YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Programın İngilizce INDUSTRIAL ENGINEERING PROGRAM Program Türü Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Dersin Kodu FBE501 MÜHENDISLIK MATEMATIĞI İngilizce ENGINEERING MATHEMATICS Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler. İngilizce İçeriği: Algebraic equations: matrices and determinants, linear systems, nonlinear equations and systems, numerical methods; ordinary differential equations (ODEs): first order ODEs, second order ODEs, higher order ODEs, series solution of ODEs, Laplace transforms, systems of ODEs, numerical methods: initial value problems, boundary value problems; partial differential equations (PDEs): method of characteristics, similarity solutions (combination of variables), separation of variables, integral transform, Laplace Transforms, Fourier Transforms, numerical methods. 1) Richard L. Burden, Numerical Analysis, Brooksicole 2) Melvin J. Maron, Numerical Analysis, Macmillan Publishing Dersin Kodu İngilizce ENM501 MÜHENDISLIK EKONOMISI VE SERMAYE YATIRIM ANALIZI ENGINEERING ECONOMICS AND CAPITAL INVESTMENT ANALYSIS

2 Türkçe İçeriği: Faiz, paranın zaman değeri, enflasyon, vergi, yıllık bileşik, cebirsel ilişkiler ve çözüm prosedürleri, kesikli ve periyodik birleştirme, sürekli birleştirme, denklik, sermaye bütçeleme, net bugünkü değer analizi, getiri analizi iç verim oranı, geri ödeme süresi analizi, kazanç yatırım alternatifleri, çok atfedilen kararları ile ilgili belirsizlik ile ilgili enflasyon ve fiyat değişiklikleri ile ilgili nakit akımlarının gelişmekte olan ekipman yenileme ve emeklilik, amortisman ve vergi arasında seçim-maliyet oranı analizi, İngilizce İçeriği: Interest, the time value of money, inflation, taxes; annual compounding, algebraic relationships and solution procedures, discrete and periodic compounding, continuous compounding, equivalence, capital budgeting, net present value analysis, internal rate of return analysis, payback period analysis, benefit-cost ratio analysis, choosing among investment alternatives, equipment replacement and retirement, depreciation and taxes, developing cash flows, dealing with inflation and price changes, dealing with uncertainty, dealing with multi attributed decisions. 1) Park,C.S.,Sharp-Bette,GP., Advanced Engineering Economics, John Wiley and Sons,Inc.,1990 2) Steiner,HM., Engineering Economic Principles, McGraw Hill, ) EngineeringEconomic Analysis Eighth Edition Donald G. Newnan Jerome P. Lavelle Ted G. Eschenbach Dersin Kodu ENM502 İLERI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İngilizce ADVACED OPERATIONS RESEARCH Türkçe İçeriği: Model ve teknikleri, lineer programlama, grafik çözüm, simplex yöntemi,büyük M ve iki faz yöntemleri, dualite ve duyarlılık analizleri, ulaştırma,atama ve gezgin satıcı modelleri ve çözüm teknikleri, parametrik programlama, doğrusal olmayan programlama, Dinamik programlama. İngilizce İçeriği: Models and techniques, linear programming, graphical solution, simplex method, big M and two phase methods, duality and sensitivity analysis, transportation, assignment and traveling salesman problem and solution techniques, parametric programming, nonlinear programming, dynamic programming. 1) Multicriteria decision Making, The Analytic Hierarchy Process, Thomas L. Saaty. 2) Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa, ) Yöneylem Araştırması, Nalan Cinemre, İstanbul, 2002.

3 Dersin Kodu ENM503 İSTATISTIKSEL DENEY TASARIMI VE ANALIZI İngilizce STATISTICAL EXPERIMENTAL DESIGN AND ANALYSIS Türkçe İçeriği: Farklı Gurupların Ortalamalarının ve Varyanslarının kıyaslanması, z-testi, t- testi, ANOVA tabloları, Faktör Analizleri, Bloklama, Latin Kareleri, Regresyon, 2k Faktör Analizi, 3k Faktör Analizi, Olasılık Dağılım Grafikleri, Örnek Sayısının Belirlenmesi, ve Taguchi metodunun teoriği gösterilmektedir. İngilizce İçeriği: Means and Variance comparison of the different groups is z-test, t-test, ANOVA tables, Factor Analysis, blocking, Latin squares, regression, factor analysis 2k, 3k, Factor Analysis, Probability Distribution Patterns, Determination of the number of samples, and the Taguchi method is shown to turn theory. 1) D.C. Douglas, 2009, "Design and Analysis of Experiments", Wiley 2).. 3).. Dersin Kodu ENM504 KARAR VERME TEKNIKLERI İngilizce DECISION MAKING TECHNIQUES Türkçe İçeriği: Kantitatif Analize Giriş, Doğrusal Programlamaya Giriş, Temel Tanimlar, Varsayımlar ve Şekilleri, Doğrusal Programlama Problemlerinin Formule Edilmesi, Doğrusal Programlama Problemlerinin Formule Edilmesi, Doğrusal Programlama Problemlerinin Grafik Yöntemle Çözümü ve Duyarlılık Analizi, Simpleks Yöntem ve Büyük M Metodu, Simpleks Tablonun Ekonomik Yorumu,Duyarlılık Analizi ve Dual problemlerin Ekonomik Yorumu,Yarıyıliçi Sınavı Bilgisayar Uygulamaları, Ulaştırma Modelleri: Giriş, Dengeli ve Dengesiz Ulaştırma Modelleri, Başlangıç Çözümün Geliştirilmesi, Ulaştırma Modelleri Çözüm Teknikleri, Atama ve Aktarma Modelleri, Karar Teorisi, Belirlilik Halinde Karar Verme, Risk Halinde Karar Verme, Belirsizlik Halinde Karar Verme, Dinamik Programlama, Proje Sunumları, Proje Sunumları İngilizce İçeriği: Introduction to Quantitive Analysis(QA), Introduction to Lineer Programming (LP), Basic Definitions and Assumptions of LP, The Forms of LP, Formulating LP Problems, Formulating LP Problems, The

4 Graphical Solution of LP and Sensivity Analysis, The Simplex Method, the Big M Method, Economic Interpretation of Simplex Table, Economic Interpretation of Simplex Table, Sensivity Analysis, Economic Interpretation of the Dual Problem, Midterm Exam Computer Appplication,Transportation Models: Introduction to Transportation Models, Balanced and Unbalanced Transportation Models, Improved Starting Solution of Transportation Problems,Solution Techniques of Transportation Models, Assignment and Transshipment Models, Decision Theory: Decision Making Under Certainty,Decision Making Under Risk, Decision Making Under Uncertainty,Dynamic Programming,Presentation of Projects, Presentation of Projects 1) HILLIER, F.S. ve LIEBERMAN, G.J. (1995), Introduction to Mathematical Programming, McGraw-Hill. 2) TAHA, H. (1997), Operations Research, Sixth Edition, Prentice Hall. 3) WINSTON, W.L. (1994), Operations Research, Second Edition, PWS-KENT Publishing Company, Boston. 4) HALLAÇ, O. (1991), Kantitatif Karar Verme Teknikleri, 3. Baskı, Evrim Basın Yayım Dağıtım, İstanbul. Dersin Kodu ENM505 MÜHENDISLIK PROBLEMLERINDE YENI PARADIGMA İngilizce THE NEW PARADIGM FOR ENGINEERING PROBLEMS Türkçe İçeriği: Mühendislik problemlerinin analizi, mühendislik problemlerine bilimsel yaklaşım,mühendislik problemlerinin çözümlerinde yeni paradigmalar, örnek mühendislik problemlerinin analizi, çözüm önerilerinin araştırılması ve tartışılması, sektörel uygulamalar. İngilizce İçeriği: Analysis of engineering problems, scientific approach to engineering problems, solutions to engineering problems, new paradigms, for example analysis of engineering problems, solutions and discussion of research, industrial applications. 1) olger and Blanc, Strategies for Creative Problem Solving, Prentice Hall,1995 2) Engineer's Toolkit, A First Course in Engineering, Benjamin/Cummings,1995 Dersin Kodu İngilizce ENM506 MÜHENDISLIK PROJE YÖNETIMI ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT

5 Türkçe İçeriği: Mühendislik yönetimi, mühendislik fonksiyonlarının organizasyonu, mühendislik projelerinin planlanması, Mühendislik projelerinde kullanılan araç ve teknikler, mühendislik işlerinin ölçümlenmesi, mühendislik proje uygulamaları. İngilizce İçeriği: Engineering management, engineering functions, organization, planning, engineering projects, engineering projects, tools and techniques, measurements of engineering works, engineering, project implementation 1) Project Management, A Managerial Approach, 6th Edition by Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel Jr. John Wiley & Sons; ISBN: ) Dersin Kodu ENM507 PRODUCTION MANAGEMENT İngilizce ÜRETIM YÖNETIMI Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Üretim sistemi ve tipleri, üretim yönetimi kavramı, kuruluş yeri kavramı ve yöntemleri, bitki düzeni kavramı ve yöntemleri, üretim planlama ve kontrol kavramları ve adımlar, teknikleri, toplu üretim planlama model kurma ve çözüm teknikleri, ana üretim programının belirlenmesi tahmin kantitatif satış, tam zamanında üretim sistemi malzeme kavramı, stok kontrol, malzeme ihtiyaç planlaması, hat dengeleme kavram ve yöntemleri, parti büyüklüğü algoritmaları, makine yükleme yöntemleri, iş sıralama yöntemleri, üretim faaliyeti kontrolü, envanter sistemleri, stok kontrol modelleri, fatura, satın alma sistemleri İngilizce İçeriği: Production system and types, production management concept, plant location concept and methods, plant layout concept and methods, production planning and control concepts and steps, quantitative sales forecasting techniques, model building and solution techniques in aggregate production planning, determination of master production schedule, bill of materials concept, stock control, material requirements planning, line balancing concept and methods, lot sizing algorithms, machine loading methods, job sequencing methods, production activity control, inventory systems, stock control models, just in time production system, purchasing systems.

6 1) OPERATIONS MANAGEMENT, 4 th edition Roberta S. Russell and Bernard Taylor, III, Prentice-Hall 2) Dersin Kodu ENM508 KALITE YÖNETIM SISTEMLERI İngilizce QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Türkçe İçeriği: Temel Kavramlar, Kalite Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Kontrol, Toplam Kalite Yönetimi Ve Bileşenleri, Kalite Yönetim Standartları: ISO 9001:2008, Endüstri Standartları: QS 9000, ISO TS 16949:2002 (Otomotiv Endüstrisi), ISM Kodları, HACCP, ISO (Gıda Endüstrisi), Hizmet ve Üretim için Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulumu, Sürekli Geliştirme ve Kalite Teknikleri, Kalite Yönetim Sistemlerinin Takibi, İstatistiksel Süreç Kontrolü, İş Mükemmellik Modelleri İngilizce İçeriği: Introduction and Basic Concepts, Historical Development of Quality Systems, Total Quality Control, Total Quality Management and Components, Quality Management Standards: ISO 9001:2008, Industry Standards: QS 9000, ISO TS 16949:2002 (automotive industry), ISM Codes, HACCP, ISO (food industry), Establishment of Quality Management System for Service and Production Systems, Continuous Improvement and Quality Techniques, Auditing of Quality Management Systems, Statistical Process Control,Business Excellence Model 1) JURAN S QUALTY HAND BOOK 5 TH EDITION, Mc Graw Hill 2) TOTAL QUALITY MANAGEMENT HANDBOOK, JOHN L. HRADESKY, Mc Graw Hill Dersin Kodu ENM509 STRATEJIK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI İngilizce STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Türkçe İçeriği: İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Amaçları ve İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve firma stratejileri ile ilişkileri, Stratejik yönetimde İnsan kaynakları yönetiminin rolü, Stratejik İnsan kaynaklarının planlanması, İnsan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, İşe alınması ve alıştırılması, Performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi,

7 Geliştirilmesi, Disiplin sisteminin kurulması ve uygulanması, ücretlendirilmesi; Kariyer Yönetimi; Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji Kullanımı. İngilizce İçeriği: Development of Human Resource Management, Objectives and Principles of Human Resource Management, Scope and relationships with company strategy, strategic management, human resources management, the role of strategic human resources planning, human resources, finding and selecting, hiring and acclimatization, Performance evaluation, training, development, Discipline the establishment and implementation of the system, pricing, Career Management, International Human Resource Management, Human Resource Management, Use of Technology. 1) Mello, J. A., Strategic Human Resource Management 2) Baron et. al., Strategic Human Resources 3) Cascio, W. A., Costing Human Resources Dersin Kodu ENM 510 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI İngilizce RESEARCH METHODS Türkçe İçeriği: Bilimsel yaklaşım, Varsayımların değerlendirilmesi, araştırma süreci ve uygulama örnekleri, değişkenlerin ölçülme düzeyleri, Veri toplama ve örnekleme teknikleri, kavram ölçümleri, Sorgulayıcı veri analizi araçları, parametrik ve parametrik olmayan istatistik tekniklerinin uygulanması. İngilizce İçeriği: Scientific approach to the evaluation of assumptions, the research process and application examples, variables measuring levels of data collection and sampling techniques, concepts, measurements, Exploratory data analysis tools, the implementation of parametric and non-parametric statistical techniques. 1) Graziano, A. M., & Raulin, M. L. (1997). Research methods: A process of inquiry. New York: Longman. 2) Dersin Kodu İngilizce ENM511 TEKNOLOJI VE İNOVASYON YÖNETIMI TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

8 Türkçe İçeriği: Teknolojinin tanımı, kapsamı ve kavramı; İnovasyon türleri, inovasyon modelleri, statik ve dinamik modeller, teknoloji tahmin yöntemleri, teknoloji elde etme, teknoloji transfer yöntemleri, işletme inovasyon sistemlerinin tasarımı ve yönetimi, Rekabet aracı olarak Teknoloji, Ulusal inovasyon ve Ar-ge yönetimi İngilizce İçeriği: The definition,scope and concept of Technology, innovation types, innovation models, static and dynamic models, technology forecasting methods, technology acquisition, technology transfer methods, systems design and management of business innovation, Technology as a competitive tool, National Innovation and R & D management. 1) Research on Technological Innovation, Management and Policy.. ISSN: Series editor(s): Professor Robert A. Burgelman and Professor Henry Chesbrough 2) Open Innovation General Reference, Dersin Kodu ENM512 TOPLAM ÜRETKEN BAKIM İngilizce TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE Türkçe İçeriği: TPM ile ilgili temel kavramları anlamak İşyerini düzenli hale getirmek için -5S, TPM de 8 Anahtar Stratejiler, Genel Ekipman Verimliliği (OEE) nedir ve nasıl ölçülür, 6 Büyük Zararı anlamak ve kök nedenlerine işaret,, otonom Bakım, Planlı Bakım, Zaman Bazlı Bakım, Duruma Bağlı Bakım, Üretken Bakım, Kestirimci Bakım, Genel TPM Eğitimi, Erken Makine Yönetimi, TPM ile ilgili kalite Girişimleri, TPM yoluyla Genel Kalite performansını geliştirmek, Ofiste TPM, TPM in Çalışanlar üzerinde etkileri, Üretim Süreçleri, Üretim Ekipmanları ve Bakım Maliyetleri, Güvenlik ve TPM, TPM Nasıl Yapılır ve Uygulanır. İngilizce İçeriği: Understanding the basic concepts of TPM - Getting your workplace in order -5S, The 8 Key Strategies in TPM, What is Overall Equipment Effectiveness (OEE) and how to measure it, Understanding the 6 Big Losses and addressing their root causes, Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, Time Based Maintenance, Condition Based Maintenance, Productive Maintenance, Predictive Maintenance, General TPM Training, Early Machine Management, Quality Initiatives Relevant to TPM, To Improve Overall Quality Performance

9 via TPM, Office TPM, Effects of the TPM over Employees, Production Processes, Production Equipment and Maintenance Costs, Safety & TPM, How to implement TPM. 1) TVB UYGULAMASI, BİR JAPON YAKLAŞIMI, MASAJI TAJIRI, FUMIO GOTOH, MC GRAW HILL-KORDSA 2) Total Productive Maintenance, Steven Borris, Reduce or eliminate costly downtime, McGraw-Hill, 2006 Dersin Kodu ENM513 YÖNETIMDE İLERI KONULAR İngilizce ADVANCED TOPICS IN MANAGEMENT Türkçe İçeriği: Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim, Yönetim bilimlerindeki gelişen yeni kavramların analizi, literatür araştırmaları ve vaka analizleri İngilizce İçeriği: Definition of Management; Management Process Basic Features; Businesses Importance Compare with Similar Concepts, Management Science Development of Modern Management Trends, Management Thought and Theory; Comparison and Evaluation; Management System, Management Decision Making, Organizational Structures; Classic Approach to Present Change in Organization Structure, Management sciences, developing new concepts, analysis, literature research and case studies 1) Richard L. Hughes, et al. Leadership:Enhancing the Lessons of Experience (6th ed) 2) John W. Gardner, On Leadership 3) Barbara Kellerman, Bad Leadership Dersin Kodu ENM514 MATEMATIK PROGRAMLAMA İngilizce MATHEMATICAL PROGRAMMING Türkçe İçeriği: Matematik Programlama Türlerinin Tanıtımı, Örnekleri / Lineer Programlamada Dualite Ve Duyarlılık Analizleri / Standart LP Probleminin Matris Tanıtımı /

10 Lineer Programlamada Esaslar / Revize (Düzeltilmiş) Simplex Metodu / Sınırlı Değişkenler / Parçalara Ayırma Algoritması / Parametrik Lineer Programlama / Tamsayılı Programlama-Bazı Uygulamalar / Tamsayılı Programlama Metotları / Kesme Düzlemi Algoritmaları / Dal-Sınır Algoritmaları / Dinamik Programlamanın Elemanları / DP Modellerinin Örnekleri Ve Hesaplama Şekilleri / Lineer Olmayan Programlama. İngilizce İçeriği: Mathematical Programming Species Identification Examples / linear programming duality and sensitivity analysis / Standard LP Problem Identification Matrix / Linear Programming Fundamentals / Revised (Revised) Simplex Method / Limited variables / Disassembly Algorithm / Parametric Linear Programming / Integer Programming-Some Applications / Integer Programming methods / Cutting Plane Algorithms / Branch-and-Bound Algorithms / Dynamic Programming Elements / DP Examples of Models and Calculation methods / Nonlinear Programming. 1) Bazaraa M.S., Jarvis, J.J. (2010) Linear Programming and Network Flows, John Wiley and Sons, 4th edition 2) G.B. Dantzig, M.N. Thapa, (1997) Linear Programming: 2: Theory and Extensions, Springer 3) G.Hadley (1968) Linear Programming, Addison-Wesley Publishing company, 1968 Dersin Kodu FBE8XX UZMANLIK ALAN DERSI İngilizce Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Uzmanlık alan dersinin amacı tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmeleri ve yayınları incelemesi ve tartışmasıdır. İngilizce İçeriği: The purpose of the course is investigation and discussion of the new developments and researches. 1) No textbook is required. 2) Dersin Kodu İngilizce ENM525 SEMINER Yüksek Zorunlu

11 Türkçe İçeriği: Seminer dersinin amacı güncel mesleki konuların incelenmesi, araştırılması, sunumu ve tartışılmasıdır. Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışması kapsamında da olabilir. İngilizce İçeriği: The aim of the seminar course is examining current professional issues, research, presentation and to discuss. Seminars will be presented by faculty members, invited speakers and registered students. Students may also be part of a thesis presentation. 1) 2)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI Programın İngilizce ENGINEERING

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

INTRODUCTION TO STATISTICS

INTRODUCTION TO STATISTICS BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM 0009002-İSTATİSTİĞE GİRİŞ İstatistiğin tanımı, istatistik temel kavramlar(anakütle, örneklem, tamsayım, örnekleme, birim, vasıf, şık); Bilgi Toplama Yöntemleri; Grafikler; Merkezi

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde,

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı