Kompleks Koroner Revaskülarizasyon: Endarterektomi, Patch Plasti ve Jump Bypass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kompleks Koroner Revaskülarizasyon: Endarterektomi, Patch Plasti ve Jump Bypass"

Transkript

1 Kompeks Koroner Revasküarizasyon: Endarterektomi, Patch Pasti ve Jump Bypass Tevfik TEZCANER*, Cem YORGANCIOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, Himi TOKMAKOĞLU, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA Bayındır Tıp Merkezi Toraks ve Kap Damar Cerrahisi Kiniği, ANKARA Diffüz koroner arter hastaığı nedeni ie endarterektomi, patch pasti ve jump bypass teknikeri kuanıarak koroner revasküarizasyon yapıan oguar ie igii deneyimimiz ve sonuçan tartışıacaktır Nisan, 1998 tariheri arasında koroner bypass yapıan 3053 ogunun 214'ünde diffüz koroner arter hastaığı nedeni ie koroner bypass işemi sırasında endarterektomi, patch pasti ve/veya jump bypass uyguandı. Oguarın 170'i erkek (%80), yaşarı arasındadır (m: 56.9±9.3)- Oguarın 12'sinde koroner bypass işemi çaışan kapte ve kardiyopumoner bypass kuanımadan gerçekeştiridi. Uyguanan dista bypass sayısı 1-7 arasındadır (m: 3.9±1.2). Sti anterior desendan artere 67 oguda jump bypass, 6 oguda kapaı endarterektomi, 23 oguda açık endarterektomi, 54 oguda ise endarterektomi veya endarterektomisiz patch pasti uyguandı. So anterior desendan arter dışındaki damararda jump bypass uyguanmadı; 61'inde kapaı endarterektomi, 23'ünde patch pasti, 18'inde ise açık endarterektomi ie birikte patch pasti gerçekeştiridi. Ek cerrahi işem oarak 11 oguda anevrizmektomi, oguda mitra kapak repasmanı, oguda aort kapak repasmanı, oguda koroner arter-pumoner arter fistü igasyonu, oguda ise aynı seansta koesistektomi uyguandı. Erken postoperatif dönemde 5 ogu (%2.3) kanama nedeni ie reoperasyona aınmış, 5 oguda (%2.3) serebrovasküer oay geişmiş, oguda perioperatif miyokardia infarktüs (%0.5) ouşmuştur. Düşük kap debisi nedeni ie 2 ogu kaybedimiştir (%0.9). Yaşayan oguarın tümü 1-61 ay arasında (m: 13.5±13.2 ay), topam 2853 hasta-ay izenebimiştir. Reküren angına pektoris yakınması oan 16 ogunun 14'üne postoperatif ayar arasında (m: 16.6±10.5 ay) topam 15 kontro koroner anjiografi uyguanmıştır. Buna göre greft açıkığı genede %67.8, kompeks koroner bypass statüsündeki grefterde %63.2, konvansiyone bypass uyguanan grefterde ise %70.3'dür. Kompeks koroner bypass teknikeri oan endarterektomi, patch pasti ve jump bypass diffüz koroner arter hastaıkarında cerraha çıkış you sağamakta, Compex Coronary Revascuarization: Endarterectomy, Patch Pasty and Jump Bypass In this study, experience with the patients who had been revascuarized by using techniques of endarterectomy, patch pasty or jump bypass due to diffuse coronary disease wi be described. From 1992 to Apri, 1998, coronary bypass was performed on 3053 cases. Due to diffuse coronary artery disease endarterectomy, patch pasty and/or jump bypass techniques were performed in 214 patients. There were 170 mae (80%), and 44 femae (20%) patients; whose ages ranged from 35 to 78 (m: 56.9±9.3). Tweve patients underwent coronary bypass without cardiopumonary bypass. Number of dista bypasses were between 1-7 (m: 3.9±1.2). Jump bypass in 67 cases, cosed endarterectomy in 6 cases, patch pasty with or without endarterectomy in 54 cases was performed to diffusey diseased eft anterior descending artery. Jump bypass was not used; cosed endarterectomy in 61 cases, patch pasty in 23 cases, open endarterectomy vvith patch pasty in 18 cases were made in other diffusey diseased coronary arteries. Aneurysmectomy in 11 cases, mitra vave repacement in case, aortic vave repacement in case, coronary-pumonary artery fistua igation in case, and choecystectomy in case were performed as associated procedures. in the eary postoperative period, reoperation due to excessive beeding vvas performed on 5 patients (2.3%), and there was a case of cerebrovascuar accident in 5 patients (2.3%). Perioperative myocardia infarction was detected in case (0.5%). Two patients died because of ow cardiac output (0.9%). A survived cases has been foowed, and foow-up time ranged from to 61 months (m: months), 2853 patient-months. in 14 symptomatic cases, 15 contro coronary arteriographies has been performed after 2 to 33 months postoperativey (m: 16.6±10.5 months). Coronary arteriography reveaed a graft patency of 67.8% in overa, 63.2% in coumpex bypass grafts, and 70.3% in conventiona grafts. 379

2 GKDC Dergisi 1998: 6: erken dönem sonuçarını oumsuz etkiememekte, geç donemde ise kabu ediebiir sınırarda etkinik göstermektedir. Anahtar sözcüker koroner bypass cerrahisi, endarterektomi, patch pasti, jump bypass, so ön inen arter GKDC Dergisi 1998; 6: Endarterectomy, patch pasty, and jump bypass techniques, that are performed on diffusey diseased coronary arteries, offer good surgica outcomes, do not compromise eary postoperative period, and have toerabe ong-term resuts. Key words: coronary artery bypass surgery, endarterectomy, patch pasty, jump bypass, eft anterior descending artery Giriş Koroner bypass cerrahisi, koroner artererin tıkayıcı hastaıkarının tedavisinde geçmiş 30 yı içinde değeri bir yere sahip omuştur. Proksima ve diskret tip ateroskerotik ezyonarda bu yakaşım ie yaşam kaitesi iyieştirimekte, yaşam süresi azatımakta ve kape igii oayar ie girişimer miktarı azatımaktadır (1). Buna karşıık diffüz tip koroner arter hastaıkarı zaman zaman tartışma konusu omuş; operasyon indikasyonarı ve oguarın seçimi merkezere göre önemi farkııkar göstermiştir (2,3,4). Bunara ek oarak uyguanan cerrahi teknikerde de beirgin farkııkar ortaya çıkmıştır. Konvansiyone bypass yapıan oguar ie karşıaştırıdığında gerek erken dönemde mortaite ve morbidite riski yüksetmekte, gerekse operasyon sırasında zaman kaybettirici ve uğraş gerektiren teknikerin uyguanmasını gerektirmektedir. Bu nedener ie önemi bir hasta grubuna operabiite yönünden uygun omadığı yönünde değerendirme yapımaktadır, Diffüz koroner arter hastaıkarında yeteri ve kompet revaskuarizasyonun yapıabimesi için endarterektomi, patch pasti ve jump bypass teknikeri uyguanmaktadır. Bu çaışmada diffüz koroner arter hastaığı nedeni ie bu teknikerin uyguandığı oguar ie igii deneyimimiz ie aınan erken ve geç sonuçar tartışıacaktır. Materya ve Metod 1992-Nisan, 1998 tariheri arasında koroner bypass yapıan 3053 ogunun 214'ünde (%7) diffüz koroner arter hastaığı nedeni ie koroner bypass işemi sırasında endarterektomi, patch pasti ve/veya jump bypass uyguandı. Oguarın yaşan arasında (m: 56.9±9.3), ve 170'i erkektir (%80). Oguarın kinik özeikeri ve ateroskeroz risk faktöreri Tabo 'de gösterimiştir. Buna göre oguarın 92'sinde daha önce geçirimiş miyokard infarktüsü (MI) (%43), 72'sinde anstabi angina pektoris (%24), 54'ünde diabetes meitus (%25), 11'inde so ventrikü anevrizması (%2.8), 1'inde mitra yetmeziği, 1'inde aort darığı ve yetmeziği, 1'inde so anterior desendan arter (LAD) ie pumoner arter arasında koroner fistü ve 1'inde akut koesistit ek hastaık oarak vardı. Preoperatif dönemde yapımış oan koroner angiografi çaışmasına göre 15 oguda so ana koroner ve 3 damar hastaığı, 147 oguda 3 damar hastaığı, 41 oguda 2 damar hastaığı, ve 11 oguda tek damar hastaığı beirendi. So ventriküografi çaışmasına göre enddiastoik basınç 3-30 mmhg arasında (m; 11.5±5.5) öçüdü. Oguarın 86'sında norma (%40), 69'unda orta derecede bozumuş (%32), 59'unda ise ieri derecede bozumuş (%28) so ventrikü fonksiyonarı saptandı. Operasyondan önceki dönemde revasküarizasyona yöneik oarak 4 oguda fibrinoitik tedavi, 9 oguda perkütan transumina koroner anjiyopasti (PTCA), oguda ise koroner bypass gerçekeştirimişti. Oguarın biri dışında, tümüne eektif şartarda koroner bypass uyguandı. Yakaşım tüm oguarda median sternotomi ie gerçekeştiridi. Standart kardiyopumoner bypass (CPB) 202 oguda kuanıdı, 12 oguda ise CPB kuanımadan çaışan kapte koroner bypass yapıdı. Bu iki grup arasında anestezi yönünden farkı 380

3 T. Tezcaner ve ark. Kompeks Koroner Revasküarizasyon: Endarterektomi, Patch Pasti ve Jump Bypass Tabo 1. Oguarın kinik özeikeri. Süre 1992-Nisan, 1998 Ogu sayısı 214 Erkek 170 %80 Kadın 44 %20 Yaş m: 56.9±9.3 Risk faktöreri Diabetes Meitus 54 %25 Hipertansiyon 104 %48 Aiede KAH öyküsü 110 %51 Sigara kuanımı 135 %63 Hiperipidemi 140 %65 Obesite 38 %17 Geçirimiş MI 92 %43 Anstabi angina 72 %34 Koroner anjiografi LMCA+3 damar 15 %7 3 damar 147 %69 2 damar 41 %19 1 damar 11 %5 LVEDP (mmhg) 3-30 m: LVEF {%) m: 61.8±10.6 LV fonksiyonarı Norma 86 %40 Orta bozumuş 69 %32 İeri bozumuş 59 %28 Ek hastaıkar LV anevrizması 11 Mitra yetmeziği 1 Aort darığı+yetmeziği 1 Akut koesistit 1 Koroner fistü 1 KAH: Koroner arter hastaığı, MI: Miyokard İnfarktüsü, LMCA: So ana koroner arter, LVEDP: So ventrikü enddiastoik basıncı, LVEF; So ventrikü ejeksiyon fraksiyonu, LV: So ventrikü bir uyguama yapımadı. Kardiyopumoner bypass uyguanan eektif oguarda miyokardia koruma için topika ve orta derecede sistemik hipotermi, başangıçta antegrad soğuk kristaoid kardiyopeji, her 20 dakikada bir kan kardiyopejisi ve termina sıcak kan kardiyopejisi uyguandı. Aci koroner revasküarizasyon yapıan oguda ise antegrad soğuk kristaoid kardiyopeji yerine sıcak kan kardiyopejisi (warm induction) veridi. Oguarın biri dışında, tümünde so interna torasik arter (İTA) kuanıdı (%99.5). Ortaama bypass sayısı 3.9, ortaama kross-kemp süresi 51.8 dakika, ortaama tota perfüzyon süresi 89.9 dakikadır (Tabo 2). Bir oguda dekanüasyon sırasında ouşan sağ atrium yırtığının onarımı için tota sirkuatuar arrest uyguandı. Jump bypass sadece LAD artere uyguandı. Bu tekniğin uyguandığı tüm oguarda, karar preoperatif değerendirme sırasında, koroner anjiografi buguarına göre önceden veridi. So anterior desendan arterde birden faza darığı 381

4 GKDC Dergisi 1998:6: Tabo 2. Operatif buguar. CABG {CPB+) 202 %94 CABG (CPB-) 12 %6 KKZ (dakika) m; 51.8±16.2) TPZ (dakika) m: 89.9±28.9 Bypass sayısı 1-7 m: 3.9±1.2 İTA kuanımı 213 % 99.5 Uniatera 212 İndividua 177 Sequentia 25 Serbest 10 Bıatera 1 İTA konfigürasyonu LAD 186 % 87 OM 3 % 1 LAD-LAD 25 % 12 Ek cerrahi işem Anevrizmektomi 11 Mitra kapak repasmanı 1 Aort kapak repasmanı 1 Koesistektomi 1 Koroner fistü igasyonu 1 CABG: Koroner bypass, CPB: Kardiyopumoner bypass, KKZ: Kros kemp süresi, TPZ: Tota perfüzyon zamanı, İTA: İnterna torasik arter, LAD: So anterior desendan arter, D: Diagona arter. oan oguarda iki darık arasındaki natif damarın uzunuğu, o bögeden çıkan diagona ve septa yan daarın sayısı dikkate aınarak runoff'un yeteri oabieceği düşünüen oguarda LAD artere jump bypass pananarak gerçekeştiridi. Bunun için 25 oguda İTA sequentia oarak kuanıdı. 38 oguda proksima LAD segmentine safen ven grefti (SVG), dista LAD segmentine ise İTA grefti ie anastomoz yapıdı, 3 oguda SVG tübüer parçası ie proksima ve dista LAD segmenteri köprü şekinde bireştiridikten sonra üzerine İTA ie anastomoz, oguda ise İTA tübüer parçası ie proksima ve dista LAD segmenteri köprü şekinde bireştiridikten sonra proksima natif LAD artere İTA ie anastomoz gerçekeştiridi. Yeteri runoff'un omayacağı düşünüen durumarda ise distadeki ikinci darık patch pasti ve/veya endartcrektomi ie aşıdı. Endarterektomide geneike açık endarterektomi tercih edidi ve bu durumda sağıkı ümene uaşıana kadar LAD arteriotomisi uzatıdı. Kapaı endarterektomi 6 oguda uyguandı. Açık endarterektomi ise 23 oguda patch pasti ie birikte uyguandı. LAD artere endarterektomi veya endarterektomisiz patch pasti yapıan 54 ogunun 46'sında İTA, 1'inde SVG arteriotomi üzerine greftin yayıması ie; 7 oguda ise SVG parçası ie arteriotomi kapatıdıktan sonra bu patch üzerine İTA ie anastomozu ie patch pasti gerçekeştiridi (Tabo 3). So anterior desendan arter dışındaki artererde jump bypass uyguanmadı. Bu damararda patch pasti ve/veya endarterektomi kararı geneike operasyon sırasında veridi. Lümeni tam veya önemi öçüde tıkayan durumarda endarterektomi kararı veridi ve endarterektomi geneike kapaı yönteme yapıdı. Birden faza darığın oduğu ve ümcn daramasının faza omadığı durumarda ise patch pasti İe darık aşıdı. Bunun için SVG, arteriotomi uzunuğu dikkate aınarak patch pasti şekimde anastomoze edidi (Tabo 3). Ek cerrahi işem oarak 11 oguda anevrizmektomi, oguda mitra kapak repasmanı, oguda aort kapak repasmanı, oguda İse koroner arter-pumoner arter fistü igasyonu gerçekeştiridi. Akut koesistit tanısı ie Gene Cerrahi Kiniği tarafından yatırıan, preoperatif değerendirme sonrasında kritik 3 damar hastaığı saptanan bir oguya aynı seansta önce koroner bypass, daha sonra koasistektomi uyguandı (Tabo 2). Kontroe geen oguarın yakınmaarı ie birikte eektrokardiyografi tetkikeri değerendiridi. Angina pektoris yakınması oan tüm oguara kontro koroner anjiyografi öneridi. Gerektiği durumarda ekokardiyografi uyguandı. Ekokardiyografi uyguanan oguarda so ventriküün 7 segmentinin duvar hareketeri (norma: puan, hipokinezi: 2 puan, akinezi: 3 puan, diskinezi: 4 puan ve anevrizme: 5 puan) puananarak ventrikü performans skoru (VPS) ouştu- 382

5 T. Tezcaner ve ark. Kompeks Koroner Revasküarizasyon: Endarterektomi. Patch Pasti ve Jıımp Bypass Tabo 3. Endarterektomi, patch pasti ve jump bypass yapıan damarar. Endarterektomi (LAD) 6 Endarterektomi (OD) Endarterektomi (OM) 6 Endarterektomi (RPD) 13 Endarterektomi (RCA) 34 Endarterektomi (RCA+RPD) Endarterektomi (RCA+RPD)+Patch pasti (LAD, İTA ie Endarterektomi (RCA)+Patch pasti (LAD), İTA ie Patch pasti (LAD), İTA ie 23 Patch pasti (LAD), SVG ie Patch pasti (D) Patch pasti (OD) Patch pasti (OM) 6 Patch pasti (RCA) 5 Patch pasti (RPD) 8 Patch pasti (LAD), İTA ie+patch pasti (CxPL) Endarterektomi+Patch pasti (LAD), İTA ie 15 Endarterektomi+Patch pasti (LAD), SVG ie 6 Endarterektomi+Patch pasti (OM) 4 Endarterektomi+Patch pasti (RCA) 4 Endarterektomi+Patch pasti (RPD) 7 Endarterektomi+Patch pasti (D)+Endarterektomi (OM) Endarterektomi+Patch pasti {RPD)+Patch pasti (LAD), İTA ie Jump bypass (LAD) 58 Jump bypass (LAD)+Endarterektomi (RCA) 2 Jump bypass (LAD)+Endarterektomi (D) Jump bypass (LAD)+Endarterektomi+Patch pasti (OM) Jump bypass (LAD)+Endarterektomi+Patch pasti (LAD), SVG ie Jump bypass (LAD)+Endarterektomi+Patch pasti (LAD), İTA ie Jump bypass (LAD)+Patch paasti (LAD), İTA ie Jump bypass (LAD)+Patch pasti (LAD), İTA ie+patch pasti (RCA) Jump bypass (LAD), İTA ie+endarterektomi (RCA) LAD: So anterior desendan arter. D: Diagona arter, RPD: Sağ pasterior desendan arter, OM: Obtuse margina arter, RCA: Sağ koroner arter, OD: Obtiona diagona arter, RPL: Sağ posteroatera arter, CxPL: Sirkumfeks posteroatera arter, İTA: İntema torasik arter, SVG: Safen ven grefti. rudu. Bu skor daha sonra preoperatif değerer ie karşıaştırıdı. İstatistikse yöntem: Sonuçar maksimum ve minimum değerer ie mean±standart deviasyon oarak gösteridi. Grupar arasındaki farkarın anamıığı için student's t-testi ie Chisquare testi kuanıdı. P değeri 0.05'in atındaki değerer anamı oarak kabu edidi. Buguar Erken posteoperatif dönem genede sorunsuz seyretmiştir (Tabo 4). Buna göre 149 oguda (%70) herhangi bir kompikasyon ouşmamıştır. Ritm bozukuğu erken postoperatif sorunar içinde ik sırayı amıştır (%23.3). Atria fibriasyon ritmine 41 ogu girmiş, antiaritmik tedavi ie norma sinüs ritmine sokuamayan 4 oguya 383

6 GKDC Dergisi 1998; 6: Tabo 4. Erken postoperatif dönem buguarı. Yoğun bakım kaış süresi (gün) 1-40 m: 2.5±2.8 Hastanede kaış süresi (gün) 5-51 m: 8.4±3.8 Pozitif inotropik destek 55 %25.7 İABP kuanımı 2 %0.9 Mekanik ventiasyon (saat) m: 16.9±49.8 Mediastina kanama (m/48 saat) m: 1037±579 Kompikasyonar CVO 5 %2.3 Kanama-reoperasyon 5 %2.3 Ateektazi 1 %0.4 Atria fibriasyon 41 %19.1 Ventriküer taşikardi 6 %2.8 Ventriküer fibriasyon 2 %0.9 Geçici tam bok 1 %0.4 Uzamış ventiasyon 2 %0.9 ARDS 5 %2.3 Pneumotoraks 1 %0.4 Peura effüzyon 1 %0.4 İABP'a bağı ekstema iiak arter yaraanması 1 %0.4 LCO 4 %1.8 Perikard tamponadı 1 %0.4 GIS kompikasyonarı 3 %1.4 Perioperatif MI 1 %0.5 Öüm 2 %0.9 İABP: İntraaortik baon pompası, CVO: Serebrovasküer oay, ARDS: Adut respiratuar dîstres sendromu, LCO: Düşük kap debisi, GİS: Gastrointestina sistem, MI: Miyokardia infarktüs. kardiyoversiyon uyguanmıştır. Oguarın tümü norma sinüs ritmi ie taburcu edimişerdir. Atria fibriasyon dışında oguda geçici tam bok, 2 oguda ventriküer fibriasyon, 6 oguda ise ventriküer taşikardi atakarı gözenmiştir. Ventriküer fibriasyon ouşan oguarda defibriasyon ie norma sinüs ritmi ouşturumuştur. Eektrokardiografik kriterere göre oguda perioperatif MI beirenmiştir (%0.5). Kardiyopumoner bypass'tan 55 oguda (%25.7) pozitif inotropik destek ie ç ı ki ab Um iş tir. Bir oguda pozitif inotropik desteğe ek oarak İntraaortik baon pompası (İABP) uyguanmasına rağmen CPB'den çıkıamamışım Yoğun bakım seyri sırasında 4 oguda düşük kap debisi geişmiş, bunardan birine pozitif inotropik desteğe ek oarak ÎABP uyguanmıştır. Bu oguda İABP'a bağı at ekstremite İskemisi geişmiş ve düşük kap debisi ie mutipe organ yetmeziğine bağı oarak kaybedimiştir. Kompeks koroner bypass cerrahisi yapıan grubun mortaite figürünü İABP kuanıan, ancak buna rağmen düşük kap debisinden çıkarıamayan bu oguar ouşturmaktadır (%0.9). Oguar yoğun bakıma çıkarıdıktan sonra mekanik ventiasyona bağanmışar, ve saat arasında (m: 16.9±49.8) ventiatörden ayırımışardır. İki ogu geişen sounum probemi nedeni ie reentübe edimiş ve 19 ie 85 saat daha ventüatör tedavisi ie destekenmiştir. Majör 384

7 T. Tezcaner ve ark. Kompeks Koroner Revasküarizasyon: Endarterektomi, Patch Pasti ve Jump Bypass serebrovasküer oay geçiren 2 oguda ise trakeostomi açıarak uzamış ventiatör tedavisi uyguanmıştır (326 ve 655 saat). Bu 2 ogu dışında, 3 oguda daha seke bırakmayan minör serebrovasküer oay geişmiştir. Oguarın 48 saatik mediastina drenaj miktarı m (m; 1037±579) arasındadır. Beş oguda aşırı kanama nedeni ie (%2.3) reoperasyon uyguanmıştır. Oguarın yoğun bakımda kaış süresi 1-40 gün (m: 2.5±2.8), hastanede kaış süresi 5-51 gün (m: 8.4±3.8) arasındadır. Tüm oguara postoperatif dönemde kontro muayenesi yapımıştır, Buna göre izem süresi 1-61 ay arasında (m: 13.5±13.2 ay), topam 2853 hasta -ay'dır (Tabo 5). Taburcu edidikten sonraki dönemde 6 oguda yüzeye yara infeksiyonu beirenmiş, yara pansumanı ve sistemik antibiyotik tedavisi ie iyieşmişerdir. Bir oguda peura effüzyon nedeni İe so hemitorakstan birer ay ara ie 2 kez torasentez yapımıştır, Bir oguda postoperatif 4. ayda miyokardia infarktüs geişmiştir. Postoperatif 1. yıda geişen tam AV bok nedeni ie oguya kaıcı pacemaker yereştirimiştir. Bir oguda ise postoperatif 11. ayda so brakîa arterde tromboz geişmesi üzerine trombektomi yapımıştır (Tabo 5). Oguarın 16'sında prematür angina beirenmiş, kontro koroner anjiografi ie inceemeyi 14 ogu kabu ermiştir. Kaan 2 ogudan birine eforu EKG, diğerine ise miyokard perfüzyon sintigrafisi yaptırımış; her iki tetkikte de miyokardia iskemi ehine bir bugu ie karşıaşımamıştır. Reküren angına pektoris yakınması oan oguardan 14'üne postoperatif ayar arasında (m: 16.6±10.5 ay) topam 15 kontro koroner anjiografi uyguanmıştır (Tabo 6). Bu çaışmaarda topam 56 anastomoz inceenmiştir. Bunarın 2'sinde anastomoz darığı, 1'inde greftin kendisinde darama ve 15'inde greft tıkanması saptanmıştır. Ayrıca 3 oguda yeni geişmiş ezyon beirenmiştir. Açık greft sayısı 38'dir (%67.8) (Tabo 7). Patooji saptanan bu oguardan 5'ine topam 7 kez girişimse kardiyooji uyguanmıştır. Yeni geişen ezyonu oan 1 oguda başarıı PTCA, anastomoz darığı oan 2 oguda başarıı PTCA, grefti tıkanan bir oguda natif koroner artere başarıı PTCA ve daha sonra stent, grefti tıkanan bir oguda başarısız PTCA, grefti daraan oguda ise başarıı PTCA gerçekeştirimişt ir. Kontro koroner anjiografi yapıan oguarda 19 anastomoz kompeks koroner bypass statüsündedir. Diffüz koroner arter hastaığı nedeni ie kompeks koroner bypass yapıan bu 19 anas- Tabo 5. Geç postoperatîf dönem buguarı. İzenen ogu 212 %100 İzem süresi 1-61 ay m: 13,5±13.2ay 2853 hasta-ay Geçdönem kompikasyonar Prematür angina 16 %7.4 Miyokardia infarktüs 1 %0.4 Yüzeye yara infeksiyonu (Sternotomi insizyonu) 1 %0.4 Yüzeye yara infeksiyonu (SVG insizyonu} 4 %1.8 SVG çıkarıan bacakta seüit, trombofebit 1 %0.4 Peura effüzyon 1 %0-4 Pumoner emboi 1 %0.4 Brakia tromboz 1 %0.4 Tam AV bok 1 %0.4 CVO 2 %0.9 SVG: Safen ven grefti, AV: Atrioventriküer, CVO: Serebrovasküer oay. 385

8 GKDC Dergisi 1998:6: Tabo 6. Kontro koroner angiografi buguarı. KAG, ay Açık greft Tıkaı greft Anastomoz darığı veya greftte darama Yeni ezyon 10 LAD RCA RPD LAD, RPL - RPD (Dista) 20 D, OM LAD LAD, OM1, OM2 - RPD - 28 LAD, OD, OM2, RPD LAD OM LAD, LAD, D2, OM1, OM LAD, RCA ,30 LAD, D, OM1, RPD, RPL LAD, D, OM1, OM3 RPD, OM RCA - LAD, OM1 RPD 4 LAD D, OD, OM1, RPD LAD, LAD - - Cx 2 LAD, OM2, RPD D, OM3 - - KAG: Koroner angiografi, LAD: So anterior desendan arter, D: Diagona arter, RPD: Sağ posterior desendan arter, OM: Obtuse margina arter, RCA: Sağ koroner arter, Cx: Circumfeks arter, RPL: Sağ posterior atera arter, OD: Obtiona diagona arter. Tabo 7. Açıkık oranan. Açık % Tıkaı % Daramış % Topam Kompeks bypass Konvansiyone bypass Topam tomoz'un 12'si açık, 'i daramış, 6'sı tıkanmıştır. Buna göre açıkık oranı %63.2'dir. Konvansiyone bypass uyguanan 37 anastomozun ise 26'sı açık, 2'si daramış, 9'u da tıkanmıştır. Buna göre konvansiyone bypass uyguanan damararda açıkık oranı %70.3'dür. Semptomatik oan bu iki grubun karşıaştırımasında istatistikse fark buunamamıştır {Tabo 7) (Şeki 1). Oguarın 33'üne postoperatif ayar arasında (m: 14.7±16.3 ay) ekokardiografi yaptırımıştır. Bu oguarın preoperatif VPS'u 7-16 (m: 10.01±3.10) arasında, postoperatif VPS'u ise 7-14 (m: 8.42±1.82) arasındadır. Buna göre postoperatif segmener duvar hareketerinde preoperatif seğmener duvar hareketerine göre istatistikse oarak anamı bir iyieşme beirenmiştir. 386

9 T. Tezcaner ue ark. Kompeks Koroner Revasküarizasyon: Endarterektomt Patch Pasti ve Jump Bypass Şeki 1. So anterior desendan (LAD) arterde proksima ve distade iki darığı oan, dista LAD artere interna torasik arter (İTA), proksima LAd artere safen ven grefti (SVG) anastomoze edien ogunun preoperatif ve postoperatif koroner anjiografisi görümektedir a. ön-arka pozisyonda preoperaif so koroner sistem anjiografisi, b-sağ ön obik pozisyonda preoperatif so koroner sistem anjiografisi, c-so ön obik pozisyonda SVG anjiografisi (burada ikinci darığın hemen proksimaine yapıan SVG anastomozu LAD arterin orta seçmeninin revasküarize oduğu görümektedir), d-so ön obik pozisyonda İTA ve SVG anjiografisi (burada ikinci darığın proksimai ie distaine yapıan anastomozar ie LAD arterin proksimadeki darığa kadar revasküarize oduğu görümektedir). Tartışma Diffuz koroner arter hastaığı bir veya birden faza koroner arterde mutip darıkar, ateromatöz materyain ümeni tamamen veya kısmen tıkayarak igii damarın önemi bir uzunuktaki boyunu tutacak şekide distae ieremesi oarak tanımanabiir. Bu gibi durumarda konvansiyone bypass yöntemi, yani sağıkı sayıabiecek bir ümenin buunarak oraya greftin anastomoze edimesi hem mümkün değidir, hem de en distade buunabiecek böye bir bögenin fayda yaratması bekenmez (2,5). Bu nedene bu gibi durumarda konvansiyone bypass dışındaki bir yöntemin uyguanması gerekmektedir. Damar ümenini kısmen veya tamamen tıkayan ve distae doğru iereyen ezyonarda ateromatöz materyain çıkartıması, yani endarterektomi yöntemi uyguanabiecek teknikerden bir tanesidir. Eğer damar ümeni kısmen daramaktaysa endarterektomiden kaçınıabiir, arteriotomi sağıkı ümene kadar uzatııp greft bu uzun arteriotomi üzerine yayıarak patch pasti uyguanabiir. Bunun dışında birden faza 387

10 GKDC Dergisi 1998; 6: darığın oduğu durumarda darıkarın arasındaki böge kanandırma yönünden gerekiik göstermekteyse jump bypass tekniği kuanıarak iki darık arasındaki bögede revasküarize ediebiir. Birden faza darığın oduğu durumarda seçiebiecek diğer bir yo arteriotominin darığın veya darıkarın distai ie proksimaine uzatıması ve daha sonra bu uzun arteriotominin üzerine greftin yayıarak anastomoze edimesidir. So anterior desendan arter diffüz darıkarı bu arterin kap perfüzyonundaki önemi nedeni ie ayrı bir özeik taşımaktadır. Diffüz LAD arter darıkarında bizim yakaşımımız endarterektominin rezerve edierek LAD arter rekonstrüksiyonudur. Buna göre eğer mutipe darıkar varsa birden faza anastomoz veya patch pasti tekniğini uyguamaktayız. Anjiografik oarak iki darık arasındaki LAD arter segmentinin yeteri runoff ouşturabiecek yan daara sahip oduğunu düşünmekteysek jump bypass, aksi takdirde distadeki darığın veya darıkarın proksima ve distaine arteriotomiyi uzatarak patch pasti yöntemini uyguamaktayız. Buna karşıık uygun ümenin omadığı durumarda gerek bypass'a uygun ümenin ouşturuması, gerekse dista ümen açıkığının sağanabimesi için endarterektomi yapmaktayız. Koroner endarterektomi ik oarak Baiey tarafından 1957 yıında rapor edimiş {6}, ancak işemin koroner bypass ie kombine edimemesi nedeni ie başarıı sonuçar aınamamış ve yeteri taraftar buamamıştır. Koroner bypass cerrahisinin ogunaşmaya başadığı dönemde endarterektomi tekrar gündeme gemiş, kabu ediebiir düzeyde erken ve geç dönem sonuçarın aınması üzerine yaygın oarak uyguanmaya başamıştır (7-13). Koroner endarterektomi kapak veya açık oarak yapıabiir. Kapaı endarterektomi arteriotomi yapıdıktan sonra dista ateromatöz materyain bu arteriotomiden çekierek çakırtıması, açık endarterektomi ise sağıkı ümene uaşıana kadar arteriotominin uzatıdıktan sonra ateromatöz materyain direkt görüş atında çıkartımasıdır. Kapaı endarte- rektomide dikkat edimesi gereken nokta dista materyain kopartımadan çıkartımasıdır. Bunun için işem tamamandıktan sonra çıkartıan ateromatöz materyain dista ucunun inceenmesi ve düzgün incemenin oup omadığının araştırıması gerekir. Kapaı endarterektomi LAD arter dışındaki artererde tercih edimektedir. Açık endarterektomi ise daha çok LAD arterde uyguanmaktadır. Bunun nedeni septa yan daarın dik açı ie, ayrıca septa yan daar ie diagona yan daarın iki ayrı düzemde LAD arterden ayrımaarıdır. Bu nedenere LAD artere kapaı endarterektomi yapıması sırasında distadeki yan daara doğru iereyen ateromatöz materyain proksimae doğru çekimesi esnasında kopmasıya akut yan da oküzyonarına neden ounabimektedir. Diffüz koroner hastaığı nedeni ie endarterektomi ve rekonstrüksiyon yapıma sıkığı kinikere göre değişmekte ve bazı merkezerde koroner revasküarizasyon yapıan oguarın %50'si gibi bir orana çıkmaktadır (2). Bu oranı kinikerin bu tip oguara igisi ve cerrahi ekiperinin tecrübesi etkiemektedir. Bizim düşüncemize göre diffüz koroner arter hastaığı tek başına inoperabiite kriteri değidir. Hasta seçimi yakaşımımız LAD arterin diffüz tutuumuna göre değişmektedir. Eğer LAD arterde diffüz hastaık yok, diğer artererde diffüz hastaık varsa endarterektomi göze aınmaktadır. Diffüz arter hastaıkarında ise sadece distai görüntüenemeyen LAD arter hastaıkarında operasyon indikasyonu endarterektomi göze aınarak konumakta, bunun dışında endarterektomi yapımadan patch pasti veya jump bypass ie LAD arter revasküarize ediebiecekse operasyon pananmaktadır. Bu şekide koroner bypass cerrahisi uyguadığımız oguarın ancak %7'sine diffüz koroner arter hastaığı nedeni ie kompeks koroner revasküarizasyon uyguanmıştır. Bu oranın dünya uyguamaarına göre düşük sayıabimesinin nedeni kiniğimizde diffüz koroner arter hastaıkarında girişimse kardiyooji tedavierinden daha yüksek oranda faydaanma eğiimidir. 388

11 T. Tezcaner ue ark. Kompeks Koroner Revasküarizasyon: Endarterektomt Patch Pasti ve Jump Bypass Konvansiyone bypass yöntemeri ie karşıaştırıdığında kompeks koroner bypass uyguanan oguarda erken ve geç donem sonuçarı daha az başarııdır. Literatüre göre endarterektomi uyguanan oguarda perioperatif MI ve hastane mortaitesi ortaama 2 kat artmaktadır. Livesay ve arkadaşarının 3369 endarterektomii ogu ie igii yaptıkarı çaışmada konvansiyone bypass grubunda hastane mortaitesi ve perioperatif MI oranı sırası ie %2.6 ve %2.6, endarterektomi grubunda ise %4.4 ve %5.4 oarak bidirimiştir (5). Yine Brenowitz ve arkadaşarının 2501 oguuk serierinde konvansiyone bypass grubunda hastane mortaitesi ve perioperatif MI oranı sırası ie %4 ve %5.6, tek endarterektomi yapıan ogu grubunda %6.3 ve %6.5, mutip endarterektorni yapıan ogu grubunda ise %10.4 ve %13.1'dir (2). Bu yüksek sayıabiecek değerere karşıık daha küçük ogu serierinde oası ogu seçimine bağı oarak daha başarıı sonuçar verimektedir. Shapira ve arkadaşarının LAD artere endarterektomi yapıan 37 oguuk serierinde hastane mortaitesi ve perioperatif MI oranı sırası ie %2.7 ve %2.7 (10), Sommerhaug ve arkadaşarının 130 oguuk serierinde ise %2.3 ve %1.5'dir. Bizim çaışma grubumuzda ise hastane mortaitesi %0.9 ve perioperatif MI oranı %0.5'dir. Diğer çaışmaarda diffüz koroner arter hastaıkarında cerrahi girişimin mortaite ve morbiditeyi yüksettiği bidirimekteyse de bu görüş bizim sonuçarımıza uymamaktadır. Greft açıkığı araştırmaarında da konvansiyone bypass'ın kompeks bypassa üstünüğü vurguanmaktadır. Brenowitz ve arkadaşarının çaışmasında erken ve geç dönem (ortaama 31.4 ay) greft açıkığı sırası ie %88.9 ve %71.7 (2), Haim ve arkadaşarının çaışmasında ise ik yı içinde yapıan koroner arteriografierde açıkık oranı %85, yıdan sonra yapıan arteriografierde ise %71 oarak bidirimektedir (15). Kay ve arkadaşarı sağ koroner artere endarterektomi yaptıkarı 142 ogunun 139'unu ortaama 12 ay sonra arteriografik oarak inceemişer ve %72 greft patensisi beiremişerdir. Buna karşıık aynı çaışmada sağ posterior desendan arter çapı ie greft açıkığı iişkiendirimiş, sağ posterior desendan arter çapı mm'den küçük ise greft açıkığının %45, büyük ise %94 oduğu bidirimiştir (16). Buna göre greft açıkığını endarterektomi işeminin kendisi oumsuz etkiemeke birikte, birinci derecede sorumu oan faktörün dista kan akım miktarı oduğu söyenebiir. Diffüz koroner arter hastaığında kompeks koroner bypass teknikeri uyguanan oguarda gerek erken dönem, gerekse geç dönemde konvansiyone bypassa göre aınan bu daha az başarıı sonuçar kompet revasküarizasyonun sağanabimesi nedeni ie gözardı ediebiir. Bunun nedeni her iki tekniğin birbirerinin aternatifi omaması ve hasta gruparının koroner arter patoojisi yönünden farkı omasıdır. Kap ie iişkii öümer, angina rekürensi, miyokardia infarktüs ve tekraranan kardiak girişimer gibi geç kardiak oayardan birinci derecede sorumu oan faktör inkompet revasküarizasyondur (1,17,18). Bu nedene gerek operasyon öncesinden panı oarak, gerekse distai anjiografik oarak görünmeyen oguarda oduğu gibi operasyon esnasında diffüz koroner patoojisi ie karşıaştırıdığında kompeks revasküarizasyon teknikeri ie kompet revasküarizasyona uaşıabiir. Sonuç oarak kompeks revasküarizasyon ie kompet revasküarizasyon sağanabimekteyse, diffüz koroner arter hastaarına kabu ediebiir bir düzeyde tedavi seçeneği sağanabidiği düşüncesindeyiz. Kaynakar 1. Schaff HV, Gersh BJ, Puth JR, Danieson GK, Orszuak TA, Puga FJ, Pieher JM, Frye RL: Surviva and functiona status after coronary artery bypass grafting: resuts 10 to 12 years after surgery in 500 patients. Circuation 1983; 68 (supp): II Brenovvitz JB, Kayser KL, Johnson WD: Resuts of coronary arter endarterectomy and reconstruction. J Thorac Cardİovasc Surg 1988; 95:

12 GKDC Dergisi 1998; 6; Parsonnet V, Gibert L, Giechinsky I, Bhaktan EK. Endarterectomy of the eft anterior descending and mainstem coronary arteries: a technique for recontstruction of inoperabe arteries. Surgery 1976; 80: Kapitt MJ, Phiips P, Pate B, Robinson G. Coronary gas endarterectomy. Procedure of choice for diffuse coronary arter disease. JAMA 1971; 215: Livesay JJ, Cooey DA, Haman GL, Reu GJ, Ott DA, Duncan JM, Frazier OH. Eary and ate resuts of coronary endarterectomy. Anaysis of 3369 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1986; 92: Baiey CP, May A, Lemmon WM. Surviva after coronary endarterectomy in man. JAMA 1957; 164: Dion RAE, Noirhomme P, Wyns W, Van Dijck M, Goenen M, Ponot R. Left-sided coronary thromboendarterectomy in compex interna mammary artery grafting. P Ghosh, F Unger (eds): Cardiac Reconstructions, Berin, Springer-Verag, p , Ursche HC, Razzuk MA, Mier ER, Avares JF, Pauson DL. Vein bypass graft and carbon dioxide gas endarterectomy for coronary artery occusive disease. JAMA 1969; 210; Hochberg MS, Merri WH, Michaeis LL, Mcntosh CL. Resuts of combined coronary endarterectomy and coronary bypass for diffuse coronary artery disease. J Thorac Cardiovasc Surg 1978; 75: Yazışma Adresi: Dr. Tevfik TEZCANER Bayındır Tıp Merkezi Toraks ve Kap Damar Cerrahisi Kiniği Kızıırmak Mah. 28. Sok. No. 2, Söğütözü, ANKARA Te: O Fax: O Shapira N, Lumia FJ, Gottdiener JS, Germon P, Lemoe GM. Adjunct endarterectomy of the eft anterior descending coronary artery. Ann Thorac Surg 1988; 46: Cheanvechai C, Groves LK, Reyes EA, Shirey EK, Sones FM. Manua coronary endarterectomy. Cinica experience in 315 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1975; 70: Taşdemir O, Kızıtepe U, Karagöz HY, Yamak B, Korkmaz Ş, Bayazıt K. Long-term resuts of recontstructions of the eft anterior descending coronary artery in diffuse atheroscerotic esions. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 112: Gi IS, Beanands DS, Boyd WD, Finay S, Keon WJ. Left anterior descending endarterectomy and interna thoracic artery bypass for diffuse coronary disease. Ann Thorac Surg 1998; 65: Sommerhaug RG, Wofe SF, Reid DA, Lindsey DE. Eary cinica resuts of ong coronary arteriotomy, endarterectomy and reconstruction combined with mutipfe bypass grafting for severe coronary artery disease. Am J Cardio 1990; 66: Haim MA, Qureshi SA, Tovvers MK, Yacoub MH. Eary and ate resuts of combined endarterectomy and coronary bypass grafting for disease. Am J Cardio 1982; 49: Kay PH, Brooks N, Magee P, Sturridge MF, Waesby RK, Wright JEC. Bypass grafting to the right coronary artery with and without endarterectomy: patency at one year. Br Heart J 1985; 54: Cukingnan RA, Carey JS, Wittig JH, Brovvn BG. Infuence of compete coronary revascuarization on reief of angina. J Thorac Cardiovasc Surg 1980; 79: Lawrie GM, Morris GC, Sivers A, Wagner WF, Baron AE, Betangady SS, Gaeser DH, Chapman DW. The infuence of residua disease after coronary bypass on the 5 year surviva rate of 1274 men vvith coronary artery disease. Circuation 1982; 66:

Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları

Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları Hüsnü SEZER, Ahmet KUZGUN, Sırrı AKEL, Cüneyd ÖZTÜRK, Sibel KUZUCAN, Selma SEZER Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, International Hospital, İstanbul

Detaylı

İnfektif Endokardite Bağlı Sinüs Valsalva Pseudoanevrizmalarının Cerrahi Tedavisi*

İnfektif Endokardite Bağlı Sinüs Valsalva Pseudoanevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* * Dr. Gökhan İpek, Doç. Dr. Ömer Işık, Dr. Ai Civeek, Dr. Mehmet Bakanay, Dr. Esat Akıncı, Dr. Mecdi Ergünay, Doç. Dr. Cevat Yakut Koşuyou Kap ve Araştırma Hastanesi, İstanbu Sinüs vasava anevrizmaarı

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Koroner ByPass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin + Metoprolol Proflaksisi

Koroner ByPass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin + Metoprolol Proflaksisi Koroner ByPass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin + Metoprolol Proflaksisi Hilmi TOKMAKOĞLU*, Tevfik TEZCANER*, Cem YORGANCIOĞLU*, Zeki ÇATAV*, Oğuz MOLDİBİ*, Kaya SÜZER**,

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS Yahya ÜNLÜ, Necip BECİT, İbrahim YEKELER, Cevdet KOÇOĞULLARI, Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Koroner endarterektomi ile birlikte yapılan koroner arter baypas greftleme sonuçları

Koroner endarterektomi ile birlikte yapılan koroner arter baypas greftleme sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Koroner endarterektomi ile birlikte yapılan koroner arter baypas greftleme sonuçları Results of coronary artery

Detaylı

İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi*

İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi* İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi* Cem YORGANCIOĞLU, Tevfik TEZCANER, Hilmi TOKMAKOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA Bayındır Tıp Merkezi Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar

Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar Off-pump complete revascularization: angiographic

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız

Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız Clinical and angiographic results of patients underwent

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

ARAÞTIRMA 11 Açýk kalp cerrahisi sonrasý ýntraaortik balon pompasý kullanýlan hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri Ýlker Kiriþ Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI?

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? Prof. Dr. Ömer Göktekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir Tanım Tek damar hastalığı: LAD, Cx veya RCA

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN

KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN Temmuz-Eylül 2003 KORONER REVASKÜLARİZASYON; KÖKSAL VE ARK. 127 KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN

Detaylı

Koroner Arter Bypass Operasyonu

Koroner Arter Bypass Operasyonu Koroner Arter Bypass Operasyonu Dr. Murat Uğurlucan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 10 Ocak 2014 I. AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 1930 ların başında,

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6() : 9-23 Klinik Araştırma AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Berent DİŞCİGİL,M.İsmail BADAK, Uğur

Detaylı

Hastanemizin 1985 istatistik yıllığı ilk kez hazırlanmıştır. Bu yıllıkta ZEYNEP.. KAMIL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLAAI. 1985 YILI istatistigi

Hastanemizin 1985 istatistik yıllığı ilk kez hazırlanmıştır. Bu yıllıkta ZEYNEP.. KAMIL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLAAI. 1985 YILI istatistigi ZEYNEP.. KAMIL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLAAI HASTANESİ istatistigi Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL ( *) T. T. Mus,tafa ÖZTÜRK ( **) 985 YILI istatistigi Sağık istatistikeri, geeceğe tutarı, geçeri ve güveniir bigieri

Detaylı

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi Outcomes of Euroscore I at Operated Patients in Our Clinic Yücel Özen

Detaylı

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Ali Kemal Gür *, Esra Eker **, Helin El ***, Aytaç Akyol ****, Serkan Akdağ ****, Can Baba Arın ****, Dolunay Odabaşı *, Hakan Uçar

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar Doi: 10.17944/mkutfd.60840 ÖZGÜN MAKALE / ORIGINAL a ARTICLE Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:21, Yıl:2015 O Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Van Tıp Dergisi: 7 (1): 01-05, 2000 Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Şenol Yavuz, Nurcan Ayabakan, Mustafa Mavi, Cüneyt Eriş,

Detaylı

- KALP KRİZİ NEDİR - NASIL KORUNURUZ?

- KALP KRİZİ NEDİR - NASIL KORUNURUZ? - KALP KRİZİ NEDİR - NASIL KORUNURUZ? Prof. Dr. Nurettin ÖZCAN Right Coronary Artery: Right Anterior-Oblique PositioN BRANCH TO S-A NODE CONUS BRANCH R. MAIN CORONARY ARTERY MARGINAL BRANCHES BRANCH TO

Detaylı

Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları

Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 7-13 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları Mehmet Ali Şahin (*), Adem Güler (*),

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Yaşın CABG Operasyonlarına Etkisi

Yaşın CABG Operasyonlarına Etkisi Kliniğimizde Opere Olan CABG Olgularında Preoperatif Risk Faktörleri ve Erken Dönem Sonuçlarımız: 75 Yaş ve Üzeri ile 40-60 Yaş Gruplarının Karşılaştırılması Hasan Uncu *, Mehmet Acıpayam **, Tolga Onur

Detaylı

Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisinde Koşuyolu Deneyimi

Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisinde Koşuyolu Deneyimi Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisinde Koşuyolu Deneyimi Kaan KİRALİ, Bahadır ÇAĞLAR, Mustafa GÜLER, Suat ÖMEROĞLU, Gökhan İPEK, Mehmet BALKANAY, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Olgu Sunumu. Olgu-1. 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde

Olgu Sunumu. Olgu-1. 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde Olgu Sunumu Mustafa SAÇAR Olgu-1 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde Diyabet, HT, hiperkolesterolemi, geçirilmiş CABG, aktif sigara kullanımı. Travma öyküsü yok, İstairahatte

Detaylı

Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı asendan aortobifemoral baypas cerrahisi

Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı asendan aortobifemoral baypas cerrahisi Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(2):366-370 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10621 Olgu Sunumu / Case Report Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı asendan aortobifemoral baypas cerrahisi Ascending aortobifemoral

Detaylı

Korhan Erkanlı, Timuçin Aksu, Ünal Aydın, Onur Şen, Erhan Kutluk, Mehmet Kaya, Mehmet Yeniterzi, İhsan Bakır. Özgün Araştırma / Original Article.

Korhan Erkanlı, Timuçin Aksu, Ünal Aydın, Onur Şen, Erhan Kutluk, Mehmet Kaya, Mehmet Yeniterzi, İhsan Bakır. Özgün Araştırma / Original Article. Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1242 Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı? Do Additional

Detaylı

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD.

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Tanım Sıklık ve önem Fizyopatoloji Klinik tablolar Önlem ve Tedavi Kalp yetersizliği: Yapısal veya fonksiyonel bozukluk

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TGKD Cilt: 10 Sayı: 4 Kasım 2006 The Turkish Journal of Invasive Cardiology TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TJIC Volume:10 Number:4

Detaylı

İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Birbirini İzleyen 155 Koroner Bypass Operasyonunun Erken Dönem Sonuçları*

İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Birbirini İzleyen 155 Koroner Bypass Operasyonunun Erken Dönem Sonuçları* İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Birbirini İzleyen 155 Koroner Bypass Operasyonunun Erken Dönem Sonuçları* Doç. Dr. Rahmi Zeybek**, Op. Dr. B. Hayrettin Şirin**, Uzm. Dr.

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Hasan Kudat

KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Hasan Kudat KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Hasan Kudat AMAÇ Medikal durum saptaması Klinik risk durumunun ortaya konması Perioperatif dönemde alınabilecek

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Kroner Arter Bypass Cerrahisinden Sonra Görülen İleti Bozuklukları

Kroner Arter Bypass Cerrahisinden Sonra Görülen İleti Bozuklukları Kroner Arter Bypass Cerrahisinden Sonra Görülen İleti Bozuklukları Dr. Ertan Onursal, Dr. Emin Tireli, Dr. T. Elmacı, Dr. Mesut Şişmanoğlu, Dr. Enver Dayıoğlu, Dr. Cemil Barlas İstanbul Üniversitesi Tıp

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tufan Şener 2. Doğum Tarihi: 21.03.1969 3. Unvanı: Operatör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Y.

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu, Yrd. Doç. Dr. Bülent Polat, Doç. Dr. Atıf Akçevin, Yrd.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA TJIC Volume:11 Number:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 Mayýs 2007 KORONER ARTER BYPASS CERRAHÝSÝ PLANLANAN HASTALARDA SEMPTOMSUZ ATEROSKLEROTÝK KAROTÝD ARTER HASTALIÐININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE LÝTERATÜRÜN

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Koroner Arter Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Uygulaması

Koroner Arter Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Uygulaması Kapak Replasmanı Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Atalay Mete, * Doç. Dr Ömer Bayezid, * Dr.Cengiz Türkay, * Doç. Dr. Oktay Sancaktar, ** Prof. Dr. Necmi Değer, ** Prof. Dr. Erol Işın * * ** Akdeniz Üniv. Tıp

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

Doç.Dr.Barış Ökçün İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Doç.Dr.Barış Ökçün İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü BALONU KORONERDEN GERİ ÇEKERKEN KILAVUZ KATETERİN LMCA YA İLERLEMESİ SONUCU GELİŞEN LMCA DİSSEKSİYONU Doç.Dr.Barış Ökçün İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 33 yaşında erkek hasta 4 hafta önce

Detaylı

Yüksek Risk Taşıyan Hastalarda Kalp Akciğer Makinası Kullanılmaksızın Çalışan Kalpte Koroner Bypass Yöntemi*

Yüksek Risk Taşıyan Hastalarda Kalp Akciğer Makinası Kullanılmaksızın Çalışan Kalpte Koroner Bypass Yöntemi* Yüksek Risk Taşıyan Hastalarda Kalp Akciğer Makinası Kullanılmaksızın Çalışan Kalpte Koroner Bypass Yöntemi* Temuçin OĞUŞ, Gökhan İPEK, Ömer IŞIK, Turan BERKİ, Ali GÜRBÜZ, Mehmet BALKANAY, Tuncer KOÇAK,

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Uyku Apne Sendromu Tedavisi Olgu Örnekleri

Uyku Apne Sendromu Tedavisi Olgu Örnekleri Uyku Apne Sendromu Tedavisi Olgu Örnekleri Dr.A.Levent.Levent Karasulu Yedikule Göğüs G s Hastalıklar kları ve Göğüs G s Cerrahisi E.A.H Uyku Laboratuarı E.A. 42 yaşı şında erkek hasta Yakınma:Yakla nma:yaklaşık

Detaylı

Sol ventrikül anevrizmalarında cerrahi tedavi sonuçlarımız

Sol ventrikül anevrizmalarında cerrahi tedavi sonuçlarımız Sol ventrikül anevrizmalarında cerrahi tedavi sonuçlarımız Alper Sami Kunt, Osman Tansel Darçın, Salih Aydın, Deniz Demir, Cüneyt Şelli Kalp Damar Cerrahisi ABD. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa,Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tevfik Tezcaner 2. Doğum Tarihi: 1.1.1960 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe Üniveristesi 1984 Y. Lisans Kalp ve Damar

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL MEMORİAL HASTANESİ KALP KRİZİ MERKEZİ AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNDE CERRAHİ REPERFÜZYON İstanbul Memorial Hastanesi

İSTANBUL MEMORİAL HASTANESİ KALP KRİZİ MERKEZİ AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNDE CERRAHİ REPERFÜZYON İstanbul Memorial Hastanesi İSTANBUL MEMORİAL HASTANESİ KALP KRİZİ MERKEZİ AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNDE CERRAHİ REPERFÜZYON İstanbul Memorial Hastanesi Kardiyolojik Bilimler Departmanı KARDİYOLOJİK BİLİMLER DEPARTMANI KALP CERRAHİSİ

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisinde Perioperatuvar Miyokard İnfarktüsü

Koroner Bypass Cerrahisinde Perioperatuvar Miyokard İnfarktüsü Koroner Bypass Cerrahisinde Perioperatuvar Miyokard İnfarktüsü Uzm. Dr. Gülin Ulusan, Prof. Dr. Deniz Güzelsoy, Prof. Dr. Aydın Aytaç, Prof. Dr. Cem i Demiroğlu İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Çalışmamızda

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Kardiyak Cerrahi Uygulamaları: Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Geriatrik Hastalarda Kardiyak Cerrahi Uygulamaları: Erken ve Orta Dönem Sonuçları Klinik Araştırma MN Kardiyoloji /05 Geriatrik Hastalarda Kardiyak Cerrahi Uygulamaları: Erken ve Orta Dönem Sonuçları Dr. Hüseyin ŞAŞKIN*, Dr. Çağrı DÜZYOL*, Dr. Kazım Serhan ÖZCAN**, Dr. Rezan AKSOY*,

Detaylı

Minimal İnvaziv Direkt Miyokard Revaskülarizasyonu*

Minimal İnvaziv Direkt Miyokard Revaskülarizasyonu* Minimal İnvaziv Direkt Miyokard Revaskülarizasyonu* Şenol YAVUZ, Mustafa MAVİ, Tahsin BOZAT, M. Adnan CELKAN, A. Hakan VURAL, İ. Ayhan ÖZDEMİR Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kliniği,

Detaylı

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi KILAVUZ KATETER SEÇİMİ Doç. Dr. Neşe Çam Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Kılavuz Kateter Seçimi Kılavuz kateter yapısı Düzgün dış yüzey sürtünmeyi azaltır, Trombüs oluşumunu engeller.

Detaylı

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji 22 y tıp öğrencisi. Batıcı göğüs ağrıları tanımlıyor. Şikayetinin olduğu andaki EKG ye göre yanınız nedir? 1) Stabil angina 2) Nonkardiyak ağrı 3)

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR) Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak

Detaylı

Dr. Mustafa SAÇAR 18.03.2008. Etiyoloji

Dr. Mustafa SAÇAR 18.03.2008. Etiyoloji Aort Kapak Yetmezliği Dr. Mustafa SAÇAR 18.03.2008 Etiyoloji v Romatizmal v İE v Konjenital biküspid aorta v Künt göğüs travmaları v Uzun süreli HT miksomaöz dejenerasyon v Ascenden aort, aort kökünde

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı

SPORCU KALBİNİN SINIRLARI. Özgür Aslan DEÜTF, Kardiyoloji A.D.

SPORCU KALBİNİN SINIRLARI. Özgür Aslan DEÜTF, Kardiyoloji A.D. SPORCU KALBİNİN SINIRLARI Özgür Asan DEÜTF, Kardiyooji A.D. Sporcu kabinin sınırarı Sporun (egzersizin) kap üzerindeki etkieri Fizyoojik (doğa) Patoojik değişikiker Sporun tipine göre farkııkar Sporcu

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Konjenital Koroner Arter Fistül Cerrahisi: Erken ve Geç Dönem Sonuçlar

Konjenital Koroner Arter Fistül Cerrahisi: Erken ve Geç Dönem Sonuçlar Konjenital Koroner Arter Fistül Cerrahisi: Erken ve Geç Dönem Sonuçlar H. Zafer İŞCAN, M. Kamil GÖL, Bayram YILMAZKAYA, Haşmet BARDAKÇI, Haldun KARAGÖZ, Binali MAVİTAŞ, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT Türkiye

Detaylı

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 15.06.2013 Kabul: 04.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Bekir İnan1,

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler

Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler Araştırma Makalesi Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler Factors affecting the use of intraaortic balloon pump in coronary bypass surgery 1 2 1 1 3 4 Mehmet Salih

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı