Kayaların Dayanım Özelliklerinin Farklı Doygunluk Koşullarında P-dalga Hızından Kestirimi ve P-Dalga Hızının Fiziksel Özelliklere Olan Duyarlılığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kayaların Dayanım Özelliklerinin Farklı Doygunluk Koşullarında P-dalga Hızından Kestirimi ve P-Dalga Hızının Fiziksel Özelliklere Olan Duyarlılığı"

Transkript

1 Yerbilimleri, 33 (3), Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kayaların Dayanım Özelliklerinin Farklı Doygunluk Koşullarında P-dalga Hızından Kestirimi ve P-Dalga Hızının Fiziksel Özelliklere Olan Duyarlılığı Prediction of Strength Properties of Rocks at Different Saturation Conditions from P-wave Velocity and Sensitivity of P-wave Velocity to Physical Properties Hasan KARAKUL 1, Reşat ULUSAY 2 1 MTA Genel Müdürlüğü, Fizibilite Etütleri Dairesi, Kaya-Zemin Mekaniği Birimi, Ankara 2 Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara Geliş (received) : 27 Ağustos (August) 2012 Kabul (accepted) : 21 Ekim (October) 2012 ÖZ Laboratuvar ortamında kolaylıkla ölçülebilmeleri nedeniyle sismik hızlar (özellikle P-dalga hızı) kullanılarak kayaların dayanım ve deformabilite özelliklerinin kestirimi kaya mekaniği alanında ilgi çekici konular arasında yer almıştır. Günümüze değin birçok araştırmacı tarafından dayanım özelliklerinin P-dalga hızı kullanılarak tahmini amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmalarda doygunluğun etkisi ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Doygunluğun dayanım özelliklerinin P-dalga hızından kestirimi üzerindeki etkisinin dikkate alınması, sözü edilen ilişkilerin farklı doygunluk koşullarının değerlendirilmesinin gerektiği kaya mühendisliği uygulamalarında kullanılabilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu husus dikkate alınarak bu çalışmada, kayaların dayanım ve deformabilite özellikleri ile P-dalga hızı arasındaki ilişkiler farklı doygunluk koşulları için araştırılmıştır. Bu amaçla ondört farklı kaya türü kullanılarak bunların dayanım (tek eksenli sıkışma dayanımı, çekilme dayanımı, kohezyon) özellikleri ve elastisite modülleri ile P-dalga hızları farklı doygunluk koşullarında tayin edilmiştir. Deneysel veri esas alınarak, dayanım özellikleri ile P-dalga hızı arasındaki ilişkiler basit ve çok değişkenli regresyon teknikleriyle araştırılmış ve kestirim amaçlı görgül ilişkiler geliştirilmiştir. İstatistiksel analizler, P-dalga hızı, doygunluk ve doygunluktaki etkin kil içeriği (DEKİ) gibi bağımsız değişkenlerin kullanıldığı görgül eşitliklerin yüksek bir kestirim performansına sahip olduğunu göstermiştir. P-dalga hızının gözeneklilikle ters, yoğunlukla doğru orantılı olarak değiştiği gözleminden hareketle, kaya malzemesi içindeki farklı fazların ifade edilebildiği katı tane yoğunluğu ve gözeneklilik özellikleri kullanılarak P-dalga hızının kestirimine olanak sağlayan görgül bir eşitlik de önerilmiştir. Ayrıca, doygunluktaki artışa bağlı olarak, P-dalga hızında artış gözlenen kaya türlerinde kalite indeksi artarken (fisürlülük azalırken), P-dalga hızı azalan kaya türlerinde kalite indeksi de azalmaktadır. Anahtar Kelimeler: P-dalga hızı, doygunluk, tek eksenli sıkışma dayanımı, çekme dayanımı, kohezyon, deformabilite, doygunluktaki etkin kil içeriği, görgül ilişki ABSTRACT Since the easy measurement of seismic velocities (particularly P-wave velocity) in laboratory environment, their use to predict the strength and deformability properties of rocks became one of the interesting subjects in rock * R. Ulusay E-posta:

2 240 Yerbilimleri mechanics. Up to the present, studies on the prediction of strength properties from P-wave velocity have been conducted by a number of investigators. But in these studies, the effect of saturation on the prediction equations has not been investigated. Consideration of saturation on these predictions is important for the use of empirical relationships when the evaluation of different saturation conditions is necessary in rock engineering applications. By considering this issue, in this study, the relationships between the strength and deformability properties and P-wave velocity were investigated at different saturation conditions. For this purpose, strength (uniaxial and tensile strengths and cohesion), modulus of elasticity and P-wave velocity of fourteen different rock types were determined at different saturation conditions. Based on the experimental data, the relationships between strength properties and P-wave velocity were investigated using simple and multiple regression techniques and prediction equations were developed. The statistical analyses indicated that the empirical equations including independent variables such as P-wave velocity, saturation and effective clay content on saturation (ECCS) have high prediction performance. Based on the observation that the P-wave velocity has negative and positive correlations with porosity and density, respectively, using the grain density and porosity, an empirical relationship for the prediction of P- wave velocity was also recommended. In addition, depending on increase in saturation, quality index increases in rock types having increasing P-wave velocity, while it decreases for rock types having decreasing P-wave velocity. Keywords: P-wave velocity, saturation, uniaxial compressive strength, tensile strength, cohesion, deformability, effective clay content on saturation, empirical relationship GİRİŞ Laboratuvar ortamında kolaylıkla ölçülebilmesi nedeniyle, P-dalga hızı ( ) kullanılarak kaya malzemelerinin dayanım, deformabilite ve fiziksel özelliklerinin tahmini kaya mekaniği alanında ilgi çekici araştırma konularından biri olmuştur. Günümüze değin, bazı araştırmacılar ile dayanım özellikleri arasındaki ilişkileri incelerken (D Andrea vd. 1965; Ohkubo ve Teresaki 1977; Aydan vd., 1992, 1993, 1996; Sato vd., 1995; Apuani vd., 1997; Lal, 1999; Kahraman, 2001; Yaşar ve Erdogan, 2004; Karakuş ve Tütmez 2006; Chang vd., 2006; Erguler, 2007; Vasconcelos vd.,. 2008; Çobanoğlu and Çelik 2008; Erguler and Ulusay, 2009; Khandelwal ve Singh 2009; Török ve Vásárhelyi, 2010; Sarkar vd., 2011), bazı araştırmacılar (Wyllie vd., 1956; Gardner vd.,1974; Fourmaintraux, 1975, 1976; Saito, 1981; Han, 1986; Klimentos, 1991; Kahraman vd., 2005,; Kahraman, 2007; Kahraman ve Yeken, 2008; Török ve Vásárhelyi, 2010) ise fiziksel özelliklerle P-dalga hızı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Wyllie vd. (1956), ile gözeneklilik arasındaki ilişkileri kaya içerisindeki farklı fazları dikkate alarak incelemişler ve zaman ortalama eşitliğini önermişlerdir. Fourmaintraux (1975); kireçtaşı, kumtaşı ve granit örnekleri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada nin gözeneklilikle ters orantılı olarak değiştiğini belirlemiştir. Gardner vd. (1974), kumtaşı, şeyl, kireçtaşı, dolomit gibi kayalarda ile yoğunluk arasındaki ilişkiyi araştırmış ve nin yoğunlukla doğru orantılı olarak değiştiğini belirlemiştir. Han (1986), kuru ve tam doygun koşullarda nin gözeneklilik ve kil içeriğine karşı duyarlılığını çok değişkenli regresyon analizleriyle incelemiş ve her iki parametredeki artışın de bir azalmaya neden olduğunu ortaya koymuştur. Doygun kumtaşı örneklerinde nin kil içeriğiyle değişimini araştıran Klimentos (1991), kil içeriğindeki artışa bağlı olarak de azalma olduğunu belirlemiştir. Kahraman vd. (2005) traverten örnekleri üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde yoğunluk, gözeneklilik, ağırlıkça su emme ve boşluk oranı gibi fiziksel özelliklerle arasındaki ilişkileri araştırmışlar ve tahmine yönelik görgül ilişkiler önermişlerdir. Traverten örnekleri üzerinde çalışan Török ve Vasarhelyi (2010) kuru ve doygun koşullar için, yoğunluk ve gözeneklilik arasında ilişkileri belirlemişler ve nin yoğunlukla doğru, gözeneklilikle ters orantılı olarak değiştiğini vurgulamışlardır.

3 Karakul ve Ulusay 241 Gerek dayanım ve deformabilite özellikleri, gerekse kayaların doygunluğundan etkilenmektedir. Dayanım özelliklerinin doygunluğa veya su içeriğine bağlı olarak gösterdiği azalım (Dyke ve Dobereiner, 1991; Hawkins, 1998; Lashkaripour, 2002; Vasarhelyi, 2005; Ergüler, 2007; Török ve Vásárhelyi, 2010) ile doygunluğa veya su içeriğine bağlı olarak deki değişim (Wyllie vd., 1956; Nur ve Simmons, 1969; Gregory, 1976; Saito, 1981; Han, 1986; Cadoret vd., 1995; King vd., 2000; King, 2009; Kahraman, 2007) bazı araştırmacılarca incelenmiştir. Saito (1981) andezit, dasit, bazalt, kuvars diyorit gibi kaya türlerinde, Han (1986) ve Wyllie vd. (1956) de kumtaşlarında doygunluğa bağlı olarak nin arttığını belirlemişlerdir. Cadoret vd. (1995) homojen kireçtaşlarında doygunluğun belirli bir düzeye ulaşana değin de önemli bir değişiklik olmadığını, bu düzeyin aşılması halinde ise belirgin bir artışın kaydedildiğini saptamışlardır. King vd. (2000) ve King (2009) düşük kil içeriğine sahip kumtaşlarında doygunluğa bağlı olarak de artış gerçekleştiğini ifade etmiştir. Nur ve Simmons (1969) granitlerde doygunluktaki azalmaya bağlı olarak P-dalga hızında azalma gerçekleştiğini vurgulamışlardır. Gregory (1976) yaptığı ölçümler sonucunda doygunluğa bağlı olarak değerlerinde artış ve azalma gösteren kaya türlerinin varlığını belirlemiştir. Kahraman (2007), 41 farklı kaya türü kullandığı çalışmasında sedimanter, mağmatik ve metamorfik kaya türleri için kuru ve doygun koşullarda değerleri arasındaki ilişkileri ayrı ayrı incelemiş ve görgül ilişkiler önermiştir. ile dayanım ve deformabilite özellikleri arasındaki ilişkilere yönelik çalışmaların büyük çoğunluğu tek eksenli sıkışma dayanımının den kuru koşulda kestirimi ile ilgili olup, doygunluğun etkisi, dolayısıyla farklı doygunluklarda kayanın jeomekanik özelliklerinin den tahmini konusu incelenmemiştir. Sadece Ergüler (2007), Ergüler ve Ulusay (2009) ve Török and Vásárhelyi (2010) kuru ve tam doygun koşullar için tek eksenli sıkışma dayanımının den kestirimine yönelik görgül eşitlikler önermişlerdir. Ergüler (2007) ve Ergüler ve Ulusay (2009) dayanım özellikleri ile arasındaki ilişkileri kil içeren kayalar için kuru, doygun ve % bağıl nem koşulları için araştırmış ve dayanımın den tahmini amacıyla görgül ilişkiler önermiştir. Török ve Vasarhelyi (2010), iki farklı traverten türü için tek eksenli sıkışma dayanımı ve arasındaki ilişkileri kuru ve doygun koşullar için incelemiştir. Ancak bu çalışmalar, benzer kaya türlerinde ve sadece iki farklı doygunluk koşulu dikkate alınarak gerçekleştirilmiş olduğu için, farklı kaya türleri için doygunluğun dayanım özellikleri ve arasındaki ilişkiler üzerindeki etkisinin incelenmesi gereksinimi doğmuştur. Griffith yenilme ölçütüne göre bir kaya malzemesinde yenilmenin gerçekleşmesi için gereken çekilme gerilmesi mikro çatlak boyunun karekökü ile ters orantılı olarak değişim göstermektedir (Hudson ve Harrison, 1997). üzerinde de mikro çatlak yoğunluğunun olumsuz etkileri söz konusudur. Bu nedenle bu iki özellik arasında mikro çatlakların yoğunluk ve boyutlarının bu özelliklere olan etkileri dikkate alındığında çok önemli benzerliklerin varlığı söz konusudur. Çekilme dayanımının den kestirimi ile ilgili olarak ise, çok az sayıda (Apuani et al., 1997; Khandelwal ve Singh, 2009; Vasconcelos vd., 2008) ve sadece kuru koşulda gerçekleştirilmiş çalışmalar bulunmaktadır. Vasconcelos vd. (2008) nin granitler, Khandelwall ve Singh (2009) in ise kömür içeren kayalar için çekilme dayanımı ile arasında belirledikleri yüksek korelasyon katsayısına sahip ilişkiler ile Apuani vd. (1997) nin gnayslar için özellikle foliasyon düzlemlerine paralel yöndeki farklı doğrultularda belirledikleri ve çekilme dayanımı değerlerinde yönelime bağlı değişimlerin neredeyse bire bir örtüştüğüne ilişkin saptamaları, yukarıdaki kuramsal yaklaşımı destekleyici niteliktedir. Öte yandan çok az sayıda araştırmacı ile makaslama dayanımı parametreleri arasındaki ilişkileri incelemiştir (Lal, 1999; Chang vd., 2006; Khandelwall ve Singh, 2009). Lal (1999) şeyller üzerinde yapılmış üç eksenli deneylerin sonuçları ile aynı birimler için belirlenmiş değerlerini karşılaştırmış ve tahmin edilen ve deneysel olarak belirlenen en büyük makaslama dayanımı değerlerinin birbirlerine yakın olduğunu ortaya koymuştur. Chang vd. (2006), Lama ve Vutukuri (1978) ve Carmichael (1982) tarafından elde edilmiş laboratuvar verileri ile Lal (1999) tarafından içsel sürtünme açısı ve arasında geliştirilmiş ilişkinin kestirim performansını karşılaştırmış ve laboratuvar verilerinin eğri etrafında çok geniş

4 242 Yerbilimleri bir saçılım sergilediğini belirtmiştir. Khandelwall ve Singh (2009) kömür, şeyl ve kumtaşları için makaslama dayanımı ile arasında yüksek korelasyon katsayısına sahip bir ilişki belirlemişlerdir. Ancak bu araştırmacılar makaslama dayanımının hangi normal gerilme için belirlendiğini ifade etmemişlerdir. Makaslama dayanımı parametrelerinden kohezyon sıfır normal gerilme altındaki makaslama dayanımı olarak tanımlanırken, içsel sürtünme açısı normal gerilmeye bağımlı olarak dayanım artışı düzeyini kontrol etmektedir. Makaslama dayanımında normal gerilmedeki artışa bağlı olarak gerçekleşen dayanım artışı mikro çatlak yoğunluğundan olumsuz yönde etkilenen değerlerinde her zaman bir artışa karşılık gelmemektedir. Bunun nedeni ise, uygulanan normal gerilmenin (üç eksenli deney için yanal gerilme) her zaman mikro çatlakları kapatıcı etki gerçekleştirememesi, bazen de mikro çatlakların yönelimlerine bağlı olarak mikro çatlakların genişlemesine de neden olabileceği için de bir azalmaya neden olmasıdır. Bu nedenle mekanik olarak makaslama dayanımı ile arasında bir ilişki önerilmesi doğru bir yaklaşım olarak gözükmemektedir. Bu nedenle normal gerilmenin sıfır olması durumunda makaslama dayanımını ifade eden kohezyon ile arasındaki ilişkinin araştırılması daha uygundur. Yukarıda kısaca değinilen önceki çalışmaların sonuçları dikkate alındığında, kayaların dayanım özelliklerinin farklı doygunluk koşulları için den tahmininin ve nin kayaların fiziksel özelliklerine karşı duyarlılığının farklı türde kayalar için araştırılmasının konuya katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu gerekçeden hareketle bu çalışmada; (i) tek eksenli sıkışma dayanımı, Brazilian çekilme dayanımı, kohezyon, elastisite modülü ve nin doygunluğa bağlı değişiminin araştırılması, (ii) nin gözeneklilik, yoğunluk gibi bazı fiziksel özelliklere karşı olan duyarlılığının incelenmesi ve nin bu özelliklerden tahmini amacıyla görgül eşitliklerin önerilmesi (iii) farklı doygunluk koşulları için dayanım özelliklerinin den tahmin edilmesi ve (iv) doygunluğun modül oranı, dayanım oranı ve fisürlülük sınıflamaları üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Türkiye nin değişik yerlerinden derlenen farklı kaya türleri kaya mekaniği laboratuvar deneylerine tabi tutularak yukarıda sözü edilen mekanik ve fiziksel özellikler farklı doygunluk koşulları için tayin edilmiştir. Tek eksenli sıkışma ve Brazilian çekilme dayanımı verileri kullanılarak kayaların Mohr Coulomb yenilme zarfları çizilmiş ve kullanılan kaya türlerinin farklı doygunluk koşullarındaki kohezyonları belirlenmiştir. Farklı doygunluk koşulları için dayanım özelliklerinin den tahmin edilmesi amacıyla basit ve çok değişkenli regresyon analizleri yapılarak görgül eşitlikler önerilmiştir. Çok değişkenli regresyon analizleri ile belirlenen görgül eşitliklere ait regresyon katsayılarının önemlilik dereceleri t- ve F- testleriyle incelenmiş ve model yeterlilikleri kontrol edilmiştir. Bu çalışma kapsamında fiziksel özelliklerden nin tayini amacıyla da bir görgül eşitlik önerilmiştir. Ayrıca, farklı doygunluk koşulları dikkate alınarak, çalışmada kullanılan tüm kaya türleri için modül oranı, dayanım oranı ve fisürlülük sınıflamaları da gerçekleştirilmiştir. ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI VE LABORATUVAR DENEYLERİ Bu çalışmada doygunluk derecesi önem taşıdığı için gözenekliliği ihmal edilecek düzeyde düşük ve gözenekler arası bağlantısız olan kaya türleri (özellikle derinlik kayaları ve metamorfik kayalar) dikkate alınmamış ve doyurulmaya uygun olan volkanik, volkano-sedimanter ve sedimanter toplam 14 kaya türünden örnekler Türkiye nin değişik bölgelerinden derlenmiştir (Çizelge 1). Derlenen örneklerde deneyde kullanılacak örnek boyutları dikkate alınarak herhangi bir zayıflık düzleminin bulunmamasına ve kaya türlerinin çok düşükten çok yükseğe kadar değişik kil içeriklerine sahip birimlerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Derlenen kaya türleri için mineralojik-petrografik çözümlemeler (ince kesit çözümlemeleri) ve X-ışınları kırınım (XRD) çözümlemeleri Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. XRD difraktogramları Philips PW-1140 model difraktometreyle çekilmiş olup, tüm kayaç çözümlemelerinde difraktogramlardaki piklerin

5 Karakul ve Ulusay 243 Çizelge 1. Çalışmada kullanılan kaya türleri, alındıkları yerler ve jeolojik yaşları. Table 1. Rock types used in the study, their sampling locations and geological ages. Kaya türü Örnek no. Alındığı yer Jeolojik yaş Marn 1 Milas (Muğla) Orta Miyosen (1) Kumtaşı 2 Yatağan (Muğla) Üst Miyosen (1) Andezit-1 3 Ankara Merkez Orta-üst Miyosen (2) Killi kireçtaşı 4 Milas (Muğla) Orta Miyosen(1) Andezit-2 5 Gölbaşı (Ankara) Orta-üst Miyosen (2) Tüf 6 Nevşehir Merkez Neojen (3) İgnimbirit 7 Avanos (Nevşehir) Üst Miyosen-Pliyosen (4) Andezit-3 8 İncesu (Kayseri) Üst Miyosen-Kuvaterner (5) Kireçtaşı 9 Gölbaşı-Haymana Yolu Permo-Triyas (2) Kumtaşı 10 Gölbaşı-Haymana Yolu Kretase-Paleosen (2) Killi kireçtaşı 11 Haymana (Ankara) Üst Kretase (2) Kumtaşı 12 Üzülmez (Zonguldak) Namuriyen (6) Kiltaşı 13 Üzülmez (Zonguldak) Namuriyen (6) Marn 14 Ereğli-Akçakoca Yolu (Zonguldak) Üst Kretase-Eosen (7) Atalay (1980); (2) Erol (1954); (3) Pisoni (1961); (4) Temel (1992); (5) Innocenti vd. (1975) Yergök vd. (1987); (7) Altun ve Aksay (2002) tanımladığı minerallerin belirlenmesi için ASTM (1972) nin kartoteksleri kullanılmıştır. Difraktogramlardaki piklerin yüzdeleri ise, Gündoğdu (1982) tarafından önerilen yönteme göre belirlenmiştir. İnce kesit ve XRD çözümlemelerinden elde edilen sonuçlara göre kaya türleri için petrografik adlandırma yapılmış ve tayin edilen mineral içerikleri Çizelge 2 de verilmiştir. Araziden derlenerek laboratuvara nakledilen kaya bloklarından NX (54.7 mm) ve NQ (47.6 mm) çaplı karot örnekleri alınarak bu örnekler üzerinde farklı doygunluk koşullarında tek eksenli sıkışma dayanımı, Brazilian çekme dayanımı, elastisite modülü ve nin yanı sıra, bazı fiziksel özellikler (kuru birim hacim ağırlık, gözeneklilik, ağırlıkça su emme) tayin edilmiştir. Farklı doygunluk koşulları için (S r =0, S r =0.2, S r =0.5, S r =0.7, S r =1) kaya türlerinin kohezyonları söz konusu doygunluk için belirlenmiş ortalama Brazilian çekilme dayanımı ve tek eksenli sıkışma dayanımı değerlerine ait Mohr dairelerinin ortak teğetinden tayin edilmiştir (Şekil 1). Tüm kaya mekaniği deneylerinde ISRM (2007) tarafından önerilmiş yöntemler ve ağırlıkça su emme tayinlerinde ise ASTM (2001) standartları dikkate alınmıştır. Farklı doygunluk koşullarında yapılan deneylerde, ISRM (2007) tarafından önerilmiş olan doyurma ve taşırma teknikleri ile gözeneklilik/yoğunluk tayin yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde karot örnekleri vakum altında su emme yöntemiyle doyurulmaktadır. Kullanılan kaya türleri için tayin edilmiş olan fiziksel özelliklere ait istatistiksel değerlendirme Çizelge 3 te, farklı doygunluk koşulları altında tayin edilen mekanik özelliklere ait istatistiksel değerlendirme ise Çizelge 4 de verilmiştir.

6 244 Yerbilimleri Çizelge 2. X-ışınları kırınım analizi sonuçları. Table 2. XRD analysis results. Tüm kayaç analizi (%) Kil fraksiyonu analizi (%) Kaya türü Kalsit Feldispat Kuvars Dolomit Aragonit Mika Kristobalit Zeolit Biyotit Kil Smektit Kaolinit İllit-Smektit İllit Klorit Smektit- Klorit Kumtaşı (Örnek 2) Marn ( Örnek 1) Andezit-1 ( Örnek 3) Killi kireçtaşı ( Örnek 4) Andezit-2 ( Örnek 5) Tüf ( Örnek 6) İgnimbirit ( Örnek 7) Kumtaşı ( Örnek 10) Kireçtaşı ( Örnek 9) Killi kireçtaşı (Örnek 11) Kumtaşı (Örnek 12) Marn (Örnek 14) Kiltaşı (Örnek 13) MEKANİK ÖZELLİKLERİN DOYGUNLUĞA BAĞLI DEĞİŞİMİ Bu çalışmada öncelikle, mekanik özelliklerin doygunluğa bağlı değişimi araştırılmıştır. Farklı doygunluk koşullarında belirlenen dayanım özellikleri, elastisite modülü ve tayinleri sonucunda dayanım özelliklerinin (tek eksenli sıkışma, çekilme dayanımı, kohezyon) doygunluğa bağlı olarak genelde üstel karakterde bir azalım sergilediği belirlenmiştir (Şekil 2) Dayanım özelliklerinde gözlenen doygunluğa bağlı bu azalma eğilimi, önceki bazı çalışmalarda belirlenen eğilimlerle uyum içerisindedir (Gunsallus ve Kulhawy, 1984; Lashkaripour, 2002; Vasarhelyi ve Van 2006; Romana ve Vasarhelyi, 2007; Ergüler, 2007). Kuramsal olarak üzerinde doğrudan etkisi olan elastisite modülünün doygunluğa bağlı

7 Karakul ve Ulusay 245 Şekil 1. Andezit için tek eksenli sıkışma ve Brazilian çekme dayanımı verileri kullanılarak kohezyonun belirlenmesi. Figure 1. Estimation of cohesion using uniaxial compressive strength and Brasilian tensile strength data for andesite. değişimi de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır. Şekil 3 den görüleceği gibi, kullanılan kaya türleri arasında doygunluk arttıkça elastisite modülünde en fazla düşüş gözlenen kaya türü % 80.7 ile ignimbirit (Örnek 7) en az düşüşün gözlendiği kaya türü ise %20.6 ile andezit (Örnek 3) tir. Doygunluğa bağlı olarak elastisite modülü değerlerinde belirlenen azalma Ergüler (2007) ve Kwasnievski ve Oitaben (2009) tarafından belirlenen eğilimlerle uyumludur. Farklı doygunluklarda gerçekleştirilen ölçümler sonucunda, doygunluk artışına bağlı olarak, de artma ve azalma şeklinde iki eğilim belirlenmiştir (Şekil 3). Kullanılan kaya türlerinin 8 tanesi için doygunluk artışına bağlı olarak de artış, 6 tanesi için ise doygunluktaki artışa bağlı olarak de azalma gözlenmiştir. Bu durum, doygunluğa bağlı olarak de artış gerçekleştiğini belirleyen araştırmacılar ile kil içeriğine bağlı olarak deki azalmaya dikkat çeken araştırmacıların saptamalarının birlikte yorumlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bir sonraki bölümde nin doygunluğa bağlı değişiminin mekanik anlamda açıklaması tartışılmıştır. DOYGUNLUKTAKİ ETKİN KİL İÇERİĞİ VE P-DALGA HIZI KAVRAMLARI VE BUNLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DOYGUNLUĞA BAĞLI DEĞİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Kil içeren kaya türlerinin dayanım özelliklerinde doygunluktaki artışa bağlı olarak gözlenen azalım diğer kaya türlerinden daha fazladır (Goodman, 1989). Ancak bu çalışmada doygunluktaki artışa bağlı olarak dayanım özelliklerinde düşük derecede azalmanın gözlendiği kaya türlerinin (Andezit-1/Örnek 3, Andezit-2/Örnek 5, Andezit-3/Örnek 8, Kireçtaşı/Örnek 9, Kumtaşı/ Örnek 10, Killi Kireçtaşı/Örnek 11) kil içerikleri %0 ile %47 gibi geniş bir aralık içerisinde değişmektedir. Ayrıca kil içeriği daha düşük (% 26.97) olan kaya türü için (Killi Kireçtaşı/Örnek 4) kil içeriği daha yüksek (% 47) olan kaya türüne (Kumtaşı/Örnek 10) göre dayanım özelliklerinde

8 246 Yerbilimleri Çizelge 3. Fiziksel özelliklere ait istatistiksel değerlendirme. Table 3. Statistical evaluation for physical properties. Kaya türü Deney sayısı Kuru birim hacim ağırlık (kn/m 3 ) En küçük En büyük Ortalama Standart sapma Deney sayısı En küçük Gözeneklilik (%) En büyük Ortalama Standart sapma Deney sayısı En küçük Ağırlıkça su emme (%) En büyük Ortalama Standart sapma Marn (1) Kumtaşı (2) Andezit-1 (3) Killi kireçtaşı (4) Andezit-2 (5) Tüf (6) İgnimbirit (7) Andezit-3 (8) Kireçtaşı (9) Kumtaşı (10) Killi kireçtaşı (11) Kumtaşı (12) Kiltaşı (13) Marn (14)

9 Karakul ve Ulusay 247 Çizelge 4. Farklı doygunluk koşullarında (S r =0-1) tayin edilen mekanik özelliklere ait istatistiksel değerlendirme. Table 4. Statistical evaluation for mechanical properties determined at different saturation conditions (Sr=0-1). Kaya türü Tek eksenli sıkışma dayanımı (MPa) Deney sayısı En küçük En büyük Brazilian çekme dayanımı (MPa) Deney sayısı En küçük En büyük Deney sayısı P-dalga hızı ( ) (km/s) En küçük En büyük Deney sayısı Elastisite Modülü (GPa) En küçük En büyük Marn (1) Kumtaşı (2) Andezit-1 (3) Killi kireçtaşı (4) Andezit-2 (5) Tüf (6) İgnimbirit (7) Andezit-3 (8) Kireçtaşı (9) Kumtaşı (10) Killi kireçtaşı (11) Kumtaşı (12) Kiltaşı (13) Marn (14)

10 248 Yerbilimleri Şekil 2. Dayanım özelliklerinin (a. tek eksenli sıkışma dayanımı, b. çekme dayanımı, c. kohezyon) doygunluğa bağlı değişimi. Figure 2. Variation of strength properties (a. uniaxial compressive strength, b. tensile strength, c. cohesion) with saturation. Şekil 3. (a) Elastisite modülü ve (b) P-dalga hızının doygunluğa bağlı değişimi. Figure 3. Variation of (a) modulus of elasticity and (b) P-wave velocity with saturation.

11 aşağıdaki eşitlikten belirlenmektedir. = (doygun) (kuru) (2) DEKİ ile arasındaki ilişki Şekil 5 ve Eşitlik Karakul 3 te verilmiştir. Ulusay 249 DEKİ = doygunluğa V bağlı 2 olarak daha yüksek oranda p (R 2 = 0.83) (3) (3) bir azalma gözlenmiştir. geniş geniş bir bir aralık aralık içerisinde değişmektedir. Ayrıca Ayrıca kil içeriği daha düşük (% 26.97) olan kaya Yukarıda ifade edilen bulgudan hareketle, doygunluğa türü için bağlı olarak (Killi dayanım Kireçtaşı/Örnek özelliklerinde 4) kil göz-içeriği p değerleri V arasındaki fark kullanılarak DEKİ nin kil içeriği doygun daha düşük ve kuru (% koşullarda 26.97) olan elde kaya edilen DEKİ nin doygun türü için ve (Killi kuru Kireçtaşı/Örnek koşullarda elde 4) edilen kil içeriği V daha yüksek (% 47) olan kaya türüne daha yüksek (% 47) olan kaya türüne geniş bir aralık içerisinde değişmektedir. Ayrıca p değerleri arasındaki fark kullanılarak oldukça kil içeriği daha düşük (% 26.97) olan kaya oldukça lenen yüksek (Kumtaşı/Örnek azalmanın bir belirleme değerlendirilmesi 10) katsayısı göre dayanım veren açısından özelliklerinde Eşitlik 3 tendoygunluğa yüksek tayin edilebileceği bir bağlı belirleme olarak katsayısı anlaşılmaktadır. daha yüksek veren oranda Eşitlik 3 ten (Kumtaşı/Örnek sadece türü bir azalma mineralojik için (Killi 10) gözlenmiştir. bir Kireçtaşı/Örnek göre dayanım özelliklerinde yaklaşımın yetersiz 4) olacağı bir kil içeriği doygunluğa tayin daha edilebileceği yüksek bağlı (% olarak anlaşılmaktadır. 47) daha olan yüksek kaya oranda türüne (Kumtaşı/Örnek kanısına azalma gözlenmiştir. ulaşılmaktadır. 10) göre Kuramsal dayanım özelliklerinde olarak, doygunluğa bağlı olarak daha yüksek oranda doygunluğun kil içeren kaya türlerinde dayanım P-DALGA HIZININ FİZİKSEL Yukarıda ifade edilen bulgudan hareketle, doygunluğa bağlı olarak dayanım özelliklerinde azalımı bir üzerinde azalma gözlenmiştir. etkili olması kil mineralleri ile Yukarıda ifade edilen bulgudan hareketle, doygunluğa ÖZELLİKLERDEN bağlı olarak KESTİRİMİ dayanım özelliklerinde su molekülleri gözlenen azalmanın arasında bir değerlendirilmesi etkileşimin varlığıyla açısından sadece mineralojik bir yaklaşımın yetersiz mümkün gözlenen olacağı olup, azalmanın kanısına kaya malzemeleri değerlendirilmesi ulaşılmaktadır. için Kuramsal bu temas açısından Bu sadece çalışmada Yukarıda ifade edilen bulgudan hareketle, olarak, doygunluğa P-DALGA mineralojik kullanılan doygunluğun bağlı olarak HIZININ bir kaya kil içeren dayanım yaklaşımın FİZİKSEL türleri için kaya özelliklerinde yetersiz ÖZELLİKLERDE V türlerinde p nin gözenekliliğin izin verdiği ölçüde olanaklı olabilmektedir. dayanım gözlenen kanısına gözeneklilik ve yoğunluğa bağlı değişimleri de olacağı Dolayısıyla azalımı azalmanın ulaşılmaktadır. dayanım üzerinde değerlendirilmesi ve etkilikuramsal deformabilite olması açısından kil olarak, mineralleri incelenmiştir. sadece doygunluğun ile mineralojik su Şekil molekülleri kil 6 dan bir içeren yaklaşımın görüleceği arasında kaya türlerinde yetersiz gibi, bir Giriş Bu çalışmada kullanılan kaya türleri için nin göze özelliklerinde dayanım etkileşimin azalımı doygunluktaki varlığıyla üzerinde mümkün artışa etkili bağlı olup, olması olarak kaya kil malzemeleri mineralleri bölümünde için ile değinilmiş bu su temas molekülleri olan önceki gözenekliliğin arasında çalışmaların olacağı kanısına ulaşılmaktadır. Kuramsal olarak, doygunluğun kil içeren kaya türlerinde izin bir gerçekleşen azalma üzerinde gözenekliliğin ve sonuçlarıyla de incelenmiştir. uyumlu olarak, Şekil V6 dan p gözeneklilikle görüleceği gibi, Gir etkileşimin verdiği dayanım ölçüde azalımı varlığıyla olanaklı üzerinde mümkün olabilmektedir. etkili olup, olması kaya Dolayısıyla kil malzemeleri mineralleri dayanım ve deformabilite özelliklerinde kil içeriğinin ortak etkisinin düşünülmesi daha ters, yoğunlukla için ile bu su doğru temas molekülleri orantılı gözenekliliğin bir arasında ilişki içerisindedir. üzerinde dayanım için gözenekliliğin ve bu deformabilite temas ve gözenekliliğin kil özelliklerinde içeriğinin izin izin bir çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olarak, gözenekl doğru verdiği doygunluktaki etkileşimin olacaktır. ölçüde varlığıyla olanaklı artışa bağlı olabilmektedir. mümkün olarak gerçekleşen olup, kaya Dolayısıyla azalma malzemeleri ilişki içerisindedir. Bu doygunluktaki ortak etki, etkisinin bu artışa çalışmada düşünülmesi bağlı Doygunluktaki olarak daha doğru gerçekleşen olacaktır. Etkin Kil İçeriği (DEKİ) şeklinde adlandırılmış ve den gözeneklilik ve yoğunluk kaya içerisindeki azalma Şekil üzerinde 6 da V verdiği ölçüde olanaklı olabilmektedir. Dolayısıyla dayanım p ile gözenekliliğin ilişkilendirilen ve fiziksel kil içeriğinin özellikler- ve deformabilite özelliklerinde aşağıdaki ortak doygunluktaki etkisinin Bu ortak eşitlikte düşünülmesi artışa bağlı etki, bu verilen çalışmada parametre daha olarak Doygunluktaki tarafından doğru gerçekleşen olacaktır. azalma farklı üzerinde Şekil fazları dikkate 6 da gözenekliliğin almamaktadır. ile ilişkilendirilen ve Ancak içeriğinin kayalarda yayılan sismik dalgalar kaya içerisindeki fiziksel özellikl Etkin Kil İçeriği (DEKİ) şeklinde adlandırılmış ve tanımlanmıştır. ortak etkisinin düşünülmesi daha doğru olacaktır. içerisindeki farklı fazları dikkate almamaktadır. Ancak Bu aşağıdaki ortak etki, eşitlikte bu çalışmada verilen parametre Doygunluktaki tarafından Etkin tanımlanmıştır. farklı Kil İçeriği fazların (DEKİ) özelliklerinden şeklinde ve adlandırılmış oransal dağılımlarından içerisindeki önemli düzeyde farklı fazların etkilenmektedir. özelliklerinden Bu ve ora ve aşağıdaki Bu ortak DEKİ (%) eşitlikte etki, bu = n verilen çalışmada cl (%) parametre Doygunluktaki tarafından Etkin (1) tanımlanmıştır. durumu Kil İçeriği formülüze (DEKİ) eden şeklinde Wyllie adlandırılmış vd. (1956) ve (1) zaman ortalama eşitliği adıyla anılan aşağıdaki etkilenmektedir. Bu durumu formülüze eden Wyllie aşağıdaki eşitlikte verilen parametre tarafından tanımlanmıştır. DEKİ Burada; (%) n = gözeneklilik, n cl (%) ifadeyi cl ise kayanın kil içeriğidir. adıyla önermişlerdir. anılan aşağıdaki ifadeyi önermişlerdir. (1) Burada; n gözeneklilik, cl ise kayanın kil içeriğidir. DEKİ (%) = n cl (%) (1) Burada; Doygunluğa n gözeneklilik, bağlı olarak cl ise kayaların kayanın dayanım kil içeriğidir. ve deformabilite 1 = 1 özelliklerinde n + n meydana gelen (4) Doygunluğa bağlı olarak kayaların dayanım azalma Burada; ile n DEKİ gözeneklilik, arasındaki cl ise ilişkilerin kayanın verildiği kil içeriğidir. V Şekil 4 den p V görüleceği ps V gibi pf DEKİ, dayanım ve ve deformabilite özelliklerinde meydana gelen azalma Doygunluğa deformabilite ile DEKİ bağlı arasındaki özelliklerinde olarak ilişkilerin kayaların doygunluğa verildiği dayanım bağlı olarak ve deformabilite gelişen azalma özelliklerinde üzerinde etkilidir. meydana gelen Burada; Şekil Doygunluğa azalma 4 den ile görüleceği bağlı DEKİ arasındaki gibi olarak DEKİ, kayaların ilişkilerin dayanım dayanım verildiği ve deformabilite Burada; P-dalga Vözelliklerinde meydana gelen Şekil 4 den görüleceği p P-dalga hızı, s hızı, katı V içinden gibi DEKİ, dayanım ps katı geçen içinden geçen P-d P-dalga hızı, f akışkan içinden geçen P-dalga ve deformabilite Doygun azalma ile ve özelliklerinde DEKİ kuru koşullarda arasındaki doygunluğa ölçülen ilişkilerin değerleri bağlı verildiğiarasındaki Şekil hızı, 4 den n dalga ise fark gözenekliliktir. görüleceği hızı, ( n ; ise m/s) gibi gözenekliliktir. (Kahraman, DEKİ, dayanım 2007) ve olarak deformabilite gelişen azalma özelliklerinde üzerinde etkilidir. doygunluğa bağlı olarak gelişen azalma üzerinde etkilidir. aşağıdaki deformabilite eşitlikten özelliklerinde belirlenmektedir. doygunluğa bağlı olarak Eşitlik gelişen 4 de azalma tanımlandığı üzerinde gibi, etkilidir. bir kaya içerisinden geçen Eşitlik P-dalgasının 4 de tanımlandığı hızı kaya gibi, içerisindeki bir kaya içerisinden g Doygun ve kuru koşullarda ölçülen değerleri arasındaki Doygun ve fark kuru ( V koşullarda = ; m/s) (Kahraman, ölçülen 2007) değerleri arasındaki fark ( ; m/s) (Kahraman, 2007) p(doygun) (kuru) (2) aşağıdaki Doygun aşağıdaki eşitlikten ve kuru eşitlikten koşullarda ölçülen değerleri arasındaki katı ve akışkan fark ( V kısımların p ; m/s) oransal (Kahraman, dağılımından katı ve akışkan kısımların oransal 2007) dağılımından etkile belirlenmektedir. etkilenmektedir. Bu nedenle, nin kayaların aşağıdaki eşitlikten belirlenmektedir. fiziksel fiziksel özelliklerinden özelliklerinden kestirimiyle kestirimiyle ilgili olarak ilgili olarak DEKİ ile arasındaki ilişki Şekil 5 ve Eşitlik 3 te verilmiştir. = (doygun) V (2) kaya içerisindeki farklı zonlara ait özelliklerinin p(kuru) özelliklerinin dikkate alınması ve (2) bu amaçla kullan = (doygun) (kuru) dikkate alınması ve bu amaçla kullanılacak (2) fiziksel özellikler üzerindeki arasında etkileri DEKİ DEKİ ile V= V 2 p (R 2 = 0.83) (3) p arasındaki ilişki Şekil 5 ve Eşitlik açısından üzerindeki örtüşme etkileri açısından verilmiştir. örtüşme olmaması son derece önemlidir. olmaması son d 3 te DEKİ verilmiştir. ile arasındaki ilişki Şekil 5 ve Eşitlik 3 te DEKİ ile arasındaki ilişki Şekil 5 ve Eşitlik 3 te verilmiştir. fazı içeren kaya malzemesi için belirlenen yoğun Hem katı hem akışkan fazı içeren kaya malzemesi (birbirlerini için belirlenen DEKİ nin doygun ve kuru koşullarda elde edilen değerleri arasındaki fark kullanılarak DEKİ oldukça = 6 yüksek 10 5 V bir 2 p belirleme V katsayısı p veren Eşitlik 3 ten tayin (R 2 etkileyen) yoğunluk özellikler ve gözeneklilik olup, kaya içerisinde edilebileceği 0.83) anlaşılmaktadır. (3) DEKİ = V 2 p birbirine bağımlı yeteneğine (R 2 = 0.83) (birbirlerini etkileyen) özellikler sahip değillerdir. Diğer (3) bir ifadeyle, genel olup, kaya içerisindeki farklı fazların özelliklerini DEKİ nin doygun ve kuru koşullarda elde edilen tanımlama p ve değerleri çok yeteneğine gözenekli arasındaki sahip kayalar fark değillerdir. da kullanılarak az yoğundur. Diğer Bu nede DEKİ nin doygun ve kuru koşullarda elde edilen değerleri arasındaki fark kullanılarak oldukça yüksek bir belirleme katsayısı veren Eşitlik 3 ten yoğunluğu tayin edilebileceği (katı fazı anlaşılmaktadır. tanımlayan) ve gözeneklilik ( oldukça yüksek bir belirleme katsayısı veren Eşitlik 3 ten tayin edilebileceği anlaşılmaktadır. kullanılması, ayrı ayrı fazları tanımlayan fiziksel ö yerinde olacaktır. Burada katı tane yoğunluğu kayan

12 250 Yerbilimleri (a) (b) E doygun /E kuru 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 σ c doygun /σ c kuru 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0, DEKİ (%) DEKİ (%) (c) (d) σ t (doygun) /σ t (kuru) (MPa) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 c doygun / c kuru (MPa) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, DEKİ (%) DEKİ (%) Şekil 4. Deformabilite (a. elastisite modülü) ve dayanım (b. tek eksenli sıkışma dayanımı, c. çekme dayanımı, d. kohezyon) özelliklerinin doygunlukta etkin kil içeriği (DEKİ) ne bağlı değişimleri. Figure 4. Variation of deformability (a. modulus of elasticity) and strength (b. uniaxial compressive strength, c. tensile strength, d. cohesion) properties with effective clay content on saturation (ECCS). bir ifadeyle, genel olarak çok yoğun kayalar az gözenekli ve çok gözenekli kayalar da az yoğundur. Bu nedenle nin kestirimi amacıyla katı tane yoğunluğu (katı fazı tanımlayan) ve gözeneklilik (akışkan fazı tanımlayan) özelliklerinin kullanılması, ayrı ayrı fazları tanımlayan fiziksel özellikler olmaları açısından çok daha yerinde olacaktır. Burada katı tane yoğunluğu kayanın katı kısmındaki yi tanımlayan bir indeks iken, gözeneklilik ise akışkan fazın (kuru koşulda hava) varlığı nedeniyle katı faza ait deki oransal azalmayı kontrol etmektedir. Katı tane yoğunluğu aşağıdaki eşitlikle ifade edilmektedir (ISRM, 2007).

13 Karakul ve Ulusay 251 Şekil 5. Doygunlukta etkin kil içeriği (DEKİ) ve P-dalga hız farkı ( Vp) arasındaki ilişki. Figure 5. Relationship between effective clay content on saturation (ECCS) and P-wave velocity difference ( Vp). (a) (b) P-dalga hızı, (km/s) = 4.797e -0.03n (R² = 0.804) Gözeneklilik, n (%) P-dalga hızı, (km/s) = 0.906ρ (R² = 0.654) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Yoğunluk, ρ (g/cm 3 ) Şekil 6. P-dalga hızının (a) gözeneklilik ve (b) yoğunluğa bağlı değişimi. Figure 6. Variation of P-wave velocity with (a) porosity and (b) density.

14 252 Yerbilimleri ρρ ss = 100 ρρ dd 100 nn Burada; ρ s tane yoğunluğu, ρ d kuru yoğunluk ve n gözeneklilik Şekil 7 de bazı minerallerin (kuvars, kalsit, muskovit, plajiyok biyotit, olivin, pirit, hematit, aragonit) K+4/3G değerlerinin 2009) bağlı değişimleri görülmektedir. Şekil 7 den görüleceğ arasında yüksek belirleme katsayısına sahip bir ilişki söz kon katı kısmındaki hızı denetleyen K+4/3G parametresi katı tan ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla kaya içerisindeki katı ve etkilerinin birlikte değerlendirilebilmesi amacıyla ρ tane /(1+n( yoğunluğu) kullanılmasının oldukça açıklayıcı olacağı düşünü Şekil 8 de verilmiştir. Gözenekliliğin sıfır olması koşulunda Şekil 7. K+4/3G parametresinin mineral yoğunluğuna bağlı değişimi. Figure 7. Variation of K+4/3G parameter with mineral density. paydası 1 değerini alacak (sıfıra bölünme sorunu yaşanmaya yoğunluğuna bağlı olarak tahmin edilecektir. Gözenekliliğin sı ise, üzerinde gözeneklilikle doğru orantılı bir azaltma uygul ρρ ss = 100 ρρ dd 100 nn (5) ρ s = In 1 + n (%) (5) (6) Burada; ρ s tane ρ s tane yoğunluğu, ρ d kuru ρ d yoğunluk kuru yoğunluk ve ve n gözenekliliktir. n gözenekliliktir. Burada; P-dalga hızı (km/s), ρ ss tane yoğunluğu, yoğunluğu, n (%) gözenekliliktir. n (%) gözen Şekil Şekil 7 de 7 de bazı bazı minerallerin minerallerin (kuvars, (kuvars, kalsit, kalsit, muskovit, plajiyoklaz, feldispat, kil, dolomit, jips, Şekil 8 den 8 dengörüleceği gibi, gibi, kuru kuru koşuldaki koşuldaki V ile ρ tane p muskovit, plajiyoklaz, feldispat, kil, dolomit, jips, ile /(1+ biyotit, biyotit, olivin, olivin, pirit, pirit, hematit, hematit, aragonit) aragonit) K+4/3G K+4/3G ρbelirleme tane /(1+n(%)) değerlerinin katsayısına oranı yoğunluklarına arasında sahip yüksek bir (Mavko ilişki belirleme bulunmaktadır. vd., değerlerinin yoğunluklarına (Mavko vd., 2009) katsayısına sahip bir ilişki bulunmaktadır. Azaltılmış (ρ tane /(1+n(%)) tane yoğunluğu kullanılarak (ρ aynı zamanda katı ve akışkan 2009) bağlı değişimleri görülmektedir. Şekil 7 den görüleceği gibi, söz konusu parametreler bağlı değişimleri görülmektedir. Şekil 7 den tane /(1+n(%)) kullanılarak görüleceği arasında yüksek gibi, söz belirleme konusu katsayısına parametreler sahip bir aynı etkilerinin ilişki zamanda söz ikisinin konusu katı de ve olup, değerlendirmeye akışkan kaya fazın malzemesinin alınması değeri sağlanmakta arasında yüksek belirleme katsayısına sahip bir üzerindeki etkilerinin ikisinin de değerlendirmeye ilişki katı söz kısmındaki konusu olup, hızı kaya denetleyen malzemesinin K+4/3G katı parametresi koşuldaki alınması katı V sağlanmaktadır. p tane nin fiziksel yoğunluğu özellikler Bu ile ilişki dolaylı kullanılarak yardımıyla olarak çok düşük bir kısmındaki ifade edilebilmektedir. hızı denetleyen K+4/3G Dolayısıyla parametresi kuru olmaktadır. koşuldaki V kaya içerisindeki katı ve akışkan p nin fiziksel özellikler kullanılarak çok düşük bir hata payı ile kestirimi olanaklı kısmın üzerindeki katı tane yoğunluğu ile dolaylı olarak ifade edilebilmektedir. etkilerinin Dolayısıyla birlikte kaya değerlendirilebilmesi içerisindeki katı ve amacıyla olmaktadır. Gözeneklerin ρ tane /(1+n(%)) doygun oranının olması koşulunda (azaltılmış deki tane değişim akışkan kısmın V yoğunluğu) kullanılmasının p üzerindeki etkilerinin birlikte oldukça açıklayıcı Gözeneklerin olacağı eğilimlere düşünülerek, sahip doygun olmaktadır. olması bu oranın Şekil koşulunda 5 de ile tanımlanan deki ilişkisi -DEK değerlendirilebilmesi amacıyla ρ tane /(1+n(%)) değişim farklı kaya türleri için farklı eğilimlere oranının Şekil (azaltılmış 8 de verilmiştir. tane yoğunluğu) Gözenekliliğin kullanılmasının oldukça açıklayıcı olacağı düşünülerek, bu DEKİ ilişkisi bu eğilimleri oldukça düşük bir hata sıfır olması sahip düşük koşulunda olmaktadır. bir hata yüzdesi azaltılmış Şekil ile 5 de açıklayabilmektedir. tane tanımlanan yoğunluğunun - oranın paydası V 1 değerini alacak (sıfıra bölünme sorunu yaşanmayacak) ve tamamen katı tane p ile ilişkisi Şekil 8 de verilmiştir. Gözenekliliğin yoğunluğuna sıfır olması bağlı koşulunda olarak tahmin azaltılmış edilecektir. tane Gözenekliliğin sıfırdan büyük olması koşulunda yüzdesi ile açıklayabilmektedir. yoğunluğunun paydası 1 değerini alacak (sıfıra DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN FARKLI bölünme ise, sorunu üzerinde yaşanmayacak) gözeneklilikle ve doğru tamamen katı tane yoğunluğuna bağlı olarak tahmin orantılı bir azaltma uygulanmış olacaktır. DOYGUNLUKLARDA P-DALGA HIZINDAN KESTİRİMİ edilecektir. Gözenekliliğin ρ sıfırdan büyük olması = In s koşulunda ise, üzerinde gözeneklilikle doğru (6) 1 + n (%) Bu çalışmada dayanım özelliklerinin (tek eksenli sıkışma, çekilme dayanımları ve kohezyon) orantılı bir azaltma uygulanmış olacaktır. farklı doygunluk koşullarında den kestirimi Burada; P-dalga hızı (km/s), ρ s tane yoğunluğu, n (%) gözenekliliktir. Şekil 8 den görüleceği gibi, kuru koşuldaki ile ρ tane /(1+n(%)) oranı arasında yüksek

15 Bu amaçla incelenen Bu amaçla kaya türlerine incelenen ait kaya fiziksel türlerine özelliklerdeki ait fiziksel farklılıkla özellik basit regresyon analizlerinin basit regresyon yanı analizlerinin sıra, birden yanı fazla sıra, sayıda birden değişkenin fazla değişkenli doğrusal değişkenli regresyon doğrusal analiz yöntemlerinden regresyon analiz de yöntemlerinden yararlanılmıştır d Karakul ve Ulusay 253 Basit Regresyon Basit Analizleri Regresyon Analizleri Basit regresyon analizleri Basit regresyon kullanılarak analizleri tek eksenli kullanılarak sıkışma tek dayanımı eksenli sık (σ (σ t ) ve kohezyonun (σ t )(c) ve Vkohezyonun p den kestirimi (c) Vamacıyla p den kestirimi beş farklı amacıyla doygunlu be ilişkiler geliştirilmiştir. ilişkiler geliştirilmiştir. Kuru ve farklı doygunluk Kuru ve farklı koşullarındaki doygunluk σ c -V koşullarındaki p, σ t - ve c-v σ c - ilişkilerin p, σ t - gösterildiği Şekil gösterildiği 9 dan görüleceği Şekil 9 dan gibi, görüleceği kuru koşuldan gibi, doygun kuru koşul ilişkiler yataylaşmaktadır. ilişkiler yataylaşmaktadır. Bu durum doygunluktaki Bu durum artışa doygunluk ba özelliklerindeki azalımın özelliklerindeki deki azalımın azalımdan deki oransal azalımdan olarak çok oransal daha etmektedir. etmektedir. Şekil 8. P-dalga hızının azaltılmış tane yoğunluğuna (ρtane/(1+n(%))) bağlı değişimi. Figure 8. Variation of P-wave velocity with reduced grain density (ρtane/(1+n(%))). Çizelge 5 de tek Çizelge eksenli 5 de sıkışma tek dayanımı, eksenli sıkışma çekilme dayanımı, çekilme ve koh beş farklı doygunluk beş farklı koşulu doygunluk için basit koşulu regresyon için analizleriyle basit regresyon belirlenm anali Bu eşitlikler Eşitlik Bu 7, eşitlikler 8 ve 9 da Eşitlik verilen 7, 8formatta ve 9 da olup, verilen bu formatta eşitliklerdek olup ile ilgili olarak görgül ilişkiler geliştirilmiştir. Bu olup, bu eşitliklerdeki a ve b katsayılarının doy- amaçla incelenen kaya türlerine ait fiziksel doygunluğa özelliklerdeki farklılıkların dikkate alınmadığı basit dayanımı için Eşitlik 10 ve Eşitlik 11 de, çekil- bağlı doygunluğa değişimleri bağlı değişimleri bağlı tek eksenli değişimleri tek sıkışma eksenli tek dayanımı eksenli sıkışma sıkışma için Eşitli day çekilme dayanımı çekilme için Eşitlik dayanımı 12 ve için Eşitlik Eşitlik 13 de 12 ve kohezyon Eşitlik 13 de için veis regresyon analizlerinin yanı sıra, birden fazla me dayanımı için Eşitlik 12 ve Eşitlik 13 de ve sayıda değişkenin dikkate alındığı çok verilmiştir. değişkenli doğrusal regresyon analiz yöntemlerinden kohezyon verilmiştir. için ise Eşitlik 14 ve 15 de verilmiştir. de yararlanılmıştır. b σ b c = a s V s p σ c = a s V s p (7) Basit Regresyon Analizleri b σ Basit regresyon analizleri kullanılarak t = a tek t V t eksenli sıkışma dayanımı (σ c p ), çekilme dayanımı (σ t ) ve kohezyonun (c) den kestirimi amacıyla b c = a c V c p beş farklı doygunluk durumu için görgül ilişkiler geliştirilmiştir. b σ t = a t V t p b c = a c V c p (8) (9) a Kuru ve farklı doygunluk koşullarındaki σ c -, a s = 6.987e 0.64S s = 6.987e 0.64S r r σ t - ve c- ilişkilerinin aynı şekil üzerinde gösterildiği Şekil 9 dan görüleceği gibi, kuru koşul- b s = 1.608e 0.064S s = 1.608e 0.064S r r b dan doygun koşula geçildikçe eğrisel ilişkiler yataylaşmaktadır. Bu durum doygunluktaki a artışa bağlı olarak dayanım özelliklerindeki azalımın a t = e 0.58S r t = e 0.58S r deki azalımdan oransal olarak çok b daha fazla b t = e 0.055S r t = e 0.055S r (R 2 = 0.99) (R 2 = 0.96) (R 2 = 0.99) (R 2 = 0.96) (10) (R 2 = 0.99) (11) (R 2 = 0.96) (R (12) = 0.99) (R (13) = 0.96) olduğuna işaret etmektedir. a a c = e 0.54 Sr c = e 0.54 Sr (R 2 = 0.99) (14) (R 2 = 0.99) Çizelge 5 de tek eksenli sıkışma dayanımı, çekilme dayanımı ve kohezyon ile arasında b beş b c = e 0.035S r c = e 0.035S r (R 2 = 0.86) (R (15) = 0.86) farklı doygunluk koşulu için basit regresyon analizleriyle belirlenmiş ilişkiler verilmiştir. Dayanım Bu özellikleri Dayanım için yukarıdaki özellikleri eşitlikler için yukarıdaki kullanılarak eşitlikler farklı doygunlukl kullanılarak Dayanım özellikleri için yukarıdaki eşitlikler eşitlikler Eşitlik 7, 8 ve 9 da verilen değerlerin formatta deneysel değerlerin değerlerledeneysel uyumlu olduğu değerlerle görülmektedir uyumlu olduğu (Şekil görülmekte 10). Bun kullanılarak farklı doygunluklar için kestirilen doğrusundan belirli doğrusundan düzeylerde sapmaların belirli düzeylerde varlığı da sapmaların dikkat çekmektedir. varlığı da dikk Çok Değişkenli Doğrusal Çok Değişkenli Regresyon Doğrusal Analizleri Regresyon Analizleri

16 254 Yerbilimleri Şekil 9. Basit regresyon analizlerinden farklı doygunluk (Sr) koşulları için belirlenen dayanım özellikleri (a. Tek eksenli sıkışma dayanımı, b. çekme dayanımı, c. kohezyon) ile P-dalga hızı arasındaki ilişkiler. Figure 9. The relationships between the strength properties (a. uniaxial compressive strength, b. tensile strength, c. cohesion) and P-wave velocity at different saturation (Sr) conditions based on simple regression analyses. Çizelge 5. Farklı doygunluk dereceleri için dayanım özelliklerinin den kestirimi amacıyla basit regresyon analizleriyle belirlenen görgül ilişkiler. Table 5. Empirical relationships determined for the prediction of strength properties from by simple regression analyses. Doygunluk, S r Tek eksenli sıkışma dayanımı, s c (MPa) Çekilme dayanımı, s t (MPa) Kohezyon, c (MPa) σ c - ilişkisi σ t - ilişkisi c- ilişkisi 0 σ c = σ t = c= σ c = σ t = c= σ c = σ t = c= σ c = σ t = c= σ c = σ t = c=

17 Karakul ve Ulusay 255 Şekil 10. Farklı doygunluk koşulları için basit regresyon analizlerinden elde edilen eşitliklerden tahmin edilmiş dayanım özelliklerinin (a. tek eksenli sıkışma dayanımı, b. çekme dayanımı, c. kohezyon) deneysel değerlerle karşılaştırılması. Figure 10. Comparison of the strength properties (a. uniaxial compressive strength, b. tensile strength, c. cohesion) estimated from the equations derived from simple regression analyses and those determined experimentally. değerlerin deneysel değerlerle uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil 10). Bununla birlikte, 1:1 doğrusundan belirli düzeylerde sapmaların varlığı da dikkat çekmektedir. Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizleri Basit regresyon analizleriyle belirlenen ilişkilerden tahmin edilen dayanım değerleri deneysel değerlerle genel olarak uyumlu olmakla birlikte, belirli düzeylerde sapmaların söz konusu olması nedeniyle, dayanım özelliklerinin den daha hassas bir şekilde kestirimi ancak dayanım özellikleri üzerinde etkili olan çok sayıda değişkenin dikkate alınması ile olanaklı olabilecektir. Bu amaçla çok değişkenli doğrusal regresyon analizleri de yapılarak görgül ilişkiler belirlenmiştir. Analizlerde bağımsız değişkenler olarak, doygunluk ve DEKİ parametreleri seçilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında doğrusal

18 mlu n varlığı olduğu da dikkat görülmektedir Çok çekmektedir. Değişkenli (Şekil Doğrusal 10). Bununla Regresyon birlikte, Analizleri 1:1 n Analizleri Basit regresyon analizleriyle belirlenen ilişkilerden tahmin edilen dayanım değerleri deneysel maların varlığı Çok da dikkat Değişkenli çekmektedir. Doğrusal Regresyon Analizleri alizleri Basit değerlerle regresyon genel analizleriyle olarak uyumlu belirlenen olmakla ilişkilerden birlikte, belirli tahmin düzeylerde edilen dayanım sapmaların değerleri söz deneysel konusu en ilişkilerden Basit tahmin on Analizleri olması değerlerle regresyon edilen nedeniyle, genel dayanım analizleriyle olarak dayanım değerleri uyumlu belirlenen özelliklerinin deneysel olmakla ilişkilerden birlikte, den belirli tahmin daha hassas düzeylerde edilen bir dayanım şekilde sapmaların değerleri kestirimi söz deneysel konusu ancak işkilerden akla birlikte, tahmin belirli değerlerle olması dayanım edilen düzeylerde nedeniyle, özellikleri dayanım genel olarak sapmaların değerleri dayanım üzerinde uyumlu deneysel özelliklerinin etkili söz olmakla konusu olan çok birlikte, sayıda den belirli daha değişkenin hassas düzeylerde dikkate bir şekilde sapmaların alınması kestirimi söz ile olanaklı konusu ancak enen erinin birlikte, ilişkilerden den belirli 256 olması dayanım olabilecektir. daha düzeylerde tahmin hassas nedeniyle, özellikleri edilen bir sapmaların Bu dayanım şekilde amaçla dayanım üzerinde değerleri söz kestirimi çok özelliklerinin etkili konusu değişkenli deneysel olan ancak çok doğrusal sayıda den daha regresyon Yerbilimleri değişkenin hassas analizleri dikkate bir şekilde alınması yapılarak kestirimi ile olanaklı görgül ancak lmakla n lan çok den birlikte, sayıda daha dayanım olabilecektir. ilişkiler değişkenin belirli hassas belirlenmiştir. düzeylerde bir özellikleri dikkate şekilde Bu amaçla üzerinde sapmaların alınması kestirimi çok etkili ile değişkenli ancak söz olanaklı olan konusu çok doğrusal sayıda regresyon değişkenin analizleri dikkate alınması de yapılarak ile olanaklı görgül klerinin çok enli sayıda doğrusal den değişkenin ilişkilerin olabilecektir. regresyon daha hassas belirlenmiştir. dikkate analizleri kurulabilmesi Bu bir alınması amaçla şekilde yapılarak ile çok kestirimi amacıyla olanaklı değişkenli görgül ancak tek doğrusal eksenli regresyon analizleri bir ilişkiye de yapılarak sahip olup görgül olmadığının belirlenmesinde parametreleri F-testinden seçilmiştir. yararlanılmaktadır. Tek ek- i doğrusal olan çok regresyon sayıda sıkışma Analizlerde ilişkiler değişkenin analizleri belirlenmiştir. ve bağımsız çekilme dikkate de yapılarak değişkenler alınması dayanımları, görgül ile olarak olanaklı kohezyon, doygunluk ve ve DEKİ işkenli doğrusal VBağımlı Analizlerde p regresyon değerlerinin ve bağımsız analizleri on tabanına değişkenler de yapılarak göre olarak arasında görgül logaritmaları, doğrusal doygunluk ilişkilerin ve DEKİ senli kurulabilmesi parametreleri sıkışma dayanımı, amacıyla seçilmiştir. tek çekilme dayanımı ve arak, doygunluk alınmıştır. Analizlerde Bağımlı eksenli ve sıkışma ve DEKİ Çok bağımsız parametreleri ve değişkenli çekilme değişkenler dayanımları, seçilmiştir. doğrusal olarak arasında Vregresyon p kohezyon, doğrusal doygunluk ve ilişkilerin ve DEKİ değerlerinin kohezyon kurulabilmesi parametreleri için on tabanına amacıyla yapılan seçilmiştir. göre çok tek değişkenli doğrusal rasında, doygunluk doğrusal analizleri Bağımlı eksenli logaritmaları ve ilişkilerin DEKİ sıkışma ve kullanılarak parametreleri bağımsız alınmıştır. kurulabilmesi ve çekilme değişkenler Çok belirlenen seçilmiştir. amacıyla değişkenli dayanımları, arasında görgül tek doğrusal kohezyon doğrusal ilişkiler regresyon ilişkilerin ve analizleri değerlerinin regresyon kurulabilmesi kullanılarak on analizleri tabanına amacıyla belirlenen için göre tek sırasıyla F= , mları, olarak da doğrusal kohezyon, doygunluk ilişkilerin Eşitlik 16, 17 ve 18 de verilmiştir. F= ve F= (Çizelge 7) değerleri eksenli görgül logaritmaları ve Vilişkiler sıkışma ve p kurulabilmesi değerlerinin DEKİ alınmıştır. Eşitlik ve parametreleri çekilme 16, on amacıyla Çok 17 tabanına ve değişkenli dayanımları, 18 de seçilmiştir. tek göre verilmiştir. doğrusal kohezyon regresyon ve analizleri değerlerinin kullanılarak on tabanına belirlenen göre hesaplanmıştır. Bu F değerlerine karşılık gelen ı, nli arasında kohezyon doğrusal doğrusal regresyon velogaritmaları görgül ilişkilerin değerlerinin analizleri alınmıştır. Eşitlik kurulabilmesi kullanılarak on 16, tabanına Çok 17 ve değişkenli amacıyla belirlenen 18 de göre verilmiştir. doğrusal tek regresyon analizleri kullanılarak belirlenen anlamlılık düzeylerinin tümü α=0.05 yanılma doğrusal e nımları, verilmiştir. regresyon kohezyon log(σ görgül analizleri ve c ) = ilişkiler V p değerlerinin kullanılarak log Eşitlik 16, 17 on belirlenen (1 ve tabanına + ) 18 de verilmiştir. göre 0.201S r 0.056DEKİ (R 2 = 0.911) (16) düzeyinden küçük olduğu için, regresyon katsayılarının tümünün sıfır olduğu hipotezi reddedile- rilmiştir. kenli doğrusal log(σ regresyon c ) = analizleri log kullanılarak (1 + belirlenen ) 0.201S r 0.056DEKİ (R 2 = 0.911) (16) ) 0.201S (16) r de verilmiştir. log(σ 0.056DEKİ c ) = (R 0.794log 2 = 0.911) (1 + V (16) p ) 0.201S r 0.056DEKİ (R rek en az 2 = 0.911) (16) bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etki sahibi olduğu anlaşılmaktadır S r 0.056DEKİ log(1 + σ (R 2 t ) = = 0.911) log (16) + ) 0.153S r 0.023DEKİ (R 2 = 0.865) (17) ) 0.201S r log( DEKİ + σ (R 2 t ) = log = 0.911) (1 + (16) ) 0.153S r 0.023DEKİ (R Dolayısıyla 2 = 0.865) (17) t- ve F- testleri sonucunda bağımlı ve + ) 0.153S log(1 r 0.023DEKİ + σ t ) = (R 2 + = 0.787log 0.865) (1 + (17) ) 0.153S r 0.023DEKİ bağımsız (R 2 değişkenler = 0.865) (17) arasında kurulan ve eşitlik ) 0.153S r 0.023DEKİ log(c) = (R+ 2 = 1.03log 0.865) (1 + (17) ) 0.196S r 0.035DEKİ (17) (R 2 = 0.914) (18) 16, 17 ve 18 de verilen doğrusal ilişkilerin istatistiksel olarak 2 = 0.914) (18) 1 + ) 0.153S log(c) r 0.023DEKİ = log (R 2 = ( ) + ) (17) 0.196S r 0.035DEKİ (R anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır S r 0.035DEKİ log(c) = (R 1.03log 2 = 0.914) (1 + ) (18) 0.196S r 0.035DEKİ (R 2 = 0.914) (18) 96S r 0.035DEKİ Burada; σ c tek (R 2 eksenli = 0.914) sıkışma (18) dayanımı (MPa), σ t çekilme dayanımı (MPa), c kohezyon FARKLI DOYGUNLUK KOŞULLARININ ) 0.196S r 0.035DEKİ Burada; (MPa), Vσ pc P-dalga tek eksenli hızı (R 2 (km/s), sıkışma = 0.914) Sdayanımı r doygunluk (18)(MPa), (kesirsel), σ (18) t çekilme DEKİ doygunluktaki dayanımı (MPa), etkin c kil kohezyon içeriği anımı (MPa), σ MODÜL ORANI, DAYANIM ORANI VE Burada; (MPa), (%) dir. t çekilme Vσ pc P-dalga dayanımı tek eksenli hızı (MPa), (km/s), sıkışma c S kohezyon dayanımı r doygunluk (MPa), (kesirsel), σ t çekilme DEKİ doygunluktaki dayanımı (MPa), etkin c kohezyon kil içeriği ygunluk ı (MPa),(kesirsel), σ t çekilme FİSÜRLÜLÜK SINIFLAMALARI ÜZERİNDEKİ Burada; (MPa), (%) dir. DEKİ dayanımı σp-dalga doygunluktaki (MPa), c tek eksenli hızı (km/s), c etkin kohezyon sıkışma S kil r doygunluk içeriği dayanımı (kesirsel), (MPa), DEKİ doygunluktaki etkin kil içeriği ETKİLERİ ayanımı luk (kesirsel), (MPa), σ(%) dir. DEKİ σ t çekilme t çekilme doygunluktaki dayanımı etkin (MPa), kil içeriği c kohezyon dayanımı (MPa), c kohezyon (MPa), doygunluk (kesirsel), P-dalga DEKİ doygunluktaki hızı (km/s), Setkin r doygunluk kil içeriği (kesirsel), DEKİ doygunluktaki etkin kil içeriği (%) dir. Şekil 11 den görüleceği gibi, yukarıdaki eşitliklerden tahmin edilen dayanım özellikleri ile deneysel olarak tayin edilmiş değerler arasında oldukça iyi bir uyum bulunmakta olup, çok değişkenli analizlerle elde edilen kestirim eşitliklerinin basit regresyon analizleriyle elde edilenlerinkine göre çok daha yüksek bir kestirim performansı söz konusudur. Eşitlik 16, 17 ve 18 de verilen ilişkilerdeki regresyon katsayılarının önemlilik dereceleri t- ve F-testleriyle incelenmiş ve sonuçlar her dayanım özelliği için Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6 daki tüm t değerlerine karşılık gelen anlamlılık düzeyleri olarak belirlenmiş olup, bu değerler a=0.05 yanılma düzeyinden küçüktür. Bu nedenle tek eksenli sıkışma dayanımı, çekilme dayanımı ve kohezyonun kestirimi için kullanılan çok değişkenli görgül eşitliklerdeki regresyon katsayıları sıfırdan farklı olup, bağımlı değişkenle tek tek bağımsız değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin var olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, modelin genel olarak anlamlılığıyla ilgili olarak birlikte değerlendirilen tüm bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenle doğrusal Bu çalışmada ayrıca, kullanılan kaya türleri farklı doygunluk dereceleri dikkate alınarak, mevcut modül oranı, dayanım oranı ve fisürlülük sınıflamaları açısından da değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler, modül ve dayanım oranı sınıflamaları için kuru (S r =0) yarı doygun (S r =0.5) ve tam doygun (S r =1), fisürlülük sınıflaması için ise kuru ve tam doygun koşullar dikkate alınarak yapılmıştır. Modül Oranı Sınıflaması Bu çalışmada kullanılan kaya türleri için Deere ve Miller (1966) in önerdikleri ve Şekil 12 de verilen modül oranı abağı kullanılarak, üç farklı doygunluk derecesine göre değerlendirme yapılmıştır. Verinin Şekil 12 deki abak üzerindeki konumu dikkate alınarak, kullanılan kaya türlerinin genel olarak düşük ve orta modül oranına sahip oldukları belirlenmiştir. Doygunluktaki artışa bağlı olarak, kumtaşı (Örnek 2), andezit-1 (Örnek 3), andezit-2 (Örnek 5) ve kireçtaşı (Örnek 9) birimlerinin modül oranlarında sınırlı bir artış, diğer kaya türlerinin modül oranlarında ise doygunluğa bağlı belirgin bir azalma gözlenmiştir. Şekil 12 de doygunluktaki artışa bağlı olarak marn (Örnek 1) için modül oranındaki azalma sürekli çizilmiş okla, kumtaşındaki

19 Karakul ve Ulusay 257 Şekil 11. Farklı doygunluk koşulları için çok değişkenli regresyon analizlerinden elde edilen eşitliklerden tahmin edilmiş dayanım özelliklerinin (a. tek eksenli sıkışma dayanımı, b. çekme dayanımı, c. kohezyon) deneysel değerlerle karşılaştırılması. Figure 11. Comparison of the strength properties (a. uniaxial compressive strength, b. tensile strength, c. cohesion) estimated from the equations derived from multiple regression analyses and those determined experimentally. (Örnek 2) doygunluğa bağlı modül oranındaki sınırlı artış ise kesikli okla çizilerek örnek olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte, incelenen kaya türleri için belirlenen bu farklı eğilimler dikkate alınarak, modül oranının doygunluğa bağlı değişiminin daha fazla sayıda kaya türü kullanılarak kapsamlı bir şekilde araştırılmasında yarar vardır. Dayanım Oranı Sınıflaması Gerçek ve Özarslan (2011) tarafından önerilmiş olan birleştirilmiş dayanım sınıflaması çizeneği kullanılarak bu çalışmada kullanılan 14 farklı kaya türü için dayanım oranı sınıflaması yapılmıştır. Şekil 13 den görüleceği gibi, kullanılan kaya türleri genellikle düşük ve orta dayanım oranlarına sahiptir.

20 258 Yerbilimleri Çizelge 6. Dayanım özelliklerinin kestirimi için çok değişkenli regresyon analizleriyle geliştirilen eşitlikler için yapılan t-testlerinin sonuçları. Modül Oranı Sınıflaması Table 6. t-test results for the equations derived by multivariate regression analyses performed for the prediction of strength properties. (a) Tek eksenli sıkışma dayanımı: Standartlaştırılmış Standartlaştırılmamış katsayılar katsayılar Model B Standart Hata Beta Bu çalışmada kullanılan kaya türleri için Deere ve Mill verilen modül oranı abağı kullanılarak, üç farklı doyg yapılmıştır. Verinin t Şekil 12 deki p (Anlamlılık) abak üzerindeki kon türlerinin genel olarak düşük ve orta modül ora Sabit Doygunluktaki artışa bağlı olarak, kumtaşı (Örnek 2), Log ( +1) ) ve kireçtaşı (Örnek 9) birimlerinin modül oranlarınd DEKİ modül oranlarında ise doygunluğa bağlı belirgin b S r (b) Çekme dayanımı: Standartlaştırılmış Standartlaştırılmamış katsayılar katsayılar Model B Standart Hata Beta doygunluktaki artışa bağlı olarak marn (Örnek 1) i çizilmiş okla, kumtaşındaki (Örnek 2) doygunluğa ba kesikli okla çizilerek t örnek olarak p (Anlamlılık) gösterilmiştir. Bunu belirlenen bu farklı eğilimler dikkate alınarak, modül o Sabit daha fazla sayıda kaya türü kullanılarak kapsamlı bir şe Log ( +1) DEKİ Dayanım Oranı Sınıflaması S r (c) Kohezyon: Standartlaştırılmış Standartlaştırılmamış katsayılar katsayılar Model B Standart Hata Beta Gerçek ve Özarslan (2011) tarafından önerilmiş ol çizeneği kullanılarak bu çalışmada kullanılan 14 f sınıflaması yapılmıştır. Şekil 13 den görüleceği gibi, k t p (Anlamlılık) ve orta dayanım oranlarına sahiptir. Genel olarak doyg Sabit oranlarında çok önemli değişiklikler gözlemlenmemek Log ( +1) eğilimlerinin varlığı da dikkati çekmektedir. Sonuç DEKİ türleri için doygunluk artışının tek eksenli sıkışma ve ç S r etki düzeyinin birbirine oldukça yakın olduğu görülmüş Genel olarak doygunluktaki artışa bağlı olarak dayanım oranlarında çok önemli değişiklikler gözlemlenmemekle birlikte, küçük çaplı artış ve azalış eğilimlerinin varlığı da dikkati çekmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan kaya türleri için doygunluk artışının tek eksenli sıkışma ve çekilme dayanımları üzerindeki azaltıcı etki düzeyinin birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür. Fisürlülük Fisürlülük Sınıflaması Sınıflaması Fourmaintraux (1976) kayaların fisür veya gözenek içermediği koşullardaki P-dalga hızının Eşitlik 19 dan tayin tayin edilebileceğini ifade ifade etmiştir. Fourmaintraux (1976) kayaların fisür veya gözenek iç etmiştir. 1 V l = C i V l,i (19) Burada; V l,i ci hacimsel oranında kaya içerisinde bulun indeksi ise, Eşitlik 20 de verilmiştir (Goodman, 1989).

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:4 Temmuz 2013 Year:2 Number:4 July 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

BAZI KUMTAŞLARINDA MEKANİK, İNDEKS VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN EŞLENİK İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

BAZI KUMTAŞLARINDA MEKANİK, İNDEKS VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN EŞLENİK İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ MADENCİLİK, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa 3-14, Mart 005 Vol44, No 1, pp 3-14, March 005 BAZI KUMAŞLARINDA MEKANİK, İNDEKS VE PEROGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN EŞLENİK İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı

İMO Teknik Dergi, 2014 6679-6698, Yazı 415. Celal AĞAN*

İMO Teknik Dergi, 2014 6679-6698, Yazı 415. Celal AĞAN* İMO Teknik Dergi, 2014 6679-6698, Yazı 415 Silt Biriminde (Kastamonu, Türkiye) Yapılan Menard Presiyometre, Standart Penetrasyon ve Laboratuvar Deney Sonuçları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması * Celal

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:3 Ocak 2013 Year:2 Number:3 January 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

Problems faced im the applications of the point load index test

Problems faced im the applications of the point load index test Jeoloji Mühendisliği 24 (I) 2& & 73 Teknik Not I Teehnkei Note Nokta yükleme deneyi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemler Problems faced im the applications of the point load index test Tamer TOPAL

Detaylı

Kaya Şev Duraylılığının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi (Ünye, Ordu)

Kaya Şev Duraylılığının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi (Ünye, Ordu) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 37 (1) 2013 27 Evaluation of Rock Slope Stability by Different Methods (Ünye, Ordu) Kadir KARAMAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, TRABZON Geliş (received)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ BİTİRME TASARIM PROJESİ Hazırlayan 140060061

Detaylı

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 1 30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Öğr.

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 27 Araştırma Makalesi / Research Article Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Determination of Liquid Limit of Soils Using One

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane, KD Türkiye

Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane, KD Türkiye Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (2) 2011 133 Araştırma Makalesi / Research Article Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane,

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PES/VİS/LYCRA İÇERİKLİ ATKI ELASTAN DOKUMALARDA ÇEŞİTLİ DOKUMA FAKTÖRLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

Chapter - G UNDERGROUND MINING / YERALTI MADENCİLİĞİ

Chapter - G UNDERGROUND MINING / YERALTI MADENCİLİĞİ Chapter - G UNDERGROUND MINING / YERALTI MADENCİLİĞİ 749 750 23 rd International Mining Congress & Exhibition of Turkey 16-19 April 2013 ANTALYA Bir ayaktaki Sıcaklık Değişimlerinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

Erol MUZIR Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Yalova, Türkiye erol.muzir@yalova.edu.tr

Erol MUZIR Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Yalova, Türkiye erol.muzir@yalova.edu.tr Dış Ticaret Performansına Dayalı Ülke Riski Öngörüleri İle Aktif- Pasif Yönetiminde Para Birimi Tercihlerinin Bankaların Likidite Performansı Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir Analiz Effects Of Country

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Sayı: Bahar 0 / s.65-78 FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ Doç.Dr.Dicle

Detaylı

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi *

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2013 6479-6504, Yazı 406 Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * Serhan TANYEL* S. Pelin ÇALIŞKANELLİ** Metin Mutlu AYDIN*** Seçil Başak UTKU**** ÖZ Trafik akımının

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal of Science Cilt/Volume 9 Sayı/Number 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe University Journal

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Boyutları

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Boyutları Yrd. Doç. Dr. Ebru Özlem GÜVEN İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ebruozlemguven@aydin.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Sakarya Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü msarisik@sakarya.edu.tr

Detaylı

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi İncilay SAVAŞ Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksekokulu isavas@aksaray.edu.tr İsmail CAN Yrd.Doç. Dr., Çankırı Karatekin

Detaylı

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MART CİLT SAYI MARCH VOLUME NUMBER 2013 52 1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hakan CEYLAN, Metin DAVRAZ

Detaylı