Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı"

Transkript

1 ^ Temmuz-A ğ usios 2007 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı Ö'JPYE8p^9^ i^, ^ K-Q TSE-I50-EN ;'`^ :f^ '^d^^^^' ^ ^^' ^^ Ü Y Ü K TAARUZ İ LE 8 İ R M İ LLET UYANDI U RTULUŞ SAVAŞI PANORAMAM I Z I İST İYORUZ onkarahisar'da gerçekle ştirilen ve Ege Bölgesi'ndeki I direni ş in temel ta şlar ı ndan biri olan Afyon Kongre- ^oğ uda yap ı lan kongrelerle bat ıda yap ı lan kongrelerin e ş mesini sa ğ latl ı ve 2 bölge aras ı nda ç ı kmas ı muhte- I sürtü ş meler bu toplant ıyla önlendi. Afyonkarahi- 'da yap ı lan kongreyle, bütün Müdafaa-i Hukuk, Reddıak ve Kuvay- ı Milliye harekat ı, Türkiye Büyük Millet clisi'nin (TBMM) denetimi alt ı na al ı ntl ı. Büyük Taarile tle Bat ı Cephesine Odaklanan Ortlumuz tlü şman ^line son veren Zaferlerle aziz Milletimizi taçland ı r- ;, Zafer Afyonkarahisar'dan ba şlam ışt ı r. Kurtulu ş saı n ı n dönüm noktas ı olan Büyük Taarruz ile sadece ^manlar ı m ı z ı topraklar ı m ıztlan atmatl ı k, ayn ı zaman- da, yüzy ı llard ı r toprak kaybeden ulusumuz, yeniden hücum pozisyonuna geçerek, toprak kazanmaya ba ş lad ı ; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tle temelleri at ı ld ı. Türk Milleti kavram ı yenitlen ifade edildi. Bir millet uyanarak, tlünya tarihi sayfas ı nda varl ığı n ı tam bağı ms ızl ı kla ortaya koydu ve i şgal alt ındaki uluslara örnek oldu. Tarihin yazı ltl ığı, aziz şehitlerimizin istirahatgahlar ı olan, kahraman gazilerimizin sava şt ığı bu kutsal topraklar ı m ı ztla Zafer Panoramas ı 'n ı n geç de olsa ivetlilikle yap ı lmas ı gerekmektedir. Böylece çocuklar ı m ız, gençlerimiz ve vatantla ş lar ı m ız ne zorlukla ve imkans ı zl ı klarla ülkemizin kurtar ı ld ığı n ı anlayabilirler. ^ BÛYUK ZAFERIN 85. YILDONUMÜ KUTLAND tulu ş Sava şı 'n ı n kazan ı lmas ı ntla büyük önemi bulunan Afyonkasar, her y ı l oldu ğ u gibi yine A ğ ustos tarihleri aras ı nda anan Zafer Haftas ı 'na ev sahipli ğ i yapt ı. 5 gün süren kutlamalar ^evesinde, kent genelinde birçok etkinlik düzenlendi. İ lk etkinlik ak Türk Tarih Kurumu Ba ş kan ı Say ı n Prof.Dr. Yusuf Halaço ğ lu, Ili Mücadele ve Milli Birlik" konulu Odam ız Meclis Salonunda 24 ıstos tarihinde konferans verdiler. 25 Ağ ustos gecesi Şuhut ilinde ba şlayan kutlamalar, daha sonra 26 Ağ ustos sabah ı Ata- :'ün Büyük Taarruz emrini verdi ğ i 1874 rak ı ml ı Kocatepe'de kuyla devam etti. Türkiye'nin de ğ i ş ik kentlerinden gelen kat ı l ı m- r, 25 A ğ ustos'u 26 A ğ ustos'a ba ğlayan gece 4 buçuk saat bocâ, t ı pk ı 85 y ı l önce Atatürk ve Kahraman Ortlumuzun yapt ığı gi- :ocatepe'ye yürüdü. Yürüyü ş bitimi sabah 05:00 de, Odam ı z ı n ^ponsor oldu ğ u piyano resitali ünlü sanatç ı Fahir ATAKO Ğ LU taıdan verildi.27 A ğ ustos tarihintle ise Afyonkarahisar' ı n dü ş man.linden kurtulu şu kutlan ı rken, 5 gün boyunca kent genelindeki 'tlikler ziyaret edildi Ağ ustos tarihinde ise, aralar ı nda Yurdun her taraf ından gelen üniversite ö ğ rencileri, askeri ö ğ renciler, polis okulu ö ğ rencileri, izciler ve vatanda ş lar ı n kat ı l ı m ı ile "Zafer Yürüyü şü" düzenlendi. Kat ı l ı mc ılar 2 gün boyunca 52 Km yürüdüler. Yürüyü ş grubu için belirli noktalarda su-kumanya-yemek veriltli. Gece konaklamalar ı Ak de ğ irmen de yap ı ld ı. Türk K ı z ı lay' ı özverili çal ış malar ı ile iaşe tlağıt ı m ı n ı ve gece konaklamas ın ı sağ lad ı. Yemek ve kumanyada da ğı m ı yap ı lan ia şeler ise sosyal sorumluluk ve il tan ıt ı m ı kapsam ı nda, misafirperverli ğ imiz olarak Odam ı z taraf ı ndan kar şı land ı. Yine ayr ı ca Odam ız 30 A ğ ustos Zafer Bayram ı n- da Sosyal Hizmetler K ız Yurduna ve kamu yarar ı statüsünde Yar ı m Elma derne ğ ine yiyecek ve içecek yard ı mlar ı nda bulunultlu. Kutlamalar çerçevesintle A ğ ustosta fuar alan ında "Zafer Fuar ı " tlüzenlentli. Fuar alan ı nda ayr ıca ünlü sanatç ı lar tla konser verdiler. Valimiz Say ı n Haluk İ MGA taraf ı ndan Yönetim Kurulu Ba ş kan ı m ız Say ı n M.Melih YURTER ve Meclis Ba şkan ı m ız Say ı n Celaletdin GÜ- REL'e kat ı l ı m belgesi verilmi ştir. Tüm üyelerimizin ve hem şerilerimizin Zafer Bayram ı n ı ve Ilimizin Kurtulu ş Gününü kutlar ız.

2 YAKMA S İ STEMLER İ NDE YANMANIN KONTROLÜ VE GAZLAŞTIRMA YÖNTEMLER İ Çevre Haftas ı etkinlikleri çerçevesinde Odam ı z ve II Çevre ve Orman Müdürlü ğ ü taraf ı ndan 07 Haziran 2007'de Odam ız Meclis Salonunda " Yakma Sistemlerinde Yanman ı n Kontrolü ve Gazlaş t ı rma Yöntemleri" konulu seminer verilmi ştir. Seminer de kat ı l ı m- c ı lar, Kömürden gazlaşt ı rma ile enerji ve kimyasal madde üretimi hakk ı nda bilgifer verildi. Sn. Mustafa Tolay Kömürden gazlaştı rma ile enerji ve kimyasal madde üretimi hakk ı nda bilgiler verdi. Tolay, kömür yakman ı n zararlar ı n ı n yan ı s ı ra, Türkiye'deki kömür kaynaklar ı n ı n de ğerlendirilmesi ve kömür kaynaklar ı n ı n enerji ye çevrilebilece ğ ini kat ı l ı mc ı lara anlatt ı. Yenilenemeyen enerji kaynaklar ı n ı s ı ralayan Mustafa Tolay ş u ifadelere yer verdi; Yenilenemeyen enerji kaynaklar ı kömür, do ğalgaz,petrol ve nükleer enerji kaynaklar ı d ı r. Yenilebilen enerji kaynaklar ı ise; güne ş,rüzgar, hidrolik, jeotermal ve bio kütledir. Türkiye'nin enerji kaynaklar ı ve enerji politikalar ı.. DOGALTA Ş ÜRÜNLER İ NDE CE İŞARETLEMES İ Avrupa Birli ği Komisyonu (L 331/18) nolu Avrupa Topluluklar ı Resmi Gazetesi gazetesinde yay ı nlanan bir kararla topluluk ülkelere yap ı lacak do ğal ta ş ürünlerine CE I şareti zorunluluğ u getirmi ştir. Bu karar Bay ı nd ı rl ı k Iskan Bakanl ığı taraf ı ndan yay ı nlanan Yap ı Malzemeleri Yönetmeliğ inde (89/106/EEC) ve TAU/ numaral ı tebli ğde belirtilmi ş ; /26117 numaral ı Resmi Gazetede yay ı nlanm ışt ı r. CE i şareti yurt içinde üretim yapan üreticiler için bir zorunluluktur. Özellikle Avrupa Birli ğ i ülkelerine ihracat yapan Do ğal taş üreticilerinin ihracatlar ı nda sorun ya şamamalar ı için bu konuya gereken önemi vermelidirler. CE I ş aretinin vurulabilmesi için gerekli şartlar Avrupa Birli ğ i ve Bay ınd ı rl ı k Iskan Bakanl ığı n ı n yay ı nlam ış oldu ğ u mevzuatlarda belirtilmi ştir. Ilgili standartlardan baz ı lar ı ş unlard ı r : EN 12057:2004 Doğal Taş Ürünleri-Modüler Karolar-Özellikler hakk ı nda kat ı l ı mc ı lara bilgi veren Tolay; Türkiye mevcut kömür ile linyit kaynaklar ı d ışı nda petrol ve doğalgaz kaynaklar ı na sahip de ğildir. Bu nedenle elektrik enerjisi üretimi konusunda hidrolik ve linyit kömürü kaynaklar ı na ba ğı ml ı d ı r. Türkiye 2010 y ı - l ı nda toplam enerji ihtiyac ı n ı n sadece %30 luk k ı s- m ı n ı karşı layabilecek kalan ı n ı ise ithal etmek zorunda kalacakt ı r. EN 12058:2004 Do ğ al Ta ş Ürünleri-Yer ve Merdivenler Için Kaplama Taş ları EN 1469:2004 Do ğal taş mamulleri - Kaplamada kullan ı lan plâkalar - Özellikler CE i şareti için üreticinin yapmas ı gerekenleri ikiye ayı rabiliriz : 1- Yetkin Bir Laboratuara Tip Deneylerinin Yapt ı r ı l- mas ı 2- Fabrika Imalat Kontrol Sisteminin Kurulmas ı Bu yönetmelikle ilgili; Odam ı z, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ve Özgün Dan ış manlı k Değerli Madenler San. Tic. Ltd. Ş ti. i ş birli ğ i ile 14 Haziran 2007 Odam ı z Toplant ı salonunda bilgilendirme toplant ı s ı yap ı lm ıştı r. İ NSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNET İ M İ VE CRM UYGULAMALARINDA BA ŞARI İ Ç İ N B İ L İ NMES İ GEREKENLER 15 Haziran 2007 tarihinde Odam ız toplant ı salonunda "Insan Kaynakları Pertormans Yönetimi " ve CRM Uygulamaları nda Başarı için Bilinmesi Gerekenler" semineri EBSO ( Ege Bölgesi Sanayi Odas ı ) Bili ş im Dan ış man ı Sn. Mehmet ÖZKAN taraf ı ndan e ğ itim semineri verildi. İ nsan kaynaklar ı n ı n i ş dünyası ndaki önemine değ inen Özkan; herhangi bir kurulu ş un sektörün geli şebilmesi için Insan kaynakları o sektörün en önemli aya ğı d ı r. Insan kaynaklar ı ne kadar iyi kullan ı l ı p iyi de ğ erlendirilirse o derece verim artar. Insan Kaynaklar ı Bölümünün misyonu organizasyonlar ı n etkinli ğ ini artt ı rmak için tasarlanan programlar ı (i şe yerle ştirme yöntemleri, maaşlar,ek kazançlar kazançlar insan kaynaklar ı politikalar ı v.b.) geli ştirmek ve yönetmektir. İ nsan kaynaklar ı etiketi art ı k i şyerlerinde bir norm halini ald ı. Organizasyonlarda insanlar ı n yaln ızca i ş e alma ile özde ş le ştirdikleri "personelden"daha geni ş bir kapsam ve stratejik rol ifade ediyor. dedi ATSO S İ C İ L MEMURLU Ğ U MERKEZDE ONB İ N İ NC İ S İ C İ L KAYDINI YAPTI. Üyelerine hizmet vermek amac ıyla kurulan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı 10 Ağ ustos 2007 tarihinde yap ı lan Kerim Erkmen ve Necla Kayaba şı ortakl ığı ndaki Ba-Ha Hayvanc ı l ı k G ıda In ş aat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Ş irketi tescil ile merkezde (Onbin) üyeye ulaşm ıştı r. Afyonkarahisar Merkez ile beraber Şuhut, Ihsaniye, Sinanpa şa, fscehisar ve Çobanlar ilçelerinin kay ıt i şlemleri ile de ilgilenen Odam ız, merkezde sicil kayd ı na ula ş m ış olup, Şuhut 417, Ihsaniye 152, Sinanpaşa 394, Iscehisar 317, Çobanlar 34 olmak üzere tacir, kooperatif ve ş irket i şletmesi kayd ı bulunmaktad ı r. Ticaret Sicil Memuru Murat H. Çetin ve Ticaret Sicil Memurlu ğ u Memuru Ferit Ay'la çal ış malara devam etmektedir y ı l ı nda ISO Kalite Yönetim Belgesi ve Akredite oda belgelerini alan ATSO ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan görev ve sorumluluklar ı n ı yerine getirerek, üyelerimizin mü şterek ihtiyaçlar ı n ı, mesleki disiplin ve ahlak kurallar ı çerçevesinde kar şı lamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştı rmak ve geli ştirmesine yard ı mc ı olmak maksad ı yla, üyelerimizin odam ı ztlan talep etti ği hizmetleri zaman ında sunarak, Odam ı z ı n hizmet kalitesini daha da iyile ştirerek, yurt içi ve yurt d ışı ndaki di ğer odalarla da yak ı nla şma sa ğ lanmas ı amac ı yla da Avrupa Oda Sistemi ile bütünle şmeyi sağ lamak yolunda daha da iyi hizmetlere vermeye devam edecektir.

3 ^^i~^_..:,rı's^`:3 ;"r,:,.^, --:_:.,^^.^^ Ba^kan'dan... 5.DÜNYA ODALAR KONGRES İ YAPILDI M. Melih YURTER Yönetim I(urulu Bsk. Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) iki y ı lda bir tlüzenledi ğ i Dünya Odalar Kongresi'nin be ş incisi 4-6 Temmuz tarihleri aras ında TOBB ev sahipli ğ inde Lütfi K ı rdar Kongre ve Sergi Saray ı 'nda yap ı ld ı. Prens Wifı so Zulu'dan Isveçli ünlü Wallenberg aile üyesi Marcus Wallenberg'e kadar dünyan ı n dört bir yan ı ndan i ş adamlar ı kongre için İ stanbul'da bulundular. Ba ş bakan Recep Tayip Ertlo ğ an' ı n aç ı l ışa kat ı ld ığı kongeye Clinton dönemi ABD D ış i şleri Bakan ı Madeleine Albright, ICC Ba ş kan ı Marcus Wallenberg, 2006 Nobel Bar ış Ödülü sahibi Muhammed Yunus gibi yurt d ışı ndan 112 ülkeden i şadam ı kat ı ld ı. Be ş inci Dünya Odalar Kongresi'nde, i şadamlar ı n ı n yönetim konusunda kar şı la şt ığı sorunların de ğ erlendirilmesinin yan ı s ı ra, küreselleş me, sürecinde karşı la şı lan zorluklar, ekonomilerin yeniden yap ı - lanmas ı ve iyi yöneti ş imin önemi gibi i ş hayat ı na yönelik daha geni ş konular da ele al ı nd ı. "Küresel Risk Yönetimi/Hükümet ve İş Dünyas ına Çağ rı ", "Enerji Gelece ğ inin Güvenceye Al ı nmas ı ", "S ı n ı rlar Ötesi, Odalar ve Göç", "Küresel Ekonomilerin Yöneti ş im", "Çok Tarafl ı Ticarete Yönelik Tehtlitler" gibi konular kongre program ı içerisinde yer ald ı. "Geli ş me için I şbirli ğ i" ana temas ı yla tlüzenlenen kongrede, i ş dünyas ı n ı n liderleri kendi aralar ı na tecrübelerini ve beklentilerini payla şarak, karşı la ş- t ı klar ı sorunlar ın çözümünde kendi meslektaş lar ı n- dan yenilikler ve de ğ i ş ik uygulamalar hakk ı nda bilgiler alarak, ikili ili ş kiler kurdular. Dolay ı s ı yla, kongre Türk I şadamlar ı n ı n dünya çevreleriyle temas kurmalar ı yönünde önemli bir f ı rsat oldu. Her 2 y ı ltla bir yap ı lan Dünya Odalar Kongresi bu y ı l Istanbul'tla TOBB ev sahipli ğ inde gerçekleş miştir. Kongreye 133 Ülkeden 1600 delege kat ı lm ış t ı r. 4 Temmuz da ba ş layan kongre 05 Temmuz 2007 Cuma günü sona ermi ştir. Kongrede, Dünya ticareti basta olmak üzere, i ş dünyam ı zdaki son geli ş meler ele al ı nm ışt ı r. Kongreye birçok ülkeden önemli ve etkin isimler kat ı lm ıştı r; bunlar aras ı nda ABD D ış i ş leri Eski Bakan ı Matleleine Albright ve 2006 y ı l ı Nobel Bar ış ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus da bulunmaktad ı r. Odam ı z Yönetim Kurulu Ba şkan ı M. Melih Yurter TOBB D ış İ li ş kiler Komisyonu Ba şkan ı olarak kongreye kat ılan Romanya, Yunanistan, Hindistan, H ı rvatistan, Brezilya heyetleri ile görü ş melere; TOBB Ba ş kan ı Say ı n Rifat Hisarc ı kl ıoglu ile birlikte kat ı lm ışt ı r. Ayr ı ca 2006 y ı l ı Nobel Bar ış Ödülü sahibi Prof.Dr. Muhammed Yunus ile de Türkiye' ye geldiğ i antlan itibaren kendisine eslik eden Odam ız Yönetim Kurulu Ba ş kan ı, Prof Muhammed Yunus'un TOBB Üniversitesinde ders vermesi ve ad ı n ı ta şıyan bir merkezin aç ı lmas ı n ı teklif etmi ş ve Prof Yunus bu teklifi kabul etmi ştir. Konuyla ilgili aç ıklama, Say ı n Hisarc ı kl ı oglu taraf ı nca, 5 Temmuz da düzenlenen bas ı n aç ı klamas ı ile duyurulmu ştur.ayr ıca Yönetim Kurulu Ba ş kan ı m ız ı n giri şimleri ile Prof Yunus'un Nobel Ödülü almas ı na vesile olan Mikro Kredi projesini de Afyonkarahisar da uygulanmas ı için Prof Yunus'la prensip de anla ş maya var ı lm ıştı r. Önümüzdeki günlerde Prof Yunus'un 1 eleman ı n ın Afyonkarahisar' ı ziyaret edip, Mikrokredi çal ış malar ı hakk ı nda çal ış malara baş lamas ı karar ı al ı nm ışt ı r.bu uygulama halen Diyarbak ı r da uygulanmakta olup bir örne ğ inin de Ilimiztle bulunan Yar ı m Elma Yard ı mlaş ma Derne ğ i çat ı - s ı alt ı ndaki çal ışmalara dahil edilmesi öngörülmektedir. TOBB - ETÜ İ LE PROTOKDL İ MZALANDI. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i Teknoloji Üniversitesi, (TOBB ETÜ) ile Üniversite ö ğ rencilerinin staj yapmas ı konusunda Otlam ız (ATSO) protokol imzaland ı. Prof. Dr. Rasih Demirci TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yrd. Vermi ş oldu ğ u bilgiler do ğ r ılltusunda: TOBB - ETÜ'nün Devlet Üniversitesi de ğ il, i ş adamlar ı n ı n kurmu ş oldu ğ u bir üniversite olduğ unu, Türkiye'nin istediğ i ve ve i ş adamlar ı n ı n istedi ğ i nitelikte insan yeti ştirmeyi hedeflediklerini, Türkiye'nin içerisintlen yeti şmi ş bir nesil ortaya ç ıks ı n diye tlü ş ündüklerini ifade etti. TOBB ETÜ ö ğ rencilerine Ortak E ğ itim için Üyelerimiz Odam ıza başvurabilirler. Ülkemizin küresel dünya ile entegrasyonunda tla önemli katk ı sağ layacak olan bu muhte şem kongre, Türkiye'nin genel tan ıt ı m ı d ışı nda, ekonomik performans ı ve f ı rsatlar ı anlat ılarak, uluslar aras ı platformdaki etkili ve e şsiz rolünü kan ı tlay ı c ı niteliktedir.

4 PROF. DR. YUSUF HALAÇOGLU (TÜRK TAR İ H KURUMU BA Ş KANI) Türk Tarih Kurumu Ba ş kan ı Prof. Dr. Yusuf Halaço ğ lu, milli mücadele ile milli iradenin her ikisinin tle tleğerli oldu ğ unu belirterek "Milli iratle olmadan milli mücadeleyi veremezsiniz" dedi. Konferans vermek için Afyonkarahisar'a gelen Halaço ğ lu, ATSO VIZ- YON'un sorular ı n ı yan ı tlad ı. As ı l olan ı n, milli mücadelenin değ erlendirmesi oldu ğ unu ifade eden Halaço ğ - lu, "Milli mücatleleyi sadece sava ş ve ruh olarak ele almak gerekir. Ruhu ele alacak olursak, o ruh Afyonkarahisar'da şekillentli ve vücut buldu. Dü ş man ın çözülmesi, ülkenin dü ş mandan kurtulmas ı n ı n ilk ad ı m- lar ı Afyonkarahisar da at ı ltl ı. Tarihe de bakt ığı m ızda Afyonkarahisar' ı n Osmanl ı Devleti'nde Karahisar- ı Sahip olarak geçtiğ ini görüyoruz. Afyonkarahisar ve milli mücadelede bu ruhla hareket etlildi. Ve bunun önemi oldukça büyüktür. Günümüzde Afyonkarahisar bu ruhu halen muhafaza eden illerimizden biridir" diye konu ştu. "Milli mücadele nedir?" sorusuna tla yan ıt veren Halaço ğ lu, "0 zamanda yaşayan insanlar ı n yokluk içindeyken dü ş man ı ülkelerinden sürüp atmaları kolay olmam ıştı r. Insan ın en büyük fedakârl ığı can ı n ı verebilmesidir. Ve bir yerde insan ba ğı ms ı zl ığı n veya ba ş ka milli devletin hâkimiyet alt ında yaşaman ı n zorunlu olarak hissetmiyorsa, ya ş a- d ığı topraklar ı da vatan olarak görmesi mümkün de ğ il. Vatan olarak görmeksizin ortak paydam ız ne olacak niçin mücadele vereceksiniz? Milli mücatlelede insanlar açken mağ duriyet altındayken hiçbir şey dü ş ünmediler. Vatan ı m ı z ve topraklar ı m ız için şehit oldular. Maalesef gençlerimiz bunu ya ş am ı yorlar. Aynı vatandan dediğ imiz merfumu anlay ış nas ıl hissetleceğ imiz ve bu ülkeyi nas ı l koruyaca ğı z. Pek çok ilde kahraman ve şeref gibi ekler ve isimler bulunmaktatl ı r. Fakat Afyonkarahisar' ı n kendisi kahraman ve şereflidir. Büyük taarruzla birlikte Türkiye Cumhuriyeti oldu. Çanakkale'den baş layan ülkenin i şgali dört yandan gelen ve tamamen ber taraf etlerek hücumun ba şlad ığı an ıi ı r. 30 Ağ ustos sürecini ba şlatan ruhtu o mücadeleye kat ı lan insanlar ı n ruhu önemli bütün ma ğ duriyetlerimize rağ men bütün varl ı klar ı n ı verdiler. Canlar ı n ı hiçe say ı p mücadele ettiler. Fakat bizler bunu anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi. Röportaj: Ferah BEKTE Ş AYIN F İ RMASI : SAVRUKO Ğ LU MAK İ NALARI SANAY İ T İ C. LTD. ŞTİ. Savruko ğ lu Ziraat Makineleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., 1977 y ı l ı nda Bahattin Savruko ğ lu ile İ brahim Ethem Şengül taraf ı ndan kurulmu ş. Çocukluk y ı llar ı ndan bu yana tam 48 y ı ld ı r birbiriyle tan ışı k olan Bahattin ve İ b- rahim bey, 30 y ı ld ı r ortak olarak çal ışıyor. İşe torna ve kaynak i şleriyle baş layan ortaklar, daha sonra tar ı m aletlerine yönelerek, ziraat makinalar ı imalat ı i ş iyle devam etmi ş. Celal Kadri Ilarslan' ı da ortakl ı klara katan Savrukoğ lu Ziraat Makineleri San. Tic. Ltd. şti, bir zamanlar 80 metrekarelik olan i şyerini bin 200 metrekarelik bir alana ç ı kararak faaliyetlerine devam ediyor. Ortakl ığı n her zaman için iyi oldu ğ unu dü şünen Sav- ^uko ğ lu yetkilileri, "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözünde oldu ğ u gibi, üretilen fikirlere sayg ı gösterildi ğ i sürece, öztle iyi niyet, ho şgörü ve kar şı l ı kl ı sayg ı olduktan sonra ortakl ığı n devaml ı l ığı n ı n olaca ğı na ve ortaklar ı n getirdi ğ i ba ş ar ı n ı n her zaman için üst seviyeye ç ı kaca ğı na inan ı yor. Yeni ortaklar için tavsiyelerde bulunan yetkililer, ortakl ığ a sevgi ve sayg ı ile baş lanması gerektiğ ini, karşı l ıkl ı iyi niyet olduktan sonra her şeyin kendili ğ inden gelişece ğ ini, her ortakl ı kta oldu ğ u gibi ortaklar arası nda iyi ve kötü günler olabileceğ ini, fakat ho şgörü olduktan sonra her sorunun üstesinden gelinebilece ğ ini vurguluyor. Kendi aralar ı nda iş bölümü yapan Savruko ğ lu Ziraat Makinalar ı Ltd. Şti.'nde, Bahattin Savruko ğ lu genel kordinatör, Ibrahim Ethem Şengül imalat ı n al ı m ı, sat ı m ı ve yap ı m ı i ş leri, Celal Kadri İ larslan ise s ıcak i ş lere dövme i şiyle ilgileniyor. Ihracat için gerekli evraklar ı tamamlayan ş irketin hedefi ise en k ı sa sürede ihracata baş lamak. Toplam 35 ki ş iye istihdam sa ğ layan ş irket, bayiliklerle özellikle Iç Anadolu, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle çal ışıyor. Marka tlenilince akla kalitenin geldi ğ ini ve 6u nedenle markay ı ön planda tutmaya çal ışt ı klar ı n ı belirten yetkililer, sektördeki sorunlarla ilgili de ş unlar ı söylüyor; "Bu sene kurakl ı k bizim de i ş lerimizi etkiledi. Çiftçinin kazanamamas ı bizim de sat ışlar ı m ız ı etkiledi. Tar ı m ülkesi oldu ğ umuz için bu y ı l ithalat olacak. Temel g ı da maddeleri ithal ürünlerle karşı lanacak. Bu da ülkemizi d ışarı - ya ba ğı ml ı hale getirecek. Baz ı firmalar h ı zl ı büyüyelim tliyerek baz ı giri ş imlerde bulunam ıyor. Firma olarak kendimiz ş imdiye kadar kredi kullanmatl ı k. Ilimiztle ziraat makinesi konusunda bizden ba şka firma olmad ığı için bazen s ı k ı nt ı oluyor. Mü şteri ihtiyaçlar ı na cevap verebilmek için zaman zaman s ı k ı nt ı lar yaşı yoruz" Söyle Ş i: Ferah BEKTE Ş

5 2. MESLEK KOM İTES İ UN VE UNLU MAMÜLLER İ MALATÇILARI VE SATICILARI GRUBU Türkiye'de say ı lar ı 1091'e ulaşan un fabrikalar ı kapasitelerinin yar ısıyla çal ış maktad ı r. Sektörde yeni tesislerin kurulmas ı n ı n önüne geçilmelidir. Türkiye, dünya un ticaretinin önde gelen ülkeleri aras ı nda yer almaktad ı r; Ihracat ı m ı z 2 milyon 800 bin ton ile dünya da ilk s ı radad ı r. flimiz de de 2006 y ı l ı nda Amerikan Dolar ı un ihracat ı yap ı lm ışt ı r. Türkiye'de 1091 un fabrikas ı ndan 400 fabrika yı l boyunca faal durumda, geriye kalan fabrikalar ise sezonluk çal ış maktad ır. Toplam un üretim kapasitesi 60 milyon ton civar ı nda, tüketim ise 12 milyon ton civar ı ndad ı r. Dünyada bu kadar at ı l kapasitede tesisi olan ba ş ka bir ülke yoktur. Türkiye, un fabrikas ı zengini ülke konumuna gelmi ştir. Sektör citltli bir at ı l kapasite sorunu ya şamas ı na karşı n, yeni un üretim tesislerinin yap ılmas ı rasyonel de ğ ildir. Yeni tesislerin kurulmas ı n ı n önüne geçilmesi gerekir. Bir çok fabrikan ı n at ı l kalmas ı nedeniyle milli servet 2. MESLEK KOM İTE ÜYELER İ M İ Z heba ediliyor. Yaş anan at ıl kapasite sorununa ili şkin radikal önlemler al ı nmal ı d ı r. Ayr ı ca bu ğdayda ba ş - lat ı lan prim uygulamas ı ile kay ıt tl ışı l ığı n önüne geçilmi ş, böylece sektördeki haks ı z rekabet de önlenmi ştir. Müstahsiller art ı k primden yararlanmak için sat ış larda mutlaka belge istemekte olup, uygulama sayesinde sektörde faturas ız ürün sat ışı n ı n büyük ölçüde azalmas ı sağ lanm ış bu da un sanayicilerimizi sevindirmiştir. Ba şkan İhsan BEŞ ER Sahri YAKAN İ hrahim BA ŞAR İ lhan Biçici Şahin AKYEL Odam ız 2. Meslek Grubu Un ve Unlu Mamuller Imalatç ılar ı ve Sat ıc ı lar ı Grubumuz 92 üyeden olu şmaktad ı r. Meslek komitesi 5 üyeden olu şmakta ve 2 üye ile Odam ız Meclisinde temsil edilmektedir. Meslek Komitesi'nin sorunlar ı aras ı nda; Kay ıt d ışı olan üretimin önemli oldu ğ u, İ limizde sat ı lan köy ekmeklerinin merdiven alt ı dediğ imiz üreticiler taraf ı ndan üretilmekte oldu ğ u, bu konu da Meslek Komitemiz somut ad ı mlar at ı lmas ı ad ı na Odam ız kanal ıyla ilgili mercilere müracaatlar ı n yap ı lmas ı n ı n uygun olaca ğı kanaatindedir. Bu sene kurakl ı k nedeniyle ülkemizde bu ğday kalitesindeki s ı k ı nt ı lar henüz harman sezonundan yeni ç ıkmam ıza rağ men kendini iyiden iyiye hissettirmeye baş lam ıştı r. Un fabrikalar ı, kaliteli bu ğ day temininde büyük s ı- k ı nt ı lar yaşamaya ba şlam ıştı r. Dü ş ük kaliteli bu ğ- daylar ı n fiyatlar ı durgunluk nedeniyle bir miktar gerilerken, yüksek kaliteli bu ğday fiyatlar ı tam tersi olarak yukar ı t ı rmand ı ve 0,525-0,550 YTL ye ula ş - t ı. Bu ğday piyasalar ı nda ya şanan bu mevcut durumda kaliteli bu ğ day miktar ı ndaki daralmay ı izah eden bir göstergedir. Elinde kaliteli bu ğ day stoku bulunduranlarda daha yüksek fiyat beklentisiyle stoklar ı n ı satmay ı p bekletmektedirler. Kaliteli bu ğ day temin edemeyen un fabrikalar ı, undaki kaliteyi bir miktar aşağıya çekmek zorunda kalm ış lard ı r.piyasaya sürülen bu dü şük kaliteli unlar;f ı r ı nlardaki ekmek kalitesini dü ş ürmü ştür.dolayis ı yla zaten çok israf olunan ekmek,kal ite dü şüklüğ ü nedeniyle iki kat ına ç ıkm ışt ı r.bütün bunlar göz önüne al ı nca T.M.O. çok k ı sa bir sürede ithal bu ğ - day getirmez ise önümüzdeki günlerde dü ş ük kali- teli ekme ğ i tlaha yüksek fiyatlara yemeye ba ş layaca ğ ız. En temci g ı da maddesi olan un ve ekme ğ in önümüzdeki günlerde a şı r ı yükselece ğ i varsay ı l ırsa,ülkemizdeki enflasyon hdeflerinde bile sapmaya yol açacakt ı r. Dünya piyasalar ı nda da bu ğ day ve un fiyatlar ı geçti ğ imiz aylara göre %20 civar ı nda yükselmi ştir. Dünyada ki bu ğ day üretimi 'küresel ı s ı nma'danda büyük ölçüde olumsuz bir şekilde etkilenmi ştir. Dünya piyasalar ında her geçen gün bu ğdaya talep artmaktad ı r. Yukar ıda s ı ralad ığı m ız olumsuzluklar gözönüne al ı nd ığı nda T.M.O nun kaliteli bu ğ day bağ lant ı s ı n ı yap ı p biran önce ülkemize getirmesini uygun olacağı görü şündeyiz. ' ' ^! 1 1 ^ 1 ^ SEKTÖR YER f YERI SAYISI İ CI SAYISI ÜRÜN TÜRÜ ÜRETfM MIKTARI AfYONKARAHISAR ^ BOLVADIN ğ ÇAY Un ,485 Tön } Y DINAR Kepek ,446 Ton z w ÇOBANLAR İ rmik --- ^ w HOCALAR Bulgur 712 Ton ö_ Y IHSANIYE " ^ SANDIKLI ^ SINANPA ŞA? c ıı u ıı T ^

6 f B İ LG İ ÜN İ VERS İTES İ 'NDEN E-MBA FIRSATI 1996 y ı l ında "okul için de ğ il, ya şam için öğ renmeliyiz" ilkesiyle yola ç ı kan Istanbul Bil- s ı nda protokol imzaland ı. Protokol çerçevesinde ilimizde ikamet eden ve Istanbul gi Üniversitesi, kurum çat ıs ı alt ı ndaki ö ğ renci ve akademisyenlerin " Birlikte Ö ğ renme gi Üniversitesi'nin sundu ğ u uzaktan e ğitim kapsam ı ndaki i şletme yüksek lisans pr^ ve Üretme" sürecinin uluslararas ı kalite ve standartlarda en üst noktaya ula ş mas ı n ı ve ram ı nda ( e-mba) okumaya hak kazanan öğ rencilere, Otlam ız vas ıtas ı yla başvurduk bu de ğ eri Anadolu ile payla ş may ı hedefleyen Istanbul Bilgi Üniversitesi ile Odam ız ara- taktlirde, ö ğ renimleri boyunca üniversite harc ı nda %20'lik bir avantaj sa ğ lam ış olac TOBB'N İ N AÇILAN KAPANAN Şİ RKET İ STAT İ STİ KLER İ NE GÖRE; HAZIRAN 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği'nin Ticaret Sicili verilerine göre, 2007 y ı l ı n ı n ilk 6 ay ı nda aç ı lan ş irket say ıs ı nda, geçen y ı l ın ayn ı dönemine göre yüzde 3,: kapanan ş irket say ıs ı nda da yüzde 3,35 azalma oldu. Ayn ı verilerden, 2007 y ı l ı Haziran ay ı nda, 2006 y ı l ı Haziran ay ı na göre aç ılan ş irket say ıs ında yüzde 10,60 kapanan ş irketler de yüzde 26, 65'lik bir azalma oldu ğ u görülüyor. 2006(6Ay) 2007(6Ay) De ğ iş im 2006 ( Haziran) 2007 ( Haziran) Değ işim Aç ı lan Ş irket Say ı s ı % -3, % -10,60 Kapanan Say ı s ı % -3, % -26,65 Aç ı lan Kapanan Periyodda Periyodda Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Ş irket Ş irket Açı lan Ş irket Kapanan Ş irket Açı lan Şirket Kapanan Ş irket Periyodda Periyodda Aç ı lan Şirket Kapanan Ş irket (O6) (O6) ( 01-06) ( 01-06) ( 06) (06) ( 01-06) (01-06) (2007) ( 2007) ( 2007) (2007) ( 2006) (2006) (2006) {2006) AFYONKARAHISAR TEMMUZ 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i'nin Ticaret Sicili verilerine göre, 2007 y ı l ı n ı n ilk 7 ay ı nda aç ı lan şirket say ıs ı nda, geçen y ı l ı n ayn ı dönemine göre yüzde 3,0 kapanan şirket say ı s ı nda da yüzde 4,47 azalma oldu. Ayn ı verilerden, 2007 y ı l ı Temmuz ay ı ntla, 2006 y ı l ı Temmuz ay ı na göre aç ı lan şirket say ı s ı ntla yüzde 1,14'lük art ış olurke ı kapanan ş irketlerde yüzde 10,82'lik bir azalma oldu ğ u görülüyor. 2006(7Ay) 2007(7Ay) De ğ işim 2006 (Temmuz) 2007 (Temmuz) De ğ işim Aç ı lan Ş irket Say ıs ı % -3, % 1,14 Kapanan Sayısı % -3, % -26,65 Aç ılan Kapanan Periyodda Periyodda Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Geçen Y ı l Ş irket Ş irket Aç ı lan Ş irket Kapanan Ş irket Aç ı lan Ş irket Kapanan Ş irket Periyadda Periyodda Aç ı lan Şirket Kapanan Şirket (07) (07) (01-07) (01-07) (07) (O7) (01-07) (01-07) (2007) (2007) (2007) (2007) (2006) (2006) (2006) (2006) AFYONKARAHISAR YEN İ ÜYELER İ M İZ Yazman Ş ekerleme G ıda Hayvanc ı l ı k Tanm Urünleri Nakliyecilik S.S. Yenice Güzelevler Konul Yap ı Koop. Ct Stone Inc Ithalat Ihracat Sanayi Ticaret LTd. Şti. Sana i Ticaret Ltd. ti. BayRam Petrol Ürünleri Nakliyat In şaat Turizm Mermer Otomotiv Gürkan Arpaslan 0mer Ilarslan Sana i Ticaret Ltd. ti. Sinan a a b. Çelik Birlik In şaat -Otomotiv Tar ı m Ürünleri Hayvanc ı l ık-g ıda- Mehmet Sat ı lm ış Amine In şaat Temizlik Nakliyat Kaloriterlik Do ğ al Gaz Tesisat ı Veterinerlik-Nakli at 5ana i Ve Ticaret Ltd. ti. Sana i Ve Ticaret Ltd. ti. Mahmutlar In aat Tiraret Ltd. ti. Necati Varlı Halise Sa ı Arrf Sava Hasan Elhir S.S. Manol a Vilları Konut Ya ı Koa. S.S. Değ irmendere Köyü Tar ımsal Kalk ı nma Koop. Ahmet Kurt Eyüp Al ışveri ş Merkezleri Mobilya Manifatura Dayan ı kl ı Tüketim Mall. G ı da Motor. Ara. Teks. İ n. Tur. Akar Da-. Paz. Ith. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. ti. t. b. Hasan Arif Demirer Bekir Duyur Eyüp Al ışveriş Merkezleri Mobilya Manifatura Dayan ıkl ı Tüketim Mall. G ı da Motor. Araç. Teks. Inş. Tur. Akar. Da ğ. Paz. Ith. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. ti. 2. b. OruFoğ lu Sa ğ l ık Hizmetieri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Çetin Dumlup ınar Eyüp Al ışveriş Merkezleri Mobilya Manrfatura Dayan ıkl ı Tüketim Mall G ıda Motor. Ara. Teks. In. Tur. Akar. Da-. Paz. Ith. Ihr, San. Ve Tic. Ltd. ti. 3. b. Yaş am Yapı Mimarlık inş aat G ıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Subitay Tekstil Imalat In şaat Deri Ve Saracrye Malaklar In ş. Taah. G ıda. Mad. 5an Ve Tic Ltd. Şti. Mignanide Natural G ıda Sana i Ticaret Ltd. ti. G ı da Imalat Ve at ı b. Ayhan Küse Çağ n Mahrukat Is ı Sistlemleri Do ğal Gaz In şaat Naklrye Ve Tuncay Yah ş i Tic.ltd. ti.a onkarahisar ubesi ı Kocagbz Hal ı Dayan klı Tüketim G ıda Teksti ı Ürünleri Mermer Oynağanlı Petrol Ürünleri Turizm In ş aat Hafriyat Nakliyat Taahhüt Fazi^l Lokantac ı l ık Ve G ıda Sanayi Ve Tı caret Ltd. Şti. Çarşı Ş b. Ve Madencilk San. Ve Pazar. Lrd. ti. A onkarahisar b. G ı da Sana i Ve Tic.Lttl. ti.karaadilli uhes ı ı Impak Tütün G ıda Tanm 4e Petrol Ürünleri Pazarlama Tele Dijital hetişim Bilgisayar I şlem Merkezi Ses Ue Gbrüntü Sistemleri Ahmet Tikit Nakliyat Tunzm In şaat Taahhüt Sanayi Ue Ticaret Ltd. Şti. Elektrikli Ue Elektronik Cihazlar Ofis Ürünleri Ve Dayan kl ı Tüketim Ürünleri Pazarlama Sana i Ve Ticaret Limited irkoti Piri Reis In aat Emlak Harita Mühendislik Ve Telefon Ticaret L ıd. ti. Veli 0zkan Utku T ı bbi Malzeme Medikal Sa l ı k Hizmetleri Turizm In aat San. Ve Tic. Ltd. ti. 0zhatih Mermer Madencilik Nakli at Ithalat Ihracat Sana i Ve Ticaret Ltd. ti. Necati Varl ı - Akcin Süt Ka ma ı ubesi Ilsu Cam Nakli at Ve in t Sana i ve Ticaret Ltd. ti. Hüseyin Erten Do ğ umlu E.F.C. 0zel E ğitim Kurumlan Doğal Gaz In şaat Elektrik Alpatalar Sigorta Arac ılık Hizmetleri Ticarel Ltd. Şti. Taahhüt Ticaret Ve Sana i Ltd. ti. Yı lmaz Ekmek i Mahmut Tan Pars Mermer Sanayü In^aai ve Ticaret Anonim Ş irketi Balmahmut Ş ubesi

7 CARRARA - ATSO MERMER FIRMALARI ARASI EŞTİ RME PROGRAMI YAPILDI ^^,^^ Produzlone e commercio mondiale della pküa. Worldwı de Prodyctioıı andtrade or Slone. ATSO Meclis Ba ş kan ı Sn. Celaletdin Gürel, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ural Tiryakio ğlu, Meclis Üyesi Sn. Hüseyin Karaca ve Ilimiz i şadamlar ı ndan olu şan heyet, 29 May ı s-2 Haziran 2007 tarihleri aras ı nda Italya'n ı n Carrara kentine ikinci bir ziyarette bulunmu ş - lar, ziyaret süresince, bu y ı l yirmisekizincisi düzenlenen Marmotec mermer fuar ı kapsam ı nda bir dizi toplant ı, görü ş me ve ziyaret gerçekle ştirmi ş lerdir. rette, geçti ğ imiz y ı l Afyonkarahisar'da düzenlenen MERSEM sempozyumu esnas ı nda temeli at ı lm ış olan ve geçen sürede artarak devam eden iki oda aras ı ntlaki iş birli ğ inin tlaimi hale getirilmesi için, ATSO heyeti taraf ından, kar şı l ı kl ı niyet mektuplar ı n ın imzalanmas ı teklifinde bulunulmu ş, bu teklif olumlu karşı lanm ış, böylece iki otla aras ı ndaki i ş birli ğ inin restermal serac ı l ık, mandac ı l ık gihi iki bölge için de mileş mesi süreci başlat ı lm ışt ı r. Iki oda temsilcileri, ayrıca, mermer sektörünün yan ı nda, termal turizm, önemli olan di ğer baz ı alanlarda da ortak projeler olu şturulup yürütülmesi yönünde görü ş birli ğ ine varm ış lartl ı r. ATSO heyeti, ayr ı ca, Mermer ve Makinac ı lar Birli ğ i (IMM) Başkan ı ve yöneticileri ile bir toplant ı yapm ış, toplant ı da ATSO ve IMM'in ortakl ığı nda Temmuz ay ı nda Afyonkarahisar'da düzenlenecek ve 20'yi a ş- Oda Başkan ı ve Başkan Yard ı mc ıs ı n ı n haz ı r bulundu ğ u Carrara Ticaret ve Sanayi Odas ı na yap ı lan ziya- k ı n Italyan firmas ı ile ayn ı say ı da Afyonkarahisarl ı firman ı n kat ı laca ğı Firmalar Aras ı E ş le ştirme Program ı Odam ı z ı n Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Tar ı m II Müdürlü ğ ü ve II Kontrol Laboratuar Müdürlü ğ ü i ş birli ği ile ba ş latm ış oldu ğ u g ı da çal ıştaylar ı devam etmektedir. Bitkisel Ürünler, Et ve Et Mamulleri, Lokum Helva Reçel ve Ş ekerli Ürünler, Su Meyve Suyu ile ilgili çal ış malar de ğerlendirilmi ş, son düzenleme ler yap ı lm ışt ı r. Marmotec fuar ı n ı n ikinci gününde, Dünya Merme Sektörü'nün 2006 y ı l ın ı n değ erlendirildiğ i ve geni bir dinleyici grubu önünde gerçekleştirilen konfe ransta Türkiye ve Afyonkarahisar Mermer Sektör hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bir sunum yap ı lm ış, verilen bilgile dinleyicilerden büyük ilgi görmü ştür. ATSO Heyeti içindeki i şadamlar ım ız, fuar ı n birinc günü Lucca Promosyonu ve Izmir Italyan Ticare Odas ı taraf ı ndan düzenlenen ve Italyan firmalar il^ kar şı l ı kl ı yat ı r ı m ve ticaret olanaklar ı n ı n geli ş tirilme sini amaçlayan eşle ştirme toplant ı lar ı kapsam ı nda İ talyan firmalar ı n temsilcileri ile ikili görü ş melerdl bulunmu ş lard ı r. Heyet, muhtelif firmalara ve mermer ocaklar ı na ya p ı lan bilgi art ı r ıc ı ziyaretlerin akabinde yurda dön mü ştür. UNIVERSITE-SANAYI I Ş BIRLIGI ^ ve Matlen Suyu, Süt ve Süt Ürünleri, Tı bbi Bitkiler, Un ve Unlu Mamuller, Yağ Yağ l ı Tohumlar ve Türevleri ve Yumurta Sektörü konular ı nda yap ı lan toplant ı - lar üst kurultla de ğ erlentlirilmektedir. AFYON SUCUGU - COGRAFI I Ş ARET Sektörlerle ilgili sorun analizlerini gerçekle ştire ı gruplar, faaliyet planlar ı n ı olu şturma a şamas ı na gel mi ş bulunmakta olup yap ı lan çal ış malar ayda bir ger çekle ştirilen üst kurul toplant ı s ında de ğerlendiril mektedir. ı l tarih ve 555 Say ı l ı Coğ rafi i şaretlerin Korunmas taraf ı ndan a şa ğıda say ı lanlar ın yap ılmas ı n ı önleme 4-Ürünün men şei konusunda halk ı yan ı ltabilecek bi ı Hakk ı nda Kanun Hükmünde Kararname uya- hakk ı na sahiptir. çimde ambalajlanmas ı veya yan ı lg ı yaratabilecek di r ı nca niteli ğ i di ğer özellikleri itibariyle "Afyon Sucu ğ u" 1-Tescilli ad ı n ününden herhangi bir biçimde yarar ğer herhangi bir biçimde sunulmas ı. Türk Patent Enstitüsünün tarih ve 74 sa ğ layacak kullan ı mlar veya tescil kapsam ı ndaki Kullan ı m hakk ı isteyen i şletmelerin Odam ıza yaz ı l no'lu Tescil Belgesi" ve Türk Patent Enstitüsü ürünleri and ıran yada ça ğ r ıştı rabilen ürünlerle ilgili başvuruda bulunmalar ı gerekmektedir. Mahreç I şare tarih 73 no'lu Belgesi ile "Afyon Past ı r- olarak tescilli ad ı n dolayl ı veya dolays ız olarak ticari mas ı ti almaya uygun görülen i ş letmelerle sözle ş me yap ı la " "mahreç i şareti" niteli ğ inde co ğ rafi i şaret olarak koruma kapsam ı na al ınm ış olup Tescil Hakk ı Sa- amaçl ı kullan ım ı,2-sözcük olarak gerçek co ğ rafi yeri cakt ı r. ifade etmekle birlikte halkta haks ız biçimde ürünün hibi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı 'd ı r. ba ş ka yer kaynakl ı oldu ğ u izlemini b ı rakan kullan ım ı Odam ızı n sahibi bulundu ğ u Afyon Sucu ğ u - Co ğ rat Afyon Sucu ğ u ve Afyon Past ı rmas ı 'n ı üreten ve/veya veya korunan ad ı n tercümesinin kullan ı m ı veya "stilinde", "tarz ı nda", "tipinde", "türünde", "yöntemiyle", cuk ürünü üzerinde aşağıda yer alan numune analiz I şareti ile ilgili kullanma talebi olan firmalar ı m ı z ı n, su sat ışa sunan ve/veya menüsünde, kartvizitinde, ambalaj ı nda, tabelas ı nda, ticari ünvan ı nda vb. yerlerde "orada üretildi ğ i biçimde" veya benzeri di ğ er aç ı klama lerinin T.C. Tar ı m ve Köy I ş leri Bakanl ığı taraf ı ndar kullanan ve/veya sat ış, pazarlama, reklam, promosyon vb. faaliyetlerinde bu atl ı kullanan ve/veya kullan- 3-Ürünün iç veya d ış ambalaj ı nda, tan ıt ı m ve rekla- gösteren sonuç raporlar ı n ı n taraf ı m ı za iletilmesi veya terimlerle birlikte kullan ı m ı, onaylanm ış Laboratuarda yap ıld ığı n ı ve uygunlu ğ un ı mak isteyenler hak sahibi olan Afyonkarahisar Ticaret m ı nda veya ürünle ilgili herhangi bir yaz ı l ı belgetle doğ al veya esas nitelik ve özellikleri ile men ş ei konusun- raf ından sa ğ lanacak olan her bir hologram etiket be 2.00O,OOYTL i şaret kullan ı m hakk ı ve Kurumumuz ta ve Sanayi Odas ı 'ndan "Kullanma Izni" al ı nmas ı gerekmektedir. Aksi halde cezai ve hukuki sorumluluklar söz konusu olacakt ı r. Ayr ıca Odam ız üçüncü ki ş iler da yanl ış veya yan ı lt ı c ı herhangi bir aç ı klama veya belirtiye yer verilmesi, deli olarak _ Q0078 (KDV Dahil) ücretinin taraf ı m ı z^ ödenmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz. Kimyasal Analizler: Mikrobiyolojik Analizler: Analiz Ad ı Atyonkarahisar İ I Kontrol Lab. Analiz Ad ı Atyonkarahisar İ I Kontrol Lab. - Ya ğ Tayini Yap ı l yor - Eschericia Coli Yap ı ıyor - Rutubet Tayini Yap ı l ıyor - Koliform Yap ı l ı yor - ph Tayini Yap ı l ıyor - Staphylococcus Aureus Yap ı l ıyor - Nişasta Tayini Yap ı l ıyor - Clostridium Perfringens Yap ı l ıyor - Nitrit ve Nitrat Tayini Yap ı l ıyor - Salmonella Yap ı l ıyor - Serolojik Analiz (Tavuk Eti) Yap ı l ıyor - Listeria Monocytogenes Yap ı l ıyor - Hidroksi Prolin (Iç Organ) Yap ı lam ıyor - Maya, Küf Yap ı l ıyor Ankara Etlik Veteriner Kontrol Ara şı rma Enstitüsünde Yap ı lam ıyor - E.coli 0 157:H 7 Yap ılabiliyor - Ankara II Knntrnl I ahnrat ıı ar Mürlürlüni' ı nrie Yan ı lahilivnr

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile ŞUBAT 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Güçlü Yaygın ve Hızlı Sanayileşme abdurrahman@ostim.com.tr 2000 li y llarda zengin kaynaklar ile beraber milli sanayile me politikalar sayesinde dünya

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı