Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR"

Transkript

1 Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR

2 Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir

3 Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve orta ö ğrenimini Sa- 1'de tamamladı y ılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'da y ılları arasmda Aix- Marseille (Marsilya) Üniversitesinde doktora yapt ı yılında MEB Hukuk Mü şavirli ği; 1977 Ege Üniversitesi iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ö ğretim üyeli ği yaptı ders y ılmda Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çal ıştı. 1982'de doçent, 1989da profesör oldu. Bu süre içinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi'nde İş Hukuku, Sendikalar Hukuku, Anayasa Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri verdi. Hükümet dan ışmanı olarak ILO toplantılarmda görev ald ı. Halen, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü Ba şkam olan ve bu alanda yaymlanm ış İş Hukuku ve Llygulamasz (4. Bask ı), Sendikalar Hukuku (3. Baskı), İş Güvencesi Hukuku (2. Bask ı), Anayasa Hukukuna Giri ş kitapları ile makaleleri ve bildirileri bulunan Demir, evli ve iki çocuk babas ıd ır.

4 Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPW iş HUKUKU Prof. Dr. Fevzi DEM İ R IL1 CİLT açra TÜRKIYE BAROLAR B İRL İGİ

5 Türkiye Barolar Birli ği Yay ınlar ı : 99 Sorularla Hukuk Dizisi: 3 Sorularla Toplu İş Hukuku Prof. Dr. Fevzi Demir ISBN: Türkiye Barolar Birli ği Birinci Bask ı: Mart 2006 Sayfa Tasar ımı, Düzelti ve Ofset Haz ırhk Dü ş Atelyesi ( ) Baskı Şen Matbaa ( ) Özveren Soka ğı, 25/B Demirtepe - ANKARA Türkiye Barolar Birli ği Karanfil Soka ğı 5/ Kız ılay - ANKARA Tel: (312) Faks: e-posta: admin barobirlik.org.tr web:www.barobirlik.org.tr yayin barobilik.org.tr

6 İÇİNDEK İLER SUNUŞ XV ÖNSÖZ xv ıı KISALTMALAR XXI B İR İNC İ KISIM SEND İKALAR HUKUKU 1. "Sendika" Kavranıın ın Günümüzdeki Anlam ve Önemi Nedir? Sendika ve Dernek Kurma Haklar ı Aras ında Ne Fark Vard ır' Sendikalar Kanununda " İşçi"Ne Anlama Gelir? Sendikalar Kanununda " İşveren" ve "İşveren Vekili" Ne Anlama Gelir?., Sendikan ın Kurulu ş Amac ı Nedir' Sendika Nas ıl Tüzel Ki şilik Kazan ır? Sendikalar Meslek ve işyeri Esasma Göre Kurulabilir Mi...27 S. Sendikalar ın işkolu esasma Göre Kurulmas ı Zorunlu Mudur? Sendikalar ın Kurulaca ğı ve Örgütleneceği İşkoluna Giren İşyerleri Nas ıl Belirlenir? Sendika Çoklu ğu Esas ı (Plüralizm Sendikal) NeDemektir? v

7 11. Sendika Kurucusu, Yöneticisi ve Temsilcisi Olmak İçin Kanunen Aranan Ko şullar (Nitelikler) Nelerdir? Sendikanm Zorunlu Organlar ından Genel Kurulun Üye ve Delegeleri Nas ıl Belirlenir? Sendikalarm Olağan veya Olağanüstü Gene! Kurulunun Toplant ıya Çağırılınası Nas ılyap ılır' Sendikalar ın Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Say ısı ile Kararlara itiraz Süresi Nedir? Sendikalar ın Yönetim Kurulu Üye Say ıs ı ile Karar Yeter Say ıs ı ve Görevi Nedir' Sendikalarm Denetleme ve Disiplin Kurulları Üye Say ılar ı ile Görevleri Nelerdir' Bireysel Sendika Özgürlü ğü Ne Anlama Gelmektedir? , Kollektif Sendika Özgürlü ğü Ne Anlama gelmektedir?., Kimler Sendika Üyesi Olabilirler? Kimler Sendika Üyesi Olamazlar Sendika Üyeliğinin Kazan ılmas ında Ön Ko şullar Nelerdir? Sendika Üyeli ğinin Kazan ılmasmda izlenecek Prosedür Nedir Sendikaya Üyeliğin Doğurduğu Haklar Nelerdir? Sendikaya Üyeliğin Doğurduğu Borçlar Nelerdir? Sendika Üyeliğinin Devam Ettiği ve Ask ıda Kaldığı Haller hangileridir' Sendika Üyeliği Hangi Hallerde Kendiliğinden Sona Erer? Sendika Üyeliğinden Çekilme (istifa) Nas ıl Olmalıdır?...90 VI

8 28. Sendika Üyelikten Ç ıkarma (ihraç) Nas ıl Olmal ıd ır Sendika Üyelik Güvencesi Nedir? Sendikal Faaliyete Kat ılma Güvencesi Nedir? Sendika Üyeli ği ve Sendikal Faaliyete Katılma Güvencesinden Kimler Yararlan ır Sendikal Güvencelerden Yararlanmada ispat Yükü Kime Aittir? Sendika Üyeliği ve Sendikal Faaliyete Katılma Güvncesinin Hukuki Yaptır ımları Nelerdir? , Uygulamada Sendika Üyeli ği ve Sendikal Faaliyete Katılma Güvencesinin Yapt ırımlar ı Nasıl Bir elişme Gösteriyor? Sendika Üyeliği ve Sendikal Faaliyete Kat ılma Güvencesinin Cezai Yapt ır ımı Nedir? İşyeri Sendika Temsilciliğinin Önemi Nedir? işyeri Sendika Temsilcilerinin Atamas ı Nasıl Yap ılır' İşyeri Sendika Temsilcilerinin Say ıs ı Nasıl Saptan ır işyeri Sendika Temsilcilerinin Görevleri Nelerdir? işyeri Sendika Temsilciliği Görevinin Sımrlar ı Nelerdir? işyeri Temsilcilik Güvencesinin Kapsam ı ve Smırları Nelerdir? işyeri Sendika Temsilcisinin işyeri ve İş Değişikliği Nas ıl Yap ılır' işyeri Sendika Temsilcisinin İş Sözleşmesinin Feshi Nas ıl Yap ıl ır' işyeri Sendika Temsilcisinin Dava Açma Hakk ı ve Süresi Nedir? vi'

9 45. i şyeri Sendika Temsilcisi Hakk ında Verilen Mahkeme Karar ının içeriği Nedir? Sendika Yöneticilik Güvencesinden Yararlanmanm Koşullar ı Nelerdir? Sendika Yöneticilik Güvencesinden Yararlanman ın Hüküm ve Sonuçlar ı Nelerdir? Sendikalar ın Çal ışma Hayatına ilişkin Yasal Faaliyetleri Nelerdir? Sendika ve Konfederasyonlarm Genel Hükümlere Göre Yapabilecekleri Sosyal Faaliyetleri Nelerdir? Sendika ve Konfederasyonlar ın Sendikalar Kanununa Göre Yapabilecekleri Sosyal Faaliyetler Nelerdir? Sendika ve Konfederasyonlar Yard ım ve Eğitim Amac ıyla Sand ıklar Kurulmas ın ı Nas ıl Teşvik Edebilirler? Sendika ve Konfederasyonlar Kooperatifler Kurulmas ına Nas ıl Yard ım Edebilirler Sendika ve Konfederasyonlar Smai ve iktisadi Teşebbüslere Nas ıl Yatırım Yapabilirler 7...'in 54.Sendika ve Konfederasyonlar ın Faaliyetlerinden Kimler Yararlan ır Sendika ve Konfederasyonlar ın "Temel Yasak Faaliyetleri" Nelerdir? Sendika ve Konfederasyonlar ın "Yasak Mesleki Faaliyetleri" Nelerdir? Sendika ve Konfederasyonlar ın Yasak Faaliyetlerinin Hukuki ve Cezai Yaphrmıı Nedir? Sendikalar Cumhurbaşkanl ığı ve Ba şbakanl ık Tarafından Nas ıl Denetlenir' y ı l ı

10 59. Sendikalar Çal ışma Bakanlığı Tarafından Nas ıl Denetlenir Sendikalar Maliye Bakanl ığı Tarafından Nas ıl Denetlenir' Sendikalar İçişleri Bakanl ığı Taraf ından Nas ıl Denetlenir Sendikalann Devlet Kurulu şlar ı Taraf ından Denetiminin Yöntem ve Sonuçlar ı Nelerdir? Sendikalar ın Konfederasyonlar Taraf ından Denetlenmesinin Yöntem ve Sonuçlar ı Nelerdir? Sendikalar ın Sona Erme Halleri Nelerdir? Sona Eren Sendika ve Konfederasyonlar ın Malvarl ığın ın Tasfiyesi ve Tahsisi Nas ı l Yap ıl ır' İK İNC İ KISIM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 66. "Toplu İş Sözleşıııesiniı z" Anlam ı ve Önemi Nedir? Toplu İş Sözleşmesinin Yararlar ı Nelerdir? "Toplu Sözle şıne Özerkliği" Ne Anlama Gelir? Toplu Sözle şme Özerkliğinin Sı n ırları Nelerdir' Toplu İş Sözleş mesinin Normatif (Düzenleyici) Hükümleri Nelerdir? Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Hükümleri Nelerdir? İşyeri ve İşyerleri (Grup) Toplu İş Sözleşmesi Ne Demektir? İşletme Toplu İş Sözleşmesi Ne Demektir? Ix

11 74.Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti Nas ıl Kazan ılır Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Ön Ko şullar ı Nelerdir? Yetki Tespitinde Ba şvuru Zaman ı Nedir? Yetki Tespitinde Başvuru Usulü Nedir? Yetki Tespiti Kimlere ve Ne Kadar Süre İçinde Bildirilir Bakanlığın Yetki Tespitinde Arad ığı Esasa ili şkin Koşullar Nelerdir? Bakanl ığın Yetki Tespitinde Arad ığı Usule ilişkin Ko şullar Nelerdir? Yetki Tespitine itiraz Etmeye Yetkili Olanlar Kimlerdir ve itiraz Süresi Nedir? itiraz Yeri ve Usulü Nedir? Kesin Yetki Belgesinin Hükmü Nedir? Yetkisiz imzalanan Toplu İş Sözleşmesi Nas ıl iptal Ettirilir Toplu Görü şmeye Ça ğr ı Süresi ve i şverenin Çağrı ile Bağ]ıliğı Nedir? Toplu Görü şme Usulü ve Sözle şmenin İmzalanmasmm Hükmü Nedir? Toplu İş Sözleşmesinin İş Sözleşmeleri Üzerinde Nas ıl Bir Etkisi Olur? Toplu İş Sözleşmesinden Taraf Sendikaya Üye Olan işçiler Nas ıl Yararlan ırlar Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçiler Toplu İş Sözleşmesinden Nas ıl Yararlan ırlar Taraf Sendika Üyesi Olmayan ve Dayan ışma Aidatı da Ödemeyen i şçiler Toplu İş Sözle şmesinden Yararlanabilir Mi Toplu İş Sözleşmesinin İşyerleri Bakımmdan Uygulama Alan ı Nedir?...294

12 92. Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili ve Önemi Nedir Bir Toplu İş Sözleşmesinin Te şmilinin Ko şullar ı Nelerdir? Toplu İş Sözleşmesinin Teşmilinin Hüküm ve Sonuçlar ı Nelerdir? Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmasmdan Kaynaklanan Uyuşmazl ıklarda Yorum Davas ı Hangi Hallerde ve Kimler Tarafından Aç ılır? Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Eda Davas ı Hangi Hallerde ve Kimler Tarafından Aç ıhr Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmas ından Kaynaklanan Uyu şmazl ıklarda Hangi Hallerde ve Kimler Özel Hakeme Başvurabilir Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmasmdan Kaynaklanan Uyuşmazl ıklarda Hangi Hallerde ve Kimler Sözle şmenin Değiştirilmesi İçin Hakimin Müdahalesini İsteyebilir' Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmasmdan Kaynaklanan Uyuşmazliklarda Taraftar Sözleşmeyi Hangi Ko şullarda Değiştirebıh Toplu İş Sözleşmelerinin Süresi Ne Kadar Olur ve Ne Zaman Sona Erer? Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Hükümleri Nelerdir? Toplu İş Sözleşmeleri Hangi Hallerde Hükümsüz (Geçersiz) Say ıhr' xi

13 ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLAR İ HUKUKU 103. İş Uyuşmazl ığı Ne Demektir? Bireysel ve Toplu İş Uyuşmazlı kları NeDemektir? Hak ve Menfaat (Ç ıkar) Uyu şmazl ıklar ı Ne Demektir? Toplu İş Uyu şmazl ıklar ın ın Çözümünde Uygulanan Sistemler Hangileridir' Türk Hukuk Sisteminde Toplu İş Uyuşmazlığınm Bar ışç ı Çözüm Yolu Resmi Arabuluculukta Seçim Yöntemi Nedir? Resmi Arabulucunun Görevi ve Süresi Nedir? Toplu İş Uyuşmazlıklarının Mücadeleci Çözüm Yollar ından Kanuni ve Kanun D ışı Grevin Özelliği ve Şartlar ı Nelerdir? Toplu İş Uyu şmazl ıklar ın ın Mücadeleci Çözüm Yollarından Kanuni ve Kanun D ışı Lokavhn Özelliği ve Şartlar ı Nelerdir? Grev Karar ın ın Al ınmas ı ve ilan ı Sürecinde İzlenecek Prosedür ve Önemi Nedir? Lokavt Karar ınul Al ınmas ı ve ilan ı Sürecinde izlenecek Prosedür ve Öneminedir?...3M 113. Grev Oylamas ının Usul ve Şartlar ı nelerdir? Grev Oylamas ının Hüküm ve Sonuçlar ı Nelerdir?, Grev ve Lokavt ın Uygulanmaya Ba şlama Tarihi Nedir? Grev ve lokavt S ırasmda i şçilerin işyerinden Ayrılma Zorunlulu ğu Var Midir? xu

14 117. Grev ve Lokavt S ırasında işyerinde Çal ışmak Mecburiyetinde Olan i şçiler Var Midir? Grev ve Lokavt S ırasmda İşçi Sendikas ın ın - Yetkisi Nedir? Grev ve Lokavt S ırasında İşçi Sendikas ın ın Sorumlulu ğu Nedir? Grev ve Lokavt S ırasında işverenin Yetkisi nedir? Grev ve LokavtSırasmda işverenin Sorumluluğu Nedir? Grev ve Lokavtm İş Sözleş melerine Etkisi Nedir? Grev ve Lokavt ın Ertelenme Halleri ve Sonuçlar ı Nelerdir? Grev ve Lokavtm Yasaklanma Halleri ve Sonuçlar ı Nelerdir? Grev ve Lokavt Hakkın ın Kötüye KullamLmas ı Nas ıl Olur? Grev Uygulamas ın ın Kald ırılmas ında izlenecek Prosedür Nedir? Grev ve Lokavt ın Yasak olduğu i şler ve İşyerleri Hangileridir? Grev ve Lokavtın Yasak Oldu ğu işler ve işyerlerinde Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma Usulü nedir? Kanun D ışı Grev ve Lokavtm Tanım ı ve Unsurlar ı Nedir? Kanun D ışı Grev velokavt ın Tespiti Nas ılyap ılır? Kanun D ışı Grev Esnas ında işverenin İş Sözle şmelerini ihbar Önelsiz ve Tazminats ız Fesih Hakk ı Var M ıd ır x ı I ı

15 132. Kanun D ışı Grev Esnasmda I şverenin İş Sözle şmesirıi ihbar Önelsiz ve Tazminats ız Feshedebilmesi İçin i şçinin Kusurlu Olmas ı Şart Mıd ır? Kanun D ışı Grev Karar ı Nedeniyle işçinin Uğrad ığı Zarar ı Sendika Tazmin Etmek Zorunda Midir? Kanun D ışı Grev Nedeniyle işverenin Uğrad ığı Zararm Niteliği ve Kapsam ı Nedir? kanun D ışı Grev nedeniyle işverenin Uğrad ığı Zararın Sorumlular ı Kimlerdir Kanun D ışı Lokavtm Hukuki Sonuçlar ı Nelerdir? Kanun D ışı Grev ve Lokavtm Cezai Sonuçlar ı Nelerdir? Bibliyografya Dizin xiv

16 Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca benimsenen ve 27. TBB Ola ğan Genel Kurulu'na sunulan yay ın programında, hukukçular ve ilgilenenlerin yararlanabilecekleri nitelikte hukuk kitaplar ı yayımlanmas ı planlanm ıştı. Bu bağlamda Sorularla baş lıkl ı bir diziye başlanm ış; dizinin ilk kitab ı Sorularla Ceza Hukuku kitab ım ız yayımlanm ıştı. Hükümetin mevzuatta geniş ve köklü değişiklikler yapma haz ırlığı içerisinde bulunmas ı nedeniyle yay ım program ında zorunlu bir yava şlama olmu ştur. Gündemde bulunan değişikliklerin yap ılmas ı halinde yay ınlarım ızın k ısa zamanda eskimesi riskini azaltmak istemekteyiz. K ısa zamanda kullan ı- lamaz hale gelecek kitaplar yay ımlamanın doğru olmayacağını dü şünüyoruz. Ancak, meslektaşlar ım ızm kaliteli ve güvenilir yay ınlara duyduklan gereksinim ile yakında başlayacak avukatlık sınavlar ı için avukat adaylarmm yararlanabilece ği bir kitaplik da haz ırlamak gerekmektedir. Prof. Dr. Fevzi Demir'in Soru/ana Bireysel İş Hukuku ve Soru/ana Toplu İş Hukuku kitapların ı iki cilt halinde ard arda nt

17 yararlanmas ı na sunmaktay ız. Daha önce yay ı nlanaca ğın ı bildirdiğimiz Soru/ana Ceza M ıı lınkemesi ve Sonulanla İnJÜZ Hukuku kitapları da haz ırlanmaktad ır. Ayr ıca Soru/ana Adl ı Tıp, Son ılanla İnsan Haklar ı, Sort ılanla Avukatl ık Hukuku ve Meslek Kurallar ı kitaplar ım ızın da haz ırl ıklar ı son aşamaya gelmiş bulunmaktad ır. Bunlar ı da elimize ulaş t ıkça hukukçuların hizmeline sunaca ğız. İş hukuku kitaplarm ı haz ırlayan Prof. Dr. Fevzi Dernir'e ve kitabm gerçekle şmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kitab ın hukukçulara ve iş hayatına yararl ı olmas ı dileğiyle takdirlerinize sunuyorum. Av. Özdemir Özok Türkiye Barolar Birli ği Ba şkan ı

18 ÖNSÖZ Sorularla Hukuk dizisinin bu kitab ın ı "Toplu İş Hukukuna" ayırd ık. Son y ıllarda "İş Hukuku" alan ında görülen geli şmeler, Hukuk Fakülteleri yan ında, özellikle İİBF Çalişma Ekonomisi ve Endüstri ili şkileri Bölümlerinde derslerin ayrıntıl ı olarak "Bireysel İş Hukuku, Sendikalar Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku, Top/it İş Uyu şmazlıkları (Grev ve lokavt) Hukuku" başhkları altında okutulmaya ba şlandığını göstermektedir. Biz bu kitab ım ızda son üç ba şliğı birleştirerek, genellikle hukuk fakültelerinde yapıldığı gibi, Toplu İş Hukuku baş lığı altında toplad ık. İş hukuku alan ındaki bu geli şmeler, sadece fakültelerdeki iş hukuku derslerinin bireysel i ş hukuku ve toplu iş hukuku ad ı altında okutulnıas ına değil, illerdeki mahkeme say ıları ile Yarg ıtay'daki daire say ılarının da arttırılmas ına yol açtığını görüyoruz. Üstelik mevcut mahkeme ve daire say ılarının dahi yeterli olduğunu söylemek mümkün de ğil. Zira, sadece Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2005 y ılinda verdiği karar say ı- s ınm 'i (evet otuz bini) aştığını görmek, bu dü şüncemizi doğrulamaya yetecektir kanısmday ız. xvi ı

19 Sorularla Toplu İş Hukuku kitab ı m ız uygulamac ı personel yöneticileri (insan kaynaklar ı ve personel müdürleri) ve özellikle avukat meslektaşlar ım ı.z için de vazgeçilmez bir el kitab ı olmu ştur. Zira, 15 Mart2003 tarihinde yürürlüğe giren ve kamu oyunda "İş Güvencesi Yasas ı " diye bilinen 4773 say ıl ı Yasa'n ın 2821 say ılı Sendikalar Kanunu'nda yapt ığı değişiklikler, en son Yargıtay kararlar ı göz önünde tutularak incelenmi ştir. Ayrıca, 2821 say ılı Sendikalar Kanunu ile 2822 say ıl ı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yap ılacak değ işikliklere ilişkin "Bakanl ık Tasarı Taslaklar ı "na da değinilmiştir. Buna karşılik, okuyucuyu tartışmalara boğmamak için, mümkün olduğu ölçülerde "doktrin" görü ş leri k ısa tutulmu ştur. Ancak, bu kitab ım ızda da gerektiği yerde yasal düzenlemeyi ve yargı kararlarm ı eleştirmekten kaç ınmad ık. Öyle ki, "sendikal örgütlendinneyi güçlendirmek amac ıyla" getirilen sendikal güvencelerin son üç y ılda hiçbir katk ıs ının olmad ığı; tam aksine, son üç y ıldır artan istihdama kar şın, sendika üye say ısında herhangi bir art ışa rastlanmad ığı, işyerlerindeki örgütlenme çabalar ın ın en sert biçimde (toplu i şçi ç ıkarmalarla) devam ettiği görülmektedir. Halbuki güçlü bir i şçi ve işveren sendikac ılığmm ba şta siyasi rejimimiz "demokrasi" olmak üzere, "iş ban şı n ın" ve giderek ülkedeki "sosyal barışı n" tenı inatı oldu ğu aç ı kt ı r. Gerçekten, hükümetler üzerinde birer sivil toplum kurulu şu (bask ı grubu) olarak oynad ıkları siyasi rolleri sayesinde, "kavga" değil, tam bir "uzlaşma" rejimi olan "demokrasinin" teminatı olan sendikalar; işyeri ve iş kollar ı düzeyinde yaptıkları toplu iş sözleşmeleriyle, başta "eşit işe eşit ücret" ilkesi olmak üzere, çalışma ko şullar ına getirdikleri belirli standartlar ile "iş ban şıııın" ve giderek "sosyal ban şın" da güvencesi olmaktad ır. Üstelik, her gün bir mal ın fiyabnm ne olaca ğının bilirımediği XVIII

20 özellikle enflasyon dönemlerinde, i şverenler imzalad ıklart toplu iş sözleşmeleri ile "i şgücünü" (1-3 y ıllık) sözleşme dönemleri için sabit fiyatla satın almakta, ürünlerin maliyet hesab ını daha kolay yapmaktad ır. Böylece, imzalad ıkları toplu iş sözleşmeleri ve sağlad ıklar ı standart çalışma ko şullar ı sayesinde işkollar ı düzeyinde haks ız rekabetin ortadan kalkmasma hizmet eden sendikalar, ayn ı zamanda gelir da ğılım ın ı da dengeleyerek adil kalk ınman ın "motoru" olmaktad ırlar. Sorularla Toplu İş Hukuku kitab ım ızın "Sendikalar Hukuku"na ayr ılan Birinci K ısm ı, "sendika" kavram ından "kurulu ş" ve "üyelik" esaslar ına, getirilen "güvencelerde ıı " sendikalar ın "faaliyetlerine", "denetim" ve "sona ennesine" kadar tüm konular ı kapsamaktadır. "Toplu İş Sözle şmesi Hukuku"na ayrılan Ikinci K ısım ise, toplu iş sözleşme taraflar ının "özerkliğindel ı ", sözleşme yapma "ehliyet" ve "yetkisine", toplu iş sözleşmelerinin "uygulan ına" sorunlarından "sona ermesine" ve "ge çersizliğine" kadar uzanan yasal düzenlemeyi aç ıklamaktad ır. Nihayet "Toplu İş Uyu şnı azlıklan Hııkuku"na ayrılan Üçüncü K ıs ımda, iş uyu şmazl ı klar ın ın "türleri" ile "ban şçı ÇÖZÜm yollan" (resmi arabuluculuk) incelenmi ş; "kanuni" ve "kanun d ışı " grev ve lokavt kavramlar ı ile unsurları aç ıkland ıktan sonra, "grev oylamas ı ", "grev ve lokavt ın iş sözle şnıelerine etkisi", "grev ve lokavt ın ertelenmesi ve yasaklanmas ı" ile "kanun d ışı grev ve lokavtın hukuki ve cezai son ııçlan" ayr ıntılı sorularla titiz bir inceleme konusu yap ı lm ış tır. Ekleyelim ki, Sorularla Bireysel İş Hukuku'ndan sonra Sorutarla Top! it İş Hukuku'nun hazırlanmasma da Türkiye Barolar Birliği Yaym Kurulu Ba şkan ı Av. Teoman Ergül arac ı olmu ş- xix

21 tur. Kitab ın yay ımlanmasma imkan sağlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Say ın Av. Özdemir Özok ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Kitab ın yay ına haz ırlanmas ında çok önemli katk ılarda bulunan At Gör. Erdem Erdenk'e de tekrar teşekkür etmeden geçemeyece ğim. Prof. Dr. Fevzi DEM İR Şubat 2006, Küçükyal ı-izm İR

22 KISALTMALAR A İT İAD ABD Age Agm AY AÜSBFD B BIT BK Bkz C ÇSG 8 Çev. D. DerK DMK cin DISK E. Ed. HAK- İŞ HD HGK HUMK İ RD İHD İHSGHD İHU I İ BF İİÇB Ankara İktisadi Ticari ilimler Akademisi Dergisi Ankara Barosu Dergisi Ad ı geçen eser Ad ı geçen makale Anayasa Ankara 0. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Bas] Bureau international du Travail Borçlar Kanunu Bak ın ı z Cilt Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı Çeviren Dergisi Dernekler Kanunu Devlet Memurlar ı Kanunu Dipnot Devrimci İşçi Sendikalar ı Konfederasyonu Esas Edition Türkiye Hak İşçi Sendikalar ı Konfederasyonu Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İstanbul Barosu Dergisi İş Hukuku Dergisi I ş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi İş Hukuku Uygulamas ı lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İşçi işveren Çal ışma Bülteni

23 İ K İD Ikt ve Mal Der ILO İş K İş ve HD İşv. IÜHFM İÜİFM G (g) K. KGSK 1<1-1K Krş M. Mah. MEK MK MMTD Rev. İnt. RG RKD 5 5 Sen K SSK TC TD TİH TIK TİS TISK T İSGLK TODA İE İ lmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi iktisat ve Maliye Dergisi international Labour Office i ş Kanunu İş ve Hukuk Dergisi I şveren Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mec. İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Mec. Gün Karar Kamu Görevlileri Sendikalar ı Kanunu Kanun Hük ınünde Kararname Karşıla şt ırınız Madde Mahkeme Meslek E ğitimi Kanunu Medeni Kanun Millet Meclisi Tutanak Dergisi Revue international du Travail Resmi Gazete Resmi Kararlar Dergisi Say ı Sahife Sendikalar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Dairesi Toplu İş Hukuku Türk İçtihatlar Külliyatı Toplu İş Sözleşmesi Türkiye i şveren Sendikalan Konfederasyonu Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Türkiye Orta Do ğu Amme idaresi Enstitüsü

24 TTK TÜRK İŞ Tüz uçö vd. VS. Vol Yasa D YKD YODÇEM Yön. Türk Ticaret Kanunu Türkiye İşçi Senciikalan Konfederasyonu Tüzük Uluslararas ı Çal ışma Örgütü ve devam ı vesair Volume Yasa Hukuk Dergisi Yargıtay Kararlar ı Dergisi Yak ın ve Orta Doğu Çal ışma Eğitim Merkezi Yönetmelik mi

25 B İR İNC İ 1<151M SENDİI<ALAR HUI<UI<U

26 "SENDİKA" KAVRAMININ. GÜNÜMÜZDEKI ANLAM VE ÖNEMI NEDIR? Sendika sözcü ğünün kaynağı çok eskidir. Roma ve Yunan hukuk sistemlerinde kar şıla ştığım ız "syndic" deyimi, bir birliğin (Site'nin) tenısilini sağlamakla görevli ki şileri ifade ediyordu. "Syndicat" deyimi de "syndic"in fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlarm yürütüldü ğü yeri (makam ı) anlatmak için kullan ılmıştır. 1 Deyim, özellikle i şçiler aras ında pek benimsenmiş ve yayg ınl ık kazanm ışhr. Türkçe'ye Yunanca'dan geçen sendika deyimi' hukukumuzda "i şçi sendikas ı" ve "işveren sendikas ı " şeklinde ifade edilmektedir. Hangi şekilde ifade edilirse edilsin, günümüzde i şçi ve işveren sendikalar ı, üye say ılar ınm çoklu ğu ve büyük rakamlara ulaşan malvarl ıklar ıyla, toplu iş sözleşmesi ve grev-lokavt haklar ıyla, toplum hayatın ın iktisadi, sosyal ve siyasal düzenini yak ından etkileyen kurulu şlard1r. 3 "Sosyal devlet" 2 Paul Durand, Traite de Droit da Travail, Cilt.lIl, Paris, 1954, s. 39; F. Demir, Sendikalar, s. 3. Türkçe Söz/ilk, TDK, Ankara, 1996, s N. Çelik, Sendikalar, s.7; M. Mumcuo ğlu, Sendikacılık-Siyasal iktidar ilişkileri, Ankara, 1979, s. 5; R. I şık, Sendika Hakk ı, Ankara 1962,s. 1; F. Demir, Sendikalar, s.4.

27 Sorularla Toplu i ş Hukuku İ anlay ışının en belirgin özelliğini olu şturan sendikalar, gerek anayasalarda gerekse yasalarda belirtilen görev ve yetkileriyle, bir yandan imzalad ıklar ı toplu iş sözleşmeleriyle işkollar ı düzeyinde sosyo-ekonomik hayatı etkilerken, öte yandan baz ı devlet kurulu şlar ın ın sosyo-ekonomik kararlar ına ve çal ışma mevzuatın ın hazırlanmas ında sağlad ıklar ı katk ılarla devlet hayatın ı da yakmdan etkilemektedir. Bu nedenle günümüz çağda ş devlet anlay ışın ın örgütsel yap ısı içinde çok önemli bir yeri olan sendikalar, toplum hayat ında "kai ^iii yönetimine katılan" ve "katnusalfo ıı ks ıyoıı lar" ila eden' birer "resmi kıı rı ulıış " say ılmaktad ır. 5 Öyle ki bir devletin sendikalara tan ıd ığı haklar ın, o ülkede yürütülen siyasi ve ekonomik rejimin tespitine imkan vereceği öne sürülmü ştür.6 Nitekim, demokrasinin çok say ıdaki tan ınılar ından biri de onun bir "miiesseseler (k ı urııııılar) rejimi" olduğudur. Lştebu müesseseler (kurumlar) içinde yer alan sendikalar ın ve sendikal haklar ın; sistemin varl ık sebebini olu şturan özgürlük düzeni içinde çok önemli bir yeri vard ır. Özellikle "işçi sendikalar ı " toplumun iktisadi, sosyal ve siyasal düzeni içinde birer denge ve ahenk unsur ı.ıdurlar. İşçi sendikalar ın ın bu özellikleri, genellikle Batı ülkelerinde "i şçinin yönetime kat ılmas ı " (endüstriyel demokrasi) ilkeleri çerçevesinde ilgili bakanl ıklarda işçileri temsil etmekten yasama organ ın ı etkileyici siyasi faaliyette bulunmaya kadar uzanabilınektedir. 7 Ancak Batı ülkelerinde görülen sendikalar ın bu tür faaliyetleri, onlar ın toplum içinde hatirı say ılir bir üye say ıs ına ve bilinçli bir örgütlenme yap ısına M. Çelik. Sendikalar, s.7; Ö. Eyrenci, Sendikalar Hukuku, s.21. J. Rivero-J. Savatier, Droil du Travail, PUF, Tlun ıis, Paris, 1979, s R. I şı k, s. 1; M. Aydemir, İş Mücadelesi, s. 39. E Demir, Sendikalar, s. 5.

28 Soulor İa Toplu 1 ş Hukuku sahip olmalar ından kaynaklanmaktad ır. Bu nedenle nüfusun önemli bir bölümünü olu şturan ücreti ilerin (işçilerin ve memurlar ın) sendikalar ı arac ılığı ile ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasi hayat ında söz sahibi olmalar ı normal karşılanmakta; demokrasi ve sosyal devlet ilkelerine uygun olarak, n ıilli gelirin adil dağılımma ve dolay ıs ıyla sosyal adaletin gerçekle şmesine sendikalar ın katk ıs ı takdirle karşılanrnaktad ır. ı Ülkemizde de i şçi say ıs ı ile birlikte üye say ıs ının artmas ı ve sendikalar ın da ğın ıkl ıktan kurtularak bilinçli bir örgütlenme yap ısma kavuşmas ı, onlar ın toplum hayat ı içindeki güçlerini ve etkilerini artıracaktır say ı l ı Sendikalar Kanunu'nunda bu amac ı gerçekleştirmek için ç ıkar ıld ığı "genel gerekçesinde" belirtil ıııektedir. 9 Ancak 2821 say ı l ı Sendikalar Kanunu'nun kabul edildiği y ı llarda iki milyon civar ında olan sendikal ı üye say ıs ının, günümüzde bir milyonun bile altına inmesi, gerekçesinde öngörülen amaca ula şılamad ığını göstermektedir. Gerçi, son olarak ç ıkarılan gün ve 4688 sayd ı Kamu Görevlileri Sendikalar ı Kanunu (KGSK) bu aç ığı kapatabilir. Ancak bugüne kadar Türk sendikac ılığuım en zay ıf yönü, kan ımızca i şçilere tanman "ii ye!ikgüvencesini ıı" yetersiz kalmas ı ve kamu görevlilerine tan ınan "toplu görü şme" hakkın ın da "toplu sözleşve s ınırl ı da olsa "grev hakk ını " içermemesi olmu ştur. Bunun gibi, son olarak 4773 say ıl ı Yasa'n ın iş güvencesiyle ilgili hükümlerinin Sendikalar Kanunu'na (m. 31) getirdi ği birtak ım değişiklikler ve işçilere belirli ölçüde bir "üyelik güvencesi" sağlad ığı söylenebilir. Ancak, ayn ı yasa ile geriye götürülen "işyeri sendika ten ısilciliği" konusundaki güvenceler ile yetersizliği devam eden "sendika yöneticiliği güvencesi" sendikal Bu görü şler ve geniş bilgi için bkz., N. Çelik, Sendikalar, s. 340 vd. 0. Mis-E. Özsoy, Sendikalar Kanunu, s. XlI.

29 Sorulorlo Toplu İş Hukuku İ örgütlenmenin h ızını kesecek niteliktedir. Bu nedenle gerek sendika temsilci ve yöneticileri gerek kamu görevlileri ile ilgili olarak başta Anayasa (in. 53) olmak üzere yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu ku şkusuzdur. Kan ım ızca, bir yandan işçilerin "sendika üyelik, teinsilcilik ve yöneticüik güvencesi" artırılırken, öte yandan kamu görevlilerine s ınırl ı da olsa tan ınacak "toplu sözleşute" ve "grev" haklar ı sayesinde geli şecek Türk sendikac ılığı, hem milli gelirin adil da ğı t ım ını sağlayarak "sosyal barr şın" kurulmas ına hem de bu barış ve verimli üretim düzeni içinde demokratik hak ve özgürlüklerin geli şmesi ııe katk ıda bulunacakhr.

30 SENDIKA VE DERNEK KURMA HAKLARI ARASINDA NE FARK VARDIR? Toplanma hakkı yönünden bak ıld ığında, "sendika hakk ı " serbest "dernek kunna hakk ın ın" bir görünü şüdür.' Nitekim, Belçika, Lüksemburg, Hollanda gibi ülkelerde sendika kurma hakk ı ile dernek kurma hakk ı arasmda bir fark gözetilmediği halde," İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerde sendika hakkı, dernekleşme hakkmdan ayr ılarak ba ğıms ız bir hak olarak ortaya ç ıkmıştır." Bir başka deyişle, bu ülkelerden birincilerde dernekler kanunu hükümleri sendikalara da aynen uygulanırken, ikincilerde sendika hakk ı derneklerden ayr ı ve ba ğıms ız bir hak olarak kabul edilmi ştir. Tıpkı ülkemizde de sendika hakkının dernek kurma hakk ından bağımsız ve ayr ı bir kanunla kabul edildiği gibi... Gerçekten, 1961 Anayasas ı'nda olduğu gibi, 1982 Anayasas ı'nda da ayr ı ayr ı maddelerde kabul edilen "dernek kurma hakk ı " (m. 33) ve "sendika kurma hakk ı" (m. 51,53), bu düzenlemeye paralel olarak Dernekler Kanunu ve Sendikalar 10 Esener, s M. Verdier, Syndicats, Da/toz, Paris, 1966, s J. M. Verdier, s. 118 vd.; Esener, s. 273.

31 Sorularla Toplu i ş Hukuku 2 Kanunu'nda ayr ı ayr ı yer alnuştır. Bununla birlikte, Sendikalar Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde, öncelikle daha özel bir kanun olan Dernekler Kanunu'nun hükümleri, Dernekler Kanunu'nda da hüküm bulunmayan hallerde de daha genel bir kanun olan Medeni Kanun hükümleri uygulanacaktır (Sen. K. m. 63; KGSK m. 43). Bir ba şka deyişle, Sendikalar Kanunu'ndaki bo şluklar Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun hükümleri taraf ından doldurulacakt ır. Bu aç ıklamalardan sonra, hukukumuzdaki sendika ve demek kurma haklar ı aras ındaki farklar ı şu şekilde s ıralayabiliriz: Bunlardan ilki, "amaç" bak ım ından gördü ğümüz farktır. Gerçekten dernekler "kar paylaşma amac ı dışında" herhangi bir amaç güdebilirler. Dernekler Kanunu bu amac ın "kanun/ana yasakla ııına ıııış " bir amaç olmasmı yeterli görmü ştür (Der. K- ni. 1, 5). Buna göre, bilimsel, estetik, yard ımlaşma, eğlence, sportif ve diğer anıaçlarla dernek kurmak mümkündür. 13 Buna karşıl ık, sendikalar da "kar payla şma d ışında" ve fakat sadece "ekonomik ve sosyal hak ve menfaat/erin korunmas ı ve gehiştiril ınesi" amac ı ile kurulabilirler. Üstelik bu "ekonomik ve sosyal" amac ın, sendika "üyeleri ıı in çah ışnıa ilişkileri" smırlar ı içinde kalmas ı da şarttır. Bu s ınırlar d ışında sendikalarm herhangi bir faaliyetine izin verilmez (AY m. 51; Sen. K. m. 1,32 vd; KGSK n ı. 1). İkinci fark, "üyelik" bak ımından görülür. Gerçekten, bir derneğe üye olmak kural olarak "herkese" açıktır. Kanun'un bu konuda getirdi ği smırlamalar (silahl ı kuvvetler ve kolluk güçleri mensuplar ı gibi) istisnai niteliktedir (Der. K. nı. 3). Üstelik bir ki şinin birden çok derneğe üye olmas ı da mümkündür. Buna karşıl ık sendikalara üye olacak kişilerin kural olarak "i şçi", "işveren" veya "işçi" statüsü d ışında çal ışan "kan ın görevlisi" (memur, sözleşmeli personel) olmalar ı (Sen. K. m. 2; KGSK nı. 13 F. H. Saymen, s.145.

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 İÇİNDEKİLER Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 17 I. Dünyadaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ SENDİKALARIN FAALİYETLERİ Sendikaların Faaliyetleri I. Serbest Faaliyetleri A. Çalışma hayatına

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ TİS nde - EHLİYET ve - YETKİ Ehliyet TİS yapma ehliyeti, hukuken geçerli bir TİS nin tarafı olabilmeyi ifade eder. 1. İşçi Tarafının Ehliyeti

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

YENİ DERNEKLER KANUNU

YENİ DERNEKLER KANUNU makaleler Şerafettin GÖKALP YENİ DERNEKLER KANUNU Av. Şerafettin GÖKALP * Sivil toplum kuruluşları içinde önemli bir yer tutan derneklerin kuruluş yapısı ve denetimine dair yasal düzenlemeler o ülkenin

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2011 VS 1301- iş VE SOSYL GÜVENLiK HUKUKU DIKKT! By dıırşin kapsamırıa gir&1i boaı k-th1u'lanla, de rs khııl;)ırıızl1ı b~ ıma ha2l rlanm,a~ ruja ın sonra tieğ i 'fiklikyilpı ı lmlş,olabi l ir. Bııııun,

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı DANI ŞTAY BAŞKANLI ĞI'NA YÜRÜTMENIN DURDURULMASI İSTEMLİDİ R. DAVACI Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanl ığı VEK İLLER İ : Av. Özge KÖKSAL MUTLU, Av. Ekim ERGÜN Ayn ı Adreste. DAYALI T.C. Ba şbakanl ık KONU

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı