıklarına %15 den daha az etki yapacak aktarma (İdari giderler ve yedek akçe bütçe başlıkları için geçerli değildir) Adres bilgilerinde değişiklik Banka hesabında değişiklik Denetçide (YMM) değişiklik Koordinatör, eğitici vs. gibi kilit-uzmanlarda değişiklik Daha yeni tekolojiye / versiyona yönelik değişiklik

19 Bildirimle sunulacak belgeler Küçük Değişiklik Bütçe kaleminin birim fiyatında değişiklik Bildirim ekinde sunulacak ek belgeler Birim fiyatı değişikliğinin ilgili rayiçler doğrultusunda yapıldığını kanıtlayan belge Denetçi değişikliği Uzman değişikliği Yetkili kişi değişikliği (yeni atanacak kişi tüzüğe uygun olarak belirlenmelidir) Faaliyet değişikliği Banka Hesap değişikliği Adres değişikliiği Yeni denetçinin Yeminli Mali Müşavir (YMM) tescil belgesi Yeni uzmanın özgeçmişi STK, Oda, vb; Yönetim Kurulu Kararı ( temsil ve ilzama yetkilidir ), imza sirküsü veya kararda imzası aşağıdadır denir, Özel Üniversite; Mütevelli Heyeti Kararı, imza sirküsü fotokopisi, Devlet Üniversitesi; Rektör ataması, imza sirküsü Belediye / yerel yönetimler; Meclis Kararı, imza sirküsü Yapılan değişikliğin faaliyetin verimliliğini, çıktılarını ve sonucunu olumsuz etkilemeyeceğini kanıtlayıcı bilgi ve/veya belgeler Yeni hesap detaylarına ait mali kimlik formu (Financial Identification Form) Bildirim yazısında yeni adresin verilmesi yeterlidir

20 Sözleşmede Büyük Değişiklik Sözleşmenin uzatılması veya erken kapatılması Önerilen değişikliklerin herhangi bir şekilde hibe verme kararını etkilememesi ve başvuranlara karşı eşit muamele şartını ihlal etmemesi kaydıyla, projenin temel amacını etkileyen faaliyetlere ilişkin önemli değişiklik yapılması Farklı ana bütçe başlıkları arasında, artırılan ve eksiltilen ana bütçe başlıklarına %15 den daha fazla etki yapacak bir aktarma yapılması Proje ortaklarının değiştirilmesi / ilavesi (ENPI ortak değişikliği dahil) HF Kurum ismi veya yasal statüsüyle ilgili değişiklik yapılması

21 Zeyilname talebiyle sunulacak belgeler Büyük Değişiklik Proje süresi Bütçe Ortak Zeyilname talebi ekinde sunulacak ek belgeler Faaliyet planı (paraflı) Bütçe (paraflı) + 3 tablo eki Yönetim Kurulu Kararı, Ortağı temsil ve ilzama yetkili kişinin ataması Ortaklık anlaşması (yetkili kişi imzalı) Ortaklık tüzüğü (ilgili alanda olmalı, tüzükten alan anlaşılmıyorsa o alanda gerçekleştirilen faaliyetler) Faaliyet değişikliği Faaliyet Planı, Proje dokümanı (DoA)

22 Hibe Faydalanıcıları tarafından satınalma

23 Satınalma Satın alma, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda mal, hizmet veya yapım işinin temin edilmesidir; İlgili kurumun amaçları Rekabet ile eşit muamele, bütünlük ve şeffaflık Ekonomi ve etkinlik Paranın karşılığının alınması

24 Satınalma Terminolojisi Satınalma: Hibe Faydalanıcısı tarafından zamanında ve AB kural ve prosedürlerine uygun şekilde mal, hizmet ya da yapım işinin teminidir. Sözleşme Makamı: Hibe Faydalanıcısı İstekli/Teklif Sahibi: Hibe Faydalanıcısı tarafında açılan ihaleyle ilgilenen ve ihaleye davete cevap veren tüzel kişilik. Sözleşme: Hibe Faydalanıcısı tarafından kararı verilen ve imzalanan hizmet/mal/yapım işi temin sözleşmesidir. Hibe Sözleşmesi ile karıştırılmamalıdır. Yüklenici/Alt-Yüklenici: İmzalanan Sözleşme kapsamında mal tedariğini, hizmet sunumunu ya da yapım işini taahhüt eden tüzel kişilik.

25 Temel kurallar: 1. Tabiyet kuralı Hibe Faydalanıcısı tarafından açılacak ihaleler, belli ülkelerde kurulu olması şartıyla tüm tüzel kişiliklere açıktır. Bu ülkelerin listesi Bilgilendirme dokümanı 5. maddede görülebilir; Bu kural yükleniciler tarafından teklif edilen uzmanlar için geçerli değildir.

26 Temel kurallar: 2. Menşe kuralı Alınan malzeme / ekipmanların menşei uygun bir ülke olmalıdır. Tüm kalemlere uygulanır. Birim fiyatı üzeri tüm kalemler için menşe belgelendirmesi zorunludur. (Menşe şehadetnamesi veya Yerli Malı Belgesi )

27 Menşe Kuralı İstisnası Bir mal veya hizmetin belli bir ülkeye özgü olması ve uygun ülkelerin pazarlarından temin edilememesi durumunda istisna yapılabilir (Derogasyon) Hibe Faydalanıcısı tarafından detaylı bir pazar araştırmasına dayandırılarak yapılacak istisna talepleri de, uygun bulunması halinde, MFİB ve EUD tarafından kabul edilebilecektir.

28 Ayrım gözetmeme Adil rekabet Satınalmanın temel ilkeleri Kolay anlaşılabilir şartname Etkin yayım (duyuru) Yeterli zaman tanınması İlgili ve objektif kriterlerin kullanımı Kayıt tutma

29 Satınalma Türleri Hizmet alımı: Teknik destek, araştırma, eğitim, pazarlama, promosyon, danışmanlık, basım ve yayın, vb. Mal alımı: Ekipman, malzeme veya araç alımı vb. Yapım işleri: Altyapı, bina inşaat ve tadilat işleri.

30 Satınalma prosedürleri Hizmet sözleşmeleri Mal Alım Sözleşmeleri Yapım işi Sözleşmeleri Euro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası kısıtlı ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Çerçeve Sözleşme Pazarlık usulü (En az 3 teklif alınır) Euro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif Euro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Pazarlık usulü (En az 3 teklif alınır) Euro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif Euro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Pazarlık usulü (En az 3 teklif alınır) Euro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif

31 Satınalma planlama Proje kapsamında yapılması gereken satın alımların listesi Sözleşme türleri (mal, hizmet, yapım işi) Satın almalarda kullanılacak usuller (doğrudan temin, pazarlık usulü, açık ihale) Her bir satın alma sürecindeki basamaklara ilişkin planlanan tarihler

32 Sözleşme No: İhale dosyasının hazırlanması İhale dosyasının MFİB tarafından Kontrolü (yerel açık ihalelerde) Tahmini İhale tarihininyayımlanması (uygun olduğu durumlarda) İhale ilanının yayımlanması Son teslim tarihi Açılış oturumu Değerlendirme Oturumu Değerlendirme raporunun incelenmesi için MFİB ye haber verileceği /gönderileceği tarih Sözleşmenin imzalanması Beklenen teslim tarihi (mal alımı için teslim tarihi, hizmet alımı için işin bitiş tarihi) Geçici kabul tarihi (mal alımı için) Satınalma Planı 1. İhalenin Adı Tarihler 2. İhalenin Adı Tarihler 3. İhalenin Adı Tarihler

33 1. Şartnamenin hazırlanması Satınalma aşamaları ( üstü sözleşmeler için zorunlu 2. Kullanılacak prosedür doğrultusunda ihaleye davet dosyasının hazırlanması 3. İhaleye davetin yapılması 4. Tekliflerin toplanması 5. Tekliflerin değerlendirilmesi 6. İhalenin sonuçlandırılması 7. Sözleşmenin imzalanması

34 Hizmet alımı prosedürleri Üç farklı hizmet alımı prosedürü mevcuttur.: üzeri hizmet alımı (Bu programda uygulama alanı yoktur) ile arası hizmet alımı: Davet usulü; arası: İlansız davet usulü, basit prosedür (örn ya kadar araç kiralanması veya uzman/eğitmen kullanımı). Basitleştirilmiş usul uyulması gerekli asgari şartları verir. Bu usule normal prosedürden gerekli eklemeler yapılabilir veya altında hizmet alımı

35 Mal alımı süreci Mal alım ihaleleri çerçevesinde uygulanabilecek, tutara göre değişen dört farklı ihale usulü bulunmaktadır. 150,000 ve üzerindeki bedellerde mal alım ihaleleri ihale ilanının yayınlanmasını takiben uluslararası açık ihale usulü ile verilir. (Bu programda uygulanma ihtimali yoktur) 150,000 altında, 60,000 ve üzerindeki bedellerde mal alım ihaleleri ilanın yerel olarak yayınlanmasından (= Türkiye de ulusal olarak yapılan ihale) sonra yerel açık ihale usulü ile verilir. 60,000 altında fakat 10,000 dan daha fazla değerde mal alım ihaleleri satın alma ilanı yayınlanmaksızın basitleştirilmiş usul ile verilir. 10,000 ve altındaki bedellerde mal alım ihaleleri sipariş, tek bir teklif temel alınarak verilebilir.

36 Kontroller Ön kontroller ihaleye davet yapılmadan önce ve sözleşme imzalanmadan önce Son kontroller izleme ziyaretleri sırasında Ara/nihai raporlarda

37 Ön kontroller MFİB tarafından yerine getirilecektir Euro üzeri alımlardaki ihalelerde; ihale ilanına çıkılmadan veya ihaleye davet mektubu göndermeden önce, tüm ihale dosyaları ve sözleşme imzalanmadan önce ise ihaleye gelen tekliflerle beraber ihale değerlendirme raporları, ABB tarafından ve nihai olarak da MFİB tarafından kontrol edilecektir. Doğrudan yapılan alımlara ilişkin belgeler izleme ziyaretleri esnasında kontrol edilecektir.

38 Harcamaların Uygunluğu

39 Harcamaların uygunluğu neden önemli? Bütçe (Maliyet tahmini) Uygun harcamalar toplamı Hibe hesaplaması ve ön ödemesi Hibenin yeniden hesaplanması ve nihai ödemesi

40 Harcamaların uygunluğu Genel Koşullar (GK/14.1) Sözleşme süresi içinde gerçekleşmeli, Bütçelendirilmiş olmalı (Hibe Sözleşmesi, EK III de yer alan proje bütçesinde var olmalı), Projenin yürütülmesi için gerekli ve proje kapsamında yer alan faaliyetlerle ilişkili olmalı (Hibe Sözleşmesi, Ek I), Gerçek, kayıtlı (muhasebe kayıtlarında) ve doğrulanabilir (kanıtlanabilir) olmalı, Mantıklı, maliyet-etkin, gerekçelendirilebilir ve sağlıklı mali yönetim ilkeleriyle uyumlu olmalıdır

41 Harcamaların uygunluğu Her bir bütçe başlığına özel koşullar

42 Expenses BÜTÇE TOTAL Year 1 2 Annex B2. Table 1 - IPA Budget 1 - Overall budget by year and cost categories Expense is incurred by n. of Unit rate (in Unit Costs (in EUR) 3 n. of Unit rate (in Unit partner: units EUR) units EUR) Costs (in EUR) 1. Human Resources (gross amount) Technical staff Project coordinator Per month 0,00 Per month 0, (please specify) Per month 0,00 Per month 0, (please specify) - please add as many rows as you need Per month 0,00 Per month 0, Administrative and support staff Financial manager Per month 0,00 Per month 0, (please specify) Per month 0,00 Per month 0, (please specify) - please add as many rows as you Per month 0,00 Per month 0,00 need Subtotal Human Resources 0,00 0,00 2. Travel Travel 6 Per travel 0,00 Per travel 0, Per diem 7 Per day 0,00 Per day 0, Other travel expenditures Per day 0,00 Per day 0,00 Subtotal Travel 0,00 0,00 3. Equipment and supplies Purchase of vehicles Per vehicle 0,00 Per vehicle 0, Rent of vehicles Per month 0,00 Per month 0, Computer hardware/software Per item 0,00 Per item 0, Machines, tools, spare parts/equipment (please Per item 0,00 Per item 0,00 specify) 3.5 Other (please specify) - please add as many rows as 0,00 0,00 you need Subtotal Equipment and supplies 0,00 0,00 4. Offices Vehicle costs Per month 0,00 Per month 0, Office rent Per month 0,00 Per month 0, Furniture and office supplies Per month 0,00 Per month 0, Other services (tel/fax, electricity/heating, Per month 0,00 Per month 0,00 maintenance) Subtotal Offices 0,00 0,00 5. Subcontracted services External experts (please specify) - please add as many Per expert 0,00 Per expert 0,00 rows as you need 5.2 Publications, studies, research Per item 0,00 Per item 0, Costs for expenditure verification 11 Per service 0,00 Per service 0, Evaluation costs Per service 0,00 Per service 0, Translation, interpreters Per page/per day 0,00 Per page/per day 0, Financial services (bank Per service 0,00 Per service 0,00 guarantee costs etc.) 5.7 Costs of conferences/seminars Per event 0,00 Per event 0, Visibility actions 12 Per action 0,00 Per action 0, Other (please specify) - please add as many rows as 0,00 0,00 you need Subtotal Subcontracted services 0,00 0,00 6. Other (please specify) 0,00 0,00 (please specify) - please add as many rows as you need ` 0,00 0,00 Subtotal Other 0,00 0,00 7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6) 0,00 0,00 8. Provision for contingency reserve (maximum 2% of 7.Subtotal direct eligible costs of the Action) 13 0,00 9. Total direct eligible costs of the Action (7+8) 0,00 0, Administrative costs (maximum 7% of 9. Total direct eligible costs of the Action) 14 0, Total eligible costs (9+10) 0,00 0,00

43 Harcamaların uygunluğu: 1. İnsan Kaynakları Maaş ve ücretler Hibe Faydalanıcısı ve/veya proje ortakları tarafından tam ya da kısmi zamanlı olarak işe alınan / görevlendirilen kişilerin maaş ve ücretleridir Tüzel kişiliklerden yapılan hizmet satın alımı bu başlık altında uygun gider sayılmamaktadır. Birim fiyatlar; fiili maaş, sosyal sigorta, vergi ve diğer ücret sayılan ödemelere ilişkin giderleri içermelidir. Birim fiyatlar, Hibe Faydalanıcısı veya ortakları tarafından normalde gerçekleştirilenin üzerinde olmamalıdır.

44 Harcamaların uygunluğu: 1. İnsan Kaynakları: Kamu görevlileri Aşağıda belirtilen koşullar dışında kamu görevlileri proje kapsamında istihdam edilemez ve kamu görevlilerine herhangi bir maaş ödenemez: Kurumlarından ücretsiz izin alırlarsa, Diğer kamu görevlileri, kurumlarının ve kendilerinin tabi oldukları mevzuat çerçevesinde

45 Harcamaların uygunluğu: 2.1. Seyahat Yerel ulaşım Hibe Faydalanıcının ülkesindeki şehirlerarası seyahat giderleri karşılanabilecektir. Uluslararası ulaşım Proje aktiviteleri gereği, aktivite uygulama ülkesine gidiş geliş karşılanabilecektir.

46 Harcamaların uygunluğu: 2.2. Harcırahlar Harcırahlar Proje bütçesinde yer alması şartıyla, sadece projede görevli personel ve proje faaliyetleri ile ilgili kişiler için kullanılabilir. Her türlü yiyecek, konaklama ve şehir içi ulaşım giderini kapsar. Sadece geceleme yapılması durumunda geçerlidir ve gecelik bazda hesaplanır. Belge karşılığı gerçekleşen maliyet veya sabit tutarlar bazında kullanılabilir. Kamu personelinin harcirahı gerçek giderler üzerinden hesaplanır. Birim fiyatlar, projenin imzalandığı tarihteki, AB tarafından belirlenen azami tutarlardan yüksek olamaz. (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_di ems/index_en.htm)

47 Harcamaların uygunluğu: 3. Ekipman ve malzemeler Satın alımlarda hibe sözleşmesinin Ek IV ünde tanımlanan kurallara uyulması gerekmektedir. Ayrıca kullanımınız için gerekli ihale dosyaları sizlere verilmiştir. Bütçede yer almalı ve birim fiyatları piyasa rayicinde olmalıdır.

48 Harcamaların uygunluğu: 4. Yerel Ofis Sadece hibe projesinin uygulanması için özel olarak açılan mekan (ofis, eğitim tesisi gibi) giderleri için kullanılabilir. Faydalanıcının (ve ortaklarının) hali hazırda kullandıkları merkezi ofislerine ilişkin masraflar bu başlıktan karşılanamaz.

49 Harcamaların uygunluğu: 5. Diğer giderler, hizmetler 6. Diğer Satın alma kuralları doğrultusunda satın alınan hizmet / yapım işi maliyetlerini kapsar (Yayınlar, çeviriler, toplantılar, konferanslar, kültürel etkinlikler, bina inşaat ve tadilat işleri, denetim giderleri, kontrolörlük hizmeti, vb.). Proje personeline maaş / ücret ödemeleri bu başlıklardan karşılanamaz.

50 Harcamaların uygunluğu: 8. Yedek akçe Bütçenin hazırlanması sırasında öngörülemeyen ancak projenin uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan giderleri karşılamak üzere, önceden MFİB ve EUD onayının alınması şartıyla, kullanılabilecektir.

51 Harcamaların uygunluğu: 10. İdari giderler Kullanım, projenin nihai uygun bulunan doğrudan giderleri toplamının %7 sini aşmamalıdır. Kullanım yeri, bütçedeki doğrudan giderler kapsamında bütçelendirilmemiş olmalıdır. Başvuru sahibi/ortaklarının, proje için yaptıkları; ağırlama, ulaşım, konaklama, iletişim vb masraflar bu kalemden karşılanabilir. İdari giderlerin uygunluğuna ilişkin ayrıntılı bilgi: MFİB web sitesinde Kaynaklar bölümünde yer alan referans dokümanlardan edinilebilir.

52 Uygun olmayan giderler Ayni katkılar Borçlar ve borçlarla ilgili masraflar, Gelecekte oluşabilecek zararlara karşı ayrılan karşılıklar, Faiz borçları, Hâlihazırda başka bir proje kapsamında finanse edilen maliyetler, Arazi ve binaların satın alınması; Döviz kuru dönüşüm masrafları, Vergiler, HF ve ortakları tarafından geri alınmasının mümkün olmadığı kanıtlanan KDV hariç. Üçüncü taraflara verilen krediler. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önceki harcamalar (başvurunun hazırlanması için HF nin yapmış olduğu harcamalar dahil)

53 Hesap hareketleri HF ve ortaklarının proje hesabından sadece projede yer alan giderlere ilişkin proje personeli, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler gibi kişilere transfer yapabilir. Bütün ödemler proje hesabından başka bir banka hesabınaa transfer şeklinde gerçekleştirilmeli, elden ödeme kesinlikle yapılmamalıdır.

54 Döviz kurları Proje giderlerinin beyanı (mali rapor) Euro bazında yapılmalıdır. Harcamanın TL (veya Euro dışında herhangi bir başka para birimi) cinsinden gerçekleştirilmesi ve ödenmesi durumunda, kullanılması gereken kur;

55 Dokümantasyon; - Teknik - Mali

56 Proje Faaliyeti Anket / Araştırmalar Yayınlar Seminerler, konferanslar, çalışma toplantıları Eğitim Teknik Dokümantasyon Örnek anketler Raporlar Örnek Doküman Yayınların suretleri (kitaplar, haber yazıları, kitapçıklar, posterler vs.) Program / gündem Sunumlar / konferans raporları listesi Bildiriler Katılımcılar listesi Konuşmacılar listesi Tutanaklar (olması halinde) Gazete kupürleri, fotoğraflar Geri bildirim soru formları (olması halinde) Çalışma ziyaretleri Çalışma ziyareti raporu Uzmanlar Eğitim eğitim modüllerinin detaylı tanımı, ders başına eğitim saati, yöntemler, vs Eğitim çizelgesi Katılımcı listesi/katılım föyleri Eğitimci listesi Geri besleme soru formları Eğitim değerlendirme raporu Zaman çizelgeleri (her gün için açıklamalı) Görev sonucu elde edilen çıktılar Faaliyet raporları Uzman CV leri

57 Mali Dokümantasyon - Tüm Harcamalar için Satın almanın gerçekleştiğine ilişkin kanıt (fatura, fiş gibi) Ödemenin yapıldığına ilişkin kanıt (makbuz, dekont gibi) Onaylı raporlar, seminerler, konferanslar ve eğitim kurslarına katılım kanıtı gibi hizmetlerin ifasına ilişkin kanıt Muhasebe kaydı (muhasebe defterleri, bordro hesapları, demirbaş kayıtları ve diğer ilgili muhasebe bilgileri gibi)

58 Mali Dokümantasyon 1. İnsan Kaynakaları İş sözleşmeleri Özgeçmişler Personel ve bordro kayıtları Ücret pusulaları Bu başlıkta listelenen tüm personel için; aylık zaman çizelgeleri (uzman ve hibe faydalanıcısı tarafından imzalı) Ücretlerin ödendiğine dair dekont / makbuzlar Harcırah tahakkukuna ilişkin kanıtlar (harcirah bildirim)

59 BORDRO Hibe Faydalanıcısına İlişkin Bilgiler Hibe Faydalanıcısı Sözleşme No. Ait Olduğu Dönem Proje Personel Bilgileri Adı Soyadı T.C. Kimlik No Çalıştığı Kurum ve Görevi Tlf. No. Adresi ÜCRET BORDROSU (Projede Görevli Diğer Personel İçin) Hibe Faydalanıcısına İlişkin Bilgiler Hibe Faydalanıcısı Sözleşme No. Ait Olduğu Dönem Proje Personel Bilgileri Adı Soyadı T.C. Kimlik No. Sosyal Güvenlik No. Tlf. No. Adresi Tahakkuk Bilgileri İstihdam Şekli (Tam/Yarı Zamanlı) Birim Ücreti (Günlük / Saatlik- TL) ÜCRET BORDROSU (Projede Sigortalı Çalışanlar İçin) Tahakkuk Bilgileri İstihdam Şekli (Tam/Yarı Zamanlı) Birim Ücreti (Günlük / Saatlik) Çalışılan Gün/Saat TOPLAM ÜCRET TAHAKKUKU (İşçi+İşveren Maliyeti) 0,00 0 0,00 Çalışılan Gün/Saat TOPLAM ÜCRET TAHAKKUKU (İşçi+İşveren Maliyeti) İŞVEREN MALİYETİ (TL) AÇIKLAMALAR ORAN (%) TUTAR (TL) İşveren Sigorta Primi % ,5 0,00 İşveren İşsizlik Sigortası Primi % 2 2 0,00 BRÜT ÜCRET TOPLAMI 0,00 AÇIKLAMALAR ORAN(%) TUTAR (TL) BRÜT ÜCRET 0,00 Gelir Vergisi % ,00 Damga Vergisi % ,00 VERGİ KESİNTİ TOPLAMI 0,00 NET ÜCRET 0,00 Proje Personeli: İŞÇİ MALİYETİ (TL) Proje Sorumlusu (Onay Makamı): İŞÇİ MALİYETİ (TL) AÇIKLAMALAR ORAN (%) TUTAR (TL) BRÜT ÜCRET 0,00 İşçi Sigorta Primi % ,00 İşçi İşsizlik Sigortası Primi %1 1 0,00 SİGORTA KESİNTİ TOPLAMI 0,00 Gelir Vergisi Matrahı 0,00 Gelir Vergisi % ,00 Asgari Geçim İndirimi 0,00 Damga Vergisi %06 0,6 0,00 VERGİ KESİNTİ TOPLAMI 0,00 KESİNTİLER TOPLAMI 0,00 NET ÜCRET 0,00 Adı Soyadı :... Adı Soyadı :... Proje Personeli: Proje Sorumlusu (Onay Makamı): Tarih :... Tarih :... İmzası :... İmzası :... Adı Soyadı :... Adı Soyadı :... Tarih :... Tarih :... İmzası :... İmzası :...

60 Mali Dokümantasyon 2. Seyahat Toplu Taşım: Seyahat Biletleri (uçak kullanılması durumunda ek olarak biniş kartları) Kiralama: Tedarikçi faturası ve katedilen mesafeyi de gösteren Yakıt bildirim çizelgesi, Araba: Yakıt ve benzin giderleri için katedilen mesafeye ilişkin yakıt bildirim çizelgesi, kullanılan araçların ortalama yakıt tüketimi, yakıt gider belgeleri

61 Mali Dokümantasyon Alt sözleşmelerle mal, hizmet veya yapım işleri alımı İhale dokümanları, teklif sahiplerinin teklifleri ve değerlendirme raporları gibi satın alma prosedürlerine ilişkin kanıtlar Sözleşmeler ve sipariş formları gibi taahhüt kanıtları Tedarikçilerin irsaliyeleri gibi malların teslim alındığında dair kanıt Kabul belgeleri gibi işlerin tamamlandığına dair kanıt Menşe şahadetnamesi veya Yeminli Beyanlı Yerli Üretim Belgesi

62 Raporlama

63 Raporlama Yönetim ve karar vermeye ilişkin olarak; bilginin sistematik olarak toplanması, analizi ve kullanımıdır. Önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda; mevcut gerçekleşmelerin, planlanan / beklenen bazında takip edilmesidir. Proje uygulamasındaki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarabilmeli, proje yöneticilerinin uygulamadaki sorunlarla başa çıkabilmesine, çözüm alternatiflerini değerlendirmesine, ve proje performansının artırılmasına yönelik olarak değişen şartlara uyum sağlamasına olanak sağlamalıdır.

64 Önemli Tavsiyeler Proje başlangıcında ortaklarınızla aşağıdaki hususlarda anlaşın: Herbir ortağın raporlamadaki sorumlulukları ve rapor verme tarihleri, Ortaklar tarafından kullanılacak rapor formatları Dokümanların toplanması ve saklanması Raporlamayı idari rutininizin bir parçası haline getirin, Proje faaliyetleri konusunda ABB yi sürekli bilgilendirin, Raporlarınızı kolay okunur şekilde hazırlayın, önemli konular üzerine odaklanın, Raporlarınızı zamanında gönderin!

65 HF tarafından hazırlanacak raporlar İlerleme Raporu (Her 4 ayda bir) Ara rapor: Teknik rapor Mali rapor Nihai rapor Teknik rapor Mali rapor Model mali rapor Ödeme talebi Harcama doğrulama raporu,

66 Teknik ve Mali Raporlar Teknik raporlar, proje faaliyetlerinin uygulanması, proje yönetimi, ortakların katılımı, başlıca paydaşlarla ilişkiler (yerel makamlar), görünürlük, satınalma ve performans göstergeleri bazında ilerleme, projenin genel değerlendirmesini içerir. Bu raporlar aynı zamanda teknik uygulamadan sorumlu ABB nin, projenin hedeflerine ulaşma performansını ölçmesine yardımcı olur. Raporlar İngilizce hazırlanmalıdır. Mali raporlar ise, raporun kapsadığı dönemde gerçekleşen proje harcamalarını ve bu harcamaların dayandığı verileri kapsar.

67 HF tarafından hazırlanacak raporlar Rapor türü Raporlama dönemi İçerik 4 aylık ilerleme raporu Proje süresince her 4 ayda bir 1 ay içinde Projedeki ilerlemeye ilişkin bilgiler ve sonraki 4 aylık dönem için planlanan faaliyetler Ara rapor Nihai rapor Proje süresi 12 aydan az Proje süresi 12 aydan fazla ise Harcama doğrulama raporu Gerekli değildir. (Bu programda yok) Orta dönemde (Ön ödemenin %70 i harcandığında) Proje süresinin sonunda 1 ay içinde Proje süresinin sonunda nihai rapor ekinde - Teknik rapor + Mali rapor + YMM raporu+ 2.ödeme talebi Teknik rapor + Mali rapor + Tüm destekleyici dokumanlar (teknik ve mali) + Nihai ödeme talebi Doğrulama raporu şartnamesi YMM onaylı harcama doğrulama raporu

68 Ödemeler (Örnek) Toplam Bütçe: Hibe (%90): Öngörülen ödeme şekli ve zamanı İlk ön ödeme (avans) Hibe nin %30 u, imzadan sonraki 45 gün içinde Tahmini 2. Avans (ara ödeme) Azami (%50) İlk ön ödemenin asgari %70 inin harcanması/ Ara raporun onaylanmasından sonraki 45 gün içinde Tahmini nihai ödeme Azami Nihai raporun onaylanmasından sonraki 45 gün içinde

69 Nihai Rapor Kontrol listesi Başarılar dileriz..

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu*

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu* ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu* Avrupa Birliği Bakanlığı Program Yapısı Proje Ana Dokümanı İletişim Şablonlar Proje Yürütme Dosyalama Temel Mali

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1-

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİ Soru 1: İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı

Detaylı

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International TEBRİKLER!!! Hibe Faydalanıcıları a a için Hibe Projesi Uygulama, İzleme ve Satın Alma Eğitimi 04-08 08 Aralık 2006 11-1515 Aralık 2006 Tanışma Sizi tanıyalım Hoşgeldiniz!!! Proje / İş tecrübeniz / Varsa

Detaylı

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS 2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS KAYNAK 1 Sözleşmede iş günü olarak ayrıca belirtilmeyen sürelerin hesabı nasıl yapılacaktır? 2 Proje

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı İÇERİK 1- Program Tanıtımı 2- İDB uzmanları ve proje sorumlulukları 3- Proje uygulama

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı