Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı"

Transkript

1 ^ Temmuz-A ğ usios 2007 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı Ö'JPYE8p^9^ i^, ^ K-Q TSE-I50-EN ;'`^ :f^ '^d^^^^' ^ ^^' ^^ Ü Y Ü K TAARUZ İ LE 8 İ R M İ LLET UYANDI U RTULUŞ SAVAŞI PANORAMAM I Z I İST İYORUZ onkarahisar'da gerçekle ştirilen ve Ege Bölgesi'ndeki I direni ş in temel ta şlar ı ndan biri olan Afyon Kongre- ^oğ uda yap ı lan kongrelerle bat ıda yap ı lan kongrelerin e ş mesini sa ğ latl ı ve 2 bölge aras ı nda ç ı kmas ı muhte- I sürtü ş meler bu toplant ıyla önlendi. Afyonkarahi- 'da yap ı lan kongreyle, bütün Müdafaa-i Hukuk, Reddıak ve Kuvay- ı Milliye harekat ı, Türkiye Büyük Millet clisi'nin (TBMM) denetimi alt ı na al ı ntl ı. Büyük Taarile tle Bat ı Cephesine Odaklanan Ortlumuz tlü şman ^line son veren Zaferlerle aziz Milletimizi taçland ı r- ;, Zafer Afyonkarahisar'dan ba şlam ışt ı r. Kurtulu ş saı n ı n dönüm noktas ı olan Büyük Taarruz ile sadece ^manlar ı m ı z ı topraklar ı m ıztlan atmatl ı k, ayn ı zaman- da, yüzy ı llard ı r toprak kaybeden ulusumuz, yeniden hücum pozisyonuna geçerek, toprak kazanmaya ba ş lad ı ; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tle temelleri at ı ld ı. Türk Milleti kavram ı yenitlen ifade edildi. Bir millet uyanarak, tlünya tarihi sayfas ı nda varl ığı n ı tam bağı ms ızl ı kla ortaya koydu ve i şgal alt ındaki uluslara örnek oldu. Tarihin yazı ltl ığı, aziz şehitlerimizin istirahatgahlar ı olan, kahraman gazilerimizin sava şt ığı bu kutsal topraklar ı m ı ztla Zafer Panoramas ı 'n ı n geç de olsa ivetlilikle yap ı lmas ı gerekmektedir. Böylece çocuklar ı m ız, gençlerimiz ve vatantla ş lar ı m ız ne zorlukla ve imkans ı zl ı klarla ülkemizin kurtar ı ld ığı n ı anlayabilirler. ^ BÛYUK ZAFERIN 85. YILDONUMÜ KUTLAND tulu ş Sava şı 'n ı n kazan ı lmas ı ntla büyük önemi bulunan Afyonkasar, her y ı l oldu ğ u gibi yine A ğ ustos tarihleri aras ı nda anan Zafer Haftas ı 'na ev sahipli ğ i yapt ı. 5 gün süren kutlamalar ^evesinde, kent genelinde birçok etkinlik düzenlendi. İ lk etkinlik ak Türk Tarih Kurumu Ba ş kan ı Say ı n Prof.Dr. Yusuf Halaço ğ lu, Ili Mücadele ve Milli Birlik" konulu Odam ız Meclis Salonunda 24 ıstos tarihinde konferans verdiler. 25 Ağ ustos gecesi Şuhut ilinde ba şlayan kutlamalar, daha sonra 26 Ağ ustos sabah ı Ata- :'ün Büyük Taarruz emrini verdi ğ i 1874 rak ı ml ı Kocatepe'de kuyla devam etti. Türkiye'nin de ğ i ş ik kentlerinden gelen kat ı l ı m- r, 25 A ğ ustos'u 26 A ğ ustos'a ba ğlayan gece 4 buçuk saat bocâ, t ı pk ı 85 y ı l önce Atatürk ve Kahraman Ortlumuzun yapt ığı gi- :ocatepe'ye yürüdü. Yürüyü ş bitimi sabah 05:00 de, Odam ı z ı n ^ponsor oldu ğ u piyano resitali ünlü sanatç ı Fahir ATAKO Ğ LU taıdan verildi.27 A ğ ustos tarihintle ise Afyonkarahisar' ı n dü ş man.linden kurtulu şu kutlan ı rken, 5 gün boyunca kent genelindeki 'tlikler ziyaret edildi Ağ ustos tarihinde ise, aralar ı nda Yurdun her taraf ından gelen üniversite ö ğ rencileri, askeri ö ğ renciler, polis okulu ö ğ rencileri, izciler ve vatanda ş lar ı n kat ı l ı m ı ile "Zafer Yürüyü şü" düzenlendi. Kat ı l ı mc ılar 2 gün boyunca 52 Km yürüdüler. Yürüyü ş grubu için belirli noktalarda su-kumanya-yemek veriltli. Gece konaklamalar ı Ak de ğ irmen de yap ı ld ı. Türk K ı z ı lay' ı özverili çal ış malar ı ile iaşe tlağıt ı m ı n ı ve gece konaklamas ın ı sağ lad ı. Yemek ve kumanyada da ğı m ı yap ı lan ia şeler ise sosyal sorumluluk ve il tan ıt ı m ı kapsam ı nda, misafirperverli ğ imiz olarak Odam ı z taraf ı ndan kar şı land ı. Yine ayr ı ca Odam ız 30 A ğ ustos Zafer Bayram ı n- da Sosyal Hizmetler K ız Yurduna ve kamu yarar ı statüsünde Yar ı m Elma derne ğ ine yiyecek ve içecek yard ı mlar ı nda bulunultlu. Kutlamalar çerçevesintle A ğ ustosta fuar alan ında "Zafer Fuar ı " tlüzenlentli. Fuar alan ı nda ayr ıca ünlü sanatç ı lar tla konser verdiler. Valimiz Say ı n Haluk İ MGA taraf ı ndan Yönetim Kurulu Ba ş kan ı m ız Say ı n M.Melih YURTER ve Meclis Ba şkan ı m ız Say ı n Celaletdin GÜ- REL'e kat ı l ı m belgesi verilmi ştir. Tüm üyelerimizin ve hem şerilerimizin Zafer Bayram ı n ı ve Ilimizin Kurtulu ş Gününü kutlar ız.

2 YAKMA S İ STEMLER İ NDE YANMANIN KONTROLÜ VE GAZLAŞTIRMA YÖNTEMLER İ Çevre Haftas ı etkinlikleri çerçevesinde Odam ı z ve II Çevre ve Orman Müdürlü ğ ü taraf ı ndan 07 Haziran 2007'de Odam ız Meclis Salonunda " Yakma Sistemlerinde Yanman ı n Kontrolü ve Gazlaş t ı rma Yöntemleri" konulu seminer verilmi ştir. Seminer de kat ı l ı m- c ı lar, Kömürden gazlaşt ı rma ile enerji ve kimyasal madde üretimi hakk ı nda bilgifer verildi. Sn. Mustafa Tolay Kömürden gazlaştı rma ile enerji ve kimyasal madde üretimi hakk ı nda bilgiler verdi. Tolay, kömür yakman ı n zararlar ı n ı n yan ı s ı ra, Türkiye'deki kömür kaynaklar ı n ı n de ğerlendirilmesi ve kömür kaynaklar ı n ı n enerji ye çevrilebilece ğ ini kat ı l ı mc ı lara anlatt ı. Yenilenemeyen enerji kaynaklar ı n ı s ı ralayan Mustafa Tolay ş u ifadelere yer verdi; Yenilenemeyen enerji kaynaklar ı kömür, do ğalgaz,petrol ve nükleer enerji kaynaklar ı d ı r. Yenilebilen enerji kaynaklar ı ise; güne ş,rüzgar, hidrolik, jeotermal ve bio kütledir. Türkiye'nin enerji kaynaklar ı ve enerji politikalar ı.. DOGALTA Ş ÜRÜNLER İ NDE CE İŞARETLEMES İ Avrupa Birli ği Komisyonu (L 331/18) nolu Avrupa Topluluklar ı Resmi Gazetesi gazetesinde yay ı nlanan bir kararla topluluk ülkelere yap ı lacak do ğal ta ş ürünlerine CE I şareti zorunluluğ u getirmi ştir. Bu karar Bay ı nd ı rl ı k Iskan Bakanl ığı taraf ı ndan yay ı nlanan Yap ı Malzemeleri Yönetmeliğ inde (89/106/EEC) ve TAU/ numaral ı tebli ğde belirtilmi ş ; /26117 numaral ı Resmi Gazetede yay ı nlanm ışt ı r. CE i şareti yurt içinde üretim yapan üreticiler için bir zorunluluktur. Özellikle Avrupa Birli ğ i ülkelerine ihracat yapan Do ğal taş üreticilerinin ihracatlar ı nda sorun ya şamamalar ı için bu konuya gereken önemi vermelidirler. CE I ş aretinin vurulabilmesi için gerekli şartlar Avrupa Birli ğ i ve Bay ınd ı rl ı k Iskan Bakanl ığı n ı n yay ı nlam ış oldu ğ u mevzuatlarda belirtilmi ştir. Ilgili standartlardan baz ı lar ı ş unlard ı r : EN 12057:2004 Doğal Taş Ürünleri-Modüler Karolar-Özellikler hakk ı nda kat ı l ı mc ı lara bilgi veren Tolay; Türkiye mevcut kömür ile linyit kaynaklar ı d ışı nda petrol ve doğalgaz kaynaklar ı na sahip de ğildir. Bu nedenle elektrik enerjisi üretimi konusunda hidrolik ve linyit kömürü kaynaklar ı na ba ğı ml ı d ı r. Türkiye 2010 y ı - l ı nda toplam enerji ihtiyac ı n ı n sadece %30 luk k ı s- m ı n ı karşı layabilecek kalan ı n ı ise ithal etmek zorunda kalacakt ı r. EN 12058:2004 Do ğ al Ta ş Ürünleri-Yer ve Merdivenler Için Kaplama Taş ları EN 1469:2004 Do ğal taş mamulleri - Kaplamada kullan ı lan plâkalar - Özellikler CE i şareti için üreticinin yapmas ı gerekenleri ikiye ayı rabiliriz : 1- Yetkin Bir Laboratuara Tip Deneylerinin Yapt ı r ı l- mas ı 2- Fabrika Imalat Kontrol Sisteminin Kurulmas ı Bu yönetmelikle ilgili; Odam ı z, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ve Özgün Dan ış manlı k Değerli Madenler San. Tic. Ltd. Ş ti. i ş birli ğ i ile 14 Haziran 2007 Odam ı z Toplant ı salonunda bilgilendirme toplant ı s ı yap ı lm ıştı r. İ NSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNET İ M İ VE CRM UYGULAMALARINDA BA ŞARI İ Ç İ N B İ L İ NMES İ GEREKENLER 15 Haziran 2007 tarihinde Odam ız toplant ı salonunda "Insan Kaynakları Pertormans Yönetimi " ve CRM Uygulamaları nda Başarı için Bilinmesi Gerekenler" semineri EBSO ( Ege Bölgesi Sanayi Odas ı ) Bili ş im Dan ış man ı Sn. Mehmet ÖZKAN taraf ı ndan e ğ itim semineri verildi. İ nsan kaynaklar ı n ı n i ş dünyası ndaki önemine değ inen Özkan; herhangi bir kurulu ş un sektörün geli şebilmesi için Insan kaynakları o sektörün en önemli aya ğı d ı r. Insan kaynaklar ı ne kadar iyi kullan ı l ı p iyi de ğ erlendirilirse o derece verim artar. Insan Kaynaklar ı Bölümünün misyonu organizasyonlar ı n etkinli ğ ini artt ı rmak için tasarlanan programlar ı (i şe yerle ştirme yöntemleri, maaşlar,ek kazançlar kazançlar insan kaynaklar ı politikalar ı v.b.) geli ştirmek ve yönetmektir. İ nsan kaynaklar ı etiketi art ı k i şyerlerinde bir norm halini ald ı. Organizasyonlarda insanlar ı n yaln ızca i ş e alma ile özde ş le ştirdikleri "personelden"daha geni ş bir kapsam ve stratejik rol ifade ediyor. dedi ATSO S İ C İ L MEMURLU Ğ U MERKEZDE ONB İ N İ NC İ S İ C İ L KAYDINI YAPTI. Üyelerine hizmet vermek amac ıyla kurulan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı 10 Ağ ustos 2007 tarihinde yap ı lan Kerim Erkmen ve Necla Kayaba şı ortakl ığı ndaki Ba-Ha Hayvanc ı l ı k G ıda In ş aat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Ş irketi tescil ile merkezde (Onbin) üyeye ulaşm ıştı r. Afyonkarahisar Merkez ile beraber Şuhut, Ihsaniye, Sinanpa şa, fscehisar ve Çobanlar ilçelerinin kay ıt i şlemleri ile de ilgilenen Odam ız, merkezde sicil kayd ı na ula ş m ış olup, Şuhut 417, Ihsaniye 152, Sinanpaşa 394, Iscehisar 317, Çobanlar 34 olmak üzere tacir, kooperatif ve ş irket i şletmesi kayd ı bulunmaktad ı r. Ticaret Sicil Memuru Murat H. Çetin ve Ticaret Sicil Memurlu ğ u Memuru Ferit Ay'la çal ış malara devam etmektedir y ı l ı nda ISO Kalite Yönetim Belgesi ve Akredite oda belgelerini alan ATSO ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan görev ve sorumluluklar ı n ı yerine getirerek, üyelerimizin mü şterek ihtiyaçlar ı n ı, mesleki disiplin ve ahlak kurallar ı çerçevesinde kar şı lamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştı rmak ve geli ştirmesine yard ı mc ı olmak maksad ı yla, üyelerimizin odam ı ztlan talep etti ği hizmetleri zaman ında sunarak, Odam ı z ı n hizmet kalitesini daha da iyile ştirerek, yurt içi ve yurt d ışı ndaki di ğer odalarla da yak ı nla şma sa ğ lanmas ı amac ı yla da Avrupa Oda Sistemi ile bütünle şmeyi sağ lamak yolunda daha da iyi hizmetlere vermeye devam edecektir.

3 ^^i~^_..:,rı's^`:3 ;"r,:,.^, --:_:.,^^.^^ Ba^kan'dan... 5.DÜNYA ODALAR KONGRES İ YAPILDI M. Melih YURTER Yönetim I(urulu Bsk. Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) iki y ı lda bir tlüzenledi ğ i Dünya Odalar Kongresi'nin be ş incisi 4-6 Temmuz tarihleri aras ında TOBB ev sahipli ğ inde Lütfi K ı rdar Kongre ve Sergi Saray ı 'nda yap ı ld ı. Prens Wifı so Zulu'dan Isveçli ünlü Wallenberg aile üyesi Marcus Wallenberg'e kadar dünyan ı n dört bir yan ı ndan i ş adamlar ı kongre için İ stanbul'da bulundular. Ba ş bakan Recep Tayip Ertlo ğ an' ı n aç ı l ışa kat ı ld ığı kongeye Clinton dönemi ABD D ış i şleri Bakan ı Madeleine Albright, ICC Ba ş kan ı Marcus Wallenberg, 2006 Nobel Bar ış Ödülü sahibi Muhammed Yunus gibi yurt d ışı ndan 112 ülkeden i şadam ı kat ı ld ı. Be ş inci Dünya Odalar Kongresi'nde, i şadamlar ı n ı n yönetim konusunda kar şı la şt ığı sorunların de ğ erlendirilmesinin yan ı s ı ra, küreselleş me, sürecinde karşı la şı lan zorluklar, ekonomilerin yeniden yap ı - lanmas ı ve iyi yöneti ş imin önemi gibi i ş hayat ı na yönelik daha geni ş konular da ele al ı nd ı. "Küresel Risk Yönetimi/Hükümet ve İş Dünyas ına Çağ rı ", "Enerji Gelece ğ inin Güvenceye Al ı nmas ı ", "S ı n ı rlar Ötesi, Odalar ve Göç", "Küresel Ekonomilerin Yöneti ş im", "Çok Tarafl ı Ticarete Yönelik Tehtlitler" gibi konular kongre program ı içerisinde yer ald ı. "Geli ş me için I şbirli ğ i" ana temas ı yla tlüzenlenen kongrede, i ş dünyas ı n ı n liderleri kendi aralar ı na tecrübelerini ve beklentilerini payla şarak, karşı la ş- t ı klar ı sorunlar ın çözümünde kendi meslektaş lar ı n- dan yenilikler ve de ğ i ş ik uygulamalar hakk ı nda bilgiler alarak, ikili ili ş kiler kurdular. Dolay ı s ı yla, kongre Türk I şadamlar ı n ı n dünya çevreleriyle temas kurmalar ı yönünde önemli bir f ı rsat oldu. Her 2 y ı ltla bir yap ı lan Dünya Odalar Kongresi bu y ı l Istanbul'tla TOBB ev sahipli ğ inde gerçekleş miştir. Kongreye 133 Ülkeden 1600 delege kat ı lm ış t ı r. 4 Temmuz da ba ş layan kongre 05 Temmuz 2007 Cuma günü sona ermi ştir. Kongrede, Dünya ticareti basta olmak üzere, i ş dünyam ı zdaki son geli ş meler ele al ı nm ışt ı r. Kongreye birçok ülkeden önemli ve etkin isimler kat ı lm ıştı r; bunlar aras ı nda ABD D ış i ş leri Eski Bakan ı Matleleine Albright ve 2006 y ı l ı Nobel Bar ış ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus da bulunmaktad ı r. Odam ı z Yönetim Kurulu Ba şkan ı M. Melih Yurter TOBB D ış İ li ş kiler Komisyonu Ba şkan ı olarak kongreye kat ılan Romanya, Yunanistan, Hindistan, H ı rvatistan, Brezilya heyetleri ile görü ş melere; TOBB Ba ş kan ı Say ı n Rifat Hisarc ı kl ıoglu ile birlikte kat ı lm ışt ı r. Ayr ı ca 2006 y ı l ı Nobel Bar ış Ödülü sahibi Prof.Dr. Muhammed Yunus ile de Türkiye' ye geldiğ i antlan itibaren kendisine eslik eden Odam ız Yönetim Kurulu Ba ş kan ı, Prof Muhammed Yunus'un TOBB Üniversitesinde ders vermesi ve ad ı n ı ta şıyan bir merkezin aç ı lmas ı n ı teklif etmi ş ve Prof Yunus bu teklifi kabul etmi ştir. Konuyla ilgili aç ıklama, Say ı n Hisarc ı kl ı oglu taraf ı nca, 5 Temmuz da düzenlenen bas ı n aç ı klamas ı ile duyurulmu ştur.ayr ıca Yönetim Kurulu Ba ş kan ı m ız ı n giri şimleri ile Prof Yunus'un Nobel Ödülü almas ı na vesile olan Mikro Kredi projesini de Afyonkarahisar da uygulanmas ı için Prof Yunus'la prensip de anla ş maya var ı lm ıştı r. Önümüzdeki günlerde Prof Yunus'un 1 eleman ı n ın Afyonkarahisar' ı ziyaret edip, Mikrokredi çal ış malar ı hakk ı nda çal ış malara baş lamas ı karar ı al ı nm ışt ı r.bu uygulama halen Diyarbak ı r da uygulanmakta olup bir örne ğ inin de Ilimiztle bulunan Yar ı m Elma Yard ı mlaş ma Derne ğ i çat ı - s ı alt ı ndaki çal ışmalara dahil edilmesi öngörülmektedir. TOBB - ETÜ İ LE PROTOKDL İ MZALANDI. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i Teknoloji Üniversitesi, (TOBB ETÜ) ile Üniversite ö ğ rencilerinin staj yapmas ı konusunda Otlam ız (ATSO) protokol imzaland ı. Prof. Dr. Rasih Demirci TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yrd. Vermi ş oldu ğ u bilgiler do ğ r ılltusunda: TOBB - ETÜ'nün Devlet Üniversitesi de ğ il, i ş adamlar ı n ı n kurmu ş oldu ğ u bir üniversite olduğ unu, Türkiye'nin istediğ i ve ve i ş adamlar ı n ı n istedi ğ i nitelikte insan yeti ştirmeyi hedeflediklerini, Türkiye'nin içerisintlen yeti şmi ş bir nesil ortaya ç ıks ı n diye tlü ş ündüklerini ifade etti. TOBB ETÜ ö ğ rencilerine Ortak E ğ itim için Üyelerimiz Odam ıza başvurabilirler. Ülkemizin küresel dünya ile entegrasyonunda tla önemli katk ı sağ layacak olan bu muhte şem kongre, Türkiye'nin genel tan ıt ı m ı d ışı nda, ekonomik performans ı ve f ı rsatlar ı anlat ılarak, uluslar aras ı platformdaki etkili ve e şsiz rolünü kan ı tlay ı c ı niteliktedir.

4 PROF. DR. YUSUF HALAÇOGLU (TÜRK TAR İ H KURUMU BA Ş KANI) Türk Tarih Kurumu Ba ş kan ı Prof. Dr. Yusuf Halaço ğ lu, milli mücadele ile milli iradenin her ikisinin tle tleğerli oldu ğ unu belirterek "Milli iratle olmadan milli mücadeleyi veremezsiniz" dedi. Konferans vermek için Afyonkarahisar'a gelen Halaço ğ lu, ATSO VIZ- YON'un sorular ı n ı yan ı tlad ı. As ı l olan ı n, milli mücadelenin değ erlendirmesi oldu ğ unu ifade eden Halaço ğ - lu, "Milli mücatleleyi sadece sava ş ve ruh olarak ele almak gerekir. Ruhu ele alacak olursak, o ruh Afyonkarahisar'da şekillentli ve vücut buldu. Dü ş man ın çözülmesi, ülkenin dü ş mandan kurtulmas ı n ı n ilk ad ı m- lar ı Afyonkarahisar da at ı ltl ı. Tarihe de bakt ığı m ızda Afyonkarahisar' ı n Osmanl ı Devleti'nde Karahisar- ı Sahip olarak geçtiğ ini görüyoruz. Afyonkarahisar ve milli mücadelede bu ruhla hareket etlildi. Ve bunun önemi oldukça büyüktür. Günümüzde Afyonkarahisar bu ruhu halen muhafaza eden illerimizden biridir" diye konu ştu. "Milli mücadele nedir?" sorusuna tla yan ıt veren Halaço ğ lu, "0 zamanda yaşayan insanlar ı n yokluk içindeyken dü ş man ı ülkelerinden sürüp atmaları kolay olmam ıştı r. Insan ın en büyük fedakârl ığı can ı n ı verebilmesidir. Ve bir yerde insan ba ğı ms ı zl ığı n veya ba ş ka milli devletin hâkimiyet alt ında yaşaman ı n zorunlu olarak hissetmiyorsa, ya ş a- d ığı topraklar ı da vatan olarak görmesi mümkün de ğ il. Vatan olarak görmeksizin ortak paydam ız ne olacak niçin mücadele vereceksiniz? Milli mücatlelede insanlar açken mağ duriyet altındayken hiçbir şey dü ş ünmediler. Vatan ı m ı z ve topraklar ı m ız için şehit oldular. Maalesef gençlerimiz bunu ya ş am ı yorlar. Aynı vatandan dediğ imiz merfumu anlay ış nas ıl hissetleceğ imiz ve bu ülkeyi nas ı l koruyaca ğı z. Pek çok ilde kahraman ve şeref gibi ekler ve isimler bulunmaktatl ı r. Fakat Afyonkarahisar' ı n kendisi kahraman ve şereflidir. Büyük taarruzla birlikte Türkiye Cumhuriyeti oldu. Çanakkale'den baş layan ülkenin i şgali dört yandan gelen ve tamamen ber taraf etlerek hücumun ba şlad ığı an ıi ı r. 30 Ağ ustos sürecini ba şlatan ruhtu o mücadeleye kat ı lan insanlar ı n ruhu önemli bütün ma ğ duriyetlerimize rağ men bütün varl ı klar ı n ı verdiler. Canlar ı n ı hiçe say ı p mücadele ettiler. Fakat bizler bunu anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi. Röportaj: Ferah BEKTE Ş AYIN F İ RMASI : SAVRUKO Ğ LU MAK İ NALARI SANAY İ T İ C. LTD. ŞTİ. Savruko ğ lu Ziraat Makineleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., 1977 y ı l ı nda Bahattin Savruko ğ lu ile İ brahim Ethem Şengül taraf ı ndan kurulmu ş. Çocukluk y ı llar ı ndan bu yana tam 48 y ı ld ı r birbiriyle tan ışı k olan Bahattin ve İ b- rahim bey, 30 y ı ld ı r ortak olarak çal ışıyor. İşe torna ve kaynak i şleriyle baş layan ortaklar, daha sonra tar ı m aletlerine yönelerek, ziraat makinalar ı imalat ı i ş iyle devam etmi ş. Celal Kadri Ilarslan' ı da ortakl ı klara katan Savrukoğ lu Ziraat Makineleri San. Tic. Ltd. şti, bir zamanlar 80 metrekarelik olan i şyerini bin 200 metrekarelik bir alana ç ı kararak faaliyetlerine devam ediyor. Ortakl ığı n her zaman için iyi oldu ğ unu dü şünen Sav- ^uko ğ lu yetkilileri, "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözünde oldu ğ u gibi, üretilen fikirlere sayg ı gösterildi ğ i sürece, öztle iyi niyet, ho şgörü ve kar şı l ı kl ı sayg ı olduktan sonra ortakl ığı n devaml ı l ığı n ı n olaca ğı na ve ortaklar ı n getirdi ğ i ba ş ar ı n ı n her zaman için üst seviyeye ç ı kaca ğı na inan ı yor. Yeni ortaklar için tavsiyelerde bulunan yetkililer, ortakl ığ a sevgi ve sayg ı ile baş lanması gerektiğ ini, karşı l ıkl ı iyi niyet olduktan sonra her şeyin kendili ğ inden gelişece ğ ini, her ortakl ı kta oldu ğ u gibi ortaklar arası nda iyi ve kötü günler olabileceğ ini, fakat ho şgörü olduktan sonra her sorunun üstesinden gelinebilece ğ ini vurguluyor. Kendi aralar ı nda iş bölümü yapan Savruko ğ lu Ziraat Makinalar ı Ltd. Şti.'nde, Bahattin Savruko ğ lu genel kordinatör, Ibrahim Ethem Şengül imalat ı n al ı m ı, sat ı m ı ve yap ı m ı i ş leri, Celal Kadri İ larslan ise s ıcak i ş lere dövme i şiyle ilgileniyor. Ihracat için gerekli evraklar ı tamamlayan ş irketin hedefi ise en k ı sa sürede ihracata baş lamak. Toplam 35 ki ş iye istihdam sa ğ layan ş irket, bayiliklerle özellikle Iç Anadolu, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle çal ışıyor. Marka tlenilince akla kalitenin geldi ğ ini ve 6u nedenle markay ı ön planda tutmaya çal ışt ı klar ı n ı belirten yetkililer, sektördeki sorunlarla ilgili de ş unlar ı söylüyor; "Bu sene kurakl ı k bizim de i ş lerimizi etkiledi. Çiftçinin kazanamamas ı bizim de sat ışlar ı m ız ı etkiledi. Tar ı m ülkesi oldu ğ umuz için bu y ı l ithalat olacak. Temel g ı da maddeleri ithal ürünlerle karşı lanacak. Bu da ülkemizi d ışarı - ya ba ğı ml ı hale getirecek. Baz ı firmalar h ı zl ı büyüyelim tliyerek baz ı giri ş imlerde bulunam ıyor. Firma olarak kendimiz ş imdiye kadar kredi kullanmatl ı k. Ilimiztle ziraat makinesi konusunda bizden ba şka firma olmad ığı için bazen s ı k ı nt ı oluyor. Mü şteri ihtiyaçlar ı na cevap verebilmek için zaman zaman s ı k ı nt ı lar yaşı yoruz" Söyle Ş i: Ferah BEKTE Ş

5 2. MESLEK KOM İTES İ UN VE UNLU MAMÜLLER İ MALATÇILARI VE SATICILARI GRUBU Türkiye'de say ı lar ı 1091'e ulaşan un fabrikalar ı kapasitelerinin yar ısıyla çal ış maktad ı r. Sektörde yeni tesislerin kurulmas ı n ı n önüne geçilmelidir. Türkiye, dünya un ticaretinin önde gelen ülkeleri aras ı nda yer almaktad ı r; Ihracat ı m ı z 2 milyon 800 bin ton ile dünya da ilk s ı radad ı r. flimiz de de 2006 y ı l ı nda Amerikan Dolar ı un ihracat ı yap ı lm ışt ı r. Türkiye'de 1091 un fabrikas ı ndan 400 fabrika yı l boyunca faal durumda, geriye kalan fabrikalar ise sezonluk çal ış maktad ır. Toplam un üretim kapasitesi 60 milyon ton civar ı nda, tüketim ise 12 milyon ton civar ı ndad ı r. Dünyada bu kadar at ı l kapasitede tesisi olan ba ş ka bir ülke yoktur. Türkiye, un fabrikas ı zengini ülke konumuna gelmi ştir. Sektör citltli bir at ı l kapasite sorunu ya şamas ı na karşı n, yeni un üretim tesislerinin yap ılmas ı rasyonel de ğ ildir. Yeni tesislerin kurulmas ı n ı n önüne geçilmesi gerekir. Bir çok fabrikan ı n at ı l kalmas ı nedeniyle milli servet 2. MESLEK KOM İTE ÜYELER İ M İ Z heba ediliyor. Yaş anan at ıl kapasite sorununa ili şkin radikal önlemler al ı nmal ı d ı r. Ayr ı ca bu ğdayda ba ş - lat ı lan prim uygulamas ı ile kay ıt tl ışı l ığı n önüne geçilmi ş, böylece sektördeki haks ı z rekabet de önlenmi ştir. Müstahsiller art ı k primden yararlanmak için sat ış larda mutlaka belge istemekte olup, uygulama sayesinde sektörde faturas ız ürün sat ışı n ı n büyük ölçüde azalmas ı sağ lanm ış bu da un sanayicilerimizi sevindirmiştir. Ba şkan İhsan BEŞ ER Sahri YAKAN İ hrahim BA ŞAR İ lhan Biçici Şahin AKYEL Odam ız 2. Meslek Grubu Un ve Unlu Mamuller Imalatç ılar ı ve Sat ıc ı lar ı Grubumuz 92 üyeden olu şmaktad ı r. Meslek komitesi 5 üyeden olu şmakta ve 2 üye ile Odam ız Meclisinde temsil edilmektedir. Meslek Komitesi'nin sorunlar ı aras ı nda; Kay ıt d ışı olan üretimin önemli oldu ğ u, İ limizde sat ı lan köy ekmeklerinin merdiven alt ı dediğ imiz üreticiler taraf ı ndan üretilmekte oldu ğ u, bu konu da Meslek Komitemiz somut ad ı mlar at ı lmas ı ad ı na Odam ız kanal ıyla ilgili mercilere müracaatlar ı n yap ı lmas ı n ı n uygun olaca ğı kanaatindedir. Bu sene kurakl ı k nedeniyle ülkemizde bu ğday kalitesindeki s ı k ı nt ı lar henüz harman sezonundan yeni ç ıkmam ıza rağ men kendini iyiden iyiye hissettirmeye baş lam ıştı r. Un fabrikalar ı, kaliteli bu ğ day temininde büyük s ı- k ı nt ı lar yaşamaya ba şlam ıştı r. Dü ş ük kaliteli bu ğ- daylar ı n fiyatlar ı durgunluk nedeniyle bir miktar gerilerken, yüksek kaliteli bu ğday fiyatlar ı tam tersi olarak yukar ı t ı rmand ı ve 0,525-0,550 YTL ye ula ş - t ı. Bu ğday piyasalar ı nda ya şanan bu mevcut durumda kaliteli bu ğ day miktar ı ndaki daralmay ı izah eden bir göstergedir. Elinde kaliteli bu ğ day stoku bulunduranlarda daha yüksek fiyat beklentisiyle stoklar ı n ı satmay ı p bekletmektedirler. Kaliteli bu ğ day temin edemeyen un fabrikalar ı, undaki kaliteyi bir miktar aşağıya çekmek zorunda kalm ış lard ı r.piyasaya sürülen bu dü şük kaliteli unlar;f ı r ı nlardaki ekmek kalitesini dü ş ürmü ştür.dolayis ı yla zaten çok israf olunan ekmek,kal ite dü şüklüğ ü nedeniyle iki kat ına ç ıkm ışt ı r.bütün bunlar göz önüne al ı nca T.M.O. çok k ı sa bir sürede ithal bu ğ - day getirmez ise önümüzdeki günlerde dü ş ük kali- teli ekme ğ i tlaha yüksek fiyatlara yemeye ba ş layaca ğ ız. En temci g ı da maddesi olan un ve ekme ğ in önümüzdeki günlerde a şı r ı yükselece ğ i varsay ı l ırsa,ülkemizdeki enflasyon hdeflerinde bile sapmaya yol açacakt ı r. Dünya piyasalar ı nda da bu ğ day ve un fiyatlar ı geçti ğ imiz aylara göre %20 civar ı nda yükselmi ştir. Dünyada ki bu ğ day üretimi 'küresel ı s ı nma'danda büyük ölçüde olumsuz bir şekilde etkilenmi ştir. Dünya piyasalar ında her geçen gün bu ğdaya talep artmaktad ı r. Yukar ıda s ı ralad ığı m ız olumsuzluklar gözönüne al ı nd ığı nda T.M.O nun kaliteli bu ğ day bağ lant ı s ı n ı yap ı p biran önce ülkemize getirmesini uygun olacağı görü şündeyiz. ' ' ^! 1 1 ^ 1 ^ SEKTÖR YER f YERI SAYISI İ CI SAYISI ÜRÜN TÜRÜ ÜRETfM MIKTARI AfYONKARAHISAR ^ BOLVADIN ğ ÇAY Un ,485 Tön } Y DINAR Kepek ,446 Ton z w ÇOBANLAR İ rmik --- ^ w HOCALAR Bulgur 712 Ton ö_ Y IHSANIYE " ^ SANDIKLI ^ SINANPA ŞA? c ıı u ıı T ^

6 f B İ LG İ ÜN İ VERS İTES İ 'NDEN E-MBA FIRSATI 1996 y ı l ında "okul için de ğ il, ya şam için öğ renmeliyiz" ilkesiyle yola ç ı kan Istanbul Bil- s ı nda protokol imzaland ı. Protokol çerçevesinde ilimizde ikamet eden ve Istanbul gi Üniversitesi, kurum çat ıs ı alt ı ndaki ö ğ renci ve akademisyenlerin " Birlikte Ö ğ renme gi Üniversitesi'nin sundu ğ u uzaktan e ğitim kapsam ı ndaki i şletme yüksek lisans pr^ ve Üretme" sürecinin uluslararas ı kalite ve standartlarda en üst noktaya ula ş mas ı n ı ve ram ı nda ( e-mba) okumaya hak kazanan öğ rencilere, Otlam ız vas ıtas ı yla başvurduk bu de ğ eri Anadolu ile payla ş may ı hedefleyen Istanbul Bilgi Üniversitesi ile Odam ız ara- taktlirde, ö ğ renimleri boyunca üniversite harc ı nda %20'lik bir avantaj sa ğ lam ış olac TOBB'N İ N AÇILAN KAPANAN Şİ RKET İ STAT İ STİ KLER İ NE GÖRE; HAZIRAN 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği'nin Ticaret Sicili verilerine göre, 2007 y ı l ı n ı n ilk 6 ay ı nda aç ı lan ş irket say ıs ı nda, geçen y ı l ın ayn ı dönemine göre yüzde 3,: kapanan ş irket say ıs ı nda da yüzde 3,35 azalma oldu. Ayn ı verilerden, 2007 y ı l ı Haziran ay ı nda, 2006 y ı l ı Haziran ay ı na göre aç ılan ş irket say ıs ında yüzde 10,60 kapanan ş irketler de yüzde 26, 65'lik bir azalma oldu ğ u görülüyor. 2006(6Ay) 2007(6Ay) De ğ iş im 2006 ( Haziran) 2007 ( Haziran) Değ işim Aç ı lan Ş irket Say ı s ı % -3, % -10,60 Kapanan Say ı s ı % -3, % -26,65 Aç ı lan Kapanan Periyodda Periyodda Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Ş irket Ş irket Açı lan Ş irket Kapanan Ş irket Açı lan Şirket Kapanan Ş irket Periyodda Periyodda Aç ı lan Şirket Kapanan Ş irket (O6) (O6) ( 01-06) ( 01-06) ( 06) (06) ( 01-06) (01-06) (2007) ( 2007) ( 2007) (2007) ( 2006) (2006) (2006) {2006) AFYONKARAHISAR TEMMUZ 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i'nin Ticaret Sicili verilerine göre, 2007 y ı l ı n ı n ilk 7 ay ı nda aç ı lan şirket say ıs ı nda, geçen y ı l ı n ayn ı dönemine göre yüzde 3,0 kapanan şirket say ı s ı nda da yüzde 4,47 azalma oldu. Ayn ı verilerden, 2007 y ı l ı Temmuz ay ı ntla, 2006 y ı l ı Temmuz ay ı na göre aç ı lan şirket say ı s ı ntla yüzde 1,14'lük art ış olurke ı kapanan ş irketlerde yüzde 10,82'lik bir azalma oldu ğ u görülüyor. 2006(7Ay) 2007(7Ay) De ğ işim 2006 (Temmuz) 2007 (Temmuz) De ğ işim Aç ı lan Ş irket Say ıs ı % -3, % 1,14 Kapanan Sayısı % -3, % -26,65 Aç ılan Kapanan Periyodda Periyodda Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Ş irket Ş irket Aç ı lan Ş irket Kapanan Ş irket Aç ı lan Ş irket Kapanan Ş irket Periyadda Periyodda Aç ı lan Şirket Kapanan Şirket (07) (07) (01-07) (01-07) (07) (O7) (01-07) (01-07) (2007) (2007) (2007) (2007) (2006) (2006) (2006) (2006) AFYONKARAHISAR YEN İ ÜYELER İ M İZ Yazman Ş ekerleme G ıda Hayvanc ı l ı k Tanm Urünleri Nakliyecilik S.S. Yenice Güzelevler Konul Yap ı Koop. Ct Stone Inc Ithalat Ihracat Sanayi Ticaret LTd. Şti. Sana i Ticaret Ltd. ti. BayRam Petrol Ürünleri Nakliyat In şaat Turizm Mermer Otomotiv Gürkan Arpaslan 0mer Ilarslan Sana i Ticaret Ltd. ti. Sinan a a b. Çelik Birlik In şaat -Otomotiv Tar ı m Ürünleri Hayvanc ı l ık-g ıda- Mehmet Sat ı lm ış Amine In şaat Temizlik Nakliyat Kaloriterlik Do ğ al Gaz Tesisat ı Veterinerlik-Nakli at 5ana i Ve Ticaret Ltd. ti. Sana i Ve Ticaret Ltd. ti. Mahmutlar In aat Tiraret Ltd. ti. Necati Varlı Halise Sa ı Arrf Sava Hasan Elhir S.S. Manol a Vilları Konut Ya ı Koa. S.S. Değ irmendere Köyü Tar ımsal Kalk ı nma Koop. Ahmet Kurt Eyüp Al ışveri ş Merkezleri Mobilya Manifatura Dayan ı kl ı Tüketim Mall. G ı da Motor. Ara. Teks. İ n. Tur. Akar Da-. Paz. Ith. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. ti. t. b. Hasan Arif Demirer Bekir Duyur Eyüp Al ışveriş Merkezleri Mobilya Manifatura Dayan ıkl ı Tüketim Mall. G ı da Motor. Araç. Teks. Inş. Tur. Akar. Da ğ. Paz. Ith. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. ti. 2. b. OruFoğ lu Sa ğ l ık Hizmetieri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Çetin Dumlup ınar Eyüp Al ışveriş Merkezleri Mobilya Manrfatura Dayan ıkl ı Tüketim Mall G ıda Motor. Ara. Teks. In. Tur. Akar. Da-. Paz. Ith. Ihr, San. Ve Tic. Ltd. ti. 3. b. Yaş am Yapı Mimarlık inş aat G ıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Subitay Tekstil Imalat In şaat Deri Ve Saracrye Malaklar In ş. Taah. G ıda. Mad. 5an Ve Tic Ltd. Şti. Mignanide Natural G ıda Sana i Ticaret Ltd. ti. G ı da Imalat Ve at ı b. Ayhan Küse Çağ n Mahrukat Is ı Sistlemleri Do ğal Gaz In şaat Naklrye Ve Tuncay Yah ş i Tic.ltd. ti.a onkarahisar ubesi ı Kocagbz Hal ı Dayan klı Tüketim G ıda Teksti ı Ürünleri Mermer Oynağanlı Petrol Ürünleri Turizm In ş aat Hafriyat Nakliyat Taahhüt Fazi^l Lokantac ı l ık Ve G ıda Sanayi Ve Tı caret Ltd. Şti. Çarşı Ş b. Ve Madencilk San. Ve Pazar. Lrd. ti. A onkarahisar b. G ı da Sana i Ve Tic.Lttl. ti.karaadilli uhes ı ı Impak Tütün G ıda Tanm 4e Petrol Ürünleri Pazarlama Tele Dijital hetişim Bilgisayar I şlem Merkezi Ses Ue Gbrüntü Sistemleri Ahmet Tikit Nakliyat Tunzm In şaat Taahhüt Sanayi Ue Ticaret Ltd. Şti. Elektrikli Ue Elektronik Cihazlar Ofis Ürünleri Ve Dayan kl ı Tüketim Ürünleri Pazarlama Sana i Ve Ticaret Limited irkoti Piri Reis In aat Emlak Harita Mühendislik Ve Telefon Ticaret L ıd. ti. Veli 0zkan Utku T ı bbi Malzeme Medikal Sa l ı k Hizmetleri Turizm In aat San. Ve Tic. Ltd. ti. 0zhatih Mermer Madencilik Nakli at Ithalat Ihracat Sana i Ve Ticaret Ltd. ti. Necati Varl ı - Akcin Süt Ka ma ı ubesi Ilsu Cam Nakli at Ve in t Sana i ve Ticaret Ltd. ti. Hüseyin Erten Do ğ umlu E.F.C. 0zel E ğitim Kurumlan Doğal Gaz In şaat Elektrik Alpatalar Sigorta Arac ılık Hizmetleri Ticarel Ltd. Şti. Taahhüt Ticaret Ve Sana i Ltd. ti. Yı lmaz Ekmek i Mahmut Tan Pars Mermer Sanayü In^aai ve Ticaret Anonim Ş irketi Balmahmut Ş ubesi

7 CARRARA - ATSO MERMER FIRMALARI ARASI EŞTİ RME PROGRAMI YAPILDI ^^,^^ Produzlone e commercio mondiale della pküa. Worldwı de Prodyctioıı andtrade or Slone. ATSO Meclis Ba ş kan ı Sn. Celaletdin Gürel, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ural Tiryakio ğlu, Meclis Üyesi Sn. Hüseyin Karaca ve Ilimiz i şadamlar ı ndan olu şan heyet, 29 May ı s-2 Haziran 2007 tarihleri aras ı nda Italya'n ı n Carrara kentine ikinci bir ziyarette bulunmu ş - lar, ziyaret süresince, bu y ı l yirmisekizincisi düzenlenen Marmotec mermer fuar ı kapsam ı nda bir dizi toplant ı, görü ş me ve ziyaret gerçekle ştirmi ş lerdir. rette, geçti ğ imiz y ı l Afyonkarahisar'da düzenlenen MERSEM sempozyumu esnas ı nda temeli at ı lm ış olan ve geçen sürede artarak devam eden iki oda aras ı ntlaki iş birli ğ inin tlaimi hale getirilmesi için, ATSO heyeti taraf ından, kar şı l ı kl ı niyet mektuplar ı n ın imzalanmas ı teklifinde bulunulmu ş, bu teklif olumlu karşı lanm ış, böylece iki otla aras ı ndaki i ş birli ğ inin restermal serac ı l ık, mandac ı l ık gihi iki bölge için de mileş mesi süreci başlat ı lm ışt ı r. Iki oda temsilcileri, ayrıca, mermer sektörünün yan ı nda, termal turizm, önemli olan di ğer baz ı alanlarda da ortak projeler olu şturulup yürütülmesi yönünde görü ş birli ğ ine varm ış lartl ı r. ATSO heyeti, ayr ı ca, Mermer ve Makinac ı lar Birli ğ i (IMM) Başkan ı ve yöneticileri ile bir toplant ı yapm ış, toplant ı da ATSO ve IMM'in ortakl ığı nda Temmuz ay ı nda Afyonkarahisar'da düzenlenecek ve 20'yi a ş- Oda Başkan ı ve Başkan Yard ı mc ıs ı n ı n haz ı r bulundu ğ u Carrara Ticaret ve Sanayi Odas ı na yap ı lan ziya- k ı n Italyan firmas ı ile ayn ı say ı da Afyonkarahisarl ı firman ı n kat ı laca ğı Firmalar Aras ı E ş le ştirme Program ı Odam ı z ı n Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Tar ı m II Müdürlü ğ ü ve II Kontrol Laboratuar Müdürlü ğ ü i ş birli ği ile ba ş latm ış oldu ğ u g ı da çal ıştaylar ı devam etmektedir. Bitkisel Ürünler, Et ve Et Mamulleri, Lokum Helva Reçel ve Ş ekerli Ürünler, Su Meyve Suyu ile ilgili çal ış malar de ğerlendirilmi ş, son düzenleme ler yap ı lm ışt ı r. Marmotec fuar ı n ı n ikinci gününde, Dünya Merme Sektörü'nün 2006 y ı l ın ı n değ erlendirildiğ i ve geni bir dinleyici grubu önünde gerçekleştirilen konfe ransta Türkiye ve Afyonkarahisar Mermer Sektör hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bir sunum yap ı lm ış, verilen bilgile dinleyicilerden büyük ilgi görmü ştür. ATSO Heyeti içindeki i şadamlar ım ız, fuar ı n birinc günü Lucca Promosyonu ve Izmir Italyan Ticare Odas ı taraf ı ndan düzenlenen ve Italyan firmalar il^ kar şı l ı kl ı yat ı r ı m ve ticaret olanaklar ı n ı n geli ş tirilme sini amaçlayan eşle ştirme toplant ı lar ı kapsam ı nda İ talyan firmalar ı n temsilcileri ile ikili görü ş melerdl bulunmu ş lard ı r. Heyet, muhtelif firmalara ve mermer ocaklar ı na ya p ı lan bilgi art ı r ıc ı ziyaretlerin akabinde yurda dön mü ştür. UNIVERSITE-SANAYI I Ş BIRLIGI ^ ve Matlen Suyu, Süt ve Süt Ürünleri, Tı bbi Bitkiler, Un ve Unlu Mamuller, Yağ Yağ l ı Tohumlar ve Türevleri ve Yumurta Sektörü konular ı nda yap ı lan toplant ı - lar üst kurultla de ğ erlentlirilmektedir. AFYON SUCUGU - COGRAFI I Ş ARET Sektörlerle ilgili sorun analizlerini gerçekle ştire ı gruplar, faaliyet planlar ı n ı olu şturma a şamas ı na gel mi ş bulunmakta olup yap ı lan çal ış malar ayda bir ger çekle ştirilen üst kurul toplant ı s ında de ğerlendiril mektedir. ı l tarih ve 555 Say ı l ı Coğ rafi i şaretlerin Korunmas taraf ı ndan a şa ğıda say ı lanlar ın yap ılmas ı n ı önleme 4-Ürünün men şei konusunda halk ı yan ı ltabilecek bi ı Hakk ı nda Kanun Hükmünde Kararname uya- hakk ı na sahiptir. çimde ambalajlanmas ı veya yan ı lg ı yaratabilecek di r ı nca niteli ğ i di ğer özellikleri itibariyle "Afyon Sucu ğ u" 1-Tescilli ad ı n ününden herhangi bir biçimde yarar ğer herhangi bir biçimde sunulmas ı. Türk Patent Enstitüsünün tarih ve 74 sa ğ layacak kullan ı mlar veya tescil kapsam ı ndaki Kullan ı m hakk ı isteyen i şletmelerin Odam ıza yaz ı l no'lu Tescil Belgesi" ve Türk Patent Enstitüsü ürünleri and ıran yada ça ğ r ıştı rabilen ürünlerle ilgili başvuruda bulunmalar ı gerekmektedir. Mahreç I şare tarih 73 no'lu Belgesi ile "Afyon Past ı r- olarak tescilli ad ı n dolayl ı veya dolays ız olarak ticari mas ı ti almaya uygun görülen i ş letmelerle sözle ş me yap ı la " "mahreç i şareti" niteli ğ inde co ğ rafi i şaret olarak koruma kapsam ı na al ınm ış olup Tescil Hakk ı Sa- amaçl ı kullan ım ı,2-sözcük olarak gerçek co ğ rafi yeri cakt ı r. ifade etmekle birlikte halkta haks ız biçimde ürünün hibi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı 'd ı r. ba ş ka yer kaynakl ı oldu ğ u izlemini b ı rakan kullan ım ı Odam ızı n sahibi bulundu ğ u Afyon Sucu ğ u - Co ğ rat Afyon Sucu ğ u ve Afyon Past ı rmas ı 'n ı üreten ve/veya veya korunan ad ı n tercümesinin kullan ı m ı veya "stilinde", "tarz ı nda", "tipinde", "türünde", "yöntemiyle", cuk ürünü üzerinde aşağıda yer alan numune analiz I şareti ile ilgili kullanma talebi olan firmalar ı m ı z ı n, su sat ışa sunan ve/veya menüsünde, kartvizitinde, ambalaj ı nda, tabelas ı nda, ticari ünvan ı nda vb. yerlerde "orada üretildi ğ i biçimde" veya benzeri di ğ er aç ı klama lerinin T.C. Tar ı m ve Köy I ş leri Bakanl ığı taraf ı ndar kullanan ve/veya sat ış, pazarlama, reklam, promosyon vb. faaliyetlerinde bu atl ı kullanan ve/veya kullan- 3-Ürünün iç veya d ış ambalaj ı nda, tan ıt ı m ve rekla- gösteren sonuç raporlar ı n ı n taraf ı m ı za iletilmesi veya terimlerle birlikte kullan ı m ı, onaylanm ış Laboratuarda yap ıld ığı n ı ve uygunlu ğ un ı mak isteyenler hak sahibi olan Afyonkarahisar Ticaret m ı nda veya ürünle ilgili herhangi bir yaz ı l ı belgetle doğ al veya esas nitelik ve özellikleri ile men ş ei konusun- raf ından sa ğ lanacak olan her bir hologram etiket be 2.00O,OOYTL i şaret kullan ı m hakk ı ve Kurumumuz ta ve Sanayi Odas ı 'ndan "Kullanma Izni" al ı nmas ı gerekmektedir. Aksi halde cezai ve hukuki sorumluluklar söz konusu olacakt ı r. Ayr ıca Odam ız üçüncü ki ş iler da yanl ış veya yan ı lt ı c ı herhangi bir aç ı klama veya belirtiye yer verilmesi, deli olarak _ Q0078 (KDV Dahil) ücretinin taraf ı m ı z^ ödenmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz. Kimyasal Analizler: Mikrobiyolojik Analizler: Analiz Ad ı Atyonkarahisar İ I Kontrol Lab. Analiz Ad ı Atyonkarahisar İ I Kontrol Lab. - Ya ğ Tayini Yap ı l yor - Eschericia Coli Yap ı ıyor - Rutubet Tayini Yap ı l ıyor - Koliform Yap ı l ı yor - ph Tayini Yap ı l ıyor - Staphylococcus Aureus Yap ı l ıyor - Nişasta Tayini Yap ı l ıyor - Clostridium Perfringens Yap ı l ıyor - Nitrit ve Nitrat Tayini Yap ı l ıyor - Salmonella Yap ı l ıyor - Serolojik Analiz (Tavuk Eti) Yap ı l ıyor - Listeria Monocytogenes Yap ı l ıyor - Hidroksi Prolin (Iç Organ) Yap ı lam ıyor - Maya, Küf Yap ı l ıyor Ankara Etlik Veteriner Kontrol Ara şı rma Enstitüsünde Yap ı lam ıyor - E.coli 0 157:H 7 Yap ılabiliyor - Ankara II Knntrnl I ahnrat ıı ar Mürlürlüni' ı nrie Yan ı lahilivnr

8 BOLGE MUDURLUKLERINDEKI K YETKI BELGELERI ODAMIZA GETIRTILEBILECEK kol uyar ı nca K Türü (K1,K2,K3} yetki belgeleri, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamı zca verilmeye baş lanm ışt ı r. Bu tarihten itibaren, yetki belgesi almak isteyenlerin ba şvuruları tarafı mızca karşı lanmaktadı r. Ancak söz konusu tarihten önce, Bölge Müdürlüklerinden K Türü Yetki Belgesi alm ış bulunan ilimizde ikamet ve ticari faaliyetlerini tlevam etmekte olan üyelerimiz, daha sonra Afyonkarahisar TSO n ı n K yetki belgesi vermesi nedeni ile mağ dur tluruma dü ş mü ş lerdir. Önceden Odam ız harici yetki belgelerini alanlar, yetki belgeleri ile ilgili i ş lem yapmak, yeni araç eklemek veya ç ı karmak ve/veya benzeri i ş iemler için ilgili bölge müdürlü ğ üne gitmek zoruntla kalmakta emek ve zaman kaybetmekteydiler tarihinde İ limize ait K türü Bakanl ığı n ı z ile Türkiye Odalar ve Bor- yetki belgeleri dosyalar ı n ı n, taraf ı m ıza salar Birli ği (TOBB) aras ı nda gönderilmesi/devredilmesi için T.C tarihinde imzalanan Proto- Ula ştı rma Bakanl ığı Kara Ulaş t ı rma Genel Müdürlü ğ üne Odam ı z olarak ba şvuruda bulunulmu ş tur. Konu Yönetim Kurulu Ba şkan ı m ı z Sn. M.Melih YUR- TER ve Meclis Üyemiz Mehmet ÇARK- GIL tarafı ndan hassasiyetle takip edilmiştir. Ayn ı durumdaki Odalar ve TOBB konuyla alakal ı bilgilendirilmi ş ve ortak hareket edilmesi için kulis yap ı lm ışt ı r. Yo ğ un ve daimi çal ış malar neticesi Ula şt ı rma Bakanl ığı Kara Ulaşt ı rmas ı Genel Müdürlü ğ ünün 14 A ğ ustos 2007 tarihinde ç ı kard ığı "2007/Kugm- 34 /Genel" Say ı l ı genelge ile Otla olarak giri şimlerimiz meyvesini vermi ştir. ÜYEM İ Z D İ LEKÇE İ LE BAŞVURMA- LI Genelgeye göre, Ek madde 1'ine istinaden yetkilendirilmiş odalarca K türü yetki belgelerinin düzenlenmesinden yani tarihinden önce ulaş - t ı rma bölge müdürlüklerince verilmi ş olan K türü yetki belgeleri ile ilgili tlosyalar ı n, yetki belgesi sahiplerinin yaz ı l ı talebi halinde merkez i şyeri atlresinin TOBB BAŞ KANI H İ SARCIKLIO Ğ LU İST İHDAM VERG İ LER İ Hisarc ı kl ı oğ lu: "I şsizlere i ş alan ı sağ lamaya çal ışan sanayicimize uygulanan istih ıiam vergileri yüzde 70. Dünya birincisiyiz bu alanda"türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i Ba şkan ı M. Rifat Hisarç ı kl ıoğ lu, i ş sizlere i ş alan ı sa ğ lamaya çal ışan sanayiciye uygulanan istihdam vergilerinin yüksek oltlu ğunu belirterek, "Problem var çözemiyor, te şvik etmiyor ama 'i ş sizlik var' diye bağı r ı yoruz. Bu bir tezat. Tüm siyasilere sesleniyorum. Aya ğım ızdaki prangalar ı sökün, Türk ekonomisini dünya ekonomisinde ilk 10'a sokal ı m" dedi. Türkiye'de en önemli sorununun i ş sizlik oltlu ğunu, ülkede 2.5 milyon i şsiz bulundu ğunu, her y ı l bunlara genç nüfustan 700 bin ki şinin kat ı ld ığı n ı befirten Hisarc ı kl ı - o ğ lu, "Bu gerçekler ışığı nda ne gariptir ki, i şsizlere i ş alan ı sağ lamaya çal ış an sanayicimize uygulanan istihdam vergileri yüzde 70. Dünya birincisiyiz bu alanda. Problem var çözemiyor, te şvik etmiyor ama i şsizlik var diye ba ğı r ıyoruz. Bu bir tezat. Tüm siyasilere sesleniyorum. Aya ğı m ızdaki prangalar ı sökün, Türk ekonomisini tlünya ekonomisinde ilk 10 a sokal ı m" diye konuştu. Hisarc ı kl ı oğ lu, TOBB olarak Kredi Garanti Fonu ile iştirakçilerine ve üyelerine yüzde 50 ortak olup, alacaklar ı kretlinin yüzde 80'ine kadar kefil olduklar ı n ı ifade ederek, bu şekilde son 10 y ı l içinde 1087 firmaya kefil olduklar ı n ı, böylece 170 milyon tlolar kredi kulland ı r ı p, yat ı r ı m yapt ı rd ı klar ı n ı söyledi. Ayr ıca KOBI Giri ş imi A. Ş ile 320 projeye yard ı mc ı olduklar ı n ı, bu projelerden 25'ini tle ğ erlendirmeye altl ı klar ı - bulundu ğu il'deki, varsa yetkilendirilmi ş ticaret veya ticaret ve sanayi odas ı - na gönderilmesine karar verilmi ştir. Odam ı z harici tarihinden önce bölge müdürlüklerinde K türü yetki belgesi alm ış olan yetki belgesi sahipleri, dilekçe ile (yanda örnek) ilgili bölge müdürlü ğe başvuracaklar ı gibi, Odamı za geldiklerinde de kendilerine bilgilendirilecek ve dilekçeleri ilgili müdürlüklere taraf ı m ı zca ula şt ı r ı lacakt ı r. Çok kı sa sürede, dosyalar Odam ıza devredilmektedir....l1la ŞTIRMA BDLGE MÜDÜRLÜ Ğ Ü'NE Dosyası bölge müdürlügünüzde bulunan... No.lu.../.../... Tarihine kadar geçerli olan K... türü yetki belgemizin i şlemlerimizin daha kolay yürütülmesi için merkez i şyerimizin bulunduğ u il olan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı'na gönderilmesini arz ederiz.../.../... Adres: Yetkili Ad Soyad imza çok YÜKSEK n ı belirten Hisarc ı kl ı oğ lu, ş unlar ı söyledi: "Türkiye'de 47 kamu kurum ve kurulu şu KOBI'lere kredi deste ğ i veriyor. Biz bunlar ı ayn ı çat ı alt ında toplamaya çal ışt ı k ama itiraf edeyim ba şaramad ı k. Nedeni ise oraya oturanlar ı n can ı n ı al ama yetkisini alma zihniyeti hakim. Genel müdüre yetkiyi verdin ya, art ı k alam ıyorsun. Şu an adresine giren yat ı r ı mc ı lara çok cazip imkanlar var. Tam 1 milyar YTL var o adreste. Ama ne ac ı ki, bu paran ı n yüzde 30 kullan ı l ı yor. Gerisi devlete geri gidiyor. Bu 47 kamu kurum ve kuruluşunu Türkiye'ye tan ı tmak için seferber olduk. Ankara'da bütün reklam bilbordlar ı n ı bu kurumlar ı tan ıtan afiş lerle donatt ık. KOBI fuarlar ı n ı önceden kimse ziyaret etmezken, şimdi 63 bin ki ş i gezdi." TOBB, TÜRK SANAY İ N İ N REKABET GÜCÜNÜN ARTIRIMI İ ç İ N DEVREDE Sanayinin Rekabet Gücünün Geli ştirilmesi Daimi Özel Ihtisas Komisyonu Sekretaryas ı, Devlet Planlama Te ş - kilat ı Müsteş arl ığı (DPT) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ i (TOBB) tarafından yürütülecek.a6'ye üyelik için uyum sürecini tamamlam ış bir Türkiye vizyonu ile haz ı rlanan Dokuzuncu Kalk ı nma Plan ı kapsam ı nda, çe ş itli kamu, özel kesim ve sivil toplum kurulu ş lar ı temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldi ğ i komisyonun amac ı ; sanayinin rekabet gücünü geli ş - tirmek üzere arta ve uzun vadeli politika ve stratejiter oluşturulmas ı, bu politikalar ı n izlenmesi ve de ğerlendiriimesi için detayl ı çal ış ma ve analizlerin yap ı lmas ı, bu amaçla özel ve kamu kesimindeki payda ş iar ı n kat ı - l ı m ı yla sürekli bir diyalog ortam ı n ın olu şturulmas ı say ı l ı Baş bakanl ı k genelgesi ile öngörülmü ş- tü. Konuya ili ş kin olarak TOBB' tlan yap ı lan aç ı klamada ş u görü ş lere yer veriltli; "Sanayimizin rekabet edebilmesi için elimizdeki silah, art ı k ucuz i ş gücümüz de ğ il, sahip oldu ğ umuz bilgimiz, sahip oldu ğ umuz yenilikçili ğ imiz olmak zorundad ı r. Türk sanayinin faaliyet gösterdi ğ i ko ş ullar, son be ş y ıl içinde büyük ölçü ıie de ğ i ş mi ştir. Daha dün, mahallesindeki ya da kom ş u şehirdeki firmalarla rekabet eden üreticilerimiz, bugün Çin'deki Hindistan'daki firmalar ı n rekabetiyle kar şı karşıyad ı r. Dün, enflasyona ba ğ l ı yap ıian zamlarla, cömertçe da ğıtı lan kamu te şvikleriyle para kazanabilen i ş adamlar ı m ız, bugün kar etmek için, i ş letmelerini azami düzeyde verimli çal ışt ı rmak mecburiyetindedir. Birçok sektörümüzde, art ı k dünün kar marjlar ı ortatlan kalkm ışt ı r. Ne üretsem satarı m tlevri bitmiştir. Bu yeni ekonomik iklim, imalat sanayine yönelik, yeni politikalar ı n uygulanmas ı n ı zorunlu k ı lmaktatl ı r. Komisyon çal ış malar ı n ı n sonuçlar ın ı n gerektiğ inde Ekonomik Koordinasyon Kurulunda (EKK) görü ş ülece ğ i söz konusu komisyonda, başta sanayi stratejisi olmak üzere politika ve strateji çal ışmalar ı n ı n gerçekle ştirilmesi, geliştirilen öneri ve sonuçlar ı n karar mekanizmalar ı na taşı nnı as ı, bu çal ışmaların sürekli hale getirilmesi ve izlenmesi sağ lanacakt ı r." AFYONKARAH İSAR ı Genel Yay ı n Koordinatörü : A.Sabit PEK İ N ı Ya: ı $ma Adres ı i TİCARET VE SANAY İODASI Sonımlu Yaz ı İşleri Müdürü: NomiOpAtyonkarahisar Erhan YGCEL ı Ad ı na Sahibi TeI' +9O 2 ı^ ^ ı ^ ç^ s^ ^ ^- ^

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80 ini sanayi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı