PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin"

Transkript

1 FİZİK DERSİNE KARŞI ÖĞRENCİ ENDİŞELERİNİN BELİRLENMESİ: Mersin TED Koleji Örneği PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN* Ayşe Burcu ULUSOY** * Mersin Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, **Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, ÖZET Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişelerini belirlemek, toplam endişe puanlarının adayların cinsiyet, sınıf ve fizik dersine karşı endişe duyma durumlarına göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma karşılaştırma niteliğinde betimsel bir çalışma olup, - eğitim öğretim yılı bahar döneminde 100 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 21 soruluk anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek, maddelerin aritmetik ortalama ve seçeneklere ait frekans, yüzde değerleri belirlenmiş ve adayların fizik dersine yönelik endişeleri değerlendirilmiştir. Toplam endişe puanlarının adayların cinsiyet ve endişe durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem t- testi ile test edilmiştir. Betimsel istatistik sonuçları, genel olarak adayların fizik dersine yönelik fazla endişe sergilemediği, orta düzeyde endişe duyulduğu görülmüştür. Bununla birlikte kız öğrencilerin fizik dersine yönelik endişe puanlarının daha yüksek olmasına rağmen, bu farkın çıkarsamalı istatistik sonuçlarına göre anlamlı olmadığı, sınıf seviyesi değişkenlerinin endişe puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Endişe, Fizik dersi, Öğrenci endişesi, 17 ABSTRACT The aim of this work is to identify the the anxiety that high school students have towards the Physics lesson, and to analyze if the total anxiety points show meaningful variations based on the candidates sex and grade. This research has a comparative and descriptive quality, and was carried out with 100 students in the Spring term of academic year. A survey with 21 questions was used as a means of gathering information. The gathered information was then analyzed, percentage rates of reponse arithmetic average and response frequency were taken, and candidates anxiety towards Physics lesson was evaluated. Using independent sample t-test, it was tested if the total anxiety points show meaningful variations based on the candidates sex and grade. The descriptive statistics results showed that generally the candidates didn t show too much anxiety towards Physics lessons; instead they showed mid-level enxiety towards Physics. Although the analysis results showed that the anxiety points of female students towards Physics lesson were higher, it was concluded that this result was not meaningful based on an inference statistics result. It was also observed that the grade variables have no meaningful effect on the anxiety points. Key Words: Anxiety, Physics lesson, Student anxiety.

2 GİRİŞ Son yıllarda Fen / Fizik öğretimi alanında öğretim sürecinde kullanılan yöntemlerin davranış ve tutumlara olumlu yansımaları üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Derslere karşı sergilenen endişe, kaygı, tutum ve davranışlar öğrencilerin akademik başarılarının şekillenmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir (Yaşar ve Anagün, 08). Öğrencilerin fen derslerine karşı tutumlarının geliştirilmesi, sınıf-içi etkinliklerin sayısının artırılması ve laboratuar etkinliklerine öncelik verilmesi ile mümkün olacaktır (Piburn ve Baker, 93). Fen öğretiminde, öğretmenlerin öz yeterliliklerinin artırılması da, öğretmenlerin sınıf içinde yaptıkları laboratuar çalışması gibi etkinliklerin sayısının ve niteliğinin artırılması ile mümkündür (Azar, 10). Yapılan birçok çalışmada fizik dersine yönelik cinsiyet, sınıf ve yaş düzeylerinin tutum, davranış ve düşüncelerde etkisi üzerinde durulmuştur (Taşlıdere ve Korur, ; Azizoğlu ve Çetin,09; Kaya ve Büyükkasap, 05; Yıldırım ve Çirkinoğlu, 05). Fizik dersi pek çok öğrenci için problemli bir derstir. Bir problemin çözülmesindeki ilk adım, bu problemin altında yatan etkenlerin belirlenmesidir. Bundan dolayı, öğrencilerin fizik başarılarının altında yatan etkenler önem taşımaktadır. Bu nedenler ise bilişsel olabildiği gibi, duyuşsal da olabilir. Bilişsel karakteristiklerin başarı ile ilişkisini inceleyen pek çok çalışma yapılmış ve bu alanla ilgili yeterli olmasa da hayli bilgi toplanmıştır. Ancak, özellikle ülkemizde fizik eğitiminde öğrencilerin duyuşsal karakteristiklerini inceleyen yeterince çalışma bulunmamaktadır. Son zamanlarda bu çalışmaların artmasının ardında, öğrencilerin derse yönelik tutumlarının öğrenme ile ilgili sonuçları (meslek seçimi, boş zamanın değerlendirilmesi, dersteki başarı vb.) etkilediği düşüncesi yer almaktadır (Koballa, ; Aktaran:Abak vd.,http:1). Duyuşsal karakteristiklerden biri de endişedir. Endişe kötü bir şey olabileceğine dair hissedilen duygu, kötü şeylerin olacağı düşüncesiyle sıkılma, korkma, bunalma durumudur. İnsanların hayatları boyunca endişe duydukları birtakım konular ve alanlar vardır. Endişe düzeyi ne kadar yüksek olursa uğraşılan alanda başarı düzeyi o oranda azalır. Eğitim sisteminde önemli bir yeri olan öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı, bilgili ve başarılı bir şekilde yetiştirilmeleri için endişelerinin belirlenmesi ve tespit edilen olumsuzlukların en aza indirilmesi gerekir (Geoffrey ve Behets, 99). Endişe uzun zamandan beri öğrencilerin etkinliğini azaltan bir etken olarak görülmektedir. Öğrenci endişelerini anlamak ve ortadan kaldırmak amaçlı araştırmalar uzun zamandır yürütülmektedir. Bununla birlikte endişeler meslekle ilgili olabileceği gibi branşla ilgili de olabilir. Fizik dersi konuları hem sayısal işlem hem de yorum gerektirdiği için öğrenciler tarafından algılanması zor ve öğretimi güçtür. Bu nedenle, öğrencilerin bir kısmı bu derse başarılı olamama gibi bir ön yargıyla başlamaktadırlar. Bu durum fizik öğretmenlerinin derslerini yürütmede çözmeleri gereken problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenler, öğrencilere derslerini sevdirme ve derslerine karşı olumlu bir tutum kazandırmaları bir zorunluluktur. Aksi takdirde harcadıkları emekler boşa gidecektir. Ders işlenişleri ile ilgili yapılan birçok çalışmada öğrenci motivasyonu, öz-yeterlik, stres, kaygı ve endişe gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır (Taşlıdere ve Korur, ; Azizoğlu ve Çetin,09; Kaya ve Büyükkasap, 05; Yıldırım ve Çirkinoğlu, 05; Özkan, Sungur ve Tekkaya, 04). Bu araştırmada lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişeleri çalışılmıştır. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişelerinin belirlenmesinin bir

3 çok katkısı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerinin endişe düzeylerinin belirlenmesi buna yönelik atılacak adımlara rehberlik edecek ve fizik dersine yönelik başarı, başarısızlık ve derse yönelik tutumların yordanmasına yardımcı olabilecektir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara cevap aranmıştır: 1. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri nedir? 2. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri cinsiyete göre değişmekte midir? 3. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri sınıf düzeyine göre değişmekte midir? 4. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri endişe duyanlarla duymayanlara göre değişmekte midir? YÖNTEM Fizik dersine yönelik öğrenci endişelerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada var olan durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma betimsel bir araştırmadır (Karasar, 09). Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama yöntemi bir konuya ya da olaya ilişkin adayların görüşlerinin ilgi, yetenek, beceri tutum gibi özelliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı araştırma yöntemidir. Tarama çalışmalarında, araştırmacı tarafından belirlenen cevap seçenekleri kullanılarak bilgi toplanır (Büyüköztürk ve diğ., 11). Çalışma Grubu Çalışma, - eğitim öğretim yılı bahar döneminde Mersin Özel TED Kolejinde öğrenim görmekte olan 100 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Programında toplam 0 öğrenci öğrenim görmekte olup, örneklem uygunluğu (convenience sampling) yolu ile adayların tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak ölçeğin uygulandığı gün okulda bulunan 105 öğrenciye ulaşılmıştır. Anketteki, cinsiyet, sınıf ve endişelenme durumu değişkenlerin eksik doldurulmuş olmasından dolayı 5 öğrenciye ait veriler tamamen analizlerden çıkarılmış ve çalışma sonuçlarına 100 öğrenci verisi üzerinden ulaşılmıştır. Tarama çalışmalarında veriler topluluğu temsil eden örneklemden toplanması hedeflenir (Büyüköztürk ve diğ., 11). Bu anlamda 100 öğrenci evrenin yaklaşık %77 sini kapsamakta olup, evreni büyük ölçüde temsil etmektedir. Çalışma grubu ile ilgili araştırma kapsamında değerlendirilen demografik özellikleri aşağıdaki tablolar yoluyla verilmiştir. Tablo 1:Sınıf düzeyleri SINIF DÜZEYİ f % 9. sınıf sınıf sınıf sınıf Toplam

4 Tabloya göre, 35 i 9. sınıf, 24 ü 10. sınıf, 23 ü 11. sınıf ve i. sınıf olmak üzere toplam 100 öğrenci anket çalışmasına katılmıştır. Tablo 2: Cinsiyet dağılımı Cinsiyet f % Kız Erkek Toplam Tabloya göre çalışmaya 51 kız öğrenci katılırken, 49 da erkek öğrenci katılmıştır. Tablo 3: Öğrencilerin fizik dersine karşı endişe duyma durumu Endişe f % Endişe duymayanlar Endişe duyanlar Toplam Tabloya göre öğrencilerin %58 i fizik dersine karşı endişe duymazken, % 42 si ise endişe duymaktadır. Veri Toplama Aracı Çalışmada fizik dersi ile ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra, 27 soruluk bir anket çalışması hazırlanmıştır. Hazırlanan anket soruları, 5 fizik öğretmeni, 3 fen bilgisi öğretmeni, fizik alanından 1 Yardımcı Doçent ve 1 Doçent, eğitim bilimleri alanında uzman 1 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent tarafından incelendikten sonra 21 soru olarak düzeltilmiştir. Oluşturulan bu ankete 4 akademisyenin uygun (2), düzeltilip kullanılabilir (1), uygun değil (0) şeklindeki görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Uzmanların yaptığı değerlendirmeler kendi kategorileriyle karşılaştırılmış ve free-marginal kappa değeri 0,82 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer 0.70 ve üzerinde olduğundan değerlendirmeciler arası yeterli uyum olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte uzman görüşleri doğrultusunda ifade bakımından da düzeltilerek sorulara son hali verilmiştir. Veri toplama aracındaki sorulardan ü olumsuz, 7 si olumlu soru şeklinde hazırlanmıştır. Veri Analizi Anketin uygulanılması ile elde edilen verilerin frekans (f), yüzde (%) ve ortalama ( x ) değerlerine bakılarak, öğrencilerin fizik dersine yönelik endişeleri değerlendirilmiştir. Anketteki olumlu maddeler; tamamen katılıyorum=5, katılıyorum=4, bazen=3, katılmıyorum=2 ve hiç katılmıyorum=1 şeklinde puanlanmıştır. Ankette bulunan olumsuz maddeler ise tamamen katılıyorum=1, katılıyorum=2, bazen=3, katılmıyorum=4 ve hiç katılmıyorum=5 aralığında puanlanmıştır. Toplam tutum puanlarının adayların cinsiyet, sınıf seviyelerine göre farklılık gösterip göstermedikleri parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi ile test edilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek, maddelerin aritmetik ortalama ve seçeneklere ait frekans, yüzde değerleri belirlenmiştir.

5 BULGULAR Öğrencilerin fizik dersine yönelik endişeleri elde edilen verilerin frekans, yüzde ve ortalama değerlerine bakılarak değerlendirilmiştir. İlk aşamada, ölçeğin aralık genişliği hesaplanmış, anketteki seçenekler ve sınırlar belirlenmiştir. Tekin (01) e göre aralığın açıklığına aralık katsayısı denilmekte olup bu 0,8 olarak bulunmuştur. Anketteki seçenek ve sınırlar tablo 1 de verilmiştir. Tablo 4: Anketteki seçenek ve sınırlar Ağırlık Seçenekler Sınır 5 Tamamen katılıyorum 4,21-5,00 4 Katılıyorum 3,41-4, 3 Bazen 2,61-3,40 2 Katılmıyorum 1,81-2,60 1 Hiç katılmıyorum 1,00-1,80 Tablo 5:Fizik dersine yönelik endişe anketi maddelerine verilen cevapların seçeneklere göre dağılımı ve ortalamaları 1.Fen bilgisi derslerinde fizik konularını yeteri kadar öğrenemediğim için fizik dersini anlayamayacağımı 2. Fizik dersinde matematiksel işlemler olduğu için fizik dersinde zorlanacağımı Tamamen katılıyorum f % Fizik dersinde formülleri karıştıracağımı Fizik dersini başaramayacağımı düşünmek beni tedirgin 21 ediyor Fizik dersinde konuları karıştıracağım endişesi taşıyorum Fizik laboratuarına hazırlanırken, kullanacağımız araçgereçlerden 69 dolayı kaygılanıyorum Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor Fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını 4 kaydederken kendimi tedirgin hissederim Fizik laboratuarında diğer öğrencilerle çalışırken kendimi 53 rahat hissederim Fizik laboratuarında çalışırken deneyin ne kadar zaman 6 alacağı konusu bende gerginlik yaratır Fizik problemi çözerken zamanı yetiştiremeyeceğim 28 kaygısına kapılıyorum. 28 Katılıyorum f % Bazen f % Katılmıyorum f % Hiç katılmıyorum f % Aritmetik ortalama X 2,91 2,35 3, 3,24 3,21 3,24 3,41 3,09 3,81 3,10 2,88 21

6 . Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum..öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi 27 anlayabileceğimi 27. Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak 3 beni endişelendiriyor Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. 17.Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik 28 dersine karşı ilgi duymuyorum. 28.Arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi.dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin 40 artabileceğini 40. Verilen ödevlerle ilgili kaynak bulmakta zorlandığım için dersi başaramayacağımı 21. Verilen ödevleri yapamamamdan dolayı dersi başaramayacağımı Genel ortalama: 2, Orta Düzeyde Endişeleniyorum ,02 2,33 3,40 3,41 2,30 2, 3,87 3,49 2,78 2,44 Öğrencilerin verdikleri cevapların genel dağılımına bakıldığında orta düzeyde endişelendikleri görülmüştür. İlk başta sorulan endişelenme durumlarında da öğrencilerin % 58 endişelenmiyorum, % 42 endişeleniyorum cevabı verdikleri dikkate alınırsa, orta düzeyde endişe olduğunun da sağlaması yapılmıştır diyebiliriz. Olumlu ifadelerle ilgili öğrencilerin görüşleri aşağıdadır: 9. madde: Fizik laboratuarında diğer öğrencilerle çalışırken kendimi rahat hissederim. (X= 3,81), 22.madde: Öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi anlayabileceğimi (X=3,40),. madde: Dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin artabileceğini (X=3,49). Aritmetik Ortalama sonucunda öğrencilerin 3 maddeye katılıyorum düzeyinde cevap verdikleri 3 maddeye de bazen 1 maddeye ise katılmıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. Özellikle laboratuarda diğer öğrencilerle çalışırken kendilerini rahat hissettikleri görülmektedir. Öğrenciler 2.maddede, fizik dersinde matematiksel işlemler olduğu için fizik dersinde zorlanacaklarını düşünmediklerini belirtmişlerdir. Olumsuz ifadelerle ilgili öğrencilerin görüşleri aşağıdadır: 7. madde: Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor. (X=3,41),. madde: Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. (X=3,41),. madde: Arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi (X=3,87). Öğrencilerin fizik dersinde deney yapacak olmaktan dolayı endişe duymadıkları, grup çalışması yapmaktan dolayı tedirginlik yaşamadıkları görülmektedir. Aritmetik Ortalama sonucunda öğrencilerin 3 maddeye katılmıyorum düzeyinde cevap verdikleri 6 maddeye de bazen 5 maddeye ise katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir.

7 . madde de Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum. İfadesine katılmıyorum yönünde görüş bildirmişler ve zaman kaygısı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Tablo 6: Fizik dersine yönelik endişe anketi maddelerine verilen cevapların cinsiyete göre (t-testi) karşılaştırması sonuçları Sorular Cinsiyet N X Ss Df t p 1.Fen bilgisi derslerinde fizik Kız 51 3,33 1,478 konularını yeteri kadar Erkek 49 2,83 1,559 öğrenemediğim için fizik dersini 1,635,105 anlayamayacağımı 2. Fizik dersinde matematiksel Kız 51 2,47 1,527 işlemler olduğu için fizik dersinde Erkek 49 2,22 1,461,823,4 zorlanacağımı 3. Fizik dersinde formülleri Kız 51 3,11 1,464 -,655,5 karıştıracağımı Erkek 49 3,28 1, Fizik dersini başaramayacağımı Kız 51 3,31 1,503 düşünmek beni tedirgin ediyor. Erkek 49 3,16 1,3,532, Fizik dersinde konuları Kız 51 3,31 1,363,778,439 karıştıracağım endişesi taşıyorum. Erkek 49 3,10 1, Fizik laboratuarına Kız 51 3,28 1,372 hazırlanırken, kullanacağımız Erkek 49 3,21 1,274 araç-gereçlerden dolayı -,266,791 kaygılanıyorum. 7. Fizik dersinde grup çalışması Kız 51 3,87,566 - yapmak beni tedirgin ediyor. Erkek 49 2,94 1,360 4,465, Fizik laboratuarında deney Kız 51 3,44,900 verilerini ve sonuçlarını Erkek 49 2,26 1,350 kaydederken kendimi tedirgin -,003 hissederim. 3, Fizik laboratuarında diğer Kız 51 4,00 1,385 öğrencilerle çalışırken kendimi Erkek 49 3,61 1,668 rahat hissederim. 1,266, Fizik laboratuarında çalışırken deneyin ne kadar zaman alacağı konusu bende gerginlik yaratır. 11.Fizik problemi çözerken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum.. Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum.. Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum..öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi anlayabileceğimi. Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. 16. Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. Kız 51 3,24 1,242 Erkek 49 2,04 1,337 Kız 51 3,07 1,467 Erkek 49 3,16 1,490 Kız 51 2,80 1,649 Erkek 49 3,16 1,359 Kız 51 2,76 1,504 Erkek 49 2,57 1,500 Kız 51 3,45 1,331 Erkek 49 3,28 1,4 Kız 51 3,61,960 Erkek 49 3,21 1,060 Kız 51 2,72 1,563 Erkek 49 2,67 1,328-1,070 -,287-1,6,287,775,238,643,522,602,549-1,997,049,179,858

8 17.Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum..arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi.dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin artabileceğini. Verilen ödevlerle ilgili kaynak bulmakta zorlandığım için dersi başaramayacağımı 21. Verilen ödevleri yapamamamdan dolayı dersi başaramayacağımı p>0,05 Kızların ortalaması (x=3,08), Erkeklerin ortalaması (x=2,85). Kız 51 3,09 1,603 Erkek 49 2,51 1,542 Kız 51 2,00 1,442 Erkek 49 2,26 1,381 Kız 51 3,31 1,630 Erkek 49 3,67 1,505 Kız 51 2, 1,483 Erkek 49 2,30 1,431 Kız 51 2,50 1,579 Erkek 49 2,61 1,335 1,867,049 -,939,350-1,5,255 -,579,564 -,350,727 İki grubunda aritmetik genel toplam ortalaması orta düzeyde endişeleniyorum seviyesinde çıkmıştır. Bunun yanında 4 maddede anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 7. madde Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,87), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x=-2,94) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=- 4,465; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, bazen görüşünü belirtmişlerdir madde Fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını kaydederken kendimi tedirgin hissederim. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,44), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x =- 2,26) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=-3,047; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, katılmıyorum görüşünü belirtmişlerdir.. madde Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,61), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x =-3,21) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()= -1,997; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, bazen görüşünü belirtmişlerdir. 17. madde Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,09), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x =-2,51) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()= 1,867; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, bazen görüşünü belirtmişlerdir.

9 Tablo 7:Fizik dersine yönelik endişe anketi maddelerine verilen cevapların derse karşı endişe duyanlarla duymayanlar arasındaki (t-testi )karşılaştırması sonuçları Sorular 1.Fen bilgisi derslerinde fizik konularını yeteri kadar öğrenemediğim için fizik dersini anlayamayacağımı 2. Fizik dersinde matematiksel işlemler olduğu için fizik dersinde zorlanacağımı 3. Fizik dersinde formülleri karıştıracağımı 4. Fizik dersini başaramayacağımı düşünmek beni tedirgin ediyor. 5. Fizik dersinde konuları karıştıracağım endişesi taşıyorum. 6. Fizik laboratuarına hazırlanırken, kullanacağımız araçgereçlerden dolayı kaygılanıyorum. 7. Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor. 8. Fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını kaydederken kendimi tedirgin hissederim. 9. Fizik laboratuarında diğer öğrencilerle çalışırken kendimi rahat hissederim. Endişe düzeyi N X Ss df t P 42 3,83 1,8 58 2,55 1,523 4,517, ,50 1, ,24 1,442,854, ,47 1, ,00 1,363 1,860, ,90 1,3 58 2,75 1,393 4,370, ,57 1, ,94 1,431 2,3,0 42 3,31 1,7 58 3, 1,432 -,447, ,36 1,3 58 3,45 1,6,397, ,08 1, ,11 1,087,2, ,95 1, ,70 1,567,788, Fizik laboratuarında çalışırken deneyin ne kadar zaman alacağı konusu bende gerginlik yaratır. 11.Fizik problemi çözerken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum.. Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim 42 3, 1, ,07 1, ,26 1, ,01 1, , 1, ,82 1,590 -,281,779,8,4 1,3,240

10 kaygısına kapılıyorum.. Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum..öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi anlayabileceğimi. Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. 16. Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. 17.Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum..arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi.dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin artabileceğini. Verilen ödevlerle ilgili kaynak bulmakta zorlandığım için dersi başaramayacağımı 21. Verilen ödevleri yapamamamdan dolayı dersi başaramayacağımı p>0, ,11 1, ,34 1, , 1, ,53 1, ,31 1,9 58 3,49, ,04 1, ,44 1, ,40 1, ,37 1, ,47 1, ,87 1, ,66 1, ,36 1, ,47 1,4 58 2,03 1, ,78 1, ,39 1,543 ın ortalaması (x=3,23), ın ortalaması(x=2,73). 2,626,010-1,4,9,832,407 2,080,040 3,334,001 2,3,056,955,342 1,510,4 1,322,9 26 İki grubunda aritmetik genel toplam ortalaması orta düzeyde endişeleniyorum seviyesinde çıkmıştır. Bunun yanında 6 maddede anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 1.madde Fen bilgisi derslerinde fizik konularını yeteri kadar öğrenemediğim için fizik dersini anlayamayacağımı ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =3,83), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x = -2,55) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=4,517; p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir.

11 4. madde Fizik dersini başaramayacağımı düşünmek beni tedirgin ediyor. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,90), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,75) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=4,370; p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir. 5. madde Fizik dersinde konuları karıştıracağım endişesi taşıyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,57), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,94) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=2,3; p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir.. madde Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,11), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,34) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=2,626; p<0,05). Endişe duyanlar bazen düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, katılmıyorum görüşünü belirtmişlerdir. 16. madde Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması (x =-3,04), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,44) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=2,080 p<0,05). 27 Endişe duyanlar bazen düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, katılmıyorum görüşünü belirtmişlerdir. 17.madde Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,40), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x=2,37) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=3,334 p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir. SONUÇ Bu çalışma Mersin TED Kolejinde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleşmiştir. Bundan dolayı, elde edilen sonuçlar, belirtilen okuldaki öğrenim gören öğrenciler için genellenebilir. Fizik dersine karşı öğrencilerden endişe duyanlar olduğu kadar duymayanlarda ağırlıktadır. Genel ortalamaya bakıldığında öğrencilerin orta düzeyde endişe duydukları görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin endişe duydukları ve duymadıkları konular üzerinde çalışmalar yapılıp, endişe duyulan konular üzerinde çalışma yapılabilir.

12 Cinsiyete göre bakıldığı zaman kız öğrencilerin ortalamasının (x=3,08), erkek öğrencilerin ortalamasına göre (x=2,85) yüksek olmasına rağmen arada anlamlı bir fark görülmemektedir. Sadece 4 (dört) maddede anlamlı fark görülmüştür. Fizik dersine karşı endişe duyanlarla, duymayanlar arasında yapılan karşılaştırma da da anlamlı bir fark görülmemiştir. Sınıflar arası farkı görmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda da anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. Öğrencilerin fizik dersinde deney yapmaktan, grup çalışması yapmaktan endişelenmedikleri, matematiksel işlemleri yapabildikleri, konuları karıştırmaktan korkmadıkları görülürken; verilen ödevleri yapamamak, kaynak bulamamak, yazılıda işlem basamaklarını tam yapamamaktan, problem çözerken zamanı yetiştiremeyeceklerinden endişe ettikleri görülmektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin fizik dersine karşı çok korkulacak bir endişe duymadıkları söylenebilir. Bu çalışma Mersin TED Kolejinde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleşmiştir. Bundan dolayı, elde edilen sonuçlar, belirtilen okuldaki öğrenim gören öğrenciler için genellenebilir. Fizik dersine karşı öğrencilerden endişe duyanlar olduğu kadar duymayanlarda ağırlıktadır. Genel ortalamaya bakıldığında öğrencilerin orta düzeyde endişe duydukları görülmektedir. Cinsiyete göre bakıldığında kız öğrencilerin ortalaması (x=3,08), erkek öğrencilerin ortalamasından (x=2,85) yüksek olmasına rağmen arada anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu durum endişenin cinsiyete göre farklılaşmadığını göstermektedir. Bununla birlikte madde madde incelendiğinde sadece 4 (dört) maddede anlamlı fark görülmüştür. Bu maddelerin tamamında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde endişeli oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 28 Anlamlı farkın olduğu 7. maddede kız öğrenciler fizik dersinde grup çalışması yapmamın onları endişelendirdiği, 8. maddede fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını kaydetmede endişelendikleri,. Maddede fizik laboratuarına girecek olmanın ve deney yapacak olmanın endişe oluşturduğu ve 17. Maddede de fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağına yönelik endişe duydukları belirlenmiştir. Oysa gündelik hayatın hemen birçok aşamasının fizik kuralları ile ilgili olduğu kavratılsa bu endişe giderilecek ve fizik dersine yönelik tutumlarda olumlu değişkenler olacaktır. Fizik dersine karşı endişe duyanlarla, duymayanlar arasında yapılan karşılaştırma da da anlamlı bir fark görülmemiştir. Bir başka ifade ile fizik dersine karşı endişe duyanlarla, duymayanların endişe düzeylerinin birbirine yakın olduğu söylenebilir. Sınıflar arası farkı görmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda da anlamlı bir fark çıkmamıştır. Buna göre fizik dersine yönelik endişenin sınıf düzeyine göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin fizik dersinde deney yapmaktan, grup çalışması yapmaktan endişelenmedikleri, matematiksel işlemleri yapabildikleri, konuları karıştırmaktan korkmadıkları görülürken; verilen ödevleri yapamamak, kaynak bulamamak, yazılıda işlem basamaklarını tam yapamamaktan, problem çözerken zamanı yetiştiremeyeceklerinden endişe ettikleri görülmektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin fizik dersine karşı çok korkulacak bir endişe duymadıkları söylenebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Özet Muhammet Yılmaz 2, Lütfi Üredi 3 ve Sait Akbaşlı 4 Günümüzde çok

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

GİRİŞ İlköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin matematik dersinden başarısız olmaları önemli bir sorundur. Öğrencilerin başarılı olmalarını etkileyen

GİRİŞ İlköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin matematik dersinden başarısız olmaları önemli bir sorundur. Öğrencilerin başarılı olmalarını etkileyen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 157 LİSE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Dr.Murat PEKER* Prof. Dr Şeref

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-196, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ Hatice EKİNCİ

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigating the Attitudes of University Students About Turkic World Geography in Terms

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 395-404 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2015 Cilt:4 Sayı:3 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2015 Cilt:4 Sayı:3 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE FİZİK DERSİNDEN BAŞARISIZLIKLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mahmut

Detaylı

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 An investigation of the attitudes of the secondary and high school students towards physical education lesson based on gender and education level variables Ortaokul ve lise

Detaylı

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI VE İŞ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI Abdullah KAPLAN,Neslihan KAPLAN akaplan@atauni.edu.tr Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D Erzurum-TÜRKİYE

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 / Ahmet Murat ELLEZ * Nevzat GÜMÜŞ ** Rahman SEFEROV ***

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 / Ahmet Murat ELLEZ * Nevzat GÜMÜŞ ** Rahman SEFEROV *** Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Dersine Yönelik Tutumları: Türkiye ve Azerbaycan Örneği Students Attitudes Towards Statistics Course In Geography Departments: A Case Study From Turkey And Azerbaijan

Detaylı

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7290 Status : Original Study NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Turan Sağer İnönü Uni.

Detaylı

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 1-8. 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı