Building with Wood. Yay n Grubumuzun Düzenledi i INDUSTRIAL NEWS HABERLER. MOB LYA DEKORASYON Dergisi Say : 104 Temmuz - A ustos

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Building with Wood. Yay n Grubumuzun Düzenledi i INDUSTRIAL NEWS HABERLER. MOB LYA DEKORASYON Dergisi Say : 104 Temmuz - A ustos 2011 44"

Transkript

1 Yay n Grubumuzun Düzenledi i Building with Wood Building with Wood 2011 Symposium was realized on Wednesday, May 11 at Grand Cevahir Hotel and Congress Center that was organized in Turkey for the first time in partnership of European Wood Initiative EWI and EKIN Publishing Group. While 11 Turkish and foreign academicians and sector representatives submitted their presentations on modern and sustainable solution for wood architecture in Mediterranean countries, approximately 30 companies exhibited their products and services at the symposium lounge. In the symposium, a total of 11 experts of which 4 are Turkish and 7 are foreign speakers realized their detailed PowerPoint presentations including architectural examples by addressing the issues such as benefits from wood, use of wood in Mediterranean countries, its endurance against earthquake and fire and contributions to environment from various aspects and important manifests were presented for the international wood industry. Say : 104 Temmuz - A ustos

2 HABERLER Sempozyumu 11 May s ta Yap ld Yurtiçi ve yurtd fl yay nc l k faaliyetlerine paralel olarak, birçok ulusal ve uluslararas kurumla çözüm ortakl klar yaparak ses getiren etkinliklere imza atan ve bu anlamda aranan bir partner konumunda olan EK N Yay n Grubu, May s ay içerisinde bu kapsamda önemli bir çal flmaya daha imza atm flt r. AB nin giriflimleriyle oluflturulan ve Avrupa ahflap pazarlar n n önemli isimlerini bir çat alt nda toplayan Avrupa Ahflap Inisyatifi EWI, her y l farkl Avrupa kentlerinde düzenledi i ahflap etkinli ini FSM baflkanl n yürüten EKIN Yay n Grubu ve Yunanl üyesi MEDEXPO ile birlikte bu y l Türkiye ye tafl d. Organizasyonunu do rudan bizim üstlendi imiz ve ülkemizde ilk kez düzenlenen Buildig with Wood 2011 sempozyumu 11 May s Çarflamba tarihinde Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezinde gerçekleflti. mtiyaz sahibimiz Nesip Uzun un moderatörlü ünde gerçekleflen sempozyum s ras nda 11 yerli ve yabanc akademisyen ve sektör temsilcisi, Akdeniz ülkeleri ahflap mimarisinde modern ve sürdürülebilir çözümleri konu alan sunumlar gerçeklefltirirken, 30 civar nda firma da salonun fuayesinde ürün ve hizmetlerini sergilediler. 45 AHfiAP DÜNYASININ ÖNEML KONULARI Dünya A aç flleme ve Mobilya Endüstrileri Tedarikçi Yay nc lar Birli i FSM in baflkanl n yürüten Mobilya Dergisi nin organizasyonunu üstlendi i, imtiyaz sahibi Nesip Uzun'un da moderatörlü ü ve sunumunu yapt etkinlik, hem ahflap endüstrisinin gündemindeki konular ifllemesi hem de sektörün çeflitli bileflenlerini biraraya getirmesi aç s ndan çok önemliydi ve oldukça baflar l geçti. Nesip Uzun un ProHolz temsilcileri George Binder ve Judith Wilding ile birlikte yönetti i "Building with Wood 2011" sempozyumu sabah 09.30'dan akflam 18.30'a kadar sürdü ve ahflab n gündemindeki pek çok konuyu 250 civar ndaki dinleyicisi ile paylaflt. AVRUPA AHfiAP N SYAT F EWI Inisyatifi EWI, French Timber, proholz Austria, Swedish Forest Industries Federation ve Norwegian Sawmill Industries Association gibi AB ülkelerinin ulusal ahflap ihracat örgütlerinin oluflturdu u bir kurumdur. EWI, AB örgütleri, CEI-BOIS ve Avrupa ahflap endüstrileri kurumlar ile yak n iflbirli i içerisinde olan EWI, bu kurumlarla birlikte AB çat s alt nda cok say da ortak çal flmaya imza atmaktad r. EWI'nin temel misyonu, ahflab n kullan m n özendirmek ve bu konuda sistematik çal flmalar yapmak olarak ifade edilebilir. Bu amaç çerçevesinde yap lar ve iç mekanlarda ahflap kullan m n n sa lad avantajlar n anlat ld uygulamal çal flmalar gerçeklefltiren kurum, ayn zamanda ahflap teknolojileri konusundaki uzmanl - ve deneyimlerini de sektörle en yayg n biçimde paylaflmaktad r. EWI bu çerçevede çeflitli seminer, workshop ve sunumlar arac ll yla ahflab n, - yap sistem ve teknolojilerinin vazgeçilmez, temiz, sürdürülebilir ve pahal olmayan malzemesinin - en son örnekleri ile, bunlar n ithalat ve ihracat - n n yan s ra tedarik ve lojisti i gibi konular hakk nda da ayr nt l bilgiler sa lamaktad r. Say : 104 Temmuz - A ustos 2011

3 Ahflab n yararlar ndan, Akdeniz ülkelerindeki kullan m na, deprem ve yang na karfl olan dayan kl l ndan çevreye olan katk lar na kadar konuyu de iflik yönlerden ele alarak mimari örnekler eflli inde detayl sunumlar gerçeklefltiren dördü yerli, yedisi yabanc toplam 11 uzman n powerpoint sunumlarla zenginlefltirdi i sempozyum s ras nda uluslararas ahflap endüstrisine yönelik önemli bildiriler sunuldu. KOMPLE B R ORGAN ZASYON Program n içeri inin yan s ra sunum görsellerini ve konuflma metinlerinin tamam n n çevrilerek özel sunum çantalar içerisinde tüm dinleyicilere da - t ld, gün boyu tüm konuflmalar n simültane çeviri ile an nda dinleyicilere ulaflt r ld toplant boyunca, tüm kat - l mc ve dinleyicilere çeflitli promosyonlar ve çay kahve molalar n n yan s ra ayr ca bir de aç k büfe ögle yeme i verildi. Toplant aralar nda sektör temsilcileri, mimar ve mühendislerin konuflmac ve akademisyenlerle biraraya gelerek uluslararas ahflap pazarlar n n sorunlar ve çözüm önerilerini konuflup görüfl al flveriflinde bulundu u, standlar n gezilerek ürün ve hizmetler hakk nda bilgi al nd etkinli e, Uluslararas A açiflleme ve Mobilya Tedarikçi Yay nlar Derne i FSM in Türk, Yunan ve Avusturyal üyeleri de kat lm fl ve etkinli in 26 farkl ülkeye duyurulmas konusunda oldukça etkili olmufllard r. Sektörümüzün yan s ra ülkemizi de bu tür uluslararas toplant larda temsil etme konusunda oldukça deneyimli olan yay n grubumuz 3 ay boyunca tan t m ve organizasyon çal flmalar n tek bafl na üstlendi i etkinli i farkl boyutlar ile ele alm fl, bilimsel ve ticari çal flmalara turistik bir boyut da ekleyerek önemli bir referans olufltur- Say : 104 Temmuz - A ustos

4 HABERLER mufltur. Bu kapsamda stanbul a gelen yabanc lara biri wellcome reception niteli inde di eri sektörle tan flma niteli inde olan iki yemek vermifl, ayr ca ço u Türkiye ye ilk kez gelen yabanc bilimadam ve giriflimcilere Türkiye ve stanbul u da tan tmay ihmal etmeyerek tarihi ve turistik yerleri içeren bir de flehir turu organize etmifltir. TÜRK YE VE AVRUPA NIN TANINMIfi UZMANLARI B RARAYA GELD Sempozyumun normal ak fl n n yan s - ra, oturumlara Türkiye de bulunan BM Ormanc l k Forumu sorumlusu Jan Mc Alpine ile Orman Genel Müdür Yard mc s smail Belen de kat lm fl ve Türkiyede, özellikle stanbul da gerçekleflen böyle bir etkinli in önemine vurgu yaparak BM 'in çal flmalar ndan Dünya ormanlar n n gelece ine yönelik k sa bir animasyon sunmufllard r. Konuflmac lar aras nda TORID Baflkan Kenan Saraç, zmir Serbest Mimarlar Derne inden Vedat Zeki Tokyay, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derne- inden Cengiz Eruzun, Ka ir Ahflap Mimarl k'tan Erkan nce'nin yan s ra yurtd fl ndan da Viyana Üniversitesinden Dr. Alfred Teischinger, IUAV Venedik Üniversitesinden Ario Ceccotti, sveç AIX den Magnus Silfverhielm, Graz Üniversitesinden Reinhart Brandner, sveç Orman Endüstrileri Federasyonu ndan Jan Söderling ve Gunilla Beyer, talya dan Alberto Alessi gibi isimler yerald. Ahflab n tan t m ve benimsetilmesi misyonuyla yola ç kan ve Türk mimar ve mühendislerini modern yap larda ahflab n kullan m na iliflkin yeni teknolojiler hakk nda bilgilendirmenin yan - s ra firmalar, tasar mc lar, üniversiteler ve dernekler aras ndaki iletiflim a n güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik Ulusal Ahflap Birli i UAB, Türkiye Ahflap thalatç lar ve Sanayicileri Derne- i TORID, Türkiye Mimar ve Mühendis Odalar Birli i TMOB, ç Mimarlar Odas, Mimarlar Odas MO, stanbul Ünversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi gibi kurulufllar taraf ndan da desteklenmifltir. 47 Say : 104 Temmuz - A ustos 2011

5 Toplant da Gerçeklefltirilen Sunumlardan: Ahflab n Yap sal Kullan m çin (Çat larda ve Evlerde) Modern Ürünler ve Çözümler R. Brandner Graz Teknoloji Üniversitesi, Avusturya SEKTÖRE YÖNEL K B R T CAR PLATFORM ve KATILIMCI F RMALAR SUNUM STANDLARI Building with Wood semineri, hedef kitlesi göz önüne al nd nda, ayn zamanda bu sektörün çeflitli dallar nda faaliyet göstermekte olan kurum ve kurulufllar n ürün ve hizmetlerini sergiledikleri önemli bir ticari platform da oluflturdu. Bu kapsamda sektörün tan nan 30 kadar markas sempozyumun yap ld salonun fuayesinde birer stand açt lar. Bunlar n yaklafl k üçte birini yurtd fl ndan, üçte ikisini de yurtiçinden gelen kat l mc lar oluflturdu. Fuarda stand açan yabanc firmalar aras nda DOMOGROUP, EXPOSICAM Srl, EUROCO, MAYR-ME- INHOF KAUFMANN GAISHORN GmbH, MH MASSIVHOLZ AUSTRIA, OXYLOS S.A, VEH VERBAND ve VIEK- KO gibi isimler, yerli kat l mc lar aras nda ise ARRAY, GENTAfi GROUP, TÜRK HENKEL, KASTAMONU ENTEG- RE, ÖZER ÇEL K, SAMET, SENEXPO, SURVEY TURKIYE, SÜLEKLER, TUT- KUNLAR, TEVERAN, TÜYAP ve WEI- NIG TÜRK YE gibi firmalar bulunuyordu. Etkinlikte ayr ca EWI, EKIN YAYIN GRUBU, EPIPLEON, FSM, TOR D, UAB, IMO, TMMOB gibi kurulufllara da sunum yapabilecekleri standlar tahsis edilmiflti. Ahflap sektörü temelinde Birleflmifl Milletlerden Orman Genel Müdürlü- üne, nisyatifinden Ulusal Ahflap Birli i ne, Orman ürünleri ithalatç lar ndan mimar ve mühendis odalar na kadar bir çok kurum ve kuruluflun temsilcisini mimar, mühendis, akademisyen, bürokrat, yerli ve yabanc ifladamlar, fuar kurulufllar ve bas n temsilcileri ile biraraya getiren Building with Wood 2011 stanbul etkinli i, hem ahflab n önemi Say : 104 Temmuz - A ustos

6 ve kullan m alanlar n vurgulamas hem de bu sektöre sa lad akademik ve ticari katk lar sergilemesi aç - s ndan pekçok unsuru biraraya getiren baflar l bir çal flma olmufltur. BUILDING WITH WOOD SEM NER KONULARI VE SUNUMLAR Toplant, Nesip Uzun un aç l fl konuflmas yla bafllad. Türkiye nin ve dünyan n ahflaba gönül vermifl olan mimarlar ve mühendisleri, sektör temsilcileri ve akademisyenleri selamlayan ve Nesip Uzun, Avrasya ahflap endüstirisini ilgilendiren bu önemli toplant ya gelen ve destek veren herkese teflekkür etti. Seminerin amac n Türk mimar ve mühendislerini modern yap larda ahflab n kullan m na iliflkin yeni teknolojiler hakk nda bilgilendirmek ve firmalar, tasar mc lar, üniversiteler ve dernekler aras ndaki iletiflim a n güçlendirmek olarak özetleyen Nesip Uzun, seminerin Türkiye nin bölgedeki etkili konumu ve büyüyen potansiyeline katk sa layaca na olan inanc n vurgulad. Ana sponsor olan EWI nin katk lar n n önemine dikkat çeken Nesip Uzun bu vesile ile kurulufl hakk nda k saca bilgi verdi. Seminerde, Nesip Uzun un aç fl konuflmas n n hemen ard ndan ilk sözü TO- R D Baflkan Kenan Saraç alm fl ve TO- R D i k saca tan t p ahflab n önemine vurgu yapt ktan sonra a rl kl olarak Türkiye de ormanc l k, ahflap endüstrisi ve ticaretin geliflimi ile gelece e yönelik düflüncelerini kat l mc lar ile paylaflm flt r. Türkiye deki bu ilk etkinlik, ülkeler aras ndaki ahflap ticaretine önemli katk larda bulunacak kinci olarak European Wood Initiative baflkan Jan Söderling söz ald. Konferans düzenleyen kurumu temsilen burada bulunan Söderling, Türkiye deki bu ilk etkinli in ülkeler aras ndaki ahflap ticaretine önemli katk larda bulunaca- na inand n belirterek, ahflap binalar ile modern ahflap mimari aras nda bir köprü oluflturulmas n istediklerini belirtti. Say : 104 Temmuz - A ustos

7 Avrupa ahflap endüstrisi ve sürdürülebilir ormanc l k politikalar Soderling konuflmas n n ikinci bölümünde Avrupa ahflap endüstrisi ve sürdürülebilir ormanc l k politikalar ile ifllenmifl ahflap ürünleri ve bunlar n üretimi ile ilgili bilgiler verdi. Ahflab n Yap sal Kullan m çin (Çat larda ve Evlerde) Modern Ürünler ve Çözümler R. Brandner Graz Teknoloji Üniversitesi, Avusturya Sürdürülebilir ormanlar ve ahflap tüketiminin yararlar Daha sonra söz alan ve sveç Ahflap Birli i nden Gunilla Bayer, istatistikler eflli inde sürdürülebilir ormanlar ve ahflap tüketiminin yararlar ile Avrupa ahflap üreticilerinin dünya pazarlar ndaki rekabet gücünü iflledi. Türkiye de ahflap kullan m n n tarihsel ve kültürel temelleri TURKEV stanbul dan Cengiz Eruzun ise tamamen ahflap kullanarak yap lar n yap ld yer olan Do u Karadeniz Bölgesi nden yola ç karak ülkemizde ahflap kullan m n n tarihsel ve kültürel temellerini anlatt. Avrupa ahflap türleri, özellikleri ve uygulamalar Avrupa a aç türlerinin özellikleri ve uygulamalar konusunda bir sunum yapan Avusturya Üniversitesi Do al Kaynaklar Say : 104 Temmuz - A ustos

8 ve Yaflam Bilimi bölümü ö retim üyelerinden Alfred Teisbchinger in sunumundan sonra Orman Genel Müdür Yard mc s Yük. Müh. smail Belen k sa bir konuflma yaparak bu konudaki devlet politikalar ve geliflmeler hakk nda bilgi verdi. Ahflap üretimini ço altmak ve ahflaba uygun maliyetlerle ulaflmay kolaylaflt rmak Amaçlar n n ahflap üretimini çogaltmak, ahflaba ulafl - m kolaylaflt rmak ve en uygun maliyetle ulaflt rmak oldu unu ifade eden Belen, bu konuda son 5 y lda at lm fl olan ad mlar istatistikler eflli- inde anlatt. Belen ayr ca Akdeniz Ormanc lar Birli i Baflkanl n n 2012 y l nda Türkiye ye geçece ini ifade ederek bu konuda gelifltirilen politikalar ve yap lacak çal flmalar hakk nda k sa bilgiler verdi. Dünya ahflap ticareti ve sürdürülebilirlik Hemen ard ndan kürsüye gelen Birleflmifl Milletler Ormanc l k Forumu sorumlusu Jan Mc Alpine, 192 üyesi olan ve 20 y l önce Rio konferans s ras nda oluflturulan Birleflmifl Milletler Ormanc l k forumu hakk nda bilgiler verdi. Dünya ahflap ticaretinin son y llarda sürdürülebilirlik Endüstrilerinin Rekabet Gücü Jan Söderlind Müdürlü ü Uluslararas Ahflap Program Baflkan sveç Orman Endüstrileri Federasyonu Endüstrilerinin Rekabet Gücü Jan Söderlind Müdürlü ü Uluslararas Ahflap Program Baflkan sveç Orman Endüstrileri Federasyonu çerçevesinde ele al nd na vurgu yapan Mc Alpine global bir dünyada konunun tüm boyutlar n n birbirini etkilemesinin kaç n lmaz oldu unu söyleyerek tüm hükümetlerin ormanlar n korunmas konusunda birarada çal flmalar gerekti ini önemle vurgulad. Ö le yeme inden hemen sonra, Building with Wood 2011 etkinli inde eme i geçen, destek veren kifli ve kurumlara birer plaket takdim edildi. Say : 104 Temmuz - A ustos

9 Ahflap ve Deprem: CASA SOFIE (Bir araflt rma projesinin sonuçlar Kobe, Japonya da sallant l masa üzerinde 7 katl bina Ario Cecotti IUAV Üniversitesi, Ulusal Araflt rma Konseyi Venedik / talya Ahflap Ürünler Kullanarak klim De iflikli inin Üstesinden Gelin Prof. Magnus Silfverhielm AIX, Sweeden Yap larda ahflap kullan m n n iklim de iflikli ine olan pozif etkileri Töreni takiben bafllayan ikinci oturumun ilk konuflmac s olan sveç ten mimar Prof. Magnus Silverheim yap larda ahflap kullan m n n iklim de iflikli ine olan pozif etkilerinden bahsetti. Ahflaba, di er konuflmac lar gibi son dönemin en önemli kavramlar ndan biri olan sürdürülebilirlik çerçevesinde yaklaflan Silverheim, do al kaynaklar n karbondioksit emisyonlar na olan etkilerinden bahsederek ahflap tüketiminin bu anlamda ekosfer ile teknosfer aras ndaki al flveriflin optimum düzeyde gerçekleflmesini sa lad na vurgu yapt. Ahflap yap lar n depreme karfl dayan kl l a sa lad katk lar Bir di er konuflmac olan talya Ulusal Araflt rma Konseyi IVALHA dan Prof. Ario Cecotti, Kobe örne i araflt rma raporlar çerçevesinde ahflap ve depremin aras ndaki iliflkiyi ele alarak çeflitli testler ve simülasyonlar fl nda ahflab n yap la- Avrupa n n Sürdürülebilir Ormanlar & Ahflap Tüketiminin Faydalar Gunila Bayer sveç Orman Endüstrileri Federasyonu r n mukavemetine olan katk lar n ve avantajlar n örneklerle anlatt. Ahflab n yap sal kullan m ile ilgili olarak çat larda ve evlerde uygulanan modern çözümler Daha sonra söz alan Avusturya Graz Üniversitesinden Reinhardt Brandner, çeflitli slaytlar eflli inde ahflab n yap sal kullan m konusunda çat larda ve evlerde uygulanan modern çözümler ve gelifltirilen ürünler hakk nda bilgiler verdi. Brandner sunumunda ahflap mühendisli i örnekleri, tasarlanm fl kereste ürünlerinin genel özellikleri, çubuk, levha ve plaka tipi tasarlanm fl ürünler ve bunlarla ilgili uygulamalardan örnekler verdi. Akdeniz mimarisinde ahflab n önemi, tarih boyunca kullan m ve günümüz mimarisiyle oluflturdu u kültürel köprü Verilen kahve molas ndan sonra bafllayan son oturumda ilk söz alan konuflmac talya dan Alberto Alessi, Akdeniz mimarisinde ahflab n kullan m konusunda bir sunum gerçeklefltirdi. Konuyu kuzey ve güney bölgeleri binalar ndaki karakteristik özellikleri ve farklar çerçevesinde el alan Alessi ahflab n Akdeniz mimarisinindeki önemi- Say : 104 Temmuz - A ustos

10 Kuzey ve Güney Aras nda Modern Deniz Mimarisinde Ahflab n Kullan m Alberto Alessi Editor Materialegno, Milano / talya Türleri Özellikleri & Uygulamalar Alfred TeischingerAIX, Ahflap Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Viyana / Avusturya ne vurgu yaparak tarih boyunca bu bölgede kullan m ile günümüz mimarisi aras nda oluflturdu u kültürel köprüye vurgu yapt. Anadolu mimarl nda ahflab n tarihsel rolü ve evrensel kullan m özellikleri Ard ndan söz alan zmir Serbest Mimarlar Derne inden Vedat Zeki Tokyay Anadolu mimarl nda ahflab n rolü ve tarihi özellikleri hakk nda bilgiler verdi. Yörede ahflab n kullan m n n özgün oldu- u kadar evrensel özelliklee sahip oldu una da at f yapan Tokyay, Uzak Do u dan skandinavya ya kadar giden yolun merkezinde bulunan bulunan Anadolu da ahflap kullan m n n hangi iliflkilerden beslenmifl oldu una fl k tuttu. Ahflab n benimsetilme si ve ahflap yap infla etme karar n etkileyen faktörler Toplant n n son konuflmac s Ka ir Ahflap Mimarl k dan Erkan nce 35 y l boyunca gerçeklefltirdi i projelerden hareketle Türleri Özellikleri & Uygulamalar Alfred TeischingerAIX, Ahflap Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Viyana / Avusturya ahflab n iç mimaride kullan m ve Türkiye deki örnekleri konusunda renkli örnekler vererek, temelde ahflap yap yapma karar n etkileyen faktörleri mercek alt na ald. Ahflab n benimsetilmesi konusunda karfl lafl lan engellerden bahseden nce, konuya iliflkin olarak tan t m çal flmalar na a rl k verilmesi ve daha fazla kaynak ayr lmas - n n önemine de dikkat çekti. Ahflaba tutku ile ba lanmak Sunumlar n tamamlanmas n n ard ndan tüm konuflmac lara sa lad klar ayd nlat - c bilgiler ve katk lar nedeniyle teflekkür eden Nesip Uzun sözlerini flöyle tamamlad : Bugün burada ahflab n daha iyi ve do ru tan t m n sa lamak ve uzmanlar arac l yla onun insana en yak n, en uygun malzeme oldu unu bir kez daha vurgulamak amac yla toplanm flt k. Gün boyu süren sunumlarda hepimiz ahflaba bir kez daha tutkuyla ba land m z hissettik. Bilgilerimizi tazeledik, bilmediklerimizi ö rendik. Bilginin bu kadar da uzak olmad n bu vesile ile herkese göstermeye çal flt k. Dilerim bu seminerden bekledi inizi size vermiflizdir. Dünyan n farkl ülkelerinden gelen uzmanlar m za bu çabalar ndan dolay teflekkür ediyor ve eme i geçen tüm ahflapseverlere, sponsorlar m za sayg lar m z sunuyor, toplant y gerçeklefltiren Birli i, Ekin Yay n Grubu ve Medexpo olarak bizi dinledi iniz için teflekkür ediyoruz. Say : 104 Temmuz - A ustos

11 HABERLER TOR D Baflkan Kenan Saraç: Bugün ahflap, betona ve PVC ye ma lup olmufl durumdad r. Bu gidifle dur demek için birfleyler yapmak istiyoruz. Building with Wood seminerinde konuflan TOR D Baflkan Kenan Saraç, 2011 in Dünya Orman Y l olmas nedeniyle bu seminerin daha da anlam kazand na vurgu yaparak, ahflap malzemenin insano lunun en kadim dostlar ndan biri olarak beflikten mezara kadar bizimle birlikte olan bir ürün oldu unu ifade etti ve çeflitli istatistikler eflli inde konuya iliflkin görüfl ve önerilerini anlatt. Kenan Saraç n konuflmas ndan önemli bölümleri sizler için özetledik. T üketici kadar siyasi ve ticari otoriteler de, üretici ve sat c lar -yani bizler deahflap bilincini art ramad m z için sorumluyuz Günümüzde, çocuklu umuzda iç içe oldu umuz ahflab, art k sadece koruma alt na ald m z binalarda veya flehirlerde görebiliyoruz. Eskiden ormanlar m z n yayg n oldu u bölgelerde ahflap evlerin de yayg n oldu unu biliyoruz. fiimdi art k orman bölgelerinde bile ahflap ev kalmad. Bunda sadece tüketici suçlu de il tabi ki, tüketim e iliminin ahflaptan baflka yöne kaymas na sebep olan ahflap üretici ve sat c lar da bu yanl fl gidiflten sorumludur. Siyasi ve ticari otoriteler, yöneticiler ve ahflap üretici-sat c lar da, yani bizler de, toplumdaki ahflap alg s n de ifltiremedi imiz ve bilinci art ramad m z, ahflaba ulaflmay zorlaflt rd m z için sorumluyuz. Geçmifl ile bugünü k yaslad m zda gördü ümüz bir gerçek var ki o da ülkemizde ahflab n betona ve pvc ye ma lup oldu udur. Bu gerçe in sebeplerinin köklerine inerek, bunun ekonomik, sosyal ve kültürel temellerini do ru ortaya koyarak ifle bafllamal y z. Bizler bu gidifle dur diyebilmek için bugün burada yeni bir milat ilan etmeliyiz. stanbul da bir ahflap müzesi hayal ediyoruz Say : 104 Temmuz - A ustos 2011 AB ülkeleri pvc do ramay sa l klar için terk ederken ülkemizde son dönemde pvc do rama tüketimi çok artt. Ahflap do raman n evimize katt klar n bu müzemizde anlatabiliriz. Bu müzenin bir bölümünde, ahflapla ilgili yerli ve yabanc yay nlar n da yer ald, burada bulunan çok de erli hocalar m z n eserlerinin bulundu u, ayr ca OGM 'nün yay nlar n n okunabilece i kütüphane olsun istiyoruz. De iflimin insan n düflüncelerinde bafllayaca, sonra geliflece i ve haketti i de eri bulaca inanc nday z.. Bu ahflap müzesini el birli i ile hayata geçirelim. Üniversitelerde betonarme derslerinin zorunlu olmas na karfl n ne yaz k ki ahflap seçmeli ders konumundad r Ahflap yap lar n azalmas konusunda, bir mesele bizleri düflündürüyor. Üniversitelerimizden mezun olan inflaat mühendislerimizin ve mimarlar m z n betonarme derslerini zorunlu olarak ö renirken, ahflap bina derslerini seçmeli olarak ö renmeleri, bu konuda bir sebep midir, yoksa sonuç mudur? Bizim kanaatimize göre sonuçtur ama bu neden böyle oldu ve bu flekilde devam m edecek, bunu sorgulamal ve bunun k s r döngü haline gelmesine seyirci kalmamal y z. Ahflap sektörü ülkemizde art k de ifliyor, gelifliyor ve sanayileflerek zenginlefliyor. Bunun ispat fludur ki, OGM y ll k üretimini 7 milyon m3 'lerden 12 milyon m3 'lere ç karma baflar s n gösterdi. 7 milyon üretip sat flta zorlan rken bugün 12 milyon m3 ü çok rahat satabilmektedir. Karamsarl a gerek yok bizce, bu de iflim ve dönüflümün ahflap lehine olmas n hep birlikte temin edece iz. Tüketim e ilimini de ifltirebilece imizi ve yak n gelecekte kifli bafl na düflen milli geliri dolar bulacak bir ülkeyi öngördü ümüz için flu anda buraday z. Bu süreci iyi yönetenler sonunda baflar y yakalayacakt r. Sorumluluk mevkiinde olanlar n, ülkemizde ormanc l n ve ahflab n bir endüstri haline gelmesi için çal fl rken; standartlar olan, teknolojiyi kullanan, ahflap bilinci ve kültürü artm fl bir sektörün oluflmas için de çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Devletimiz bunun yasal altyap s n haz rlarken, Orman Genel Müdürlü ü, Üniversiteler, Özel sektör ve Orman köylüsü kendi üzerlerine düflen görevleri ve fedakarl klar yapmal d rlar. Unutmayal m ki; küçük düflünenler, vizyon sahibi olmayanlar, ahflab n ve ormanc l n bir endüstri haline gelmesindeki en büyük engellerdir. Hedef büyük resimdeki baflar y yakalamak olmal d r. Orman varl m z yenilenebilir bir kaynak olarak görüp, Hem ahflap sanayi sektörünün ihtiyac olan ham maddeyi temin etmek, hem de orman varl m z art rmak, temel hedefimiz olmal d r, bunu baflaran ülkelerin varl n 60 TOR D olarak stanbul da bir ahflap müzesi hayal ediyoruz. Bu müzenin içinde dünyadaki en güzel, anlaml, fonksiyonel ahflap yap örneklerini, ahflap maket- lerini koyal m, çocuklar m za, gençlerimize ve halk m za ahflab n nerelerde kullan labildi ini ve ahflapla neler yap labilece ini, depreme karfl dayan kl l n, yang n karfl s ndaki avantajlar n gösterelim istiyoruz.

12 biliyoruz. Türkiye baflta olmak üzere, ABD ve AB ülkeleri, özellikle sveç her y l orman varl n art rmaktad r. Ormanlar kesildikçe azalm yor, kullan ld kça, ekonomik bir de er olarak de erlendirildikçe art yor Bizler mart ay sonunda üyelerimizle birlikte sveç' teydik. Bu baflar y yerinde inceleme imkan m z oldu. sveç'te son y llarda ihracat n ve iç tüketimin artt n dolay s yla üretimin de artt n, bunu sa lamak için ormanlar n kesildi ini, ancak buna ra men orman varl klar n n artt n ö rendik. Baz çevrelerin zannetti inin tersine, ormanlar kesildikçe azalm yor, kullan ld kça, ekonomik bir de er olarak de erlendirildikçe art yor. Orman ve ahflab, endüstrinin temel tafl olarak kabul eden veya orman, ahflab endüstri haline getirebilen ülkelerde, zannedilenin aksine orman varl azalmamakta, tersine artmaktad r. Bununla birlikte ormana dayal endüstri, yat r m ve dolay s yla istihdam art rmaktad r. Ormanlar n sadece devlet taraf ndan iflletilmesi zorunlulu u de iflmelidir Ülkemizde 1945 y l na kadar özel ormanlar varken, 1945 y l nda hükumetin devletlefltirme uygulamas ile ülkemiz ormanlar n n mülkiyeti devlete geçmifltir. Bizde ormanlar n % 99 u devletindir. Anayasa ile devlet ormanlar n n hiçbir flekilde özel mülke konu edilemeyece i teminat alt na al nm flt r. Bu maddeler ile özel sektör iflletmecili inin önüne geçilmifltir. Halbuki geliflmifl birçok ülkede özel ormanlar ve özel orman iflletmecili- i çok yayg nd r ve teflvik edilmektedir. Ülkemizin toplam orman alan 21.4 milyon hektar yani yüz ölçümümüzün %27 sidir. Bunun yar s verimli orman, di er yar s verimsiz orman vasf ndad r. Ancak burada bir detay var, uluslararas kriterlerine göre, verimsiz orman alanlar ormandan say lm yor, yani ülkemiz orman aç s ndan zengin ülkeler kategorisine giremiyor. Çünkü toplam yüz ölçümümüzün %13.5 u verimli orman kabul ediliyor. Genel kabul görmüfl kriterlere göre bir ülkenin orman ülkesi kabul edilebilmesi için yüz ölçümünün en az %30 unun verimli orman alan olmas gerekmektedir. OGM, üretti i orman emvalin, büyük k sm n aç k art rmal ihale yöntemi ile piyasaya sunmaktad r. Bakanlar Kurulu karar yla yap lan tahsisli sat fllar ve dikili sat fllar da, OGM 'nün di er sat fl yöntemleridir. Ormanda kesilen bir a ac n, sat fl için kesilmesinden orman deposuna istife gelmesine kadar geçen zaman, mal n tazele ini kaybetmesine ve kalitesinin düflmesine sebep olmaktad r. S k ve küçük partiler halinde yap lan ihalelerde fiyat istikrar n sa lamak, fiyat taahhüdü verilerek çal fl lan piyasalarda sanayiciyi, hammadde maliyetini kontrol edemez duruma düflürmektedir. En önemli maliyet unsuru olan hammaddedeki fiyat istikrar n yakalayamayan sanayici büyük düflünemez. Ahflap endüstrimizin hammadde teminindeki di er çözümü ise ithalat yapmakt r. Ülkemizin y ll k 4 milyon m3 civar nda yapt ithalat n 1.2 milyon m3'ü tomruktur. Tomruk ithalat n n büyük ço- unlu u sar çamd r, daha önce de belirtti imiz gibi ülkemizdeki sar çam alan toplam alan m z n % 6 's d r, yani ihalat daha çok ülkemizde yeterli olmayan türler üzerinden yap lmaktad r. 2 milyon m3 civar nda bir ithalatta cips ve endüstriyel lif-yonga odundur. Son y llarda büyük at l m gösteren ve dünyada ses getiren bir üretim art fl yla çok önemli bir konuma gelen sunta ve MDF üretimi yapan sanayi kurulufllar, ihtiyac olan hammaddeyi iç kaynaklardan temin etmekte, eksik kalan k sm n ithalatla karfl lamaktad r. thalat m z n geri kalan 0,8 milyon m3'ü de di er orman emvalidir. Kereste, tropikal bölgeden ithal edilen ürünler, taslaklar vs 'dir. Türkiye bu ithalat yaparken, bu hammaddeyi iflleyip,katma de- er üreten ve ihracat yapan bir konumdad r. Ülkemiz, 2010 y l nda 114 milyar $ ihracat gerçeklefltirmifl ve 2023 y l nda Cumhuriyeti'mizin kuruluflunun 100. y l nda bunu 500 milyar $'a ç kartma hedefini ortaya koymufltur. Bunun içinde, orman ürünleri sektörünün pay n n 16 milyar $ olabilece i hedefi, hracatç lar Birli i taraf ndan ifade edilmifltir. Devletimiz, ithalattan herhangi bir vergi ve fon almayarak sektörümüzün geliflmesi için gerekli olan hammadde ve yar mamul ithalat n desteklemektedir. Ahflap endüstrisinin, bir sektör olabilmesi için ormanc l k anlay fl m z n bir üst seviyeye geçmesi gerekmektedir. Sadece, hammaddemiz olan odunun daha fazla üretilmesi, anlay fl n n yeterli olmad, beraberinde kalite ve fiyat istikrar ile daha çok üreten, daha çok ihracat ve yat - r m yapan, istihdam sa layan, kar ederek daha çok vergi veren, bir sektör oluflturulmas anlay fl n n hakim olmas gerekmektedir. Türkiye, AB ile bu co rafya aras ndaki ticaretin artmas na büyük katk sa layabilir. Türkiye de ahflap ticaretinin gelifltirilmesi konusuna gelince, ülkemiz, co rafi olarak kuzeydeki zengin orman kaynaklar - n n oldu u ülkelerle güneyindeki ve do- usundaki orman fakiri ülkeler aras nda bir geçifl yolu, bir ba lant köprüsüdür. Tarihinden, kültüründen ve dininden kaynaklanan Ortado u, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri ile kurabildi i iyi iliflkiler sebebiyle AB ülkeleri ile bu co rafya aras nda ticaretin art r lmas nda büyük katk s olabilir. Ülkemizdeki iç piyasa ahflap sanayi ve ticareti, devletin OGM eliyle hammadde satmas d fl nda tamamen özel sektörün faaliyet alan içindedir. Orman endüstrimizin üretti i en önemli ürünler, MDF ve Sunta üretimi yapan lif yonga endüstrisi, mobilya üretimi endüstrisi ve daha sonra da kereste üretimi yapan endüstridir. Son dönemde ihracat m z n art fl na paralel olarak art fl gösteren ahflap palet ve sand k imalat da önemli bir endüstri haline gelmifltir. Sektörümüzün önümüzdeki 15 y l gözönüne alarak statejik bir yol haritas ç karmam z gerekir Türkiye dünyan n 16. ve Avrupa n n 6. en büyük ekonomisidir. En h zl geliflmekte olan 10 pazardan biri olarak G-20 nin de üyesidir. Türkiye 'nin ihracat nda AB ülkeleri ilk s ray almaktad rlar. Orman ürünlerinde ise, ülkemiz daha çok AB ülkelerinden ithalat yapar durumdad r. Orman ürünlerinde Türkiye' nin en çok ithalat yapt ülke Ukrayna 'd r. Ukrayna' dan tomruk kereste ve genifl yaprakl sanayi odunu ithalat yap lmaktadir. Amerika k tas ndan da büyük miktarda cips ithalat yap lmaktad r. Sektörümüzün, önümüzdeki y l gözönüne alan, stratejik yol haritas yapma zorunlulu u vard r. Aksi halde -bugün oldu u gibi- çevreye daha çok zarar veren ve imalat s ras nda daha çok enerji tüketimine sebep olan, suni ürünlere yenik düflmemiz kaç n lmazd r. Son söz olarak diyoruz ki, hepimiz bilinçli ahflap üreticisi, tüccar ve tüketicisi olma konusunda azami gayreti göstermeliyiz. Say : 104 Temmuz - A ustos

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı