-... EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-... EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 5 TURKIVE'DE -... KAMU.. KESIMINDE EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI ** GiRIŞ Erman ERKAN** Son günlerde sekiz yıllık eğitim yasasıyla yeniden popiiler olan eğitim konusu tartışılırken yine bazı noktalar gözden kaçırılmaktadır. Nicel olarak sekiz yıla varan asgari bir eğitim vermek, niteliksel artılar olmadan yeterli ve gerekli sosyal faydaya ulaşmayabilir. Asıl önemli olan, nitcl kazanımlara bağlı beşeri sermaye birikiminin gerçekleşmesi ve dışsallıktan kurtularak içsel hale gelebilmesi ve bunun sonucunda uzun dönemli olarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya yapacağı katkıdır (Becker, 1964; Bowman, 1964; Schultz, 1964; Thurow, 1971). Eğitim sözcüğünü soyut bie şekilde kullanmaktansa, eğitimi beşeri sermayenin en önemli belirleyeni olarak. ele alarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Eğitimin içsel getirisinin önemi bir çok açıdan ele alınabilir. İlk olarak bakıldığında hangi ekonomik modeli ele alırsanız alın eğitimli işgücünün verimliliği arttırdığı ortadadır (Jones 1995). Eğitimli insan sosyal hayatta da çevresine bir çok pozitif dışsallık sağlar ve her şeyden önce kaynakların alternatif kullanım alanları rasyoncllcşir (Denison, 1962; Welch 1970). Bunların yanısıra eğitimin içsel getirisini eğitim seviyesini arttırmak isteyen kişiler basit bir fayda maliyet analizinde kullanabilmelidir (hanoch 1 967). Elde verinin kamu kesiminden seçilmesinin sebebi, ulaşılabilirliği ve fazla sayıda çalışanı kapsamasındandır. Ayrıca işçiler ve memurlar için eğitim içsel getiri oranlarından önemli ekonomi politik sonuçlara çıkılabilineciğinden kamu sektörü seçilmiştir. 1. Eğitim Içsel Getiri Oram İçsel getiri oranı, bir nakit hareketi içinde yer alan nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerlerini birbirine eşiticyen oran olarak tanımlanmaktadır (Dünya, 1995). Bu oranı eğitime uyarlamak, eğitimin kişisel getirisini hesaplamak için iyi bir yöntcmdir (M iller, 1960). Bu yöntemin basitliğinin yanısıra maliyet-fayda analizlerinde en çok kullanılan * Bilimsel çalışmalarıma destek verdiği için Sayın Murat Dinç'e (MBA) ve beni bu makaleyi yazm~.k için teşvik eden Doç.Dr.Ufuk Serdaroğlu'na teşekkür ederim. ** Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9, Sayı 29, Yaz 1998

2 6 Erman ERKAN yöntcmdir. Bu analizin en basit mantığı; bir yatırımdan beklenen fayda maliyetinden daha fazla ise ilgili yatırımın karlı olacağıdır. İçsel getiri oranını eğitim için hesaplamak gerektiğinde formüjde sadeec bazı notasyon değişiklikleri yapmak gerecektir. Bu değişiklikler, orjinal formuldeki gelcek değer ve şimdiki değer yerine gelir notasyonu olan "Y" yi kullanılmaktadıronun dışında formül aşağıdaki gibidir. (l+r)n =Yl!YO veya r = [(Yl!YO) lin - 1] Y 1: Hedeflenen eğitim düzeyinin sağladığı gelir YO: Mevcut eğitim düzeyinin sağladığı gelir r: Eğitimin içsel getiri oranı n: Hedeflenen eğitim düzeyine ulaşmak için gereken süre (yıl) Türkiye' de kamu kesimi işgücü işçiler ve memurlardan oluşmaktadır. İşçi statüsünde olanlar çoğunlukla sendikalı olup, toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler. Memurlar ise devletin belirlediği ücrete tabi olmakta olup, sendika hakkına sahip olmalarına rağmen, toplu sözleşme ve grev hakları bulunmamaktadır. Bu yüzden aynı niteliğe sahip işçi ve memur arasında ciddi boyutlarda mutlak ve oransal olarak ücret farkları bulunmaktadır. Çalışmada eğitim-ücret bağıntısını ölçmek için, bütün eğitim düzeyleri değerlendirilecek ve işçiler ve memurlar arasında eğitim içsel getiri oranlarına göre karşılaştırma yapılacaktır. Veriler Devlet Personel Başkanlığından ve Türk İş'c bağlı bir sendikadan alınmıştır. Bu sendikanın ağırlığı toplam sendikalı işçiler içinde yaklaşık %5'tir. Devlet personel Başkanlığı verileri; 15-1, 13-1, 12-1 ve 9-1 (ilk dcreec ikincisi kaderneyi göstermektedir) derecelerindeki memurların yılları arasındaki reel ücretleridir. İlgili sendikadan alınan veriler, yukarıda bvelirtilen dcreec ve kadarnelere denk gelen reel işçi üqctlcridir. 2. Method Eğitimin içsel getirisini hesaplamak için kullanılacak olan formül, aslında sermayenin marjinal etkinliğini hesaplarken kullanılan formtilden başka bir şey değildir. İçsel getiri oranı en basit yatırımdan önce bile kullanılır ve içsel getirinin nominal faiz oranından yüksekliği esas alınır. Bir başka yol olarak da iki yatırım seçeneğinden yüksek içsel getiri oranına sahip olan tercih edilir. Eğitim olgusunu beşeri sermayenin en büyük vektörel büyüklüğü olarak ele alıp ve insana yapılan bir yatırım olarak baktığımızda eğitim içsel getiri oranının hesaplanmasını biraz daha basitleştirilmiş olur (Houthakker, 1959; Wcisbrod, 1962). Eğitimin içsel getirisini hesaplarken aşağıdaki formül kullanılacaktır. (l+r)n =Yl!YO or r = [(Yl/YO) lin - 1] Y 1: Hedeflenen eğitim düzeyinin sağladığı gelir

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 7 YO: Mevcut eğitim düzeyinin sağladığı gelir r: Eğitimin içsel getiri oranı n: Hedeflenen eğitim düzeyine ulaşmak için gereken süre (yıl) İşçiler ve memurlar için ilkokul mezuniyctindcn üniversite mezuniyetine kadar bütün olası durumlar aralığı için hesaplanacaktır. Bunu daha iyi göstermek için aşağıdaki tablodan faydalanılabilinir. Ortaokul ~ Üniversite İlkokul Ortaokul 3 7 Lise 4 Tablodaki sayılar ilgili eğitim kategorileri arası geçiş için minumum zamanı (yıl) olarak göstermektedir. Bu sayılar yukarıdaki formüjde n yerine kullanılacaktır. Ör. İlkokuila ortaokul, lise ve üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı hesaplanırken sırasıyla 3, 6, ve 10 sayıları kullanılacaktır. Y1 göreceli olarak daha yüksek kategoride olan eğitimden elde edilen gelir (ücret veya maaş), YO ise görcceli olarak daha düşük olan eğitimin sağladığı gelir. Memurlar ve işçiler için ayrı ayrı hesaplanacak olan eğitim içsel getiri oranları daha sonra aynı kategoriler içinde karşılaştırılacaklardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz olası eğitim alternatiflerini açık olaral belirtecek olursak. İlkokulda okuyan bir kişi için alternatif eğitim sırasıyla ortaokul, lise ve ünivcrsitedir. Ortaokulda olan için lise ve üniversite ve lisede okuyan içinde,niversitedir. Dolayısıyla alt tirnit ilkokul ve üst tirnit üniversiteyi sınır alırsak altı adet olası eğitim içsel getirisi hesaplamış oluruz. 3. Memur/ann Eğitim Içsel Getiri Oranlan İlkokul ile ortaokul arasındaki eğitim içsel getiri oranı 15 yılda %1.28 'den %0.1 O değerine düşmüştür. İlkokul ilc lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı ise yine benzere şekilde yılları arasında %1.26'dan %0.10 değerine düşmüştür. likokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı yılları arasında %1.77 'dan %0.22 değerine düşmüştür (Tablo 1). Ortaokul ile lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı yılları arasında %1.24' dan %0.1 O değerine düşmüştür. Ortaokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı iligili 15 yıl içinde %1.98'dan %0.26 değerine düşmüştür (Tablo 1).

4 8 Erman ERKAN Lise ile üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı da benzer şekilde %2.54'den %0.38 değerine düşmüştür (Tablo 1). Genel olarak, memurlar için eğitimin içsel gelırısının çok düşük olduğu gözükmektedir yılından itibaren düzenli olarak düşerek neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Bir başka deyişle memurların eğitim-ücret ilişkisi çok zayıf durumdadır. İlkokul, ortaokul ve lise bitirmek arasında neredeyse hiçbir fark bulunmadığı gibi üniversite eğtiminin getirisi de bu eğitimi özendirecek durumda. değildir. 4. Işçilerin Eğitim Içsel Getiri Oranlan İlkokul ile ortaokul arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980 yılında %3.47 olup 1985 yılına kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %21.90'a çıkmış, 1987 yılında %18.43 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.22 olmuştur toplu sözleşmesiyle %4.55'c çıkan içsel getiri oranı 1995 yılına kadar bu seviyeyi korumuştur. İlkokul ilc lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında %2.50 değerini sürüdilrup daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile o/o 'e çıkmış, 1987 yılında %9.85 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.22 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.88 'c düşen içsel getiri oranı 1995 yılana kadar bu seviyeyi korumuştur. İlkokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında o/o 1.91 olarak 1985 yılına kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %7.74'e çıkmış, 1987 yılında %6.83 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %3.79 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.25'c düşen içsel getiri oranı yılları arasında o/o 3.42 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Ortaokul ile lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980 yılından 1985 yılına kadar o/o 1.54 olarak sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %1.96'ya çıkmış, 1987 yılında %1.89' oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.23 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.11 'c düşen içsel getiri oranı 1995 yılına kadar bu oranda gerçekleşmiştir. Ortaokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980' ten 1985 yılına kadar o/o 1.25 olarak sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ilc %2.19'a çıkmış, 1987 yılında %3.61 oranına çıkmışş ve 1989 yılında bu oran %2.70 olmuştur toplu sözleşmesiyle %2.35'e düşen içsel getiri oranı 1995 yılında o/o 2.94 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Lise ile üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında o/o 1.03 olarak kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %2.37'e çıkmış, 1987 yılında %2.45 oranına.ilerlemiş ve 1989 yılında bu oran %3.15 olmuştur toplu sözleşmesiyle %2.39'a düşen içsel getiri oranı, yılları arasında %2.81 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1).

5 EKONOMİK YAKLAŞlM 9 İşçilerin eğitim içsel getiri oranlarına bakıldığı zaman, düşük eğitim seviyelerinde yüksek içsel getiri, yüksek eğitim seviyelerinde ise düşük içsel getiri gözlenmektedir. Bu durum gerçek bir paradokstur. Toplu sözleşmenin önemi, işçiler açısından kendisini göstermektedir. Askeri idare yönetiminden sonra yapılan ilk toplu sözleşme (1985) ilc bütün oranlar yükselmiştir. Ancak bu oranların eğitim durumlarına göre yükselmesi tartışılmaya açık bir konudur. Eğitim-ücret ilişkisi zayıf kalmıştır. Eğitimin içsel getiri oranı, ücret farklılıklarını da yansıttığı için işçilerin eğitim-ücret ilişkisinin de yetersiz olduğu açıkça gözükmektedir. Bu durum sendikalara üye eğitim seviyesi düşük işçilerin sayısının fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir (Erkan, 1996). 5. Eğitim Içsel Getiri Oranianna Göre Memur -Işçi KarşJiaştJnlmasJ 1980 yılında işçiler ve memurlar arasındaki eğitim içsel getiri oranları arasındaki fark memurlarda hem kendi içlerinde hem de işçilere göre yüksek eğitim gruplarının lehine iken 1985 yılından itibaren bu durum işçiler lehine dönmüştür. Düşük eğitim grupları işçilerde ise hem kendi içlerinde hemde mcmurlara göre yüksek içsel getiriye sahiptirler. Analizde en basit varsayım olarak, aynı eğitim seviyesindeki insanların eşit beşeri sermaye donanıruma sahip olduğunu varsayarsak, işçiler ve memurlar arasındaki eğitim içsel getiri oranı farklılığı olmaması gerekir. Bu farkın en temel sebebi işçilerin sahip olduğu grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkıdır. Ancak toplu sözleşmelerde yüksek eğitim grubunun düşük içsel getiriye sahip olması düşündürücü bir durumdur. Bazı durumlarda işçilerin yüksek eğitim gruplarındaki içsel getiri oranları memurların altına düşmektedir. Grcvli toplu sözleşme hakkına rağmen, yüksek eğitimli işçilerin eğitim içsel getiri oranlarının düşük olması sendikaların iç yapısını anlatmaya yetmektedir. İlkokul - ortaokul, ilkokul - lise ve ilkokul fi üniversite arasındaki eğilim içsel getiri oranı, analiz edilen süre içinde daima işçiler lehinedir (Şekil 1,2,3) arasında içsel getiri oranı, işçilerde sabitkcn memurlarda sürekli azalmaktadır yılından itibaren toplu sözleşmeler etkisini göstermeye başlamış ve işçilerin içsel getiri oranı yüksclmeyc başlamıştır. Bu sözü edilen aralıktaki çalışanlar grubu genellikle düşük eğitime sahip olduklarından içsel getiri oranı çok önemli olmamaktadır, çünkü verimliliği arttıracak eşik eğitimine sahip değillerdir. Asıl önemli olan eğitim grubu olarak lise ve üniversite dereceleri için eğitim içsel getiri oranına bakıldığında; durum acı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ortaokul fi lise eğitim içsel getiri oranı özellikle işçilerde yüksek olması gerekirken tam tersine düşük eğitim gruplarından daha düşüktür (Şekil 4). Lise mezunu işçiler genellikle meslek lisesi mezunu oldukları için ve eğitim ve hizmer içi eğitimi yoğun olarak aldıklarından işgücü verimliliklerinin, diğer düşük eğitimlilerden daha iyi olacağı kabul edilir (Mincer,l962). Ancak durumun böyle olması sendika yapısıyla; düşük eğitim düzeyinde olanların sayısının fazlalığının (ağırlığının), sendikal yönetimler üzerinde etkikli

6 10 Erman ERKAN olabilmeleriyle açıklanabilir. Başka bir deyişle yüksek ağırlığa sahip olan düşük eğitimliler sendika seçimlerinde kendilerini kollayacak yönrtimleri iş başına getirme eğiliminde olduklarından her zamn tavizkar yönetimleri seçebilirler.. Ortaokul fi üniversite ve lise fi üniversite eğitim içsel getiri oranları, diğerlerinin tam tersi bir gelişme göstermektcdir (Şekil 5, 6). Mavi ve beyaz yakalılar arsında köprü olan bu grup üretim yapısının en önemli unsurudur yılları arasında bu gruplardaki memurların eğitim içsel getiri oranları işçilerden iyi iken daha sonra 1985 toplu sözleşmeleriyle durum işçiler lehine dönmüştür. Bu sapytamayla toplusözleşmenin eğitim ücret ilişkilendirmesini yeterince sağlayamadığını söylemek mümkündür (Erkan, 1996). Sonuç Kamu kesiminde eğitim içsel getiri oranlarına bakıtdığı zaman, eğitim-ücret ilişkisinin zayıflığı göze çarpmaktadır (Erkan,l996). Memurların grevli toplusözleşmeli sendika hakları olmadığı için hükümetler tarafından belirlenen ücret cetveline tabi olmaktadırlar. Bu cetveldeki ücret farklılıkları; eğitim farklılıklarını ya da beşeri sermaye farklılıklarını yansıtmadığından, günümüz koşullarında hızlı değişen teknolojiye ayak uydurabitecek nitelikli işgücünün kamu sektörünü tercih etmemesine sebep olabilmektcdir. İşçiler açısından durum daha farklıdır; düşük cğitimlilerin, yüksek eğitim içsel getiri oranlarına, yüksek eğitimliterin ise düşük getiri oranlarına sahip olduğu gözlenmektedir. Bazı durumlarda ise yüksek eğitimli işçiler scndikasız memurlardan bile daha düşük eğitim içsel getiri oranına sahiptirler. Bu durum, düşilk eğitimli işçilerin sendika içi yüksek popülasyona sahip olmalarıyla açıklanabilir. Eğitim içsel getiri oranları, kamu kesiminde nitelikli işgücünil teşvik edecek düzeyde gözükmemektedir. Bu durumda en basit ücret-verimlilik kuranuna değerlendirildiğinde bu sonuca varmak zor olmayacaktır. Gerek işçiler, gerekse memurlar için ücret farklılıklarının etkin bir şekilde belirlenmesi verimliliği beraberinde getirecektir (Hansen,l963). Ayrıca Şekil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6' da açıkça gözüken memur-işçi arasındaki eğitim içsel getiri oranlarının eşitlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, nitelikli elemanlar kamu kesiminden özel sektöre geçiş yapacak ve nitelikli yeni mezunlar da tercihlerini özel sektör lehine kullanacakları için, kamuda nitelikli eleman kaybından kaynaklanan verimsizlik ön plana çıkacaktır. Memurların grevli toplu sözleşmeli sendika hazırlığı içinde olduğu şu günlerde, eğitim-ücret ilişkisinin analizi yapılmadığı ve eğitim farklılıklarına dayanan ücret farklılıklarını önemsemedikleri takdirde, sendikalaşmanın ücret pazarlığından öteye gidemeyeceğini ve çalışma hayatında etkinlik ve verimliliğini, olumsuz yönde etkileyeceğini unutmamaları gerekmektedir.

7 EKONOMİK YAKLAŞlM 11 Tablo 1: Işçi ve Memur Gruplarının Eğitim Içsel Getiri Oranları yıllar M ilk-orta ı ilk-orta M ilk-lise 1 ilk-lise M ilk-üni ı ilk-üni 1980 ı,28 3,47 ı,26 2,50 ı,77 ı, ,97 3,47 0,95 2,50 1,38 ı, ,8ı 3,47 o.ım 2,50 1,38 ı, ,77 3,47 0,76 2,50 ı,3 ı ı, ,82 3,47 0,8ı 2,50 ı,39 ı, ,74 21,90 0,73 ll,48 ı,26 7, ,66 21,90 0,66 ll,48 ı,14 7, ,56 18,43 0,56 9,85 0,97 6, ,45 18,43 0,44 9,85 0,78 6, ,38 4,22 0,38 4,22 0,67 3,79 ı990 0,41 4,22 0,41 4,22 0,72 3, ,31 4,55 0,31 3,83 0,65 3, ,19 4,55 0,19 3,83 0,40 3, o,ı6 4,55 0,16 3,83 0,33 3, ,14 4,55 0,14 3,83 0,28 3, ,10 4,55 0,10 3,83 0,22 3,42 yıllar M orta-lise İ orta-lise M orta-üni İ orta -Üni M lise-üni 1 lise-üni ,24 1,54 ı,98 ı,25 2,54 ı,03 ı98ı 0,94 1,54 1,55 ı,25 2,01 ı, ,79 1,54 1,62 ı,25 2,25 1, ,75 ı,54 1,54 ı,25 2,14 ı, ,80 1,54 ı,64 ı,25 2,28 ı,03 ı985 0,72 ı,96 ı,49 2,ı9 2,07 2, ,65 ı,96 ı,35 2,ı9 ı,87 2,37 ı987 0,55 ı,89 1,15 2,21 ı,60 2, ,44 ı,89 0,92 2,21 1,29 2,45 ı989 0,38 4,23 0,79 3,6ı ı,10 3, ,41 4,23 0,85 3,61 1,19 3, ,31 3,ll 0,80 2,70 1,16 2, ,19 3,ı ı 0,49 2,70 0,72 2, ,16 3,10 0,41 2,35 0,59 2, ,14 3,10 0,35 2,35 0,50 2, ,10 3,11 0,26 2,94 0,38 2,81 Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı ve yazıda belirtilen sendika verilerine (reel ücretler) dayanan kendi hesaplamalarım. M ilk-orta: Memurların İlkokul ile Ortaokul arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: t ilk-orta: İşçilerin İlkokul ilc Ortaokul arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı M ilk-lise: Memurların İlkokul ilc Lise arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: ı ilk-lise: İşçilerin tikokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: M ilk-üni : Memurların tıkokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: t ilk-üni: İşçilerin likokul ile Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı M orta-lise: Memurların Ortaokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: ı orta-lise:lşçilcrin Ortaokul ilc Lise arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı M orta-üni Memurların Ortaokul ile Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: 1 orta f\üni:lşçilerin Ortaokul ilc Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı:ı: M lisc-üni: Memurların Lise ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı İ lise-üni İşçilerin Lise ilc Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı:

8 12 Erman ERKAN Şekil 1: lıkokul ile Ortaokul arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı..._., ~1}. 0~ 10,00..! }.w. w : e; - - ~i.ii k = ; ;ıa ~! ::, H ' B., t ilky orta :: : ~ (.,.,,,,,,,,,,,.-,.,,,,y.-.,, ,.,,,,...,.,; 5.00 ~ '1994 Kaynak: Tablo ı Şekil 2: lıkokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı. ı::::... l2,co! ro o.e,.~_:!'v'..i / l ; -:-:-:: ::.:;;:: r... H ~H.. ~ı- ü~~~üse ı 1 ~ _.."".:-:...,.. 1 ır k... r ıs e.. <., l.~~ -~-- -~~ _...i yıllar Kaynak: Tablo ı

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 13 Şekil 3: lıkokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı M ilk~üri ;.[ : ~ : ::- ' ~... ' ' ' '.'.,.... ~ Kaynak: Tablo 1 Şekil 4: Ortaokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı. ;t ~ '.,.ı>.ı [ t.. (l} l ;: 3..~ ~ e '! C J.W 1 / o ~~{ f ~ ı 0 ~ < O) ;.,:xl 1 :---::..,.»>.: i ' "' j ı;...qı--.ş~~-<fj\ --ij. /......,..:~ :. ~.00 ~, ~ 0.~(} 1 (~,af : '- "" ~;_ :... ~... :.. r ~ t ~ ~. '""':''"'' "'''''''' : : ~ Y ' ; "''' -- ;...,..,.; ""... Kaynak: Tablo 1 yı Uar

10 14 Erman ERKAN Şekil 5: Ortaokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı...ij)~} : J_.~(! 1. ;.....,;-... i crta -ünı ;)J}\) ; ~~ ~... -~:~c~ -~ ~ : H ~~ :~ 2t..~1 -~ ~$> -: '; ~ -:.'1 :; ~it' ı M.i ı flw.. \::i 'h }}~ h :::;~~ w<::~:;; 1,0.'} -~ ı om.! ı i {)JX},;,,,,,,,. -; ,..w.w.w. ~,,,,-,.,,.,-,..,,.,,,., " ; o o. o ; o o,, "..w...w.w...w.w w..w.w '-" " -.v..o..w. - '-, , Kaynak: Tablo ı Şekil 6: Lise ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: 3 1 so 'l ~ 3,00 ı - ~ ı 2,50... ~ ~ ı [ : : : : :: :.,~ - -:~ ' : M' =ı ı=;~-~'q~i- ı Y -~ l >: :v. ;< ~+G= = - ~ -.> i liso-üni \ ).... -~ ;:::'... ~~,_...,...,, nt:ü,~:i~::~-:-->-~::~~~»:~-~-:~~~:;:~ ;. yıllar Kaynak: Tablo ı

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 15 KAYNAKÇA BECKER, G.S., (1964), Human Capital. Columbia University Press, New York. BOWMAN, M.J., (1964), "Perspectives on Education and Development", International Development Review, C.6, s. 3-7 DENISON, E.F., (1962), Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Committee for Economic Development, NewYork. DÜNYA (1995), Dünya Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, 4. Baskı, Dünya Yayıncılık, İstanbul. ERKAN, T. E., (1996), "Investment in Human Capital: Internal Rate of Return on Education and on the Job Training in the Public Sector of Turkey, ", Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. HANOCH, G., (1967), "An Economic Analysis of Earnings and Schooling", Journal of Human Resources, C. II, s HANSEN, W.L., "Total and Private Rates of Return to Investment in Schooling", Journal of Political Economy, Vol. 71, pp HOUTHAKKER, H.S., (1959), "Education and Income", Revicw of Economics and Statistics, C. 41, s JONES, C.I., (1995), "R&D Based Models of Economic Growth", Journal of Political Economy, C. 103, No. 4, s MILLER, H.P., (1960), "Annual and Lifetime Ineome in Relation to Education: ", American Economic Review, C. 50, s MINCER, J., (1962), "On the Job Training: Costs, Returns, and Somelmplications", Journal of Political Economy, C. 70, s SCHULTZ, T.W., (1971), Investment in Human Capital, The Free Press, New York. THUROW, L.C., Investment in Human Capital, Wadsworth Publishing, California. WEISBROD, B.A., (1962), "Education and Investment in Human Capital", Journal of Political Economy, C. 70, s WELCH, F., "Education in Production", Journal of Political Economy, C.78, s

12 16 Erman ERKAN ABSTRACT INTERNAL RATE OF RETURN ON EDUCATION IN PUBLIC SECTOR IN TURKEY, This study analyzes internal rate of return on education in public scctor in Turkey between ı 980- ı 995. Internal ra te of re turn on education show s the incquality bctwecn c ivil servants and workers because of the lack of right to make collcctive agreemcnt of civil servants. Internal rate of return on education of workers decreases as education levcl increascs and it is too low in total for civil sev an ts. Internal rate of return on the job training is low in total for both workers and civil servants. These results of internal rate of return on education for civil servants and public workersshows that education and experience do not effect the wagc or salary levcls in grcat amount in public scctor.

Türkiye de eğitimin bireysel getirisi : 1988-2008

Türkiye de eğitimin bireysel getirisi : 1988-2008 No. 2012-1 Türkiye de eğitimin bireysel getirisi : 1988-2008 Ozan Bakış Özet: Bu notta Türkiye de eğitimin bireysel getirisinin zaman içindeki değişimi dünya ülkeleri ile kıyaslamalı olarak ele alınmıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehber, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel

Detaylı

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş 68 Aralık 2013 TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE HANGİ SIRADA? Dr. Ayşe Betül YAPA Giriş Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI KONU : 4 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 PARA ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI Para-Zaman ilişkisi düşünülecek olursa Mühendislik Ekonomisinin temel bazı metotlarının

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Şekil 15-4: Para Arzı Artışının Faiz Oranına Etkisi

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları. Bölüm 4 Zaman Paradır CHAN S.

Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları. Bölüm 4 Zaman Paradır CHAN S. Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları Bölüm 4 Zaman Paradır 1 Paranın Zaman PARK Değeri S. CHA kazançtır. Para zaman değeridir. Çünkü

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN NİHAN KOÇ 07103452 DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. SEZGİN

Detaylı

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü YAŞAR ROTA Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü SUNUM PLANI Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Eğitim için Demiryolunu tanımak ve anlamak -Türkiye nin Demiryolu ve Lojistik Yeteneği -Tarihin akışını

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ceyda Özsoy - Arş. Grv. Dr. Arda Sürmeli

Yrd. Doç. Dr. Ceyda Özsoy - Arş. Grv. Dr. Arda Sürmeli Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Eğitim Yatırımlarının Getirisi: Anadolu Üniversitesinin Sosyal Bilimler Alanında Eğitim Veren Fakülte Mezunlarına

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan

Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Performansına İlişkin Bir Değerlendirme A. Cenap YOLOĞLU Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan şehir ve bölge planlama bölümlerinin performanslarını öğrenci tercihi

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Eðitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkýnma Üzerindeki Etkileri

Eðitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkýnma Üzerindeki Etkileri Eðitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkýnma Üzerindeki Etkileri Hüsamettin ÝNAÇ Yrd. Doç. Dr., Dumlupýnar Üniversitesi, ÝÝBF Kamu Yönetimi Bölümü husamettininac@yahoo.com Ümit GÜNER Dr., Dumlupýnar Üniversitesi,

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik

Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik Erol Taymaz, ODTÜ Ebru Voyvoda, ODTÜ Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik 1/22 Çerçeve Demokrasi, büyüme ve ücretler Rodrik (1999): Democracies

Detaylı

ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI KONU-5 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bu dersin temel amacı ekonomik analiz ve farklı alternatifler arasında karşılaştırma yapılması

Detaylı

tepav Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 economic policy research foundation of turkey

tepav Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 economic policy research foundation of turkey tepav economic policy research foundation of turkey Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Slide 2 Çerçeve Lizbon stratejisi

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

BIST RİSK KONTROL ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI

BIST RİSK KONTROL ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI TEMEL KURALLARI 1. TANIM Risk Kontrol Endeksleri yatırımcılara, bir varlığa veya bir endekse önceden belirlenmiş sabit risk seviyesinden yatırım yapma olanağı sağlayan endekslerdir. Bu endeksler, yatırım

Detaylı

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar)

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) BASEL II RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) Temerrüde düşmemiş krediler için Basel II düzenlemelerinde Korelasyon Katsayısı, Vade ayarlaması, Sermaye Yükümlülüğü oranı, Sermaye yükümlülüğü

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme Değerleme 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit Akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit Akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM (WACC) ve DBD (APV)

Detaylı

Okulöncesi Eğitimin Fayda- Maliyet Analizi. Mehmet Kaytaz

Okulöncesi Eğitimin Fayda- Maliyet Analizi. Mehmet Kaytaz Okulöncesi Eğitimin Fayda- Maliyet Analizi Mehmet Kaytaz Bir çocuğun ilk aylarında ve yıllarındaki deneyimi onun okula başladığında öğrenmek için istekli olup olmadığını belirler. Çocuk okula başladığında

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-2 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Geri Ödeme Süresi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehber, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

İŞVEREN SİGORTA: PRiMLERİNİN EMEGİN GÖRELi GELİR PAYI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İŞVEREN SİGORTA: PRiMLERİNİN EMEGİN GÖRELi GELİR PAYI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ E,ıwnomik Yaklaşım Cilt : 4, Sayı : 10, 1993 İŞVEREN SİGORTA: PRiMLERİNİN EMEGİN GÖRELi GELİR PAYI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Dr. Şerife Türcan, ÖZŞUCA * Sosyal sigorta primleri belli oranlar çeı:ıçevesinde, işçi

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende

DERS PROFİLİ. Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECO321 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki kesinti uygulamalarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; sözleşmenin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ SAYISI TAHMİNİ VE ETKİN KAPASİTE KULLANIMI ÖZET

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ SAYISI TAHMİNİ VE ETKİN KAPASİTE KULLANIMI ÖZET Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 9 Sayı : 1, Sayfa:19-24, ELAZIĞ-1999 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ SAYISI TAHMİNİ VE ETKİN KAPASİTE KULLANIMI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

AMELİYATHANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ TANIM: Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. A-GÖREVLER Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

KADIN EĞİTİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ

KADIN EĞİTİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ KADIN EĞİTİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÖZET Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F. iyumusak@kou.edu.tr Kadın eğitimiyle ilgili bir çok çalışmada, bir kadını eğitmenin, bir aileyi eğitmekle

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management Çalışanlara İş Hayatlarıyla İlgili Ne Kadar Söz Hakkı Verilmelidir? İşle ilgili konularda çalışanlara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 651-656 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Süleyman Murat YILDIZ Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve,

Detaylı

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00 Genelge No: 2003/4 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/4) 1.

Detaylı

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bireysel performansın değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu

Detaylı

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti 65 60 Araştırma Notu #011 21 Temmuz 2008 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek Yönetici özeti Son dönemde aktif sigortalı sayısında artış gözlenmekle beraber

Detaylı

BİLET SATIŞ ELEMANI (GİŞE/BANKO)

BİLET SATIŞ ELEMANI (GİŞE/BANKO) TANIM Sinema, tiyatro, toplu taşıma gibi hizmetler için bilet rezervasyon ve satış işlemlerini yapan kişidir. A-GÖREVLERİ - Gişeyi/bankoyu açar, - Satış ve rezervasyon listesini kontrol eder, - Biletleri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 İstanbul Milletvekili Oran dan LYS ye girenlere doğru tercih uyarısı Tarih : İstanbul Milletvekili Umut Oran, Ağustos a kadar tercih yaparak üniversiteye girmeye çalışan yaklaşık milyon öğrenciye ileride

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

A. Naci DOĞRUL 1. The Effect Of Educatıonal Spendıngs On Economıc Growth: Panel Data Analysıs

A. Naci DOĞRUL 1. The Effect Of Educatıonal Spendıngs On Economıc Growth: Panel Data Analysıs Ekonomik Büyümede Eğitim Harcamalarının Etkisi: Panel Veri Analizi A. Naci DOĞRUL 1 Özet: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için eğitim, ekonomik büyümenin gerçekleşmesini sağlayan önemli bir değişkendir.

Detaylı