NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy"

Transkript

1 ISSN: / Statu : Original Stuy NWSA-Engineering Science Receive: September 1 NWSA ID: A344 Accepte: January 13 E-Journal of New Worl Science Acaemy Hakan Çelik Firat Univ. Mekatronik Engineering Department 3119 Elazig-Turkey Haan Kürüm Firat Univ. Electric-Electronic Engineering Department 3119 Elazig-Turkey - SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN HİSTEREZİS DOĞRUDAN MOMENT KONTROLÜNÜN BENZETİMİ ÖZET Güçlü mıknatıların üretilmei ve mikroişlemci teknolojiineki gelişmelere paralel olarak Sabit Mıknatılı Senkron Motorlara (SMSM) olan ilgi gierek artmaktaır. SMSM lerin kullanılmaıyla birlikte oğruan tahrik itemlerine geniş bir hız aralığına çalışma imkânı ağlanmıştır. SMSM ler günümüze aanörler, elektrikli araçlar, pompalar, uzay teknolojileri vb. birçok alana yaygın bir şekile kullanılmaktaır. SMSM lerin vektör kontrol yöntemlerinen olan Doğruan Moment Kontrolüne (DMK) tator akıı, rotor akıı ve moment, inverter için uygun bir anahtarlama tratejii kullanılarak oğruan kontrol eilmekteir. DMK nın kullanılmaı ile ürücü itemlere eğişken hız uygulamalarına iğer kontrol yöntemlerine göre aha iyi bir inamik cevap ve enek bir kontrol ele eilmekteir. DMK, Hiterezi ve uzay vektör moülayonlu olmak üzere iki şekile gerçekleştirilir. Bu çalışmaa SMSM nin hiterezi DMK ının Matlab/Simulink benzetimi yapılmıştır. Ele eilen onuçlaran SMSM nin kontrolü için hiterezi DMK nın kullanılmaı urumuna geniş bir hız aralığına eğişken yük urumları için iyi bir inamik cevap ve enek bir kontrolün ele eileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Sabit Mıknatılı Senkron Motor, Hiterezi Doğruan Moment Kontrolü, Hiterezi Bant Genişliği, Gerilim Kaynaklı İnverter, Hızlı Moment Cevabı THE SIMULATION OF HYSTERESIS DIRECT TORQUE CONTROL OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR ABSTRACT In parallel to the recent evelopment in microproceor technology an prouction of trong magnet the interet on Permanent Magnet Synchronou Motor (PMSM) increae continuouly. With the ue of PMSM it i now poible to work in a wie pee range in irect excitation ytem. PMSM are wiely ue in ifferent area like elevator, electrical vehicle, pump an pace technology. In Direct Torque Control (DTC), one of the vector control metho of PMSM tator flux, rotor flux an torque are irectly controlle uing a uitable witching trategy for the inverter. Uing DTC, a better ynamic repone an a flexible control i obtaine in variable pee application in river ytem with repect to the other control metho. DTC i realize in two way namely hyterei an pace vector moulation. In thi tuy, the imulation of hyterei DTC of PMSM i generate with Matlab/Simulink. Accoring to the reult obtaine, it i oberve that in the cae that hyterei DTC i ue for the control of PMSM, a goo ynamic repone an flexible control can be obtaine for variable loa tate in a wie pee range. Keywor: Permanent Magnet Synchronou Motor, Direct Torque Control, Hyterei Banwith, Voltage Source Inverter, Fat Torque Repone

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Güçlü mıknatıların üretilmei ve mikroişlemci teknolojiineki gelişmelere paralel olarak Sabit Mıknatılı Senkron Motorlara (SMSM) olan ilgi gierek artmaktaır. SMSM ler yükek verim eğerleri, bait yapıları, üşük atalet momentleri ve birim hacim başına ele eilen yükek güç yoğunluğu neeniyle iğer motorlaran aha fazla tercih eilmekteirler. Sürücü itemlere yaygın bir şekile kullanılmakta olan aenkron motorlar özellikle üşük hızlara verimli bir şekile kullanılamazlar. Bu neenle üşük hızlara verimli bir şekile çalışabilen SMSM lere olan ilgi gierek artmaktaır. Aanör itemlerine SMSM lerin kullanımı ile oğruan tahrik mümkün olmaktaır. Böylece işli itemlerine gerek kalmaan üşük hızlara a verimli bir çalışma mümkün olmaktaır. Aanör gibi birçok uygulamaa artık aenkron motorların yerine SMSM ler kullanılmaktaır [1, ve 3]. Önceleri SMSM nin kullanılığı ürücü itemlere kaler kontrol yöntemleri itenilen performanı ağlayamamışlar ve günümüze bu kontrol yöntemlerinin yerini vektör kontrol yöntemleri almıştır. SMSM nin vektör kontrol yöntemlerine biri olan DMK a tator akıı ve momentin oğruan kontrolü için, uygun bir anahtarlama tratejiine göre gerilim kaynaklı inverter anahtarlanır. Mikroişlemci ve güç elektroniği alanlarınaki gelişmelere paralel olarak DMK nın kullanımı a artmıştır. SMSM li ürücü itemlere DMK nın kullanımı ile enek bir kontrol ve hızlı moment cevabı ele eilmekteir [4, 5, 6 ve 7]. DMK için yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu akı ve moment hatalarının belli bir hiterezi bant içine tutulmaı, abit bir anahtarlama frekanının ele eilmei ve eneyel uygulamalaraki orunların çözümüne yöneliktir [8, 9, ve 1]. Bunların yanına yapay zekâ teknikleri kullanılarak, DMK an ele eilen performanın arttırılmaına yönelik çalışmalar a yapılmıştır [11,1 ve 13].. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Hiterezi DMK nın eneyel uygulamaına çok yükek anahtarlama ve örnekleme frekanı gerekmekteir. Bu neenle literatüre SMSM nin hiterezi DMK ının eneyel uygulamaına ait çok az çalışma yapılabilmiştir. Bu çalışmalara a çok yükek örnekleme frekanı ve anahtarlama frekanına erişilememei neeniyle çok büyük moment algalanmaları olayııyla kararız çalışma urumları ortaya çıkmıştır. İlerleyen zamanlara DSP hızlarının ve güç elektroniği elemanlarının anahtarlama frekanının artmaı ile birlikte hiterezi DMK nın eneyel uygulamaları a mümkün alacaktır. Bunu yanına günümüze kullanılan bilgiayarların hızı SMSM nin hiterezi DMK ının benzetim çalışmalarını yapmak için yeterliir. Benzetim çalışmaları ile SMSM nin hiterezi DMK ının hem geçici urum hem e ürekli urum avranışı izlenebilmekteir. Ayrıca yeni kontrol yöntemlerinin enenmei ve onuçlarının incelenmei mümkün olmaktaır. Bu çalışmaa SMSM nin hiterezi DMK ının Matlab/Simulink benzetimi gerçekleştirilmiş ve ele eilen onuçlaran SMSM nin hiterezi DMK ının enek bir kontrol yapıı ve hızlı moment cevabına ahip oluğu görülmüştür. 3. SMSM NİN MATEMATİKSEL MODELİ (MATHEMATICAL MODEL OF PMSM) Bu kııma SMSM nin -q ekenineki matematikel moeli ele alınacaktır. Üç fazlı moelin yerine, -q ekenineki moelin kullanılmaı ile SMSM nin matematikel moeli aha bait hale gelir. Bu moel ile SMSM nin hem geçici hem e ürekli urumaki avranışı incelenebilmekteir. Şekil 1 e SMSM nin -q eşeğer evreleri göterilmiştir. 93

3 Şekil 1. SMSM nin -q eşeğer evreleri (Figure 1. -q equivalent circuit of PMSM) Bu eşeğer evreleren, V Ri r q t (1) Vq Riq q r t () olur. Buraa; V ve V q -q eken gerilimlerini, i ve i q -q eken akımlarını, Ψ ve Ψ q -q eken akılarını ve ω r elektrikel rotor hızını götermekteir. Ψ ve Ψ q -q eken akıları, L i (3) q q q M L i (4) olarak yazılabilir. Buraa, Ψ M mıknatı akıını temil eer. L ve L q ie -q ekeni inüktanlarıır. Denklem 3 ve 4, Denklem 1 ve e yerine yazılıra -q eken gerilimleri, V Ri L i r Lqiq (5) t Vq Riq Lq iq r Li r M (6) t olur. Moment enklemi q- ekeni büyüklüklerine göre ifae eilire, 3p Te iq qi (7) olur. Bu enkleme p motorun çift kutup ayııır. Denklem 3 ve 4 te verilen Ψ ve Ψ q akıları, Denklem 7 e yerine yazılıra moment enklemi, 3p T e Miq ( L Lq ) iqi (8) olarak ele eilir. Bu enkleme, birinci terim mıknatı tarafınan üretilen momentini ikinci terim ie relüktan momentini temil eer. Yüzey mıknatılı SMSM lere L ve L q inüktanları birbirine eşit oluğunan, relüktan momenti ıfırır. Bu uruma moment enklemi, 3p Te Miq (9) olur. Hareket enklemi ie, 1 r 1 Te Ty J. B.. (1) r p t p olarak yazılabilir. Buraa J atalet momentini, B ürtünme katayıını, temil etmekteir. 94

4 3. SMSM NİN HİSTEREZİS DOĞRUDAN MOMENT KONTROLÜ (HYSTERESIS DIRECT TORQUE CONTROL OF PMSM) Hiterezi DMK a tator akıı ve momentin, referan eğerleri ile gerçek eğerleri araınaki farka bakılarak tatora uygulanan gerilim vektörü, uygun bir anahtarlama tratejiine göre eçilmekteir [, 4 ve 5]. Şekil e SMSM nin hiterezi DMK ının blok iyagramı verilmiştir. Bu blok iyagramına a görülüğü tator akım ve gerilimlerinin ani eğerleri kullanılarak motorun akı ve moment eğerleri heaplanır ve referan eğerler ile karşılaştırılır. Ele eilen onuçlara göre moment ve akının hiterezi banının ışına çıkmamaı için uygun gerilim vektörü eçilerek tatora uygulanır [3, 4, 6 ve 8]. Şekil. SMSM nin hiterezi DMK blok iyagramı (Figure. Hyterei DTC block iagram of PMSM) DMK a tator akıı uzay vektörünün oğru tahmin eilmei büyük bir önem taşır. İnverter kontrolü için DGM işaretleri kullanılmaığınan, DGM için gereken üre heaplamaları ve karşılaştırma işlemleri kullanılmaz. Böylece inverter ürücü performanı için kııtlayıcı bir faktör olmaktan çıkar. Gerilim ve akım cevap üreleri tamamen motor tarafınan belirlenir [3, 4, 6 ve 8]. 95

5 Şekil 3. -q ve x-y ekenlerine vektör iyagramı (Figure 3. Vector iagram in -q an x-y axe) Şekil 3 e SMSM nin -q ve x-y ekenlerineki vektör iyagramı göterilmiştir. Bu iyagrama Ψ tator akıını, Ψ M ie rotora yerleştirilen abit mıknatıların akıını götermekteir. Denklem 9 a verilen moment ifaeine q ekeni akımı i q çekilire, Te iq (11) 3p M olur. Stator manyetik akıının genliği ie, ( ) ( ) (1) olur. Denklem 1 e Denklem 3 ve 4 yerlerine yazılıra, ( Li M ) ( Lqiq ) (13) ifaei ele eilir. -q ekeni ile x-y ekeni araınaki önüşüm için, f co( ) in( ) f x (14) f q in( ) co( ) f y ifaei kullanılır. Buraa f, gerilim, akım ya a manyetik akı olabilir. Bu önüşüm matrii kullanılarak i ve i q akımlarının yerine x-y ekeni bileşenleri yazılıra moment enklemi, 3 T p ( i in( i co( ) ( i co( ) i in ) (15) e x y q olur. Şekil eki vektör iyagramına göre Ψ ve Ψ q eğerleri yerine yazılıra, T e x 3 p i y (16) olur. Buraa Ψ, tator manyetik akıının genliğiir. Denklem 16 a görülüğü gibi tator manyetik akıının genliğinin abit tutulmaı urumuna, moment aece tator akımının y ekeni bileşeni i y ile eğişir [,4 ve 6]. Yine vektör iyagramı ve enklem 14 te verilen önüşüm matrii kullanılarak, tator akımının y ekeni bileşeni olan i y, 1 iy M in (17) L olarak ifae eilebilir. Denklem 17 eki akım eğeri enklem 16 a yerine yazılıra, y 96

6 3 Te p M in (18) L olur. Bu enklemeki δ moment açııır. Denklem 18 e görülüğü gibi tator manyetik akıı abit tutulura, SMSM nin momenti tator manyetik akıının önüş hızı ile kontrol eilebilir. Stator manyetik akıının önüş hızının ve genliğinin kontrolü için anahtarlama tablounan uygun gerilim vektörünün eçilerek tatora uygulanmaı gerekir. Stator manyetik akıı için genel olarak, tt ( u R i ). t (19) t ifaei kullanılmaktaır. Bu ifae e tator irenci R ihmal eilire, tator manyetik akıı, tt u t () t olur. Denklem e göteriliği gibi tator manyetik akıı uzay vektör geriliminin integralinen bulunabilir. Şekil 4. DMK nın vektör iyagramı (Figure 4. Vector iagram of DTC) Şekil 4 e DMK nın vektör iyagramı göterilmiştir. Bu iyagrama tator akıının başlangıç eğeri Ψ, tator akıının T anınaki eğeri ie Ψ olarak göterilmiştir. Stator akıına ΔΨ akı vektörü ilave eilire, Denklem 18 e verilen moment ifaeine göre momentte bir eğişim olmaktaır. Yeni akı ve moment eğerlerine göre hiterezi kontrol algoritmaına göre yeni bir gerilim vektörü eçilerek tatora uygulanmaktaır [5]. Moment ve akı hiterezi kontrolü için kullanılan karşılaştırıcıların çalışmaı şu şekileir: T T H ie Te=-1 e e e T e Te T ie Te= T e T H ie Te=1 e Te H H ie Ψ= ie Ψ=1 97

7 * * Buraa Ψ ve T e akı ve momentin referan eğerlerini, H Ψ ve H Te ie akı ve moment hiterezi banını götermekteir. T e moment hiterezi karşılaştırıcıının çıkışını, Ψ ie akı hiterezi karşılaştırıcıının çıkışını götermekteir. Hiterezi DMK yöntemine bu bant genişliklerinin eçimim çok önemliir. Çünkü makimum anahtarlama frekanı bu eçime göre eğişmekteir. Bant genişlikleri büyük eçilire hiterezi banı büyük olur, olayııyla moment ve akıa itenmeyen bir algalanma olur. Küçük eçilmei uruma ie anahtarlama frekanı büyük olur, olayııyla anahtarlama kayıpları artar. Ayrıca bu yükek anahtarlama frekanları inverter anahtarlarının makimum anahtarlama frekanını aşabilir [3,8,1 ve 9]. Moment ve akı hiterezi karşılaştırıcıının çıkışına göre uygun gerilim kaynaklı inverter için uygun anahtarlama tratejii Tablo 1 e verilmiştir. Buraa ϴ altı ayrık uzay vektör gerilimlerinin bulunuğu altıgen içine, tator akıının bulunuğu bölgeyi götermekteir. Tablo 1. İnverter için anahtarlama tratejii (Table 1. Switching trategy for inverter) θ Ψ T e θ(1) θ() θ(3) θ(4) θ(5) θ(6) 1 V (11) V 3 (1) V 4 (11) V 5 (1) V 6 (11) V 1 (1) 1 V 7 (111) V () V 7 (111) V () V 7 (111) V () -1 V 6 (11) V 1 (1) V (11) V 3 (1) V 4 (11) V 5 (1) 1 V 3 (1) V 4 (11) V 5 (1) V 6 (11) V 1 (1) V (11) V () V 7 (111) V () V 7 (111) V () V 7 (111) -1 V 5 (1) V 6 (11) V 1 (1) V (11) V 3 (1) V 4 (11) 4. SMSM NİN HİSTEREZİS DOĞRUDAN MOMENT KONTROLÜNÜN BENZETİMİ (SIMULATION OF HYSTERESIS DIRECT TORQUE CONTROL OF PMSM) SMSM nin hiterezi DMK ının benzetim çalışmaları Matlab/Simulink te yapılmıştır. Bu benzetime ilk olarak aha önce matematikel moele ilişkin verilen enklemler kullanılarak SMSM nin benzetimi yapılmıştır. SMSM nin Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği Şekil 5 te verilmiştir. Akı hiterezi karşılaştırıcıının bulunuğu Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği Şekil 6 a, moment hiterezi karşılaştırıcıının bulunuğu Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği ie Şekil 7 e verilmiştir. Şekil 8 e tator akıının bulunuğu ektörün belirleniği Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği, Şekil 9 a ie tatora uygulanacak gerilimin eçiliği Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği verilmiştir. 98

8 Şekil 5. SMSM Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği (Figure 5. The content of PMSM Matlab/Simulink imulation block) Şekil 6. Akı hitezi karşılaştırıcıı Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği (Figure 6. The content of flux hyterei comparator Matlab/Simulink imulation block) Şekil 7. Moment hitezi karşılaştırıcıı Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği (Figure 7. The content of torque hyterei comparator Matlab/Simulink imulation block) 99

9 Şekil 8. Sektör Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği (Figure 8. The content of ector Matlab/Simulink imulation block) Şekil 9. DMK Matlab/Simulink benzetim bloğunun içeriği (Figure 9. The content of DTC Matlab/Simulink imulation block) Bu blokların birleştirilmei onucuna oluşan SMSM nin hiterezi DMK ına ait Matlab/Simulink benzetimi Şekil 1 a verilmiştir. Bu benzetime ilk olarak motor moelinen ele eilen akım eğerleri kullanılarak tator akıının genliği ve bölgei belirlenmekteir. Yine motor moelinen ele eilen q ekeni akımı i q ve mıknatı akıı Ψ M kullanılarak gerçek moment eğeri belirlenir. Daha onra referan moment ve akı eğerleri ile motor moelinen ele eilen gerçek moment ve akı eğerleri hiterezi karşılaştırıcılara karşılaştırılarak moment ve akı hataları belirlenmekteir. Bu akı ve moment hatalarına göre uygun tator gerilimi eçilerek gerilim kaynaklı invertere uygulamaktaır. Böylece SMSM nin hiterezi DMK ının Matlab/Simulink benzetimi gerçekleştirilmekteir. 1

10 Şekil 1. SMSM nin hiterezi DMK ının Matlab/Simulink benzetimi (Figure 1. The content of hyterei DTC of PMSM Matlab/Simulink imulation block) 11

11 4. BENZETİM SONUÇLARI (SIMULATION RESULTS) Benzetim çalışmalarına EK e parametreleri verilen SMSM kullanılmıştır. Çalışmalara gerilim kaynaklı inverterin DA giriş gerilimi olan V c 75 V, moment hiterezi bant genişliği H Te. ve akı hiterezi bant genişliği H Ψ.1 olarak alınmıştır. Ek e parametreleri verilen SMSM nin mıknatı akıı Ψ M.946 Weber oluğunan, tator akı referanı.946 olarak alınmıştır. Kullanılan PI (Oranal-İntegral) hız kontrolörünün katayıları Kök Yer Eğriinen bulunmuştur. Hızı üzmek için keim frekanı Hz olan alçak geçiren üzgeç, akımları üzmek için ie keim frekanı 15 Hz olan alçak geçiren üzgeç kullanılmıştır. Ayrıca Matlab/Simulink te yapılan benzetim çalışmalarına çalışma aımı 1-5 alınmıştır. Genellikle üşük hızlara SMSM lerin hızına ve momentine algalanmalar olmakta ve bunun onucuna a kararız çalışma urumları ortaya çıkmaktaır. Bu neenle benzetim onuçları SMSM nin üşük hızlaraki performanını incelemek için 6 ra/ elektrikel hız için alınmıştır. Şekil 11, Şekil 13 ve Şekil 15 e verilen onuçlara SMSM başlangıç anına yüküz olarak yol almış ve yaklaşık.6 onra T y =1 Nm ile yüklenmiştir. Bu onuçlar inceleniğine başlangıç anına SMSM nin hızlı bir moment cevabı ile kıa üree referan hızı yakalaığı görülmekteir. Yüklenme anına ie kıa bir üreliğine SMSM nin hızına küçük bir üşüş olmakla birlikte aha onra yenien referan hız yakalanarak kararlı bir şekile çalışma evam etmekteir. Üç faz tator akımlarının yüküz uruma yaklaşık ıfır oluğu ve yüklenme anına yükle orantılı olarak arttığı görülmekteir. Şekil 1, Şekil 14 ve Şekil 16 a yüküz uruma ilişkin verilen onuçlaran a SMSM nin referan hızı kıa üree yakalayarak kararlı bir şekile çalışmaya evam ettiği görülmekteir. Yüküz uruma üç faz tator akımlarının yaklaşık ıfır oluğu görülmekteir. Şekil 13 yüklü çalışma için ve Şekil 14 e yüküz çalışma için verilen ürekli urum onuçları inceleniğine, moment ve akının verilen hiterezi banı içine kalarak referan eğerleri takip ettikleri görülmekteir. 1

12 Stator akıı (Weber) Stator akıı (Weber) Te (Nm) Te (Nm) wref, wr (ra/n) wref, wr (ra/n) Çelik, H. ve Kürüm, H zaman(n) a) a) b) b) c) Şekil ra/ lik referan hız ve Ty=1 Nm yük için benzetim onuçları a) hız, b) moment, c) tator akıı (Figure 11. Simulation reult for a reference pee of 6 ra/ an T y =1 Nm loa a) pee, b) torque c) tator flux) c) Şekil 1. 6 ra/ lik referan hız ve yüküz urum için benzetim onuçları a) hız, b) moment, c) tator akıı (Figure 1. Simulation reult for a reference pee of 6 ra/ an no-loa a) pee, b) torque, c)tator flux) 13

13 Stator akıı (Weber) Stator akıı (Weber) Te (Nm) Te (Nm) Çelik, H. ve Kürüm, H a) a) b) Şekil ra/ lik referan hız ve Ty=1 Nm yük için ürekli urumaki benzetim onuçları a) moment, b) tator akıı (Figure 13. Simulation reult for a reference pee of 6 ra/ an Ty=1 Nm loa at continuou tate a) torque, b) tator flux) b) Şekil ra/ lik referan hız ve yüküz urum için ürekli urumaki benzetim onuçları a) moment, b) tator akıı (Figure 14. Simulation reult for a reference pee of 6 ra/ an no-loa at continuou tate a) torque, b) tator flux) 14

14 ia, ib, ic (A) ia, ib, ic (A) i, iq (A) i, iq (A) Çelik, H. ve Kürüm, H iq 5 iq i i a) a) b) Şekil ra/ lik referan hız ve Ty=1 Nm yük için benzetim onuçları a) -q ekeni akımları, b) üç faz tator akımları (Figure 15. Simulation reult for a reference pee of 6 ra/ an Ty=1 Nm loa a) -q axe current, b) three phae tator current) b) Şekil ra/ lik referan hız ve yüküz urum için benzetim onuçları a) -q ekeni akımları, b) üç faz tator akımları (Figure 16. Simulation reult for a reference pee of 6 ra/ an no-loa a) -q axe current, b) three phae tator current) 5. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) Bu makalee on zamanlara ürücü itemlere yaygın bir şekile kullanılan SMSM nin hiterezi DMK ınan ele eilen performanın incelenmei için Matlab/Simulink benzetimi yapılmıştır. Benzetim onuçlarınan SMSM li ürücü itemlere hiterezi DMK nın kullanımı ile moern ürücü itemler için itenen hızlı moment cevabı ve enek kontrol yapıının ele eileceği hem yüklü urum onuçlarınan hem e yüküz urum için verilen onuçlaran görülmüştür. Benzetim çalışmaları üşük hız eğerleri için yapılarak moment ve hız algalılığı ile kararız çalışma urumları incelenmiştir. Ele eilen onuçlaran ve SMSM nin hiterezi DMK ile üşük hızlara kararlı bir şekile üşük moment ve hız algalılığına çalıştığı göterilmiştir. 15

15 NOT (NOTICE): Bu çalışma Fırat Üniveritei Bilimel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP) tarafınan 1869 no lu proje olarak eteklenen Sabit Mıknatılı Senkron Motorun DSP Tabanlı Doğruan Moment Kontrolü iimli oktora tezinen türetilmiştir. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Duru, H.T. ve Demiröz, R., (8). Doğruan Tahrikli Aanör Sitemlerine Kullanılan Mıknatı Uyartımlı Senkron Motorların Çalışma ve Boyutlanırma İlkeleri, Aanör Sempozyumu, İzmir.. Özçıra, S., Bekiroğlu, N. an Ayçiçek, E., (8). Spee Control of Permanent Magnet Synchronou Motor Bae on Direct Torque Control Metho, IEEE International Sympoium on Power Electronic, Electrical Drive, Automation an Motion (SPEEDAM 8), p. 68-7,Italy. 3. Aam, A.A., (7). Sabit Mıknatılı Senkron Motora Moment Dalgalanmaı ve Gürültünün Azaltılmaı, Doktora Tezi, Yılız Teknik Üniveritei Fen Bilimleri Entitüü, İtanbul. 4. Swierczynki, D., (5). Direct Torque Control with Space Vector Moulation (DTC-SVM) of Inverter-Fe Permanent Magnet Synchronou Motor Drive, Doctor of Philoophy, Waraw Univerity of Technology, Warzawa. 5. Öztürk, S.B., (8). Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronou Motor with Non-Sinuoial Back-EMF, Doctor of Philoophy, Texa A&M Univerity, U.S.A. 6. Ocen, D., (5). Direct Torque Control of a Permanent Magnet Synchronou Motor, Mater Thei, Stockholm. 7. ABB Technique Guie No.1, (1999). Direct Torque Control. 8. Kair, M.N.A., Mekhilef, S., an Hew, W.P., (7). Compariion of Baic Derect Torque Control Deign for Permanent Magnet Syncronou Motor, 7 th International conference on Power Electronic an Drive Sytem (PEDS 7), Thailan. 9. Sutikno, T., Iri, N.R.N., an Jiin, A., (11). A New Fixe Switching Frequency Direct Torque Controlle PMSM Drive Low Rippple in Flux an Torque, ITB J. Eng. Sci, vol. 43, no. 3, p Swierczynki, D., Kazmierkowki, M.P., an Blaabjerg, F., (). DSP Bae Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronou Motor (PMSM) Uing Space Vector Moulation (DTC- SVM), IEEE International Sympoium on Inutrial Electronic (ISIE'), Italy 11. Jiefan, C., Yue, F., an Hui, W., (9). Fuzzy Direct Torque Control of Permanent Magnet Syncronou Motor, Sixth International Conference on Fuzzy Sytem an Knowlege Dicovery, p Noriega, G., Retrepo, J., Guzman, V., Gimenez, M., an Aller, J., (7). Direct Torque Control of PMSM Uing Fuzzy Logic with PWM, IEEE 4n International Univeritie Power Engineering Conference (UPEC 7), Brighton. 13. Lin, H., Yan., W., an Li, H., (9). Fuzzy an PNN-Bae Direct Torque Control for Permanent Magnet Synchronou Motor, IEEE 4th Conference on Inutrial Electronic an Application, China. 16

16 EK. ÇALIŞMALARDA KULLANILAN SMSM NİN PARAMETRELERİ (PMSM PARAMETERS USED IN THE STUDIES) Benzetim çalışmalarına kullanılan SMSM ye ait parametreler aşağıa verilmiştir; Nominal Gücü, P N :1.5 kw Stator Direnci, R :.6 Ω Stator İnüktanı, L :4.1 mh Atalet Momenti, J :.119 kgm Sürtünme Katayıı, B : Nm. Mıknatı Akıı, Ψ M :.946 Weber Kutup Sayıı, p :1 17

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLÜ

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLÜ ISSN:- e-journal of New World Sciences Academy NWSA-ENGINEERING SCIENCES Received: September Accepted: January NWSA ID :.8..A ISSN : 8-7 Hakan Çelik Hasan Kürüm Firat University, Elazig-Turkey hakancelik@firat.edu.tr

Detaylı

SPWM EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN VEKTÖR DENETİMLİ KALICI MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANALİZİ

SPWM EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN VEKTÖR DENETİMLİ KALICI MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 569-577, 2010 Vol 25, No 3, 569-577, 2010 SPWM EVİRİCİ İE SÜRÜEN VEKTÖR DENETİMİ KAICI MIKNATISI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANAİZİ

Detaylı

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Sayısal İşaret İşlemcisi ile Histerezis Akım Denetleyicili Alan Yönlendirme Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Sayısal İşaret İşlemcisi ile Histerezis Akım Denetleyicili Alan Yönlendirme Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 27(1), 15-22, 2015 27(1), 15-22, 2015 Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Sayısal İşaret İşlemcisi ile Histerezis Akım Denetleyicili

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 19-35 Ocak 2002 LED İN DARBELİ AŞIRI AKIMDA BAZI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 19-35 Ocak 2002 LED İN DARBELİ AŞIRI AKIMDA BAZI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 19-35 Ocak 00 LED İN DARBELİ AŞIRI AKIMDA BAZI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÖZET/ABSTRACT (AN INVESTIGATION OF SOME BEHAVIORS OF

Detaylı

Abuzer Çalışkan Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7231 acaliskan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Abuzer Çalışkan Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7231 acaliskan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey SSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0275 NWSA-ENGNEERNG SCENCES Received: November 2011 Abuzer Çalışkan Accepted: January 2012 Ahmet Orhan

Detaylı

S7 300 İLE PROFIBUS ÜZERİNDEN SİSTEMİN GERÇEK ZAMANLI PID KATSAYILARININ BULUNARAK PID İLE KONTROLÜ

S7 300 İLE PROFIBUS ÜZERİNDEN SİSTEMİN GERÇEK ZAMANLI PID KATSAYILARININ BULUNARAK PID İLE KONTROLÜ S7 3 İLE PROFIBUS ÜZERİNDEN SİSEMİN GERÇEK ZAMANLI PID KASAYILARININ BULUNARAK PID İLE KONROLÜ Ali Uğur Ağlar, Sıtkı Öztürk, Melih Kunan 3, Elektronik ve Haberleşme Mühenisliği Bölümü Koaeli Üniversitesi,

Detaylı

Herhangi Bir Şekilde Simetrik Kesitlerin Taşıma Gücü. Düşey eksene göre simetrik kesit

Herhangi Bir Şekilde Simetrik Kesitlerin Taşıma Gücü. Düşey eksene göre simetrik kesit Herhangi Bir Şekile Simetrik Keitlerin Taşıma Gücü F 0 F F c A y 0.85 Betonaki baınç kuvveti olan F c bileşkeinin G uygulama noktaının baınç bölgeinin ışınan olan uzaklığına enire, x Düşey ekene göre imetrik

Detaylı

Elektromanyetik Teori Bahar 2005-2006 Dönemi. MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş

Elektromanyetik Teori Bahar 2005-2006 Dönemi. MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş Teori alanınaki katkılarıyla 19. yüzyıl fiziğinin en büyük alarınan biri olan Maxwell in en önemli çalışması elektromanyetizma hakkınaır. Maxwell,

Detaylı

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi 1 Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi *Özcan OTKUN 1 ve A. Sefa AKPINAR 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Detaylı

Matris Çevirici ve Gerilim Beslemeli Evirici ile Beslenen Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Sürücülerinin Karşılaştırılması

Matris Çevirici ve Gerilim Beslemeli Evirici ile Beslenen Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Sürücülerinin Karşılaştırılması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Matris Çevirici ve Geril Beslemeli Evirici ile Beslenen Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Sürücülerinin Karşılaştırılması

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04 EELP1 DERS 04 Özer ŞENYURT Nian 10 1 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 3 ASENKRON MOTORLAR Endütride en azla kullanılan motorlardır. Doğru akım motorlarına

Detaylı

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İbrahim ALIŞKAN 1 Elektrik Dr. & Endüstri Müh. Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İletişim ve

Detaylı

Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması

Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması A. M. Sharaf 1 İ. H. Altaş 2 Emre Özkop 3 1 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ne Brunsick Üniversitesi, Kanada 2,3 Elektrik-Elektronik

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Eleco 214 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 214, Bursa Fırçasız, Dış Rotorlu Elektrikli Bisiklet Motoru Tasarımı, Üretimi Ve Deneysel Doğrulaması Design,

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

Deney 21 PID Denetleyici (I)

Deney 21 PID Denetleyici (I) Deney 21 PID Denetleyici (I) DENEYİN AMACI 1. Ziegler ve Nichols ayarlama kuralı I i kullanarak PID enetleyici parametrelerini belirlemek. 2. PID enetleyici parametrelerinin ince ayarını yapmak. GENEL

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ-ÖZE BİGİER: (8.6) EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ.BÖÜM

Detaylı

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÖZET: AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ H. Çetin 1, E. Ayın ve B. Öztürk 1 Yüksek İnşaat Mühenisi, Nevşehir Yarımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. İBRAHİM ŞENOL

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. İBRAHİM ŞENOL ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. İBRAHİM ŞENOL TC Kimlik No / Pasaport No: 55243205040 Doğum Yılı: 1961 Yazışma Adresi : Telefon : 212-3832434 Faks : 212-2594869 e-posta : Üniversitesi- Elektrik Müh. Böl. Elektrik Makinaları

Detaylı

SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR SANTRALİ BENZETİMİ

SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR SANTRALİ BENZETİMİ SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR SANTRALİ BENZETİMİ Soner ÇELİKDEMİR 1 Mehmet ÖZDEMİR 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi sonercelikdemir@firat.edu.tr mozdemir@firat.edu.tr

Detaylı

Farklı Dinamik Derece Modelindeki Senkron Generatörlerin Geçici Durumlarda Rüzgar Santrali Üzerindeki Etkileri

Farklı Dinamik Derece Modelindeki Senkron Generatörlerin Geçici Durumlarda Rüzgar Santrali Üzerindeki Etkileri Farklı Dinamik Derece Moelineki Senkron Generatörlerin Geçici Durumlara Rüzgar Santrali Üzerineki Etkileri * 1 Mehmet Kenan Döşoğlu, 1 Uğur Güvenç, 2 Gökhan Poyraz ve 3 Bayram Küçük * 1 Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü ESM406- Elektrik Enerji Sitemlerinin Kontrolü. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü.. Hedefler Bu bölümün hedefleri:. Komplek değişkenlerin tanıtılmaı.. Laplace Tranformayonun tanıtılmaı..

Detaylı

SİRKÜLASYON POMPASINDA KULLANILAN SABİT MIKNATISLI MOTOR SÜRÜCÜSÜNÜN BİLGİSAYAR ORTAMINDA FONKSİYONEL MODELLEMESİ

SİRKÜLASYON POMPASINDA KULLANILAN SABİT MIKNATISLI MOTOR SÜRÜCÜSÜNÜN BİLGİSAYAR ORTAMINDA FONKSİYONEL MODELLEMESİ Su Basınçlandırma Eylül 2011 Sayı 32 Sayın Okurumuz, Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın açıklandığı makaleleri sizlerle paylaşmak

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI _ 07 MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Önceki çalışmamıza, ekonomik analizin tanımları, maliyetlerin bulunmasına yönelik veriler ve ekonomik analiz

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

STOK KONTROL YÖNETİMİ

STOK KONTROL YÖNETİMİ STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri

Detaylı

18/12 Kutuplu Bir Anahtarlı Relüktans Motorun Tasarımı, İncelenmesi ve Kontrolü

18/12 Kutuplu Bir Anahtarlı Relüktans Motorun Tasarımı, İncelenmesi ve Kontrolü Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (), 9-, 7 9 (), 9-, 7 8/ Kutuplu Bir Anahtarlı Relüktans Motorun Tasarımı, İncelenmesi ve Kontrolü Zeki OMAÇ, Hasan KÜRÜM ve Ahmet

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ Celal KOCATEPE, Oktay ARIKAN, Eyüp TASLAK, C. Faıl KUMRU Yılız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik

Detaylı

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI M.Emin BAŞAK 1 Ayten KUNTMAN Hakan KUNTMAN 3 1, İtanbul Üniveritei,Mühendilik Fakültei, Elektrik&Elektronik

Detaylı

Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100, Center/Zonguldak/Turkey

Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100, Center/Zonguldak/Turkey Ibrahim ALISKAN 1 Electrical & Industrial Engs. with Control Automation Ph.D. Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100,

Detaylı

MEKATRONİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ELEKTRİK SÜRÜCÜ DEVRELERİ YRD. DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MEKATRONİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ELEKTRİK SÜRÜCÜ DEVRELERİ YRD. DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MEKATRONİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ELEKTRİK SÜRÜCÜ DEVRELERİ YRD. DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Mekatronik Sistemler Mekatronik; işlem ve ürünlerin tasarımında makine mühendisliği, elektronik kontrol ve yazılım

Detaylı

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

SMULNK KULLANARAK BR PNÖMATK SSTEMN SMÜLASYONU

SMULNK KULLANARAK BR PNÖMATK SSTEMN SMÜLASYONU Dou Üniversitesi Dergisi, 6 ( 5, 55-6 SMULNK KULLANARAK BR PNÖMATK SSTEMN SMÜLASYONU SIMULATION OF A PNEUMATIC SYSTEM USING SIMULINK Ali Volkan AKKAYA, Süleyman Hakan SEVLGEN, Hasan Hüseyin ERDEM, Burhanettin

Detaylı

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007

BETONARME PERDE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 BETONARE PERDE BOYUTLAA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007 COPUTERS & ENGINEERING ETABS 2013 Betonarme Pere Boyutlama Kılavuzu Doğruan Seçimle TS500 (2000) ve Deprem Bögelerine Yapılacak Binalar Hakkına

Detaylı

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase Induction Motor Design and FFT Analysis

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase Induction Motor Design and FFT Analysis Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase nduction Motor Design and FFT Analysis Murat TEZCAN 1, A. Gökhan YETGİN 2, A. İhsan ÇANAKOĞLU 3, Mustafa TURAN 4 1,3 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

THIPWM ile Kontrol Edilen 3 Fazlı Gerilim Beslemeli İnverterin Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve DSP Kontrolör ile Uygulamasının Gerçekleştirilmesi

THIPWM ile Kontrol Edilen 3 Fazlı Gerilim Beslemeli İnverterin Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve DSP Kontrolör ile Uygulamasının Gerçekleştirilmesi 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (ATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye THPWM ile Kontrol Edilen 3 Fazlı Gerilim Beslemeli İnverterin Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve DSP Kontrolör

Detaylı

FIRÇASIZ DA MOTORUN KONTROLÜNDE PWM VE HİSTERİSİZ BANT TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FIRÇASIZ DA MOTORUN KONTROLÜNDE PWM VE HİSTERİSİZ BANT TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 31 Vol. 2, No 3, September 2010 pp. 31-45 Mechanical Technologies FIRÇASIZ DA MOTORUN KONTROLÜNDE PWM VE HİSTERİSİZ BANT TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yasin BEKTAŞ, N. Füsun OYMAN SERTELLER * Özet Fırçasız

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Açık Devre- Kısa Devre karakteristikleri Çıkık kutuplu makinalar, generatör ve motor çalışma, fazör diyagramları, güç ve döndürmemomenti a) Kısa Devre Deneyi Bağlantı şeması b) Açık

Detaylı

PIC16F877 Mikrodenetleyicisi İle Uzay Vektör PWM İşaretlerinin Üretilmesi

PIC16F877 Mikrodenetleyicisi İle Uzay Vektör PWM İşaretlerinin Üretilmesi PIC16F877 Mikrodenetleyicisi İle Uzay Vektör PWM İşaretlerinin Üretilmesi Hakan ÇELİK 1 Eyyüp ÖKSÜZTEPE 2 Hasan KÜRÜM 3 1 TEİAŞ, Doğu Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü, 25020, Erzurum 2 Milli Eğitim

Detaylı

Mehmet Polat Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 mpolat@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mehmet Polat Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 mpolat@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Science Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0158 ENGINEERING SCIENCES Received: October 010 Mehmet Polat Accepted: January 011 Haan Kürüm Serie :

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

ISSN : 1308-7231 aorhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey MATRİS KONVERTERDEN BESLENEN SENKRON MOTORUN SELF KONTROLÜ

ISSN : 1308-7231 aorhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey MATRİS KONVERTERDEN BESLENEN SENKRON MOTORUN SELF KONTROLÜ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, olume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0278 NWSA-ENGINEERING SCIENCES Abuzer Çalışkan Received: November 2010 Ahmet Orhan Accepted: January

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1

GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1 1. Kesintisiz Güç Kaynakları ( KGK, UPS ). Anahtarlamalı Güç Kaynakları ( AGK, SMPS ) 3. Rezonanslı Güç Kaynakları ( RGK, RMPS ) 4. Elektronik Balastlar (

Detaylı

Yüksek Gerilim Kablolarının Farklı Döşeme Koşullarında Isıl Analizi Thermal Analysis of High Voltage Cables In Case of Different Laying Condition

Yüksek Gerilim Kablolarının Farklı Döşeme Koşullarında Isıl Analizi Thermal Analysis of High Voltage Cables In Case of Different Laying Condition ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühenisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa Yüksek Gerilim Kablolarının Farklı Döşeme Koşullarına Analizi Thermal Analysis of High Voltage Cables

Detaylı

EMO BİLİMSEL DERGİ. Haziran'12 June'12. ELEKTRİK MAKİNALARI ve GÜÇ ELEKTRONİĞİ ÖZEL SAYISI YAYIN KURULU KONUK EDİTÖR BAŞ EDİTÖR/EDITOR IN CHIEF

EMO BİLİMSEL DERGİ. Haziran'12 June'12. ELEKTRİK MAKİNALARI ve GÜÇ ELEKTRONİĞİ ÖZEL SAYISI YAYIN KURULU KONUK EDİTÖR BAŞ EDİTÖR/EDITOR IN CHIEF Haziran'12 June'12 Sayı/Number: 3 Cilt/Volume: 2 Yıl/Year: 2012 ISSN: 1309-5501 Yayın Sahibi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Cengiz GÖLTAŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet BOZKIRLIOĞLU Yayın İdare

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ UYGULAMA - BOYUT ANALİZİ INS 36 HİDROLİK 03-GÜZ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine teoremi uygulanığına

Detaylı

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 11, Sayı, 11-16 s. CBU J. of Sci., Volume 11, Issue, p 11-16 Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi Anıl Kuç 1*, Mustafa Nil *, İlker

Detaylı

Katkılı Tabakalar Arasındaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift

Katkılı Tabakalar Arasındaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift C.Ü. Fen-Eebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2004)Cilt 25 Sayı 2 Katkılı Tabakalar Arasınaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift Si δ - Katkılı GaAs Yapısı Emine Öztürk Cumhuriyet Üniversitesi Fen Eebiyat

Detaylı

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ Prof.Dr. C.Erdem İMRAK 1 ve Mak.Y.Müh. Özgür ŞENTÜRK 2 1 İTÜ. Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölümü, İtanbul 2 Oyak- Renault, DITECH/DMM

Detaylı

Kesitte moment kuvvet çifti Çekme ve basınç kuvveti

Kesitte moment kuvvet çifti Çekme ve basınç kuvveti Keitte moment kuvvet çiti Çekme ve aınç kuvveti Vieo Kirişe etkiyen M momenti F ile göterilen kuvvet çitine eşeğerir. Kirişin üt lileri F aınç kuvvetinin, alt lileri e F çekme kuvvetinin etkiineir. Betonun

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ Gülfeza KARDAŞ, Ramazan SOLMAZ, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Ç.Ü. Fen-Eebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 01330, Balcalı-ADANA gulfeza@cu.eu.tr, rsolmaz@cu.eu.tr,

Detaylı

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI OTONOM MOBİL OBOTLA İÇİN ÇOK AMAÇLI Bİ DENEME OTAMININ TASAIMI: ITUKAL OBOT TEST OTAMI Mert Turanlı, Emre Koyuncu 2, Gökhan İnalhan 3,2 Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Received: 13 May 2014 Accepted: 01 November 2014 Journal of ETA Maritime Science Deniz Araçlarında Kullanılan Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor ve Sürücülerinde Kayıpların Azaltılması Fuat Kılıç 1, Feriha

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

Doğru Akım Motorları

Doğru Akım Motorları 08.05.2012 Doğru Akım Motorları Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik Doğru Akım Elektrik Motorları Doğru Akım Motorlarının Kısımları ve Özellikleri Güç Hesabı Adım (Step) Motorlar Servo Motorlar Lineer Servo

Detaylı

SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZ İŞLEMİNDE KAMERA KALİBRASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZ İŞLEMİNDE KAMERA KALİBRASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9, 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZ İŞLEMİNE KAMERA KALİBRASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ETERMINATION OF CAMERA CALIBRATION

Detaylı

Sprott_94_A Kaotik Sisteminin Senkronizasyonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılması

Sprott_94_A Kaotik Sisteminin Senkronizasyonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılması Sprott_9_A Kaotik Siteminin Senkronizayonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılmaı İhan Pehlivan, ılmaz Uyaroğlu, M. Ali alçın, Abdullah Ferikoğlu Özet Doğrual olmayan otonom Sprott_9_A kaotik denklem itemi matematikel

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri Makine Teknolojileri Elektronik Dergii Cilt: 7, No: 1, 010 (31-4) Electronic Journal of Machine Technologie Vol: 7, No: 1, 010 (31-4) TENOLOJĐ ARAŞTIRMALAR www.teknolojikaratirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

2. Alternatif Akım İle Döner Alan

2. Alternatif Akım İle Döner Alan Döner Alanlar 1. Doğru Akım İle Oluşturulan Döner Alan Demir bir çelik üzerine arılmış bir bobinden doğru akım geçirildiğinde oluşan manyetik alan; abit genlikli ve bobin ekenine yerleştirilmiş bir vektör

Detaylı

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR YAĞLAMA TĐPLERĐ YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR Yağlamanın beş farklı şekli tanımlanabilir. 1) Hidrodinamik ) Hidrotatik 3) Elatohidrodinamik 4) Sınır 5) Katı-film VĐSKOZĐTE τ F du = = A µ dy du U = dy h τ

Detaylı

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Uluağ Üniversitesi Mühenislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Kair ÇAVDAR * Fatih KARPAT

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler Benzeri ERSOY/ÖZCEBE S. 275-277

Kirişlerde sınır değerler Benzeri ERSOY/ÖZCEBE S. 275-277 Kirişlere ınır eğerler Benzeri ERSOY/ÖZCEBE S. 275-277 çekme taraı (epreme çekme - baınç) baınç taraı çekme taraı baınç taraı (epreme çekme - baınç) b w : kiriş genişliği h: kiriş yükekliği : aalı yükeklik=h-

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DOĞRUDAN MOMENT KONTROLÜNÜN DSP TABANLI YENİ BİR ALGORİTMA GELİŞTİRİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SELİN ÖZÇIRA DOKTORA

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DERE E KISA DERE KARAKTERİSTİKERİ DENEY 4-04. AMAÇ: Senkron jeneratör olarak çalışan üç faz senkron makinanın

Detaylı

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene

Detaylı

hızlarıyla va > vb olacak biçimde hareket ettiklerinde, aşağıda sıralanan süreç yaşanır.

hızlarıyla va > vb olacak biçimde hareket ettiklerinde, aşağıda sıralanan süreç yaşanır. 7.1 KONUY KIŞ uraya kaar parçacığın parçacıklar topluluğunun kinematiği ile kinetiği (hareket enklemi, iş ve enerji, impulsmomentum) anlatılı. Şimi birikimlerimizi kullanarak, inamik içeriği aha yoğun

Detaylı

Department of Electrical and Electronics Engineering - Electrical and Control Area. ELKE 405 Automatic Control Systems

Department of Electrical and Electronics Engineering - Electrical and Control Area. ELKE 405 Automatic Control Systems Department of Electrical and Electronic Engineering Electrical and Control Area 0:30 Fizikel Sitemler Eylül 007 imail.h. altaş 7..009 0: www.alta.org 3b Department of Electrical and Electronic Engineering

Detaylı

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS 5. Ululararaı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayı 29, Karabük, Türkiye GENETİK ALGORİTMALARA DAYALI İLETİM MERKEZİ TOPRAKLAMA AĞI TASARIMINDA AĞ İNDÜKTANSI GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Anahtarlamalı Relüktans Motorlarda Sürücü Devrelerinin Karşılaştırılması Comparison of Driver Circuits for Switched Reluctance Motors

Anahtarlamalı Relüktans Motorlarda Sürücü Devrelerinin Karşılaştırılması Comparison of Driver Circuits for Switched Reluctance Motors Anahtarlamalı Relüktans Motorlarda Sürücü Devrelerinin Karşılaştırılması Comparison of Driver Circuits for Switched Reluctance Motors B. Durak, A.Y. Yeksan, L.T. Ergene Elektrik Mühendisliği Bölümü İstanbul

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afon Kocatepe Üniveritei 7 (2) Afon Kocatepe Univerit EN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL O SCIENCE YERALTI ENERJİ KABLOLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDA ARIZA MESAESİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK İNCELENMESİ

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007 DE KURALLARINA ÖRNEKLE KIYASLAMALI BİR BAKIŞ

BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007 DE KURALLARINA ÖRNEKLE KIYASLAMALI BİR BAKIŞ Altıncı Ulusal Deprem Mühenisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Buna göre bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için; Bir manyetik alan olmalıdır. (Sabit mıknatıs yada elektromıknatıs ile elde edilir.) İletken manyetik alan

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Otomatik Kontrol I Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Mekanik Sistemlerin Modellenmesi Elektriksel Sistemlerin Modellenmesi Örnekler 2 3 Giriş Karmaşık sistemlerin

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ ÇİFT EKLEMLİ ROBOT KOLU. Göksu Görel 1, İsmail H. ALTAŞ 2

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ ÇİFT EKLEMLİ ROBOT KOLU. Göksu Görel 1, İsmail H. ALTAŞ 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ BULANIK MANTIK KONTROLLÜ ÇİFT EKLEMLİ ROBOT KOLU Göksu Görel 1, İsmail H. ALTAŞ 2 1 Elektrik ve Enerji Bölümü Çankırı Karatekin Üniversitesi goksugorel@karatekin.edu.tr 2 Elektrik-Elektronik

Detaylı

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Dönen Elektrik Makinaları nın önemli bir grubunu oluştururlar. (Üretilen en büyük güç ve gövde büyüklüğüne sahip dönen makinalardır) Generatör (Alternatör) olarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ISSN : 1308-7231 sherdem@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey BİR DC MOTORUN BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE KONTROLÜ

ISSN : 1308-7231 sherdem@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey BİR DC MOTORUN BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE KONTROLÜ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1A0175 İlker Ali Özkan ENGINEERING SCIENCES İsmail Sarıtaş Received: November 2010 Saadetdin Herdem Accepted:

Detaylı

5-Seviyeli KaskatEviricili Elektronik Balast Devresinin MATLAB/Simulink Benzetimi

5-Seviyeli KaskatEviricili Elektronik Balast Devresinin MATLAB/Simulink Benzetimi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey 5-Seviyeli KaskatEviricili Elektronik Balast Devresinin MATLAB/Simulink Benzetimi Ü. Budak 1 ands. Tuncer 2 1

Detaylı

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti. Mühendisliği Bölümü 60250, TOKAT

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti. Mühendisliği Bölümü 60250, TOKAT EEB 26 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, -3 Mayıs 26, Tokat TÜRKİYE Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlarda Titreşim Sinyaline Dayalı Eksenden Kaçıklık Arızasının Tespiti Mustafa ER Mehmet AKAR

Detaylı

2010 Nisan. www.guven-kutay.ch ELASTİK YAYLAR. Özet. M. Güven KUTAY. 10a_yaylar.doc

2010 Nisan. www.guven-kutay.ch ELASTİK YAYLAR. Özet. M. Güven KUTAY. 10a_yaylar.doc Nian ELASTİK YAYLAR Özet M. Güven KUTAY a_yaylar.oc a_yaylar.oc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Genel...5. Yay karakteritiği...6. Yaylanma işi...7. Yayların tertiplenmei...8. Yay malzemeleri...9 Yaprak

Detaylı

Fırçasız Doğru Akım Motorlarında (FSDAM) Optimal Hall Sensör Yerinin İncelenmesi ve Motora Etkisi

Fırçasız Doğru Akım Motorlarında (FSDAM) Optimal Hall Sensör Yerinin İncelenmesi ve Motora Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 15 (2015) xxxxxx (xx s) DOI: Araştırma Makalesi / Research Article

Detaylı