YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?"

Transkript

1 YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de ne yabancı hisse senedi yaırımlarının YTL/ABD Doları döviz kurunun düzeyi ve volailiesi üzerindeki ekisi Çok Değişkenli GARCH (,)-M modeli kullanılarak, dalgalı kur sisemine geçiş sonrası dönemine ai günlük verilerle incelenmişir. Model bağımsız değişkenler olarak ne yabancı hisse senedi yaırımlarını, ne uluslararası rezervleri ve Japon Yeni/ABD Doları döviz kurunu, bağımlı değişken olarak YTL/ABD Doları döviz kurunu kapsamakadır. Ampirik sonuçlar şu şekilde özelenebilir: i) Ne yabancı hisse senedi yaırımları döviz kuru volailiesini anlamlı bir şekilde ekilememesine karşılık; ne yabancı hisse senedi yaırımlarındaki belirsizlik döviz kuru düzeyi üzerinde anlamlı ve negaif bir eki yapmakadır. Bu eki sıfırdan farksızdır, ii) YTL/Dolar döviz kuru düzeyi ne uluslararası rezervlerdeki volailieye yüksek derecede duyarlıdır, faka ne uluslararası rezervlerin döviz kuru volailiesi üzerine ekisi sıfıra yakındır. Modelde YTL/Dolar döviz kuru düzeyinin en önemli belirleyicisi, ne uluslararası rezervlerdeki belirsizlikir, iii) Yen/Dolar döviz kuru YTL/Dolar kuru üzerinde anlamlı bir ekiye sahip değildir. Anahar Kelimeler: Yabancı hisse senedi yaırımları, döviz kuru volailiesi, İMKB volailiesi, finansal piyasalar, Türkiye. Are Foreign Sock Invesors Inensifying Exchange Rae Volailiy in Turkey? Absrac This paper applies Mulivariae GARCH (,)-M model o examine he affecs of ne foreign sock invesmen on TRY/US Dollar exchange rae level and volailiy, using daily daa over he period 3.. o 9..6, as a floaing exchange rae sysem was inroduced in Turkey. The model includes ne foreign sock invesmens, ne foreign reserves and he Japan Yen/US Dollar exchange rae as independen variables and he TRY/US Dollar exchange rae as he dependen variable. The empirical resuls summarize as fallows; i) Ne foreign sock invesmens don significanly affec exchange rae volailiy, while ne foreign sock invesmen uncerainy produces significan and negaive affec on exchange rae level. This affec is no differen from zero, ii) TRY/Dollar exchange rae level is highly responsive o ne foreign reserves volailiy bu ne foreign reserves affec on exchange rae volailiy is close o zero. The mos imporan deerminan of he TRY/Dollar exchange rae level in he model is ne foreign reserves uncerainy, iii) Yen/Dollar exchange rae has no significan affec on TRY/Dollar exchange rae. Keywords: Foreign sock invesmens, exchange rae volailiy, ISE volailiy, financial markes, Turkey.

2 84 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 6-4 Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini Şiddelendiriyor mu?. Giriş Günümüzde hızlanan finansal küreselleşme süreci içinde dışsal fakörlerin menkul kıymeler borsa endeksi ve döviz kuru gibi yuriçi finansal piyasa fiya değişkenleri üzerindeki ekisinin giderek arığı gözlenmeke ve genellikle yabancı sermaye harekelerindeki arışın bu değişkenlerdeki volailieyi arırdığı kabul edilmekedir. Dolayısıyla, yabancı sermaye giriş ve çıkışları dalgalı kur sisemi içinde arz-alep koşullarına göre belirlenen döviz kurlarının gerek düzeyi gerekse volailiesi üzerinde önemli bir ekiye sahip olmakadır. Döviz kurlarının düzey ve volailiesi ise, para poliikası yöneimini ekileyebilecek önemli fakörlerden birisidir. Böyle bir ablo karşısında bu çalışmada Türkiye de özellikle Şuba de dalgalı döviz kuru rejiminin benimsenmesinden iibaren döviz kurları açısından yabancı sermaye harekelerinin arz eiği önem dikkae alınarak, yabancı sermaye harekelerinin bir kısmını oluşuran yabancıların yuriçi hisse senelerine yaırımlarının YTL/ABD Doları döviz kurunun düzeyi ve volailiesi üzerindeki ekisinin belirlenmesi amaçlanmışır. Türkiye 989 yılında alınan 3 Sayılı Karardan iibaren, finansal sisemin serbesleşirilmesi ve yabancı sermaye harekeleri üzerindeki kambiyo konrollerinin kaldırılmasıyla birlike, finansal küreselleşmeye doğru hızlı bir süreç yaşamış ve yabancı sermaye harekelerinde büyük arışlar görülmüşür. Türkiye de döneminde hisse senelerine yaırım yolu ile sağlanan yabancı sermaye girişi,8 milyar dolar seviyesine ulaşmışır (TSPAKB, 7a). Türkiye de finansal küreselleşmenin ayaklarından birini de 986 da İMKB nin (İsanbul Menkul Kıymeler Borsası) açılması oluşurmuşur. Dalgalı döviz kuru rejiminin benimsenmesinden sonra Türkiye de döviz kurunun isikrarı para poliikasının birinci görevi değildir. Ancak döviz kuru spekülaif baskılar ya da diğer nedenlerin ekisiyle uzun dönem denge seviyesinden göreceli olarak geniş bir bana saparsa, isikrar döviz arz ve 84

3 Macide Çiçek Feride Özürk Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini 85 alebinin ayarlanmasını kapsayan uygun poliika epkileri aracılığıyla yeniden sağlanmakadır. Çalışmanın amacına uygun bir yönem olarak Çok Değişkenli GARCH (,)-M [Mulivariae GARCH (,)-M ya da kısaca MGARCH (,)-M] Modeli kullanılmışır. Finansa son 5 yıldır en önemli yeniliklerden birisi, koşullu volailienin (koşullu varyansın) modellenmesidir. Ekonomisler volailie düzeyini ya da enflasyon, döviz kuru ya da hisse senedi fiyaları gibi değişkenlerin beklenen değerlerini saran belirsizliği ahmin emede GARCH modellerini başarıyla kullanmakadır. Finans alanında normalie varsayımının reddi, bunu mümkün kılan yeerli bir kanıır. Çalışma 6 bölümden oluşmakadır.. Bölümde yabancı ve yerli lieraüre yer verilmişir. 3. Bölümde yabancı hisse senedi yaırımcılarının borsa endeksi ve döviz kuru üzerindeki ekileri incelenerek Türkiye deki finansal küreselleşme eğilimi belirlenmeye çalışılmışır. 4. Bölümde MGARCH (,)-M Modeli anıılmışır. 5. Bölümde Türkiye için ampirik ahmin yapılmışır. Burada önce kullanılan veriler hakkında bilgi verilmiş, daha sonra çeşili anısal (diagnosic) eslerle modelin uygulanabilirliği es edilmiş ve ampirik bulgular yorumlanmışır. 6. Bölüm, sonuç bölümüdür. Ek e ise, ham verilerin grafikleri verilmişir.. Lieraür Prasad vd. (3) finansal küreselleşmenin gelişmeke olan ülkeler üzerindeki ekilerinin ampirik analizini yapmakadır. Bu çalışmanın ampirik sonuçları yükselen piyasa ülkelerinde finansal küreselleşmenin büyümeyi arıracağı ve volailieyi azalacağı inancını hayal kırıklığına uğramışır. Kaminsky/Schmukler (3) finansal serbesleşmenin kısa ve uzun dönemdeki ekilerini incelemekedir. Kaminsky/Reınhar () ekonomiler küreselleşikçe yükselen piyasalarda meydana gelen krizlerin icare ve finansal sekör aracılığıyla diğer ülkelere yayılabileceğini gösermekedir. Calvo () sermaye piyasaları ve döviz kuru arasındaki ilişkileri Lain Amerika için incelemekedir. Eichengreen/Hausmann (999) döviz kurları ve finansal kırılganlık ilişkisini ele almaka ve oorielerin döviz kurunda büyük değer kayıplarına karşı direneceğini, faka ılımlı değer kayıplarını azalmaya gönüllü olacağını ispalamakadır. Shirakawa/Okına (997) finansal piyasaların küreselleşmesinin mevcu ve gelecekeki durumunu oraya koymakadır. Chung (5) finansal küreselleşmenin Kore finansal piyasaları ve para poliikasına Bkz. Engle/Gonzalez-Rıvera (99). 85

4 86 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 6-4 ekilerini araşırmaka ve yabancı rezervlerdeki arışın döviz kuru volailiesini azalığı sonucuna varmakadır. Genel olarak finans alanında ve özellikle de hisse senedi geirisi modellemesinde ARCH-sınıfı modellerin uygulamaları görülmekedir. Pindyck (984), Poerba/Summers (986), Mc Curdy/Morgan (985), French vd. (987), Chou (988), Bollerslev Vd. (988), Lamoureux/Lasrapes (99), Bailie/ Degennaro (99), Nelson (99), Campbell/Henschel (99), Bollerslev vd. (99), Glosen vd. (993), Cheung/Ng (996), Engle (), Tse/Tsui () bunlardan sadece bir kaçıdır. Milhoj (987), Lasrapes (989), Kendall/ Mcdonald (989), Diebold/Nerlove (989), Engle vd. (99), Bollerslev (99), Kroner/Lasrapes (993), Caporale/Doroodian (994), Wang vd. () gibi çalışmalar da ARCH sınıfı modellemeyi döviz kurları için kullanan çalışmalardan bazılarıdır. Bunlar arasında Kendall/Mcdonald (989) hafalık Avusurya/ABD Doları verisini kullanarak GARCH (,)-M modelinin anlamlı bir ahminini yapmışır. Finansal piyasalarda geiriyi belirleyen emel fakörlerden birisi, riskir. Chou (988) GARCH-M modelini kullanarak geiri ve koşullu volailie (beklenen risk) arasında poziif bir ilişki bulmuşur. Yine FRENCH vd. (987) GARCH-M modeli kullanarak beklenen geiri ve beklenen volailie arasında isaisiksel olarak anlamlı poziif bir ilişki olduğunu sonucuna varmışır. Glosen vd. (993) ise, düzenlenmiş bir GARCH- M modeli kullanarak beklenen geiri ve beklenen volailie arasında ya negaif bir ilişki olduğu ya da ilişki olmadığı sonucuna varmışır. Öe yandan, Nelson (99) arafından oraya aılan EGARCH ve EGARCH-M modelleri piyasa riski ile beklenen geiriler arasındaki asimerik koşullu varyansı ilişkilendirmişir. Finansal zaman serilerinde ipik olarak volailiede bir düşüşen sonraki arış, eşi büyüklükeki bir arışa göre daha yüksek olmakadır. Pek çok yazar bu asimeriye işare emişir (Bkz. Campbell/Henschel, 99). Türkiye de sermaye harekeleri ile çeşili makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalar mevcu olmasına karşılık, yabancı hisse senedi yaırımlarının döviz kurlarının düzeyi ve volailiesi üzerindeki ekisini doğrudan inceleyen bir çalışmaya raslanmamışır. Ancak, Agenor vd. (997) Türkiye de finansal serbesleşme sonrasında reel döviz kurunun sermaye harekelerine anlamlı bir epki göserdiğini ve sermaye girişlerinin reel döviz kurunun değer kazanmasına yol açığını bulmuşur. Bayri/Güloğlu (5) Türkiye ile AB ve ABD hisse senedi piyasaları arasında kuvveli bir uzun dönem ilişki olduğunu ve Türkiye hisse senedi fiyalarının uzun dönemde uluslararası fakörlerden ekilendiğini gösermişir. Ayrıca bu çalışmanın Güven (), Kar/Kara (), Yenürk (999), Yeldan vd. (3) gibi. 86

5 Macide Çiçek Feride Özürk Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini 87 sonucuna göre, döviz piyasası Türkiye hisse senedi piyasasında oraya çıkan dışsal bir şokan önemli derecede ekilenmemekedir. Döviz piyasasında meydana gelen rassal bir şokan da hisse senedi piyasası hem Şuba krizi öncesi hem de sonrasında ekilenmemişir. Kasman (3) Johansen Eşbüünleşme Tesi uygulayarak Türkiye de borsa endeksleri ile döviz kurunun uzun dönemde isikrarlı bir ilişki içinde olmasına karşılık, döviz kurunda bir değişimin, sanayi sekörü endeksi dışındaki diğer borsa endekslerinde bir değişimin Granger nedeni olmadığı sonucuna varmışır. 3. Türkiye de Finansal Küreselleşme Eğilimi Sermaye harekelerinin büyük bir kısmını oluşuran yabancı hisse senedi yaırımları yabancıların İMKB de yaırım yapmalarına izin verilmesinden iibaren anlamlı bir şekilde armışır. İMKB verilerine göre, yabancı yaırımcıların Borsa işlem hacmindeki payı 3 yılında %9 iken, 6 yılında %9.5 e ulaşmışır. Bu arışa rağmen, 7 Mar ayı iibariyle işlem hacminin çok daha büyük bir kısmı olan %77.8 i yerli, %. si yabancı yaırımcılar arafından gerçekleşirilmişir. Öe yandan, 3 Şuba 7 arihi iibariyle Merkezi Kayı Kuruluşu ndaki (MKK) milyar YTL piyasa değerindeki hisse senelerinin %68.44 ü yabancı yaırımcılara, %3.56 sı yerli yaırımcılara aiir. Kısaca, MKK da saklaması yapılan hisse senelerinin üçe ikisi yabancı yaırımcılara aiir. Yerli yaırımcılar ise, likidienin %8 e yakınını sağlamasına karşılık, hisse senelerinin üçe birini elinde umakadır. İMKB Takasbank A.Ş. deki yabancıların elindeki yuriçi hisse senelerinin, hisse senelerinin oplam piyasa değeri (piyasa kapializasyonu) içindeki oranını göseren yabancı saklama oranı yılı sonunda sadece %4.9 oranında bulunmakaydı 3 (TSPAKB, 7a; TSPAKB, 7b; SPK, 7). Tablo incelendiğinde, yabancı saklama oranının, yılındaki krizin ekisiyle yılında yaşanan düşüş hariç, yıllar iibariyle hızlı bir şekilde arığı görülmekedir. 3 Yabancı saklama oranları isaisiği 8..4 arihinde kadar İMKB Takasbank A.Ş. arafından, daha sonrasında MKK arafından yayınlanmakadır. 87

6 88 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 6-4 Tablo : Yabancı Saklama Oranları (%) Şuba Kaynak: Takasbank, MKK, İMKB. Türkiye de borsa endeksinin düşüğü (yükseldiği) dönemlerde döviz kurunun yükseldiği (düşüğü) hemen herkesin dikkaini çekmişir. Şekil Türkiye de günlük (iş günü) İMKB Ulusal Hisse Senedi Fiya Endeksi (kapanış) ile Nominal YTL/Dolar döviz kuru (saış) arasındaki bu negaif bir ilişkiyi resmemekedir. 4 Şekil : Türkiye de Borsa Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişki :7 5: 5:7 6: 6: İMKB (Sol Eksen) YTL/Dolar (Sağ Eksen) Kaynak: TCMB, İMKB. 4 İMKB Ulusal Hisse Senedi Fiya Endeksi verisi İMKB den, nominal YTL/Dolar döviz kuru verisi TCMB EVDS den elde edilmişir. 88

7 Macide Çiçek Feride Özürk Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini 89 Söz konusu negaif ilişkiyi Tablo deki korelasyon marisi de doğrulamakadır. Buna göre, Borsa Endeksi ile Döviz Kuru arasında.3 lük zayıf bir negaif korelasyon mevcuur. Tablo : Korelasyon Marisi İMKB YTL/Dolar İMKB YTL/Dolar Kaynak: Yazarların hesaplamaları. Finansal zaman serilerinin emel özelliklerinden biri, bu serilerde volailie kümelenmesi (volailiy clusering) olgusuna raslanmasıdır. Volailie kümelenmesi, serilerde büyük değişimlerin büyük değişimler arafından, küçük değişimlerin küçük değişimler arafından izlenme eğilimini ifade eder. Türkiye de bu olguya raslanıp raslanmadığını anlamak için Şekil de göserilen İMKB Ulusal Hisse Senedi Fiya Endeksi ile nominal YTL/Dolar döviz kurunun geiri 5 ve volailie 6 grafikleri elde edilmişir. Grafiklere bakıldığında, geiri serilerinde volailie kümelenmesi gözlenmekedir. Finansal piyasalarda beklenen geirinin beklenen risk ya da volailie ile ilişkili olduğu gerçeği grafiklerde Türkiye için oraya koyulmakadır. Buna göre, Türkiye de borsa endeksi ile döviz kurunun beklenen geirileri, beklenen volailie ile poziif ilişki içindedir. 5 Burada GYTLDOLAR, döviz kuru geiri serisini; GİMKB, İMKB Endeksi geiri serisini gösermek üzere, geiri serileri şu formüller yardımıyla hesaplanmışır: GYTLDOLAR =.log(ytldolar YTLDOLAR ) ve GİMKB =.log(imkb İMKB ). Burada YTLDOLAR, gününde YTL/Dolar döviz kuru; İMKB, gününde İMKB Ulusal Hisse Senedi Fiya Endeksinin kapanış değeridir. 6 Hisse senedi fiyaı ve döviz kurundaki volailieyi emsil eden değişkenler olarak, sırasıyla hisse senedi fiyaları ve döviz kuru değişim oranlarının koşullu varyansı alınmış ve bunlar GARCH modeli kullanılarak hesaplanmışır. GARCH modeli 4. Bölümde anlaılmakadır. 89

8 9 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 6-4 Şekil : Türkiye de Borsa Endeksi ve Döviz Kuru Geiri ve Volailiesi 8 6 İMKB YTL/Dolar : 5:7 6: 6:7-3 5: 5:7 6: 6:7 Geiri (Sol Eksen) Volailie (Sağ Eksen) Geiri (Sol Eksen) Volailie (Sağ Eksen) Kaynak: Yazarların hesaplamaları. Başçı vd. (996) ve Salman da (3) İMKB de geiri ile risk arasında poziif ilişki bulan çalışmalardandır. 7 Muradoğlu vd. (999) İMKB de finansal kriz öncesi, esnası ve sonrasında volailie ve geiri belirleyicilerinin nasıl değişiğini incelemişler ve kriz süresince risk-geiri ilişkisinin ve borsada riski belirleyen fakörlerin değişiğini gözlemişlerdir. aygören (6) ise, döneminde İMKB hisse senedi piyasası değişkenliğini GARCH (,) modeli kullanarak incelemiş ve bu dönem boyunca İMKB değişkenliğinin farklı davranışlar sergilediğini espi ederek, her krizin İMKB değişkenliği üzerinde önemli ekiler bırakığı sonucuna varmışır. Telaar/Binay () çalışması ise, İMKB Endeksindeki değişkenliğin diğer ülke borsalarından daha yüksek olduğunu gösermişir. Bu çalışmanın konusu açısından daha önemli olan, borsa-döviz kuru ilişkisinde yabancı hisse senedi yaırımcılarının bir rolünün olup olmadığıdır. Bu yüzden, yabancı sermaye harekeleri arışının finansal piyasa fiyalarının (borsa endeksi ve döviz kuru olmak üzere) volailiesini şiddelendiren bir fakör olarak davranıp davranmadığına bakılmalıdır. Bu amaçla, yabancı sermaye harekeleri arışından yuriçi hisse senedi 7 Başçı vd. (996) hafalık veri kullanarak 8 Ocak Mar 99 dönemini, Salman (3) günlük veri kullanarak Ocak 99-9 Mayıs 998 dönemini incelemişir. 9

9 Macide Çiçek Feride Özürk Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini 9 fiyalarında ve döviz kurunda volailieye doğru ek yönlü bir nedensellik olup olmadığını belirlemek üzere Granger Nedensellik Tesine başvurulmuşur. Söz konusu ese yabancı sermaye harekelerini emsilen yabancı hisse senedi yaırımlarının oplam piyasa kapializasyonu içindeki ağırlığı (YSO), hisse senedi fiyaları ve döviz kurundaki volailieyi emsilen hisse senedi fiyaları ve döviz kurlarının değişim oranlarının koşullu varyansı alınmışır. Ampirik analiz için dönem arası olup, her değişken logarimik-birinci fark dönüşümlüdür. Tablo 3 ilgili es sonuçlarını gösermekedir. Tablo 3: Granger Nedensellik Tesi Sonuçları YSO İMKB Volailiesi YSO YTL/Dolar Volailiesi İMKB Volailiesi YSO YTL/Dolar Volailiesi YSO (.8537) (.96396) (8.x -5 ) (.3795) Gecikme Opimal gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Krieri baz alınarak belirlenmişir. Paranez içi değerler F-İsaisiği için olasılık değerlerini gösermekedir. Tes sonuçlarına göre, yabancı hisse senedi yaırımlarının ağırlığı döviz kuru volailiesinin bir nedeni değildir. Oysa, döviz kuru volailiesi yabancı hisse senedi yaırımlarının ağırlığına bir neden oluşurmakadır. Benzer şekilde, Erdem vd. (6) döviz kurundan İMKB Endeksine ek yönlü volailie geçişliliği olduğu sonucuna varmışır. 9 Öe yandan, yabancı hisse senedi yaırımlarının ağırlığı ile hisse senedi fiyalarındaki volailie arasında çif yönlü nedensellik bulunmakadır. Demek ki, yabancı hisse senedi yaırımcıları borsa endeksinin volailiesini 8 Yabancı Saklama Oranları verisine ancak 4 Mayıs 4 arihinden iibaren ulaşılabil-mişir. 9 Ocak 99-Ocak 4 dönemi için aylýk verilerle yapýlan bu çalýþmada GARCH modelinden elde edilen koþullu varyanslarýn volailieyi emsilen kullanýldýðý VAR modelinde M para arzý ve faiz oraný deðiþkenleri de bulunmakadýr. 9

10 9 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 6-4 şiddelendiyor olsa da, aynı sonuç döviz kuru için geçerli değildir. Bu nedensellik ilişkilerinin yönleri aşağıda kısaca şemaize edilmişir. Yabancıların hisse senedi yaırımlarının ağırlığı Borsa endeksi volailiesi Yabancıların hisse senedi yaırımlarının ağırlığı Döviz kuru volailiesi 4. Model: MGARCH (,)-M Bu çalışmada zamanla değişen varyans ve kovaryansları modellemeye izin veren Çok Değişkenli GARCH (,)-M Modeli kullanılmışır. ARCH-M modeli finansa risk ile geiri arasındaki ilişkiyi incelemede geniş ölçüde kullanılmakadır. Volailie zaman boyunca değişir; bu heeroskedasisie diye adlandırılır. Heeroskedasisie ilk kez ENGLE (98) arafından Ooregresif Koşullu Heeroskedasik Modelde (Auoregressive Condiional Heeroskedasic Model-ARCH) göz önüne alınmış, daha sonra Bollerslev (986) arafından önerilen Genelleşirilmiş Ooregresif Koşullu Heeroskedasik Modelde (Generalized Auoregressive Condiional Heeroskedasic Model-GARCH) genelleşirilmişir. ARCH yaklaşımında varyans kendisinin geçmiş yapısı arafından açıklanır. GARCH yaklaşımı buna bir önceki dönemde yapılan varyans ahminlerini de ekler (Bkz. Engle, 98; Bollerslev, 986). Daha sonra ENGLE vd. (987) arafından Arimeik Oralamada ARCH (ARCH in Mean ya da kısaca ARCH-M) ve Arimeik Oralamada GARCH (GARCH in Mean, ya da kısaca GARCH- M) genişlemeleri oraya aılmışır. ARCH ve GARCH yaklaşımları hem emel zaman serileri hem de geçmiş veriye dayalı baskı sürecinin varyansının birlike dinamik gelişiminin modellenmesine olanak anır. GARCH varyansını anımlayan süreç, koşullu heeroskedasisieyi göz önüne alarak, zaman serilerinin kendisinin izleyen dönemdeki beklenen volailiesini oluşurmak için kullanılabilir. Dahası GARCH-M yaklaşımı, geiri süreci için denklemi Lieraür araması için bkz. Bollerslev Vd. (99), Bollerslev vd. (994). Bu yaklaşımla ilgili ayrınılı bilgi için Engle vd. (987), Kendall/Mcdonald (989), Bollerslev (99), Lamoureux/Lasrapes (99), Kroner/Lasrapes (993), Elyasiani/ Mansur (998), Engle (), Tse/Tsui ye () bakılabilir. 9

11 Macide Çiçek Feride Özürk Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini 93 genişleerek beklenen geiri üzerinde beklenen volailienin olası bir sisemik geri besleme ekisini göz önüne almayı mümkün kılar. Volailie modelleri ailesinin en basi ve güçlü olanı GARCH (,) modelidir. BOLLERSLEV (987) GARCH (,) anımlamasının pek çok ekonomik zaman serisine yeeri kadar uygun düşüğüne işare emekedir. Ayrıca, model çeşili yollarla genişleilebilir ve düzenlenebilir. Yani, GARCH (,) modeli ilave gecikme erimleriyle GARCH (p,q) modeline genelleş-irilebilir. İlave gecikmelerle bu ür modeller hem hızlı hem yavaş bilgi bozulmasının anımlanmasına fırsa verir. Volailie analizinin amacı, volailienin nedenlerini açıklamak olmalıdır. Zaman serilerinin yapısı ahmin yapmada değer aşımasına rağmen, volailienin nedenlerini açıklama ihiyacını karşılamaya yemez. Bu sorunu aşmak için GARCH-M modeli arimeik oralama ve varyans denklemine önceden belirlenmiş ya da dışsal değişkenler eklenerek genişleilebilir. Bu şekilde çok değişkenli modelleme sadece volailielerin değil, korelasyonların da araşırılmasına imkan sağlar. Şu an çok sayıda içinden biri seçilebilecek çok değişkenli ARCH modelleri mevcuur (Engle, ). Öe yandan, Glosen vd. (993) ARCH-M modeli kasayılarının anlamlılığının arimeik oralama ve varyans denklemine eklenen değişkenlere karşı duyarlı olduğuna dikkai çekmekedir. Genel GARCH (p,q)-m modeli aşağıda verilen (), () ve (3) No.lu eşilikler sisemiyle anımlanabilir: y = φ x + γh + ε () p q = + + α iε i β i i= i= h α h () ε ~ N(, h ) (3) j, Ω i Burada y, ilave geiriyi; x, dışsal ya da önceden belirlenmiş değişkenler vekörünü; ε, rassal haayı; h, ε nin koşullu varyansını; Ω ise bilgi seini gösermekedir. φ, γ, α, α i ve β, paramere vekörleri ve, zaman indeksidir. (), () ve (3) No.lu eşilikler sisemiyle anımlanan GARCH (p,q)-m modeli ilave geiri y nin, x vekörü ve kendi koşullu 93

12 94 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 6-4 varyansları arafından belirlenmesine izin verir. Koşullu varyansın ( h ) bir önceki dönemin koşullu varyansının olduğu kadar, bir önceki dönemin haa erimlerinin karesinin bir fonksiyonu olduğu varsayılır. Haa erimlerinin karesinin kullanımı, sapmalar belli bir değerden büyük ise, geleceke de muhemelen büyük olacakır anlamına gelir. α i değerleri gecikmeli sapmalara eklenen ağırlıkları belirler. İyi belirlenmiş bir süreçe α,α i ve β i paramerelerinin negaif olmaması zorunludur (Bollerslev, 986). Yukarıdaki anlaım çok genel ve heeroskedasisie paramereleşirmesinin bir ürüdür. Örneğin, γ sıfıra eşilendiğinde, model GARCH modeline indirgenir. Ayrıca, () No.lu eşilike, sabi erim α hariç, üm kasayılar sıfır ise ( α i = β i = ), model geleneksel sabi varyans anımlamasına indirgenir. α parameresi, yukarıdaki üm modellerde riskin zamandan bağımsız bileşenidir. ARCH ve GARCH modellerinin orak özelliği, koşullu varyansı geçmiş şokların bir fonksiyonu olarak görmeleri ve volailie şoklarının kalıcılığının ölçülmesine imkan sağlamalarıdır. Aralarındaki farklılık ise, koşullu varyansın elde edilmesinde ARCH ın kısılı gecikme uzunluğundan oluşmasına karşılık, GARCH ın koşullu varyansın kendisinin geçmiş değerleri ile haa erimlerinin karesini kapsayan bir ekiyi açığa çıkaracak şekilde üm gecikmelere izin vermesidir. Bu yüzden ARCH modelleri kısa dönem hafıza modelleri olarak göz önüne alınırken, GARCH modelleri uzun dönem kaegoride değerlendirilir (Elyasiani/Mansur, 998). ARCH-M ve GARCH-M modellerinde geiri serilerinin oralaması sürecin koşullu varyansının açık bir fonksiyonu olarak belirlenir. Bu, zamanla değişen risk priminin göz önüne alınması demekir. Bu modeller ailesinin önemi, emel ARCH ve GARCH modellerine benzemeksizin, beklenen geiri ile volailie ölçüsü ( h ) arasındaki emel çaışmayı resmemesidir. γ kasayısı zaman içinde değişen risk priminin dinamik yapısını yakalar. Başka bir deyişle, GARCH-M meodolojisi geirilerin koşullu varyansının ölçüsünü riskin ölçüsü olarak görür ve riskin zaman içinde değişmesine ve risk ve geirinin karşılıklı bağımlılığının anımlanmasına imkan sağlar. Bu çerçevenin haklılığı içinde ENGLE vd. (987) arimeik oralama geirileri ve volailie ölçüsü ( h ) arasındaki bağlanıyı kuran eorik bir model gelişirmişir. Oralama denklemine h nin dahil edilmiş olması, son on yıllarda geiri volailiesinin çok geniş 94

13 Macide Çiçek Feride Özürk Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini 95 bir aralıka dalgalanması gerçeğiyle güçlendirilmekedir (Elyasiani/Mansur, 998). Çaışma parameresi (γ ), göreceli risken kaçınma kasayısı olarak yorumlanır. ENGLE vd. (987) bu paramerenin işare ve büyüklüğünün ekonomik birimlerin fayda fonksiyonlarına ve varlıkların arz koşullarına bağlı olduğunu gösermişir. Bu yüzden, γ poziif, negaif ya da sıfır olabilir. GARCH-M modeli, GARCH modeli karşısında iki avanaja sahipir. Bunlardan ilki, emel GARCH modelinde oralama risk priminin dönem boyunca sabi olduğu şeklinde gizli bir varsayım yapılmasına karşılık, GARCH-M modelinde risk priminin zaman içinde değişmesine izin verilmek sureiyle bu kısılamanın rahalaılmasıdır. Bu çerçevede γ isaisiksel olarak anlamlı olduğunda, volailie ( h ) risk primine kakıda bulunur ki, risk priminin isikrarsız ya da sakin dönemler arasında farklılık göserebileceği açıkır. İkincisi, GARCH-M modeli yaygın bir şekilde kullanılmaka olan ve kendisinin özel bir halini oluşuran diğer GARCH, ARCH ve geleneksel sabi varyans modellerinin geçerliliğinin es edilmesine de imkan sağlayacak şekilde genelleşirilmiş bir model olmasıyla esnek bir nieliğe sahipir. Bu nielik, sonuçların doğruluğu bakımından hayai önem aşır (Elyasiani/Mansur, 998). Volailiede şokların kalıcılık derecesi, geiriler ile volailie arasındaki ilişkinin belirlenmesinde önemli bir fakördür; çünkü sadece kalıcı volailie değişiklikleri risk priminin ayarlanmasını garani eder. Tüm ARCH modelleri şokların kalıcılık eğilimini yakalar. Şok kalıcılığının az ve öz ölçüsü, GARCH süreciyle ölçüldüğü gibi, ( α i + β i ) kasayılar oplamının den küçük ya da e eşi olmasıdır ki, durağanlık sağlanabilsin. Bu oplamın büyüklüğü e yakınsa, sürecin varyansabüünleşmiş olduğu söylenir (Engle/Bollerslev, 986). 5. Veriler ve Ampirik Tahmin Türkiye ye yönelik yabancı sermaye harekelerindeki bir arışın YTL/ABD Doları döviz kurunun düzeyi ve volailiesi üzerindeki ekilerini ölçebilmek için, Yen/ABD Doları döviz kurunu, ne yabancı hisse senedi yaırımlarını ve ne uluslararası rezervleri bağımsız değişken ve YTL/Dolar döviz kurunu bağımlı değişken olarak kapsayan bir GARCH modeli gelişirilmişir. Dalgalı kura geçiş sonrası Doğrudan hisse senedi yaırımları hariç. 95

14 96 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 6-4 dönemine ai 53 ade veri kullanılmışır. 3 Logarimalarının birinci farkı alınmış zaman serileriyle çalışılmak isenmiş, ancak bu dönem içinde ne yabancı hisse senedi yaırımları serisinin negaif değerler aşıması nedeniyle logariması alınamadığından, üm değişkenlerin yüzde değişimi kullanılmışır. Seriler durağandır. Ampirik analizde kullanılan değişkenler aşağıda anımlanmışır: YTLDOLAR NUR YENDOLAR NYHSY : Nominal YTL/ABD Doları Döviz Kuru : Ne Uluslararası Rezervler : Nominal Yen/ABD Doları Döviz Kuru : Ne Yabancı Hisse Senedi Yaırımları ARCH sınıfı modellerin uygulanmasından önce, kullanılan zaman serilerinin zamanla değişen varyans yapısına sahip olup olmadığının araşırılması gerekmekedir. Finansal zaman serilerinin emel özelliği; bu serilerin çok basık (lepokuric) ya da diğer ifadesiyle yayvan-kuyruklu (fa-ailed) olması, bu serilerde volailie kümelenmesi ve kaldıraç ekisinin 4 görülmesidir. Serilerin bu özelliklere sahip olup olunmadığının belirlenmesi için, önce çeşili beimleyici esler uygulanır. Yapılması gereken bu esler Ljung-Box 5 Q-Tesi, ARCH-LM Koşullu Heeroskedasisie Tesi, Jarque-Bera 6 Normalie Tesi gibi anısal regresyon esleridir. Söz konusu eslerin uygulama sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5 e rapor edilmişir. Tüm esler ve ampirik ahmin Eviews 5. programında yapılmışır. Tablo 4: Zaman Serilerinin Beimleyici Tesleri 3 Yen/Dolar döviz kuru verisi hp://www.federalreserve.gov/releases/h/ His/da_ja.hm inerne adresinden, diğer veriler TCMB EVDS den elde edilmişir. TCMB arafından aylık olarak yayınlanan ödemeler dengesi ablosundaki ne yabancı hisse senedi yaırımları ve ne uluslararası rezervler verileri günlük hale dönüşürülmüşür. 4 Kaldıraç ekisi (leverage effec), geirilerdeki bir düşüşe geirilerdeki arışa olduğun-dan daha büyük bir volailie arışının eşlik emesi anlamına gelmekedir. 5 Bkz. Ljung/Box (978). 6 Bkz. Jarque/Bera (98). 96

15 Macide Çiçek Feride Özürk Yabancı Hisse Senedi Yaırımcıları Türkiye de Döviz Kuru Volailiesini 97 YTLDOLAR NUR YENDOLAR NYHSY Ar. Or x Medyan Maksimum Minimum Sd. Sapma Çarpıklık (Skewness) Basıklık (Kurosis) Jarque-Bera Olasılık.... PP Tesi () (Düzey) PP Tesi () (. Fark) No: PP (Phillips-Perron) Tesi için % Kriik Değer: Tablo 4 e YTL/Dolar döviz kurunun ve ne hisse senedi yaırımı girişlerinin minimum ve maksimum değerleri arasında büyük farklılık olduğu görülmekedir. Sandar sapmalarının da yüksek olması, bu serilerde yüksek bir dalgalanma düzeyine işare emekedir. YTL/Dolar döviz kuru poziif, diğer zaman serileri negaif çarpıklık (skewness) işareine sahipir. Bu, döviz kurunun sağ kuyruğunun uç, diğerlerinin sola çarpık olduğunu gösermekedir. Basıklık (kurosis) isaisiğine göre, üm seriler çok basık ya da yayvan-kuyrukludur. 7 Türkiye de 98-5 dönemi için bir çalışma yapan Ayhan da (5) döviz kuru serisinin çok basık dağıldığını belirmekedir. Basıklık isaisiği, normal değeri olan 3 ü aşmışır. Jarque-Bera Tesine göre, serilerin hiçbiri normal dağılıma uymamaka ve normalie her seri için % seviyede reddedilmekedir. ARCH sınıfı model kullanımından geçerli bir sonuç çıkarmak için sisemdeki değişkenlerin durağan olması gerekir. Sabi ve rend içeren iki gecikmeli Phillips-Perron Tes İsaisiği serilerin orijinal seviyeleri için birim kök hipoezini % anlamlılık düzeyinde reddedememiş, serilerin birinci farkını almak birim kök sürecini gidermek için yeerli olmuşur. Modelin belirlenmesinde Ljung-Box Q-isaisikleri kullanılarak haa erimleri ve haa erimlerinin karesinde ookorelasyonun varlığı, 3, 6, 9, 5,, 8 ve 36 gecikme için araşırılmışır. Sonuçlar Tablo 5 e 7 Döviz kuru serisi daðýlýmlarýnýn ipik olarak çok basýk olduðu Baillie/Bollerslev (99), Baillie/Degennaro (99), Milhoj (987), Engle/Bollerslev (986) gibi çalýþmalarda da göserilmiþir. 97

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı