İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. Teşkilat Yapısı...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı..."

Transkript

1 I

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı Belediyenin Organları Hizmet... 6 C. Fiziksel Kaynaklar Teknolojik Altyapı Fiziki Kapasite ve Donanım Hizmet Binaları Araç ve Makine Parkı İletişim Teknolojisi D. İnsan Kaynakları II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler B. Amaç ve Hedefler Misyonumuz Vizyonumuz Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Hedefler C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 1: Performans Hedefi Tablosu II

3 Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo 3: İdare Performans Tablosu Tablo 4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu III

4 BAŞKANDAN Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Değerli Hemşehrilerim Dünya büyük bir değişim yaşıyor. Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler, toplumları büyük ölçüde etkisi altına alabiliyor. Bu yeni süreç karşısında doğru pozisyon alan, yaşanan gelişmeleri takip ederek çağın gereklerini yerine getirebilen bireyler, kurum ve kuruluşlar ayakta kalabiliyor, ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak eski belediyecilik anlayışının bir kenara bırakıldığı bu dönemde, çağın gereklerini yerine getiriyoruz. Bir yandan günlük sorunlara çözümler bularak vatandaşlarımızın daha konforlu bir kentte yaşaması adına çalışmalar yapıyor, bir yandan da gelecekte ortaya çıkacak muhtemel sorunlara karşı projeler ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren sorunlara gerçekçi bir perspektifle yaklaştık. Sakarya nın kronik hale gelmiş sorunlarını birer birer çözüme kavuşturduk yılından itibaren belediyecilik anlayışımızı gösterir çalışmaları hızlandırdık. Şehrimizi daha modern bir görünüme kavuşturacak hizmetlerimizi ardı ardına hayata geçirdik. Bizim hedefimiz belli: Biz Sakarya nın geleceğini kuruyoruz. Belediye kaynaklarını tasarruflu kullanarak, hizmetlere yöneltiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda 2013 Performans Programını hazırlayarak sizlerin bilgisine sunduk Performans Programı nın kentimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyor, bu hedefleri gerçekleştirmek için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Zeki TOÇOĞLU Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı IV

5 I. GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu na göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 2. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 3. Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. 4. Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. 5. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. 7. Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 8. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel 1

6 tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 9. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 10. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, 11. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek. 12. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 13. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 14. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. 15. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve 2

7 tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 16. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 17. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 18. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 19. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 20. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 21. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 22. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 23. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 24. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. 3

8 5216 sayılı Kanun un 10. maddesine göre, büyükşehir belediyesi, görevli olduğu konularda Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Buna göre, 5393 sayılı Kanun un 15. maddesine göre belediyenin yetki ve imtiyazları şunlardır: 1. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 8. Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 9. Borç almak, bağış kabul etmek. 10. Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 4

9 13. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu na göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. B. Teşkilat Yapısı 1. Belediyenin Organları 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu na uygun olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin organları Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı ndan oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisi: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun a göre büyükşehir belediye meclisi belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. 5

10 Büyükşehir Belediye Encümeni: Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni toplam 10 üyeden oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı: Büyükşehir Belediye Başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 2. Hizmet Sakarya Büyükşehir Belediyesi 12 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması, iş analizi, seçme-yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması, önerilerde bulunulması gibi görevleri yerine getirmektedir. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarının yürütülmesi, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması, bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi, genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi, idarenin yatırım programının hazırlanmasının koordine edilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması, ön mali 6

11 kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması, mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevlerin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi, gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve bu amaçla sosyal tesisler kurulması ve işletilmesi, spor tesisleri yapılması ve işletilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kişi ve ailelerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesi, salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak yasalar gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, özürlülerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürütülmesi, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, kurum çalışanı ve yakınlarına, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara, sosyal güvencesi olanlara poliklinik hizmetlerinin verilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, büyükşehir belediyesine bağlı tüm birimlerin mal ve hizmet alımları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin tüm İşletme ve İştiraklerinin stratejik bir perspektifle ve bir bütün olarak yönetilmeleri için gerekli yönetim mekanizmalarının oluşturulması, belediyeye bağlı birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutulması ve gerektiğinde tamiratının yapılması ya da yaptırılması, sürücülü-sürücüsüz kiralık araçların sevk ve idaresi, tüm belediyenin ve bağlı birimlerin güvenlik hizmetlerinin, temizlik hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçların tespit edilip teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve ihale onayı alınmasını müteakip, idari şartname hazırlanmadan önce ilgili birimlerden gelen dosyaların gerekli incelemelerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, bunlara ait hizmetlerin ilgili birimlerle birlikte yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin yapı ve inşaat programının hazırlanması, ihale sonrası sözleşme koşullarına göre imalat denetimlerinin yapılması, büyükşehir belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yol açma çalışmalarının yapılması, gerekiyorsa bu yolların asfaltlanması ve tretuarlarının yapılması veya yaptırılması, 7

12 belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, belediye sınırlarında her ölçekte Nazım İmar Planlarının yapılması ve yaptırılması, Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarında, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirlerin alınması gibi görevleri yerine getirmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin katı atıklarının depolama-bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, büyükşehir sorumluluğu altında bulunan park ve yeşil alanların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması, çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla denetimlerin yapılması, gelecek kuşakların çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı yetişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği halinde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak dağıtılmasının sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığı, gıda dahil 1.sınıf gayri sıhhi müesseseler ile 2.sınıf akaryakıt ve LPG İstasyonlarının ruhsat işlemlerinin yapılması, uygun şartları taşıyanlara ruhsat verilmesi, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması gibi görevleri yerine getirmektedir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü gibi şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarının sağlanması ve denetlenmesi, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılması ve uygulamaya konulması gibi görevleri yerine getirmektedir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlara müdahale edilmesi, söndürülmesi ve kurtarma yapılması, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale edilmesi ve ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesi, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarının yapılması, afet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla büyükşehir belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir. 8

13

14 C. Fiziksel Kaynaklar 1. Teknolojik Altyapı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde toplam 395 kişisel bilgisayar (PC), 45 dizüstü bilgisayar, 20 tablet pc, sunucu sanallaştırma projesi ile 3 fiziksel, 17 sanal sunucu, 193 yazıcı (152 lazerjet, 16'ü nokta vuruşlu, 19'u kartuşlu ve 6'sı barkod), 3 plotter yazıcı, 9 projeksiyon cihazı ve 13 kesintisiz güç kaynağı (2 adet 30 kva, 3 adet 10 kva, 1 adet 5 kva ve diğerleri 1 kva) bulunmaktadır. Ayrıca; 30 switch, 1 merkezi güvenlik duvarı (firewall), 8 adet uç nokta güvenlik duvarı (firewall), 20 ADSL modem, 6 erişim noktası cihazı (access point) ve 21 PDKS kart okuyucu mevcuttur. Kurumun merkez binasındaki internet erişimi, Türk Telekom üzerinden fiberoptik altyapı kullanılarak sağlanmaktadır. Bağlantı hızı toplam 15 Mbit'tir. Kablosuz network bağlantıları ile merkez binamız ile 6 dış birim arasında kesintisiz yüksek hızda data ve ses taşıma kapasitesine sahip Türk Telekom'dan bağımsız bir altyapı oluşturulmuştur. Bunun dışında kalan 8 birimin internet bağlantısı ADSL ile gerçekleştirilmektedir. 2. Fiziki Kapasite ve Donanım Aşağıda ki tabloda Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin bazı taşınmazları yer almaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlar Listesi Taşınmaz Türü m 2 Belediye Hizmet Binası Spor Tesisi Dini Tesis Hastane - Sağlık Ocağı Akaryakıt İstasyonu Park ve Yeşil Alanlar, Meydan ve Rekreasyon Alanları Mezarlık Terminal Otopark Konut 938 Göl Yol Kültür Merkezi Su Kuyusu İşyeri Toplam

15 3. Hizmet Binaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 33 hizmet binasında hizmetlerini sürdürmektedir. Hizmet binalarının sayısı fazla olmakla birlikte, oldukça dağınık bir yapı arz etmektedir. 4. Araç ve Makine Parkı Kurumun araç parkında bulunan 257 aracın cinslerine göre dağılımı şöyledir: 73 büyük otobüs, 32 küçük otobüs, 11 binek oto, 44 kamyon, 39 itfaiye aracı, 32 iş makinesi, 6 traktör, 4 kamyonet, 6 minibüs, 6 çift kabin kamyonet, 2 cenaze aracı ve 2 motosiklet. 5. İletişim Teknolojisi Kurumda ses iletişimini sağlamak üzere 12 adet dijital telefon santrali, bunlara bağlı 520 dahili abone, 127 adet PSTN hatti, 80 adet gsm hatti vardir. muhtelif sayida telsiz telefon ve sabit telefon, ayrıca 43 faks hattı mevcuttur. D. İnsan Kaynakları Sakarya Büyükşehir Belediyesi nde 334 adet memur, 300 adet işçi ve 56 adet sözleşmeli olmak üzere toplam 690 personel görev yapmaktadır. Aşağıda personelin oransal dağılımı görülmektedir. Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı 11

16 Personelin eğitim durumuna bakıldığında, %34 ünün ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Lise mezunlarının oranı %25, ön lisans mezunlarının oranı %14, lisans mezunlarının oranı %24 ve yüksek lisans mezunlarının oranı %3 tür. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin %22 si genç yaş grubundadır yaş arası %31, yaş arası %40 olmak üzere toplam personelin %71 i orta yaş grubundadır. Orta yaşın üstündeki personelin (51-60 yaş ) oranı ise %7 dir. Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 12

17 Personelin çalıştığı birime göre dağılımına bakıldığında en fazla personelin (%23) İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yaptığı görülmektedir. Bunu, Zabıta Dairesi Başkanlığı (%12,3) ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (%9,7) takip etmektedir. En az personel ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (%1,7), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (%2,9) ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında (%4,0) bulunmaktadır. Daire Başkanlığı Bazında Personel Durumu Birim Sayı Yüzde Başkanlık Yönetimi 41 6,0 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 28 4,0 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 30 4,3 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 12 1,7 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 49 7,1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 41 6,0 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 67 9,7 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 41 6,0 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 55 8,0 Zabıta Dairesi Başkanlığı 85 12,3 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 62 9,0 İtfaiye Dairesi Başkanlığı ,0 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 20 2,9 Toplam Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 13

18 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler Mevcut durum analizi ve paydaşların görüşleri ile GZFT analizi neticesinde 4 ana konu temel öncelik olarak belirlenmiştir. Sakarya nın toplu taşıma hizmetlerinin ve ulaşım alt yapısının geliştirilmesi amacıyla Entegre Ulaşım Sistemleri, Doğal afetlere hazırlıklı olmak, yapılarda estetiği aramak ve sosyal dokuyla uyumu sağlamak amacıyla Kentsel Gelişime Uygun ve Afete Hazırlıklı İmar Yönetimi, Toplumsal gelişmenin bir aracının da kültürel ve sosyal faaliyetler olduğu düşüncesiyle Toplumsal Gelişimi Sağlayıcı Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Yerel kalkınmada belediyelerin de rolünün önemli olduğu gerçeğinden hareketle Yatırımcılar İçin Uygun Ortamların Oluşturulması. B. Amaç ve Hedefler 1. Misyonumuz Yerel ve Ortak Nitelikli Talepleri Karşılayan, İnsana Değer Veren, Çevre ile Uyumlu, Kaliteli ve Çözüm Odaklı Hizmetler Üretmek ve Halkın Gündelik Yaşamını Kolaylaştırmak. 2. Vizyonumuz Rahat ve Konforlu Ulaşım Sistemlerine Sahip, Afetlere Karşı Hazırlıklı, Kültürel Zenginliğinden Güç Alan, Engellileri ve Muhtaçları Toplum ile Bütünleşmiş, Çağdaş Yönetim Sistemlerini Kullanan, Temiz ve Doğal Çevre İçinde, Özgün Nitelikleri Öne Çıkan Bir Kent Olmak. 14

19 3. Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Hedefler Bu kısımda 2013 yılı performans programında kullanılan stratejik amaçlar ile stratejik hedeflere yer verilmektedir Stratejik Planında toplam 27 stratejik amaç ve 158 stratejik hedef bulunmaktadır. Ancak öncelik verilen konular itibariyle nda 22 stratejik amaç ve bunlarla ilgili 87 stratejik hedef yer almaktadır. Stratejik Amaç 1: Bilgi teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanan, gelişmiş veri tabanlarıyla doğru analizler yapabilen bir hizmet ağı kurmak. Stratejik Hedef 1.1. Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek belediye hizmet birimlerinin söz konusu gelişmelere uyumunu sağlayabilmeleri amacıyla çalışmalar yürütmek. Stratejik Amaç 2: Belediye iş akışlarında ve faaliyetlerinde koordinasyon, oto kontrol ile işbirliğinin sağlanması amacıyla Yönetim Bilgi Sistemi ni kurmak. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını Yönetim Bilgi Sistemiyle entegre olacak şekilde başlatmak. Stratejik Hedef 2.5. Belediye yazılım birimini güçlendirerek web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak. Stratejik Amaç 3: Çevre ve insan sağlığını korumak, ekolojik dengeyi bozan kirleticilerle mücadele etmek ve bu alanda toplumsal bilinci geliştirmek. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar, Sakarya Gürültü Haritası nı oluşturmak. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık madeni ve bitkisel yağlar, piller, elektronik atıklar gibi tehlikeli atıkları toplayarak uygun şekilde bertaraf etmek ve bunu sürdürmek. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar, çevre bilincini artırıcı toplumsal eğitimleri sürdürmek. Stratejik Amaç 4: Kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz çevre bırakmak için Katı Atık Yönetim Planı hazırlamak ve uygulamak. 15

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI...

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... İÇİNDEKİLER. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... F. FİZİKİ KAYNAKLAR... 8 G. MALİ YAPI... 2 H. İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012

Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Güngören Belediyesi 2012 Faaliyet Raporu 2012 3 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4 Güngören Belediyesi ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2012 5 RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN 6 Güngören

Detaylı

Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri 12 Mamak Belediyesi Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki YALÇINKAYA (Ak Parti) Davut ERDEM

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUŞ Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleriyle çok önemli ve örnek alınacak bir konumuna gelmiştir. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak projelerimizi birbiri ardına hızla üretiyor ve gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

2006 yılı içinde yaptığımız çalışmaların bir kısmını kısaca özetlemek gerekirse;

2006 yılı içinde yaptığımız çalışmaların bir kısmını kısaca özetlemek gerekirse; SUNUŞ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleriyle çok önemli ve örnek alınacak bir konumuna gelmiştir. Sorumluluklarımızın bilincinde

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 010 PERFORMANS PROGRAMI Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktır. Bizim İçin Bu Hayat Davasıdır... 010 PERFORMANS PROGRAMI 4 010 PERFORMANS PROGRAMI 6 PERFORMANS PROGRAMI 010 BAŞKANIN SUNUŞU

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin 01/04/2013

Detaylı