Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir."

Transkript

1 1

2 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e b e roa lb me u r ı t u k. G e ç e n b isr e n e l i k z a m a n d i l i m i i ç e r i s i n d e W o r d P r e s s e b i r ç o k y e n i ö z e l l i k e k l e n d i v e y e n i sy üa ry üı m l ea r n d ı.y e n i ö z e l l i k l e r h a k k ı n d a d a h a d e t a y l ı b i l g i p a y l a ı ı m ı y a p m a k, y e n i b a ı l a y a n k u l l a n ı c ı l a r i ç i n d a b i r k a y n a k ü r e t m e k i s t epd ai yk l. a ı m a d u y g u s u n u n v e r d i i g ü z e l h e y e c ahna lzaı r l a m ı ı o l d u u m u z W o r d P r e s s R e h b e r i 3. 0 s i z l e r l e.. Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Kırmızı özel alanlarla gösterilen UYARI alanları ise işlemlerinizi uygularken dikkat edilmesi gereken hususları ve sunulan önerileri içermektedir. 2

3 Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l e r 2 - W O R D P R E S S N Y E R E L S U N U C U Y A K U R U L M A S I a. X A M P P S e r v e r ı nk u r u l m a s ı b. W o r d P r e s s i n S o n S ü r ü m ü n ü n n d i r i l m e s i c. p h p M y A d m i n i l e V e r i t a b a n ı O l u ı t u r u l m a s ı d. W o r d P r e s s i n K u r u l u m u 3 - W O R D P R E S S NK U L L A N I M I a. Y ö n e t i m P a n e l i b. K u r u l u m S o n r a s ı A y a r l a r c. E s k i S ü r ü m l e r d e n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e d S ü r ü m ü S o n r a s ı n d a n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e e. W o r d P r e s s i T ü r k ç e l e ı t i r m e k f. D i e r S i s t e m l e r d e n W o r d P r e s s e G e ç i ı g. Ç o k l u B l o g O l u ı t u r m a k 4 - E K L E N T L E R a. E k l e n t i K u r u l u m u b. E k l e n t i l e r i n d i r m e c. E k l e n t i l e r i T ü r k ç e l e ı t i r m e d. E n Ç o k K u la ln ı l a n W o r d P r e s s E k l e n t i l e r i 5 - T E M A L A R a. T e m a K u r u l u m u b. T e m a l a r ı n d i r m e c. T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e d. T e m a D ü z e n l e m e v e T e m a T a s a r ı m ı 6 - B L O G U M U Z N T E R N E T E A Ç I L I Y O R a. D o m a i n v e H o s t i n g H a k k ı n d a T e m e l B i l g i l e r b. S u n u c u d a V e r i t a b a n ı O l u ı t u r m a c. F T P A r a c ı l ı ı y l a D o s y a ls au rn ıu n c u y a Y ü k l e n m e s i 3

4 a. B l o g N e d i r? B l o g i n s a n l a r ı n k e n d i i s t e k l e r i d o r u l t u s u n d a, i s t e d i k l e r i k o ne u l a r ı n ü z e r i n d u r d u u g ü n l ü e b e n z e y e n w e b s i t e l e r i n e d e nig r i. l i z c e d ew e b v e b l o g k e l i m e l e r i n d e n o l u ı a n w e b l o g k e l i m e s i k ı s a l t ı l m ı ı a d ı d ı r i. s e T ük ra kb çu el d eg ö r m ü ı b i r k a r ı ı l ı ı b u l u n m a m a k t a d ı r. Ç e ı i t l i i s i m l e r ö n e r i l s e d e t a m o l a r a k b i r k a r ı ı l ı k n d e i l d i r. T ü r k D i l K u r u m u d a hb el no üg z k e l i m e s i n e k a r ı ı l ı k ö n e r m e m i ı t i r. B l o g, g e n e l l i k l e s o n y a z ı l a n y a z ı l a r ı n ö n p l a n d a o l d u u, e gl ei çk m i s ıe r ayl öa n a n y a z ı v e y o r u m l a r b ü t ü n l ü l ü ü d ü r. Ç o u n l u k l a h e r y a z ı n ı n ü s t k ı s m ı n d a y a z a r, y a z ı v s. g i b i ö z e l l i k l e r i b u l u n m a k t a d ı r. B u ı e k i l d e p a y l a ı ı m a s u n u l a n y a z ı l a r, o k u y u c y o r u m l a r ı y l a z e n g i n l i k k a z a n m a k t a d ı r. B l o g l a r b e l i r l i b i r y a k oy na u d a b ü t ü n o l a y l a r a o d a k l a n a b i l i r. B i r ç o k b l o g b e l i r b a ı l ı ı ü z e r i n d e y a z ı l a r ı n ı y a y ı n l a m a k t a d ı r. B a z ı l a r ı i s e k i ı i s e l g ü n l ü k l e r o l m a y a z a r ı n g ü n l ü k h a y a t ı n d a n d e r l e m e l e r v e g ü n c e l k o n u l a r ü z e r i n d e d u r u l a n b l o g l a r d G ü n ü m ü z d e n g e r i y e d o r u g i t t i i m i z d e v e b l o g t a r i h i n e b a k t ı ı m ı z d a, ö n c e d e n b l o g l a r e l l e y a z ı l ı p g ü n c e l l e n i r k e n, g ü n ü m ü z d e i s e b l o g t u t m a k i ç i n ö z e l y a z ı l m ı k u l l a n ı l m a k t a d ı r. B u y a z ı l ı m l a r ı b a z e n b i r b l o g s a l a y ı c ıg nö ır n e b si il ti er sk ie, n db e a z e n d e k u l l a n ı lc a r ı n k e n d i s u n u c u s u n a k u r u p ç a lkı lıatrıırngd ıöı r ü r ü z. B l o g l a r ı n i ç e r i k l e r i n o r m a l w e b s i t e l e r i n i n i ç e r i k l e r i n d e n f a r k l ı l ı k g ö s t e r b l o g l a r i ç i n k u r u l m u ı ö z e l a r a m a m o t o r l a r ı b u l u n m a k t a d ı r. B u a r a m a m o t o r l a r ı n a ö v e r e c e k o l u r s ag k o o g l e B l og S e a r c h b u n l a r d a n b i r i s i d i r. b. W o r d P r e s s N e d i r? W o r d P r e s s G P L n i n a l t ı n d a l i s a n s l ı v e P H P v e M y S Q L ü z e r i n e k u r u l m u ı i y i i n ı a b i r k i ı i s e l y a y ı m l a m a s i s t e m i a r z u s u n d a n d o m u ı t u r. B s / C a f e l o g u n y e r i n e r e s m i o g e l m i ı t i r. W o r d P r etsasz e b i r y a z ı l ı m d ı r, k ö k l e r i v e g e l i e ı ik ma i d a2r 0 0u 1z a n ı r. O l g u n v e k a l ı c ı b i r ü r ü n d ü r. 4

5 W o r d P r e s s, k i ı i s e l y a y ı n p l a t f o r m l a r ı a r a s ı n d a e n g ü ç l ü s i s t e m l e r d e n b i r i s i K u l l a n ı c ı l a r ı n i h t i y a ç l a r ı n a c e v a p v e r e b i l e c e k b i r ç o k ç e k i c i ö z e l l i i ü z e r i n d e b a r ı n d ı r m a k t a d ı r. ö y l e b i r g ö z a t a c a k o l u r s a k W o r d P r e s s i n ö z e l l i k l e r i n d e n b a z ı l a r ı u n l a r d ı r : K o l a y K u r u l u m v e S ü r ü m G ü n c e l l e m e G -Z i p i l e B a n t G e n i ı l i i T a s a r r u f u K o l a y Y a z ı E k l e m e v e D ü z e n l e m e Y a z ı l a r a P a r o l a K o y a b i l m e Y a z ı l a r d a Z a m a n l a m a Ö z e l l i i E -P o s t a i l e Y a z ı Y a z m a Ö z e l l i i K u l l a n ı c ı v e P r o f i l Y ö n e t i m i Y o r u m D e n e t i m i R S S B e s l e m e s i ( f e e d ) Ö z e l l i i K a l ı c ı B a l a n t ı A y a r l a m a s ı ( P e r m a l i n k ) H a z ı r T e m a K u r u l u m u v e T e m a D e s t e i B l o g A r a y ü z ü y l e O y n a y a b i l m e E k l e n t i l e r S a y e s i n d e Ö z e l l i k E k l e y e b i l m e D i e r B l o g Y aı zl ı m l a r ı n d a n Y a z ı v e Y o r u m A k t a r m a D e s t e i ( B u ö z e l l i k W o r d P r e s s 3. 0 d a e k l e n t i l e r y agredrıçmeıkylle a ı t i r i l m e k t e) d i r v b. ö z e l l i k l e r i i l e W o r d P r e s s h e r t ü r l ü i s t e i n i z e c e v a p v e r e b i l e n h ı z l ı v e h a f i p l a t f o r m d u r. c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i G ü n ü m ü z d e b a z ı s i t e l e r W o r d P r e s s a l t y a p ı s ı n ı k u l l a n a r a k k u l l a n ı c ı zl a r ı n a ü c r b l o g h i z m e t i n i s u n m a k t a d ı r l a r. W o r d P r e s s i k a v r a m a k i s t e y e n l e r b u f i r m a l a r d a n ü c b i r b l o g e d i n e r e k y a d a k i ı i s e l b i l g i s a y a r l a r ı n a W o r d P r e s s k u r a r a k, W o r d P r e s s i ö r e n e b il i r l e r. ı t e b a z ı s i t e l e r : W o r d P r e s s. c o m - W o r d P r e s s a l t y a p ı s ı n ı k u l l a n a r a k ü c r e t s i z b l o g s e r v i s i n i s u n m a k B l o g s o m e. c o m W o r d P r e s s a l t y a p ı s ı n ı k u l l a n a r a k ü c r e t s i z b l o g s e r v i s i n i s u n m a k t B u a d r e s l e r d e n b l o g a l m a m ı z m ü m k ü n d ü r. B u n l a r ı n y a n ı n d a n o r m a l b l o g h i z m e t i s u n a n s i t e l e r d e m e v c u t t u r. B l o g g e r, B l o g s p o t v s. 5

6 d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l e r W o r d P r e s s 3. 0 p a k e t i i l e b i r ç o k y e n i l i k k u l l a n ı c ı l a r ı n a s u n u l d u. p awkoertdip nre e s s 3. 0 d a h i l e d i l / e n p a k e tetn ç ı k a r ı l ba an z ı ö z e l l i k l e r : W o r d P r e s s p a k e t i i l e W o r d P r e s s M U ( Ç o k l u K u l l a n ı c ı ) p a k e t i b i r l e ı t i r i l d i. A s i t e n i z ü z e r i n d e n k u l l a n ı c ı l a r ı n ı z a b li om g k â an çı ms a u n a b i l i r s i n(wi oz r. d P r e s s i n k u l l a n ı m ı b ö l ü m ü n d e d e t a y l ı o l a r a k a n l a t ı l m a k t a d ı r. ) Ö z e l l eı t i r i l e b i l i r m e n ü s e ç e n e i s a y e s i n d e i s t e d i i n i z y a z ı y ı, s a y f a y ı v e y a a d r e s i ö z e l m e n ü l e r i n i z d e k u l l a n a b i l i r s i n i z. Y ö n e t i m p a n e l i n e e k l e n e n y a r d ı m a l a n l a r ı s a y e s i n d e, i ı l e v i n i b i l m e d i i n i z ö h a k k ı n d a s a ü s t k ö ı e d e k i y a r d ı m m e n ü s kü un lü l a n a b i l i r s i n i z. U z u n b i r s ü r e d i r W o r d P r e s s p a k e t l e r i n e e ı lviak r sead yeın l a n t e mdae i ı t i. T w e n t y T e n ( ) a d ı v e r i l e n y e n i t e m a W o rs d3 P. r0 e sı n g e l i ı m i ı ö z e l l i dk el se tr ei kn li i y o r. ç e r i a k t a r ı c ı l a r p a k e t t e n ç ı k a r ı l d ı. Ç e k i r d e ik f lp ea mk e st i ç n iin h aç fı k a r ı l a n b u ö z e l l i i e k l e n t i y a r d ı m ı y l a k u l l a n a b i l i r s i n i z. G o o g l e, T u r b o ö z e l l i i n i k u l l a n m a k i ç i n g e r e k l i o l a n G e a r s u y g u l a m a s ı n ı g e l b ı r a k t ı ı n d a n d o l a y ı T u r b o ö z e l l i i p a k e t t e n ç ı k a r ı l d ı. T e m a v e e k l e n t i l e r i n i z i a r t ı k t o p l u b i r ü n ıc e kl il le dy e b gi l e c e k s i n i z. W o r d P r e s s k u r u l u m u y a p a r k e n i s t e d i i n i z k u l l a n ı c ı a d ı v e p a r o l a y ı k u r u l u m e s n a s ı n d a s e ç e b i l e c e k s i n i z. B u s a y e d e p a n e l s a l d ı r ı l a r ı i ç i n g ü v e n l i k ö n l e m a l ı n m ı ı o l d u. 6

7 W o r d P r e s s i ns u n u c u y a y a d a y e r e l b i l g i s a y a r ı m ı z a k u r u l m a s ı i ç ie n m b a z ı s i s t g e r e k s i n i m l e r i n e i h t i y a ç d uay ku tl am d ı r. B u s i s t e m g e r e k s i n i m l e r i ı u n l a r d ı r : P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m M y S Q L v y a d a ü s t s ü r ü m a. X A M P P S e r v e r ı n K u r u l m a s ı B i l g i s a y a r ı m ı z a ( Y e r e l S u n u c u y a ) W o r d P r e s s i k u r a b i l m e k i ç i n, ö n c e l i k l e b i s u n u c u ( l o c a l s e r v e r ) y a z ı l ı m ı k u r m a m ı z g e r e k m eyket reed l i r s. u n u c uk u r m a k i ç i n b i r ç o k a l t e r n a t i f b u l u n m a k t a, f a k a t k u l l a n ı m ı k o l a y o l d u u i ç i n X A M P P S e r v e r p r o g r a m ı n ı b i l g i s a y a r ı m ı z a k u r a c a ı z. Ö n c e l i k l e X A M P P S e r v ep r o g r a m ı n ıb u r a d a n i n d i r e l i. m S o n r a i n d i r d i i m i z d o s y a y a t ı k l a y a r a k n o r m a l b i r p r o g r a m k u r u y o r g i b i i l e r l e y e r e k k u r u l u m u t a m a m l a y a l ı m. K u r u l u m y a p a r k e n d i k k a t e t m e m i z g e r e k e n b i r n o k t a v a r. K u r u l u m e s n a s ı n d a k a r ı ı l a ı a c a ı n ı z a ı a ı d a k i e k r a n d a s e ç i l i ö o le al n e r i s e ç m e n i z, d a h a y a r a rl ı o l a c a k t ı r. K u r u l u m u t a m a m l a d ı k t a n s o n r a p r o g r a m ı ç a l ı ı t ı r a r a k A p a c h e v e M y S Q L s e r v i s l e S t a r t t u ı u n a b a s a r a k ç a l ı ı t ı r ı y o r u z. D a h a s o n r a i n t e r n te at r a y ı c ı m ı zmı o z( i l l a v s. ) a ç a r a k a d r e s ç u b u u n a h t t p : / / l o c a l h o sy t a / z ı y o r u z. s t e d i i n i z d i l i s e ç e r e k x a m p p -s e c u r i t y. p h p a d r e s i n d e n r o o t k u l l a n ı c ı s ı n a a i t p a r o l a m ı z ı s e ç i y o r u z v e i ı l e m l e r i m i z i t a m a m l ı y o r u z. 7

8 b. W o r d P r e s s i n S o n S ü r ü m ü n ü n n d i r i l m e s i W o r d P r e s s s ü r e k l i g ü n c e l l e n e n v e g e l i ı t i r i l efn o rbm i. r Gpü ln a tg e ç t i k ç e y e n i öi zk e l l k a z a n ı y o r v e d a h a h ı z l ı b i r y a p ı y a s a h i p o l u y o r. A ç ı k k a y n a k l ı v e ü c r e t s i z d a ı t p r o j e d e i s e b i z k u l l a n ı c ı l a r a s a d e c e s ü r ü m g ü n c e l l e m ewk o rkd aplr ıeys os r. i n s o n s ü r ü m ü n ü b u r a d a n i n d i r e b i l i r s i n i z. n d i r d i i m i z W o r d P r e s s i n s o n s ü r ü m ü n ü b i l g i s a y a r ı m ı z d a ( s t a n d a r t k u r u l u m y a p a n l a r i ç ic n :)/ x a m p p / h t d o c s /k l a s ö r ü n ü b o ı a l t a r a k, y ü k l e y e r e k i ı l e m i m i z i t a m a m l ı y o r u z. c. p h p M y A d m i n i l e V e r i t a b a n ı O l u ı t u r u l m a s ı W o r d P r e s s i k u r m a k i ç i n ö n c e l i k l e b i r M y S Q L v e r i t a b a n ı n a i h t i y a c ı m ı z o l a c a k. V e r i t a b a n ı o l u ı t u r m a k i ç ih n t t p : / / l o c a l h o s t / p h p m y a d m i n / a d r e s i n e t a r a y ı c ı m ı z d a n g i r i y o r u z. X A M P P S e r v e r k u r d u k t a n s o n rx a m m p - s e c u r i t y. p h pa d r e s i n d e n o l u ı t u r d u u m u z p a r o l a m ı z ı k u l l a n a r a k s i s t e m e g i r i ı y a p a c a ı z. S a b i t k u l l a n ı c ı a d ı r o o t t u r. E o l u ı t u r m a d ı y s a n ı z b o ı b ı r a k t ı ı n ı z d a g i r i ı y a p a c a k t ı r. A ç ı l a n s a y f a d a y a n t a r a f t a g ö r d ü ü n ü z g i b i b i r b ö l ü m b u l a n a c a k t ı r. B u r a d a n v e r i t a b a n ı a d ı n ı ( Ö r n e k : d e n e m e ) y a z a r a k O l u ı t u r u t ı k l ı y o r u z. V e r i t a b a n ı m ı oz l u ı m u ı b u l u n m a k t a. i m d i W o r d P r e s s i n d o s y a l a r ı n ı z a t dt iı z iı nm e ı g i d e r e k W o r d P r e s s k u ru um lu n u y a p a l ı m. 8

9 d. W o r d P r e s s i n K u r u l u m u v e P a r o l a D e i ı i m i ( M e ı h u r 5 d a k i k a l ı k k u r u l u m ) W o r d P r e s s k u r u l u m d o s y a m ı zc ı : / x a m p p / h t d o c s / k l a s ö r ü i ç i n e a t m ı ı t ı k. s a t ı r ı nha t t p : / / l o c a l h o sy t a / z a r a k k u r u l u m a b a ı l a y a l ı m. i m d i a d r e B u r a d a w p -c o n f i g. p h p d o s y a s ı n ı n o l u ı t u r u y o r ukz o. n f i g ü r a s y o n d o s y a s ı y a r a ta t ı k l a m a m ı z y e t e r l i o l a c a k t ı r. w p -c o n f i g. p h p o l u ı t u r u l m a d a n ö n c e g e l e n b i l g i n eı k. rd a e v a m e d e b i l i r i z e t ı k l a y a l ı m. DİKKAT Bazı sunucularda wp-config.php dosyası oluşturulmayabilir. Böyle bir durumda wp-config.php dosyasını elle oluşturmamız gerekmektedir. wp-config.php dosyasının elle oluşturulması için aşağıdaki adımları takip ediniz. W o r d P r e s s k l a s ö r ü n ü n i ç i n d e b u l u nw apn -c o n f i g- s a m p l e. p h p d o s y a s ı n ı N o t e p a d + + g i b i g e l i ı m i ı b i r m e t i n d ü z e n l e y i c i i l e a ç a r a k g e r e k l i d ü z e n l e m e l e r i y a n d a k i g i b i y a p m a l ı. y ı z 9

10 p h p M y A d m i n d e n o l u ı t u r d u u m u z v e r i t a b a n ıb i l g i l e r i n i v e k u r u l u m s o n r a s ı o l u ı t u r d u u m u z p a r o l a m ı z ı b u r a y a g i r i y o r u z. S a d e c e b i r d e f a W o r d P r e s s k u r u l u m u y a p a c a k s a n ı z T a b l o Ö n E k ik ı s m ı a y n e n k a l a b ie l ier r. b i l g i l e r i m i z i g i r d ig öy ns de ek r d i y e r e k d e v a m e d e l i m. B a ı a r ı l ı b i r ı e kw ip l -c d e o n f i g. p h p d o s y a s ı n ı o l u ı t u rk d. A r t ı k k u r u l u m a g e ç e b i l i r i z. 10

11 B i z d e n i s t e n e n b i l g i l e r i y av ze a rk ao kn t r o l e d e r ewk o r d P r e s s i K u r a t ı k l ı y o r u z. W o r d P r e s s k u r u l u m i ı l e m i n i t a m a m l a m ı ı v e y ö n e t i m p a n e l i n e g i r i ı e k r a n ı n a g e l m i ı b u l u n m a k t a y ı z. Y ö n e t i m p a n e l ig i r i ı s a y f a s ı n a a ı a ı d a k i a d r e s t e n u l a ı a b i l i r s i n i z. h t t p : / / l o c a l h o s t /-l w op g i n. p h p 11

12 Y ö n e t i m p a n e l i m i z e g i r i ı y a p m ı ı b u l u n m a k t a y ı z. S o l t a r a f t a k i m e n ü y ü k u l l a n a r a k i ı l e m l e r i m i z i g e r ç e k l e ı t i r e c e i z. S i t e m i z d e y a z ı y a z m a, p r o f i l d e i ı t i r m e, b a l a d ü z e n l e m e v s. g i b i i ı l e m l e r i m i z i n t a m a m ı n ı y ö n e t i m p a n e l i n d e n g e r ç e k l e ı t i r e c e i z W o r d P r e s s 3.0 d a n ö n c e k i s ü r ü m l e r d e k u r u l u m a ı a m a s ı n d a r a s t g e l e p a r o l a ü r e t t i i n d e d o l a y ı, k u r u l u m s o n rpa rs oı f i ls a y f a n ı z ı z i y a r e t e d e r e k p a r o l a d e i ı t i r m e n i z g e r e k i y o r 12

13 S i t e y i z i y a r e t e t s e k m e s i n i t ı k l a y a r a k s i t e m i z i z i y a r e t e d e l i m. Y u k a r ı d a g ö r m ü ı o l d u u n u z s i t e m i z i n a r a, y üwzoü r d P r e s s3. 0 p a k e t i n d e s t a n d a r t o l a r a k g e l e n T w e n t y T e n ( ) t e m a s ı n ı a l t y a p ı o l a r a k k u l l a n asbtielk ilr e rvienyia z i d o r u l t u s u n d a b i r t e m a b u l a ra k s i t e n i z e y ü k l e y e b i l i r s i n i z. 13

14 a. Y ö n e t i m P a n e l i W o r d P r e s s y ö n e t i m p a n e l i s i t e m i z e y a z ı y a z m a k, s i t e m i z i l e a l a k a l ı a y a r l a r ı y a p m a b a l a n t ı l a r ı k o n t r o l e t m e k, s i t e m i z i n g ö r ü n ü m ü n ü d e i ı t i r m e k g i b i b i r ç o k i ı l e m i n y a p ı l d ı ı p a n e l d i r. K ı s a c a p a n e l i m i z e b i r g ö z a t a l ı m v e f o n k s i y o n l a r ı n ı ö r e n e l i 1 -Y A Z I L A R Y a z ı l a rs e k m e s i i s m i n d e n d e a n l a ı ı l a c a ı g i b i s i t e m i z e y a z ı l a r ı n e k l e n m e s i n i v e e k y a z ı l a r ı n d ü z e n l e n m e s i n i s a l a r. A y r ı c a k a t e g o r i v e e t i k e t y ö n e t i m i n i b u r a d a n y a p a b i l i r s i n i z. K a t e g o r i v e E t i k e St i: t e m i z e y a z a c a ı m ı z y a z ı l a r ı b e l i r l i b i r d ü z e n e kboa yımla ık k, l a rn ı a, v u r g u l a n a n n o k t a l a r ı v e k o n u s u n u b e l i r l e m e k lilçai nn a bkiu l e c e i m i z s e k m e l e r d i r. K a t e g o r i l e r i l e y a z ı l a r ı m ı z ı b e l i r l i b i r k o n u ç e r ç e v e s i n e a l a b i l i r v e e t i k e t l e r k o n u l a r ı m ı z d a b a h s e t t i i m i z n o k t a l a r ı v u r g u l a y a b i l i r i z. i m d ni e k s i bt ie r m i yz ae z ı ö r y a z a l ı m. Y a z ı l a r s e k m e s i n e t ı k l a y a r a k y e n i b i r y a z ı e k l e y e l i m. Y a z d ı ı m ı z y a z ı n ı ö r n e i n, W o r d P r e s s G P L l i s a n s ı n a s a h i p a ç ı k k a y n a k l ı, ü c r e t s i z d a ı t ı l a n, P H P v e M y S Q L ü k u r u l a n k i ı i s e l y a y ı n l a m a p l a t f o r m u d u r. W o r d P r e s s, tma ir ca hfeı l n dva n g e l i ı t i r i l m i ı o l a n B 2 / C a f e l o g u n r e s m i d e v a m ı n i t e l i i n d e d i r. B u ç a l ı ı m a W o r d P r e s s g e l i ı t i r i c i l e r i d e v a m e t t i r i l m e k t e d ior l. s u n. Y a z ı m ı z i l e a l a k a l ı b i r k o n u s e ç e l i m v e b u b i z i m k a t e o l s u n. Y a z ı m ı z ı n k o n u s u W o r d P r e s s s ie t ewmoirzd P r e s s a d ı n d a b i r k a t e g o r i e k l e y e l i m. 14 K o n u m u z d a b a h s e t t i i m i z n o k t a l a r d a e t i k e t l e r i m i z o l s u n. B u y a z ı m ı z ı n e t i k e t l e r i W o r d P r e s s, G P L, P h p v e M Y S Q L, B l o g o l s u n. B u k e l i m e l e r i d e a r a l a r ı n a v i r g ü l k o y a r a k e t i k e t l e r b ö l ü m ü n e e k l e y e l i m. Y a z ı ma ıız a ı d a k i g i b i o l a c a k tyıar y. ı m l a s e k m e s i n e t ı k l a y a r a k y a z ı n ı z ı y a y ı m l a y a b i l i r s i n i z

15 2 -O R T A M Y e n i b i r y a z ı e k l e r k e n Y ü k l e / E k l e p a n e l i n i k u l l a n a r a k s i t e n i z e g ö r s e l ö e l e r v s. d o s y a l a r e k l e y e b i l i yr a zv ıe l a r ı n ı zg ıö nr ü n ü m l e r i n i d e i ı t i r e b i l i rmseidnyia z. s e k m e s i i l e s i t e n i z e y e n i g ö r s e l ö e l e r e k l e y e b i l i r v e y a e k l e d i i n i z g ö r s e l ö e l e r i d ü z e n l e y 3 - B A L A N T I L A R l g i n i z i ç e k e n s i t e l e r e v e y a y a z ı l a r a b a l a n t ı l a r b ö l ü m ü n d e n l i n k v e r e b i l i r, s i t z i y a r e t ç i l e r e o b a l a n t ı y a g i ti mç ei ln e rt ia v s i y e d e b u l u n a b i l i r s i n i z. A y n ı z a m a n d a v a r o b a l a n t ı l a r ı n ı z ı b u r a d a n d ü z e n l e y e b i l i r s i n i z. 4 - S A Y F A L A R S i t e n i z e y a z ı e k l e r g i b i s a y f a d a e k l e y e b i l i r s i n i z. W e b s i t e l e r i n d e g e n e l d e A n a H a k k ı m ı z d a, l e t i ı i m v s. g i b i s a y f a l a r b u l u Sn im z a k dt e a d sı ir t. e n i z e b u t ü r s a y f a l a r e k l e y e b i l i r v e d ü z e n l e y e b i l i r s i n i z. 5 - Y O R U M L A R S i t e n i z e y a z m ı ı o l d u u n u z y a z ı l a r, o k u y u c u l a r ı n ı z t a r a f ı n d a n y o r u m l a n d ı ı z a m a n, y o r u m l a r ı o n a y l a y a c a ı n ı z g e r e k i r s e k o n t r o l e d i p d ü z e n l e y e c e i n i z s e k m e d i r. 6 - G Ö R Ü N Ü M S i t e n i z i n g ö r s e l y a p ı s ı n ı d e i ı t i r e b i l e c e i n i z, t e m a y ü k l e y i p d ü z e n l e y e b i l e c e i n s i t e n i z d e k i m e n ü b i l e ı e n l e r i n i a y a r l a y a b i l e c e i n i z s e k m e d i r. G ö r ü n ü m v e T e m a l a r ü z e r i n d e i l e r i k i s a y f a l a r d a a y r ı n t ı l ı b i l g i y e u l a ı a b i l i r s i n i z. 7 - E K L E N T L E R S i t e nzi i n t e k n i k a l t y a p ı s ı n ı k o n t r o l e d e n v e i ı l e v s e l l i i i l e s i t e n i z e z e n g i n l i k e k l e n t i l e r i y ü k l e y i p d ü z e n l e y e b i l e c e i n i z v e e t k i n l e ı t i r m e i ı l e m l e r i n i y a p a b i l e c s e k m e d i r. E k l e n t i l e r k o n u s u ü z e r i n d e i l e r i k i s a y f a l a r d a a y r ı n t ı l ı b i l g i y e u l a ı a b 8 - K U L L A N I C I L A R S i t e n i z e ü y e o l a n z i y a r e t ç i l e r i p r o f i l l e r i n i v e k e n d i p r o f i l b i l g i l e r i n i z i d ü z e n y e t k i s i s t e m i i l e s i t e n i z e y ö n e t i c i, e d i t ö r v s. e k l e y e b i l e c e i n i z s e k m e d i r. 15

16 9 - A R A Ç L A R S i t e n i z l e a l a k a l ı ç e ı i t l i y a r d ı m c ı u y g u l almuanl dau r ıu n sbeu k m e d i r. B a ı k a b i r b l o g s i s t e m i n d e n W o r d P r e s s e y a z ı l a r ı n ı z ı a k t a( rwmoa rndıpz rı e s s 3. 0 i ç i n e k l e n t i y a r d ı m ı y l a ) v e y a v a r o l a n y a z ı l a r ı n ı z ı y e d e k l e m e n i z i s a l a y a n s e k m e d i r. A r a ç l a r b ö l ü m ü n d e n W o r d P r e s s s ü r ü m g ü n c e l l e m e i ı l e m i n i d e y a p a b i l i rismidni i z a. r a ç l a r b ö l ü m ü n d e b u l u n a n i k i y a r d ı m c ı u y g u l a m a d a n b i r a z b a h s e d e l i m. P r e s s T h i s: P r e s s T h i s k u l l a n a r a k h e r h a n g i b i r w e b s i t e s i n d e n y a z ı, g ö r s e l y a d a v a l a b i l i r, a l d ı ı n ı z y a z ı l a r ı d ü z e n l e d i k t e n s o n r a s i t e n i z d e y a y ı n l a y a b i l i r v e y a b k u l l a n ab i l i r s i n i z. K a t e g o r i v e E t i k e t D ö n ü ı t ü r ü c Kü a: t e g o r i l e r i e t i k e t l e r e y a d a e t i k e t l e r i k a t e g o r i l e d ö n ü ı t ü r m e n i z i s a l a r. T u r b o ö z e l l i i W o r d P r e s s 3. 0 p a k e t i n d e n ç ı k a r ı l m ı ı t ı r A Y A R L A R A y a r l a r m e n ü s ü n d e n s i t e m i z i ç i n b i r ç o k a y a r ı y a p a b i l i r i z. G e n e l A y a r l a r : B u b ö l ü m d e s i t e m i z i n g e n e l b a ı l ı ı n ı v e s l o g a n ı n ı d ü z e n l e y e b i l i r, z v e t a r i h a y a r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. Y a z m a : S i t e n i z e y a z m ı ı o l d u u n u z y a z ı l a r i l e i l g i l i a y l a r l a r ı y a p a b i l i r s i n i z. O k u m a : S i t e n i z d e b i r s a y f a d a k a ç a d e t y a z ı g ö s tn ei r ia ly ea cre l aiy a b i l i r s i n i z. A y r ı c a R S S a y a r l a r ı n ı z ı d ü z e n l e y e b i l i r, s i t e n i z i n t a k i p ç i l e r i n e k o l a y l ı k s a l a y a b i l i r s i n i z. T a r t ı ı m a : S i t e n i z d e y a y ı m l a d ı ı n ı z y a z ı l a r a y a p ı l a n y o r u m l a r i l e i l g i l i a y a r l a r ı O r t a m : B u b ö l ü m d e s i t e n i z d e b u l u n a n g ö r s eel l eö r i n a y a r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. G i z l i l i: ks i t e n i z i n a r a m a m o t o r l a r ı n d a y e r a l m a a y a r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. K a l ı c ı B a l a n t ı l ab r u : a y a r k u r u l u m d a n s o n r a y a p ı l m a s ı g e r e k e n e n ö n e m l i a y a r l a r d a n b i r i s i d i r. K a l ı c ı b a l a n t ı a y a r l a r ı W o r d P r e s s t a r a f ı n d a n d e s t e k l e n m e k t e v e t a v s i e d i l m e k t e d i r. K u r u l u m d a n s o n r a y a z d ı ı m ı z y a z ı l a r ı u ı e k i l d e o l u y o r : h t t p : / l o c a l h o/ s? tp =

17 K a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı d ü z e n l e d i i m i z d e s i t e m i z d e k i y a z ı l a r ı u ı e k i l d e o l a b i l i r. h t t p : / l/ o c a l h o s t y/ a z i-i s m i. h t m lv s. ı e k l i n d e o l a b i l m e k t e d i r. B u ı e k i l d e o l a n b a l a n t ı l a r h e m a r a m a m o t o r l a r ı t a r a f ı n d a n h e m d e o k u y u c u l a r ı n ı z t a r a f ı n d a n d a h a a n l a ı ı l ı r h a l e g e l i y o r. B u s a y e d e a r a m a m o t o r l a r ı s i t e n i z i d a h a i n d e k s l e y e r e sk i t e n i z i n d a h a ç o k t r a f i k a l m a s ı n ı s a l ı y o r. G o o g l e y a p ı l a n a r a m a l a r s o n u ç s a y f a s ı n ı o l u ı t u r u r k e n, a r a n a n k e l i m e l e r i i ç i n d e b a r ı n d ı r a n s i t e l e r e ö n c e l d a h a ü s t s ı r a l a r a y e r l e ı t i r i y o r. K a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı m ı z ı d e i ı t i r m e k i ç i n nk ta ıl lı ac r ı B ba ö l üa m ü n d e v e r i l e n ö r n e k l e r d e n b i r i s i n i s e ç e b i l i r v e y a s e ç t i i m i z b a l a n t ı t i p i n d e d e i ı i k l i k y a p a b i l i r i z. A r a m a m o t o r l a r ı d a h a ç o k s a d e v e k ı s a k a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı ö n p l a n a ç ı k a r ı y o r. Ç ü ı e k i l d e k i b a l a n t ı l a r a r a m a m o t o r u d o s t u o l a r a dk i rn i lt ie yl oe r n. G o o g l e d a a y n ı ı e k i l d e s a d e b a l a n t ı l a r ı d a h a ç o k s e v m e k t e v e ö n p l a n a ç ı k a r m a k t a d ı r. G o o g l e m ü h e n d i s l e M a t t C u t t s ı n d a v st i y e l e r i b u y ö n d e d i r. Y a n i, / y ı l / a y / y a-i zsi m i / y e r i n e, / y a z i-i s m i / g i b i b i r k a l ı c ı b a l a n t ı n ı n o l m a s ı d a h a ımr a. n tb ıu k lı ıe dk i l d e y a p ı o l u ı t u r m a k i ç i n Ö z e l Y a p ı b ö l ü m ü/ n% e p o s t n a m e % / y a z a b i l i r i z. G e r e k l i a y a r l a r ı y a p ı p, k a l ı c ı b a l a n t ı l a r ı k a y d e t t i k t e n s o n r a W o r d P r e s s o t o m a t i. h t a c c e s sd o s y a s ı n ı g ü n c e l l e y e c e k t i r. F a k a t d o s y a y a z m a i z n i ( P e r m i s s i o n ) i sve e r i l m e m b u d ü z e n l e m e y i e l l e y a p m a n ı z g e r e k m e k t e d i r. W o r d P r e s s g ü n c e l l e m e i ı l e m i n i y a p a m a d ı ı z asm a yn f a n ı n a l t k ı s m ı n d a b i z e b i r k o d v e r i r. B u d u r u m d a k o d u k o p y a l awroarkd P r e s s k u r u l u m d i z i n i n d e b u l u n. ah n t a c c e s s d o s y a s ı n ı b i l g i s a y a r ı n ı z a i n d i r e r e k FvT ep y a p rbo ig r a m ı F ( r e e Z i l lvas. ) i l e d ü z e n l e y e b i l i r s i n i z. Ö r n e k. h t a c c e s sd o s y a s ı # B E G I N W o r d P r e s s R e w r i t e E n g i n e O n R e w r i t e B a s e / R e w r i t e C o n d % { R E Q U E S T _ F I L E N A M E }!-f R e w r i t e C o n d % { R E Q U E S T _ F I L E N A M E }!-d R e w r i t e R u l e. / i n d e x. p h p [ L ] # E N D W o r d P r e s s 17

18 E e r s u nu c u n u z d a. h t a c c e s sd o s y a s ı y o k s a s i z o ld u e ı t u r a b i l i r s. i nni oz t e p a d + + g i b i b i r m e t i n d ü z e n l e y i c i s i n i a ç a r a k k o d l a r ı y a p ı ı t ı r d ı k. thatn a cscoensr sa o l a r a k k a y d e d e b i l i r i z. S u n u c u m u z. h t a c c e s sd o s y a s ı n ı n o l u ı t u r u l m a s ı n a v e y a d ü z e n l e n m e s i n e i z i n v e r m i y o r s a g e n e a r a m a m o t o r u d o s t u k a l ı c ı b a l a n t ı l a r o l u ı t u r a b i l i r i z. B u. hd tu ar cu cm ed sa si i s e d e v r e d ı ı ı b ı r a k m a m ı z g e r e k m e k t e d i r. D e v r e d ı ı ı b ı r a k m a k i ç i n k a l ı c ı b a l a n t ı n ı n i n d e x. p h p i f a ds ei n i g e t i r e b i l i r i z. B u d u r u m d a b a l a n t ı m ı z ı u ı e k i l d e o l u r : h t t p : / / l o c a l h / o is nt d e x. p h p / y a z-i is m i. h t m l Ç e ı i t l i A y a r l abr u : b ö l ü m d e s i t e m i z e y ü k l e d i i m i z d o s y a l a r ı n n e r e y e k a y d e d i l e c e i n i a y a r l a y a b i l i r i z. S t a n d a r t y ü k l e mwe p y-c e or ni t e n t / u p l o a d s / k l a s ö r üd ü r. B u r a y ı d e i ı t i r e r e k w p -c o n t e n t / r e s i m l e r h/ a l i n e g e t i r e b i l i r s i n i z. b. K u r u l u m S o n r a s ı A y a r l a r W o r d P r e s s k u r u l u m u n u y a p t ı k t a n s o n r a i l k o l a r a k a ı a ı d a k i a y a r l a m a l a r a y e r v e r m e i h t i y a ç l a r ı m ı z d o r u l t u s u n d a a y a r l a m a l a r ı y a p m a m ı z s i t e m i z i d a h a v e r i m l i k u l l a n m s a l a r. B u b ö l ü m d e k u r u l u m d a n s o n r a y a p ı l m a s ı g e r e k e n i l k d ü z e n l e m e l e r i b u l a b i l i A y r ı c a k e n d i i h t i y a ç l a r ı n ı z a g ö r e d e e k a y da a r ly amp alb ai rl i r s i n i z. 1 - A y a r l a r sk em e s i n d e s i t e m i z i l e a l a k a l ı g e n e l a y a r l a r ı, o k u m a v e y a z m a v s. a y a r l a m a l a r ı ya bpi l i r s i n. i z. 2 - K a l ı c ı B a l a n t ı l a r ı d e i ı t i r m e l. hi yt ia z c c ve se sd o s y a s ı n ı g ü n c e lyle eb i l i r s i. n i z 3 - S i t e k u r u l u m u n d a n s o n r a o l u ı a n s t a n d a r t b a l a( nl ti ın lk a rv ıs d. ü ) z e n l e y e b i l i r s i n i z. 4 - E e r i h t i y a c ı n ı z v a r s a, l a z ı m o l a n e k l e n t i l e r i k u r a b i l i r s i n i z. 5 - K e n d i z e v k l e r i n i z e u y g u n t e m a s e ç i m i n i y a p a r a k s i t e n i z e y ü k l e y e b i l i r s i n i z. 6 - E e r b e l i r l i k o n u l a r ç e r ç e v e s i n d e ç a l ı ı a c a k s a n ı-e z t ik ka et t e g ao yr ai r l a m a l a r ı n ı y a p a b i l i r s i n i z. 7 - S i t e n i z e y ü k l e y e c e i n i z g ö r s e l ö e l e r i n v e d o s y a l a r ı n n e r e y e y ü k l e n e c e i n i s e ç e b i l i r s i n i z. S i t e k u r u l u m u s o n r a s ı y a p ı l a c a k a y a r l a m a l a r b u n l a r l a s ı n ı r l ı d e i l d i r. s t e d i i n k a v u ı t u r a n a k a d a r s i t e n i z i k e n d i i s t e k l e r i n i z d o r u l t u s u n d a r saiy nair z l. a y a b i l i 18

19 c. E s k i S ü r ü m l e r d e n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e W o r d P r e s s i n s ü r e k l i g ü n c e l l e n e n v e g e l i ı t i r i l e n b i r p l a t f o r m o l d u u n u k i t a b ı b a ı ı n d a s ö y l e m i ı t i k. W o r d P r e s s h e r n e k a d a r g ü v e n i l i r b i r s i s t e m o l s a d a g ü v e n l i o r t a y a ç ı k a b i l i y o r. A ç ı k lpaar tıın l mkaas ı v e y e n i ö z e l l i k l e r i n e k l e n m e s i s o n u c u d a y e n i s ü r ü m ü y a y ı n l a n ı y o r. S i t e m i z i n g ü v e n l i i a ç ı s ı n d a n y e n i s ü r ü m ç ı k t ı ı n d a v a k i t k a y b e t m e d e n g ü n c e l l e m e m i z g e r e k i y o r. W o r d P r e s s i n y e n i s ü r ü m ü ç ı k t ı ı z a m a n, y ö n e t i m p a n e l i m i z b i z e u y a r ı v e r m e k t e dnii r. s üyreü m ü n n g i l i z c e s i ç ı k t ı k t a n k ı s a b i r s o n r a d a T ü r k ç e v e r s i y o n u y a y ı n l a n m a k t a d ı r. W o r d P r e s s i n s ü r ü m ü n ü y ü k s e l t m e k z o r b i r i ı o l m a m a k l a b e r a b e r e, t m de in ki kz a t g e r e k m e k t e d i r. A ı a ı d a y a z a n m a d d e l e r i u y g u l a d ı ı m ı z z a m a n s o r u n s u z b i r y ü k s e l t m i ı l e mi y a p a b i l i r i z. Y ü k s e l t m e i ı l e m i n e b a ı l a m a d a n ö n c e, h e r a n h e r ı e y o l a b i l i r y e d e k l e r i n i z i a l m a y ı u n u t m a y ı n. 1 - S i t e m i z i n v e r i t a b a n ı n ı y e d e k l e y i n. 2 - T ü m W o r d P r e s s d o s y a l a r ı n ı n. vhe t a c c e s sd o s y a s ı n ı n y e d e i n i a l ı n. 3 - A l d ı ı n ı z y e d e k l e r i n i z i n ç a l ı ı tl ıi r ıi ln ai b ik lo in rt r o l e d i n. 4 - T ü m e k l e n t i l e r i n i z i y ö n e t i m p a n e l i n i z d e n p a s i f h a l e g e t i r i n. NOT Eğer sunucunuzda(hostunuzda) yeterli boş alan varsa Backup menüsünden sitenizin yedeğini alabilirsiniz veya host firmanıza aldırabilirsiniz. UYARI Eğer bu işlemleri tamamlamadıysanız, yükseltme işlemine başlamamanız tavsiye olunur. 19

20 Y ü k s e l t m e A d ı m l a r ı Y u k a r ı d a b a h s e t t i i m i z i ı l e m l e r i n i t a m a m l a d ı y s a n ı z, y ü k s e l t m e i ı l e m i n e b a ı l a y a b i 1 - l k i ı o l a r a k W o r d P r e s s i n T ü r k ç e s o n s üb ru ür ma üd na ü n i n d i r i n i z. E e r n g i l i z c e k u l l a n a c a k s a n ıbz u r a d a n i n d i r e b i l i r s i n i z. 2 - n d i r d i i n i z k u r u l u m d o s y a l a r ı n ı n t a m a m ı n ı F T P p r o g r a m ı a r a c ı l ı ı i l e s u n u c g ö n d e r i n v e d o s y a d e mi iı ni i o n a y l a y ı n. B u d u r u m d a e s k i d o s y a l a r y e n i l e r i i l e d e i ı e c e k t i r. 3 - W o r d P r e s s i n s o n s ü r ü m d o s y a l a r ı n ı s u n u c u n u z a y ü k l e d i y s e n i z, h t t p : / / w w w. s i t e a d r e s i. c o m /-a w pd m i n / u p g r a d e. p h p a d r e s i n e g i d e r e k y ü k s e l t m e y e b a ı l a y a b i l i r s i n i z. Y ü k s e l t m e i ı l e m i b l o g u n au lz ad n a iy çe er r i i n s a y ı s ı n a g ö r e v a k i t a l a b i l i r. B si ar ba rz e d e r e k i ı l e m i n t a m a m l a n m a s ı n ı b e k l e y i n. 4 - S i t e n i z d e k u l l a n d ı ı n ı z e k l e n t i l e r i n, y e n i s ü r ü m e u y u m l u o l u p o l m a d ı ı n ı k o e d i n v a r s a y e n i s ü r ü m l e r i n i y ü k l e y i n. 5 - E k l e n t i l e r i n i z i y e n i d e n e t k i n l e ı tti er ni in z i v e k osni t r o l e d i n. S i t e n i z a r t ı k s o n s ü r W o r d P r e s s y a p ı s ı n a k a v u ı m u ı o l a c a k t ı r. NOT Sürüm yükseltme işlemini bilgisayarınızda yapacaksanız yeni sürümün dosyalarını kopyalayıp, sayfasına gitmeniz gerekecektir S ü r ü m ü S o n r a s ı n d a n S o n S ü r ü m e Y ü k s e l t m e W o r d P r e s s i n 2. 8s ü r ü m ü n ü v e y a d a h a s o n r a ç ı k a n s ü r ü m l e r i n i k u l l a n ı y o r s a n ı z, s ü r ü m y ü k s e l t m e i ı l e m i ç o k b a s i t b i r h a l a l a c a k t ı r. T e k t ı k l a m a i l e s ü r ü m ü n ü z ü y ü k s e l t Y ü k s e l t m e i ı l e m i ö n c e s i n d e b i r ö n c e k i k o n u d a b a h s e t t i i m i z g i b i y e d e k a l m a n ı z ı t e d e r i m. i m d i W o r d P r e s s i m i z i y ü k s e l t e l i m. Y ö n e t i m P a n e l i n d e n B a ı l an g ı ç> G ü n c e l l e m e l e r s e k m e s i n e t ı k l a y a l ı m. E e r y e n i b i r s ü r v a r s a b i z i u y a r a c a k t ı r. Y e n i b i r s ü r ü m ü n b u l u n m a s ı h a l i n d e s i t e m i z i n F T P b i l g i l e y ü k s e l t m e i ı l e m i n i y a p a b i l i r i z. Ö r n e lk g if lt ep r i b i v e r e c e k o l u r s a k ; S u n u c u A d r e s i : fw to p r. d p r e s s-t r. c o m K u l l a n ı c ı A d ı w o r d p: r e s s P a r o l a : T e k t ı k l a m a i l e W o r d P r e s s s ü r ü m y ü k s e l t m e i ı l e m i n i t a m a m l a m ı ı b u l u n m a k t a y ı z. 20

21 NOT Sürüm yükseltme aşamasında her hosting hesabında FTP bilgisi sorulmayabilir. FTP kullanıcı ve parola bilgisi isteği genellikle Windows sunucularda karşılaşılan bir durumdur. d. W o r d P r e s s i T ü r k ç e l e ı t i r m e k W o r d P r e s s iy ö n e t i m p a n e l i v e s i t e a r a y ü z ü o l a r a k T ü r k ç e k u l l a n m a k i s t i y o r s a n ı z, W o r d P r e s s T ü r k i y et a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n s o n s ü r ü m W o r d P r e s s T ü r k ç e p a k e t i n i k u l l a na b i l i r s i n if z a. k a t n g i l i z c e k u r u l u m y a p t ı n ı z v e T ü r k ç e l e ı t i r m e k i s t i y o r s a n ı z a a d ı m l a r ı t a k ei dp e b i l i r s i n i z. 1 - W o r d P r e s s T ü r k ç e d i l p a k e bt ui rn ai d a n i n d i r i n i z. 2 - n d i r d i i n i z T ü r k ç e d i l p a k e t i i ç e r i s i n dw e p -y e r a l a n, i n c l u d e s / l a n g u a g e ks l/ a s ö r ü n d e k i t r _ T R. m o d o s y a s ı n ı, n g i l i z c e p a k e t i ç e r i s i n d e a l a n w p -i n c l u d e s l/ a n g u a g e s / d i z i n i n e k o p y a l a y ı n. 3 - A n a d i z i n d e kwi p -c o n f i g. p h p d o s y a s ı n ı N o t e p a d + + g i b i b i r m e t i n e d i t ö r ü y l e a ç a r a ı a ı d a k i k ı s m ı d e i ı t i r i n v e s u n u c u n u z a g ö n d e r i n. B u i ı l e m i g e r ç e k l e ı t i r d i i m i z z a m a n y ö n e t i m p a n e l i T ü r k ç e o l m a k t a d ı r. S i t e n i n T ü r k ç e o l m a s ı i ç i n T ü r k ç e t e m a k u l l a n m a n ı z y a d a t e m a y ı T ü r k ç e l e ı t i r m e n i z g e r e k m e k t e d i r. e. D i e r S i s t e m l e r d e n W o r d P r e s s e G e ç i ı Ö n c e d e n B l o g g e r, T e x t p a t t e rg ni b i b l o g h i z m e t i n asn u s i t e l e r dy e a z ı l a r ı n ı z ı y a z d ı y s a n ı z W o r d P r e s s e g e ç i ı y a p m a n ı z v e y a z ı l a r ı n ı z ı a k t a r m a n ı z ç o k k o l a y. bwi or rç do Pk r e s s s i s t e m d e k i y a z ı l a r ı i ç e r i a k t a r m a d e s t e i n e s a h i p t i r. ç e r i a k t a r m a i ı l e m i n i A r a s e k m e s i n d e n y a p a b i l i r s i n( iw z o. r d P r e s s 3. 0 d a b u ö z e l l i k e k l e n t i y a r d ı m ı y l a ç a l ı ı m a k t a 21

22 A k t a r ı m d o s y a s ı n d a k i y a z ı l a r i ç i n y e n i b i r k u l l a n ı c ı o l u ı t u r a b i l i r i z v e y a v a r o l a k u l l a n ı c ı l a r d a n b i r i s i n i s e ç e b i l i r i z. A y naı k tzaarmıam n dda o s y a s ı n d a k i y a z ı l a r a a i t g ö r s e l v e d o s y a e k l e r i n i d e i ç e r i a k t a r a b i l i r i z. O n a y l a y a r a k a k t a r ı m i ı l e m i m i z e d e ev da em l i m. Y a n d a g ö r m ü ı o l d u u m u z g i b i i ç e r i a k t a r m a i ı l e m i n i b a ı a i l e t a m a m l a m ı ı b u l u n m a k t a y ı z. A k t a r ı m d o s y a s ı n d a k i y a z ı l a r a r t ı k s i t e m i z d e b u l u n m a k t a s t e r s e n i z A r a ç l a r s e k m e s i n d e n D ı ı a r ı A k t a r ı s e ç e r e k s i t e n i z d e k i y a z ı l a r ı n ı z ı y e d e k l e y e b ti a l ıi ır y av be iy la i r s i n i z. D i e r s i s t e m l e r d e n W o r d P r e s s e g e ç i ı g e r ç e k t e n ç o k k o l a y o l m a k l a b e r a b e r, W o r d P r k u l l a n ı c ı s ı n ı n d i e r s i s t e m l e r e g e ç e c e i n i s a n m ı y o r u m. f. Ç o k l u B l o g O l u ı t u r m a k BİLGİ Daha önce WordPress MU (Multi User) paketinde ayrı sunulan bu özellik, 3.0 sürümünden itibaren WordPress sürümlerinde de yer almaktadır. B a ı l a m a d a n ö n c e s i t e n i z i n y e d e a il nm i a n ı z i y i o le u r e. r b ö y l e b i r i m k a n ı n ı z y o k s a b i l e w p -c o n f i g. p h pv e. h t a c c e s sd o s y a n ı z ı n y e d e i nm i u t l a k a a l ı n. Ç o k l u k u l l a n ı c ı l ı b l o g o l u ı t u r m a k i ç i n i l k o l a r a k W o r d P r e s s b l o u n u z u n a l t k l a s ö o l m a m a s ı g e r e k m e k t e. E e r a l t k l a s ö r e k u r u l u m y a p t ı y s a n ı z b u i ı l e m i g e r ç e k l e ı t i r e m e z s i n i z. ( * ) * K u l l a n ı c ı l a r ı n ı z a v e r e c e k o l d u u n u z b l o g l a r a l t k l a s ö r l e r i n i z d e y e r a l a c a k. Ö r n e k v e r e c e k o l u r s a k W o r d P r eb sl so g u n u z u h t t p : / w/ w w. w o r d p r e s s -t r c. o m / b l o g a d r e s i n e k u r m a m a l ı s ı n ı z. E e r d a h a ö n c e a n a d i z i n e k u r u l u m y a p t ı r s a na ıd z r evs e i nsi iz ti e n b a ı ı n d a w w w e k i v a r s a k a l d ı r ı n ı z. B u i ı l e m i W oa rd dm Pi rn e sp sa n e l i n i z d Ae y a r l a r > G e n e l s e k m e s i n i k u l l a n a r a k y a p a b i l i r s i n i z. k i n c i g e r e k e n ı a r t i s e t e k n i k a l t y a p ı n ı z i l e a l a k a l ı. S u n u c u n u z u n ( h o s t i n g ) w i l d d e s t e i n i n o l m a s ı g e r e k i y o r. Blu l iök z eg e n e l l i k l e t ü m s u n u c u l a r d a y e r a l m a k l a b e r a b e b a z ı f i r m a l a r ı n s u n u c u l a r ı n d a y e r a l m a m a k t a d ı r. 22

23 NOT Sunucunuzda wildcard desteği olmasa bile çoklu blog oluşturma özelliğini kullanmanız mümkün. Bu durumda oluşturulacak blog hesapları yerine şeklinde olmaktadır. Y u k a r ı d a k i g e r e k s i n i m l e r i t a m a m l a d ı k t a n wspo n-c roa n f i g. p h p d o s y a s ı n ı h e r h a n g i b i r m e t i n e d i t ö r ü i l e a ç a r a k a ı a ı d a ( S a t ı r 8 2 ) y e r a l a n ; k a y d e d i y o r u z d. e f i n e ( ' W P _ A L L O W _ M U L T I S I T E ', t r u e ) ; / * H e p s i b u k a d a r. M u t l u B l o g l a m a l a r! * / f a d e s i n i n a l t ı n a a ı a ı d a k i k o d l a r ı e k l i y o r u z v e W o r d P r e s s A d m i n P a n e l i n e g i r i ı y a p a r a k e e r a k t i f e k l e n t i l e r i m i z v a r s a d e v r e d ı ı b ı r a k ı y o r u z. B a z ı e k l e n t i l e r ibn l oç g o kdl eu s t e i o l m a d ı ı n d a n d o l a y ı ç a k ı ı m a ( h a t a ) s o r u n u o l u ı a b i l i r. Y e n i k u r u l u m y a p a c a k o l a n l a r i ç i n h e r h a n g i b i r s o r u n o l u ı m a m a E k l e n t i l e r i d e v r e d ı ı ı b ı r a k t ı k t aa n r a sç lo an r > a A s e k m e s i n e t ı k l ı y o r u z. ( * ) * D ü z e n l e m e i ı l e m i n d e n ö n c e p a n e l d e e b öb yi lr s e k m e y e r a l m a m a k t a d ı r. B i z d e n i s t e n e n b i l g i l e r i gkiur r e ra e k t ı k l ı y o r u z. K a r ı ı m ı z a g e l e c e k e k r a n d a ( a ı a ı d a ) v o l a n a ç ı k l a m a l a r ı d i k k a t e a l a r a k a d ı m l a r ı t a m a m l ı y o r u z. ( * ) 23

24 B i r a z ö n c e d ü z e n l e d i i mw ip z -c o n f i g. p h p d o s y a m ı z ı t e k r a r a ç a r a k a ı a ı d a y e r a l a n k o d l a r ı, s a t ı r ı n ( Y u k a r ı d a k u l l a n d ı ı m ı z s a t ı r 8 2 ) ü s t ü n e y e r l e ı t i r i n v e W o r d P r e y a p t ı ı n ı z d i z i n d e y e r w ap l -c a n o n t e n t k l a s ö r ü n ü n i ç e r i s ib nl e o g s. d iar d ı n d a ( y a z m a i z n i o l a n ) y e n i b i r k l a s ö r o l u ı t u r u n. d e f i n e ( ' M U L T I S I T E ', t r u e ) ; d e f i n e ( ' S U B D O M A I N _ I N S T A L L ', f a l s e ) ; $ b a s e = ' / ' ; d e f i n e ( ' D O M A I N _ C U R R E N T _ S I T E ', ' l o c a l h o s t ' ) ; d e f i n e ( ' P A T H _ C U R R E N T _ S I T E ', ' / ' ) ; d e f i n e ( ' S I T E _ I D _ C U R R E N T _ S I T E ', 1 ) ; d e f i n e ( ' B L O G _ I D _ C U R R E N T _ S I T E ', 1 ) ; NOT Yukarıdaki kod satırlarında yer alan 'SUBDOMAIN_INSTALL' değerini TRUE olarak ayarlandığınızda, şeklinde alt alana blog kurabilirsiniz. Alt alan adlarının blog hesaplarında kullanılabilmesi için sunucunuzun wildcart desteğinin olması gerekiyor. D i e r W o r d P r e s sk u r a l l a r ı n ı d e i ı t i r m e n i z e g e r e k y o k t u r. Y u k a r ı d a y e r a l a n k o d l a r ç ı k a n s a y f a d a d a y e r a l m a k t Da e d ı i r ı. k e n l i k g ö s t e r e b i l e c e i n d e n d o l a y ı s a y f a d a y e r a l k o d l a r ı k u l l a n m a n ı z ı t a v s i y e e. dk ea ry id me t m e i ı l e m i n i t a m a m l a d ı k t a n s o n r a p a n e l e y e n i d e n g i r i ı y a p ı y o r u z. 24

25 W o r d P r e s s p a n e l i b is zü i p e r Y ö n e t i coil a r a k k a r ı ı l ı y o r. S o l m e n ü d e ü s t k ı s ı m d a y e r a l a S ü p e r Y ö n e t i c i > T e r c ishe lkem re s i n i v e d i e r s e k m e l e r i k u l l a n a r a k i s t e k l e r i n i z e g ö r e a y a r l a m a l a r y a p a b i l i r s Si ün pi ez r. Y ö n e t i co il d u u n u z d a, - s t e n m e ye n k u l l a n ı c ı a d l a r ı n ı e n g e l l e m e - Y ü k l e n e n d o s y a l a r ı n u z a n t ı l a r ı n ı a y a r l a m a - M a k s i m u m d o s y a b o y u t u v e d e p o l a m a a l a n ı a y a r l a m a - Y e n i ü y e o l a n k u l l a n ı c ı l a r a g ö n d e r i l e n h o ı g-p eol sdti an si ız n ı e a y a r l a m a - O l u ı t u r u l a n y e n i b l o g u n i l k y a z ı s ı n ı v e y o r u m u n u a y a r l a m a, g i b i y e t k i l e r e s a h i p o l a c a k s ı n ı z. 25

26 E k l e n t i l e r, s i s t e m l e r i n d a h a f a z l a f o n k s i y o n a s a h i p o l m a s ı n ı v e k u l l a n ı m k o l a y l ı i ç i n ü r e t i l i r l e r. W o r d P r e s s t e d e b u d u r u m a y n e n g e ç e r l i d i r. F a k a t W o r d P r e s s i f d ü n y a ç a p ı n d a b i r ç o k k i ı i t a r a f ı n d a n g e l i ı t i r i l e n v e ü r e t i l e n e k l e n t i l e r i n i n o l m a s W o r d P r e s s i k u r d u u m u z d a ç o k s a d e b i r s i s t e m i l e k a r ı ı l a ı ı r ı z. E k l e n t i l e r s a y e s i W o r d P r e s s i n s a d e s i s t e m i ç o k ç e ı i t l i h i z m e t l e r s u n a n b i r p l a t f o r m h a l i n i a l m a k t M e s e l a b l o gu m u z a e k l e n t i l e r s a y e s i n d e k o l a y c a i l e t i ı i m f o r m u e k l e y e b i l i r, k u l l a n ı a n k e t l e r s u n a b i l i r i z. a. E k l e n t i K u r u l u m u W o r d P r e s s t e e k l e n t i k u r u l u m u ö n c e k i s ü r ü m l eerlilne d ey a p ı l m a k t a y d ı. F a k a t g e l i ı t i r i c s a y e s i n d e e k l e n t i k u r u l u m u n u W o r d P r e s s y öm n ep ta in e l i n d e n d e g e r ç e k l e ı t i r e b i l m e k t e y i z. E l l e K u r u l u m :E l l e k u r u l u m y a p a r k e n i n d i r d i i m i z e k l e n t i y i s ı k ı ı t ı r ı l m ı ı h a l i n d e n ç ı k a r d ı k t a n s o n/ rw ap -c o n t e n t / p l u g i n sd i z i n i n e F T P a r a c ı l ı ı i l e y ü k l e r i z v e s o n r a y ö n p a n e l i n d e b u l u n a n e k l e n t i le ek r m e s i n d e n e t ki n l e ı t i r e b i l i r i z. E k l e n t i n i n v a r s a ö z e l a y a r l a r ı n ı y a p ı p, v e r d i i k o d l a r ı m ı y a z ı l a r ı m ı z a v e y a s a y f a l a r ı m ı z a y e r l e ı t i r e b i Ö r n e k e k l e n t i k u r u l u m u : S i t e m i z e l e t i ı i m F o r m u E k l e y e l i m S i t e m i z e y a z ı l a r ı m ı z ı y a y ı m l a d ı k v e b e l i r l i b i r z i y a r e tsçii t ekniitzldee m irz e kvlaar m. v e r m e k i s t e y e n b i r z i y a r e t ç i s i z e u l a ı m a k i s t i y o r. P r e s t i j l i b i r g ö r ü n ü m s a l a y a f o r m u e k l e n t i s i n i k u r a r a k b u h i z m e t i s u n a b i l i r s i n i z. E k l e n t i m i z i i n d i r e l i m v e k u b a ı l a y a l ı m. 1 - E k l e n t i m i z i b u r a d a n i n d i r e l i m. 2 - W o r d P r e s s p a n e l i m i z e g i r i ı y a p a r a k E k l e n t i l e r s e k m e s i n d e n Y e n i E k l e > Y ü k l e s e k m e s i n i a ç a l ı m. 3 - n d i r d i i m i z e k l e n t i y i s e ç e r e k i m d i K u r a t ı k l a y a l ı m e k l e n t i m i z i k u r a l ı m. 26

27 E k l e n t i m i z k u r u l m u ı t u r. E k l e n t i y i e t k itn ıl ke lı at yi ar r ae k a k t i f h a l e g e t i r e l i m. i m d i e k l e n t i m i z i n ö z e l l i k l e r i n i a y a r l a y a E k l e n t i l e r i n ö z e l l i k l e r i g e n e l l i k l e A y a r l a r v e y a A r a ç l a r s e k m e s i n d e b u l u n u r. A r a ç l a r s e k m e s i n d e b u l u n a n l e t i ı i m F o r m u 7 s e k m e s i n e t ı k l a y a r a k ö z e l l i k l e r i m i z i a y a r l a y a l ı m. K o d u n u s a y f a m ı z a H T M L g ö r ü n ü m ü n d e e k l e d i i m i z d e s a y f a m ı z d a i l e t i ı i m f oor lm u ı a c a k t ı r i m d i a y a r l a m a l a r ı y a p a b i l i r i z. A l t t a b u l u n a n p o s t a b ö l ü m ü n d e k i e-m a i l a d r e s i n i d e i ı t i r e r e k f o r m a y a z ı l a n b i l g i l e r i n h a n g i m a i l a d r e s i n e g i dde üc ze e ni ln ei y e b i l i r s i n i z. K a l a n k ı s ı m l a r ı d e i ı t i r m e d i i m i z z a m a n b i r s o r u n o l u ı m a y a c a k, n o r m a l b i r i l e t i ı g ö r ü n ü m ü e l d e e d e b i l e c e k s i n i z. i m d i k o d u m u z u s a y f a m ı z a e k l e y e l i m v e k o n t r o l e d e G ö r m ü ı o l d u u n u z g i b i e k l e n t i m i z ç a l ı ı m a k t a d ı r m. e s atjeı s t g ö n d e r e b i l i r s i n i z. E k l e n t i e e r y e r e l s u n u c u n u z a k u r u l m u ı i s e ç a l ı ı m a y a c a k t ı r. 27

28 b. E k l e n t i l e r i n d i r m e W o r d P r e s s b l o u m u z i ç i n i h t i y a ç d u y d u u m u z e k l e n t i l e r i b u l m a k i ç i n b i r ç o k s i t e m e v c u t t u r. E k l e n t i l e r i h e m e k l e n t i g e l i ı t i r i c i l e r i n s i tdee l ew ro ir nd dp er n e s hs e m i n k e n d i s i t e s i n d e n (b, u r a d a n ) b u l a b i l i r s i n i z. E k l e n t i l e r i n T ü r k ç e l e ı t i r i l Wm oi rı d Ph ra el si s n i i s e T ü r k i y e d e n i n d i r e b i l i r s i n i z. E k l e n t i b u l m a k b u n l a r l a s ı n ı r l ı d e i l e k l e n t i l e r i n i z i a y n ı z a m a n d a a r a m a m o t o r l a s a y e s i n d e d e b u l a b i l i r s i n i z. W o r d P r e s s i l e i l g i l e n e n b a z ı s i t e s a h i p l e r i s i t e l e r e k l e n t i l e r e v e k u l l a n ı l ı ı l a r ı n a y e r v e r m e k t e d i r l e r. Ö r e n i r k e n s o r u s o r m a k i ç i n km a çm ıa n ı z v e a ı ı r ı y a d a k a ç m a m a n ı z g e r e k i r. B i r W o r d P r e s s b l o u n d a h o ı u n u z a g i d e n b i r ö z e l l i k g ö r d ü n ü z s i t e s a h i b i i l e i l e t i ı i m e e k l e n t i h a k k ı n d a b i l g i a l a b i l i r s i n i z. U n u t m a y ı n ı z k i b l o g y a z a r l a r ı p a y l a ı ı m c ı k y o r u m l a r ı n ı v e y a z ı l a r ı n ı ı tp ıa ky l a r ı g i b i b i l g i l e r i n i d e p a y l a ı ı r l a r. c. E k l e n t i l e r i T ü r k ç e l e ı t i r m e W o r d P r e s s i l e a l a k a l ı y ü z l e r c e e k l e n t i m e v c u t v e b u e k l e n t i l e r i n h e p s i n i T ü r k ç e p a y l a ı m a k g e r ç e k t e n ç o k z o r. E k l e n t i n i n ç e v i r i s i n i y a p ı y o r s u n u z v e t a m o a n d a y e s ü r ü m ü y a y ın l a n ı y o r b u t a b i k i d e ç ekvi iırienn i n m o r a l ib no iz a c a k t ı r. K u l l a n a c a ı n ıezk l e n t i n g i l i z c e i s e v e T ü r k ç e y e ç e v r i l m e m i ı i s e, T ü r k ç e l e ı t i r m e y y a p m a k z o r u n d a k a l a b i l i r s i n i z. E k l e n t i T ü r k ç e l e ı t i r m e i ı l e m i n i e k l e n t i y i b i l g i s a i n d i r i p, Ne op ta d + + g i b i b i r m e t i n e d i t ö r ü y l e y a p a b i l i r s i n i z. A y n ı z a m a n d a T ü r k ç e l e i ı l e m i n i W o r d P r e s s y ö n e tpiam n e l i n d e n E k l e n t i l e r > E d i t ö r s e k m e s i n d e n d e y a p a b i l i r s i n Ç e v i r i s i n i g e r ç e k l e ı t i r d i i n i z e k l e n t i l e r i i n t e r n e t t e p a y l a ı m a n ı z d i e r ık k u l l a n ı c s a l a m a k l a b e r a b e r s i e z i p rd e s t i j y ö n ü n d e n b i r a d ı m ç öı nk ea r a c a k t ı r. T ü r k ç e e k l e n t i s ı k ı n t ı s ı n ı a ı m a k v e T ü r k ç e e k l e n t i k u l l a n ı m ı n ı s a l a m a k i ç i n W o r d P r e s s T ü r k i y e i l e t i ı i m e g e ç e r e k ç e v i r d i i n i z e k l e n t i l e r i p a y l a ı a b i l i r s i n i z. NOT Yönetim Panelinden Çeviri Yapabilmek İçin Eklenti Dosyası CHMOD(Permiss.) 666 Ayarlanabilir 28

29 d. E n Ç o k K u l l a n ı l a n W o r d P r e s s E k l e n t i l e r i W o r d P r e s s e y e n i ö z e l l i k l e r k a t a n v e i h t i y a ç l a r ı m eı kz lı e ng ti id le er re i n b i r a y a g e t i r m e y e v e b i r a r ı i v o l u ı t u r m a y a ç a l Eı n ı t çı m o. k k u l l a n ı l a n e k l e n t i l e r e g i r i ı y a p m a d a n ö n c e W o r d P r e s s i l e b e r a b e r g e l e n A k i s m e t teiksliedni r. W o r d P r e s s k u r u l u m u y l a b i r l i k t e g e l e A k i s m e t e k l e n t i s i s i t e m i z i ç i n o l m a z s a o l m a z b i r e k l e n t i d i r. S i t e m i z d e k i y a z ı l a r y o r u m l a r ı n b i r k ı s m ı r e k l a m i ç e r i k l i i s t e n m e y e n ( s p a m ) y o r u m l a r d ı r. A k i s m e t b u t y o r u m l a r ı a l g ı l a r v e d e n e t l e m e m i rz e k g ke a l m a d a n s t e n m e y e n Y o r u m l a r b ö l ü m ü n e a k t a r ı r. A k i s m e t ' i k u l l a n a b i l m e k i ç i n ö n c e y ö n e t i m p a n e l i n d e n E k l e n t i l e r m e n ü s ü n e t k i n l e ı t i r m e l i y i z s o n r a d a W o r d P r e s s. c o m h e s a b ı a l a r a k b i z e v e r i l e n A P I a n a h t a r A k i s m e t ' i a k t i f h a l e g e t i r m e l i dy i z e. k l ei nm t i l e r i m i z e a gt öa z b i l i r i z. e n ı tç eo k k u l l a n ı l a n W o r d P r e s s e k l e n t i l e r i : 1 ) S a y f a S a y a ç E k l e n t i s i ( P a g e R e a d C o u n t e r ) B u e k l e n t i y a z ı l a r ı n ı z ı n g ü n l ü k v e t o p l a m o l a r a k k a ç d e f a o k u n d u u n u v e r i t a b a n ı v e u y g u n b i r ı e k i l d e e k r a n a y a n s ı t ı r. 2 ) W o r d P r e s s D a t a b a s e B a c k u p ( V e r i t a b a n ı Y e d e k l e m e E k l e n t i s i ) A d ı n d a n d a a n l a ı ı l a c a ı g i b i V e r i t a b a n ı n ı z ı n y e d e i n i W o r d P r e s s i n y ö n e t i m p a n e l a l m a y a y a r a r. 3 ) W P -U s e r O n l i n e( O n l i n e Z i y a r e t ç i S a y a c ı E k l e n t i s i ) T o p l a m z i y a r e t, o n l i n e ü y e sv as y. ı sg ı ö s t e r e n lk ua nl ı ı l ı b i r s a y a ç e k l e n t i s i d i r. 4 ) E m a i l N o t i f i c a t i o n P l u g i n ( M a i l l i s t E k l e n t i s i ) B i r m a i l l i s t e s i o l u ı t u r m a n ı z ı v e s i t e n i z e y e n i g ö n d e r i y a z d ı ı n ı z d a ü y e l e r i n i z i b i l g i l e n d i r m e n i z i s a l a r. 5 ) C o n t a c t F o r m ( l e t i ı i m F o r m u E k l e n t i s i ) l e t i ı i m i ç i n k u l l a n ı l a n b i r e k l e n t i d i r. H e r W o r d P r e s s e l a z ı m e k l e n t i l e r d e n b i r 6 ) V o t i o ( O y l a m a E k l e n t i s i ) Y a z ı l a r ı n o y l a n m a s ı n ı v e e n ç o k o y l a n a n y a z ı l a r ı g ö s t e r m e n i z i s a l a r. 7 ) A u t o m a t i c S E O L i n k s S i t e i ç i S E O ç a l ı ı m a l a r vı e n ı yz a z ı l a r ı n ı z ı n i s i çn ed re y e r a l a n k e l i m e l e r e o t o m a t i k o l a r a k b a l a n t ı ö z e l l i i k a z a n d ı zr am ak no lı a y l ı k s a l a y a n b i r e k l e n t i. 29

30 8 ) D e m o c r a c y ( A n k e t E k l e n t i s i ) Ç o k h o ı v e k u l l a n ı ı l ı b i r e ka ln ek ne t i s i d i r. K u l l a n ı c ıilçairn ı naınzk e t o l u ı t u r as ca an kı z ı i d d e t l e t a v s i y e e d i l i r. 9 ) S u b s c r i b e T o C o m m e n t s ( Y a z ı A b o n e E k l e n t i s i ) Ü y e l e r i n s i t e d e k i h e r h a n g i b i r y a z ı y a a b o n e o l m a l a r ı n ı s a l a r v e o y a z ı y a y e n i y g e l d i i n d e a b o n e o l a n ü y e y i y e n i y o r u m l a i l g i l i b i l g i l e n d i r i r. 1 0 ) G o o g l e S i t e m a p s G o o g l e g i b i a r a m a m o t o r l a r ı i ç i n W o r d Pb rl eo sg su n u z d a s i t e h a r i t a s ı o l u ı t u r m a n ı z ı s a l 1 1 ) L a t e s t C o m m e n t s ( S o n Y o r u m l a r E k l e n t i s i ) B l o g u n u z d a b u l u n a n y a z ı l a r a y a p ı l a n y o r u m l a r h a k k ı n d a b i l g i a l m a n ı z ı s a l a r 1 2 ) S t a t p r e s s ( S a y a ç E k l e n t i s i ) S i t e n i z e g ül nü k, a y l ı k g e l e n z i y a r e dt ıç ni ı tkuatym a n ı z ıs a l a r. A y n ı z a m a n d a a r a m a m o t o r u t e r i m l e r i, t a r a y ı c ı i s t a t i s t i k l e r i n i t u t a r. 1 3 ) A l l i n O n e S E O P a c k ( S E O E k l e n t i s i ) S i t e n i z i n a r a m a m o t o r l a r ı n d a ö n p l a n d a ç ı k m a s ı n ı s a l a y a n k u l l a n ı ı l ı v e f a y d a l ı 1 4 ) J e t p a c k B l o g u n u z d a i h t i y a ç yddu u u n u z b i r ç o k i ı l e v s e l ö z e l l i i ( l i n k k ı s a l t m a, i s t a t i s t i k b a r ı n d ı r a n g ü z e l b i r e k l e n t i. i d d e t l e t a v s i y e e d i l i r. 1 5 ) B r o k e n L i n k C h e c k e r Y a z ı l a r ı n ı z d a y e r ba a l a ln a n t ı l a vr e ı ç a l ı ı m a y a n l i n k l e r i k o l a y c a b u l m a n ı z a y a r a y a n f a y b i r e k l e n t i. T ü m E k l e n t i l e hr ti t p : / / w w w. w o r d p r e s s. o r g / e x t e n d / p l u g ian ds r/ e s i n d e n i n c e l e y e b i l i r v e i n d i r e b i l i r s i n i z. 30

31 a. T e m a K u r u l u m u W o r d P r e s s k u r u l u m u n u t a m a m l a d ı ı m ı z d a, k a r ı ı m ı z a g e l e n i l k e k r a n ı n ç o k s a d e o l a c a s ö y l e m i ı t i k. K a r ı ı l a ı t ı ı m ı z Wao radyp ür ze s s i n v a r s a y ı l a n t e m a s ı d ı r. S i t e m i z i n t e m a s ı d e i ı t i r m e k i ç i n G ö r ü n ü m m e n ü s ü n d e n i s t e d i i n i z t e m a y ı s e ç e b i l i r s i n i z. W o r d P r e s s t e m a l a rsıa d e c e b u n l a r l a s ı n ı r l ı d e i l. D ü n y a ç a p ı n d a W o r d P r e s s i ç i n ü r e b i n l e r c e t e m a b u l u n m a k t a d ı r. B u n l a r ı n b i r k ı s m ı ü c r e t s i z d a ı t ı l ı r k e n, b i r k ı s m ı o l a r a k s a t ı l m a k t a d ı r. B u l d u u n u z t e m a l a r ı W o r d P r e s s i n i z e y ü k l e m e k i ç i n F T P a r a c w p -c o n t e n t / t h e m e s d i z i n i a l t ı n a g ö n d e r m e n i z v e p a n e l d e k i G ö r ü n ü m m e n ü s ü n d e n e t k i n l e ı t i r m e n i z y e t e r l i o l a c a k t ı r. B u l d u u n u z b a z ı t e m a l a r d a e k ö z e l l i k l e r b u l u n a b i l i r. Ö r n e i n b i r t e m a e k l e n t i l e r b e r a b e r ç a l ı ı a b i l i r. B u d u r u m d a i s e g e ç e n b ö l ü m d e ı maınz l agtitb ı i e k l e n t i k u r u l u m u y a p ı p, e k l e n t i l e r i a k t i f l e ı t i r d i k t e n s o n r a t e m a m ı z ı s e ç e b i l i r i z. W o r d P r e s s i n y e n i d e s t e i i l e a r t ı k y ö n e t i m p a n e l i n d e n d e t e m a k u r u l u m u y a p a b i l i i n t e r n e t ü z e r i n d e b u l u n a n t e m a l a r a u l a ı a b i l i r s i n i z. b. T e m a l a r ı n d i r m e ü p h e s i z k i W o r d P r e s s i ç i n ü r e t i l e n b i n l e r c e t e m a n ı n o l m a s ı, k u l l a n ı c ı l a r ı n a ç o k g e l m i ı v e k u l l a n ı c ı l a r t a r a f ı n d a n ç o k s e v i l m e s i n e n e d e n o l m u ı t u r. W o r d P r e s s i ç i n t e m a l a r ı n t a m a m ı n a y a k ı n ı i n t e r n e t t e ü c r e t s i z d a ı t ı Wl om ra dk Pt ra ed sı s r. i ç i n r eü t i l m i ı t e m a l a r a b u r a d a n u l a ı a b i l i r s i n i z. Ç e v i r i s i y a p ı l m ı ı o l a n T ü r k ç e b tu er ma ad la an r a d a u l a ı a b i l i r s i n i z. 31

32 c. T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e n t e r n e t ü z e r i n d e b i n l e r c e W o r d P r e s s t e m a s ı n ı n m e v c u t o l d u u n u s ö y l e m i ı t i k. T a b i t e m a l a r ı n h e p s i n i T ü r k ç e y e ç e v i r m e k o l d u k ç a z o r. E e r k u l l a n a c a ı n ı z t e m a n g i l T ü r k ç e y e ç e v i r m e k z o r u n d a k a l a b i l i r s i n i z. T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e i ı l e m i n i t e m a y ı b i l gi s a y a r ı n ı z a i n d i r i p Na od t+ e+ p g i b i b i r m e t i n e d i t ö r ü y l e y a p a b i l e c e i n i z g i b i W o r d P y ö n e t i m p a n e l i n d e n G ö r ü n ü m > E d i t ö r s e k m e s i n d e n y a p a b i l i r s i n i z. Ç e v i r i i ı l e m i n i y a p a r k e n U T F-8 k a r a k t e r k o d l a m a s ı n ı k u l l a n m a y ı u n u t m a y ı n ı z. NOT Yönetim Panelinden Çeviri Yapabilmek İçin Tema Dosyası CHMOD(Permiss.) 666 Ayarlanabilir W o r d P r e s s T ü r k i y e e k i b i t Te üm a r k ç e l e ı t i r m e i ç i n y a y ı n l a m ı ı o l d u u W o r d P r e s s T e m a T ü r k ç e l e ı t i r m e R e h b e r i ç e v i r i l e r i n i z e y a r d ı m c ı o l a b i l e c e k, o l d u k ç a f a y d a l ı b i r k Ç e v i r i i ı l e m i n i d a h a i y i k a v r a y a b i l m e k i ç i n b i r k a ç t a n e ç e v i r i i ı l e m i y a p ı l m ı ı t b a k m a n ı z s i z l e r i b i l g i b i s ae hd ie c e k t i r. Ç e v i r i i ı l e m i n i g e r ç e k l e ı t i r d i i n i z t e m a l a r ı p a y l a ı m a n ı z, k u l l a n ı c ı l a r a k o l a y l ı k Ç e v i r d i i n i z t e m a l a r ı W o r d P r e s s T ü r k i y e e k i b i i l e p a y l a ı a r a k, y a y ı n l a y a b i l i r s i n i d. T e m a D ü z e n l e m e v e T e m a T a s a r ı m ı W o r d P r e s s i ç i n t a s a r l a n a n t e m a l a r / XCHST SM L v e P H P t a b a n l ı d ı r. / CX SH ST M L v e P H P b i l g i n i z v a r s a, b i r k a ç W o r d P r e s s t e m a s ı i n c e l e y e r e k, y a p ı s ı n ı k a v r a d ı k t a n s o n r a t e m a n ı z ı t a s a r l a y a b i l i r s i n i z. T e m a n ı z ı b e l i r l i b i r a l t y a p ı k u l l a n a r a k y a d a s ı f ı t a sa r l a y a b i l i r s i n i z. W o r d P r e s s t e t e m a l a r i n d e x. p h p ( a n a ı a b l o n ), h e a d e r. p h p ( ü s t k ı s ı m ), s i d e b a r. p h p k ı s ı m ), f o o t e r. p h p v e s t y l e. c s s ( s t i l d o s y a s ı ) g i b i d o s y a l a r h a l i n d e b u l u n u r. B u d d ü z e n l e y e r e k y e n i b i r t e m a y a s a h i p o l a b i l i r i z. W o r d P r e s s t e m a t a s a r ı m ı n ı ö r e n m e n i n e n i y i Wyo or ld up r e s s C o d e x b e l g e l e r i d i r. E e r d o k ü m a n a r ı y o r s a n ı bz u a d r e s ik u l l a n m a n ı z s i z i n i ç i n f a y d a l ı o l a c a k t ı r. 32

33 a. D o m a i n v e H o s t i n g H a k k ı n d a Te m e l B i l g i l e r B i r w e b s i t e s i n i n t e r n e t e a ç m a k i ç i n i l k o l a r a k b i r w e b s i t e s i i hs tm i yn ae c ı( md ıo z m a i n ) v a r d ı r. W e b s i t e i s i m l e r i w w w i l e b a ı l a r v e g e n e l d e c o m i l e b i t e r. B u t a n ı m l a y ı c s i t e m i z i n U R L a d r e s i o l m u ı o l u y o r. Z i y a r e t ç i l e r i m i z b u a d r e s i l a wr eı b n a t a r a y ı c ı g i r d i k l e r i n d e w e b s i t e m i z e e r i ı i r l e r. B u n u n y a n ı s ı r a b i r d e H o s t i n g e ( s u n u c u ) i h t i y a ç d u y u l u r. H o s t i n g, w e b s i t e m i z i n o l d u u a l a n d ı r. S u n u c u l a r, g ü n ü n 2 4 s a a t i k e s i n t i s i z o l a r a k i n t e r n e t e a ç ı k o l a n b i l g i s a y a r l a r dp ıe r k. i b u i k i rk a m v n a s ı l b i r b ü t ü n h a l i n e g e l i r v e w e b s i t e s i n i o l u ı t u i m d i b u n l a r ı i n c e l e y e l i m. W e b s i t e l e r i i n t e r n e t e a ç ı l ı r k e n i l k o l a r a k w e b s i t e s i i ç i n b i r d o m a i n a l ı n ı r. D d o m a i n s a t a n ı i r k e t l e r t a r a f ı -s n daatn ı ı e s i s t e m i i l e s a t ı l m a k t a d ı r. Wi eç b i n s ib ti er s i s i m a l ı n d ı k t a n s o n r a b i r d e h o s t i n g a l ı n m a s ı g e r e k m e k t e d i r. H o s t i n g s a l a y ı c ı l a r ı i l s i t e m i z i n d o s y a l a r ı n ı i n t e r n e t e a ç ı k b i r b i l g i s a y a r d a s a k l a y a b i l i r i z. B u i k i s e r s o n r a i k i s i n i b i r b i r i i l e i l i ı k i l e n d i r m e m i z g e rue nk u m edk a t eıd öi yr l. e By a p a r ı z. D o m a i n v e h o s t i n g a l ı n d ı k t a n s o n r a y a p m a m ı z g e r e k e n u f a k b i r a y a r l a m a v a r d ı r. B u a y a r l a m a l a r a N a m e S e r v e r ( s u n u c u a d ı ) a y a r l a m a l a r ı d e n m e k t e d i r. D o m a i n a l d ı ı m ı z k u r u l u ı b i z d e n N a m e S e r v e r b i l g i l e r i n i i s t e m e k t e d i r. B u b ie ld gi ir l: e r i k i t a n Ö r n e k o l a r a k n: s 1. w o r d p r e s s-t r. c o m - n s 2. w o r d p r e s s-t r. c o m Ö r n e k t e g ö r ü l d ü ü g i b i N S k a v r a m l a r ı i k i t a n e o l u y o r. B i r i n c i o l a n ı a s ı l s u n u c u a d i e r i i s e y e d e k s u n u c u a d r e Bs i rd i r d. e v r e d ı ı ı k a l d ı ı n d a d i e r i d e v r e y e g i r e r. B u b i l g i l e r ins ie h o s t i n g a l d ı ı n ı z ı i r k e t s i z e b i l d i r e c e k t i r. S i z b u b i l g i l e r i e l d e e D o m a i n a l d ı ı n ı z f i r m a d a a ç t ı ı n ı z k u l l a n ı c ı h e s a b ı n d a g ö r ü l e n w e b s i t e a y a r l a m a d ü z e n l e m e l i s i n i z. 33

34 E e r d o m a i n v e h o s t i n g i a y n ı f i r m a d a n a l ı r s a n ı z o t o m a t( if k i r om la a rt a k r a f ı n d Na S n ) a y a r l a m a l a r ı y a p ı l m a k t a d ı r. S i z l e r e a n l a t t ı ı m N S o l a y ı z o r g e l m e s i n z i r a ç o k b a s ü r e d e y a p ı l a n b i r i ı l e m d i r. E e r s a t ı n a l a c a ı n ı z h o t s uwnourzdap r e s s k u r a c a k s a n ı z L i n u x K u r u l u v e A p a c h e d e s t e k l b i r s u n u c u s e ç m e n i z d a h a i ibyi r p e r f o r m a n s a l a b i l m e n i z i s a l a y a c a k t ı r. b. c P a n e l K u l l a n ı m ı v e V e r i t a b a n ı O l u ı t u r m a S a t ı n lad ı ı m ı z h o s t i n g h e s a bcı P a n e l o l d u u i ç i n h t t p : / w/ w w. s i t e m i z. c o m : y a z a r avk e y a b i z e v e r i l e n i p a d r e s i n i k u l l a n a r a k g i r e b i l i r i z. Ö r n : h t t p : / / g i b i i m d i p a n e l i m i z i n g i r i ı s a y f a s ı n a g e l e l i m. w w w. s i t e m i z. c o m : a d r e s i n e g i r i n c e d i r e k y ö n l e n i r v k u l l a n ı c ı -p a daır o l a i s t e r. K u l l a n ı c ı a d ı m ı z ı v e p a r o l a m ı z ı y a z d ı k t a n s o n r a L o g i n b u t o n u n a b a s a r a k s i s t e m e g i r i ı i m i z i y a p ıp ya on re ul z i. m i z e g i r i ı y a p tı ı m ı z a g ö r e ı i m d i v e r i t a b a n ı m ı z ı o l u ı t u r a l ı m. D a t a b a s e s m e n ü s ü n d e n M y S Q L D a t a b a s e s s e k m e s i n i t ı k l a y a l ı m. ( 1. S e k m e ) B u b ö l ü m e b i r v e r i t a b a n ı yaadzı a l ı m v e C r e a t e D a t a b a s e e t ı k l a y a l ı m. V e r i t a b a n ı m ı z u oılt u r u l d u. i m d i v e r i t a b a n ı m ı z i ç i n b i r k u l l a n ı c ı l u oı t u r a l ı m v e b u n l a r ı i l i ı k i l e n d i r e l i m. i m d i b i r k u l l a n ı c ı a d ı v e p a r o l a o l u ı t u r a l ı m. O l u ı t u r d u u m u z p a r o l a y ı u n u t m a y ı n. l e r i d e l a z ı m o l a c a k. M y S Q L k u l l a n ı c ı s ı e k l e n d i. i m d i v e r i t a b a n ı v e k u l l a n ı c ı y ı i l i ı k i l e n d i r e l i m. 34

35 V e r i t a b a n, ı k u l l a n ı c ı i lii lıe k i l e n d i r i l m i ı o l d u. i m d i W o r d P r e s s k u r u l u m u n u y a p m a k i ç i n d o s y a l a r ı m ı z ı s u n u c u m u z a F T P a r a c ı l ı ı i l g ö n d e r e c e i z. NOT FTP Dosya Aktarım İşlemi İçin FreeZilla Programını Kullanabilirsiniz. c. F T P A r a c ı l ı ı y l a D o s y a l a r ı n S u n u c u y a Y ü k l e n m e s i F r e e Z i l lpar o g r a m ı n ı n o r m a l b i r p r o g r a m k u r u y o r m u ı g i b i k u r d u k t a n s o n r a p r o g r a m ı m ı ç a l ı ı t ı r a l ı m v e b i l g i l e r i m i z i g i r d i k t e n s o n r a y ü k l e y e l i m. F t p a d r e s i n i y a z d ı k t a n s o n r a k u l l a n ı c ı a d ı m ı z ı v e ı i f r e m i z y a z a r a k N e x t b u t o n l a r ı n a t ı k l a y a r a k i l e r l e y e l i m v e s i t e y b a l a n t ı m ı z ı k u r a l ı m. U s e r : K u l l ıc a nı A d ı, P a s s : P a r o l a m ı z e k l i n d e b i l g i l e r i m i z i y a z a r a k g i r i ı y a p a b i l i r i z. W o r d P r e s s k u r u l u m d o s y a m ı z ı. z id po s y a s ı n d a n ç ı k a r a r a k p u b l i c _ h t m l k l a s ö r ü n e g ö n d e r e r e k k u r u l u m u y a p a b i l i r s i n i z. B ö y l e c e s i t e m i z i k u r m u ı nvt e rin e t â l e m i n e i l k a d ı m ı m ı z ı a t m ı ı b u l u n d u k. K a l a n ı s i z i n a r a ı t ı r m a l a r ı n ı z s o n u c u k a v r a d ı k l a r ı n ı z v e ö r e n d i k l e r i n i z d i r. 35

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

ÖĞRETİCİLER İÇİN KABARTMA YAZI (BRAILLE) ÖĞRETİM KLAVUZU

ÖĞRETİCİLER İÇİN KABARTMA YAZI (BRAILLE) ÖĞRETİM KLAVUZU ÖĞRETİCİLER İÇİN KABARTMA YAZI (BRAILLE) ÖĞRETİM KLAVUZU HAZIRLAYAN AHMET ÜNÜVAR (İstanbul Emirgan Körler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü) İSTANBUL-2013 İÇİNDEKİLER: KONU 1-Altı noktanın tanıtılması KONU

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 Doç. Dr.Murat UZAM ar LOJK DEVRE GR$ DERS DERS NOTLAR Doe. Dr.Murat UZA/ LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 / Doç. Dr. Murat UZAM LOJİK DEVRELER DERSİ

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

E k i m 2 0 0 9 104. K a s ı m 2 0 1 0 158. A r a l ı k 112. O c a k 2 0 1 0 117. M a r t 2 0 1 0 123. E y l ü l 2 0 1 0 146 E k i m 2 0 1 0 149

E k i m 2 0 0 9 104. K a s ı m 2 0 1 0 158. A r a l ı k 112. O c a k 2 0 1 0 117. M a r t 2 0 1 0 123. E y l ü l 2 0 1 0 146 E k i m 2 0 1 0 149 T Ü R K Y E D E V E D Ü N Y A D A B A Ö R T Ü S Ü R A P O R U 2 0 0 9 / 2 0 1 0 H A Z I R L A Y A N S A K A R Y A A D A L E T G R M D i r i l i ı S a a t i D e r g i s i l i m v e H i k m e t V a k f ı

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Excel/ CVS dosyasından eşya bilgilerinin yüklenmesi. ( Yükleme Fonksiyonu )

Kullanım Kılavuzu. Excel/ CVS dosyasından eşya bilgilerinin yüklenmesi. ( Yükleme Fonksiyonu ) Kullanım Kılavuzu Excel/ CVS dosyasından eşya bilgilerinin yüklenmesi ( Yükleme Fonksiyonu ) Yükleme fonksiyonu, birden fazla eşya kalemi içeren sevkiyat bilgilerinin otomatik yüklenmesi ve Excel/CVS formatındaki

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ġubat 2008 ĠÇĠNDEKĠLER

ġubat 2008 ĠÇĠNDEKĠLER ġubat 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BaĢbakanlık Genelgesi (2005/7) 2. Bakanlığımız Genelgesi 3. S.D.Planı ile ilgili Açıklamalar 4. Dosya Planı (Yeni Düzenleme) 5. Ġndeks (Ortak Alanlar Ġçin) 6. Örnek Klasör Sırtlığı

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SENTRON Güç Şalterleri

SENTRON Güç Şalterleri SENTRON Güç Şalterleri Haberleşme Özellikli Güç Şalterleri /2 Giriş /3 Genel Veriler Güç Şalterleri SENTRON V 1600 A e kadar Kompakt Güç Şalteri, /4 Genel Veriler /7 3-Kutuplu /11 4-Kutuplu /16 Opsiyonlar

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

P O R G O R G A R M A I

P O R G O R G A R M A I İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 47. Kütüphane Haftası Açılış Töreni ni onurlandırman ızı diler. Tarih 28 Mart 2011 Pazartesi Saat:10.00 Yer: Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - 2015 1 İÇİNDEKİLER Genel Açıklamalar.3-4 Dosyalama İşlemlerinde Uyulacak Kurallar..5-11 Standart Dosya Planı Konu Grupları.12 Standart Dosya Planı..13-57 Konu

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı