PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin"

Transkript

1 FİZİK DERSİNE KARŞI ÖĞRENCİ ENDİŞELERİNİN BELİRLENMESİ: Mersin TED Koleji Örneği PHYSICS COURSE STUDENTS AGAINST THE DETERMINATION OF CONCERN: The Case of TED Mersin Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN* Ayşe Burcu ULUSOY** * Mersin Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, **Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, ÖZET Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişelerini belirlemek, toplam endişe puanlarının adayların cinsiyet, sınıf ve fizik dersine karşı endişe duyma durumlarına göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma karşılaştırma niteliğinde betimsel bir çalışma olup, - eğitim öğretim yılı bahar döneminde 100 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 21 soruluk anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek, maddelerin aritmetik ortalama ve seçeneklere ait frekans, yüzde değerleri belirlenmiş ve adayların fizik dersine yönelik endişeleri değerlendirilmiştir. Toplam endişe puanlarının adayların cinsiyet ve endişe durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem t- testi ile test edilmiştir. Betimsel istatistik sonuçları, genel olarak adayların fizik dersine yönelik fazla endişe sergilemediği, orta düzeyde endişe duyulduğu görülmüştür. Bununla birlikte kız öğrencilerin fizik dersine yönelik endişe puanlarının daha yüksek olmasına rağmen, bu farkın çıkarsamalı istatistik sonuçlarına göre anlamlı olmadığı, sınıf seviyesi değişkenlerinin endişe puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Endişe, Fizik dersi, Öğrenci endişesi, 17 ABSTRACT The aim of this work is to identify the the anxiety that high school students have towards the Physics lesson, and to analyze if the total anxiety points show meaningful variations based on the candidates sex and grade. This research has a comparative and descriptive quality, and was carried out with 100 students in the Spring term of academic year. A survey with 21 questions was used as a means of gathering information. The gathered information was then analyzed, percentage rates of reponse arithmetic average and response frequency were taken, and candidates anxiety towards Physics lesson was evaluated. Using independent sample t-test, it was tested if the total anxiety points show meaningful variations based on the candidates sex and grade. The descriptive statistics results showed that generally the candidates didn t show too much anxiety towards Physics lessons; instead they showed mid-level enxiety towards Physics. Although the analysis results showed that the anxiety points of female students towards Physics lesson were higher, it was concluded that this result was not meaningful based on an inference statistics result. It was also observed that the grade variables have no meaningful effect on the anxiety points. Key Words: Anxiety, Physics lesson, Student anxiety.

2 GİRİŞ Son yıllarda Fen / Fizik öğretimi alanında öğretim sürecinde kullanılan yöntemlerin davranış ve tutumlara olumlu yansımaları üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Derslere karşı sergilenen endişe, kaygı, tutum ve davranışlar öğrencilerin akademik başarılarının şekillenmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir (Yaşar ve Anagün, 08). Öğrencilerin fen derslerine karşı tutumlarının geliştirilmesi, sınıf-içi etkinliklerin sayısının artırılması ve laboratuar etkinliklerine öncelik verilmesi ile mümkün olacaktır (Piburn ve Baker, 93). Fen öğretiminde, öğretmenlerin öz yeterliliklerinin artırılması da, öğretmenlerin sınıf içinde yaptıkları laboratuar çalışması gibi etkinliklerin sayısının ve niteliğinin artırılması ile mümkündür (Azar, 10). Yapılan birçok çalışmada fizik dersine yönelik cinsiyet, sınıf ve yaş düzeylerinin tutum, davranış ve düşüncelerde etkisi üzerinde durulmuştur (Taşlıdere ve Korur, ; Azizoğlu ve Çetin,09; Kaya ve Büyükkasap, 05; Yıldırım ve Çirkinoğlu, 05). Fizik dersi pek çok öğrenci için problemli bir derstir. Bir problemin çözülmesindeki ilk adım, bu problemin altında yatan etkenlerin belirlenmesidir. Bundan dolayı, öğrencilerin fizik başarılarının altında yatan etkenler önem taşımaktadır. Bu nedenler ise bilişsel olabildiği gibi, duyuşsal da olabilir. Bilişsel karakteristiklerin başarı ile ilişkisini inceleyen pek çok çalışma yapılmış ve bu alanla ilgili yeterli olmasa da hayli bilgi toplanmıştır. Ancak, özellikle ülkemizde fizik eğitiminde öğrencilerin duyuşsal karakteristiklerini inceleyen yeterince çalışma bulunmamaktadır. Son zamanlarda bu çalışmaların artmasının ardında, öğrencilerin derse yönelik tutumlarının öğrenme ile ilgili sonuçları (meslek seçimi, boş zamanın değerlendirilmesi, dersteki başarı vb.) etkilediği düşüncesi yer almaktadır (Koballa, ; Aktaran:Abak vd.,http:1). Duyuşsal karakteristiklerden biri de endişedir. Endişe kötü bir şey olabileceğine dair hissedilen duygu, kötü şeylerin olacağı düşüncesiyle sıkılma, korkma, bunalma durumudur. İnsanların hayatları boyunca endişe duydukları birtakım konular ve alanlar vardır. Endişe düzeyi ne kadar yüksek olursa uğraşılan alanda başarı düzeyi o oranda azalır. Eğitim sisteminde önemli bir yeri olan öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı, bilgili ve başarılı bir şekilde yetiştirilmeleri için endişelerinin belirlenmesi ve tespit edilen olumsuzlukların en aza indirilmesi gerekir (Geoffrey ve Behets, 99). Endişe uzun zamandan beri öğrencilerin etkinliğini azaltan bir etken olarak görülmektedir. Öğrenci endişelerini anlamak ve ortadan kaldırmak amaçlı araştırmalar uzun zamandır yürütülmektedir. Bununla birlikte endişeler meslekle ilgili olabileceği gibi branşla ilgili de olabilir. Fizik dersi konuları hem sayısal işlem hem de yorum gerektirdiği için öğrenciler tarafından algılanması zor ve öğretimi güçtür. Bu nedenle, öğrencilerin bir kısmı bu derse başarılı olamama gibi bir ön yargıyla başlamaktadırlar. Bu durum fizik öğretmenlerinin derslerini yürütmede çözmeleri gereken problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenler, öğrencilere derslerini sevdirme ve derslerine karşı olumlu bir tutum kazandırmaları bir zorunluluktur. Aksi takdirde harcadıkları emekler boşa gidecektir. Ders işlenişleri ile ilgili yapılan birçok çalışmada öğrenci motivasyonu, öz-yeterlik, stres, kaygı ve endişe gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır (Taşlıdere ve Korur, ; Azizoğlu ve Çetin,09; Kaya ve Büyükkasap, 05; Yıldırım ve Çirkinoğlu, 05; Özkan, Sungur ve Tekkaya, 04). Bu araştırmada lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişeleri çalışılmıştır. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişelerinin belirlenmesinin bir

3 çok katkısı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerinin endişe düzeylerinin belirlenmesi buna yönelik atılacak adımlara rehberlik edecek ve fizik dersine yönelik başarı, başarısızlık ve derse yönelik tutumların yordanmasına yardımcı olabilecektir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara cevap aranmıştır: 1. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri nedir? 2. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri cinsiyete göre değişmekte midir? 3. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri sınıf düzeyine göre değişmekte midir? 4. Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik endişe düzeyleri endişe duyanlarla duymayanlara göre değişmekte midir? YÖNTEM Fizik dersine yönelik öğrenci endişelerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada var olan durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma betimsel bir araştırmadır (Karasar, 09). Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama yöntemi bir konuya ya da olaya ilişkin adayların görüşlerinin ilgi, yetenek, beceri tutum gibi özelliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı araştırma yöntemidir. Tarama çalışmalarında, araştırmacı tarafından belirlenen cevap seçenekleri kullanılarak bilgi toplanır (Büyüköztürk ve diğ., 11). Çalışma Grubu Çalışma, - eğitim öğretim yılı bahar döneminde Mersin Özel TED Kolejinde öğrenim görmekte olan 100 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Programında toplam 0 öğrenci öğrenim görmekte olup, örneklem uygunluğu (convenience sampling) yolu ile adayların tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak ölçeğin uygulandığı gün okulda bulunan 105 öğrenciye ulaşılmıştır. Anketteki, cinsiyet, sınıf ve endişelenme durumu değişkenlerin eksik doldurulmuş olmasından dolayı 5 öğrenciye ait veriler tamamen analizlerden çıkarılmış ve çalışma sonuçlarına 100 öğrenci verisi üzerinden ulaşılmıştır. Tarama çalışmalarında veriler topluluğu temsil eden örneklemden toplanması hedeflenir (Büyüköztürk ve diğ., 11). Bu anlamda 100 öğrenci evrenin yaklaşık %77 sini kapsamakta olup, evreni büyük ölçüde temsil etmektedir. Çalışma grubu ile ilgili araştırma kapsamında değerlendirilen demografik özellikleri aşağıdaki tablolar yoluyla verilmiştir. Tablo 1:Sınıf düzeyleri SINIF DÜZEYİ f % 9. sınıf sınıf sınıf sınıf Toplam

4 Tabloya göre, 35 i 9. sınıf, 24 ü 10. sınıf, 23 ü 11. sınıf ve i. sınıf olmak üzere toplam 100 öğrenci anket çalışmasına katılmıştır. Tablo 2: Cinsiyet dağılımı Cinsiyet f % Kız Erkek Toplam Tabloya göre çalışmaya 51 kız öğrenci katılırken, 49 da erkek öğrenci katılmıştır. Tablo 3: Öğrencilerin fizik dersine karşı endişe duyma durumu Endişe f % Endişe duymayanlar Endişe duyanlar Toplam Tabloya göre öğrencilerin %58 i fizik dersine karşı endişe duymazken, % 42 si ise endişe duymaktadır. Veri Toplama Aracı Çalışmada fizik dersi ile ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra, 27 soruluk bir anket çalışması hazırlanmıştır. Hazırlanan anket soruları, 5 fizik öğretmeni, 3 fen bilgisi öğretmeni, fizik alanından 1 Yardımcı Doçent ve 1 Doçent, eğitim bilimleri alanında uzman 1 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent tarafından incelendikten sonra 21 soru olarak düzeltilmiştir. Oluşturulan bu ankete 4 akademisyenin uygun (2), düzeltilip kullanılabilir (1), uygun değil (0) şeklindeki görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Uzmanların yaptığı değerlendirmeler kendi kategorileriyle karşılaştırılmış ve free-marginal kappa değeri 0,82 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer 0.70 ve üzerinde olduğundan değerlendirmeciler arası yeterli uyum olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte uzman görüşleri doğrultusunda ifade bakımından da düzeltilerek sorulara son hali verilmiştir. Veri toplama aracındaki sorulardan ü olumsuz, 7 si olumlu soru şeklinde hazırlanmıştır. Veri Analizi Anketin uygulanılması ile elde edilen verilerin frekans (f), yüzde (%) ve ortalama ( x ) değerlerine bakılarak, öğrencilerin fizik dersine yönelik endişeleri değerlendirilmiştir. Anketteki olumlu maddeler; tamamen katılıyorum=5, katılıyorum=4, bazen=3, katılmıyorum=2 ve hiç katılmıyorum=1 şeklinde puanlanmıştır. Ankette bulunan olumsuz maddeler ise tamamen katılıyorum=1, katılıyorum=2, bazen=3, katılmıyorum=4 ve hiç katılmıyorum=5 aralığında puanlanmıştır. Toplam tutum puanlarının adayların cinsiyet, sınıf seviyelerine göre farklılık gösterip göstermedikleri parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi ile test edilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek, maddelerin aritmetik ortalama ve seçeneklere ait frekans, yüzde değerleri belirlenmiştir.

5 BULGULAR Öğrencilerin fizik dersine yönelik endişeleri elde edilen verilerin frekans, yüzde ve ortalama değerlerine bakılarak değerlendirilmiştir. İlk aşamada, ölçeğin aralık genişliği hesaplanmış, anketteki seçenekler ve sınırlar belirlenmiştir. Tekin (01) e göre aralığın açıklığına aralık katsayısı denilmekte olup bu 0,8 olarak bulunmuştur. Anketteki seçenek ve sınırlar tablo 1 de verilmiştir. Tablo 4: Anketteki seçenek ve sınırlar Ağırlık Seçenekler Sınır 5 Tamamen katılıyorum 4,21-5,00 4 Katılıyorum 3,41-4, 3 Bazen 2,61-3,40 2 Katılmıyorum 1,81-2,60 1 Hiç katılmıyorum 1,00-1,80 Tablo 5:Fizik dersine yönelik endişe anketi maddelerine verilen cevapların seçeneklere göre dağılımı ve ortalamaları 1.Fen bilgisi derslerinde fizik konularını yeteri kadar öğrenemediğim için fizik dersini anlayamayacağımı 2. Fizik dersinde matematiksel işlemler olduğu için fizik dersinde zorlanacağımı Tamamen katılıyorum f % Fizik dersinde formülleri karıştıracağımı Fizik dersini başaramayacağımı düşünmek beni tedirgin 21 ediyor Fizik dersinde konuları karıştıracağım endişesi taşıyorum Fizik laboratuarına hazırlanırken, kullanacağımız araçgereçlerden 69 dolayı kaygılanıyorum Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor Fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını 4 kaydederken kendimi tedirgin hissederim Fizik laboratuarında diğer öğrencilerle çalışırken kendimi 53 rahat hissederim Fizik laboratuarında çalışırken deneyin ne kadar zaman 6 alacağı konusu bende gerginlik yaratır Fizik problemi çözerken zamanı yetiştiremeyeceğim 28 kaygısına kapılıyorum. 28 Katılıyorum f % Bazen f % Katılmıyorum f % Hiç katılmıyorum f % Aritmetik ortalama X 2,91 2,35 3, 3,24 3,21 3,24 3,41 3,09 3,81 3,10 2,88 21

6 . Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum..öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi 27 anlayabileceğimi 27. Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak 3 beni endişelendiriyor Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. 17.Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik 28 dersine karşı ilgi duymuyorum. 28.Arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi.dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin 40 artabileceğini 40. Verilen ödevlerle ilgili kaynak bulmakta zorlandığım için dersi başaramayacağımı 21. Verilen ödevleri yapamamamdan dolayı dersi başaramayacağımı Genel ortalama: 2, Orta Düzeyde Endişeleniyorum ,02 2,33 3,40 3,41 2,30 2, 3,87 3,49 2,78 2,44 Öğrencilerin verdikleri cevapların genel dağılımına bakıldığında orta düzeyde endişelendikleri görülmüştür. İlk başta sorulan endişelenme durumlarında da öğrencilerin % 58 endişelenmiyorum, % 42 endişeleniyorum cevabı verdikleri dikkate alınırsa, orta düzeyde endişe olduğunun da sağlaması yapılmıştır diyebiliriz. Olumlu ifadelerle ilgili öğrencilerin görüşleri aşağıdadır: 9. madde: Fizik laboratuarında diğer öğrencilerle çalışırken kendimi rahat hissederim. (X= 3,81), 22.madde: Öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi anlayabileceğimi (X=3,40),. madde: Dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin artabileceğini (X=3,49). Aritmetik Ortalama sonucunda öğrencilerin 3 maddeye katılıyorum düzeyinde cevap verdikleri 3 maddeye de bazen 1 maddeye ise katılmıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. Özellikle laboratuarda diğer öğrencilerle çalışırken kendilerini rahat hissettikleri görülmektedir. Öğrenciler 2.maddede, fizik dersinde matematiksel işlemler olduğu için fizik dersinde zorlanacaklarını düşünmediklerini belirtmişlerdir. Olumsuz ifadelerle ilgili öğrencilerin görüşleri aşağıdadır: 7. madde: Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor. (X=3,41),. madde: Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. (X=3,41),. madde: Arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi (X=3,87). Öğrencilerin fizik dersinde deney yapacak olmaktan dolayı endişe duymadıkları, grup çalışması yapmaktan dolayı tedirginlik yaşamadıkları görülmektedir. Aritmetik Ortalama sonucunda öğrencilerin 3 maddeye katılmıyorum düzeyinde cevap verdikleri 6 maddeye de bazen 5 maddeye ise katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir.

7 . madde de Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum. İfadesine katılmıyorum yönünde görüş bildirmişler ve zaman kaygısı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Tablo 6: Fizik dersine yönelik endişe anketi maddelerine verilen cevapların cinsiyete göre (t-testi) karşılaştırması sonuçları Sorular Cinsiyet N X Ss Df t p 1.Fen bilgisi derslerinde fizik Kız 51 3,33 1,478 konularını yeteri kadar Erkek 49 2,83 1,559 öğrenemediğim için fizik dersini 1,635,105 anlayamayacağımı 2. Fizik dersinde matematiksel Kız 51 2,47 1,527 işlemler olduğu için fizik dersinde Erkek 49 2,22 1,461,823,4 zorlanacağımı 3. Fizik dersinde formülleri Kız 51 3,11 1,464 -,655,5 karıştıracağımı Erkek 49 3,28 1, Fizik dersini başaramayacağımı Kız 51 3,31 1,503 düşünmek beni tedirgin ediyor. Erkek 49 3,16 1,3,532, Fizik dersinde konuları Kız 51 3,31 1,363,778,439 karıştıracağım endişesi taşıyorum. Erkek 49 3,10 1, Fizik laboratuarına Kız 51 3,28 1,372 hazırlanırken, kullanacağımız Erkek 49 3,21 1,274 araç-gereçlerden dolayı -,266,791 kaygılanıyorum. 7. Fizik dersinde grup çalışması Kız 51 3,87,566 - yapmak beni tedirgin ediyor. Erkek 49 2,94 1,360 4,465, Fizik laboratuarında deney Kız 51 3,44,900 verilerini ve sonuçlarını Erkek 49 2,26 1,350 kaydederken kendimi tedirgin -,003 hissederim. 3, Fizik laboratuarında diğer Kız 51 4,00 1,385 öğrencilerle çalışırken kendimi Erkek 49 3,61 1,668 rahat hissederim. 1,266, Fizik laboratuarında çalışırken deneyin ne kadar zaman alacağı konusu bende gerginlik yaratır. 11.Fizik problemi çözerken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum.. Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum.. Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum..öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi anlayabileceğimi. Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. 16. Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. Kız 51 3,24 1,242 Erkek 49 2,04 1,337 Kız 51 3,07 1,467 Erkek 49 3,16 1,490 Kız 51 2,80 1,649 Erkek 49 3,16 1,359 Kız 51 2,76 1,504 Erkek 49 2,57 1,500 Kız 51 3,45 1,331 Erkek 49 3,28 1,4 Kız 51 3,61,960 Erkek 49 3,21 1,060 Kız 51 2,72 1,563 Erkek 49 2,67 1,328-1,070 -,287-1,6,287,775,238,643,522,602,549-1,997,049,179,858

8 17.Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum..arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi.dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin artabileceğini. Verilen ödevlerle ilgili kaynak bulmakta zorlandığım için dersi başaramayacağımı 21. Verilen ödevleri yapamamamdan dolayı dersi başaramayacağımı p>0,05 Kızların ortalaması (x=3,08), Erkeklerin ortalaması (x=2,85). Kız 51 3,09 1,603 Erkek 49 2,51 1,542 Kız 51 2,00 1,442 Erkek 49 2,26 1,381 Kız 51 3,31 1,630 Erkek 49 3,67 1,505 Kız 51 2, 1,483 Erkek 49 2,30 1,431 Kız 51 2,50 1,579 Erkek 49 2,61 1,335 1,867,049 -,939,350-1,5,255 -,579,564 -,350,727 İki grubunda aritmetik genel toplam ortalaması orta düzeyde endişeleniyorum seviyesinde çıkmıştır. Bunun yanında 4 maddede anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 7. madde Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,87), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x=-2,94) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=- 4,465; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, bazen görüşünü belirtmişlerdir madde Fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını kaydederken kendimi tedirgin hissederim. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,44), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x =- 2,26) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=-3,047; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, katılmıyorum görüşünü belirtmişlerdir.. madde Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,61), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x =-3,21) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()= -1,997; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, bazen görüşünü belirtmişlerdir. 17. madde Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum. ile ilgili olarak, kız öğrencilerin aritmetik ortalaması ( x =3,09), erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması (x =-2,51) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()= 1,867; p<0,05). Kız öğrenciler katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken, erkek öğrenciler, bazen görüşünü belirtmişlerdir.

9 Tablo 7:Fizik dersine yönelik endişe anketi maddelerine verilen cevapların derse karşı endişe duyanlarla duymayanlar arasındaki (t-testi )karşılaştırması sonuçları Sorular 1.Fen bilgisi derslerinde fizik konularını yeteri kadar öğrenemediğim için fizik dersini anlayamayacağımı 2. Fizik dersinde matematiksel işlemler olduğu için fizik dersinde zorlanacağımı 3. Fizik dersinde formülleri karıştıracağımı 4. Fizik dersini başaramayacağımı düşünmek beni tedirgin ediyor. 5. Fizik dersinde konuları karıştıracağım endişesi taşıyorum. 6. Fizik laboratuarına hazırlanırken, kullanacağımız araçgereçlerden dolayı kaygılanıyorum. 7. Fizik dersinde grup çalışması yapmak beni tedirgin ediyor. 8. Fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını kaydederken kendimi tedirgin hissederim. 9. Fizik laboratuarında diğer öğrencilerle çalışırken kendimi rahat hissederim. Endişe düzeyi N X Ss df t P 42 3,83 1,8 58 2,55 1,523 4,517, ,50 1, ,24 1,442,854, ,47 1, ,00 1,363 1,860, ,90 1,3 58 2,75 1,393 4,370, ,57 1, ,94 1,431 2,3,0 42 3,31 1,7 58 3, 1,432 -,447, ,36 1,3 58 3,45 1,6,397, ,08 1, ,11 1,087,2, ,95 1, ,70 1,567,788, Fizik laboratuarında çalışırken deneyin ne kadar zaman alacağı konusu bende gerginlik yaratır. 11.Fizik problemi çözerken zamanı yetiştiremeyeceğim kaygısına kapılıyorum.. Fizik laboratuarında deney yaparken zamanı yetiştiremeyeceğim 42 3, 1, ,07 1, ,26 1, ,01 1, , 1, ,82 1,590 -,281,779,8,4 1,3,240

10 kaygısına kapılıyorum.. Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum..öğretmenin ders işleyiş tarzından dolayı dersi anlayabileceğimi. Fizik laboratuarına girecek olmak, deney yapacak olmak beni endişelendiriyor. 16. Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. 17.Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum..arkadaşlarım fizik dersini sevmediği için bende fizik dersini sevmeyeceğimi.dersten kalmayacağımı bilsem, derse olan ilgimin artabileceğini. Verilen ödevlerle ilgili kaynak bulmakta zorlandığım için dersi başaramayacağımı 21. Verilen ödevleri yapamamamdan dolayı dersi başaramayacağımı p>0, ,11 1, ,34 1, , 1, ,53 1, ,31 1,9 58 3,49, ,04 1, ,44 1, ,40 1, ,37 1, ,47 1, ,87 1, ,66 1, ,36 1, ,47 1,4 58 2,03 1, ,78 1, ,39 1,543 ın ortalaması (x=3,23), ın ortalaması(x=2,73). 2,626,010-1,4,9,832,407 2,080,040 3,334,001 2,3,056,955,342 1,510,4 1,322,9 26 İki grubunda aritmetik genel toplam ortalaması orta düzeyde endişeleniyorum seviyesinde çıkmıştır. Bunun yanında 6 maddede anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 1.madde Fen bilgisi derslerinde fizik konularını yeteri kadar öğrenemediğim için fizik dersini anlayamayacağımı ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =3,83), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x = -2,55) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=4,517; p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir.

11 4. madde Fizik dersini başaramayacağımı düşünmek beni tedirgin ediyor. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,90), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,75) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=4,370; p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir. 5. madde Fizik dersinde konuları karıştıracağım endişesi taşıyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,57), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,94) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=2,3; p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir.. madde Öğretmenin sorduğu soruları cevaplayamayacağım endişesine kapılıyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,11), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,34) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=2,626; p<0,05). Endişe duyanlar bazen düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, katılmıyorum görüşünü belirtmişlerdir. 16. madde Yazılıda soruların işlem basamaklarını tam yapamayacağımdan endişe ediyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması (x =-3,04), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x =2,44) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=2,080 p<0,05). 27 Endişe duyanlar bazen düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, katılmıyorum görüşünü belirtmişlerdir. 17.madde Fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağım için fizik dersine karşı ilgi duymuyorum. ile ilgili olarak, fizik dersine karşı endişe duyanların aritmetik ortalaması ( x =-3,40), endişe duymayanların aritmetik ortalaması (x=2,37) na göre farklılık göstermektedir. Bu fark bağımsız örneklem t-testi 0,05 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t()=3,334 p<0,05). Endişe duyanlar katılıyorum düzeyinde görüş belirtirken endişe duymayanlar, bazen görüşünü belirtmişlerdir. SONUÇ Bu çalışma Mersin TED Kolejinde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleşmiştir. Bundan dolayı, elde edilen sonuçlar, belirtilen okuldaki öğrenim gören öğrenciler için genellenebilir. Fizik dersine karşı öğrencilerden endişe duyanlar olduğu kadar duymayanlarda ağırlıktadır. Genel ortalamaya bakıldığında öğrencilerin orta düzeyde endişe duydukları görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin endişe duydukları ve duymadıkları konular üzerinde çalışmalar yapılıp, endişe duyulan konular üzerinde çalışma yapılabilir.

12 Cinsiyete göre bakıldığı zaman kız öğrencilerin ortalamasının (x=3,08), erkek öğrencilerin ortalamasına göre (x=2,85) yüksek olmasına rağmen arada anlamlı bir fark görülmemektedir. Sadece 4 (dört) maddede anlamlı fark görülmüştür. Fizik dersine karşı endişe duyanlarla, duymayanlar arasında yapılan karşılaştırma da da anlamlı bir fark görülmemiştir. Sınıflar arası farkı görmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda da anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. Öğrencilerin fizik dersinde deney yapmaktan, grup çalışması yapmaktan endişelenmedikleri, matematiksel işlemleri yapabildikleri, konuları karıştırmaktan korkmadıkları görülürken; verilen ödevleri yapamamak, kaynak bulamamak, yazılıda işlem basamaklarını tam yapamamaktan, problem çözerken zamanı yetiştiremeyeceklerinden endişe ettikleri görülmektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin fizik dersine karşı çok korkulacak bir endişe duymadıkları söylenebilir. Bu çalışma Mersin TED Kolejinde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleşmiştir. Bundan dolayı, elde edilen sonuçlar, belirtilen okuldaki öğrenim gören öğrenciler için genellenebilir. Fizik dersine karşı öğrencilerden endişe duyanlar olduğu kadar duymayanlarda ağırlıktadır. Genel ortalamaya bakıldığında öğrencilerin orta düzeyde endişe duydukları görülmektedir. Cinsiyete göre bakıldığında kız öğrencilerin ortalaması (x=3,08), erkek öğrencilerin ortalamasından (x=2,85) yüksek olmasına rağmen arada anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu durum endişenin cinsiyete göre farklılaşmadığını göstermektedir. Bununla birlikte madde madde incelendiğinde sadece 4 (dört) maddede anlamlı fark görülmüştür. Bu maddelerin tamamında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde endişeli oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 28 Anlamlı farkın olduğu 7. maddede kız öğrenciler fizik dersinde grup çalışması yapmamın onları endişelendirdiği, 8. maddede fizik laboratuarında deney verilerini ve sonuçlarını kaydetmede endişelendikleri,. Maddede fizik laboratuarına girecek olmanın ve deney yapacak olmanın endişe oluşturduğu ve 17. Maddede de fizik dersini gündelik hayatta kullanmayacağına yönelik endişe duydukları belirlenmiştir. Oysa gündelik hayatın hemen birçok aşamasının fizik kuralları ile ilgili olduğu kavratılsa bu endişe giderilecek ve fizik dersine yönelik tutumlarda olumlu değişkenler olacaktır. Fizik dersine karşı endişe duyanlarla, duymayanlar arasında yapılan karşılaştırma da da anlamlı bir fark görülmemiştir. Bir başka ifade ile fizik dersine karşı endişe duyanlarla, duymayanların endişe düzeylerinin birbirine yakın olduğu söylenebilir. Sınıflar arası farkı görmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda da anlamlı bir fark çıkmamıştır. Buna göre fizik dersine yönelik endişenin sınıf düzeyine göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin fizik dersinde deney yapmaktan, grup çalışması yapmaktan endişelenmedikleri, matematiksel işlemleri yapabildikleri, konuları karıştırmaktan korkmadıkları görülürken; verilen ödevleri yapamamak, kaynak bulamamak, yazılıda işlem basamaklarını tam yapamamaktan, problem çözerken zamanı yetiştiremeyeceklerinden endişe ettikleri görülmektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin fizik dersine karşı çok korkulacak bir endişe duymadıkları söylenebilir.

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 191-206 Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Mustafa SIRAKAYA 1,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ *

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 15-26 [2013] KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi The Evaluation of Special Education Lesson In Terms of Attitudes Towards Mainstreaming and Attaintments Esra

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 249-274 249 Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin

Detaylı

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1 Educational Administration: Theory and Practice Summer 2007, Issue 51, pp: 353-370 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2007, Sayı 51, ss: 353-370 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 67-84 SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Cemalettin ĠPEK 1 Cengiz BAYRAKTAR

Detaylı

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA İbrahim Alpay YILMAZ 1, Sibel DURSUN 2, Elçin GÜNGÖR GÜZELER 3, Kemal PEKTAŞ 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Amaç Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 2

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Amaç Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 2 51 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Amaç Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 2 A Study of Prospective Science Teachers Achievement Goal Orientations in Reference to Certain

Detaylı

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı *

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1419-1430 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1520

Detaylı

Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler

Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1461-1474 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1781 Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya

Detaylı