SOKAK SİYASETİNDEN SOSYAL AĞLARA YENİ AKTİVİZM: ARAP BAHARI DENEYİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOKAK SİYASETİNDEN SOSYAL AĞLARA YENİ AKTİVİZM: ARAP BAHARI DENEYİMİ"

Transkript

1 II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 SOKAK SİYASETİNDEN SOSYAL AĞLARA YENİ AKTİVİZM: ARAP BAHARI DENEYİMİ Selcen KÖK a Mehmet TEKEREK b adr., Pamukkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Denizli byrd.doç.dr., KSÜ, BÖTE Bölümü & KT Manas Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Bölümü ÖZ Tunus ta 2010 Aralık ayında başlayıp, 2011 in başlarında yükselen, hızla Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yayılan ve etkileri hala devam etmekte olan halk hareketlerine Arap Baharı adı verilmektedir. Otoriter yönetimlere karşı özgürlük ve demokrasi talepleriyle ortaya çıkan harekette, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin rol oynadığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu teknolojilerin kullanımının oynadığı rolün abartıldığını iddia eden görüşler de vardır. Bu çalışmada Arap Baharı nda yaşanan sosyal aktivizmin, yerel sosyokültürel değişim ve küresel ağ toplumunun etkileri olmak üzere iki temel dinamiğe sahip olduğu öne sürülmektedir. Bu iki dinamiğin izi sürülürken, konunun bileşenleri, sokak siyaseti ve ağ toplumu kavramları eşliğinde ve birbiriyle ilişkisi üzerinden tartışılmaktadır. Bu ilişki yeni aktivizmi yaratmıştır. Çalışmada yeni aktivizm, bölgedeki yeni sosyal aktörlerin, kültürel olarak devralmış oldukları eski sokak siyaseti geleneğini yeni çağın yeni araçlarını kullanarak icra etmeleri/sürdürmeleri sonucunda ortaya çıkan hareket biçimi olarak değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Sokak Siyaseti, Siberaktivizm, Sosyal Ağ, Ağ Toplumu, Arap Baharı 59

2 1.GİRİŞ 17 Aralık 2010 da Tunus ta sokak satıcısı Muhammed Buazizi kendini ateşe verdi. Olay Cezayir, Libya, Ürdün, Moritanya, Umman, Yemen, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Fas, Sudan gibi pek çok Arap ve Afrika ülkesine yayılan kitlesel hareketlerin fitilini ateşledi. Bu ülkelerin hepsi otoriter rejimle yönetilmekte idi. Halk protestoları işsizlik, enflasyon, siyasi yozlaşma ve yoksulluğa karşı başlayıp özgürlük ve demokrasi adına devam etti. Protestolarla başlayan hareketler isyanlarla sürdü ve Tunus ta Zeynel Abidin Bin Ali nin yönetimi bırakıp ülkeyi terk etmesi, Mısır da Hüsnü Mübarek in, Libya da Muammer Kaddafi nin devrilmesi gibi etkin sonuçlar yarattı. Batı medyasının Arap Baharı adını verdiği süreçte Facebook, Twitter, Youtube, Blogger gibi sosyal medya araçları ve sosyal ağ siteleri, El- Cezire gibi uydu televizyonları ve mobil telefonları içeren bilişim ve iletişim teknolojileri yoğun biçimde kullanılmıştır. Bu araçların halkın, özellikle gençlerin hareketinin örgütlenmesinde etkin rol oynadığı tartışılmakta ve yapılan araştırmalar bu iddiayı destekleyen sonuçlar vermektedir. (AMIR, 2011). Hatta bu etkinin gücüne atıfla Arap Baharı yerine sık sık Tweeter Devrimi ya da Facebook Devrimi nitelemesinin kullanıldığına da tanık olmaktayız (Khamis, Gold, Vaughn, 2012; Eltantawy, Wiest, 2011). Yeni iletişim ağlarının gücüne işaret ederek yapılan bu adlandırmalar kabul gördüğü kadar itiraz da almıştır. Bazı yazarlar Arap Baharı nı siberaktivizm içinde değerlendirirken (Comninos, 2011; Radsch, 2011), bazıları (Taylor, 2011; Başaran, 2011; Mackinnon, 2012) bu hareketlerdeki sosyal medya etkisinin abartıldığını, asıl olanın bölgenin sosyal yapısı ve kendi iç dinamikleri olduğunu öne sürmektedirler 1. Oysa böyle bir sosyal oluşum, ne geliştiği coğrafyanın sosyo-kültürel yapısından ne de küresel boyutta içinde bulunulan çağın şartlarından bağımsız biçimde değerlendirilebilir. Dolayısıyla Arap Baharı ndaki sosyal aktivizm değerlendirilirken, yaşanan başkaldırı siyaseti nin ardalanında işleyen sosyo-kültürel etkenler de, küresel boyutta yaşanan bilgi çağı nın getirdiği araçların yeni bir toplum tipi yaratmada gösterdiği devrimsel dönüşüm de hesaba katılmak zorundadır. Buna bağlı olarak bu çalışmada Arap Baharı nda yaşanan sosyal aktivizmin, yerel sosyokültürel değişim ve küresel ağ toplumunun etkileri olmak üzere iki temel dinamiğe sahip olduğu öne sürülmektedir. Bu iki dinamiğin izi sürülürken, konunun bileşenleri, sokak siyaseti ve ağ toplumu kavramları eşliğinde ve birbiriyle ilişkisi üzerinden tartışılmaktadır. 2.Sosyal Hareketlerden Sokak Siyasetine Demokratik toplumlarda toplumsal sorunları dile getirmek, sorunlara dönük talepler ve çözüm önerileri geliştirerek kamusal alanda tartışmak ve siyasal alana taşımak sosyal hareketler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu hareketler içinde yer almak, yurttaşların örgütlenme ve düşüncelerini ifade etme özgürlükleri bağlamında temel insan haklarından biridir. Genel bir bakış açısından sosyal hareketler, sıradan insanların toplumu bazı açılardan değiştirmek için bilinçli, planlı ve sürekli çabaları olarak tanımlanmaktadır (Goodwin ve Jasper, 2009). Bir başka tanıma göre ise sosyal hareket, kolektif kimliği paylaşabilme yeteneğine sahip aktörlerin dayanışmasına dayalı, çatışma taşıyan ve yer aldığı sistemin sınırlarını zorlayan bir kolektif hareket biçimidir (Melucci, 1999). Batı siyasal düşüncesi ve tarihi içinde çok büyük anlam ve öneme sahip olan sosyal hareketler, 18. yüzyıldan günümüze kadar biçimsel ve söylemsel birçok değişim geçirmiştir (Cohen, 1999; Sanlı, 2005). Sosyal hareketler teorisi içinde, kaynak mobilizasyonu ve yeni sosyal hareketler olarak iki paradigma söz konusudur. Eski ve yeni olarak da ayrılabilen bu paradigmalar sosyal hareketleri, hedefleri, örgütlenme biçimleri, aktörleri/özneleri ve toplumsal tabanları bakımından farklı biçimlerde tanımlamaktadırlar (Çayır, 1999). Nitelikleri bakımından birbirinden tamamen ayrılmakla birlikte eski ile yeni paradigmaya göre bir temel ilke değişmemektedir; kolektif eylem. Kolektif eylem batılı demokratik toplumlar için doğal kabul edilir (Sanlı, 2005). Aynı zamanda toplumsal ve siyasal sorunların ortaya konulması ve bu çerçevede yaratılan kamusallık fikri açısından da vazgeçilmezdir. Peki, batı dışı toplumlar için, özelde Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumları için de durum böyle midir? Eğer böyle değilse, bu batı merkezli perspektiften farklı bir yerden, bu coğrafyanın içinden bakıldığı zaman kolektif eylem açısından ne söylenebilir? Ortadoğu toplumları için batılı anlamda bir sosyal hareket pratiğinden söz etmenin mümkün olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yıllardır Orta Doğu toplumlarının sosyokültürel dönüşümleri üzerine çalışan sosyologlardan Asef Bayat (2010), bu toplumlarda mevcut yönetimlerin otoriter yapılarının izin vermemesinden dolayı batılı anlamda özgür ve doğrudan, örgütlü ve açık bir sosyal hareketin olmadığını ancak, buraya sadece söz konusu batılı modellerle bakılarak karar verilemeyeceğini ifade eder. Ona göre burada başka türlü bir sosyal hareket vardır; hareket-siz sosyal hareketler (social non-movements). Hareket-siz sosyal hareketler kavramı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde otoriter yönetimler altında yaşayan insanların otorite karşısında geliştirdikleri bir tür direnme biçimini anlatmak için, Asef Bayat tarafından üretilmiştir. Bu direnme biçimi dışarıdan bakıldığında doğrudan anlaşılmayan, bireylerin gündelik hayatın içinde sessizce hareket ederken yarattıkları küçük değişimlerdir. Aktörler sınırları sessizce zorlarlar. İktidar öylesine güçlüdür ki, eylemin aktörleri açısından, doğrudan karşı karşıya gelindiğinde yenilginin kaçınılmaz olacağı kesindir. Bu nedenle aktörler sessiz ve küçük adımlarla ilerlerler. Yönetimin zaaflarını, boşluklarını kullanarak lehlerine çıkar elde edebilirler, ya da iktidarın göz önünden kaçarak, arkasından dolanarak, denetimden kaçıp kurtulabilirler. Zayıf olanlar bu eylemleri sayesinde Michel de Certeau nin (2008) ifadesiyle söylersek, reddetme imkânlarından ve araçlarından yoksun oldukları iktidarla oyun oynamakta; bu düzenin elinden, bu düzeni terk etmeden, bu düzenden uzaklaşmadan kaçıp kurtulabilmektedirler. Hareket-siz hareketin sahipleri kent madunlarıdır; kentin kendini doğrudan ifade etme araçlarından yoksun olan zayıf sakinleridir. Bu sakinler milyonlarca kent yoksulu, Müslüman kadın ve gençten oluşmaktadır ve genelde hareketsiz hareket, kolektif olmayan aktörlerin kolektif hareketlerine işaret etmektedir. Bunlar nadiren bir ideoloji ya da 1 (Bu yazarların dışında arama motorlarında social media + arab spring anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonuçlarında, pek çok web sitesinde Arap Baharı na ilişkin bu iki görüşün ortaya konulduğu onlarca yazıya ulaşmak mümkündür). 60

3 tanınan bir lider ve örgüt kanalıyla olsa da, parçalı ama sosyal değişimi tetikleyen benzer faaliyetler içindeki çok sayıda sıradan insanın paylaştığı gündelik hayat pratiklerini içermektedir (Bayat, 2010:14). Dolayısıyla bu insanlarınki Batılı sosyal hareketlerde olduğu gibi protestonun siyaseti değil, pratiğin siyasetidir, doğrudan ve birbirinden farklı hareketlerle gerçekleştirilen çözüm siyasetidir (Bayat, 2010: 20). Bu siyasetin icra edildiği mekân ise gündelik hayatın akıp gittiği sokaklardır. Sokaklar, gezip dolaştığımız, evlerimizi inşa ettiğimiz, alışveriş yaptığımız, âşık olduğumuz, arkadaşlıklar kurduğumuz, sohbet ettiğimiz, kızdığımız, kavga ettiğimiz, yürüdüğümüz, koştuğumuz, kaçıp saklandığımız ya da toplandığımız yerlerdir. Yani gündelik hayatın aktığı yerlerdir. Kültürel, ekonomik, siyasal olanla gündelik olanın iç içe geçtiği, kol kola gezdiği yerlerdir sokaklar. Sokaklar aynı zamanda, iktidarın sürekli gözetlediği, denetlediği, düzenlemek istediği ve bunun için sürekli kurallar koyduğu yerlerdir. Çünkü sokak, iktidarı tedirgin eden, sakinlerinin muhalefet potansiyeli taşıdığı yerlerdir de aynı zamanda. Ve sokak hem iktidarın hem de muhalefetin üretildiği yer olması özelliğiyle siyasal olanın mekânıdır. Sıradan insanlar hak arayışına bu sokaklarda girer. Bu sokaklarda kendini yöneten otorite karşısında sesini yükseltir, itiraz eder ve karşılığında ödünler koparır ya da yine bu sokaklarda sessizce, arkadan dolanarak iktidarın sınırlarına girmeye çalışır, elinde olmayana sessizce el uzatır ya da kaçış noktaları bularak denetimden kurtulur. Sendikalardan, siyasal partilerden, iş yerlerinden çıkıp gündelik hayatın aktığı sokaklarda icra edilen bu mücadeleci siyaset biçimine sokak siyaseti (Bayat, 2008) adı verilmektedir. Bu siyaset biçiminin sessiz formu yukarıda bahsedilen hareket-siz sosyal harekettir. Sokak siyasetinin sesli ve kolektif harekete dönüşmüş formu ise yakın zamanda kendini Arap Baharı nda göstermiştir. 3.Pasif Ağlardan Başkaldırı Siyasetine Sokak Siyaseti Arap coğrafyasında kolektif kimlikler basitçe açık ve yasal kurumlar ya da dayanışma ağları içinde kurulmuş değillerdir. Dayanışmalar öncelikle kamusal alanlarda Bayat ın (2010) pasif ağlar dediği bir bağ ile kurulur. Bu ağ yapısı informel ve bulanık bir yapıdır. Formel bir örgütlenme biçiminde değildir. İnsanların birbirini doğrudan ve kişisel olarak değil, sembollerle tanıdığı, fark etmeye dayalı bir dayanışma ağıdır. Örneğin, yoksul sokak satıcıları birbirlerini tanımasalar ya da birbirleriyle konuşmasalar da, aralarında sokak köşelerinde birbirlerini fark etmeye dayanan bir ortak kategori oluşur. Bu gruplar, benzer pozisyonlarda birinin tanıdığının, tanıdığının tanıdığına dayanan ağlarla kurulan muhayyel dayanışma sürecine dayanır. Pasif ağlarla muhtemel kolektif hareket arasındaki bağı kuran şey ise ortak bir tehdittir. Başka deyişle hareket-siz harekette kazançlar doğrudan pratiklerle bireysel olarak elde edilirken, kazanılanın savunulması, öznelerin pasif ağı aktif hale getirmesiyle aktif iletişim ve örgütlü direniş içinde gerçekleşir (Bayat, 2010:14-20). Arap Baharı nda pasif ağları aktif hale getiren tehdit Tunuslu sokak satıcısı Muhammed Buazizi nin polis şiddetine maruz kalıp kendini belediye binasının olduğu meydanda yakmasıyla geldi. Cep telefonu kameralarıyla çekilen Buazizi nin kendini kurban etme görüntüsü internetin sosyal ağ siteleri ve uydu televizyonları aracılığıyla hızla yayıldı. Yıllardır otoriter yönetimlerin her türlü hak ihlaline maruz kalan, sessizlik içinde kaçak hayatlar yaşayan Tunus halkının içinden ilk kez bir itiraz yükselmişti. İçlerinden biri dilin en trajik haliyle halini arz etmişti. Muhammed Buazizi nin intihar haberi yıllardır ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuşan ve insan hakları ihlallerine maruz kalan Arap halklarını harekete geçirdi ve dalga dalga tüm bölgeye yayıldı. 7 Ocak 2011 de Cezayir de işsizlik ve yiyecek fiyatları halkın ayaklanmasına sebep oldu. 13 Ocak 2011 de Cezayirli Muhsin Buterfif devleti protesto etmek için kendini yakarak intihar etti. 14 Ocak 2011 de Tunus ta devam eden protestolar sonucu Zeynel Abidin Bin Ali Suudi Arabistan a kaçtı. 17 Ocak 2011 de bir protestocu Mısır Parlamentosu nun yakınında kendini ateşe verdi. 25 Ocak 2011 de Lübnan ve Mısır da hükümet karşıtı protestolar başladı. 25 Ocak 2011 de Mısır daki polis günü öfke günü ne dönüştü. Yüzbinlerce Mısırlı, Tahrir Meydanı nda ekonomik ve siyasal taleplerle hükümeti protesto etti. 27 Ocak 2011 de dört gün önce tutuklanan protestocuların serbest bırakılmamaları üzerine Yemen de protestolar başladı. 28 Ocak 2011 de protestolar Ürdün ve Filistin e sıçradı. 11 Şubat 2011 de karşı protestolara ve önceden gitmeyeceğini açıklamasına rağmen Hüsnü Mübarek sonunda Mısır yönetimini bıraktı Şubat 2011 de Yemen, Bahreyn, Cezayir ve İran da da ateşlenen yenilik hareketleri şiddetli baskılarla durdurulmaya çalışıldı. 16 Şubat 2011 de Libya da ülkeyi iç savaşa götürecek devrimci protestolar başladı (The New York Times, 2011). Arap dünyası 2011 kalkışmasından önce de uzun bir sokak hareketi tarihine sahiptir. Halk hareketleri 1950 lerde Nasır ın Süveyş Kanalı nın millileştirilmesinden sonra Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan da kolonyal egemenliğe karşı doğmuştu. Kanalın kontrolünü geri kazanmak için İngiltere, Fransa ve İsrail tarafından 1956 da yapılan başarısız saldırı Mısır desteğiyle Arap ülkelerinde halkın sokağa dökülmesine neden olmuştu yı izleyen çalkantılı yıllar boyunca 2002 deki Filistin için girişilen büyük pan-arap desteği muhtemelen son hareketti. Ama işçilerin, sanatçıların, kadınların ve öğrencilerin sosyal haklar ve siyasal katılım için giriştiği sosyal protestolar, baskının sürekli arttığı Arap devletlerinde bile devam etti ler Fas, Sudan, Lübnan, Tunus, Ürdün ve Mısır da tüketim malları desteğinin kesilmesi, fiyat artışları, ücret kesintileri, Uluslar arası Para Fonu (IMF) ile gelen yapısal uyum programlarına karşı sokak protestolarına tanık oldu (Bayat, 2012: 50). Mart ve Nisan 2003 de Tahrir Meydanı nda Amerika nın Irak a saldırısına karşı yapılan protestolar o zamana kadarki en geniş protestolardan biriydi. Mısırlı değişim yanlısı 9 Mart Hareketi ve 6 Nisan Gençlik Hareketi bu gösterilerden etkilendi ama bütün gösteriler güvenlik güçlerinin denetimi altında olduğu için çok az insanın ilgisini çekti. Mısır daki önemli sosyal hareketlerden -Türkçe yeter anlamına gelen- Kefaya, 2004 te entelektüel ve aktivistler tarafından, Başkanlık ve parlamento seçimleriyle ilgili olarak kuruldu. Kefaya, yolsuzluk, olağanüstü hal, 2005 itibariyle Mübarek in beşinci döneme girmesi ve hanedanlık durumlarının iç içe geçmesi üzerine konuşuyordu. Kefaya nın Aralık 2004 teki ilk protestosuna 300 kişi katıldı. Bunu Kahire de uluslar arası kitap fuarında, çeşitli üniversiteler ve Tahrir Meydanı nda ve Nisan 2005 te 14 şehirdeki eş zamanlı gösterilerde gerçekleşen sembolik protestolar izledi. Kefaya doğrudan rejim değişikliği istiyordu (Lesh, 2011:43). Aynı yıl Lübnan bir buçuk milyon insanın büyük yürüyüşüne sahne oldu. Lübnan halkının büyük yürüyüşü tarihe Sedir Devrimi adıyla geçti (Bayat, 2012). 61

4 Görüldüğü gibi söz konusu coğrafya, yıllardır son derece politize durumdadır. Arap halklarının 2011 baharındaki son kalkışmasının arkasında hem böyle bir aktivist gelenek ve yukarıda hareket-siz sosyal hareket olarak izah edilen sokak siyaseti deneyimleri hem de bu bölgede gelişen yeni aktörlerin sosyokültürel özellikleri yatmaktadır. Bu yeni aktörler orta sınıf yoksullar ve gençlerden oluşmaktadır. Orta sınıf yoksul kavramının ontolojik olarak yanlış kurulduğu düşünülebilir. Ancak bölgedeki sosyokültürel ve demografik değişim göz önüne alındığında böyle olmadığı açıkça görülür. Arab Human Development Report 2009 baskısında, dünyada en yüksek oranlarla büyüyen nüfusun Arap nüfusu olduğunu görülmektedir. Bu, şu an Arap nüfusunun üçte ikisinin 30 yaş altında olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda resmi veriler Arap işsizlik oranlarının dünya ortalamasının iki katı, %14.4 olduğunu göstermektedir (Caridi, 2012:4). Dünyanın en yüksek genç işsiz oranlarına sahip olmakla birlikte Arap ülkeleri aynı zamanda kentleşmenin ve yüksek eğitimli genç nüfusun da hızla arttığı bölgelerdir. Bölgedeki iyi eğitimli, dış dünyanın diline ve bilgisine sahip, Batı kültürüne yabancı olmayan, teknolojik yeniliklere açık ve hâlihazırda onları yoğun biçimde kullanan genç nüfus, iş imkânlarından, yurttaş hakları ve sosyal haklardan tamamen yoksundurlar (Caridi, 2012; Atassi, 2012). Asef Bayat ın (Bayat, 2012) kavramsallaştırmasıyla bu gençler bölgedeki orta sınıf yoksul tipini oluşturmaktadır. Bayat a göre yüksek eğitimleri, geniş dünya görüşleri ve küresel rüyalarıyla, işsizlik ve yoksullukla mücadele eden, neoliberal ekonominin marjininde gündelik, düşük ücretle, düşük statüyle ve düşük becerilerle geçinmeye çalışan işçilere dönüşen ve Arap şehirlerinin kenarında gecekondularda yaşayan bu orta sınıf yoksul tipi Ortadoğu nun yeni proletaryasıdır. Onlar önceki proleterlerden çok farklıdırlar. Öncekilerin aksine bu yeni sınıf, üniversite eğitimi almış, dünya bilgisine ve beklentilerine sahip ve kendi yoksunluğunun son derece farkındadır (Bayat, 2012: 53). Arap Baharı nda, o zamana kadar pasif ağlar içinde sessizce hareket eden kitleleri aktif hale getiren ve mobilize eden bu orta sınıf yoksul gençler, Arap coğrafyasının siyasal ve kültürel değişiminin doğrudan aktörleri olmuşlardır. Manuel Castells (2009) siyasal kurumlar içinde gömülü mantıkla arasına mesafe koyan, kurumsal değişim anlamında bir siyasal değişimi hedefleyen süreçleri başkaldırı siyaseti olarak tanımlamaktadır. Başkaldırı siyaseti, siyasal bir sistemde çeşitli nedenlerle onun öncelikli bir parçası olmayan öznelerin, işbirliği içinde siyasal ya da kültürel değişim için mobilize olmasıyla ortaya çıkmaktadır (Castells, 2009:300). Nitekim mevcut siyasal sistemin içinde talep ve beklentilerinin karşılığını bulamayan Arap gençler, işsizliğe, yoksulluğa, yönetimin içinde bulunduğu yolsuzluklara karşı ve sebepsiz tutuklamalar, yargısız infaz gibi yaşama hakkının güvencede olmamasından kendini özgür ifade etme hakkına kadar uzanan insan hakları ihlallerine dayanan adaletsiz yönetime (Lesh, 2011) karşı, onu siyasal değişime zorlayacak bir başkaldırı siyaseti içine girdiler. Sistemin dışındaki Faslı, Tunuslu, Cezayirli, Libyalı, Mısırlı, Yemenli ve Bahreynli bu gençlerin meydanlarda attıkları sloganlar yer yer farklılık gösterse de hepsinin ortak talebi siyasal rejimin değişmesi ve yerine insan haklarına dayalı, demokratik ve özgürlükçü bir yönetimin gelmesiydi (Attasi, 2012). Bu süreçte sistemin dışına itilen yeni aktörlerin meydanlara çıkarak görünür hale gelmesi kadar, örgütlenmek ve mobilize olmak için kullandıkları araçlar da dikkat çekmektedir. Yeni aktörlerin kullandıkları yeni araçların başlıcaları, içine doğdukları bilişim çağı nın getirdiği internetin sosyal ağ sistemi ve mobil telefonlardı. Arap Baharı nda gençler sosyal medya araçlarını, kültürel miras olarak devraldıkları sessiz sokak siyasetine benzer biçimde kullandılar. Tunus ve Mısır da internet kontrolünün zayıf olması ve Rusya ya da Çin deki gibi takip sistemlerinin olmaması (Başaran, 2011), genç aktivistlerin çok geniş ağlarla sanal dünyada seslerini alabildiğine duyurabilmelerini ve güvenlik güçlerince yakalanmamalarını sağladı. Bu haliyle sosyal ağ siteleri Arap Baharı nda sokak siyasetinin dijital hali gibi işlemiştir. Sokak siyaseti siberaktivizm şeklinde devam ederken, internet ortamları Arap Baharı nın arka sokakları gibi işlev görmüştür. Bu sayede sosyal ağlar bir yandan aktivistleri gözden uzak tutup yönetimin gazabından korurken, öte yandan onların yönetimin arkasından dolanarak halkı mobilize etmelerine imkân vermiştir. 4.Bilişim Çağı, Ağ Toplumu ve İnternetin Doğası 2009 yılının Nisan ayında Moldova da binlerce genç, tweeter, facebook, blog sayfaları ve mobil telefonlar aracılığıyla örgütlenerek başkentte hükümet karşıtı protestolara giriştiler. Gençlerin örgütlenme araçlarına atıfla hareket dünyaya, the revolution will be tweeted (Synowitz, 2009) başlığıyla ve tweeter devrimi adıyla duyuruldu. Bunun üzerine Malcolm Gladwell The New Yorker dergisinde, sosyal hareketlerle internet arasında son yıllarda kurulan ilişkiyi sorgulayan Small Change: Why the Revolution Will Not Be Tweeted başlıklı bir makale yayınladı. Bu makalede Gladwell (2010) 60 lı yıllarda siyahlara karşı yapılan ayrımcılığa karşı üniversite öğrencilerinin nasıl örgütlendiğini anlatmakta ve bu hareketin ayrımcılığın kalkmasında sonuç getiren gerçek bir aktivizm örneği olduğunu belirterek, ancak buna benzer hareketlerin devrim niteliği taşıdığını ve ancak insanların somut olarak bir araya gelerek ve karşı durarak bir şeyleri değiştirebileceğini iddia etmektedir. Ancak Gladwell bunu yaparken iki gerçeği gözden kaçırmaktadır. Birincisi, dünyanın artık çok eskiden beri bildiğimiz dünya olmadığı gerçeğidir. Teknolojik paradigmanın (Castells, 2008: 89-91) ekonomiden siyasete, kültürden sosyal ilişkilere her şeyi dönüştürdüğü bir dünyadayız artık. Teknolojik paradigma zaman, uzam ve ilişkiler anlamında pek çok şeyi dönüştürmüş ve yeni algı kalıpları yaratmıştır. Bu anlamda düşünme ve eylem biçimlerimizi, gündelik hayattan ekonomik ve kültürel yaşama kadar tüm algı dünyamızı belirleyen birincil etken, içinde bulunduğumuz bilişim çağının kendisidir. Manuel Castells bilişim çağının insanlar ve kurumlar üzerinde yarattığı ekonomik, siyasal ve toplumsal çok yönlü dönüşümünü analiz ederek, teknolojik paradigmanın ortaya çıkardığı yeni toplum tipine ağ toplumu adını vermektedir. Castells (2009: 24) ağ toplumunu, mikroelektronik tabanlı bilişim ve iletişim teknolojileriyle sağlanan yeni bir sosyal yapı ve süreçlere sahip bir toplum tipi olarak tanımlamaktadır. Bu toplumda nesneyi ve süreçleri belirleyen üç boyuta, zamana, uzama ve harekete ilişkin değerler değişerek toplumsallık biçimlerini dönüştürmektedir (Castells, 2008). Bu süreç önceki toplum tanımlarında -örneğin sanayi toplumu kavramlaştırmasında- olduğu gibi sadece batı tipi toplumları değil, hızla batı dışı toplumları da kapsayan bir seyir izlemektedir. Arap Baharı nın yaşandığı Arap coğrafyası Castells in formüle ettiği ağ toplum tipine, on yıl önce başlayan internetleşme/dijitalleşme ile eklemlenmeye başlamıştır. Bu argüman doğrultusunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika nın (MENA) internet ve iletişim araçlarına ilişkin verileri dikkat çekicidir. 62

5 İnternet tabanlı bilişim ve iletişim araçları Mısır da on yıldan fazla zamandır görece ulaşılabilir hale gelmiştir. Mısır bilişim ve iletişim verilerine göre, ülkenin Aralık 2000 de olan internet kullanıcısı sayısı, Şubat 2010 itibariyle 17 milyondan fazla internet kullanıcısı ve 4 milyon facebook kullanıcısı şeklindedir. Bunun içinde yüzde 30 u siyasete odaklanan blogları yazan den fazla blogcu da var. Aktif kullanıcıların çoğunun profili genç, kentli ve görece eğitimlidir (Stepanova, 2011:1-2). İnternet kullanıcı sayısı yılları arasında %1800 ün üzerinde artmıştır yılı itibariyle bölgedeki kullanıcı sayısı toplam 65 milyondur. Bu oran nüfusun %30.8 ini oluşturmaktadır. Ağustos 2010 itibariyle facebookta konuşulan diller içinde en hızlı büyüme kaydeden dil Arapça olarak tespit edilmiştir (AMIR, 2011). Arap Baharı nda sosyal ağların kullanım oranları da hareketteki sosyal medya etkisi konusuna ışık tutmaktadır. 16 Ocak 2011 ile 25 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan facebook ve tweeter konuşmalarının içeriğine bakıldığında binlerce kullanıcının, Tunus hareketi, yurttaş hakları ve örgütlenme üzerine konuştuğu görülmektedir yılındaki konuşmaların %57 si ücretler, iş, asgari ücret, barınma, yolsuzluk, polis şiddeti gibi sosyo-ekonomik konular iken, bu konular 2011 de %37 ye düşmektedir daki konuşmaların %35 i devrim, yozlaşma, Mübarek, Başkan, Ulusal Parti, parlamento, özgürlük gibi siyasal konular iken, bu konular 2011 de %88 e çıkmaktadır (AMIR, 2012). Buazizi nin intiharının ardından Tunus ta başlayan protestoların bölgeye yayılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin ve sosyal ağların mobilize etkisi sayesinde hız kazanmıştır. Protestoların düğmesine 6 Nisan Gençlik Hareketi adıyla başlatılan bir facebook kampanyası ile basılmış, meydanlarda hükümet politikalarına karşı onbinlerce kişi toplanmıştır (Stepanova, 2011:2) yılında Mısır da o zamana dek yapılan en büyük grevi örgütleyerek binlerce kişinin katılmasını sağlayan da aynı örgüttür ve bunu facebook üzerinden gerçekleştirmiştir yılında yine Mısır da 28 yaşındaki iş adamı Khalid Said in polis tarafından dövülerek öldürülmesi ve örtbas edilmeye çalışılmasını protesto etmek için binlerce sosyal medya kullanıcısı bir araya gelmiştir. Hepimiz Khalid Said iz adlı facebook sayfası üzerinden örgütlenen binlerce kişi polis şiddetini, olağanüstü hal yasasını, düşük ücretleri, gıda fiyatı artışlarını da protesto etmek üzere Mısır sokaklarında büyük bir yürüyüş yapmıştır (AMIR, 2012). Ocak 2011 kalkışması ile birlikte facebook sayfaları ve twitter mesajları siyasal protestonun bir parçası haline gelmiştir. Twitter, flickr ve youtube güçlü siyasal aktivizmin en önemli araçları olmuştur. Genç aktivistler dijital medya araçlarını ve mobil telefonlarını sadece birbirleriyle değil, dünya çapındaki aktivist örgütlerle ve gazetecilerle ağlar kurmak için de kullanmaktadırlar daki bir araştırma, kullanıcıların yüzde 60 kadarının medya ve gazetecilerle bağlantıda olduğunu ortaya koymuştur (Radsch, 2011:69). Tunus ve Mısır da siyaset üzerine yazan binlerce blogcu, Ocak 2011 deki hükümet karşıtı protestocuların çekirdeğini oluşturdu ve kitle tabanlı kampanyanın yayılması, genişlemesi için liderlik etti. Sosyal aktivizm içinde sosyal medya ağları, birbiriyle ilgili iki fonksiyon icra etmektedir: a. Protestoları örgütlemek b. Protestocuların taleplerini uluslar arası alanda görünür hale getirmek için onlar hakkındaki bilgiyi yaymak (Stepanova, 2011:2). Sosyal medyanın Arap Baharındaki bu uluslar arası işlevi o denli açıktır ki citizen journalist ve netizen adlarıyla yeni bir kategori ortaya çıkmıştır. Bu aktivist bilgi kaynakları, bölgedeki ve dünyadaki gazetecilere, kamera çekimleri, bölgedeki olayları bildiren doğrudan haberler ve üzerine yaptıkları yorumlar şeklinde bol bol malzeme sağlamışlardır (Al- Abdallah, 2011; Attassi, 2012). Alternatif medya araştırmacıları, sosyal hareketler ve aktivistlerin ana akım medyada yaratılan hegemonik mesajlar, yanlış bilgi ve olumsuz portre çizme gibi girişimlerine karşı sosyal medya kanalıyla kendi karşı medyasını yaratmakta olduğunu söylemektedirler. Geleneksel medya, sosyal hareketlerin mesajlarının üstünü onları gayrimeşru gösteren biçimde örterken, internet bu hareketlerin seslerini duyurabildikleri bir alternatif medya işlevi görmektedir (Harlow, Harp, 2012). Bu anlamda süreç, sosyal ağ sitelerinin siyasallaşmaya bir başka katkısı olarak, Arap Baharında genç aktivistlerin seslerini duyurmalarını engelleyen iktidar ve medya kanalları karşısında yeni bir kamusallık yaratma fırsatı olarak da okunabilir. Malcolm Gladwell in gözden kaçırdığı ikinci nokta, bugünün sosyal hareketlerinde kullanılan araçların asıl sahiplerinin, yazarın asıl devrim sahipleri olarak işaret ettiği 60 lı yılların genç aktivistleri olduğudur. Geleneksel sosyal hareketlerin içeriğini, söylem ve eylem düzeyinde 68 Öğrenci Hareketleri nin içindeki gençler değiştirdi. Hayatın kendisinin politik olduğunu ilk onlar söyledi (İnsel, 1998; Akçam, 1998). Ve bugün internetin tasarladığı dünya ilk onların zihninde tasarlandı. Bugün internetin yarattığı kültür, ilk olarak geçmişin çiçek çocuklarının muhayyel dünyasında kuruldu. Bu anlamda internetin doğası ile 68 li hippi kültürünün doğası aynıdır. Hippi kültürü köksüz, göçebe, dünyanın neresine isterse giden, nerede ve nasıl isterse yaşayan, otoritenin olmadığı, basitliğe/sadeliğe, ortaklığa dayanan ve insanların korkusuzca birbiriyle iletişim kurduğu bir dünya tasarımıyla yola çıktı. Bugün internet böyle bir özgürlük ve otoriteden azadelik algısı yaratmaktadır. Manuel Castells in işaret ettiği bilişim çağı, zamanı, uzamı ve ilişkileri akışkanlaştıran, eski cemaat formlarını merkezsizleştiren, bireyleri dijital düğümlerle birbirine bağlayarak yeni cemaat formları oluşturan bir yapı ortaya çıkarmıştır. Hippi kültürünün doğasında da böyle bir cemaat yapısı söz konusudur. Lynne Segal in (1988) aileyi parçalayacak mıyız sorusuna 68 lilerin cevabı evet olmuştu. Şimdi bilişim çağı, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal bütün ilişkileri paramparça etmekte, dönüştürmekte ve yeniden şekillendirmektedir. Bu çağ toplumsallığı bir yandan paramparça ederken, diğer yandan yeni toplumsallık biçimleri inşa etmektedir. Sosyal ağlar bu toplumsallığın yeni biçimlerinin kurulduğu akışkan bir zemin olarak işlev görmektedir Arap Baharı nda ve öncesinde başka ülkelerde yaşanan sosyal hareketlerin sosyal ağlarla ilişkisi bağlamında 2, internetin doğası gereği bireylerin sosyal hareket yeteneğine, özgürlüklere ve demokratik değerlerin yayılmasına katkısı üzerine yürütülen tartışmaların (Howard, 2011; Zandt, 2010) yanı sıra, bu yeni akışkan zeminin doğası gereği özgürleştirici olduğu kabulüne mesafeli duran bazı yazarların (Deibert, Rohozinski, 2008; Başaran, 2011) başlattığı bir başka tartışma düzlemi daha ortaya çıkmıştır. Bu tartışmaların temelinde internetin akışkan doğasının yarattığı özgürlük ve güvenlik ikiliği ve bunun sosyal ve siyasal sonuçları yatmaktadır. Bireyler bir yandan internet aracılığıyla coğrafyadan de Ukrayna, 2005 te Kırgızistan ve Lübnan, 2009 da İran ve Moldova, Arap Baharı nda olduğu gibi yeni iletişim araçlarıyla örgütlenen aktivistlerin sokak siyasetine sahne olmuştur. 63

6 bağımsızlaşarak özgürleşirken öte yandan internet kaynaklı risklere açık olmaları nedeniyle güvenliklerinin sağlanması ihtiyacından dolayı kontrol altında tutulmakta, bunun için çeşitli güvenlik politikaları geliştirilmektedir. Güvenlik politikaları, bilgi güvenliği kapsamında bilişim teknolojilerinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve yönetilmesine ilişkin politikalar, birey ve kurumları internet yoluyla yayılan virüsler, solucanlar, truva atları, kötü niyetli kodlar, yerel saldırganlar (internal hacker), korunmasızlıktan kaynaklanan sömürüler, yapılandırma hataları gibi tehditlerden ve onların yarattığı veri kaybı, finansal kayıplar, itibar kayıpları, hizmetlerin sunulamaması veya aksaması, gizli bilgilerin çalınması gibi sonuçlara karşı korumak üzere geliştirilmektedir (Tekerek, 2008). Ancak söz konusu politikalar kapsamında geliştirilen sibertakip teknolojileri aynı zamanda, otoriter devletlerce bireylerin özel yaşamının ve ifade özgürlüklerinin kontrol altında tutulması (Zittrain, Palfrey, 2008) hatta düşüncelerinin yönlendirilmesi için de kullanılmaktadır. Evgeny Morozov ses getiren kitabı The Net Delusion da internetin bu yüzünü internet özgürlüğünün karanlık yönü olarak nitelemektedir (Başaran, 2011). Günümüzde sosyal hareketler ve devlet-toplum ilişkileri bağlamında ortaya çıkan toplumsal değişimlerin, bilgi çağı ve ağ toplumunun sosyal, siyasal sonuçları ve internetin sözkonusu ikili doğası göz önünde tutulmadan anlaşılması mümkün görünmemektedir. 5.SONUÇ Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan, etkileri günümüzde de sürmekte olan Arap Baharı nda sosyal medya araçları ve sosyal ağ siteleri, El- Cezire gibi uydu televizyonları ve mobil telefonları içeren bilişim ve iletişim teknolojilerinin yoğun biçimde kullanılmasından dolayı, süreç zaman zaman facebook devrimi olarak da adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bu hareketin devrim olup olmadığı tartışması dışarıda bırakılarak, bilgi iletişim teknolojilerinin sosyal değişim etkisine odaklanılmıştır. Sistemin dışındaki yeni aktörlerin yarattığı yeni aktivizmin gerçekte yeni olup olmadığı ise diğer bir tartışma konusu olarak ortaya konulmuştur. Bölgenin sosyokültürel değişim dinamiklerine bakıldığında, son yıllarda ortaya çıkan yeni orta sınıf yoksul genç tipinin, bu süreçte, eski sokak siyaseti geleneğini yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı dijital sokaklarda etkinleştirerek, sosyal ve siyasal değişimin doğrudan aktörleri oldukları görülmektedir. Otoriter yönetimlerin yapısı sivil toplum örgütleri benzeri örgütlü sosyal hareketlere izin vermediği için, bölgede batılı toplumlardaki sosyal hareketten farklı bir hareket siyaseti işlemektedir. Hareket-siz sosyal hareket adı verilen bu sokak siyaseti biçimi, sahip olduğu muhayyel dayanışma örüntülerine dayanan pasif ağ sistemi sayesinde, iktidar karşısında zayıf olan kesimlerin birbirini tanımasına ve bir tehdit anında bir araya gelerek aktif eylem içine girebilmelerine imkân vermektedir. Arap Baharı nda, bölgenin kültürel kodlarında kazılı bu gelenek kendini, son on yıldan fazla zamandır bilişim çağına ve ağ toplumuna entegre olmakta olan gençlerin aktivizmi şeklinde göstermiştir. Arap Baharı nda sosyal ağlar birbiriyle ilgili iki fonksiyon icra etmiştir; protestoların örgütlenmesi için kullanılmıştır ve protestocuların taleplerini uluslar arası alanda görünür hale getirmiştir. Bu iki eylem de tıpkı hareketsiz sosyal hareket pratiklerinde olduğu gibi, otoritelere yakalanmadan, sessizce, arkadan dolanarak yapılmıştır. Bu noktada Facebook, Twitter, YouTube, Flickr gibi sosyal medya araçları, bir yandan aktivistleri gözden uzak tutup yönetimin gazabından korurken öte yandan halkın hızla mobilize edilmesini sağlayarak, aktivistler için arka sokaklar gibi işlev görmüşlerdir. Bu bağlamda Arap Baharı nda görülen aktivizm, yöntemleri itibariyle eski, aktörleri ve kullandığı araçlar itibariyle yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgedeki otoriter yönetimlerin başarısızlığı ise, yeni olan bu olguyu zamanında değerlendirememelerinden kaynaklanmıştır. Bölge halkları iletişim çağı ve onun taşıdığı yeni algı kalıplarıyla zihinsel anlamda bir değişim içine girmişken, yönetimler bu değişimi fark edememişler, eski baskıcı yöntemler ve eski paramiliter araçlarla sokakları kontrol altında tutmaya devam etmişlerdir. Bu süreçte, yönetimlerin bilişim çağının teknolojisine sahip olmakla birlikte, onun akışkan doğasının bilgisine sahip olmadıkları ve bir bilgi güvenliği yönetim politikası benimsemedikleri açıkça görülmüştür. Onlar interneti ve mobil iletişim teknolojilerini, eskiden sokağı nasıl yönetiyorlarsa, öyle yönetebileceklerini zannetmişler, olağanüstü hal yasalarıyla yönetilen sokaklarda bir araya gelemeyen Arap Baharı nın genç aktivistleri, sosyal ağ sitelerinde bir araya gelerek başarıya ulaşmışlardır. Sonuç olarak, gerek bölgedeki sosyokültürel değişim, gerekse küresel boyutta yaşanan teknolojik değişim, bölgedeki halkları hedeflerine yaklaştırırken otoriter yönetimleri yerlerinden etmiştir. 64

7 KAYNAKÇA S.KÖK, M.TEKEREK / II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU Akçam, T., (1998), Almanya da 68 Gençlik Hareketi: Wolfgang Kraushaar ile Söyleşi, Birikim, 109, Mayıs Al-Abdallah, M., (2011), AMIR, 2011, Arab Media Influence Report, Social Media&the Arab Spring, News Group, Atassi, M. A., (2012), What The People Want, Perspectives, People s Power The Arab World in Revolt, Special Issue, pp Başaran, E., (2011), Özgürlükler Twit le Gelmez Evgeny Morozov ile tarihli röportaj, BASARAN&CategoryID=96 Bayat, A., (2008), Sokak Siyaseti, (çev.) S. Torlak, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss Bayat,A., (2010), Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University Press, California, pp Bayat, M., (2012), A New Arab Street in Post-Islamist Times, Perspectives, People s Power The Arab World in Revolt, Special Issue Caridi, P., (2012), Civil Society, Youth, and the Internet, New Socio-Political Actors in North Africa, (ed). S. Colombo (et.al), Mediterranean Paper Series, GMF, U.S.A Castells, M., (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, (cilt I), çev. E. Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Castells, M., (2009), Communication Power, Oxford University Press, NY Cohen, J., (1999), Strateji ya da Kimlik: Yeni teorik Paradigmalar ve Sosyal Hareketler, Yeni Sosyal Hareketler, (ed.) K. Çayır, Kaknüs Yayınları, İstanbul, ss Comninos, A., (2011), Twitter Revolutions and Cyber Crackdowns, Association for Progressive Communications (APC), https://www.apc.org/en/system/files/alexcomninos_mobileinternet.pdf Çayır, K., (1999), Toplumsal Sahnenin Yeni Aktörleri: Yeni Sosyal Hareketler, Yeni Sosyal Hareketler, (ed.) K. Çayır, Kaknüs Yayınları, İstanbul, ss De Certeau, M., (2008), Gündelik Hayatın Keşfi-1, (çev.) L. Arslan Özcan, Dost Kitabevi, Ankara, s.46 Deibert, R., Rohozinski, R., (2008), Good for Liberty, Bad for Security? Global Civil Society and the Securitization of the Internet, Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering, (ed.) R. Deibert (et. al.), The MIT Press, London Eltantawy, N., Wiest, J., (2011), Social Media in the Egyptian Revolution: Reconsidering Resource Mobilization Theory, International Journal of Communication, 5, pp Gladwell, M., (2010), Small Change: Why the Revolution Will Not Be Tweeted, The New Yorker, October 4, pp Goodwin, J., Jasper, J., (2009), Introduction, The Social Movements Reader: Cases and Concepts, 2nd ed., (ed.) The Blackwell Reader in Sociology, Malden, MA:The Blackwell Publishing. P.3 Harlow, S., Harp, D., (2012), Collective Action on the Web, Information, Communication & Society, Vol. 15, No. 2, pp Howard, P. N., (2011), The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information Technology and Political İslam, Oxford University Press, NY İnsel, A., (1998), Mayıs 68: Trajedisiz Bir Devrim, Birikim, 109, Mayıs Khamis, S., Gold, P. B., Vaughn, K., (2012), Beyond Egypt s Facebook Revolution and Syria s YouTube Uprising: Comparing Political Contexts, Actors and Communication Strategies, Lesh, A. M., (2011), Egypt s Spring: Causes of the Revolution, Middle East Policy, vol. XVIII, no. 3, Fall, p.43 Mackinnon, R., (2012), Internet Activism? Let s Look at the Specifics, Melucci, A., (1999), Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması, Yeni Sosyal Hareketler, (ed.) K. Çayır, Kaknüs Yayınları, İstanbul, s.87 Radsch, C. C., (2011), Blogosphere and Social Media, Seismic Shift: Understanding Change in the Middle East, Project Director: E. Laipson, Stimson Center, Washington, pp Sanlı, L., (2005), Politik Kültür ve Toplumsal Hareketler, Alan Yayıncılık, İstanbul, ss Segal, L., (1988), Aileyi Parçalayacak mıyız? 1960 lara Bir Bakış, Toplum ve Bilim, 41, Bahar, ss Stepanova, E., (2011), The Role of Information Communication Technologies in the Arab Spring, PONARS Eurasia Policy Memo, No.159 Synowitz, R., (2009), Moldovan_Protesters_Exploit_Social_Networking_Sites/ html Taylor, C., (2011), Why Not Call It a Facebook Revolution?, 24/tech/facebook.revolution_1_facebook-wael-ghonim-social-media?_s=PM:TECH Tekerek, M., (2008), Bilgi Güvenliği Yönetimi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), s. 132 The New York Times, (2011), Arab World Uprising: A Country-by- Country, Zandt, D., (2010), Share This!: How You Will Change the World with Social Networking, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco Zittrain, J., Palfrey, J., (2008), Introduction, Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering, (ed.) R. Deibert (et. al.), The MIT Press, London 65

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Mısır Devrimi Sözlüğü

Mısır Devrimi Sözlüğü TÜRKİYE ORTADOĞU ÇALIŞMALARI DERGİSİ Turkish Journal of Middle Eastern Studies Cilt: 2, Sayı: 1, 2015, ss.176-181 Mısır Devrimi Sözlüğü İsmail Numan TELCİ, İstanbul: Açılım Kitap, 2013, ss.352 Değerlendiren:

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA VI. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA VI. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA VI. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Dijital Aktivizm Dijital Aktivizm İle İlgili Kavramlar Dijital

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE

SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE TAKDİM Değerli MYK ve MKYK üyelerimiz, İl Teşkilatlarımızın Kıymetli Başkan ve Yöneticileri, Genel Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ECE-581E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 BARIŞ ANKAY bankay@gmail.com ECE 581 1 Tanım Tarihçe Modeller ve Araçlar Uluslararası Eylemler Ulusal Eylemler ECE 581 2 E-katılım nedir?

Detaylı

USTAD Tahlil Nisan-2011

USTAD Tahlil Nisan-2011 Meydana Dökülme ve Öfke Bahreyn de 14 Şubat hareketi USTAD Tahlil Nisan-2011 Çalışma No:5 Nisan 2011 Mardin -TURKEY ÖZET: Bahreyn e Bahreyn den penceresinden baktığınızda, onu diğer ülkelerden ayıran önemli

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış Çoban Doğum Tarihi: 13 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ortadoğu daki Değişim in Ekonomi Politiği

Ortadoğu daki Değişim in Ekonomi Politiği Ortadoğu daki Değişim in Ekonomi Politiği Ortadoğu nun Jeopolitik ve Jeoekonomik Önemi Ortadoğu bölgesi jeopolitik ve jeoekonomik bakımdan dünyanın önemli bölgelerinden biridir. Ortadoğu yu farklı kılan

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

www.kamusgd.org.tr Siber Güvenlikte Neler Oluyor? Hasan H. SUBAŞI KAMU SİBER GÜVENLİK DERNEĞİ GENEL SEKRETER

www.kamusgd.org.tr Siber Güvenlikte Neler Oluyor? Hasan H. SUBAŞI KAMU SİBER GÜVENLİK DERNEĞİ GENEL SEKRETER www.kamusgd.org.tr Siber Güvenlikte Neler Oluyor? Hasan H. SUBAŞI KAMU SİBER GÜVENLİK DERNEĞİ GENEL SEKRETER KAMU SİBER GÜVENLİK DERNEĞİ Kamu Siber Güvenlik Derneği 2013 yılından beri faaliyet gösteren

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Adnan Erdoğmuş İK Müdürü, HP Türkiye 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Bambaşka bir şirket

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir. faaliyetler bütünüdür.

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir. faaliyetler bütünüdür. Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe faaliyetler bütünüdür. temeline dayanan, proje ve yöntem ve sistematik bütünüdür. Proje Fikrini Belirleme: Proje fikrinin analizi: - Finansman:

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler sosyal girişimcilik başarı fikir eğitim strateji inovasyon yaratıcılık liderlik gelişim Ödüllü Girişimcilik Yarışması ve Eğitimi SPONSOR DOSYASI facebook.com/girisimkampusu

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ

TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 01-04 EKİM 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Son elli yılda bilim, teknoloji, ulaşım, haberleşme, iletişim, lojistik ve özellikle de Bilişim Teknolojilerindeki (BT) gelişmeler; 1. Yaşanan evde, 2. Çocukların

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

DERS PROFİLİ. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende

DERS PROFİLİ. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Orta Doğu Ekonomileri ECO472 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015 contracthotelexpo.com NEDEN COHO? Nitelikli ürünler, güçlü tedarikçiler, yeni işbirlikleri için uluslararası tek platform.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme

Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme Giriş Dünyadaki terör olaylarının ne kadarının enerji kaynaklarına yönelik olduğu veya bu olayların temelinde kaynak kontrol etme kaygılarının

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı