IMPROVING AIR QUALITY MANAGEMENT IN METROPOLITAN CITIES IN TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMPROVING AIR QUALITY MANAGEMENT IN METROPOLITAN CITIES IN TURKEY"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKġEHĠRLERDE HAVA KALĠTESĠ YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ IMPROVING AIR QUALITY MANAGEMENT IN METROPOLITAN CITIES IN TURKEY EVRĠM DOĞAN Uzman-Çevre Y. Müh. (Expert-M.Sc. Env. Eng.) Hava Yönetimi Dairesi BĢk. (Air Management Department) 09 ġubat 2010-ANKARA

2 SUNUM ĠÇERĠĞĠ/CONTENT 1. Projenin Amacı 2. Projenin Hedefleri 3. Proje ile ilgili Genel Bilgi 4. Projenin Beklenen Sonuçları & Aktiviteler 1. Project Purpose 2. Project Objectives 3. General Project Information 4. Expected Results & Activities

3 1. PROJENĠN AMACI 1. PROJECT PURPOSE ülkemizin AB Hava Kalitesi Direktiflerinin uygulanması konusunda desteklenmesi, uygun hava kalitesi yönetimi ve eylem planlarının geliştirilmesinin sağlanması ve hava kalitesinin değerlendirilerek hava kalitesinin iyileştirilmesi için merkez ve yerel yönetimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi için ileriye dönük eylem planları ve politikaların geliştirilmesi konusunda teknik destek verilmesi ve paydaşların ve halkın bilinç düzeyinin arttırılması. to assist the Turkish government in the implementation of the EU Air Quality Directives, strengthening the capacity of the central and local authorities to improve air quality by assessing the air pollution and develop adequate air quality management and action plans, to raise awareness of shareholders, including the public and to define recommendations for future action plans and policies.

4

5 2. PROJENĠN HEDEFLERĠ 2. PROJECT OBJECTIVES Konya gibi büyükşehirlerde hava kirliliği durumlarının sonuçlarını içeren bu projenin yürütülmesi ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda ülkemize destek sağlanması, hava kalitesinin değerlendirilmesi, hava kalitesinin yönetimi ve hava kalitesi konularında halkın ve paydaşların bilgilendirilmesi, projede kazanılan bilgi ve tecrübenin aktif olarak ulusal ve yerel kurum/kuruluşlarla paylaşılması. to assist the Turkish government with the implementation of the acquis by conducting a project dealing with the consequences of severe air pollution situations in the metropolitan city of Konya, air quality assessment, air quality management and informing the public and shareholders on the air quality issues, to disseminate actively experiences and knowledge to other parts of the national and local governmental organizations.

6 3. PROJE ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠ 3. GENERAL PROJECT INFORMATION Projedeki Rolü Destekleyen Kurum (Hollanda tarafı) Desteklenen Kurum (Türkiye tarafı) Yararlanıcı/Ortaklar Kurum/Kuruluşun Adı Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü (RIVM) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Paydaşlar Yerel kurum/kuruluşlar Proje Bütçesi Proje Süresi 2 yıl ( ) Role NL partner Counterpart(s) Beneficiary Stakeholders Name of Institution National Institute of Public Health and Environment (RIVM) Ministry of Environment and Forestry (MoEF) General Directorate of Environmental Management Ministry of Environment and Forestry (MoEF) General Directorate of Environmental Management Konya Provincial Directorate of MoEF Konya Metropolitan Municipality Local authorities/institutions in Konya Budget Period 2 years ( )

7 4. PROJENĠN BEKLENEN SONUÇLARI & AKTĠVĠTELER 4. EXPECTED RESULTS & ACTIVITIES 1. Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi Mevcut hava kalitesi bilgisi ve mevcut ilgili kaynakların envanterlerinin analizine göre mevcut hava kalitesi durumunun tespit edilmesi. Hava kalitesi konusunda yeterli bilginin olmadığı yerlerde hava kalitesi durumunu tespit etmek için pasif örnekleme tekniği ile gerekli bilginin toplanması. Mevcut altyapı ve teknik kapasitenin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için ihtiyaçların belirlenmesi. 1. Air Quality Assessment Description of the current air pollution situation based on the analysis of the available air quality information and inventories of current relevant sources. Collection of data by passive sampling to describe the air quality situation where there is no sufficient data on air quality. Evaluation of the available infrastructure and technical capacity and its needs for improvement.

8

9

10

11 4. PROJENĠN BEKLENEN SONUÇLARI & AKTĠVĠTELER 4. EXPECTED RESULTS & ACTIVITIES 2. Hava Kalitesi Yönetimi Çevre konusunda ulusal ve yerel otoritelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi için destek sağlanması. Yerel otoritenin hava kalitesi yönetimini geliştirmesi için rehberlerin hazırlanması. Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve gelecekteki problemlerin önlenmesi için yönetim ve eylem planlarının hazırlanması. Hem hava kirliliği durumunun değerlendirilmesi, hem de yerelde ve Hollanda da eylem planlarının geliştirilmesi ve seçilmesi konusunda eğitim. 2. Air Quality Management Recommendations for strengthening the institutional capacities of national and local authorities in the field of environment Preparation of guidelines for improving management of local authority Preparation of management & action plans for improving air quality and prevent future problems Training on both the assessment of air pollution situation and selection and development of action plans locally and in the Netherlands

12

13

14 4. PROJENĠN BEKLENEN SONUÇLARI 4. EXPECTED RESULTS OF THE PROJECT 3. Halkın farkındalığının arttırılması ve eğitim Hava kalitesi konusunda çalışan paydaşlar arasında koordinasyon ve işbirliği için gerekli platformun oluşturulması. Hava Kalitesi Direktiflerinin uygulanması için ulusal ve yerel uzman eğiticilerin eğitilmesi. Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin pratikte uygulanması ile ilgili konuların paylaşılabilmesi için çalıştayların düzenlenmesi. 3. Public awareness and education Platform for coordination and cooperation among stakeholder in the area Training of trainers as national and local experts for the implementation of the AQFD Workshops for dissemination of issues dealing with the practical implementation of BAQAM

15

16 4. PROJENĠN BEKLENEN SONUÇLARI 4. EXPECTED RESULTS OF THE PROJECT 3. Halkın farkındalığının arttırılması ve eğitim Hem aktif (halka bilgi sunulması), hem de pasif olarak (talep olduğunda bilgi sağlanması) şehirlerde yaşayan halka hava kalitesi yönetimi ile ilgili bilgi sunulması amacıyla broşür ve web sitesi gibi araçların geliştirilmesi. Hava kirliliği ve hava kirliliğinin yaşlılar üzerindeki olumsuz sağlık etkileri arasındaki ilişki ile ilgili bilinç düzeyinin arttırılması için büyükşehirlerde hava kalitesi ile ilgili aktivitelerin yapılması. Çocuklar ve yaşlılar gibi özellikle hassas grupların farkındalığının arttırılması için büyükşehirlerde hava kalitesi ile ilgili aktivitelerin yapılması. Hava kalitesi yönetiminin kontrolü ve eylem planları için gelecek stratejilere yönelik çalıştayların düzenlenmesi. 3. Public awareness and education Instruments for providing information about air quality management in the cities to the public both actively (bringing information to the public) and passively (providing information on request), among other website and brochures. Activities for enhancing the level of knowledge on the relationship between air pollution and it s negative health impact Activities to improve the awareness of particularly sensitive subpopulations such as children and old people on air quality in metropolitan cities Workshop on future strategies for air quality management control and action plans.

17 Yarının havası bugünden oluşturulur. The quality of air for tomorrow is improved today.

18 Exhaust gases from cars, particulates from coal, consequently, bad quality of air invites illnesses Hava, insan ve çevre sağlığı için vazgeçilmezdir. A clean air supply is essential to our own health and that of the environment. Egzozun dumanı, kömürün isi, Hastalık çağırır, havanın pisi

19 TEŞEKKÜR EDERİM THANK YOU Tel:

20 PROJENĠN ANA AKTĠVĠTELERĠ MAIN ACTIVITIES OF PROJECT PLANLANAN ANA AKTĠVĠTELER Mevcut hava kalitesi durumunun tespit edilmesi. Hava kalitesi konusunda yeterli bilginin olmadığı yerlerde pasif örnekleme tekniği ile gerekli bilginin toplanması. Yerel otoritenin hava kalitesi yönetimini geliştirmesi için rehberlerin hazırlanması. Yönetim ve eylem planlarının hazırlanması. Çalıştayların düzenlenmesi. Halkın farkındalığının arttırılması ve eğitim. MAIN ACTIVITIES PLANNED Description of the current air pollution situation. Collection of data by passive sampling to describe the air quality situation where there is no sufficient data on air quality. Preparation of guidelines for improving air quality management of local authority. Preparation of management & action plans. Organizing workshops for dissemination of issues. Increasing public awareness and education.

21 PROJENĠN YÜRÜTÜLMESĠ PROJECT ORGANIZATION Proje Takımı/ Project Team Proje Yönlendirme Komitesi/ Project Advisory Committee Proje Destekleyici Takımı/ Project Support Team Hava Kalitesi Değerlendirme ÇalıĢma Grubu/ Workgroup on Air Quality Assessment Yönetim ve Eylem Planları ÇalıĢma Grubu/ Workgroup on Management and Action plans ĠletiĢim ve Eğitim ÇalıĢma Grubu/ Workgroup on Communication and Education

22 PROJE YÜRÜTÜLMESĠ PROJECT ORGANIZATION Proje Takımı RIVM proje lideri Henk Bloemen Çevre ve Orman Bakanlığı proje lideri muadili Prof. Dr. Lütfi AKÇA Hava Kalitesi Değerlendirme ÇalıĢma Grubunun BaĢkanı HYD BAġKANLIĞI & Belediye??? Hava Kalitesi Yönetim ve Eylem Planları ÇalıĢma Grubunun BaĢkanı? Ġl Müd.-Belediye ĠletiĢim ÇalıĢma Grubunun BaĢkanı? Belediye-Ġl Müd. Project Team RIVM project leader Henk Bloemen MoEF project leader Prof. Dr. Lütfi AKÇA Chair of Working Group on Air Quality Assessment MoEF-Air Management Department & Miunicipality??? Chair of Working Group on Management and Action plans? Provincial Directorate-Municipality Chair of working Group on Communication and Education? Municipality-Provincial Directorate

23 ÇALIġMA GRUPLARI WORKING GROUPS 1. HAVA KALĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġMA GRUBU/ WORKING GROUP ON AIR QUALITY ASSESSMENT Görev: Hava kirliliği durumunun değerlendirilmesi (hava kirliliği seviyeleri ve emisyon kaynakları dahil) Task: definition of current air quality situation in Konya (including all sources of pollution and emission inventory) Çevre ve Orman Bakanlığı/Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı (Başkan) MoEF-Air Management Dep. (Chair) Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü (RIVM) (Başkan) RIVM (Chair) ÇOB/Çevre Referans Laboratuarı MoEF/Environmental reference Laboratory Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Konya Provincial Directorate of MoEF Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Metropolitan Municipality Yerel yönetimdeki ilgili paydaşlar Stakeholders of local authorities İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, Sanayi Odası. Üniversite, ile oluşturulan ekip tarafından yürütülecektir. Provincial Health Directorate Provincial Industry and Trade Directorate Other municipalities in the province Industry Chamber.. Universities Bu çalışma grubunda yer alan Türk meslektaşlar, RIVM ve/veya Hollanda daki bir veya iki büyükşehirdeki hava kirliliğinin değerlendirilmesi konusunda çalışan uzmanlar tarafından ilgili konularda etkin bir şekilde eğitilecek ve aktif olarak destek alacaktır. This WG will be trained by the Dutch experts on air quality assessment issues.

24 ÇALIġMA GRUPLARI WORKING GROUPS 2. YÖNETĠM VE EYLEM PLANLARI ÇALIġMA GRUBU/ WORKING GROUP ON MANAGEMENT AND ACTION PLANS Görev: Hava kalitesi yönetimi ve eylem planlarının geliştirilmesi (kabul edilebilir planların geliştirilmesi) Task: Development of air quality management and action plans (feasible ones) Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü (RIVM) (Başkan) RIVM (Chair) Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (Yerel Başkan& Yerel Eş Başkan?) Konya Provincial Directorate? Konya Büyükşehir Belediyesi (Yerel Başkan & Yerel Eş Başkan?) Konya Metropolitan Municipality? ÇOB/Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı MoEF-Air Management Dep. Yerel yönetimdeki ilgili paydaşlar Stakeholders of local authorities İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, Sanayi Odası Üniversite Provincial Health Directorate Other municipalities in the province Industry Chamber. Universities ile oluşturulan çalışma grubu tarafından yürütülecektir. Bu çalışma grubu, Hollandalı iletişim uzmanı ve NSL nin (hava kalitesinin iyileştirilmesi için Hollanda programı-geliştirme ve eylem planları dâhil) üye kuruluşları uzmanları tarafından aktif olarak desteklenecektir. This WG will be assisted by the Dutch experts actively on management and action plans.

25 ÇALIġMA GRUPLARI WORKING GROUPS 3. ĠLETĠġĠM VE EĞĠTĠM ÇALIġMA GRUBU / WORKING GROUP ON COMMUNICATION AND EDUCATION Görev: halkın desteği ile birlikte halkın ve paydaşların bilgilendirilmesi için projenin ve diğer ilgili projelerin aktiviteleri ile hava kirliliği problemi arasındaki ilişki (temel olarak hava kalitesi yönetim ve eylem planlarının geliştirilmesi) konusunda iletişimi sağlamak, (dosyalar, web sitesi, diğer) materyal üretmek Task: to inform the public and stakeholders of the project and raise public awareness using materials (web site, local media, brochures etc) Konya Büyükşehir Belediyesi (Başkan?) Konya Metropolitan Municipality (Chair?) Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (Başkan?) Konya Provincial Directorate (Chair?) ÇOB/Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı MoEF-Air Management Dep. Yerel yönetimdeki ilgili paydaşlar Stakeholders of local authorities İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Merkez İlçe Belediyeleri, STK lar Üniversite, Yerel basın ile oluşturulan çalışma grubu tarafından yürütülecektir. Provincial Education Directorate Provincial Health Directorate Other municipalities in the province NGOs Universities Local media Bu çalışma grubunun başkanı, her üç ayda bir proje takımına direk rapor verecektir. The Chair of this WG will report to the project team in every 3 months.

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS:

DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS: KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ SÜRES : 23 Temmuz 2013 den itibaren 24 ay BÜTÇES : 2.915.900 Avro KAYNA I: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin eş finansmanı ile yürütülmektedir.

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

Research Institute for Managing Sustainability. Yönetimsel Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü. WU Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi

Research Institute for Managing Sustainability. Yönetimsel Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü. WU Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Research Institute for Managing Sustainability Yönetimsel Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü WU Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi İnternet sayfamız www.sustainability.eu da bulabileceğiniz bilgiler:

Detaylı

Regional Environmental Network for Accession (RENA)

Regional Environmental Network for Accession (RENA) The European Union s Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Regional Environmental Network for Accession (RENA) NATIONAL RECAP CLIMATE SEMINAR OPPORTUNITIES, BENEFITS AND CHALLENGES OF EU TURKEY

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE 1 2 AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Sivil Toplum Müzeler Hibe Programı (ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE - EuropeAid/130081/D/ACT/TR) Sözleşme No: TR0803.02-02/23 EU-Turkey Intercultural Dialogue:

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/0327.21.02-01. Ankara, 8 Nisan 2015

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/0327.21.02-01. Ankara, 8 Nisan 2015 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/0327.21.02-01 Ankara, 8 Nisan 2015 Konsorsiyumun Oluşumu Proje yönetimi Mükemmel teknik ve bilimsel

Detaylı

Bodrum Yat Üretimi İş Kümesi için Yol Haritası A Roadmap for Bodrum Yacht Building Cluster. Kitapçık Leaflet

Bodrum Yat Üretimi İş Kümesi için Yol Haritası A Roadmap for Bodrum Yacht Building Cluster. Kitapçık Leaflet Bodrum Yat Üretimi İş Kümesi için Yol Haritası A Roadmap for Bodrum Yacht Building Cluster Kitapçık Leaflet 06 Bodrum Yat Üretimi İş Kümesi için Yol Haritası 2 Bodrum Yat Üretimi İş Kümesi için Yol Haritası

Detaylı

Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5

Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5 Marmara Bölgesi Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5 1 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay T.C. Tarım ve Köyişleri

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

SU VE SAĞLIK TR 04 IB EN 04

SU VE SAĞLIK TR 04 IB EN 04 SU VE SAĞLIK Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Su alanındaki Mevzuatın Uyumlaştırılması ve Uygulanmasında Sağlık Bakanlığının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi TR 04 IB EN 04 Twinning Project for Strengthening

Detaylı

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi (RACE), Projesi

Detaylı

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM / İSTANBUL Date / Tarih : 29-31 Mayıs

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK Sayfa 6 da. Sayfa 2 de. İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi. Directorate General of Migration Management held a meeting with provincial directorates. Göç İdaresinden Sorumlu Vali Yardımcıları

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burslar 2014 Çağrısı Ülkesine Geri Dönüş (Reintegration) Paneli Hakem Değerlendirme Raporları Analizi İçindekiler

Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burslar 2014 Çağrısı Ülkesine Geri Dönüş (Reintegration) Paneli Hakem Değerlendirme Raporları Analizi İçindekiler Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burslar 2014 Çağrısı Ülkesine Geri Dönüş (Reintegration) Paneli Hakem Değerlendirme Raporları Analizi İçindekiler 1. Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslar 2015 Yılı Çağrısı...

Detaylı