Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişilere Karşı İşlenen Suçlar"

Transkript

1 I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85) Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89) Şerefe Karşı Suçlar (TCK m ) Malvarlığına Karşı Suçlar (TCK m , 163, )

2 II Yay n No : 1750 Hukuk Dizisi : Bas - Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Yaz n Matbaac l k Bayrampafla/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Prof.Dr. Nur Centel/Doç.Dr. Hamide Zafer/Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut/ Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Bu kitap, 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun özel hükümler başlıklı ikinci kitabının ikinci kısmında düzenlenmiş olan kişilere karşı suçlardan bir kısmını kapsamaktadır. Bu suçlar, uygulamada sık rastlanan ve hukuk fakültelerinin ikinci sınıfında okutulan Ceza Hukuku Genel Hükümler dersinin pratik çalışmalarında çoğunlukla örnek olarak işlenen suçlardır. Kitapta yer verilen suçlar, Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m ) ile Malvarlığına Karşı Suçlar (TCK m , 163, ) olmuştur. Suçların incelenmesinde, 765 ve 5237 sayılı Yasa hükümlerinin karşılaştırılmasına yer verilmiş ve daha sonra klasik yöntem izlenmiştir. Bu yöntem, olanak bulunduğu ölçüde, şu başlıklardan oluşmaktadır: Benzer suçlarla karşılaştırma, suçla korunan hukuki değer, suçun faili, suçun mağduru, suçun maddi konusu, suçun unsurları (maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru, kusurluluk), suç ve cezaya etki eden nedenler (suçu ağırlaştıran nedenler, suçu hafifleten nedenler, şahsi cezasızlık nedenleri), suçun özel görünüş şekilleri (teşebbüs, içtima, iştirak), yaptırım, zamanaşımı ve muhakemeye ilişkin kurallar. Kitabın sonunda, ceza hukukunda problem çözme yöntemi ile yeni dönem ceza hukuku sınavlarında sorulan sorulardan cevap anahtarlı olan veya olmayan örnekler yer almaktadır. Bu vesileyle, Yargıtay ın yeni tarihli kararlarına ulaşmamızda bize yardımcı olma nezaketini gösteren, değerli hukukçu Yargıtay onursal üyesi sayın Keskin Kaylan a teşekkürlerimizi sunarız. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen sevgili Gülgonca Çarpık a, kısa sürede basılmasını sağlayan sayın Seyhan Satar a ve tüm Beta çalışanlarına teşekkür ederiz. Haydarpaşa, 17 Nisan 2007 Nur Centel / Hamide Zafer / Özlem Çakmut

4 V İÇİNDEKİLER Önsöz... III Kısaltmalar... XXIX 1. Giriş I. Genel Olarak...1 II. Ceza Hukuku Genel-Özel Hükümler İlişkisi...1 III. Özel Hükümlerde Suçların Tasnifi...3 IV. Suçun Hukuki Konusu...5 V. Türk Ceza Yasası nın Sistematiği...7 VI. Suçları İnceleme Yöntemi...9 BİRİNCİ BÖLÜM HAYATA KARŞI SUÇLAR 2. Hayata Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri I. Genel Olarak...13 II. Hayata Karşı Suçların Tasnifi...16 III. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması Kasten Öldürme I. Genel Olarak...20 II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması...20 III. Kasten İnsan Öldürme Suçunun Benzer Suçlarla Karşılaştırılması İnsan öldürme suçu ve soykırım Kasten insan öldürme suçu ve insanlığa karşı suçlar...22 IV. Suçla Korunan Hukuki Değer...23 V. Suçun Faili...24 VI. Suçun Mağduru...24 VII. Suçun Unsurları Maddi unsur Hukuka aykırılık unsuru...28

5 VI Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar a. Genel olarak...28 b. Ötenazi...29 aa. Kavram...29 bb. Ötenazinin leh ve aleyhindeki görüşler...30 cc. Karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda ötenazi...31 dd. Ötenaziye başvurma koşulları...33 c. Talep üzerine öldürme Kusurluluk...35 VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri)...38 a. Kasten öldürmenin tasarlayarak işlenmesi...38 b. Kasten öldürmenin canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi...41 c. Kasten öldürmenin yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle işlenmesi...43 d. Kasten öldürmenin üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi...45 e. Kasten öldürmenin çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi...46 f. Kasten öldürmenin gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi...47 g. Kasten öldürmenin kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi...47 h. Kasten öldürmenin bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlenmesi...50 ı. Kasten öldürmenin bir suçu işleyememekten dolayı duyulan infialle işlenmesi...52 i. Kasten öldürmenin kan gütme saikiyle işlenmesi...52 j. Kasten öldürmenin töre saikiyle işlenmesi Suçu hafifleten nedenler...57 IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak...60 X. Yaptırım...60 XI. Zamanaşımı...61 XII. Muhakemeye İlişkin Kurallar İhmali Davranışla Kasten Öldürme I. Genel Olarak...62

6 İçindekiler VII II. Suçla Korunan Hukuki Değer...62 III. Suçun Faili...63 IV. Suçun Mağduru...63 V. Suçun Unsurları Maddi unsur...64 a. Kavram...64 b. İhmali ve icrai davranışın eşdeğer olması...65 aa. Sonucu önleme yükümlülüğünün yasadan kaynaklanması...65 bb. Sonucu önleme yükümlülüğünün sözleşmeden kaynaklanması...67 cc. Sonucu önleme yükümlülüğünün önceki davranıştan kaynaklanması Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk...70 VI. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) Suçu hafifleten nedenler...71 VII. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak...74 VIII. Yaptırım...75 IX. Zamanaşımı...75 X. Muhakemeye İlişkin Kurallar İntihara Yönlendirme I. Genel Olarak...76 II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması...78 III. Suçla Korunan Hukuki Değer...79 IV. Suçun Faili...79 V. Suçun Mağduru...80 VI. Suçun Unsurları Maddi unsur...80 a. İntihara azmettirme...80 b. Teşvik etme...82 c. Kararı güçlendirme...82 d. Yardım etme Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk...84 VII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri)...84

7 VIII Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar a. İntiharın gerçekleşmiş olması...84 b. Başkasının intihara alenen teşvik edilmiş olması...84 c. İşlediği fiilin anlam veya sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişilerin intihara sevk edilmiş olması...85 d. Kişilerin cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle intihara mecbur edilmiş olması Suçu hafifleten nedenler...87 VIII. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak...88 IX. Yaptırım...90 X. Zamanaşımı...90 XI. Muhakemeye İlişkin Kurallar Taksirle Öldürme I. Genel Olarak...92 II. Taksir Kavramı...92 III. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması...94 IV. Suçla Korunan Hukuki Değer...96 V. Suçun Faili...96 VI. Suçun Mağduru...97 VII. Suçun Unsurları Maddi unsur...97 a. Kavram...97 b. Neticeye birden fazla hareketin sebebiyet vermesi c. Neticenin öngörülebilir olması Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk a. Kavram b. Özen gösterme yükümlülüğünün denetlenmesi VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) Suçu hafifleten nedenler Şahsi cezasızlık sebebi IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak X. Yaptırım XI. Zamanaşımı XII. Muhakemeye İlişkin Kurallar...109

8 İçindekiler IX İKİNCİ BÖLÜM VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR 7. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri I. Genel Olarak II. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçların Tasnifi III. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması Kasten Yaralama I. Genel olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Benzer Suçlarla Karşılaştırma Kasten yaralama ve cebir suçu Kasten yaralama ve işkence suçu Kasten yaralama ve eziyet suçu IV. Suçla Korunan Hukuki Değer V. Suçun Faili VI. Suçun Mağduru VII. Suçun Unsurları Maddi Unsur a. Kavram b. Vücuda acı verme c. Sağlığı bozma d. Algılama yeteneğinin bozulması Hukuka Aykırılık Unsuru a. Genel olarak b. Tıbbi müdahale kapsamındaki eylemlerin hukuka aykırı görülmediği haller c. Terbiye etme hakkı kapsamındaki eylemlerin hukuka aykırı görülmediği haller Kusurluluk VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) a. Mağdurun sıfatından kaynaklanan ağırlaştırıcı nedenler aa. Kasten yaralamanın üstsoy, altsoy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi bb. Kasten yaralamanın beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi...138

9 X Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar cc. Kasten yaralamanın kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi b. Failin sıfatından kaynaklanan ağırlaştırıcı neden: Kasten yaralamanın kamu görevlisi nüfuzunun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi c. Kullanılan araçtan kaynaklanan ağırlaştırıcı neden: Kasten yaralamanın silâhla işlenmesi d. Meydana gelen neticeden kaynaklanan birinci grup ağırlaştırıcı nedenler aa. Kasten yaralamanın duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına yol açması bb. Kasten yaralamanın konuşmada sürekli zorluğa yol açması cc. Kasten yaralamanın yüzde sabit ize yol açması dd. Kasten yaralamanın yaşamı tehlikeye sokan bir duruma yol açması ee. Kasten yaralamanın gebe kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına yol açması e. Meydana gelen neticeden kaynaklanan ikinci grup ağırlaştırıcı nedenler aa. Kasten yaralamanın iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmeye yol açması bb. Kasten yaralamanın duyu veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesine yol açması cc. Kasten yaralamanın konuşma yeteneğinin kaybolmasına yol açması dd. Kasten yaralamanın çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına yol açması ee. Kasten yaralamanın yüzün sürekli değişmesine yol açması ff. Kasten yaralamanın gebe kadının çocuğunun düşmesine yol açması gg. Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması hh. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi Suçu hafifleten nedenler IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak X. Yaptırım XI. Zamanaşımı XII. Muhakemeye İlişkin Kurallar...164

10 İçindekiler XI 9. İhmali Davranışla Kasten Yaralama I. Genel Olarak II. Suçla Korunan Hukuki Değer III. Suçun Faili IV. Suçun Mağduru V. Suçun Unsurları Maddi unsur a. Genel olarak b. İhmali ve icrai davranışın eşdeğer olması aa. Belli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğü aaa. Yükümlülüğün yasal düzenlemelerden kaynaklanması bbb. Yükümlülüğün sözleşme hükümlerinden kaynaklanması ccc. Yükümlülüğün önceki hareketlerden doğması bb. Belli bir icrai davranışta bulunma olanağı Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk VI. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) Suçu hafifleten nedenler VII. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak VIII. Yaptırım IX. Zamanaşımı X. Muhakemeye İlişkin Kurallar Taksirle Yaralama I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Suçla Korunan Hukuki Değer IV. Suçun Faili V. Suçun Mağduru VI. Suçun Unsurları Maddi unsur Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk VII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) a. Failin kusurunun bilinçli taksir olması...190

11 XII Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar b. Meydana gelen neticeden kaynaklanan birinci grup ağırlaştırıcı nedenler aa. Taksirle yaralanmanın duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması bb. Taksirle yaralanmanın vücutta kemik kırılmasına neden olması cc. Taksirle yaralanmanın konuşmada sürekli zorluğa neden olması dd. Taksirle yaralanmanın yüzde sabit ize neden olması ee. Taksirle yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olması ff. Taksirle yaralanmanın gebe kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması c. Meydana gelen neticeden kaynaklanan ikinci grup ağırlaştırıcı nedenler aa. Taksirle yaralanmanın iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmeye neden olması bb. Taksirle yaralanmanın duyu veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesine neden olması cc. Taksirle yaralanmanın konuşma yeteneğinin kaybolmasına neden olması dd. Taksirle yaralanmanın çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına neden olması ee. Taksirle yaralanmanın yüzün sürekli değişikliğine neden olması ff. Taksirle yaralanmanın gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olması Cezayı hafifleten nedenler Şahsi cezasızlık nedeni VIII. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak IX. Yaptırım X. Zamanaşımı XI. Muhakemeye İlişkin Kurallar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞEREFE KARŞI SUÇLAR 11. Şerefe Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri I. Genel Olarak II. Şerefe Karşı Suçların Tasnifi III. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması...214

12 İçindekiler XIII 12. Hakaret I. Genel olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Benzer Suçlarla Karşılaştırma Hakaret ve halkı aşağılama Hakaret ve Türklüğü-Cumhuriyeti-Devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama Hakaret ve Devletin egemenlik alametlerini aşağılama Hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret IV. Suçla Korunan Hukuki Değer V. Suçun Faili VI. Suçun Mağduru Kavram Mağdurun belirlenmesi Mağdurun bir topluluk olması VII. Suçun Unsurları Maddi Unsur a. Onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi b. Sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığa saldırılması c. Hakaretin huzurda veya gıyapta gerçekleştirilmesi aa. Mağdurun huzurunda hakaret bb. Gıyapta ihtilâtlı hakaret Hukuka aykırılık unsuru a. Kavram b. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller aa. Haber verme hakkı aaa. Haberin gerçek ve güncel olması bbb. Kamuyu ilgilendirmesi ccc. Nedensellik ilişkisinin varlığı ddd. Ölçülülük bb. İhbar ve şikâyet hakkı cc. İddia ve savunma dokunulmazlığı aaa. Kavram bbb. İddia ve savunma dokunulmazlığının kapsamı a. İddia ve savunma dokunulmazlığının konusu b. İddia ve savunma dokunulmazlığının ilişkin olduğu suç g. İddia ve savunma dokunulmazlığının ilişkin olduğu başvuru organları d. İddia ve savunma dokunulmazlığından yararlanacak kişiler...237

13 XIV Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar ccc. İddia ve savunma dokunulmazlığının sınırı Kusurluluk VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) a. Hakaretin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi b. Hakaretin, kanaat ve din özgürlüğünün kullanılması dolayısıyla işlenmesi c. Hakaretin, mensup olunan dine göre kutsal sayılan değerlerden sözedilerek işlenmesi d. Hakaretin alenen işlenmesi Suçu hafifleten nedenler a. Hakaretin haksız fiile tepki olarak işlenmesi b. Hakaretin karşılıklı olarak işlenmesi IX. Şahsi Cezasızlık Nedenleri İspat hakkının kullanılması a. Kavram b. İsnadın suç oluşturan bir eyleme ilişkin olması c. İspat hakkı bulunan haller aa. İsnadın ispatlanmasında kamu yararı bulunması bb. İsnadın ispatına mağdurun razı olması d. İspat hakkının kullanılması Hakaretin kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi Hakaretin haksız fiile tepki olarak işlenmesi Hakaretin karşılıklı olarak işlenmesi X. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak XI. Yaptırım XII. Zamanaşımı XIII. Muhakemeye İlişkin Kurallar Kişinin Hatırasına Hakaret I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Suçla Korunan Hukuki Değer IV. Suçun Faili V. Suçun Mağduru VI. Suçun Konusu...258

14 İçindekiler XV VII. Suçun Unsurları Maddi Unsur a. Ölünün hatırasına hakaret b. Ceset veya kemiklerin alınması c. Ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiiller yapılması Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran neden (suçun nitelikli hali): Hakaretin alenen işlenmesi Suçu hafifleten nedenler IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak X. Yaptırım XI. Zamanaşımı XII. Muhakemeye İlişkin Kurallar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 14. Malvarlığına Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri I. Genel Olarak II. Malvarlığına Karşı Suçların Tasnifi III. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması Hırsızlık I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Benzer Suçlarla Karşılaştırma Basit hırsızlık ve dolandırıcılık Basit hırsızlık ve güveni kötüye kullanma Basit hırsızlık ve başkasının malına zarar verme Basit hırsızlık ve yağma IV. Suçun Faili V. Suçun Mağduru VI. Suçla Korunan Hukuki Değer VII. Suçun Maddi Konusu...285

15 XVI Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 1. Mal kavramı Malın taşınabilir olması Malın başkasına ait olması VIII. Suçun Unsurları Maddi unsur Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk a. Kast bulunması b. Yarar sağlama maksadının bulunması IX. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) a. Suçun konusu olan eşyadan ve eşyanın bulunduğu yerden kaynaklanan ağırlatıcı nedenler aa. Hırsızlığın kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi aaa. Kavram bbb. Kamu kurum ve kuruluşu ccc. İbadete ayrılmış yer ddd. Kamu yararına veya hizmetine tahsis edilmiş eşya bb. Hırsızlığın herkesin girebileceği bir yerde kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi aaa. Kavram bbb. Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alma ccc. Bina içinde muhafaza altına alma ddd. Eklentiler içinde muhafaza altına alma cc. Hırsızlığın halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bu ulaşım araçlarının belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi aaa. Kavram bbb. Halkın yararlanmasına sunulmuş araç ccc. Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım araçlarının kalkış ve varış yerleri dd. Hırsızlığın bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında işlenmesi ee. Hırsızlığın adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi aaa. Kavram bbb. Adet gereği açıkta bırakılmış eşya...306

16 İçindekiler XVII ccc. Tahsis ve kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya ff. Hırsızlığın konusunun elektrik enerjisi olması gg. Hırsızlığın barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında işlenmesi aaa. Kavram bbb. Barınak yerleri ccc. Sürü ddd. Açık yer hh. Hırsızlığın sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi b. Mağdurun durumundan kaynaklanan ağırlatıcı nedenler aa. Hırsızlığın kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanılarak işlenmesi bb. Hırsızlığın doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanılarak işlenmesi c. Suçta kullanılan aracın özelliğinden kaynaklanan ağırlatıcı nedenler aa. Hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi aaa. Kavram bbb. Kapkaççılık ccc. Yankesicilik bb. Hırsızlığın haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle işlenmesi cc. Hırsızlığın bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi dd. Hırsızlığın tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak işlenmesi aaa.kavram bbb. Tanınmamak için tedbir alma ccc. Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınma d. Birden fazla ağırlatıcı nedenin birleştiği haller e. Genel ağırlaştırıcı neden f. Suçun terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi Suçu hafifleten fiili nedenler a. Kullanma amacıyla hırsızlık aa. Kavram bb. Eski ve yeni Yasa nın karşılaştırılması cc. Kullanma amacının belirlenmesi dd. Şikâyet bulunması...320

17 XVIII Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar b. Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık aa. Kavram bb. Eski ve yeni Yasa nın karşılaştırılması cc. Hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacının belirlenmesi dd. Şikâyet bulunması c. Zorda kalma haline ulaşmayan ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla hırsızlık d. Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık e. Değeri az olan mal üzerinde hırsızlık Cezayı hafifleten şahsi nedenler Şahsi cezasızlık nedenleri Etkin pişmanlık hali X. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak XI. Yaptırım XII. Zamanaşımı XIII. Muhakemeye İlişkin Kurallar Malın Yağması I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Benzer Suçlarla Karşılaştırma Malın yağması ve hırsızlık Malın yağması ve dolandırıcılık Malın yağması ve irtikap IV. Suçla Korunan Hukuki Değer V. Suçun Faili VI. Suçun Mağduru VII. Suçun Maddi Konusu VIII. Suçun Unsurları Maddi unsur a. Kavram b. Tehdit c. Cebir d. Malın alınması Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk IX. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler...349

18 İçindekiler XIX 1. Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) a. Yağmanın silâhla işlenmesi b. Yağma failinin kendini tanınamayacak hale koyarak suçu işlemesi c. Yağmanın birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi d. Yağmanın yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde işlenmesi e. Yağmanın beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişilere karşı işlenmesi f. Yağmanın var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi g. Yağmanın suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi h. Yağmanın terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi ı. Yağmanın gece vaktinde işlenmesi Suçu hafifleten fiili nedenler a. Yağmaya konu malın değerinin az olması b. Yağmanın alacağın tahsili amacıyla işlenmesi Şahsi cezasızlık nedenleri Etkin pişmanlık hali X. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak XI. Yaptırım XII. Zamanaşımı XIII. Muhakemeye İlişkin Kurallar Senedin Yağması I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Suçun Maddi Konusu IV. Suçun Unsurları Maddi unsur Kusurluluk V. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) Suçu hafifleten nedenler a. Senedin yağmasına konu malın değerinin az olması b. Senedin yağmasının alacağın tahsili amacıyla işlenmesi Şahsi cezasızlık nedenleri...369

19 XX Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 4. Etkin pişmanlık hali VI. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak VII. Yaptırım VIII. Zamanaşımı IX. Muhakemeye İlişkin Kurallar Mala Zarar Verme I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Benzer Suçlarla Karşılaştırma Mala zarar verme ve hırsızlık Mala zarar verme ve dolandırıcılık Mala zarar verme ve yağma Mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma IV. Suçla Korunan Hukuki Değer V. Suçun Faili VI. Suçun Mağduru VII. Suçun Maddi Konusu VIII. Suçun Unsurları Maddi unsur Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk IX. Suça ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran fiili nedenler (suçun nitelikli halleri) a. Malın özelliklerinden kaynaklanan nedenler aa. Mala zarar vermenin kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya üzerinde gerçekleştirilmesi bb. Mala zarar vermenin yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis üzerinde gerçekleştirilmesi cc. Mala zarar vermenin nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu üzerinde gerçekleştirilmesi dd. Mala zarar vermenin sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler üzerinde gerçekleştirilmesi ee. Mala zarar vermenin grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya üzerinde gerçekleştirilmesi...387

20 İçindekiler XXI ff. Mala zarar vermenin siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya üzerinde gerçekleştirilmesi b. Mağdurun sıfatından kaynaklanan neden: Kamu görevlisinden öç alma saikinin bulunması c. Kullanılan araçtan kaynaklanan nedenler aa. Mala zarar vermenin yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilmesi bb. Mala zarar vermenin toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle gerçekleştirilmesi cc. Mala zarar vermenin radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak gerçekleştirilmesi d. Mala zarar vermenin terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi Cezayı hafifleten şahsi nedenler Şahsi cezasızlık nedenleri Etkin pişmanlık hali X. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak XI. Yaptırım XII. Zamanaşımı XIII. Muhakemeye İlişkin Kurallar Hakkı Olmayan Yere Tecavüz I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Suçla Korunan Hukuki Değer IV. Suçun Faili V. Suçun Mağduru VI. Suçun Maddi Konusu VII. Suçun Unsurları Maddi unsur Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Cezayı hafifleten şahsi nedenler Şahsi cezasızlık nedenleri IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...403

21 XXII Centel / Zafer / Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 1. Teşebbüs İçtima İştirak X. Yaptırım XI. Zamanaşımı XII. Muhakemeye İlişkin Kurallar Güveni Kötüye Kullanma I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Benzer Suçlarla Karşılaştırma Güveni kötüye kullanma ve hırsızlık Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık Güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme Güveni kötüye kullanma ve zimmet IV. Suçla Korunan Hukuki Değer V. Suçun Faili VI. Suçun Mağduru VII. Suçun Maddi Konusu Mal kavramı Malın devredilmesi VIII. Suçun Unsurları Maddi unsur a. Mal üzerinde devir amacı dışında tasarrufta bulunma b. Devir olgusunun inkârı c. Güveni kötüye kullanma suçunda zarar görme-yarar sağlama kavramları Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk IX. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Suçu ağırlaştıran nedenler (suçun nitelikli halleri) a. Failin sıfatı dolayısıyla malın tevdi ve teslim edilmiş olması b. Failin idare etme yetkisi dolayısıyla malın tevdi ve teslim edilmiş olması Cezayı hafifleten şahsi nedenler Şahsi cezasızlık nedenleri Etkin pişmanlık hali X. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima...425

22 İçindekiler XXIII 3. İştirak XI. Yaptırım XII. Zamanaşımı XIII. Muhakemeye İlişkin Kurallar Bedelsiz Senedi Kullanma I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Suçla Korunan Hukuki Değer IV. Suçun Faili V. Suçun Mağduru VI. Suçun Maddi Konusu VII. Suçun Unsurları Maddi unsur Hukuka aykırılık unsuru Kusurluluk VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler Cezayı hafifleten şahsi nedenler Şahsi cezasızlık nedenleri IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri Teşebbüs İçtima İştirak X. Yaptırım XI. Zamanaşımı XII. Muhakemeye İlişkin Kurallar Dolandırıcılık I. Genel Olarak II. Eski ve Yeni Yasa nın Karşılaştırılması III. Benzer Suçlarla Karşılaştırma Dolandırıcılık ve hırsızlık Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma Dolandırıcılık ve yağma Dolandırıcılık ve irtikap Dolandırıcılık ve dilencilik Dolandırıcılık ve belgede sahtecilik a. Kavram b. 765 Sayılı Türk Ceza Yasası na göre özel belgede sahtecilik suçu...443

Kişilere Karş şlenen Suçlar

Kişilere Karş şlenen Suçlar Prof.Dr. Nur Centel Prof.Dr. Hamide Zafer Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ö retim Üyesi

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR I B&M P rof. Dr. ERDENER YURTCAN Yargıtay Kararlarının Işığında KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR Ocak 2008 II Yay n No : 1883 Hukuk Dizisi : 863 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-780 - 0 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. BÖLÜM SPOR KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, BOYUTLARI, SÜJELERİ VE HUKUK İLE İLİŞKİSİ

içindekiler KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. BÖLÜM SPOR KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, BOYUTLARI, SÜJELERİ VE HUKUK İLE İLİŞKİSİ içindekiler önsöz...v KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. BÖLÜM SPOR KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, BOYUTLARI, SÜJELERİ VE HUKUK İLE İLİŞKİSİ I. SPOR KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 A) SPOR KAVRAMI...3 B) SPORUN

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY I GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ Prof. Dr. SÜHEYL DONAY Kadir Has Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Yay n No : 2686 Hukuk Dizisi :

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

KİŞİLERİN HUZUR ve SÜKUNUNU BOZMA ve GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇLARI

KİŞİLERİN HUZUR ve SÜKUNUNU BOZMA ve GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇLARI I Doç.Dr.Özlem Yenerer ÇAKMUT Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİŞİLERİN HUZUR ve SÜKUNUNU BOZMA ve GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇLARI II Yayın

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22 İçindekiler ONSOZ V KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI, TANIMI, TASNİFİ, TARİHSEL GELİŞİMİ, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR,

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu Kadına yönelik şiddet ve ve ev-içi şiddetle ilgili eylemler aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil edebilir. Bu durumda failin cezalandırılması için ayrıca ceza davası açılması

Detaylı

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Madde 13) İŞ KAZASI, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8

Detaylı

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları İçindekiler I Prof. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Olaylar ve Kararlar Çözümlü Örnekler

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI I DOÇ.DR.EMRAH CENGİZ TÜKETİCİNİN KORUNMASI 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI KANUN VE YARGI KARARLARI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Yay n No : 2335 Hukuk Dizisi : 1156 1. Bask Ekim 2010 STANBUL

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU 3 1. Giriş 3 2. Elektronik Ortamda Bankacılık Yöntemleri 6 2.1 İnternet Bankacılığı 6 2.2 İnternette Kredi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...xi

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

MADDE 106. Tehdit MADDE 107. Şantaj MADDE 111. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 112. Eğitim ve öğretimin engellenmesi MADDE

MADDE 106. Tehdit MADDE 107. Şantaj MADDE 111. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 112. Eğitim ve öğretimin engellenmesi MADDE CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ Birinci Ceza Dairesi : MADDE 81- MADDE 82- MADDE 83- MADDE 84- MADDE 87/4- Kasten öldürme Nitelikli hâller Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi İntihara yönlendirme Kasten

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

1. Bölüm TIP HUKUKUNA GİRİŞ

1. Bölüm TIP HUKUKUNA GİRİŞ İçindekiler Önsöz ^ Kısaltmalar 2 5 Giriş 2 7 1. Bölüm TIP HUKUKUNA GİRİŞ 1.ÖN AÇIKLAMALAR 2 9 2. KAVRAM 30 3. HUKUKSAL KAYNAKLAR 35 4. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ 39 5. HASTA

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi Kitaplar Zafer, H., Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması, Dağıtımının Engellenmesi ve Basın Kurumunun Kapatılması, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Detaylı

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi Dr. İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3190 Hukuk Dizisi : 1563 1. Baskı - Ocak 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-217

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU İstanbul - 2014 Beta Yayın No : 3034 Hukuk Dizisi : 1489

Detaylı

Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75

Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 I Prof. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 Genel Bilgiler Suç Hukuku Suçun Objektif ve

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı