-... EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-... EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 5 TURKIVE'DE -... KAMU.. KESIMINDE EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI ** GiRIŞ Erman ERKAN** Son günlerde sekiz yıllık eğitim yasasıyla yeniden popiiler olan eğitim konusu tartışılırken yine bazı noktalar gözden kaçırılmaktadır. Nicel olarak sekiz yıla varan asgari bir eğitim vermek, niteliksel artılar olmadan yeterli ve gerekli sosyal faydaya ulaşmayabilir. Asıl önemli olan, nitcl kazanımlara bağlı beşeri sermaye birikiminin gerçekleşmesi ve dışsallıktan kurtularak içsel hale gelebilmesi ve bunun sonucunda uzun dönemli olarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya yapacağı katkıdır (Becker, 1964; Bowman, 1964; Schultz, 1964; Thurow, 1971). Eğitim sözcüğünü soyut bie şekilde kullanmaktansa, eğitimi beşeri sermayenin en önemli belirleyeni olarak. ele alarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Eğitimin içsel getirisinin önemi bir çok açıdan ele alınabilir. İlk olarak bakıldığında hangi ekonomik modeli ele alırsanız alın eğitimli işgücünün verimliliği arttırdığı ortadadır (Jones 1995). Eğitimli insan sosyal hayatta da çevresine bir çok pozitif dışsallık sağlar ve her şeyden önce kaynakların alternatif kullanım alanları rasyoncllcşir (Denison, 1962; Welch 1970). Bunların yanısıra eğitimin içsel getirisini eğitim seviyesini arttırmak isteyen kişiler basit bir fayda maliyet analizinde kullanabilmelidir (hanoch 1 967). Elde verinin kamu kesiminden seçilmesinin sebebi, ulaşılabilirliği ve fazla sayıda çalışanı kapsamasındandır. Ayrıca işçiler ve memurlar için eğitim içsel getiri oranlarından önemli ekonomi politik sonuçlara çıkılabilineciğinden kamu sektörü seçilmiştir. 1. Eğitim Içsel Getiri Oram İçsel getiri oranı, bir nakit hareketi içinde yer alan nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerlerini birbirine eşiticyen oran olarak tanımlanmaktadır (Dünya, 1995). Bu oranı eğitime uyarlamak, eğitimin kişisel getirisini hesaplamak için iyi bir yöntcmdir (M iller, 1960). Bu yöntemin basitliğinin yanısıra maliyet-fayda analizlerinde en çok kullanılan * Bilimsel çalışmalarıma destek verdiği için Sayın Murat Dinç'e (MBA) ve beni bu makaleyi yazm~.k için teşvik eden Doç.Dr.Ufuk Serdaroğlu'na teşekkür ederim. ** Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9, Sayı 29, Yaz 1998

2 6 Erman ERKAN yöntcmdir. Bu analizin en basit mantığı; bir yatırımdan beklenen fayda maliyetinden daha fazla ise ilgili yatırımın karlı olacağıdır. İçsel getiri oranını eğitim için hesaplamak gerektiğinde formüjde sadeec bazı notasyon değişiklikleri yapmak gerecektir. Bu değişiklikler, orjinal formuldeki gelcek değer ve şimdiki değer yerine gelir notasyonu olan "Y" yi kullanılmaktadıronun dışında formül aşağıdaki gibidir. (l+r)n =Yl!YO veya r = [(Yl!YO) lin - 1] Y 1: Hedeflenen eğitim düzeyinin sağladığı gelir YO: Mevcut eğitim düzeyinin sağladığı gelir r: Eğitimin içsel getiri oranı n: Hedeflenen eğitim düzeyine ulaşmak için gereken süre (yıl) Türkiye' de kamu kesimi işgücü işçiler ve memurlardan oluşmaktadır. İşçi statüsünde olanlar çoğunlukla sendikalı olup, toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler. Memurlar ise devletin belirlediği ücrete tabi olmakta olup, sendika hakkına sahip olmalarına rağmen, toplu sözleşme ve grev hakları bulunmamaktadır. Bu yüzden aynı niteliğe sahip işçi ve memur arasında ciddi boyutlarda mutlak ve oransal olarak ücret farkları bulunmaktadır. Çalışmada eğitim-ücret bağıntısını ölçmek için, bütün eğitim düzeyleri değerlendirilecek ve işçiler ve memurlar arasında eğitim içsel getiri oranlarına göre karşılaştırma yapılacaktır. Veriler Devlet Personel Başkanlığından ve Türk İş'c bağlı bir sendikadan alınmıştır. Bu sendikanın ağırlığı toplam sendikalı işçiler içinde yaklaşık %5'tir. Devlet personel Başkanlığı verileri; 15-1, 13-1, 12-1 ve 9-1 (ilk dcreec ikincisi kaderneyi göstermektedir) derecelerindeki memurların yılları arasındaki reel ücretleridir. İlgili sendikadan alınan veriler, yukarıda bvelirtilen dcreec ve kadarnelere denk gelen reel işçi üqctlcridir. 2. Method Eğitimin içsel getirisini hesaplamak için kullanılacak olan formül, aslında sermayenin marjinal etkinliğini hesaplarken kullanılan formtilden başka bir şey değildir. İçsel getiri oranı en basit yatırımdan önce bile kullanılır ve içsel getirinin nominal faiz oranından yüksekliği esas alınır. Bir başka yol olarak da iki yatırım seçeneğinden yüksek içsel getiri oranına sahip olan tercih edilir. Eğitim olgusunu beşeri sermayenin en büyük vektörel büyüklüğü olarak ele alıp ve insana yapılan bir yatırım olarak baktığımızda eğitim içsel getiri oranının hesaplanmasını biraz daha basitleştirilmiş olur (Houthakker, 1959; Wcisbrod, 1962). Eğitimin içsel getirisini hesaplarken aşağıdaki formül kullanılacaktır. (l+r)n =Yl!YO or r = [(Yl/YO) lin - 1] Y 1: Hedeflenen eğitim düzeyinin sağladığı gelir

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 7 YO: Mevcut eğitim düzeyinin sağladığı gelir r: Eğitimin içsel getiri oranı n: Hedeflenen eğitim düzeyine ulaşmak için gereken süre (yıl) İşçiler ve memurlar için ilkokul mezuniyctindcn üniversite mezuniyetine kadar bütün olası durumlar aralığı için hesaplanacaktır. Bunu daha iyi göstermek için aşağıdaki tablodan faydalanılabilinir. Ortaokul ~ Üniversite İlkokul Ortaokul 3 7 Lise 4 Tablodaki sayılar ilgili eğitim kategorileri arası geçiş için minumum zamanı (yıl) olarak göstermektedir. Bu sayılar yukarıdaki formüjde n yerine kullanılacaktır. Ör. İlkokuila ortaokul, lise ve üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı hesaplanırken sırasıyla 3, 6, ve 10 sayıları kullanılacaktır. Y1 göreceli olarak daha yüksek kategoride olan eğitimden elde edilen gelir (ücret veya maaş), YO ise görcceli olarak daha düşük olan eğitimin sağladığı gelir. Memurlar ve işçiler için ayrı ayrı hesaplanacak olan eğitim içsel getiri oranları daha sonra aynı kategoriler içinde karşılaştırılacaklardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz olası eğitim alternatiflerini açık olaral belirtecek olursak. İlkokulda okuyan bir kişi için alternatif eğitim sırasıyla ortaokul, lise ve ünivcrsitedir. Ortaokulda olan için lise ve üniversite ve lisede okuyan içinde,niversitedir. Dolayısıyla alt tirnit ilkokul ve üst tirnit üniversiteyi sınır alırsak altı adet olası eğitim içsel getirisi hesaplamış oluruz. 3. Memur/ann Eğitim Içsel Getiri Oranlan İlkokul ile ortaokul arasındaki eğitim içsel getiri oranı 15 yılda %1.28 'den %0.1 O değerine düşmüştür. İlkokul ilc lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı ise yine benzere şekilde yılları arasında %1.26'dan %0.10 değerine düşmüştür. likokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı yılları arasında %1.77 'dan %0.22 değerine düşmüştür (Tablo 1). Ortaokul ile lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı yılları arasında %1.24' dan %0.1 O değerine düşmüştür. Ortaokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı iligili 15 yıl içinde %1.98'dan %0.26 değerine düşmüştür (Tablo 1).

4 8 Erman ERKAN Lise ile üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı da benzer şekilde %2.54'den %0.38 değerine düşmüştür (Tablo 1). Genel olarak, memurlar için eğitimin içsel gelırısının çok düşük olduğu gözükmektedir yılından itibaren düzenli olarak düşerek neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Bir başka deyişle memurların eğitim-ücret ilişkisi çok zayıf durumdadır. İlkokul, ortaokul ve lise bitirmek arasında neredeyse hiçbir fark bulunmadığı gibi üniversite eğtiminin getirisi de bu eğitimi özendirecek durumda. değildir. 4. Işçilerin Eğitim Içsel Getiri Oranlan İlkokul ile ortaokul arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980 yılında %3.47 olup 1985 yılına kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %21.90'a çıkmış, 1987 yılında %18.43 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.22 olmuştur toplu sözleşmesiyle %4.55'c çıkan içsel getiri oranı 1995 yılına kadar bu seviyeyi korumuştur. İlkokul ilc lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında %2.50 değerini sürüdilrup daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile o/o 'e çıkmış, 1987 yılında %9.85 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.22 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.88 'c düşen içsel getiri oranı 1995 yılana kadar bu seviyeyi korumuştur. İlkokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında o/o 1.91 olarak 1985 yılına kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %7.74'e çıkmış, 1987 yılında %6.83 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %3.79 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.25'c düşen içsel getiri oranı yılları arasında o/o 3.42 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Ortaokul ile lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980 yılından 1985 yılına kadar o/o 1.54 olarak sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %1.96'ya çıkmış, 1987 yılında %1.89' oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.23 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.11 'c düşen içsel getiri oranı 1995 yılına kadar bu oranda gerçekleşmiştir. Ortaokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980' ten 1985 yılına kadar o/o 1.25 olarak sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ilc %2.19'a çıkmış, 1987 yılında %3.61 oranına çıkmışş ve 1989 yılında bu oran %2.70 olmuştur toplu sözleşmesiyle %2.35'e düşen içsel getiri oranı 1995 yılında o/o 2.94 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Lise ile üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında o/o 1.03 olarak kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %2.37'e çıkmış, 1987 yılında %2.45 oranına.ilerlemiş ve 1989 yılında bu oran %3.15 olmuştur toplu sözleşmesiyle %2.39'a düşen içsel getiri oranı, yılları arasında %2.81 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1).

5 EKONOMİK YAKLAŞlM 9 İşçilerin eğitim içsel getiri oranlarına bakıldığı zaman, düşük eğitim seviyelerinde yüksek içsel getiri, yüksek eğitim seviyelerinde ise düşük içsel getiri gözlenmektedir. Bu durum gerçek bir paradokstur. Toplu sözleşmenin önemi, işçiler açısından kendisini göstermektedir. Askeri idare yönetiminden sonra yapılan ilk toplu sözleşme (1985) ilc bütün oranlar yükselmiştir. Ancak bu oranların eğitim durumlarına göre yükselmesi tartışılmaya açık bir konudur. Eğitim-ücret ilişkisi zayıf kalmıştır. Eğitimin içsel getiri oranı, ücret farklılıklarını da yansıttığı için işçilerin eğitim-ücret ilişkisinin de yetersiz olduğu açıkça gözükmektedir. Bu durum sendikalara üye eğitim seviyesi düşük işçilerin sayısının fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir (Erkan, 1996). 5. Eğitim Içsel Getiri Oranianna Göre Memur -Işçi KarşJiaştJnlmasJ 1980 yılında işçiler ve memurlar arasındaki eğitim içsel getiri oranları arasındaki fark memurlarda hem kendi içlerinde hem de işçilere göre yüksek eğitim gruplarının lehine iken 1985 yılından itibaren bu durum işçiler lehine dönmüştür. Düşük eğitim grupları işçilerde ise hem kendi içlerinde hemde mcmurlara göre yüksek içsel getiriye sahiptirler. Analizde en basit varsayım olarak, aynı eğitim seviyesindeki insanların eşit beşeri sermaye donanıruma sahip olduğunu varsayarsak, işçiler ve memurlar arasındaki eğitim içsel getiri oranı farklılığı olmaması gerekir. Bu farkın en temel sebebi işçilerin sahip olduğu grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkıdır. Ancak toplu sözleşmelerde yüksek eğitim grubunun düşük içsel getiriye sahip olması düşündürücü bir durumdur. Bazı durumlarda işçilerin yüksek eğitim gruplarındaki içsel getiri oranları memurların altına düşmektedir. Grcvli toplu sözleşme hakkına rağmen, yüksek eğitimli işçilerin eğitim içsel getiri oranlarının düşük olması sendikaların iç yapısını anlatmaya yetmektedir. İlkokul - ortaokul, ilkokul - lise ve ilkokul fi üniversite arasındaki eğilim içsel getiri oranı, analiz edilen süre içinde daima işçiler lehinedir (Şekil 1,2,3) arasında içsel getiri oranı, işçilerde sabitkcn memurlarda sürekli azalmaktadır yılından itibaren toplu sözleşmeler etkisini göstermeye başlamış ve işçilerin içsel getiri oranı yüksclmeyc başlamıştır. Bu sözü edilen aralıktaki çalışanlar grubu genellikle düşük eğitime sahip olduklarından içsel getiri oranı çok önemli olmamaktadır, çünkü verimliliği arttıracak eşik eğitimine sahip değillerdir. Asıl önemli olan eğitim grubu olarak lise ve üniversite dereceleri için eğitim içsel getiri oranına bakıldığında; durum acı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ortaokul fi lise eğitim içsel getiri oranı özellikle işçilerde yüksek olması gerekirken tam tersine düşük eğitim gruplarından daha düşüktür (Şekil 4). Lise mezunu işçiler genellikle meslek lisesi mezunu oldukları için ve eğitim ve hizmer içi eğitimi yoğun olarak aldıklarından işgücü verimliliklerinin, diğer düşük eğitimlilerden daha iyi olacağı kabul edilir (Mincer,l962). Ancak durumun böyle olması sendika yapısıyla; düşük eğitim düzeyinde olanların sayısının fazlalığının (ağırlığının), sendikal yönetimler üzerinde etkikli

6 10 Erman ERKAN olabilmeleriyle açıklanabilir. Başka bir deyişle yüksek ağırlığa sahip olan düşük eğitimliler sendika seçimlerinde kendilerini kollayacak yönrtimleri iş başına getirme eğiliminde olduklarından her zamn tavizkar yönetimleri seçebilirler.. Ortaokul fi üniversite ve lise fi üniversite eğitim içsel getiri oranları, diğerlerinin tam tersi bir gelişme göstermektcdir (Şekil 5, 6). Mavi ve beyaz yakalılar arsında köprü olan bu grup üretim yapısının en önemli unsurudur yılları arasında bu gruplardaki memurların eğitim içsel getiri oranları işçilerden iyi iken daha sonra 1985 toplu sözleşmeleriyle durum işçiler lehine dönmüştür. Bu sapytamayla toplusözleşmenin eğitim ücret ilişkilendirmesini yeterince sağlayamadığını söylemek mümkündür (Erkan, 1996). Sonuç Kamu kesiminde eğitim içsel getiri oranlarına bakıtdığı zaman, eğitim-ücret ilişkisinin zayıflığı göze çarpmaktadır (Erkan,l996). Memurların grevli toplusözleşmeli sendika hakları olmadığı için hükümetler tarafından belirlenen ücret cetveline tabi olmaktadırlar. Bu cetveldeki ücret farklılıkları; eğitim farklılıklarını ya da beşeri sermaye farklılıklarını yansıtmadığından, günümüz koşullarında hızlı değişen teknolojiye ayak uydurabitecek nitelikli işgücünün kamu sektörünü tercih etmemesine sebep olabilmektcdir. İşçiler açısından durum daha farklıdır; düşük cğitimlilerin, yüksek eğitim içsel getiri oranlarına, yüksek eğitimliterin ise düşük getiri oranlarına sahip olduğu gözlenmektedir. Bazı durumlarda ise yüksek eğitimli işçiler scndikasız memurlardan bile daha düşük eğitim içsel getiri oranına sahiptirler. Bu durum, düşilk eğitimli işçilerin sendika içi yüksek popülasyona sahip olmalarıyla açıklanabilir. Eğitim içsel getiri oranları, kamu kesiminde nitelikli işgücünil teşvik edecek düzeyde gözükmemektedir. Bu durumda en basit ücret-verimlilik kuranuna değerlendirildiğinde bu sonuca varmak zor olmayacaktır. Gerek işçiler, gerekse memurlar için ücret farklılıklarının etkin bir şekilde belirlenmesi verimliliği beraberinde getirecektir (Hansen,l963). Ayrıca Şekil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6' da açıkça gözüken memur-işçi arasındaki eğitim içsel getiri oranlarının eşitlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, nitelikli elemanlar kamu kesiminden özel sektöre geçiş yapacak ve nitelikli yeni mezunlar da tercihlerini özel sektör lehine kullanacakları için, kamuda nitelikli eleman kaybından kaynaklanan verimsizlik ön plana çıkacaktır. Memurların grevli toplu sözleşmeli sendika hazırlığı içinde olduğu şu günlerde, eğitim-ücret ilişkisinin analizi yapılmadığı ve eğitim farklılıklarına dayanan ücret farklılıklarını önemsemedikleri takdirde, sendikalaşmanın ücret pazarlığından öteye gidemeyeceğini ve çalışma hayatında etkinlik ve verimliliğini, olumsuz yönde etkileyeceğini unutmamaları gerekmektedir.

7 EKONOMİK YAKLAŞlM 11 Tablo 1: Işçi ve Memur Gruplarının Eğitim Içsel Getiri Oranları yıllar M ilk-orta ı ilk-orta M ilk-lise 1 ilk-lise M ilk-üni ı ilk-üni 1980 ı,28 3,47 ı,26 2,50 ı,77 ı, ,97 3,47 0,95 2,50 1,38 ı, ,8ı 3,47 o.ım 2,50 1,38 ı, ,77 3,47 0,76 2,50 ı,3 ı ı, ,82 3,47 0,8ı 2,50 ı,39 ı, ,74 21,90 0,73 ll,48 ı,26 7, ,66 21,90 0,66 ll,48 ı,14 7, ,56 18,43 0,56 9,85 0,97 6, ,45 18,43 0,44 9,85 0,78 6, ,38 4,22 0,38 4,22 0,67 3,79 ı990 0,41 4,22 0,41 4,22 0,72 3, ,31 4,55 0,31 3,83 0,65 3, ,19 4,55 0,19 3,83 0,40 3, o,ı6 4,55 0,16 3,83 0,33 3, ,14 4,55 0,14 3,83 0,28 3, ,10 4,55 0,10 3,83 0,22 3,42 yıllar M orta-lise İ orta-lise M orta-üni İ orta -Üni M lise-üni 1 lise-üni ,24 1,54 ı,98 ı,25 2,54 ı,03 ı98ı 0,94 1,54 1,55 ı,25 2,01 ı, ,79 1,54 1,62 ı,25 2,25 1, ,75 ı,54 1,54 ı,25 2,14 ı, ,80 1,54 ı,64 ı,25 2,28 ı,03 ı985 0,72 ı,96 ı,49 2,ı9 2,07 2, ,65 ı,96 ı,35 2,ı9 ı,87 2,37 ı987 0,55 ı,89 1,15 2,21 ı,60 2, ,44 ı,89 0,92 2,21 1,29 2,45 ı989 0,38 4,23 0,79 3,6ı ı,10 3, ,41 4,23 0,85 3,61 1,19 3, ,31 3,ll 0,80 2,70 1,16 2, ,19 3,ı ı 0,49 2,70 0,72 2, ,16 3,10 0,41 2,35 0,59 2, ,14 3,10 0,35 2,35 0,50 2, ,10 3,11 0,26 2,94 0,38 2,81 Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı ve yazıda belirtilen sendika verilerine (reel ücretler) dayanan kendi hesaplamalarım. M ilk-orta: Memurların İlkokul ile Ortaokul arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: t ilk-orta: İşçilerin İlkokul ilc Ortaokul arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı M ilk-lise: Memurların İlkokul ilc Lise arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: ı ilk-lise: İşçilerin tikokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: M ilk-üni : Memurların tıkokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: t ilk-üni: İşçilerin likokul ile Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı M orta-lise: Memurların Ortaokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: ı orta-lise:lşçilcrin Ortaokul ilc Lise arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı M orta-üni Memurların Ortaokul ile Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: 1 orta f\üni:lşçilerin Ortaokul ilc Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı:ı: M lisc-üni: Memurların Lise ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı İ lise-üni İşçilerin Lise ilc Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı:

8 12 Erman ERKAN Şekil 1: lıkokul ile Ortaokul arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı..._., ~1}. 0~ 10,00..! }.w. w : e; - - ~i.ii k = ; ;ıa ~! ::, H ' B., t ilky orta :: : ~ (.,.,,,,,,,,,,,.-,.,,,,y.-.,, ,.,,,,...,.,; 5.00 ~ '1994 Kaynak: Tablo ı Şekil 2: lıkokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı. ı::::... l2,co! ro o.e,.~_:!'v'..i / l ; -:-:-:: ::.:;;:: r... H ~H.. ~ı- ü~~~üse ı 1 ~ _.."".:-:...,.. 1 ır k... r ıs e.. <., l.~~ -~-- -~~ _...i yıllar Kaynak: Tablo ı

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 13 Şekil 3: lıkokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı M ilk~üri ;.[ : ~ : ::- ' ~... ' ' ' '.'.,.... ~ Kaynak: Tablo 1 Şekil 4: Ortaokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı. ;t ~ '.,.ı>.ı [ t.. (l} l ;: 3..~ ~ e '! C J.W 1 / o ~~{ f ~ ı 0 ~ < O) ;.,:xl 1 :---::..,.»>.: i ' "' j ı;...qı--.ş~~-<fj\ --ij. /......,..:~ :. ~.00 ~, ~ 0.~(} 1 (~,af : '- "" ~;_ :... ~... :.. r ~ t ~ ~. '""':''"'' "'''''''' : : ~ Y ' ; "''' -- ;...,..,.; ""... Kaynak: Tablo 1 yı Uar

10 14 Erman ERKAN Şekil 5: Ortaokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı...ij)~} : J_.~(! 1. ;.....,;-... i crta -ünı ;)J}\) ; ~~ ~... -~:~c~ -~ ~ : H ~~ :~ 2t..~1 -~ ~$> -: '; ~ -:.'1 :; ~it' ı M.i ı flw.. \::i 'h }}~ h :::;~~ w<::~:;; 1,0.'} -~ ı om.! ı i {)JX},;,,,,,,,. -; ,..w.w.w. ~,,,,-,.,,.,-,..,,.,,,., " ; o o. o ; o o,, "..w...w.w...w.w w..w.w '-" " -.v..o..w. - '-, , Kaynak: Tablo ı Şekil 6: Lise ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: 3 1 so 'l ~ 3,00 ı - ~ ı 2,50... ~ ~ ı [ : : : : :: :.,~ - -:~ ' : M' =ı ı=;~-~'q~i- ı Y -~ l >: :v. ;< ~+G= = - ~ -.> i liso-üni \ ).... -~ ;:::'... ~~,_...,...,, nt:ü,~:i~::~-:-->-~::~~~»:~-~-:~~~:;:~ ;. yıllar Kaynak: Tablo ı

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 15 KAYNAKÇA BECKER, G.S., (1964), Human Capital. Columbia University Press, New York. BOWMAN, M.J., (1964), "Perspectives on Education and Development", International Development Review, C.6, s. 3-7 DENISON, E.F., (1962), Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Committee for Economic Development, NewYork. DÜNYA (1995), Dünya Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, 4. Baskı, Dünya Yayıncılık, İstanbul. ERKAN, T. E., (1996), "Investment in Human Capital: Internal Rate of Return on Education and on the Job Training in the Public Sector of Turkey, ", Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. HANOCH, G., (1967), "An Economic Analysis of Earnings and Schooling", Journal of Human Resources, C. II, s HANSEN, W.L., "Total and Private Rates of Return to Investment in Schooling", Journal of Political Economy, Vol. 71, pp HOUTHAKKER, H.S., (1959), "Education and Income", Revicw of Economics and Statistics, C. 41, s JONES, C.I., (1995), "R&D Based Models of Economic Growth", Journal of Political Economy, C. 103, No. 4, s MILLER, H.P., (1960), "Annual and Lifetime Ineome in Relation to Education: ", American Economic Review, C. 50, s MINCER, J., (1962), "On the Job Training: Costs, Returns, and Somelmplications", Journal of Political Economy, C. 70, s SCHULTZ, T.W., (1971), Investment in Human Capital, The Free Press, New York. THUROW, L.C., Investment in Human Capital, Wadsworth Publishing, California. WEISBROD, B.A., (1962), "Education and Investment in Human Capital", Journal of Political Economy, C. 70, s WELCH, F., "Education in Production", Journal of Political Economy, C.78, s

12 16 Erman ERKAN ABSTRACT INTERNAL RATE OF RETURN ON EDUCATION IN PUBLIC SECTOR IN TURKEY, This study analyzes internal rate of return on education in public scctor in Turkey between ı 980- ı 995. Internal ra te of re turn on education show s the incquality bctwecn c ivil servants and workers because of the lack of right to make collcctive agreemcnt of civil servants. Internal rate of return on education of workers decreases as education levcl increascs and it is too low in total for civil sev an ts. Internal rate of return on the job training is low in total for both workers and civil servants. These results of internal rate of return on education for civil servants and public workersshows that education and experience do not effect the wagc or salary levcls in grcat amount in public scctor.

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı

KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN NİHAN KOÇ 07103452 DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. SEZGİN

Detaylı

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2000. ss. 77-96 Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Güran YUMUŞAK * Mahmut BİLEN ** Giriş Keynes, bilinen

Detaylı

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye EĞİTİM HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 Taner AKÇACI Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

İNSANİ GELİŞME KAVRAMI VE SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI

İNSANİ GELİŞME KAVRAMI VE SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 35-52 İNSANİ GELİŞME KAVRAMI VE SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI Yrd.Doç.Dr. Güler GÜNSOY Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı

GELİR DAĞILIMI POLİTİKASI VE ARAÇLARI

GELİR DAĞILIMI POLİTİKASI VE ARAÇLARI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 255-268, ELAZIĞ-2006 GELİR DAĞILIMI POLİTİKASI VE ARAÇLARI Income Distribution Policy and

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Ceyda ÖZSOY 1

TÜRKİYE DE EĞİTİM VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Ceyda ÖZSOY 1 ÖZET TÜRKİYE DE EĞİTİM VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Ceyda ÖZSOY Beşeri sermaye kuramcılarına göre sosyo-ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, büyüme ve yapısal değişmeyi

Detaylı

KREDİ KISITLARI ALTINDA EKONOMİK BÜYÜME VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ

KREDİ KISITLARI ALTINDA EKONOMİK BÜYÜME VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ KREDİ KISITLARI ALTINDA EKONOMİK BÜYÜME VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ Görkem BAHTİYAR Uludağ Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Görükle Kampüsü, A Blok,16059 Görükle, BURSA E-posta: gorkbaht@hotmail.com Serhat

Detaylı

FACULTY MEMBERS S STUDIED IN ABROAD AND RETURNED, VIEW TO BRAIN DRAIN: CASE OF MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

FACULTY MEMBERS S STUDIED IN ABROAD AND RETURNED, VIEW TO BRAIN DRAIN: CASE OF MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 014 / Number 41 July 014 YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRÜP GERİ DÖNEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ BEYİN

Detaylı

Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü The Role of Army-University-Industry Cooperation in Economic Development

Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü The Role of Army-University-Industry Cooperation in Economic Development SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 261 Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü The Role of Army-University-Industry Cooperation in Economic Development Asst. Prof. Dr. Özgür Uysal

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

An Evaluation of Turkish Social Security Reform Process and Its Financial Future

An Evaluation of Turkish Social Security Reform Process and Its Financial Future MPRA Munich Personal RePEc Archive An Evaluation of Turkish Social Security Reform Process and Its Financial Future Erdal Gumus Eskisehir Osmangazi University 2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42160/

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002 ss. 183-206. DIŞ BORÇLANMANIN SINIRI VE TÜRKİYE ÖZET

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002 ss. 183-206. DIŞ BORÇLANMANIN SINIRI VE TÜRKİYE ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002 ss. 183-206. DIŞ BORÇLANMANIN SINIRI VE TÜRKİYE Sevda OPUŞ * ÖZET Dış borç, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında

Detaylı

T C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PARA, SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURULUŞLAR ANABİLİM DALI

T C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PARA, SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURULUŞLAR ANABİLİM DALI T C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PARA, SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURULUŞLAR ANABİLİM DALI FİYAT İSTİKRARI, ENFLASYON, FAİZ, İSTİHDAM ve DÖVİZ KURU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İlhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2009, ss. 151 176 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp.

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2009, ss. 151 176 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2009, ss. 151 176 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp. 151-176 151 BELİRLENMİŞ KATKI ESASLI EMEKLİLİK PLANLARINDA FİNANSAL EĞİTİMİN

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

EĞİTİM DÜZEYİ FARKLILIKLARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1

EĞİTİM DÜZEYİ FARKLILIKLARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Gelir Dağılımına Etkisi: Türkiye Örneği 119 EĞİTİM DÜZEYİ FARKLILIKLARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 Serap PALAZ Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi Bandırma

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI İŞLETMELERİN YATIRIM KARARLARI İLE FİNANSMAN KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Cem Rıza KARTAL Bu çalışmanın amacı; bireysel demografik değişkenlerin iş doyumuna olan etkisini

Detaylı