Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 Concept L32 Concept L32 Basic Concept L26 Concept L26 Basic

2 Ýçindekiler Uzaktan kumanda - TV fonksiyonlarý 3 Spheros R 26 veya R 32 Kontrol üniteleri 5 Spheros R 37/Xelos A 32/37 Kontrol üniteleri 6 Individual 26/32 Kontrol üniteleri 7 Concept L 26/32 Kontrol üniteleri 8 Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 26, Xelos A 26 9 Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 32/R 37, Xelos A32/37 10 Arka panel baðlantýlarý - Xelos A Arka panel Individual 26/32 12 Arka panel Concept L 26/32 13 Hoþgeldiniz 14 Entegre özellikler 14 Paket içeriði 14 LCD ekranla ilgili uyarýlar 14 Plazma Ekranla Ýlgili Uyarýlar (Xelos A 42) 14 Temizlenmesi 14 Güvenlik konularý 15 Ýlk kurulum 16 Uzaktan kumanda 16 Baðlantý 16 Örgü hortumun kullanýlmasý 17 Ortak ara-yüz (CI) modülünün kullanýlmasý 17 Açma iþlemi 17 Otomatik programlama 17 Günlük kullaným 18 Açýlýp kapanmasý 18 Programlarýn deðiþtirilmesi 19 Basit olarak menü kullanýmý 20 Bilgi sistemi için Alfabetik Fihrist (Index) için Sesin ayarlanmasý 23 Görüntü ayarlarý 23 Doðrudan TV seti üzerinden kontrol 23 Kullaným modlarý - TV 24 TV modunda renkli tuþlarýn çalýþmasý 24 Durum ekranýnýn görüntülenmesi 24 Index (Alfabetik Fihrist) tablosunun görüntülenmesi 24 Ek fonksiyonlarýn görüntülenmesi 25 Zaman çizelgesinin görüntülenmesi 25 Görüntü formatýnýn seçilmesi 25 Görüntünün aþaðý / yukarý kaydýrýlmasý 25 TV menüsü 25 DVB subtitles (DVB altyazýlarý) 26 CI modülün çýkarýlmasý 27 Yeni CI modülünün takýlmasý 27 Yeni DVB yazýlýmýn yüklenmesi 27 Image+ menüsü 28 Image+ demo modu 28 2 Kullaným modlarý - PIP 29 PIP görüntünün dondurulmasý 29 PIP görüntü içinde program seçimi 29 TV görüntüsü (ana görüntü) içinde program seçimi 29 PIP görüntü içinde PIP taramasý 29 PIP görüntü/tv görüntü arasýnda geçiþ yapma 29 PIP menüsündeki fonksiyonlar 30 PIP türünün belirlenmesi 30 PIP görüntünün konumu 30 Kullaným modlarý - EPG 31 EPG sisteminin kullanýmý 31 EPG menüsü 32 Yayýncýlarýn ve programlarýn seçilmesi 32 Veri yakalama 32 Ýþaretliyse TV setinin açýlmasý 32 Kullaným modlarý - Teletext 33 Renkli tuþlarla sayfa seçilmesi 33 Teletext sayfalarýnýn görüntülenmesi 33 TV programý zaman ayarlý kayýtlarý 34 Teletext menüsü 34 Kullaným modlarý - Radyo 34 Radyo menüsü 34 EPG -Program kýlavuzu 34 Ek donanýmlarýn kullanýlmasý 35 Donanýmýn baðlanmasý ve tanýtýlmasý 35 Videonun oynatýlmasý 36 Video veya DVD kayýt cihazýyla programlý kayýt 36 Dijital ses giriþlerinin ve çýkýþlarýnýn düzenlenmesi 37 Diðer ses amplifikatörlerinin veya etkin hoparlörlerin takýlmasý 38 HDMI (DVI) baðlantýsý 39 VGA / XGA baðlantý 39 Bilgisayardan veya Masa Üstü Kutusundan (STB) ses alýnmasý 40 Komponent (component) video baðlantýsý 40 RC3 uzaktan kumanda ile diðer Loewe cihazlarýnýn çalýþtýrýlmasý 40 Farklý üreticilerin cihazlarýnýn çalýþmasý için uzaktan kumandanýn ayarlanmasý 40 Loewe DVD kayýt cihazlarý (Centros 1102, 1172, 2102, 2172) için tuþlarýn fonksiyonlarý 42 Spheros R 32/37 ve Individual 26/32 için TV setinin döndürülmesi 43 Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49

3 Uzaktan kumanda - TV fonksiyonlarý RC3 /RC5 Uzaktan kumanda programlama kontrol LED'i TV, VCR, DVD kayýt / çalar veya Masa Üstü Kutusu çalýþtýrmak için deðiþtirme düðmesi Ses kapalý / açýk Zaman çizelgesi görüntüleme Diðer iþlevler menüsü açýk / kapalý Görüntü formatý ayarlarý Elektronik Programlama Kýlavuzu (EPG) açýk / kapalý Menü gösterme / gizleme Analog Teletext açýk / kapalý V- / V+ Ses ayarý PIP (Görüntü içinde görüntü) için: PIP görüntü konumu / menüde: seç / kaydet Kýrmýzý tuþ: görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý (1 Yeþil tuþ: Görüntü / ses standart ayarlarý Önceki program (1 Kurulum Sihirbazýnda: geri Doðrudan kayýt (1 Görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý (1 DVD VCR -Set DISC-M TV STB -List REC-MENU RADIO abc def ghi jkl mno pqrs tuv wxyz DVD-AV C-SET EPG AV PIP P+ V V+ P SV TITLE CARD Açma / kapama - bekletme (Stand-by) tuþu Görüntü menüsü açýk / kapalý Ses menüsü açýk / kapalý Radyo açýk / kapalý (2 Doðrudan program seçimi / menüde: rakamlar veya harfler girin AV seçimi PIP (Görüntü içinde görüntü) açýk / kapalý Durum görüntüsü açýk - kapalý / menüde: menü gizler Dizin açma / menüde: bilgiler açýk / kapalý P+/P- Program ileri / geri Program listesi açýk / menüde: onaylar/görüntüler Mavi tuþ: program bilgileri kapalý / açýk Sarý tuþ: önceki program Sonraki program (1 Görüntü dondurma kapalý (1 Görüntü dondurma açýk (1 (1 Digital Recorder + (Dijital Kayýt Cihazý) bulunuyorsa, bu tuþlar farklý fonksiyonlara sahiptir, Dijital Kaydedicinin kullaným talimatlarýna bakýn (2 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir 3

4 Uzaktan kumanda - TV fonksiyonlarý RC4 Ses kapalý / açýk Açma / kapama - stand by (bekletme) tuþu VCR'ý kullanma tuþu TV setini kullanma tuþu Zaman çizelgesini görüntüler Görüntü / ses standart parametreleri / menü "Diðer fonksiyonlar" Görüntü formatýný ayarlar TV VCR T-C DVD DISC-MENU RADIO SV SP/LP 000 abc def DVD kaydedici kullanma tuþu Görüntü menüsü açýk / kapalý Ses menüsü açýk / kapalý Radyo açýk / kapalý (2 Doðrudan program seçimi / menüde: rakamlar veya harfler girin ghi jkl mno "AV selection" seçimini görüntüler Elektronik Program Kýlavuzu Gösterimdeki ve Sonraki TV programlarý bilgisi Menüyü gösterir / gizler Analog Teletxt Açýk / Kapalý pqrs tuv wxyz EPG AV PIP TEXT MENU P+ PIP (Görüntü içinde görüntü) açýk / kapalý Durum görüntüsü açýk - kapalý / menüde: menü gizler Dizin açma / menüde: bilgiler açýk / kapalý P+/P- Program ileri / geri P+ P Kýrmýzý tuþ: Görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý ( ¹ Yeþil tuþ:menü "Diðer iþlevler" açýk / kapalý Önceki program ( ¹ / Kurulum sihizbazýnda: geri Doðrudan kayýt ( ¹ V V+ P PIP (Görüntü içinde görüntü) için: PIP görüntü konumu / menüde: seç / kaydet V- / V+ Ses ayarý Program listesi açýk / menüde: onaylar / görüntüler Mavi tuþ : program bilgileri kapalý / açýk Sarý tuþ : önceki program Sonraki program (1 Görüntünün dondurulmasý kapalý (1 V V+ Görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý (¹ Görüntünün dondurulmasý açýk (1 ( ¹ Digital Recorder + (Dijital Kayýt Cihazý) bulunuyorsa, bu tuþlar farklý fonksiyonlara sahiptir, Dijital Kaydedicinin kullaným talimatlarýna bakýn. (2 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir. Alternatif uzaktan kumanda 4

5 Spheros R 26 veya R 32 Kontrol üniteleri S P H E R O S Görüntü: kýrmýzý = beklemede yeþil = çalýþýyor turuncu = ekran görüntüsü olmadan çalýþtýrma (radyo modu, EPG veri yakalama veya programlý kayýt) Menü görüntüleme, menüde: yukarý TV seti açýk / kapalý - bekleme tuþu Önceki program, menüde: sola Radyo açýk / kapalý (1 (TV moduna geri dönüþ), bekletmede olan radyoya geri dönüþ, menüde: aþaðý DR+ Sonraki program, menüde: saða DR+ Görüntü: (2 beyaz = Digital Recorder (Dijital Kayýt Cihazý) baðlanmýþ, fakat aktif deðil (kayýt yok, film oynatma yok) yeþil = Digital Recorder aktif (zamanlama çizelgesi veya arþiv oynatma) kýrmýzý = Digital Recorder aktif (arþive kayýt) (1 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir. Aksi takdirde ses giriþine geçiþ yapar. (2 Sadece Digital Recorder sahibi setler için 5

6 Spheros R 37, Xelos A 32/37 Kontrol ünitesi S P H E R O S Görüntü: kýrmýzý: bekletmede (stand by) yeþil: çalýþýyor yeþil ve kýrmýzý: programlý kayýt, EPG veri yakalama veya radyo modu Ortak Ara-yüz Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS) (ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol Menü görüntüler, menüde: yukarý / aþaðý / Önceki program, menüde: sola Sonraki program, menüde: saða + 6

7 Individual 26/32 Kontrol üniteleri I N D I V I D U A L Görüntü: kýrmýzý = bekletmede yeþil = çalýþýyor turuncu = ekran görüntüsü olmadan çalýþtýrma (radyo modu, EPG veri yakalama veya programlý kayýt) TV seti açýk / kapalý bekletme tuþu Önceki program, menüde: sola Radyo açýk / kapalý (1 (TV moduna geri dönüþ), bekletmede olan radyoya geri dönüþ, menüde: aþaðý Menü görüntüleme, menüde: yukarý DR+ Ana açma kapama tuþu, setin arkasýnda ortaya yerleþtirilmiþtir. Sonraki program, menüde: saða DR+ Görüntü: (2 beyaz = Digital Recorder (Dijital Kayýt Cihazý) baðlanmýþ, fakat aktif deðil (kayýt yok, film oynatma yok) yeþil = Digital Recorder aktif (zamanlama çizelgesi veya arþiv oynatma) kýrmýzý = Digital Recorder aktif (arþive kayýt) (1 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir. Aksi takdirde ses giriþine geçiþ yapar. (2 Sadece Dijital Kayýt cihazlarýna sahip setler için 7

8 Concept L 26/32 Kontrol Ünitesi LOEW E. Kontrol panelini açýn + Ana açma-kapama düðmesi Menüyü görüntüler, menüde: yukarý / aþaðý Önceki program, menüde: sola Sonraki program, menüde: saða Video giriþ (AVS) S-VHS baðlantýsý (AVS = Standart AV) (ör. video kamera) Kulaklýk baðlantýsý Görüntü: kýrmýzý = bekletmede yeþil = çalýþýyor turuncu = ekran görüntüsü olmadan çalýþtýrma (radyo modu, EPG veri yakalama veya programlý kayýt) Ses giriþ sol Ses giriþ sað 8

9 Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 26, Xelos A 26 Ortak Ara-yüz Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS) (ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol Açmakapama anahtarý Anten / analog kablo / dijital Merkez ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Uydu baðlantý soketi (1 Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 Komponent video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) VGA / XGA giriþi Güç kablosu baðlantýsý Servis giriþi HDMI (DVI) giriþi Dijital ses çýkýþý Dijital ses giriþi (1 Dijital uydu alýcý takýlabilir (Ýngiltere sürümünde deðil). 9

10 ANT-SAT AUDIO IN AUDIOOUT 13/18V /350m A C L R L R SD/HD-COM PONENTIN AUDIO DIGITAL HDTV/PCIN ANT-TV AV 2 AV 1 5V /80m A ( RGB /YUV ) C/P b b C/P r r Y IN OUT HDM IDVI ( ) VGA/XGA V~ 50/60Hz SERVICE Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 32/R 37, Xelos A 32/37 Ortak Ara-yüz Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS) (ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol Menü görüntüler, (4 menüde: yukarý / aþaðý / Önceki program, (4 menüde: sola + Sonraki program, (4 menüde: saða Ana açma-kapama düðmesi Anten / kablo PIP alýcý (1 veya uydu anteni (Uydu alýcý 1) (2 Uydu anteni (Uydu alýcý 2) (3 Merkez ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Döner stand kontrolü (5 Anten / analog kablo / dijital (alýcý 1) Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 Ayrýþýk video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) Güç kablosu baðlantýsý Bakým soketi Alýcý 1 için PIP alýcý (1 Baðlantýsý anten çýkýþý VGA / XGA giriþi HDMI (DVI) giriþi Dijital ses çýkýþý Dijital ses giriþi (1 Takýlabilir. Dijital kayýt cihazýna sahip setlere entegredir. (2 Dijital uydu alýcý takýlabilir (Ýngiltere sürümünde deðil). (3 Sadece dijital kayýt cihazýna sahip setlere takýlabilir. (4 Sadece Spheros R 37, Xelos A32/ 37 için (5 Sadece Spheros R 32/ 37 10

11 ANT-SAT AUDIO IN AUDIO OUT 13/18 V /350 ma C L R L R SD/HD-COMPONENT IN AUDIO DIGI TAL HDTV IN ANT-TV AV 1 AV 2 5 V /80 ma ( RGB / YUV ) C/P b b C/P r r Y IN OUT HDMI ( DVI ) VGA/XGA SERVICE Arka panel baðlantýlarý - Xelos A 42 Ortak Ara-yüz Ses giriþ sol Ses giriþ sað Video giriþ (AVS) S-VHS giriþi (AVS) (ör. video kamera) Kulaklýk baðlantýsý Ana açma-kapama düðmesi Elektrik kablosu Anten / kablo PIP alýcý (1 veya uydu anteni Uydu anteni (Uydu alýcý 1) (2 (Uydu alýcý 2) (3 Merkez Ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Anten / analog kablo / dijital (alýcý 1) Alýcý 1 için PIP alýcý (1 Baðlantýsý anten çýkýþý Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 Bakým soketi VGA / XGA giriþi HDMI (DVI) giriþi Dijital ses giriþi Dijital ses çýkýþý Ayrýþýk (component) video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) (1 Sonradan takýlabilir. Dijital kayýt cihazýna sahip setlere entegredir. (2 Dijital uydu alýcý sonradan takýlabilir. (3 Sadece dijital kayýt cihazýna sahip setlere takýlabilir. 11

12 ANT-SAT 13/18 V /350 ma ANT-TV AV 1 AV 2 ( RGB / YUV ) AUDIO IN C L R SD/HD-COMPONENT IN C/P b b C/P r r Y AUDIO OUT L R AUDIO DIGITAL IN OUT HDTV/P C IN ( ) VGA/XG A V~ 50/60 Hz SE RV ICE Arka panel baðlantýlarý Individual 26/32 Ortak Ara-yüz (4 Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS = Standart AV)(ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol 5V /80mA HDMI DVI Anten / kablo PIP alýcý (¹ veya uydu anteni (Uydu alýcý 1) (2 Uydu anteni (Uydu alýcý 2) (3 Merkez Ses giriþi (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Döner stand kontrolü Anten / analog kablo / dijital (alýcý 1) Euro AV soketi 1 Euro-AV soket 2 Ayrýþýk (component) video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) Güç kablosu baðlantýsý Bakým soketi VGA / XGA giriþi Alýcý için PIP alýcý (¹ Baðlantýsý anten çýkýþý HDMI (DVI) giriþi Dijital ses giriþi Dijital ses çýkýþý (1 Sonradan takýlabilir. Dijital kayýt cihazýna sahip setlere entegredir. (2 Dijital uydu alýcý sonradan takýlabilir. (3 Sadece dijital kayýt cihazýna sahip setlere takýlabilir. (4 Sadece DVB-T/C CI sahibi setler için veya sonradan takýlabilir. 12

13 Arka panel baðlantýlarý Concept L 26/32 Ortak Ara-yüz (4 ANT-SAT 13/18V /350mA ANT-TV /80mA V Anten / kablo PIP alýcý (1 veya uydu anteni (3 AV 2 AV 1 (RGB /YUV) AUDIO IN C L R SD/HD-COM PONENT IN Cb/Pb C/ Y r/pr AUDIO OUT L R AUDIO DIGITAL IN OUT V~ 50/60Hz HDTV/P C IN HDM I(DVI) VGA/XG A SERVICE Merkez Ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Anten / analog kablo / dijital (2 Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 (alýcý 1) Güç kablosu baðlantýsý Ayrýþýk (component) video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) Alýcý 1 için PIP alýcý (1 Baðlantýsý anten çýkýþý Bakým soketi VGA / XGA giriþi HDMI (DVI) giriþi* Dijital ses çýkýþý Dijital ses giriþi (1 PIP alýcý sonradan takýlabilir (sadece Concept L32 setleri için). (2 Sadece DVB-T/C sahibi olan setler için dijital alýcý. (3 DVB-T/C sahibi olan setler için dijital uydu alýcýsý sonradan takýlabilir. (4 Sadece DVB-T/C CI sahibi setler için veya DVB-T/C sahibi setler için sonradan takýlabilir. 13

14 Hoþgeldiniz Teþekkürler! Loewe olarak en yüksek teknoloji, tasarým ve kullanýcý dostu standartlarý sizin için bir araya getirmekteyiz. Bu felsefemiz TV, video ve aksesuarlarý için de geçerlidir. Bu yeni TV setiniz, temel olarak geleceðin TV standardý olan HDTV (Yüksek Çözünürlüklü Televizyon) için hazýrlanmýþtýr. Bu yüksek çözünürlüðe sahip ekran ve geleceðin dijital arayüzü olan HDMI ile HD (Yüksek Çözünürlük) özelliði olan görüntüleri mükemmel görüntü kalitesiyle görüntüleme seçeneðine sahipsiniz. Dolayýsýyla, Avrupa kalitesi iþareti olan "HD ready" (HD sisteme hazýr) etiketini taþýr. Dijital TV sürekli olarak karasal yayýn, kablo TV aðý ve uydu yayýný aracýlýðýyla yaygýnlaþmaktadýr. Loewe, DVB-T ve DVB-C (Ýngiltere için geçerli deðildir) özelliklerine sahip setler üretir. Dijital uydu alýcý (DVB-S) sonradan takýlabilir. TV setine dahil olan DVB, uzaktan kumanda kullanýlarak TV seti menüleri aracýlýðýyla kullanýlabilir. Bu TV setini, menüler aracýlýðýyla kullanýlmasýný kolaylaþtýracak þekilde tasarladýk. Menüdeki ayarlar hakkýndaki bilgiler otomatik olarak gösterilir; bu da menü içeriðini hýzlý bir þekilde kavramanýzý saðlar. TV'nizin içindeki dizinde teknik sorularýnýzýn çoðunun cevaplarýný bulacaksýnýz. TV yi kullanmak istediðinizde fonksiyonlara doðrudan dizinden eriþebilirsiniz. Bu da sizi ayrýntýlý kullaným talimatlarýnýn tamamýný okuma zorunluluðundan kurtarýr ve ayrýca bu kullaným elkitabýnýn neden sadece en önemli kullaným aþamalarýný tanýttýðýnýn da bir açýklamasýdýr. Entegre özellikler Bu kullaným talimatlarý kitapçýklarýnda maksimum donanýma göre açýklamalar yapýlmýþtýr (sonradan takýlan opsiyonel setler hariç). * ile iþaretlenmiþ fonksiyonlar, her TV setinde bulunmamaktadýr. Menü içerikleri, TV'nizin donanýmýna baðlý olarak görüntülenenlerden farklýlýk gösterebilir. "Integrated features" (Entegre özelikler) dizininde setinizin hangi donanýmlara sahip olduðunu görüntüleyebilirsiniz (Herhangi bir menü görüntülenmiyorsa TV modunda (BÝLGÝ) tuþuna basýn; "Integrated features" menü baþlýðý, dizin içinde A harfinden önce de görüntülenmektedir). Dijital Recorder Plus için ayrý bir kullaným talimatlarý kitapçýðý bulunmaktadýr. Paket içeriði LCD-TFT TV veya Plazma TV seti RC3, RC4 veya RC5 Kumanda, iki piliyle birlikte Masa standý Örgülü hortum Ekran temizleme seti (sadece Spheros R32/37) Bu kullaným kýlavuzu LCD ekranla ilgili uyarýlar Satýn aldýðýnýz LCD ekranlý TV seti, yüksek kalite standartlarýna uygundur ve piksel hatalarý için teste tabi tutulmuþtur. Ekranlarýn üretiminde son derece özen gösterilmesine raðmen teknolojik nedenlerden dolayý bazý piksellerde sorun çýkmasý tamamen engellenememektedir. Buna benzer sonuçlarýn standartlarda belirtilmiþ sýnýrlarýn dýþýnda olmadýðý sürece garantisinde açýklandýðý gibi cihaz arýzasý olarak deðerlendirilmeyeceðini lütfen anlayýþla karþýlayýn. Not: Piksel hatasý için belirtilen standart 1/10,000 oranýndadýr. Plazma ekranla ilgili uyarýlar (Xelos A 42) Satýn aldýðýnýz plazma ekranlý TV seti, yüksek kalite standartlarýna uygundur ve piksel hatalarý için teste tabi tutulmuþtur. Ekranlarýn üretiminde son derece özen gösterilmesine raðmen teknolojik nedenlerden dolayý bazý piksellerin sorunlu olabilmesi tamamen engellenememektedir. Buna benzer sonuçlar belirtilmiþ sýnýrlarýn dýþýnda olmadýðý sürece garantisinde açýklandýðý gibi cihaz arýzasý olarak deðerlendirilmeyeceðini lütfen anlayýþla karþýlayýn. Plazma ekranlar için ýþýk emisyonu, cihaz kullanýldýkça azalýr. Plazma ekranlar fosfor kullanarak çalýþýr. Bazý çalýþma þartlarýnda bu teknoloji görüntü yanmalarýný kolaylaþtýrabilir. Bu þartlar þunlardýr: Dondurulmuþ görüntülerin uzun süre devamlý ekranda gösterilmesi (10 dakikadan fazla). Ayný arka planýn sürekli görüntülenmesi. Uzun bir süre ekraný tamamen doldurmayan bir formatýn (4:3 benzeri) kullanýlmasý. Ekranda bir görüntü yandýðýnda genellikle sorunu gidermek mümkün deðildir; bu durum hiç bir þekilde garanti kapsamýnda deðildir. Ekranda görüntü yanmalarýný engellemek veya azaltmak için lütfen talimatlara ve tavsiyelere uyun: Ýlk 100 saatlik kullaným esnasýnda çoðu hareketli olan filmleri veya çabuk deðiþen donmuþ kareleri görüntülemelisiniz; bu görüntüler tüm ekraný doldurmalýdýr. Ekraný, tam ekran formatýnda (16:9) kullanýn. Ekraný bilgisayar monitörü olarak kullanýrsanýz daima ekran koyucusunu çalýþtýrýn. Kullanýlmadýðý zaman TV setini daima kapatýn. Kontrast ve parlaklýk iþlevlerini mümkün olduðunca azaltarak kullanýn. Bu sette DRM (Dijital Tazeleme Modu) adý verilen bir fonksiyon, küçük görünebilir efektleri ortadan kaldýrabilir veya azaltýlabilir. Donmuþ bir görüntünün aþýrý derecede uzun bir süre ekranda görüntülenmesi sonucunda ortaya çýkan efektler, DRM fonksiyonu kullanýlarak giderilemez. Temizlenmesi TV setini, ekraný ve uzaktan kumandayý temizlemek için sadece yumuþak, temiz ve nemli bir bez kullanýn (herhangi bir yakýcý veya aþýndýrýcý temizleme malzemesi kullanmayýn). Bu iþ için kutusunda verilen temizleme bezi ve temizleme malzemesini kullanýn (sadece Spheros R 32/37). Not: Ekran sadece yetkili bir teknik servis tarafýndan sökülmelidir. 14

15 Güvenliðiniz Ýçin Bu TV seti normal koþullar altýnda evlerde ve ofis ortamlarýnda kullanýlmak üzere dizayn edilmiþtir. Yüksek nem ve toz oraný bulunan yerlerde kullanýlmamalýdýr (banyo, sauna, atölye vb.). Cihaz açýk alanda kullanýldýðý takdirde herhangi bir sývýya(yaðmur, su sýçramasý vb.) maruz kalma-. yacaðýndan emin olunuz. TV üzerine su dolu vazo, yanan bir mum veya havalandýrmayý önleyici tül vb. koyulmamalýdýr.yüksek miktardaki nem ve yüksek toz yoðunluðu elektrik sýzýntýsýna ve dolayýsýyla elektrik þoku yangýna neden olabilir. Cihaz çok soðuk bir ortamdan sýcak bir ortama alýndýðýnda, özellikle kýþ aylarýnda, cihaz ýsýsý oda sýcaklýðýna ulaþýncaya kadar elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr. Cihazýn montajýnda orijinal aksesuar( sehpa,aský aparatý,vb.) kullanýlmadýðý durumlarda cihaz aðýrlýðýný taþýyacaðýndan emin olunan, kaygan olmayan, tam düz zeminler sehpalar tercih edilmelidir. Cihazýn kapalý alanlara montajýnda yeterli hava sirkülasyonu oluþabilmesi için; cihaza yanlardan 10 cm, üstten 30 cm mesafede herhangi bir engel bulunmamalýdýr. 10 cm 10 cm 10 cm Montaj yeri seçilirken cihazýn, titreþime, direkt gü-. neþ ýþýðýna ve herhangi bir ýsý yayan cihaz etkisine maruz kalmamasýna özen gösterilmelidir. Cihazýn havalandýrma ýzgaralarýndan içeri herhangi bir metal parça düþürülmemelidir. Aksi halde kýsa-devre oluþabilir. Bu gibi durumlarda hemen elektrik baðlantýsýný kesmeli ve yetkili servisinize durumu iletmelisiniz. Cihazýn baðlantý kablolarý herhangi bir kimyasalýn etkisine maruz kalmayacak ve keskin uçlara temas etmeyecek þekilde uzatýlmalý, gerektiðinde saklanmalýdýr. Güç kablosunda oluþabilecek bir hasar elektrik þoklarýna ve yangýna sebebiyet verebilir. TV setinizin arka kapaðýný kesinlikle açmayýnýz, tamir ve servis hizmetleri ancak yetkili servis elemanlarýnca yapýlmalýdýr. Voltaj düzensizliði yaþanmasý muhtemel bölgelerde ürünü korumak için ürünü stand-by konumunda býrakmayýnýz. Cihazý üzerindeki açma kapama tuþundan kapatýnýz. Yaðmurlu havalarda, yýldýrým düþmesi sonucu cihazýn anten ve güç kablosu aracýlýðýyla zarar görmesini engellemek için bu gibi durumlarda veya uzunca bir süre cihazýn kullanýlmayacaðý durumlarda güç ve anten kablo baðlantýlarý kesilmelidir. Güç kablosu, gerektiðinde baðlantýyý hemen kesebilmek için kolay ulaþýlabilir konumda olmalýdýr. Güç kablosunu prizden, plastik fiþ kýsmýndan tutarak çýkarýnýz, kablodan tutarak çýkarmanýz halinde kablo içerisindeki teller zarar görebilir ve kýsa devre oluþabilir. 15

16 Ýlk kurulum Baðlantý Uzaktan kumanda Elektrik giriþi Piller Pilleri yerleþtirmek veya takmak için ok yönünde bastýrýn. Pil bölmesi kapaðýný aþaðý doðru kaydýrýn ve çýkarýn. LR 03 alkalin-manganez pilleri (AAA) takýp + ve - uçlarýn doðru konumda olmasýný saðlayýn. Baðlantýlar için kapaðý çýkarýn. TV setini V50~60 hertz güç çýkýþýna takýn. Elektrik kablosunun küçük fiþini TV setinin arkasýndaki elektrik soketine takýn; büyük fiþi elektrik prizine takýn. Antenler + Anten fiþini anten/kablo sistemine takýn. + Daha sonra kapaðý alt taraftan iterek yerine takýn. ANT-TV ANT-SAT V~ 50/60Hz? Pillerin imha edilmesi hakkýnda uyarýlar Verilen piller, kadmiyum, kurþun ve cýva benzeri zararlý maddeler içermemektedir. Spheros R 26 Kullanýlmýþ pillerle ilgili yönetmelikler bundan böyle, pillerin ev atýklarýyla birlikte atýlmamasýný þart koþmaktadýr. Herhangi bir kullanýlmýþ pili alýþ veriþ yerlerinde bulunan toplama konteynýrlarýna ücret ödemeden atabilirsiniz. TV'nin kullanýlmasý için uzaktan kumandanýn ayarlanmasý DVD TV STB Döner düðmeyi "TV" konumuna getirin VCR V~ 50/60 Hz ANT-TV ANT-SAT * TV R 16

17 Ýlk kurulum Bazý modellerde sonradan PIP alýcý takýlmýþsa veya dijital kayýt cihazýna sahip bir sete halihazýrda entegreyse. PIP alýcý çýkýþý, ANT-TV soketine baðlanmalýdýr (Alýcý 1). Dijital Uydu Alýcýsý 1, sonradan takýldýysa uydu anteni sisteminizi ANT- SAT soketine baðlýyýn. Dijital Uydu Alýcýsý 2 sonradan takýldýysa (Sadece Digital Recorder + ile birliktedir) o zaman anten kablolarýnýn her birini, örneðin anten giriþinden veya çift LNC'den her iki SAT soketine ayrý ayrý takýn. Kabloyu döþerken TV setinin altýnda bulunan sabit kablo klipslerini kullanýn. TV seti üzerindeki baðlantý kapaðýný çýkarýn. Örgülü hortumun kullanýlmasý Kutusunda verilen örgülü hor tumu, elektrik kablolarýný, an ten kablolarýný veya diðer elektronik aksamlardan gelen kablolarý düzenli bir þekilde döþemek için kullanýn; daha sonra kablolarý baðlantý yuva larýna uzatýn. Bu malzeme, kablolar döþeneceði zaman þýk bir çözüm sunmuþ olur. Örgülü hortum çapýnýn, kablolarýn uzunluðu boyunca itildikçe genleþebilme özelliði vardýr (resme bakýn). Bu sistem, hortumu fiþ baðlantýlarý olan kablolardan geçirmenizde kolaylýk saðlar. Ortak ara-yüz modülünün (CI modülü) kullanýlmasý (sadece CI yuvasý olan setler içindir) Kodlu dijital programlarý alabilmek için ortak arayüz modülü (CI modülü) ve smartcard, TV setinizde ilgili yuvaya takýlmalýdýr. CI modülü ve smartcard'ý yetkili satýcýnýzdan satýn alabilirsiniz. Yuvayý TV setinizin arkasýnda bulabilirsiniz, 9. ve 10. sayfadaki resimlere bakýn. 1. TV setini ana açma kapama düðmesinden kapatmayý veya elektrik fiþini prizden çýkarmayý unutmayýn. 2. Önce smartcard'ý CI modülünün içine doðru sonuna kadar ittirin. Smartcard'ý modülün altýn kaplama uçlu tarafý smartcard'ý üreten firma logosunun basýlý olduðu tarafa gelecek þekilde takýn. Basýlý bulunan oklar kartýn nasýl takýlacaðýný gösterir. Smartcard ile birlikte verilen takma talimatlarýna da uyun. 3. CI modülü (1 Temas tarafý öne gelecek þekilde yuvasýna Contact side kaydýrarak takýn. Ortak ara-yüz modülündeki logo görünmelidir. Bu iþlem sýrasýnda modülün bükülmemesine dikkat edin. Hiç bir þekilde zorlamayýn. Modül kilitlendiðinde çýkarma tuþu dýþarý doðru çýkar. (1 CI modül ve smartcard, bu setin paketine dahil edilmemiþtir; genellikle bu tür ürünleri yetkili satýcýnýzdan temin edebilirsiniz. Açma iþlemi Ana açma - kapama düðmesine basýn (Bazý modeller için set anahtarý açýlýr açýlmaz yeþil gösterge lambasý yanar). ) Bazý modellerde: Set üzerindeki kýrmýzý gösterge yanar (bekletme modu). Gösterge ile birlikte entegre olan düðmeyi kullanarak seti açýn (ayrýntýlý kullaným seçenekleri için 18. sayfaya bakýn). Otomatik programlama Çýkarma tuþu Ýlk kez açtýðýnýzda TV setinin otomatik programlamasý çalýþtýrýlýr. Menüleri takip edin. Yönlendirme oklarýndan birine basarak ayarlarý seçebilirsiniz ve ayarlarýnýzý (TAMAM) tuþuna basarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra bir sonraki menüye geçin. Önceki menüye geri dönün. 1. Önce menü dilini seçmelisiniz. 2. (TAMAM) tuþuna basarak "Anten tesisatý/tesisatlarýný baðlayýn" menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Uydudan dijital programlar almak istiyorsanýz o zaman "DVB-S" seçimini yapýn - sarý renkli tuþa basarak onaylamasýný gerçekleþtirin. 3. Ülkeye özel program sýralamasý için bölgeyi girin. 4. "Uydu tesisinin seçilmesi" menüsü içinde uydu anteninize uyan seçimi yapýn. Not: Uydu anteninizin nasýl yapýlandýrýlacaðý ve anten ayarlarý konusunda sorularýnýz varsa uydu anteni teknik servisinize veya yetkili satýcýnýza danýþýn. 5. Uydu anteninin doðrultulduðu ASTRA1 benzeri bir uyduyu seçin. Sadece bir uydudan yayýn almak istiyorsanýz Aþaðýdaki menüde program aramasýnýn hem yüksek hem de düþük bantta gerçekleþtirilmesi için "Evet", sadece düþük bantta gerçekleþtirilmesi için "Hayýr" seçimini yapýn. Not: Pek çok uydu için program aramasý her iki bantta da gerçekleþtirilmesi gerekir. COMMON INTERFACE 17

18 Günlük kullaným 7. Düþük ve yüksek bant için 9750 MHz (9,75 GHz) ve Mhz (10,6 GHz) belirlenmiþtir. Uydu anteninizde, ýraksak osilatör (divergent oscillator) frekansýna sahip bir LNC (LNB) bulunuyorsa sýrasýyla düþük ve yüksek bant için frekanslar belirleyin. Not: "TV menu (TV-Menüsü) - Settings (Ayarlar) - Channels (Yayýncýlar) - Manual adjustment" (Manuel ayarlama) içindeki alýnan frekanslarýn doðru görünmesi, bu ayara baðlýdýr. 8. Yaptýðýnýz ayarlar doðrultusunda sesli bir görüntü almalýsýnýz (sadece ASTRA 1 ve HOTBIRD için). Daha sonra (TAMAM) düðmesine basýn. 9. Uydu programlarýný daha çabuk programlamak için "Ýlk çalýþtýrma" menüsü içinde "ön programlamadan faydalanýn" seçimini yapýn. Mevcut tüm programlarýn aranýp kaydedilmesi için bu aþamada "Hayýr" seçimini yapýn. Sembol oranlarý: ve standart sembol oranlarý önceden belirlenmiþtir. Farklý sembol oranlarýna sahip programlar almak istiyorsanýz uzaktan kumandanýzýn sayýsal tuþlarýný kullanarak burada ilgili deðerleri belirtin. 10. Yapýlacak otomatik programlama ayarlarýna göz atmak için (TAMAM) tuþuna basýn. 11. (TAMAM) tuþuna tekrar basarsanýz program aramasý baþlar. TV seti, ayarlarýnýza ve takýlý olan antenlere baðlý olarak tüm programlarý arar, sýralar ve kaydeder. 12. TV programlarý kaydedildiðinde bir mesaj alýrsýnýz. 13. (TAMAM) tuþuna bastýktan sonra TV seti, radyo programlarýný arar. 14. TV seti, anten sisteminizin alabildiði tüm radyo istasyonlarý arar, sýralar ve kaydeder. 15. Daha sonra video donanýmý, dekoderi ve müzik sistemi menülerine "Baðlantý Sihirbazý" kullanarak giriþ yapýn ve gösterilen baðlantý þemasýna göre bunlarý TV'ye baðlayýn. Ýlk kurulumu herhangi bir zaman, ör. evinizi taþýdýktan sonra tekrarlayabilirsiniz. (BÝLGÝ) tuþunu kullanarak dizini görüntüleyin (menü açýlmýyorsa TV moduna geçin). "Ýlk devreye alma iþleminin tekrarlanmasý" dizin baþlýðýný seçin (bu seçeneði A harfinden önce bulabilirsiniz). Ýlk kuruluma baþlamak için (TAMAM) tuþuna basýn. Programlarýn sýralanmasý Herhangi bir zamanda otomatik olarak gerçekleþtirilen program sýralamasýný deðiþtirebilirsiniz, "TV menu (TV menü) - Settings (Ayarlar) - Channels (Yayýncýlar) - Change stations (Programlarý deðiþtirmek)" içine bakýn. Açýlýp kapanmasý TV'niz tasarruflu güç kaynaðý ünitesine sahiptir. Bekletme durumunda güç kullanýmý azaltýlýr. Daha fazla elektrik tasarrufu için ana açma-kapama düðmesini kapatýn. Ancak EPG (elektronik program kýlavuzu) verilerinin kaybolacaðýný ve programlý kayýtlarýnýzý TV tarafýndan gerçekleþtirilmeyeceðini lütfen unutmayýn. ) ) Radyonun açýlmasý ) RADIO Kapatýlmasý TV seti açýldýðýnda uzaktan kumanda üzerindeki mavi renkli ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuþunu veya TV seti üzerindeki göstergeli düðmeyi kullanarak bekletme konumuna alabilirsiniz. TV seti üzerindeki kýrmýzý lamba yanar. Bazý modellerde turuncu gösterge veya hem yeþil hem de kýrmýzý gösterge yanýyorsa o zaman programlý kayýt yapýlýyor, EPG verileri kaydediliyor veya ekran görüntüsü olmadan radyo çalýþýyordur. TV setinin açýlmasý Setin bekletme modundan çýkarýlmasý için en iyi yol mavi On/Off (Açma/Kapama) tuþunun veya uzaktan kumandanýn sayý tuþlarýnýn (1-99) kullanýlmasýdýr. Bazý modellerde TV setindeki göstergeye entegre düðmeyi kullanýn. TV seti üzerindeki yeþil gösterge yanar. Veya TV setini (TAMAM) tuþu ile açýn, o zaman "station list" (program listesi) içeriðini görüp bir program seçebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki RADIO (RADYO) tuþunu kullanýn Veya Bazý modellerde: TV setinin kontrol düðmesinin R tarafýný kullanarak radyoyu açýn. TV setini, set üzerindeki ana açma-kapama düðmesinden kapatýrsanýz gösterge yanmaz. Bazý modellerde: TV seti ana açma-kapama düðmesiyle kapatýldýysa TV seti önce ana açma-kapama düðmesiyle bekletme konumuna alýnmalý, daha sonra yukarýda bahsedilen yöntemlerden biri kullanýlarak açýlmalýdýr. 18

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı