ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESPLUS 20 mg FİLM TABLET"

Transkript

1 PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler Essitalopram serotonin geri alımının seçici bir inhibitörüdür. 5-HT geri alımının inhibisyonu, Essitalopram ın farmakolojik ve klinik etkilerini açıklayan en önemli mekanizmadır. Essitalopram ın, aralarında 5-HT 1A, 5-HT 2, dopamin D 1 ve D 2 reseptörleri ile α 1 -, α 2 -, β- adrenoseptörler, histamin H 1, muskarinik, benzodiazepin ve opioid reseptörlerininde bulunduğu bir grup reseptöre afinitesi azdır. Essitalopram ın antidepresan etki mekanizmasının, santral sinir sistemindeki serotonerjik etki potansiyeline bağlı olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar, Essitalopram ın norepinefrin ve dopaminerjik nöron geri alımı üzerinde minimal etki oluşturmakla birlikte, oldukça seçici bir serotonin geri alım inhibitörü olduğunu göstermektedir. Essitalopram, 5-HT geri alım inhibisyonu ve 5-HT nöron boşalım hızı açısından R-enantiyomerine göre en az 100 kat daha etkilidir. Essitalopram ın, aralarında Na +, K +, Cl - ve Ca ++ kanallarınında bulunduğu çeşitli iyon kanallarına afinitesi azdır. Farmakokinetik Özellikler Absorbsiyon: Çoklu doz sonrası maksimum konsantrasyona ulaşma süresi ortalama (ortalama T maks ) 4 saattir. Essitalopram ın absorbsiyonu besinlerden etkilenmez. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %80 dir. Dağılım: Dağılım hacmi yaklaşık litre/kg dır. Essitalopram ın ve ana metabolitlerinin plazma proteinlerine bağlanma oranı %80 in altındadır. Metabolizma: Essitalopram karaciğerde, demetillenmiş ve didemetillenmiş metabolitlerine metabolize olur. Her iki metabolit de farmakolojik olarak aktiftir. Alternatif olarak, azot oksitlenerek N-oksit metaboliti oluşturulabilir. Ana madde ve metabolitleri kısmen glukuronit olarak atılır. Çoklu doz sonrası, demetil ve didemetil metabolitlerin ortalama konsantrasyonları essitalopram konsantrasyonunun sırasıyla %28 31 ve <%5 idir. Essitalopram ın demetile metabolite biyotransformasyonu öncelikle CYP2C19 tarafından yapılır. CYP3A4 ve CYP2D6 enzimlerinin de katılımı mümkündür. 1

2 Eliminasyon: Çoklu doz sonrası eliminasyon yarılanma ömrü (t 1/2 β), yaklaşık 30 saattir ve oral plazma klerensi (CI oral ) yaklaşık 0,6 litre/dakika dır. Major metabolitler belirgin olarak daha uzun yarı ömre sahiptir. Essitalopram ve belli başlı metabolitlerinin eliminasyonu karaciğer (metabolik) ve böbrek yoluyla gerçekleşmektedir. Alınan dozun büyük bir kısmı metabolitler şeklinde idrarla atılır. Essitalopram önerilen doz aralığında doğrusal farmakokinetik gösterir. Sabit hal plazma seviyelerine yaklaşık 1 haftada erişilir. 50 nmol/litre lik ortalama sabit hal konsantrasyonlarına ( nmol/litre) 10 mg lık günlük dozla ulaşılır. Yaşlı Hastalar (65 Yaş ve Üstü): Essitalopram yaşlı hastalarda genç hastalara göre daha yavaş elimine edilir. Sistemik açığa çıkma oranı (EAA), genç hastalara göre yaşlı hastalarda yaklaşık %50 daha yüksektir. Azalmış Karaciğer İşlevi: Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh kriterleri A ve B), Essitalopram yarı ömrü yaklaşık iki kat daha uzundur ve normal karaciğer işlevi olan hastalara göre açığa çıkma oranı yaklaşık %60 daha yüksektir. Azalmış Böbrek İşlevi: Rasemik sitalopramla, böbrek işlevi azalmış hastalarda (Cl cr ml/dakika) daha uzun yarı ömür ve açığa çıkma oranında hafif artış gözlenmiştir. Metabolitlerin plazma konsantrasyonları incelenmemiştir ancak artış gösterebilir. Polimorfizm: CYP2C19 un zayıf metabolize edicilerinin, hızlı metabolize edicileriyle karşılaştırıldığında, iki kat daha yüksek essitalopram plazma konsantrasyonuna sahip olduğu gözlenmiştir. CYP2D6 nın zayıf metabolize edicilerinin, Essitalopram ın açığa çıkma oranında belirgin bir değişikliğe neden olduğu görülmemiştir. ENDİKASYONLARI Majör depresif bozukluk tedavisi, Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluk tedavisi, Sosyal anksiyete bozukluğu tedavisi, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi, Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisi için endikedir. KONTRENDİKASYONLARI Essitalopram a ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumunda ve seçici olmayan geri dönüşümsüz monoaminoksidaz inhibitörleriyle (MAOİ), SSRI kullanan hastalarda veya SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOİ tedavisine başlanan durumlarda ciddi reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir. 2

3 Essitalopram seçici olmayan MAOİ ile birlikte kullanılmamalıdır. Essitalopram geri dönüşümsüz MAOİ tedavisi kesildikten en az 14 gün sonra veya moklebimid gibi geri dönüşümlü bir MAOİ tedavisi kesildikten en az 1 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir seçici olmayan MAOİ ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce Essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır. UYARILAR / ÖNLEMLER Aşağıdaki özel uyarı ve önlemler SSRI terapötik sınıfındaki tüm ilaçları kapsar: Klinik Kötüleşme ve İntihar Riski: Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir. Antidepresan almayan veya almakta olan majör depresif bozukluklu pediyatrik ve yetişkin hastalarda depresyonun kötüleşmesi ve/veya intihara meyilli olma davranışları ortaya çıkabilmektedir. Hastalıkta önemli remisyon sağlanana kadar bu risk devam edebilir. Depresyon veya intihara meyilli olma hali şiddetlenir veya aniden ortaya çıkarsa, hastada daha önce görülmeyen semptomlar tespit edilirse, ilacın bırakılması dahil tedavi rejimi değişikliği göz önüne alınmalıdır. Bu dönemde hastaların yakından izlenmesi önemlidir. Paradoksal Anksiyete: Panik bozukluğu olan bazı hastalarda antidepresan tedavisinin başında, artan anksiyete semptomları gözlemlenebilir. Bu paradoksal reaksiyon, çoğunlukla tedaviye başlanmasından itibaren 2 hafta içinde kaybolur. Olası paradoksal anksiyojenik etkileri azaltmak için düşük başlangıç dozu önerilir. Nöbetler: Rasemik sitalopramın antikonvülsan etkileri nöbet görülen hastalarda değerlendirilmemiştir. Bu nedenle Essitalopram ve majör depresif bozukluk tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarda olduğu gibi, nöbet görülen bütün hastalarda dikkatli olunmalıdır. Stabil olmayan epilepsi hastalarına SSRI verilmemelidir ve kontrollü epilepsili hastalar ise dikkatle izlenmelidir. Nöbet sıklığında artış görülürse SSRI kesilmelidir. Mani/Hipomani Aktivasyonu: Majör depresif bozukluk tedavisinde Essitalopram ile yapılan çalışmalarda mani veya hipomani aktivasyonu rapor edilmiştir. Majör depresif bozukluk tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla olduğu gibi, geçmişinde mani/hipomani görülen hastalarda Essitalopram kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Hasta manik faza girerse ilaç kesilmelidir. 3

4 Diyabet: Diyabetli hastalarda SSRI tedavisi glisemik kontrolü değiştirebilir. İnsülin ve/veya oral hipoglisemik ilacın dozajının yeniden ayarlanması gerekebilir. Hiponatremi: Essitalopram tedavisi ile ilgili hiponatremi olgusu bildirilmiştir. Rasemik sitalopram kullanımına ilişkin hiponatremi ve uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu olgularına rastlanmıştır. Essitalopram veya sitalopramın bırakılması ile bu hastaların durumu düzelmiştir. Yaşlı hastalarda, sirozu olanlarda veya hiponatremi oluşturduğu bilinen ilaçlar ile birlikte tedavi edilen hastalarda risk bulunduğundan, ilaç dikkatle kullanılmalıdır. Kanama: SSRI ile tedavide ekimoz, purpura gibi yüzeysel kanama bozuklukları rapor edilmiştir. Özellikle oral antikoagülanlar ve platelet fonksiyonunu etkilediği bilinen bazı ilaçlarla (örneğin atipik antipsikotikler ve fenotiyazin, trisiklik antidepresanların çoğu, asetil salisilik asit ve steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlarla NSAI) birlikte SSRI kullanan veya kanama eğilimi olan hastalar tarafından kullanılması konusunda özenli olunmalıdır. Elektrokonvülsif Terapi (EKT): SSRI lar ile EKT nin birlikte uygulanmasına ilişkin yayınlanmış klinik deney sınırlı olduğundan dikkatli olunması önerilir. Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): MAOİ ile birlikte SSRI kullanan hastalarda hipertermi, rijidite, miyoklonus, otonomik dengesizlik ile hayati belirtilerde hızlı dalgalanmalar, delirium ve koma oluşumuna neden olabilen aşırı ajitasyon durumu gibi zihinsel durumda değişimler dahil ciddi ve bazen de ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonlar, son zamanlarda başlanan bir SSRI tedavisini bırakan ve MAOİ kullanmaya başlayan hastalarda da bildirilmiştir. Bazı olgular nöroleptik habis sendroma benzer belirtiler sergilemiştir. Yapılan çalışmalarda, MAOİ ve SSRI nın birlikte kullanımının sinerjik etki ederek kan basıncını yükseltebileceği ve davranış uyarımına neden olabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle MAOİ ile birlikte veya MAOİ kullanımının bırakılmasından sonra 14 gün içerisinde Essitalopram kullanılmamalıdır. Aynı şekilde Essitalopram kullanımının bırakılmasından sonra en az 14 gün MAOİ kullanılmamalıdır. Linezolid (tersinir ve seçici olmayan MAOİ) ile birlikte Essitalopram kullanan bir kişide serotonin sendromu rapor edilmiştir. Serotonin sendromuna yol açma riski nedeniyle Essitalopram ile MAOİ inhibitörlerinin birlikte kullanımı önerilmemektedir. Serotonin Sendromu: Sumatriptan veya diğer triptanlar, tramadol ve triptofan gibi serotonerjik etkili ilaçlarla birlikte Essitalopram kullanılırken dikkatli olunmalıdır. SSRI larla birlikte serotonerjik ilaç kullanan hastalarda serotonin sendromu ender olarak rapor edilmiştir. Ajitasyon, tremor, miyokloni ve hipertermi gibi semptomların kombinasyonu bu durumun geliştiği işaretini taşıyabilir. Böyle durumlarda, SSRI ve serotonerjik ilaç derhal kesilmeli ve semptomatik tedavi başlatılmalıdır. 4

5 Hypericum perforatum (St. John s Wort): İçerisinde Hypericum perforatum bulunan bitkisel preparatlar ile SSRI ların birlikte kullanılması advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir. Çekilme Reaksiyonları: Essitalopram ve diğer SSRI ve SNRI (selektif noradrenalin geri alım inhibitörleri) ilaçlarının kullanımının bırakılması ile yan etkilerin oluşabileceği bildirilmiştir. Özellikle ilacın aniden bırakılması halinde; anksiyete hali, ajitasyon, sinirlilik, sersemlik, duyumsal rahatsızlıklar (örn. hayal görme, elektrik şoku hissi), anksiyete, konfüzyon, baş ağrısı, letarji, uykusuzluk ve hipomani görülebilir. Bu etkiler kendini sınırlayıcı özellikte olduğu için ilacın bırakılmasına ilişkin ciddi semptomlar rapor edilmiştir. Hastalar, Essitalopram tedavisinin bırakılması ile ilgili olarak bu semptomların oluşabileceği konusunda uyarılmalıdır. Eğer mümkünse, ilacın aniden bırakılması yerine dereceli olarak dozun azaltılması önerilmektedir. Essitalopram tedavisine 1 ila 2 haftalık süre içinde yavaş yavaş doz azaltılarak son verilmelidir. İlacın dozunun azaltılmasını veya bırakılmasını takiben tolere edilemeyen semptomlar ortaya çıkarsa, daha önceden tavsiye edilen dozun yeniden kullanımına başlanması göz önüne alınmalıdır. Sonuç olarak hekim, daha yavaş şekilde dozun azaltılmasına devam edebilir. Koroner Kalp Hastalığı: Sınırlı klinik tecrübe sebebiyle, koroner kalp hastalığı olan hastalarda kullanımına dikkat edilmelidir. Çocuklarda Kullanım: Bu popülasyonda güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanımı önerilmez. Yaşlılarda Kullanım: Essitalopram ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği daha genç hastalardaki ile benzerdir. Ancak bazı yaşlılarda aşırı duyarlılık oluşabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle yaşlıların tedavisinde düşük dozların kullanılması ve dikkatli olunması önerilmektedir. GEBELİK DÖNEMİ VE LAKTASYONDA KULLANIMI Gebelik kategorisi C dir. Essitalopram ın gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanımına ilişkin veri yoktur. Bu nedenle, kesinlikle gerekli ise ve ancak potansiyel risk ve yarar durumu dikkatle değerlendirildikten sonra hamilelerde kullanılmalıdır. Essitalopram anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda Essitalopram kullanılmamalıdır veya emzirme kesilmelidir. ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ Essitalopram entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı etkilemez. Ancak herhangi 5

6 bir psikoaktif ilaç, karar mekanizmasını, bilişsel yetenekleri veya kas hareket yeteneğini bozabilir. Essitalopram bu tür aktivitelerdeki yetenekleri etkilememektedir ancak hastalar, otomobil dahil tehlikeli araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Daha sıklıkla tedavinin ilk 1 ila 2 haftalık bölümünde karşılaşılan advers etkiler genellikle tedavinin devam eden dönemlerinde şiddet ve sıklık açısından azalma gösterir. SSRI grubu antidepresanlar ile uzun süreli tedaviden sonra aniden ilacın kesilmesi halinde, bazı hastalarda çekilme reaksiyonları meydana gelebilir. Aşağıda verilen advers etkiler, çift-kör plasebo kontrollü çalışmalarda plaseboya oranla Essitalopram ile daha fazla sıklıkta (%2 veya daha yüksek orandaki hastada) görülenlerdir: Çok sık (%10 dan fazla) Gastrointestinal Sistem: Mide bulantısı (%15). Santral ve Periferal Sinir Sistemi: Baş ağrısı (%24). Sık (%10 dan az %1 den fazla) Gastrointestinal Sistem: Diyare (%8), konstipasyon (%3 5), hazımsızlık (%3), abdominal ağrı (%2), kusma (%3), midede gaz (%2), diş ağrısı (%2). Solunum Sistemi: Rinit (%5), sinüzit (%3). Psikiyatrik Hastalıklar: Uykusuzluk (%9 12), uyuklama (%6 13), iştah azalması (%3), libido azalması (%3 7), anormal rüya görme (%3), letarji (%3), esneme (%2). Ürogenital Sistem: Ejakülasyon bozukluğu (%9 14), anorgazmi (%2 6), menstüral hastalık (%2), impotens (%3). Santral ve Periferal Sinir Sistemi: Baş dönmesi (%5), parestezi (%2), sersemlik (%6 13), uykusuzluk (%9 12), yorgunluk (%9 12). Otonomik Sinir Sistemi: Ağız kuruluğu (%6 9), terleme artışı (%5 4). Genel: Grip benzeri semptomlar (%5), yorgunluk (%5 8). Dermatolojik: Döküntü. Göz: Bulanık görme. SSRI ların kalp damar sistemi üzerindeki yan etkisi postural hipotansiyon olarak rapor edilmiştir. İlaç Bağımlılığı ve Alışkanlık: Essitalopram ile yapılan çalışmalarda herhangi bir ilaç bağımlılığı davranışı rapor edilmemiştir. İlaç bağımlılığına dair geçmişi bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır ve hasta hekim tarafından (örn. tolerans geliştirme, doz artırımı, ilaç bağımlılığı davranışı bakımından) izlenmelidir. 6

7 Sınıf olarak, SSRI larla ortaya çıkan advers etkiler şunlardır: Kardiyovasküler Sistem: Postural hipotansiyon. Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları: Hiponatremi, yetersiz ADH salınımı. Göz: Görme bozukluğu. Gastrointestinal Sistem: Bulantı, kusma, ağız kuruluğu, diyare, anoreksi. Hepato-biliyer Bozukluklar: Karaciğer işlev testlerinde bozukluk. Kas-İskelet Sistemi: Artralji, miyalji. Sinir Sistemi: Nöbetler, tremor, hareket bozukluğu, serotonin sendromu. Psikiyatrik Hastalıklar: Halüsinasyonlar, mani, konfüzyon, ajitasyon, anksiyete, depersonalizasyon, panik ataklar, sinirlilik. Böbrek ve Üriner Bozukluklar: İdrar retansiyonu. Üreme Sistemi: Galaktore, (empotens, ejakülasyon bozukluğu, anorgazmi gibi) cinsel işlev bozuklukları. Dermatolojik: Döküntü, ekimoz, kaşıntı, anjiyo-ödem, terleme. Genel: İnsomni, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hali, anafilaktik reaksiyonlar. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER Rasemik Sitalopram Essitalopram rasemik sitalopramın aktif izomeri olduğu için, bu iki ajan birlikte kullanılmamalıdır. Santral Sinir Sistemi İlaçları Essitalopram ın SSS ni etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanımına dikkat edilmelidir. Alkol Essitalopram alkolün kavrama ve hareket yeteneğini bozucu etkilerini güçlendirmemesine rağmen, Esplus 20 mg Film Tablet ile tedavi edilen hastaların alkol kullanması önerilmemektedir. Kanamanın Durdurulmasına Engel Olan İlaçlar Trombositlerden serotonin salınımı kanamanın durdurulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Serotoninin geri alınımını etkileyen psikotropik ilaçların kullanımı ve üst gastrointestinal kanamanın oluşumu arasındaki bağlantıyı kanıtlayan epidemiyolojik çalışmalar, bir NSAI ilaç veya aspirinin Essitalopram ile birlikte kullanılmasının kanama riskini güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Esplus 20 mg Film Tablet in bu tip ilaçlarla birlikte kullanımına dikkat edilmelidir. Simetidin 21 gün boyunca 40 mg/gün lük rasemik sitalopram kullanmış olan hastalarda, 400 mg/gün lük simetidinin 8 gün boyunca kombine kullanımı sitalopramın C maks ında ve eğrinin altındaki alanda (EAA) %39 ve %43 lük bir artışla sonuçlanmıştır. Bu bulgunun klinik 7

8 önemi bilinmemektedir. Digoksin 21 gün boyunca 40 mg/gün lük rasemik sitalopram kullanmış olan hastalarda, sitalopram ve digoksinin (1 mg lık tek doz) birlikte kullanımı iki ajanın da farmakokinetiğini belirgin olarak etkilememektedir. Lityum Rasemik sitalopram (10 gün boyunca 40 mg/gün) ve lityumun (5 gün boyunca 30 mmol/gün) birlikte kullanımı iki ajanın da farmakokinetiğini belirgin olarak etkilememektedir. Bununla birlikte, plazma lityum düzeyleri yakından takip edilmelidir. Çünkü, lityum Essitalopram ın serotonerjik etkilerini artırabilir. Esplus 20 mg Film Tablet in lityum ile birlikte kullanımına dikkat edilmelidir. Sumatriptan Bir SSRI ile sumatriptanın birlikte kullanımını takiben nadir olarak görülen yan etkiler güçsüzlük, aşırı refleks ve koordinasyon bozukluğudur. Bir SSRI (sitalopram, Essitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin gibi) ile sumatriptanın birlikte kullanımı gerekliyse, hasta yakından takip edilmelidir. Teofilin Rasemik sitalopram (21 gün boyunca 40 mg/gün) ile CYP1A2 substratı olan teofilinin (300 mg lık tek doz) birlikte kullanımı teofilinin farmakokinetiğini etkilememektedir. Teofilinin sitalopramın farmakokinetiği üzerindeki etkileri değerlendirilmemiştir. Varfarin 40 mg/gün lük rasemik sitalopramın 21 gün boyunca kullanımı bir CYP3A4 substratı olan varfarinin farmakokinetiğini etkilememektedir. Karbamazepin Rasemik sitalopram (14 gün boyunca 40 mg/gün) ve karbamazepinin (35 gün boyunca 400 mg/gün e kadar çıkarılan dozaj) birlikte kullanımı bir CYP3A4 substratı olan karbamazepinin farmakokinetiğini belirgin olarak etkilememektedir. Sitalopramın doz arası plazma düzeyleri etkilenmemiş olmasına rağmen, karbamazepinin enzim indükleyici özellikleri de hesaba katılarak, iki ilacın birlikte kullanımında karbamazepinin Essitalopram ın klerensini artırma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Triazolam Rasemik sitalopram (28 gün boyunca 40 mg/gün e çıkarılan dozaj) ve bir CYP3A4 substratı olan triazolamın (0,25 mg lık tek doz) birlikte kullanımı sitalopram ya da triazolamın farmakokinetiğini belirgin olarak etkilememektedir. Ketokonazol Rasemik sitalopram (40 mg) ve güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazolün (200 mg) birlikte kullanımı sitalopramın farmakokinetiğini belirgin olarak etkilememektedir. Ritonavir CYP3A4 ün hem substratı hem de güçlü bir inhibitörü olan ritonavirin tek bir dozu (600 mg) ile Essitalopram ın (20 mg) birlikte kullanımı Essitalopram ya da ritonavirin farmakokinetiğini etkilememektedir. CYP3A4 ve -2C19 İnhibitörleri CYP3A4 ve -2C19 Essitalopram ın metabolizmasında yer alan temel enzimlerdir. Bununla birlikte, Essitalopram ın (20 mg) ritonavir (600 mg) ile birlikte 8

9 kullanımı Essitalopram ın farmakokinetiğini belirgin olarak etkilememektedir. Essitalopram çoklu enzim sistemleri üzerinden metabolize edildiği için, tek bir enzimin inhibisyonu Essitalopram ın klerensini önemli ölçüde etkilemez. Sitokrom P4502D6 Üzerinden Metabolize Edilen İlaçlar Essitalopram ın CYP2D6 üzerinde bilinen bir inhibitör etkisi yoktur. Essitalopram ın CYP2D6 yı inhibe eden bir ilaçla birlikte kullanımının Essitalopram ın metabolizması üzerinde klinik olarak belirgin bir etkisi olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, CYP2D6 nın Essitalopram üzerindeki inhibitör etkisine yönelik sınırlı in vivo veri mevcuttur. Örneğin, Essitalopram ın (21 gün boyunca 20 mg/gün) CYP2D6 nın bir substratı olan trisiklik antidepresan desipramin (50 mg lık tek doz) ile birlikte kullanımı desipraminin C maks ında %40, EAA sında da %100 lük bir artış ile sonuçlanmıştır. Bu bulgunun klinik önemi bilinmemektedir. Ancak, yinede Essitalopram ile CYP2D6 üzerinden metabolize olan ilaçların birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Metoprolol Essitalopram ın 20 mg/gün lük dozajının 21 gün boyunca kullanımı beta-adrenerjik bloker olan metoprololün (100 mg lık tek doz) C maks ında %50, EAA sında da %82 lik bir artışla sonuçlanmıştır. Artan metoprolol plazma düzeylerine kardiyoselektivite düşüşü eşlik etmektedir. Essitalopram ın metoprolol ile birlikte kullanımı kan basıncı ya da kalp hızı üzerinde klinik olarak belirgin bir etkiye sahip değildir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir. 20 mg ın üzerindeki günlük dozlara ilişkin güvenilirlik kanıtlanmamıştır. Major Depresif Bozukluk Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg a çıkarılabilir. Antidepresan cevap için genelde 2 4 hafta gerekir. Alınacak cevabın konsolidasyonu için en az 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir. Agorafobili veya Agorafobisiz Panik Bozukluğu Günlük 10 mg lık doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5 mg lık başlangıç dozu uygulanmalıdır. Doz daha sonra alınacak bireysel hasta cevabına göre günde 20 mg a çıkarılabilir. Maksimum etki, yaklaşık 3 ay sonra alınır. Tedavi birkaç ay sürer. Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi) Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Semptomların giderilmesi için genellikle 2 4 hafta gereklidir. Bireysel hasta cevabına göre doz, 5 mg a düşürülebilir veya günde maksimum 20 mg a çıkarılabilir. 9

10 Sosyal anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır ve alınacak cevabın konsolidasyonu için 12 haftalık tedavi tavsiye edilir. Tedaviye cevap verenlerin 6 aylık uzun dönemli tedavisi incelendiğinde, bireylere bağlı olarak relapsın önlendiği görülmüştür. Tedaviden sağlanan faydaların düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmesi gerekir. Sosyal anksiyete bozukluğu, spesifik bir bozukluğun iyi tanımlanmış teşhis terminolojisidir ve aşırı çekingenlikle karıştırılmamalıdır. Bu bozukluğun sadece profesyonel ve sosyal aktivitelere önemli şekilde etki etmesi halinde ilaçla tedaviye başlanmalıdır. Bu tedavinin, kognitif davranış tedavisine göre yeri incelenmemiştir. İlaçla tedavi, tüm terapötik stratejinin bir parçasıdır. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg dır. Bireysel hasta cevabına göre doz, günde maksimum 20 mg a çıkarılabilir. Tedaviden sağlanan faydalar ve doz düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg dır. Bireysel hasta cevabına göre doz, günde 20 mg a çıkarılabilir. OKB, kronik bir hastalık olduğundan dolayı hastalar, semptomsuz olmalarını kesinleştirmek için yeterli süre tedavi edilmelidir. Bu süre birkaç ay veya daha uzun olabilir. Tedaviden sağlanan faydalar ve doz düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir. Yaşlı Hastalar (65 Yaş Üstü): Başlangıç tedavisinde, önerilen dozun yarısı ve devamında da daha düşük maksimum doz uygulanmalıdır. Essitalopram ın yaşlı hastalarda sosyal anksiyete bozukluğundaki etkinliği araştırılmamıştır. Çocuklar ve Ergenler(<18): Bu yaş grubunda güvenilirliği ve etkinliği araştırılmadığından kullanımı önerilmez. Böbrek İşlevleri Azalmış Hastalar: Hafif ve orta dereceli böbrek bozukluğu bulunan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi böbrek yetmezliği olan (kreatinin klerensi <20 ml/dakika) hastalarda dikkatli olunmalıdır. Karaciğer İşlevleri Azalmış Hastalar İlk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanması önerilir. Hastanın yanıtına bağlı olarak doz 10 mg a yükseltilebilir. Karaciğer işlevi ciddi olarak azalmış hastalarda özellikle doz titrasyonunda dikkatli olunmalıdır. 10

11 CYP2C19 Zayıf Metabolize Edici Hastalar: CYP2C19 un zayıf metabolize edici özellikte olduğu hastalarda tedavinin ilk 2 haftalık bölümünde başlangıç dozu olarak 5 mg kullanılması önerilir. Bireysel yanıta bağlı olarak doz 10 mg a yükseltilebilir. Tedaviye Son Verilmesi: Olası çekilme reaksiyonlarını önlemek için, Essitalopram tedavisine, doz 1 ila 2 haftalık süre içerisinde yavaş yavaş azaltılarak, son verilmelidir. DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Belirtiler: Esplus 20 mg Film Tablet in 600 mg lık dozlarına kadar doz aşımına bağlı bir semptom görülmemiştir. Rasemik sitalopram ile yapılan klinik denemelerde 2000 mg lık dozlara kadar ölümcül bir doz aşımı vakası gerçekleşmemiştir. Doz aşımına bağlı olarak görülen en yaygın yan etkiler baş dönmesi, terleme, mide bulantısı, kusma, titreme, uyuklama hali, sinüs taşikardisi ve konvülziyondur. Nadiren görülen yan etkiler ise hafıza kaybı, bilinç bulanıklığı, koma, hiperventilasyon, siyanoz, rabdomiyolizis ve EKG değişimleridir (QT c aralığının uzaması, nodal ritm, ventriküler aritmi ve torsades de pointes). Tedavisi: Doz aşımı gerçekleştiğinde, yeterli oranda oksijen alınabilmesi için bir hava yolu sağlanmalıdır. Midenin yıkanarak boşaltılması yada aktif karbon kullanımı düşünülebilir. Semptomatik ve destekleyici tedavi ile birlikte kardiyak ve hayati belirtilerin izlenmesi önerilmektedir. Essitalopram ın geniş dağılım hacmi nedeniyle zorlu diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ve değişim transfüzyonunun faydalı olması pek muhtemel değildir. Doz aşımının bilinen belirli bir antidotu yoktur. Doz aşımının tedavisinde çeşitli ilaçların kullanılmış olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. 11

12 SAKLAMA KOŞULLARI Esplus 20 mg Film Tablet i, 25ºC nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 28 ve 84 Film Tablet, PVC / PVDC Alüminyum blister. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Esplus 10 mg Film Tablet RUHSAT SAHİBİ Ulm İlaç San. Tic. Ltd. Şti. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2 / 2 Güngören / İSTANBUL ÜRETİCİ Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. 1. OSB 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA RUHSAT NUMARASI / 44 PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ Reçete ile satılır. 12

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 400 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paliperidon 6 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 30 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NERVOGİL 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NERVOGİL 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NERVOGİL 1 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Mannitol...157,10

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI SECĐTA 10 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette, 10 mg essitaloprama eşdeğer essitalopram oksalat bulunur. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

Film kaplı tablet Sarı renkli, oval, bombeli, bir yüzünde "500L" logosu ve çentik olan film kaplı tabletler.

Film kaplı tablet Sarı renkli, oval, bombeli, bir yüzünde 500L logosu ve çentik olan film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEV-END 500 mg film kaplı tablet. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her film kaplı tablette; Levetirasetam Yardımcı madde(ler): Kroskarmellos

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS PARKYN 0.250 mg TABLET FORMÜLÜ: Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler: Bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ERBİNOL 250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her bir tablet 250.000 mg Terbinafin e eşdeğer 281.277 mg Terbinafin hidroklorür içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbidopa.. 25 mg Levodopa...250 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir.

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet Formülü : Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. 3.504mg Farmakolojik Özellikleri : Flupentiksol belirgin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbidopa.. 25 mg Levodopa...250 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Olmesartan medoksomil Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Olmesartan medoksomil Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OLMETEC 10 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Olmesartan medoksomil Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 10 mg 61.60 mg Yardımcı

Detaylı