-... EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-... EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 5 TURKIVE'DE -... KAMU.. KESIMINDE EGITIM IÇSEL GETIRI ORANI ** GiRIŞ Erman ERKAN** Son günlerde sekiz yıllık eğitim yasasıyla yeniden popiiler olan eğitim konusu tartışılırken yine bazı noktalar gözden kaçırılmaktadır. Nicel olarak sekiz yıla varan asgari bir eğitim vermek, niteliksel artılar olmadan yeterli ve gerekli sosyal faydaya ulaşmayabilir. Asıl önemli olan, nitcl kazanımlara bağlı beşeri sermaye birikiminin gerçekleşmesi ve dışsallıktan kurtularak içsel hale gelebilmesi ve bunun sonucunda uzun dönemli olarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya yapacağı katkıdır (Becker, 1964; Bowman, 1964; Schultz, 1964; Thurow, 1971). Eğitim sözcüğünü soyut bie şekilde kullanmaktansa, eğitimi beşeri sermayenin en önemli belirleyeni olarak. ele alarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Eğitimin içsel getirisinin önemi bir çok açıdan ele alınabilir. İlk olarak bakıldığında hangi ekonomik modeli ele alırsanız alın eğitimli işgücünün verimliliği arttırdığı ortadadır (Jones 1995). Eğitimli insan sosyal hayatta da çevresine bir çok pozitif dışsallık sağlar ve her şeyden önce kaynakların alternatif kullanım alanları rasyoncllcşir (Denison, 1962; Welch 1970). Bunların yanısıra eğitimin içsel getirisini eğitim seviyesini arttırmak isteyen kişiler basit bir fayda maliyet analizinde kullanabilmelidir (hanoch 1 967). Elde verinin kamu kesiminden seçilmesinin sebebi, ulaşılabilirliği ve fazla sayıda çalışanı kapsamasındandır. Ayrıca işçiler ve memurlar için eğitim içsel getiri oranlarından önemli ekonomi politik sonuçlara çıkılabilineciğinden kamu sektörü seçilmiştir. 1. Eğitim Içsel Getiri Oram İçsel getiri oranı, bir nakit hareketi içinde yer alan nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerlerini birbirine eşiticyen oran olarak tanımlanmaktadır (Dünya, 1995). Bu oranı eğitime uyarlamak, eğitimin kişisel getirisini hesaplamak için iyi bir yöntcmdir (M iller, 1960). Bu yöntemin basitliğinin yanısıra maliyet-fayda analizlerinde en çok kullanılan * Bilimsel çalışmalarıma destek verdiği için Sayın Murat Dinç'e (MBA) ve beni bu makaleyi yazm~.k için teşvik eden Doç.Dr.Ufuk Serdaroğlu'na teşekkür ederim. ** Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9, Sayı 29, Yaz 1998

2 6 Erman ERKAN yöntcmdir. Bu analizin en basit mantığı; bir yatırımdan beklenen fayda maliyetinden daha fazla ise ilgili yatırımın karlı olacağıdır. İçsel getiri oranını eğitim için hesaplamak gerektiğinde formüjde sadeec bazı notasyon değişiklikleri yapmak gerecektir. Bu değişiklikler, orjinal formuldeki gelcek değer ve şimdiki değer yerine gelir notasyonu olan "Y" yi kullanılmaktadıronun dışında formül aşağıdaki gibidir. (l+r)n =Yl!YO veya r = [(Yl!YO) lin - 1] Y 1: Hedeflenen eğitim düzeyinin sağladığı gelir YO: Mevcut eğitim düzeyinin sağladığı gelir r: Eğitimin içsel getiri oranı n: Hedeflenen eğitim düzeyine ulaşmak için gereken süre (yıl) Türkiye' de kamu kesimi işgücü işçiler ve memurlardan oluşmaktadır. İşçi statüsünde olanlar çoğunlukla sendikalı olup, toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler. Memurlar ise devletin belirlediği ücrete tabi olmakta olup, sendika hakkına sahip olmalarına rağmen, toplu sözleşme ve grev hakları bulunmamaktadır. Bu yüzden aynı niteliğe sahip işçi ve memur arasında ciddi boyutlarda mutlak ve oransal olarak ücret farkları bulunmaktadır. Çalışmada eğitim-ücret bağıntısını ölçmek için, bütün eğitim düzeyleri değerlendirilecek ve işçiler ve memurlar arasında eğitim içsel getiri oranlarına göre karşılaştırma yapılacaktır. Veriler Devlet Personel Başkanlığından ve Türk İş'c bağlı bir sendikadan alınmıştır. Bu sendikanın ağırlığı toplam sendikalı işçiler içinde yaklaşık %5'tir. Devlet personel Başkanlığı verileri; 15-1, 13-1, 12-1 ve 9-1 (ilk dcreec ikincisi kaderneyi göstermektedir) derecelerindeki memurların yılları arasındaki reel ücretleridir. İlgili sendikadan alınan veriler, yukarıda bvelirtilen dcreec ve kadarnelere denk gelen reel işçi üqctlcridir. 2. Method Eğitimin içsel getirisini hesaplamak için kullanılacak olan formül, aslında sermayenin marjinal etkinliğini hesaplarken kullanılan formtilden başka bir şey değildir. İçsel getiri oranı en basit yatırımdan önce bile kullanılır ve içsel getirinin nominal faiz oranından yüksekliği esas alınır. Bir başka yol olarak da iki yatırım seçeneğinden yüksek içsel getiri oranına sahip olan tercih edilir. Eğitim olgusunu beşeri sermayenin en büyük vektörel büyüklüğü olarak ele alıp ve insana yapılan bir yatırım olarak baktığımızda eğitim içsel getiri oranının hesaplanmasını biraz daha basitleştirilmiş olur (Houthakker, 1959; Wcisbrod, 1962). Eğitimin içsel getirisini hesaplarken aşağıdaki formül kullanılacaktır. (l+r)n =Yl!YO or r = [(Yl/YO) lin - 1] Y 1: Hedeflenen eğitim düzeyinin sağladığı gelir

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 7 YO: Mevcut eğitim düzeyinin sağladığı gelir r: Eğitimin içsel getiri oranı n: Hedeflenen eğitim düzeyine ulaşmak için gereken süre (yıl) İşçiler ve memurlar için ilkokul mezuniyctindcn üniversite mezuniyetine kadar bütün olası durumlar aralığı için hesaplanacaktır. Bunu daha iyi göstermek için aşağıdaki tablodan faydalanılabilinir. Ortaokul ~ Üniversite İlkokul Ortaokul 3 7 Lise 4 Tablodaki sayılar ilgili eğitim kategorileri arası geçiş için minumum zamanı (yıl) olarak göstermektedir. Bu sayılar yukarıdaki formüjde n yerine kullanılacaktır. Ör. İlkokuila ortaokul, lise ve üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı hesaplanırken sırasıyla 3, 6, ve 10 sayıları kullanılacaktır. Y1 göreceli olarak daha yüksek kategoride olan eğitimden elde edilen gelir (ücret veya maaş), YO ise görcceli olarak daha düşük olan eğitimin sağladığı gelir. Memurlar ve işçiler için ayrı ayrı hesaplanacak olan eğitim içsel getiri oranları daha sonra aynı kategoriler içinde karşılaştırılacaklardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz olası eğitim alternatiflerini açık olaral belirtecek olursak. İlkokulda okuyan bir kişi için alternatif eğitim sırasıyla ortaokul, lise ve ünivcrsitedir. Ortaokulda olan için lise ve üniversite ve lisede okuyan içinde,niversitedir. Dolayısıyla alt tirnit ilkokul ve üst tirnit üniversiteyi sınır alırsak altı adet olası eğitim içsel getirisi hesaplamış oluruz. 3. Memur/ann Eğitim Içsel Getiri Oranlan İlkokul ile ortaokul arasındaki eğitim içsel getiri oranı 15 yılda %1.28 'den %0.1 O değerine düşmüştür. İlkokul ilc lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı ise yine benzere şekilde yılları arasında %1.26'dan %0.10 değerine düşmüştür. likokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı yılları arasında %1.77 'dan %0.22 değerine düşmüştür (Tablo 1). Ortaokul ile lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı yılları arasında %1.24' dan %0.1 O değerine düşmüştür. Ortaokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı iligili 15 yıl içinde %1.98'dan %0.26 değerine düşmüştür (Tablo 1).

4 8 Erman ERKAN Lise ile üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı da benzer şekilde %2.54'den %0.38 değerine düşmüştür (Tablo 1). Genel olarak, memurlar için eğitimin içsel gelırısının çok düşük olduğu gözükmektedir yılından itibaren düzenli olarak düşerek neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Bir başka deyişle memurların eğitim-ücret ilişkisi çok zayıf durumdadır. İlkokul, ortaokul ve lise bitirmek arasında neredeyse hiçbir fark bulunmadığı gibi üniversite eğtiminin getirisi de bu eğitimi özendirecek durumda. değildir. 4. Işçilerin Eğitim Içsel Getiri Oranlan İlkokul ile ortaokul arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980 yılında %3.47 olup 1985 yılına kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %21.90'a çıkmış, 1987 yılında %18.43 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.22 olmuştur toplu sözleşmesiyle %4.55'c çıkan içsel getiri oranı 1995 yılına kadar bu seviyeyi korumuştur. İlkokul ilc lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında %2.50 değerini sürüdilrup daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile o/o 'e çıkmış, 1987 yılında %9.85 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.22 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.88 'c düşen içsel getiri oranı 1995 yılana kadar bu seviyeyi korumuştur. İlkokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında o/o 1.91 olarak 1985 yılına kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %7.74'e çıkmış, 1987 yılında %6.83 oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %3.79 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.25'c düşen içsel getiri oranı yılları arasında o/o 3.42 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Ortaokul ile lise arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980 yılından 1985 yılına kadar o/o 1.54 olarak sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %1.96'ya çıkmış, 1987 yılında %1.89' oranına düşmüş ve 1989 yılında bu oran %4.23 olmuştur toplu sözleşmesiyle %3.11 'c düşen içsel getiri oranı 1995 yılına kadar bu oranda gerçekleşmiştir. Ortaokul ilc üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, 1980' ten 1985 yılına kadar o/o 1.25 olarak sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ilc %2.19'a çıkmış, 1987 yılında %3.61 oranına çıkmışş ve 1989 yılında bu oran %2.70 olmuştur toplu sözleşmesiyle %2.35'e düşen içsel getiri oranı 1995 yılında o/o 2.94 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Lise ile üniversite arasındaki eğitim içsel getiri oranı, yılları arasında o/o 1.03 olarak kadar sabit gitmiş daha sonra askeri yönetim döneminden sonraki ilk toplu sözleşme ile %2.37'e çıkmış, 1987 yılında %2.45 oranına.ilerlemiş ve 1989 yılında bu oran %3.15 olmuştur toplu sözleşmesiyle %2.39'a düşen içsel getiri oranı, yılları arasında %2.81 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1).

5 EKONOMİK YAKLAŞlM 9 İşçilerin eğitim içsel getiri oranlarına bakıldığı zaman, düşük eğitim seviyelerinde yüksek içsel getiri, yüksek eğitim seviyelerinde ise düşük içsel getiri gözlenmektedir. Bu durum gerçek bir paradokstur. Toplu sözleşmenin önemi, işçiler açısından kendisini göstermektedir. Askeri idare yönetiminden sonra yapılan ilk toplu sözleşme (1985) ilc bütün oranlar yükselmiştir. Ancak bu oranların eğitim durumlarına göre yükselmesi tartışılmaya açık bir konudur. Eğitim-ücret ilişkisi zayıf kalmıştır. Eğitimin içsel getiri oranı, ücret farklılıklarını da yansıttığı için işçilerin eğitim-ücret ilişkisinin de yetersiz olduğu açıkça gözükmektedir. Bu durum sendikalara üye eğitim seviyesi düşük işçilerin sayısının fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir (Erkan, 1996). 5. Eğitim Içsel Getiri Oranianna Göre Memur -Işçi KarşJiaştJnlmasJ 1980 yılında işçiler ve memurlar arasındaki eğitim içsel getiri oranları arasındaki fark memurlarda hem kendi içlerinde hem de işçilere göre yüksek eğitim gruplarının lehine iken 1985 yılından itibaren bu durum işçiler lehine dönmüştür. Düşük eğitim grupları işçilerde ise hem kendi içlerinde hemde mcmurlara göre yüksek içsel getiriye sahiptirler. Analizde en basit varsayım olarak, aynı eğitim seviyesindeki insanların eşit beşeri sermaye donanıruma sahip olduğunu varsayarsak, işçiler ve memurlar arasındaki eğitim içsel getiri oranı farklılığı olmaması gerekir. Bu farkın en temel sebebi işçilerin sahip olduğu grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkıdır. Ancak toplu sözleşmelerde yüksek eğitim grubunun düşük içsel getiriye sahip olması düşündürücü bir durumdur. Bazı durumlarda işçilerin yüksek eğitim gruplarındaki içsel getiri oranları memurların altına düşmektedir. Grcvli toplu sözleşme hakkına rağmen, yüksek eğitimli işçilerin eğitim içsel getiri oranlarının düşük olması sendikaların iç yapısını anlatmaya yetmektedir. İlkokul - ortaokul, ilkokul - lise ve ilkokul fi üniversite arasındaki eğilim içsel getiri oranı, analiz edilen süre içinde daima işçiler lehinedir (Şekil 1,2,3) arasında içsel getiri oranı, işçilerde sabitkcn memurlarda sürekli azalmaktadır yılından itibaren toplu sözleşmeler etkisini göstermeye başlamış ve işçilerin içsel getiri oranı yüksclmeyc başlamıştır. Bu sözü edilen aralıktaki çalışanlar grubu genellikle düşük eğitime sahip olduklarından içsel getiri oranı çok önemli olmamaktadır, çünkü verimliliği arttıracak eşik eğitimine sahip değillerdir. Asıl önemli olan eğitim grubu olarak lise ve üniversite dereceleri için eğitim içsel getiri oranına bakıldığında; durum acı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ortaokul fi lise eğitim içsel getiri oranı özellikle işçilerde yüksek olması gerekirken tam tersine düşük eğitim gruplarından daha düşüktür (Şekil 4). Lise mezunu işçiler genellikle meslek lisesi mezunu oldukları için ve eğitim ve hizmer içi eğitimi yoğun olarak aldıklarından işgücü verimliliklerinin, diğer düşük eğitimlilerden daha iyi olacağı kabul edilir (Mincer,l962). Ancak durumun böyle olması sendika yapısıyla; düşük eğitim düzeyinde olanların sayısının fazlalığının (ağırlığının), sendikal yönetimler üzerinde etkikli

6 10 Erman ERKAN olabilmeleriyle açıklanabilir. Başka bir deyişle yüksek ağırlığa sahip olan düşük eğitimliler sendika seçimlerinde kendilerini kollayacak yönrtimleri iş başına getirme eğiliminde olduklarından her zamn tavizkar yönetimleri seçebilirler.. Ortaokul fi üniversite ve lise fi üniversite eğitim içsel getiri oranları, diğerlerinin tam tersi bir gelişme göstermektcdir (Şekil 5, 6). Mavi ve beyaz yakalılar arsında köprü olan bu grup üretim yapısının en önemli unsurudur yılları arasında bu gruplardaki memurların eğitim içsel getiri oranları işçilerden iyi iken daha sonra 1985 toplu sözleşmeleriyle durum işçiler lehine dönmüştür. Bu sapytamayla toplusözleşmenin eğitim ücret ilişkilendirmesini yeterince sağlayamadığını söylemek mümkündür (Erkan, 1996). Sonuç Kamu kesiminde eğitim içsel getiri oranlarına bakıtdığı zaman, eğitim-ücret ilişkisinin zayıflığı göze çarpmaktadır (Erkan,l996). Memurların grevli toplusözleşmeli sendika hakları olmadığı için hükümetler tarafından belirlenen ücret cetveline tabi olmaktadırlar. Bu cetveldeki ücret farklılıkları; eğitim farklılıklarını ya da beşeri sermaye farklılıklarını yansıtmadığından, günümüz koşullarında hızlı değişen teknolojiye ayak uydurabitecek nitelikli işgücünün kamu sektörünü tercih etmemesine sebep olabilmektcdir. İşçiler açısından durum daha farklıdır; düşük cğitimlilerin, yüksek eğitim içsel getiri oranlarına, yüksek eğitimliterin ise düşük getiri oranlarına sahip olduğu gözlenmektedir. Bazı durumlarda ise yüksek eğitimli işçiler scndikasız memurlardan bile daha düşük eğitim içsel getiri oranına sahiptirler. Bu durum, düşilk eğitimli işçilerin sendika içi yüksek popülasyona sahip olmalarıyla açıklanabilir. Eğitim içsel getiri oranları, kamu kesiminde nitelikli işgücünil teşvik edecek düzeyde gözükmemektedir. Bu durumda en basit ücret-verimlilik kuranuna değerlendirildiğinde bu sonuca varmak zor olmayacaktır. Gerek işçiler, gerekse memurlar için ücret farklılıklarının etkin bir şekilde belirlenmesi verimliliği beraberinde getirecektir (Hansen,l963). Ayrıca Şekil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6' da açıkça gözüken memur-işçi arasındaki eğitim içsel getiri oranlarının eşitlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, nitelikli elemanlar kamu kesiminden özel sektöre geçiş yapacak ve nitelikli yeni mezunlar da tercihlerini özel sektör lehine kullanacakları için, kamuda nitelikli eleman kaybından kaynaklanan verimsizlik ön plana çıkacaktır. Memurların grevli toplu sözleşmeli sendika hazırlığı içinde olduğu şu günlerde, eğitim-ücret ilişkisinin analizi yapılmadığı ve eğitim farklılıklarına dayanan ücret farklılıklarını önemsemedikleri takdirde, sendikalaşmanın ücret pazarlığından öteye gidemeyeceğini ve çalışma hayatında etkinlik ve verimliliğini, olumsuz yönde etkileyeceğini unutmamaları gerekmektedir.

7 EKONOMİK YAKLAŞlM 11 Tablo 1: Işçi ve Memur Gruplarının Eğitim Içsel Getiri Oranları yıllar M ilk-orta ı ilk-orta M ilk-lise 1 ilk-lise M ilk-üni ı ilk-üni 1980 ı,28 3,47 ı,26 2,50 ı,77 ı, ,97 3,47 0,95 2,50 1,38 ı, ,8ı 3,47 o.ım 2,50 1,38 ı, ,77 3,47 0,76 2,50 ı,3 ı ı, ,82 3,47 0,8ı 2,50 ı,39 ı, ,74 21,90 0,73 ll,48 ı,26 7, ,66 21,90 0,66 ll,48 ı,14 7, ,56 18,43 0,56 9,85 0,97 6, ,45 18,43 0,44 9,85 0,78 6, ,38 4,22 0,38 4,22 0,67 3,79 ı990 0,41 4,22 0,41 4,22 0,72 3, ,31 4,55 0,31 3,83 0,65 3, ,19 4,55 0,19 3,83 0,40 3, o,ı6 4,55 0,16 3,83 0,33 3, ,14 4,55 0,14 3,83 0,28 3, ,10 4,55 0,10 3,83 0,22 3,42 yıllar M orta-lise İ orta-lise M orta-üni İ orta -Üni M lise-üni 1 lise-üni ,24 1,54 ı,98 ı,25 2,54 ı,03 ı98ı 0,94 1,54 1,55 ı,25 2,01 ı, ,79 1,54 1,62 ı,25 2,25 1, ,75 ı,54 1,54 ı,25 2,14 ı, ,80 1,54 ı,64 ı,25 2,28 ı,03 ı985 0,72 ı,96 ı,49 2,ı9 2,07 2, ,65 ı,96 ı,35 2,ı9 ı,87 2,37 ı987 0,55 ı,89 1,15 2,21 ı,60 2, ,44 ı,89 0,92 2,21 1,29 2,45 ı989 0,38 4,23 0,79 3,6ı ı,10 3, ,41 4,23 0,85 3,61 1,19 3, ,31 3,ll 0,80 2,70 1,16 2, ,19 3,ı ı 0,49 2,70 0,72 2, ,16 3,10 0,41 2,35 0,59 2, ,14 3,10 0,35 2,35 0,50 2, ,10 3,11 0,26 2,94 0,38 2,81 Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı ve yazıda belirtilen sendika verilerine (reel ücretler) dayanan kendi hesaplamalarım. M ilk-orta: Memurların İlkokul ile Ortaokul arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: t ilk-orta: İşçilerin İlkokul ilc Ortaokul arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı M ilk-lise: Memurların İlkokul ilc Lise arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: ı ilk-lise: İşçilerin tikokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: M ilk-üni : Memurların tıkokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: t ilk-üni: İşçilerin likokul ile Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı M orta-lise: Memurların Ortaokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: ı orta-lise:lşçilcrin Ortaokul ilc Lise arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı M orta-üni Memurların Ortaokul ile Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı: 1 orta f\üni:lşçilerin Ortaokul ilc Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı:ı: M lisc-üni: Memurların Lise ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı İ lise-üni İşçilerin Lise ilc Üniversite arasındaki Eğitim İçsel Getiri Oranı:

8 12 Erman ERKAN Şekil 1: lıkokul ile Ortaokul arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı..._., ~1}. 0~ 10,00..! }.w. w : e; - - ~i.ii k = ; ;ıa ~! ::, H ' B., t ilky orta :: : ~ (.,.,,,,,,,,,,,.-,.,,,,y.-.,, ,.,,,,...,.,; 5.00 ~ '1994 Kaynak: Tablo ı Şekil 2: lıkokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı. ı::::... l2,co! ro o.e,.~_:!'v'..i / l ; -:-:-:: ::.:;;:: r... H ~H.. ~ı- ü~~~üse ı 1 ~ _.."".:-:...,.. 1 ır k... r ıs e.. <., l.~~ -~-- -~~ _...i yıllar Kaynak: Tablo ı

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 13 Şekil 3: lıkokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı M ilk~üri ;.[ : ~ : ::- ' ~... ' ' ' '.'.,.... ~ Kaynak: Tablo 1 Şekil 4: Ortaokul ile Lise arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı. ;t ~ '.,.ı>.ı [ t.. (l} l ;: 3..~ ~ e '! C J.W 1 / o ~~{ f ~ ı 0 ~ < O) ;.,:xl 1 :---::..,.»>.: i ' "' j ı;...qı--.ş~~-<fj\ --ij. /......,..:~ :. ~.00 ~, ~ 0.~(} 1 (~,af : '- "" ~;_ :... ~... :.. r ~ t ~ ~. '""':''"'' "'''''''' : : ~ Y ' ; "''' -- ;...,..,.; ""... Kaynak: Tablo 1 yı Uar

10 14 Erman ERKAN Şekil 5: Ortaokul ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı...ij)~} : J_.~(! 1. ;.....,;-... i crta -ünı ;)J}\) ; ~~ ~... -~:~c~ -~ ~ : H ~~ :~ 2t..~1 -~ ~$> -: '; ~ -:.'1 :; ~it' ı M.i ı flw.. \::i 'h }}~ h :::;~~ w<::~:;; 1,0.'} -~ ı om.! ı i {)JX},;,,,,,,,. -; ,..w.w.w. ~,,,,-,.,,.,-,..,,.,,,., " ; o o. o ; o o,, "..w...w.w...w.w w..w.w '-" " -.v..o..w. - '-, , Kaynak: Tablo ı Şekil 6: Lise ile Üniversite arasındaki Eğitim Içsel Getiri Oranı: 3 1 so 'l ~ 3,00 ı - ~ ı 2,50... ~ ~ ı [ : : : : :: :.,~ - -:~ ' : M' =ı ı=;~-~'q~i- ı Y -~ l >: :v. ;< ~+G= = - ~ -.> i liso-üni \ ).... -~ ;:::'... ~~,_...,...,, nt:ü,~:i~::~-:-->-~::~~~»:~-~-:~~~:;:~ ;. yıllar Kaynak: Tablo ı

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 15 KAYNAKÇA BECKER, G.S., (1964), Human Capital. Columbia University Press, New York. BOWMAN, M.J., (1964), "Perspectives on Education and Development", International Development Review, C.6, s. 3-7 DENISON, E.F., (1962), Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Committee for Economic Development, NewYork. DÜNYA (1995), Dünya Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, 4. Baskı, Dünya Yayıncılık, İstanbul. ERKAN, T. E., (1996), "Investment in Human Capital: Internal Rate of Return on Education and on the Job Training in the Public Sector of Turkey, ", Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. HANOCH, G., (1967), "An Economic Analysis of Earnings and Schooling", Journal of Human Resources, C. II, s HANSEN, W.L., "Total and Private Rates of Return to Investment in Schooling", Journal of Political Economy, Vol. 71, pp HOUTHAKKER, H.S., (1959), "Education and Income", Revicw of Economics and Statistics, C. 41, s JONES, C.I., (1995), "R&D Based Models of Economic Growth", Journal of Political Economy, C. 103, No. 4, s MILLER, H.P., (1960), "Annual and Lifetime Ineome in Relation to Education: ", American Economic Review, C. 50, s MINCER, J., (1962), "On the Job Training: Costs, Returns, and Somelmplications", Journal of Political Economy, C. 70, s SCHULTZ, T.W., (1971), Investment in Human Capital, The Free Press, New York. THUROW, L.C., Investment in Human Capital, Wadsworth Publishing, California. WEISBROD, B.A., (1962), "Education and Investment in Human Capital", Journal of Political Economy, C. 70, s WELCH, F., "Education in Production", Journal of Political Economy, C.78, s

12 16 Erman ERKAN ABSTRACT INTERNAL RATE OF RETURN ON EDUCATION IN PUBLIC SECTOR IN TURKEY, This study analyzes internal rate of return on education in public scctor in Turkey between ı 980- ı 995. Internal ra te of re turn on education show s the incquality bctwecn c ivil servants and workers because of the lack of right to make collcctive agreemcnt of civil servants. Internal rate of return on education of workers decreases as education levcl increascs and it is too low in total for civil sev an ts. Internal rate of return on the job training is low in total for both workers and civil servants. These results of internal rate of return on education for civil servants and public workersshows that education and experience do not effect the wagc or salary levcls in grcat amount in public scctor.

Türkiye de eğitimin bireysel getirisi : 1988-2008

Türkiye de eğitimin bireysel getirisi : 1988-2008 No. 2012-1 Türkiye de eğitimin bireysel getirisi : 1988-2008 Ozan Bakış Özet: Bu notta Türkiye de eğitimin bireysel getirisinin zaman içindeki değişimi dünya ülkeleri ile kıyaslamalı olarak ele alınmıştır.

Detaylı

Türkiye de Yükseköğretimin Getirileri ve Fiyatı: Tıp Fakültesi Örneği

Türkiye de Yükseköğretimin Getirileri ve Fiyatı: Tıp Fakültesi Örneği DOI: 10.5961/jhes.2011.020 Türkiye de Yükseköğretimin Getirileri ve Fiyatı: Tıp Fakültesi Örneği The Returns and the Price of Higher Education in Turkey: A Case Study of Faculty of Medicine Filiz GÖLPEK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş 68 Aralık 2013 TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE HANGİ SIRADA? Dr. Ayşe Betül YAPA Giriş Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ

EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ EK 2 EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLAR İÇİN AKTÜERYA RAPORU REHBERİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehber, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Şekil 15-4: Para Arzı Artışının Faiz Oranına Etkisi

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI KONU : 4 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 PARA ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI Para-Zaman ilişkisi düşünülecek olursa Mühendislik Ekonomisinin temel bazı metotlarının

Detaylı

Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik

Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik Econometric Productivity in Turkey Coal Mining Adnan KONUK * Hüseyin ANKARA ** ÖZET Bu çalışmada, Türkiye Kömür Madenciliğinde 1968 yılından 1988'e kadar

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM "Prof. Dr. Münevver TURANLI I. GİRİŞ Eğitim "çocukların ve gençlerin toplumsal yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,

Detaylı

Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları. Bölüm 4 Zaman Paradır CHAN S.

Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları. Bölüm 4 Zaman Paradır CHAN S. Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları Bölüm 4 Zaman Paradır 1 Paranın Zaman PARK Değeri S. CHA kazançtır. Para zaman değeridir. Çünkü

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1 A. Kurumsal Performans Kriterleri Bilkent Üniversitesinin kuruluş amacından yola çıkarak Kalite Komisyonu tarafından belirlenen performans

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

İlgili Kanun: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İlgili Kanun: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 45 yaş altı tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı personelimizin (yabancı uyruklu hariç) Nisan ayı itibariyle dahil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili olarak, anlaşma yaptığımız

Detaylı

KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ KAMU/ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILIKLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN NİHAN KOÇ 07103452 DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. SEZGİN

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

BİT Büyüme Dalgasının Türkiye Ekonomisine Etkileri

BİT Büyüme Dalgasının Türkiye Ekonomisine Etkileri BİT Büyüme Dalgasının Türkiye Ekonomisine Etkileri Mehmet Yörükoğlu TCMB BİT Büyüme Dalgası Nedir? Ekonomik Kalkınmada Teknolojik Dalgalar: Genel Amaçlı Teknolojiler (GAT): 1. Buharlı Motor, (Endüstriyel

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

IS-MP-PC: Kısa Dönem Makroekonomik Model

IS-MP-PC: Kısa Dönem Makroekonomik Model 1 Toplam Talep Toplam Talebin Elde Edilmesi 2 Para Politikası AD Eğrisi 3 4 Eğrisi Toplam Talep Toplam Talebin Elde Edilmesi Keynes (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money Toplam

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Eðitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkýnma Üzerindeki Etkileri

Eðitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkýnma Üzerindeki Etkileri Eðitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkýnma Üzerindeki Etkileri Hüsamettin ÝNAÇ Yrd. Doç. Dr., Dumlupýnar Üniversitesi, ÝÝBF Kamu Yönetimi Bölümü husamettininac@yahoo.com Ümit GÜNER Dr., Dumlupýnar Üniversitesi,

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ

MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ Bu çalışmayı yapmamızın amacı; marjinal tüketim eğilimi ve milli gelir arasında bir ilişkinin olup olmadığını göstermektir. Gelişmiş olan ülkelerde kişi başına düşen

Detaylı

KALKINMADA İNSAN SERMAYESİ: İÇ GETİRİ ORANI YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE UYGULAMASI (*) Mehtap TUNÇ (**) ÖZET

KALKINMADA İNSAN SERMAYESİ: İÇ GETİRİ ORANI YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE UYGULAMASI (*) Mehtap TUNÇ (**) ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:13, Sayı:I, Yıl:1998, ss.83-16 KALKINMADA İNSAN SERMAYESİ: İÇ GETİRİ ORANI YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE UYGULAMASI (*) Mehtap TUNÇ (**) ÖZET Kalkınmada fiziki sermaye birikimindeki

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI ÖRNEK PROBLEMLER KONU-4 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 PARA ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI (Konu-4) Para-Zaman ilişkisi düşünülecek olursa Mühendislik Ekonomisinin

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ceyda Özsoy - Arş. Grv. Dr. Arda Sürmeli

Yrd. Doç. Dr. Ceyda Özsoy - Arş. Grv. Dr. Arda Sürmeli Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Eğitim Yatırımlarının Getirisi: Anadolu Üniversitesinin Sosyal Bilimler Alanında Eğitim Veren Fakülte Mezunlarına

Detaylı

Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan

Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Performansına İlişkin Bir Değerlendirme A. Cenap YOLOĞLU Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan şehir ve bölge planlama bölümlerinin performanslarını öğrenci tercihi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGİN 4/13/ Ders. Ulaştırma Ekonomisi. Maliyet kuramı. BAHAR 2017 İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ulaştırma Ekonomisi

Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGİN 4/13/ Ders. Ulaştırma Ekonomisi. Maliyet kuramı. BAHAR 2017 İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ulaştırma Ekonomisi BAHAR 2017 İnşaat Mühendisliği Bölümü Maliyet kuramı -Theory of cost- Bir yatırımın maliyetleri, kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. -Transportation Economics- Yrd. Doç. Dr. N. Özgür

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

VEFA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK YAPISI ( ) 26/11/2014

VEFA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK YAPISI ( ) 26/11/2014 ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK YAPISI (1 15) 26/11/14 Uzm. Psk. Dnş.Tarık SEKMENLİ Uzm. Psk. Dnş.Sevda SARIBEYOĞLU PEMPE Toplum bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve toplumsal açık bir sistem

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1.DERS Şubat 2013 DERS PLANI 1. hafta Ders planının gözden geçirilmesi, Türkiye nin dünyadaki yeri bazı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir)

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.1. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.2. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında mezun verdi mi? 2.Hayır (E1 e geçiniz) C.1.

Detaylı

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü YAŞAR ROTA Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü SUNUM PLANI Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Eğitim için Demiryolunu tanımak ve anlamak -Türkiye nin Demiryolu ve Lojistik Yeteneği -Tarihin akışını

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

BİLET SATIŞ ELEMANI (GİŞE/BANKO)

BİLET SATIŞ ELEMANI (GİŞE/BANKO) TANIM Sinema, tiyatro, toplu taşıma gibi hizmetler için bilet rezervasyon ve satış işlemlerini yapan kişidir. A-GÖREVLERİ - Gişeyi/bankoyu açar, - Satış ve rezervasyon listesini kontrol eder, - Biletleri

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik

Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik Erol Taymaz, ODTÜ Ebru Voyvoda, ODTÜ Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi Demokrasi, Ücretler ve Üretkenlik 1/22 Çerçeve Demokrasi, büyüme ve ücretler Rodrik (1999): Democracies

Detaylı

Tablodan bu tür transferlerin hangi boyutlara ulaştığı büyük bir açıklıkla görülüyor, Dünya piyasasındaki fiyatı 1,80 Dolar olan Belladon Total Alkoloid'in Türkiye'ye bu fiyatın % 25,400 üzerinde bir fiyatla

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI KONU-5 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bu dersin temel amacı ekonomik analiz ve farklı alternatifler arasında karşılaştırma yapılması

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

tepav Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 economic policy research foundation of turkey

tepav Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 economic policy research foundation of turkey tepav economic policy research foundation of turkey Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Slide 2 Çerçeve Lizbon stratejisi

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

İktisadi Büyüme (ECON 409) Ders Detayları

İktisadi Büyüme (ECON 409) Ders Detayları İktisadi Büyüme (ECON 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisadi Büyüme ECON 409 Her İkisi 3 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

BIST RİSK KONTROL ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI

BIST RİSK KONTROL ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI TEMEL KURALLARI 1. TANIM Risk Kontrol Endeksleri yatırımcılara, bir varlığa veya bir endekse önceden belirlenmiş sabit risk seviyesinden yatırım yapma olanağı sağlayan endekslerdir. Bu endeksler, yatırım

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler 6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014- Ankara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

2009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına

2009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına NİCELİK YA DA NİTELİK, İŞTE BÜTÜN MESELE BU 009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz sonuçları, Türkiye nin dış ticaret rakamlarını da etkilemiş; 009 yılında ihracatımız %,6;

Detaylı

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme Değerleme 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit Akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit Akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM (WACC) ve DBD (APV)

Detaylı

Okulöncesi Eğitimin Fayda- Maliyet Analizi. Mehmet Kaytaz

Okulöncesi Eğitimin Fayda- Maliyet Analizi. Mehmet Kaytaz Okulöncesi Eğitimin Fayda- Maliyet Analizi Mehmet Kaytaz Bir çocuğun ilk aylarında ve yıllarındaki deneyimi onun okula başladığında öğrenmek için istekli olup olmadığını belirler. Çocuk okula başladığında

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı