Building with Wood. Yay n Grubumuzun Düzenledi i INDUSTRIAL NEWS HABERLER. MOB LYA DEKORASYON Dergisi Say : 104 Temmuz - A ustos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Building with Wood. Yay n Grubumuzun Düzenledi i INDUSTRIAL NEWS HABERLER. MOB LYA DEKORASYON Dergisi Say : 104 Temmuz - A ustos 2011 44"

Transkript

1 Yay n Grubumuzun Düzenledi i Building with Wood Building with Wood 2011 Symposium was realized on Wednesday, May 11 at Grand Cevahir Hotel and Congress Center that was organized in Turkey for the first time in partnership of European Wood Initiative EWI and EKIN Publishing Group. While 11 Turkish and foreign academicians and sector representatives submitted their presentations on modern and sustainable solution for wood architecture in Mediterranean countries, approximately 30 companies exhibited their products and services at the symposium lounge. In the symposium, a total of 11 experts of which 4 are Turkish and 7 are foreign speakers realized their detailed PowerPoint presentations including architectural examples by addressing the issues such as benefits from wood, use of wood in Mediterranean countries, its endurance against earthquake and fire and contributions to environment from various aspects and important manifests were presented for the international wood industry. Say : 104 Temmuz - A ustos

2 HABERLER Sempozyumu 11 May s ta Yap ld Yurtiçi ve yurtd fl yay nc l k faaliyetlerine paralel olarak, birçok ulusal ve uluslararas kurumla çözüm ortakl klar yaparak ses getiren etkinliklere imza atan ve bu anlamda aranan bir partner konumunda olan EK N Yay n Grubu, May s ay içerisinde bu kapsamda önemli bir çal flmaya daha imza atm flt r. AB nin giriflimleriyle oluflturulan ve Avrupa ahflap pazarlar n n önemli isimlerini bir çat alt nda toplayan Avrupa Ahflap Inisyatifi EWI, her y l farkl Avrupa kentlerinde düzenledi i ahflap etkinli ini FSM baflkanl n yürüten EKIN Yay n Grubu ve Yunanl üyesi MEDEXPO ile birlikte bu y l Türkiye ye tafl d. Organizasyonunu do rudan bizim üstlendi imiz ve ülkemizde ilk kez düzenlenen Buildig with Wood 2011 sempozyumu 11 May s Çarflamba tarihinde Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezinde gerçekleflti. mtiyaz sahibimiz Nesip Uzun un moderatörlü ünde gerçekleflen sempozyum s ras nda 11 yerli ve yabanc akademisyen ve sektör temsilcisi, Akdeniz ülkeleri ahflap mimarisinde modern ve sürdürülebilir çözümleri konu alan sunumlar gerçeklefltirirken, 30 civar nda firma da salonun fuayesinde ürün ve hizmetlerini sergilediler. 45 AHfiAP DÜNYASININ ÖNEML KONULARI Dünya A aç flleme ve Mobilya Endüstrileri Tedarikçi Yay nc lar Birli i FSM in baflkanl n yürüten Mobilya Dergisi nin organizasyonunu üstlendi i, imtiyaz sahibi Nesip Uzun'un da moderatörlü ü ve sunumunu yapt etkinlik, hem ahflap endüstrisinin gündemindeki konular ifllemesi hem de sektörün çeflitli bileflenlerini biraraya getirmesi aç s ndan çok önemliydi ve oldukça baflar l geçti. Nesip Uzun un ProHolz temsilcileri George Binder ve Judith Wilding ile birlikte yönetti i "Building with Wood 2011" sempozyumu sabah 09.30'dan akflam 18.30'a kadar sürdü ve ahflab n gündemindeki pek çok konuyu 250 civar ndaki dinleyicisi ile paylaflt. AVRUPA AHfiAP N SYAT F EWI Inisyatifi EWI, French Timber, proholz Austria, Swedish Forest Industries Federation ve Norwegian Sawmill Industries Association gibi AB ülkelerinin ulusal ahflap ihracat örgütlerinin oluflturdu u bir kurumdur. EWI, AB örgütleri, CEI-BOIS ve Avrupa ahflap endüstrileri kurumlar ile yak n iflbirli i içerisinde olan EWI, bu kurumlarla birlikte AB çat s alt nda cok say da ortak çal flmaya imza atmaktad r. EWI'nin temel misyonu, ahflab n kullan m n özendirmek ve bu konuda sistematik çal flmalar yapmak olarak ifade edilebilir. Bu amaç çerçevesinde yap lar ve iç mekanlarda ahflap kullan m n n sa lad avantajlar n anlat ld uygulamal çal flmalar gerçeklefltiren kurum, ayn zamanda ahflap teknolojileri konusundaki uzmanl - ve deneyimlerini de sektörle en yayg n biçimde paylaflmaktad r. EWI bu çerçevede çeflitli seminer, workshop ve sunumlar arac ll yla ahflab n, - yap sistem ve teknolojilerinin vazgeçilmez, temiz, sürdürülebilir ve pahal olmayan malzemesinin - en son örnekleri ile, bunlar n ithalat ve ihracat - n n yan s ra tedarik ve lojisti i gibi konular hakk nda da ayr nt l bilgiler sa lamaktad r. Say : 104 Temmuz - A ustos 2011

3 Ahflab n yararlar ndan, Akdeniz ülkelerindeki kullan m na, deprem ve yang na karfl olan dayan kl l ndan çevreye olan katk lar na kadar konuyu de iflik yönlerden ele alarak mimari örnekler eflli inde detayl sunumlar gerçeklefltiren dördü yerli, yedisi yabanc toplam 11 uzman n powerpoint sunumlarla zenginlefltirdi i sempozyum s ras nda uluslararas ahflap endüstrisine yönelik önemli bildiriler sunuldu. KOMPLE B R ORGAN ZASYON Program n içeri inin yan s ra sunum görsellerini ve konuflma metinlerinin tamam n n çevrilerek özel sunum çantalar içerisinde tüm dinleyicilere da - t ld, gün boyu tüm konuflmalar n simültane çeviri ile an nda dinleyicilere ulaflt r ld toplant boyunca, tüm kat - l mc ve dinleyicilere çeflitli promosyonlar ve çay kahve molalar n n yan s ra ayr ca bir de aç k büfe ögle yeme i verildi. Toplant aralar nda sektör temsilcileri, mimar ve mühendislerin konuflmac ve akademisyenlerle biraraya gelerek uluslararas ahflap pazarlar n n sorunlar ve çözüm önerilerini konuflup görüfl al flveriflinde bulundu u, standlar n gezilerek ürün ve hizmetler hakk nda bilgi al nd etkinli e, Uluslararas A açiflleme ve Mobilya Tedarikçi Yay nlar Derne i FSM in Türk, Yunan ve Avusturyal üyeleri de kat lm fl ve etkinli in 26 farkl ülkeye duyurulmas konusunda oldukça etkili olmufllard r. Sektörümüzün yan s ra ülkemizi de bu tür uluslararas toplant larda temsil etme konusunda oldukça deneyimli olan yay n grubumuz 3 ay boyunca tan t m ve organizasyon çal flmalar n tek bafl na üstlendi i etkinli i farkl boyutlar ile ele alm fl, bilimsel ve ticari çal flmalara turistik bir boyut da ekleyerek önemli bir referans olufltur- Say : 104 Temmuz - A ustos

4 HABERLER mufltur. Bu kapsamda stanbul a gelen yabanc lara biri wellcome reception niteli inde di eri sektörle tan flma niteli inde olan iki yemek vermifl, ayr ca ço u Türkiye ye ilk kez gelen yabanc bilimadam ve giriflimcilere Türkiye ve stanbul u da tan tmay ihmal etmeyerek tarihi ve turistik yerleri içeren bir de flehir turu organize etmifltir. TÜRK YE VE AVRUPA NIN TANINMIfi UZMANLARI B RARAYA GELD Sempozyumun normal ak fl n n yan s - ra, oturumlara Türkiye de bulunan BM Ormanc l k Forumu sorumlusu Jan Mc Alpine ile Orman Genel Müdür Yard mc s smail Belen de kat lm fl ve Türkiyede, özellikle stanbul da gerçekleflen böyle bir etkinli in önemine vurgu yaparak BM 'in çal flmalar ndan Dünya ormanlar n n gelece ine yönelik k sa bir animasyon sunmufllard r. Konuflmac lar aras nda TORID Baflkan Kenan Saraç, zmir Serbest Mimarlar Derne inden Vedat Zeki Tokyay, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derne- inden Cengiz Eruzun, Ka ir Ahflap Mimarl k'tan Erkan nce'nin yan s ra yurtd fl ndan da Viyana Üniversitesinden Dr. Alfred Teischinger, IUAV Venedik Üniversitesinden Ario Ceccotti, sveç AIX den Magnus Silfverhielm, Graz Üniversitesinden Reinhart Brandner, sveç Orman Endüstrileri Federasyonu ndan Jan Söderling ve Gunilla Beyer, talya dan Alberto Alessi gibi isimler yerald. Ahflab n tan t m ve benimsetilmesi misyonuyla yola ç kan ve Türk mimar ve mühendislerini modern yap larda ahflab n kullan m na iliflkin yeni teknolojiler hakk nda bilgilendirmenin yan - s ra firmalar, tasar mc lar, üniversiteler ve dernekler aras ndaki iletiflim a n güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik Ulusal Ahflap Birli i UAB, Türkiye Ahflap thalatç lar ve Sanayicileri Derne- i TORID, Türkiye Mimar ve Mühendis Odalar Birli i TMOB, ç Mimarlar Odas, Mimarlar Odas MO, stanbul Ünversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi gibi kurulufllar taraf ndan da desteklenmifltir. 47 Say : 104 Temmuz - A ustos 2011

5 Toplant da Gerçeklefltirilen Sunumlardan: Ahflab n Yap sal Kullan m çin (Çat larda ve Evlerde) Modern Ürünler ve Çözümler R. Brandner Graz Teknoloji Üniversitesi, Avusturya SEKTÖRE YÖNEL K B R T CAR PLATFORM ve KATILIMCI F RMALAR SUNUM STANDLARI Building with Wood semineri, hedef kitlesi göz önüne al nd nda, ayn zamanda bu sektörün çeflitli dallar nda faaliyet göstermekte olan kurum ve kurulufllar n ürün ve hizmetlerini sergiledikleri önemli bir ticari platform da oluflturdu. Bu kapsamda sektörün tan nan 30 kadar markas sempozyumun yap ld salonun fuayesinde birer stand açt lar. Bunlar n yaklafl k üçte birini yurtd fl ndan, üçte ikisini de yurtiçinden gelen kat l mc lar oluflturdu. Fuarda stand açan yabanc firmalar aras nda DOMOGROUP, EXPOSICAM Srl, EUROCO, MAYR-ME- INHOF KAUFMANN GAISHORN GmbH, MH MASSIVHOLZ AUSTRIA, OXYLOS S.A, VEH VERBAND ve VIEK- KO gibi isimler, yerli kat l mc lar aras nda ise ARRAY, GENTAfi GROUP, TÜRK HENKEL, KASTAMONU ENTEG- RE, ÖZER ÇEL K, SAMET, SENEXPO, SURVEY TURKIYE, SÜLEKLER, TUT- KUNLAR, TEVERAN, TÜYAP ve WEI- NIG TÜRK YE gibi firmalar bulunuyordu. Etkinlikte ayr ca EWI, EKIN YAYIN GRUBU, EPIPLEON, FSM, TOR D, UAB, IMO, TMMOB gibi kurulufllara da sunum yapabilecekleri standlar tahsis edilmiflti. Ahflap sektörü temelinde Birleflmifl Milletlerden Orman Genel Müdürlü- üne, nisyatifinden Ulusal Ahflap Birli i ne, Orman ürünleri ithalatç lar ndan mimar ve mühendis odalar na kadar bir çok kurum ve kuruluflun temsilcisini mimar, mühendis, akademisyen, bürokrat, yerli ve yabanc ifladamlar, fuar kurulufllar ve bas n temsilcileri ile biraraya getiren Building with Wood 2011 stanbul etkinli i, hem ahflab n önemi Say : 104 Temmuz - A ustos

6 ve kullan m alanlar n vurgulamas hem de bu sektöre sa lad akademik ve ticari katk lar sergilemesi aç - s ndan pekçok unsuru biraraya getiren baflar l bir çal flma olmufltur. BUILDING WITH WOOD SEM NER KONULARI VE SUNUMLAR Toplant, Nesip Uzun un aç l fl konuflmas yla bafllad. Türkiye nin ve dünyan n ahflaba gönül vermifl olan mimarlar ve mühendisleri, sektör temsilcileri ve akademisyenleri selamlayan ve Nesip Uzun, Avrasya ahflap endüstirisini ilgilendiren bu önemli toplant ya gelen ve destek veren herkese teflekkür etti. Seminerin amac n Türk mimar ve mühendislerini modern yap larda ahflab n kullan m na iliflkin yeni teknolojiler hakk nda bilgilendirmek ve firmalar, tasar mc lar, üniversiteler ve dernekler aras ndaki iletiflim a n güçlendirmek olarak özetleyen Nesip Uzun, seminerin Türkiye nin bölgedeki etkili konumu ve büyüyen potansiyeline katk sa layaca na olan inanc n vurgulad. Ana sponsor olan EWI nin katk lar n n önemine dikkat çeken Nesip Uzun bu vesile ile kurulufl hakk nda k saca bilgi verdi. Seminerde, Nesip Uzun un aç fl konuflmas n n hemen ard ndan ilk sözü TO- R D Baflkan Kenan Saraç alm fl ve TO- R D i k saca tan t p ahflab n önemine vurgu yapt ktan sonra a rl kl olarak Türkiye de ormanc l k, ahflap endüstrisi ve ticaretin geliflimi ile gelece e yönelik düflüncelerini kat l mc lar ile paylaflm flt r. Türkiye deki bu ilk etkinlik, ülkeler aras ndaki ahflap ticaretine önemli katk larda bulunacak kinci olarak European Wood Initiative baflkan Jan Söderling söz ald. Konferans düzenleyen kurumu temsilen burada bulunan Söderling, Türkiye deki bu ilk etkinli in ülkeler aras ndaki ahflap ticaretine önemli katk larda bulunaca- na inand n belirterek, ahflap binalar ile modern ahflap mimari aras nda bir köprü oluflturulmas n istediklerini belirtti. Say : 104 Temmuz - A ustos

7 Avrupa ahflap endüstrisi ve sürdürülebilir ormanc l k politikalar Soderling konuflmas n n ikinci bölümünde Avrupa ahflap endüstrisi ve sürdürülebilir ormanc l k politikalar ile ifllenmifl ahflap ürünleri ve bunlar n üretimi ile ilgili bilgiler verdi. Ahflab n Yap sal Kullan m çin (Çat larda ve Evlerde) Modern Ürünler ve Çözümler R. Brandner Graz Teknoloji Üniversitesi, Avusturya Sürdürülebilir ormanlar ve ahflap tüketiminin yararlar Daha sonra söz alan ve sveç Ahflap Birli i nden Gunilla Bayer, istatistikler eflli inde sürdürülebilir ormanlar ve ahflap tüketiminin yararlar ile Avrupa ahflap üreticilerinin dünya pazarlar ndaki rekabet gücünü iflledi. Türkiye de ahflap kullan m n n tarihsel ve kültürel temelleri TURKEV stanbul dan Cengiz Eruzun ise tamamen ahflap kullanarak yap lar n yap ld yer olan Do u Karadeniz Bölgesi nden yola ç karak ülkemizde ahflap kullan m n n tarihsel ve kültürel temellerini anlatt. Avrupa ahflap türleri, özellikleri ve uygulamalar Avrupa a aç türlerinin özellikleri ve uygulamalar konusunda bir sunum yapan Avusturya Üniversitesi Do al Kaynaklar Say : 104 Temmuz - A ustos

8 ve Yaflam Bilimi bölümü ö retim üyelerinden Alfred Teisbchinger in sunumundan sonra Orman Genel Müdür Yard mc s Yük. Müh. smail Belen k sa bir konuflma yaparak bu konudaki devlet politikalar ve geliflmeler hakk nda bilgi verdi. Ahflap üretimini ço altmak ve ahflaba uygun maliyetlerle ulaflmay kolaylaflt rmak Amaçlar n n ahflap üretimini çogaltmak, ahflaba ulafl - m kolaylaflt rmak ve en uygun maliyetle ulaflt rmak oldu unu ifade eden Belen, bu konuda son 5 y lda at lm fl olan ad mlar istatistikler eflli- inde anlatt. Belen ayr ca Akdeniz Ormanc lar Birli i Baflkanl n n 2012 y l nda Türkiye ye geçece ini ifade ederek bu konuda gelifltirilen politikalar ve yap lacak çal flmalar hakk nda k sa bilgiler verdi. Dünya ahflap ticareti ve sürdürülebilirlik Hemen ard ndan kürsüye gelen Birleflmifl Milletler Ormanc l k Forumu sorumlusu Jan Mc Alpine, 192 üyesi olan ve 20 y l önce Rio konferans s ras nda oluflturulan Birleflmifl Milletler Ormanc l k forumu hakk nda bilgiler verdi. Dünya ahflap ticaretinin son y llarda sürdürülebilirlik Endüstrilerinin Rekabet Gücü Jan Söderlind Müdürlü ü Uluslararas Ahflap Program Baflkan sveç Orman Endüstrileri Federasyonu Endüstrilerinin Rekabet Gücü Jan Söderlind Müdürlü ü Uluslararas Ahflap Program Baflkan sveç Orman Endüstrileri Federasyonu çerçevesinde ele al nd na vurgu yapan Mc Alpine global bir dünyada konunun tüm boyutlar n n birbirini etkilemesinin kaç n lmaz oldu unu söyleyerek tüm hükümetlerin ormanlar n korunmas konusunda birarada çal flmalar gerekti ini önemle vurgulad. Ö le yeme inden hemen sonra, Building with Wood 2011 etkinli inde eme i geçen, destek veren kifli ve kurumlara birer plaket takdim edildi. Say : 104 Temmuz - A ustos

9 Ahflap ve Deprem: CASA SOFIE (Bir araflt rma projesinin sonuçlar Kobe, Japonya da sallant l masa üzerinde 7 katl bina Ario Cecotti IUAV Üniversitesi, Ulusal Araflt rma Konseyi Venedik / talya Ahflap Ürünler Kullanarak klim De iflikli inin Üstesinden Gelin Prof. Magnus Silfverhielm AIX, Sweeden Yap larda ahflap kullan m n n iklim de iflikli ine olan pozif etkileri Töreni takiben bafllayan ikinci oturumun ilk konuflmac s olan sveç ten mimar Prof. Magnus Silverheim yap larda ahflap kullan m n n iklim de iflikli ine olan pozif etkilerinden bahsetti. Ahflaba, di er konuflmac lar gibi son dönemin en önemli kavramlar ndan biri olan sürdürülebilirlik çerçevesinde yaklaflan Silverheim, do al kaynaklar n karbondioksit emisyonlar na olan etkilerinden bahsederek ahflap tüketiminin bu anlamda ekosfer ile teknosfer aras ndaki al flveriflin optimum düzeyde gerçekleflmesini sa lad na vurgu yapt. Ahflap yap lar n depreme karfl dayan kl l a sa lad katk lar Bir di er konuflmac olan talya Ulusal Araflt rma Konseyi IVALHA dan Prof. Ario Cecotti, Kobe örne i araflt rma raporlar çerçevesinde ahflap ve depremin aras ndaki iliflkiyi ele alarak çeflitli testler ve simülasyonlar fl nda ahflab n yap la- Avrupa n n Sürdürülebilir Ormanlar & Ahflap Tüketiminin Faydalar Gunila Bayer sveç Orman Endüstrileri Federasyonu r n mukavemetine olan katk lar n ve avantajlar n örneklerle anlatt. Ahflab n yap sal kullan m ile ilgili olarak çat larda ve evlerde uygulanan modern çözümler Daha sonra söz alan Avusturya Graz Üniversitesinden Reinhardt Brandner, çeflitli slaytlar eflli inde ahflab n yap sal kullan m konusunda çat larda ve evlerde uygulanan modern çözümler ve gelifltirilen ürünler hakk nda bilgiler verdi. Brandner sunumunda ahflap mühendisli i örnekleri, tasarlanm fl kereste ürünlerinin genel özellikleri, çubuk, levha ve plaka tipi tasarlanm fl ürünler ve bunlarla ilgili uygulamalardan örnekler verdi. Akdeniz mimarisinde ahflab n önemi, tarih boyunca kullan m ve günümüz mimarisiyle oluflturdu u kültürel köprü Verilen kahve molas ndan sonra bafllayan son oturumda ilk söz alan konuflmac talya dan Alberto Alessi, Akdeniz mimarisinde ahflab n kullan m konusunda bir sunum gerçeklefltirdi. Konuyu kuzey ve güney bölgeleri binalar ndaki karakteristik özellikleri ve farklar çerçevesinde el alan Alessi ahflab n Akdeniz mimarisinindeki önemi- Say : 104 Temmuz - A ustos

10 Kuzey ve Güney Aras nda Modern Deniz Mimarisinde Ahflab n Kullan m Alberto Alessi Editor Materialegno, Milano / talya Türleri Özellikleri & Uygulamalar Alfred TeischingerAIX, Ahflap Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Viyana / Avusturya ne vurgu yaparak tarih boyunca bu bölgede kullan m ile günümüz mimarisi aras nda oluflturdu u kültürel köprüye vurgu yapt. Anadolu mimarl nda ahflab n tarihsel rolü ve evrensel kullan m özellikleri Ard ndan söz alan zmir Serbest Mimarlar Derne inden Vedat Zeki Tokyay Anadolu mimarl nda ahflab n rolü ve tarihi özellikleri hakk nda bilgiler verdi. Yörede ahflab n kullan m n n özgün oldu- u kadar evrensel özelliklee sahip oldu una da at f yapan Tokyay, Uzak Do u dan skandinavya ya kadar giden yolun merkezinde bulunan bulunan Anadolu da ahflap kullan m n n hangi iliflkilerden beslenmifl oldu una fl k tuttu. Ahflab n benimsetilme si ve ahflap yap infla etme karar n etkileyen faktörler Toplant n n son konuflmac s Ka ir Ahflap Mimarl k dan Erkan nce 35 y l boyunca gerçeklefltirdi i projelerden hareketle Türleri Özellikleri & Uygulamalar Alfred TeischingerAIX, Ahflap Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Viyana / Avusturya ahflab n iç mimaride kullan m ve Türkiye deki örnekleri konusunda renkli örnekler vererek, temelde ahflap yap yapma karar n etkileyen faktörleri mercek alt na ald. Ahflab n benimsetilmesi konusunda karfl lafl lan engellerden bahseden nce, konuya iliflkin olarak tan t m çal flmalar na a rl k verilmesi ve daha fazla kaynak ayr lmas - n n önemine de dikkat çekti. Ahflaba tutku ile ba lanmak Sunumlar n tamamlanmas n n ard ndan tüm konuflmac lara sa lad klar ayd nlat - c bilgiler ve katk lar nedeniyle teflekkür eden Nesip Uzun sözlerini flöyle tamamlad : Bugün burada ahflab n daha iyi ve do ru tan t m n sa lamak ve uzmanlar arac l yla onun insana en yak n, en uygun malzeme oldu unu bir kez daha vurgulamak amac yla toplanm flt k. Gün boyu süren sunumlarda hepimiz ahflaba bir kez daha tutkuyla ba land m z hissettik. Bilgilerimizi tazeledik, bilmediklerimizi ö rendik. Bilginin bu kadar da uzak olmad n bu vesile ile herkese göstermeye çal flt k. Dilerim bu seminerden bekledi inizi size vermiflizdir. Dünyan n farkl ülkelerinden gelen uzmanlar m za bu çabalar ndan dolay teflekkür ediyor ve eme i geçen tüm ahflapseverlere, sponsorlar m za sayg lar m z sunuyor, toplant y gerçeklefltiren Birli i, Ekin Yay n Grubu ve Medexpo olarak bizi dinledi iniz için teflekkür ediyoruz. Say : 104 Temmuz - A ustos

11 HABERLER TOR D Baflkan Kenan Saraç: Bugün ahflap, betona ve PVC ye ma lup olmufl durumdad r. Bu gidifle dur demek için birfleyler yapmak istiyoruz. Building with Wood seminerinde konuflan TOR D Baflkan Kenan Saraç, 2011 in Dünya Orman Y l olmas nedeniyle bu seminerin daha da anlam kazand na vurgu yaparak, ahflap malzemenin insano lunun en kadim dostlar ndan biri olarak beflikten mezara kadar bizimle birlikte olan bir ürün oldu unu ifade etti ve çeflitli istatistikler eflli inde konuya iliflkin görüfl ve önerilerini anlatt. Kenan Saraç n konuflmas ndan önemli bölümleri sizler için özetledik. T üketici kadar siyasi ve ticari otoriteler de, üretici ve sat c lar -yani bizler deahflap bilincini art ramad m z için sorumluyuz Günümüzde, çocuklu umuzda iç içe oldu umuz ahflab, art k sadece koruma alt na ald m z binalarda veya flehirlerde görebiliyoruz. Eskiden ormanlar m z n yayg n oldu u bölgelerde ahflap evlerin de yayg n oldu unu biliyoruz. fiimdi art k orman bölgelerinde bile ahflap ev kalmad. Bunda sadece tüketici suçlu de il tabi ki, tüketim e iliminin ahflaptan baflka yöne kaymas na sebep olan ahflap üretici ve sat c lar da bu yanl fl gidiflten sorumludur. Siyasi ve ticari otoriteler, yöneticiler ve ahflap üretici-sat c lar da, yani bizler de, toplumdaki ahflap alg s n de ifltiremedi imiz ve bilinci art ramad m z, ahflaba ulaflmay zorlaflt rd m z için sorumluyuz. Geçmifl ile bugünü k yaslad m zda gördü ümüz bir gerçek var ki o da ülkemizde ahflab n betona ve pvc ye ma lup oldu udur. Bu gerçe in sebeplerinin köklerine inerek, bunun ekonomik, sosyal ve kültürel temellerini do ru ortaya koyarak ifle bafllamal y z. Bizler bu gidifle dur diyebilmek için bugün burada yeni bir milat ilan etmeliyiz. stanbul da bir ahflap müzesi hayal ediyoruz Say : 104 Temmuz - A ustos 2011 AB ülkeleri pvc do ramay sa l klar için terk ederken ülkemizde son dönemde pvc do rama tüketimi çok artt. Ahflap do raman n evimize katt klar n bu müzemizde anlatabiliriz. Bu müzenin bir bölümünde, ahflapla ilgili yerli ve yabanc yay nlar n da yer ald, burada bulunan çok de erli hocalar m z n eserlerinin bulundu u, ayr ca OGM 'nün yay nlar n n okunabilece i kütüphane olsun istiyoruz. De iflimin insan n düflüncelerinde bafllayaca, sonra geliflece i ve haketti i de eri bulaca inanc nday z.. Bu ahflap müzesini el birli i ile hayata geçirelim. Üniversitelerde betonarme derslerinin zorunlu olmas na karfl n ne yaz k ki ahflap seçmeli ders konumundad r Ahflap yap lar n azalmas konusunda, bir mesele bizleri düflündürüyor. Üniversitelerimizden mezun olan inflaat mühendislerimizin ve mimarlar m z n betonarme derslerini zorunlu olarak ö renirken, ahflap bina derslerini seçmeli olarak ö renmeleri, bu konuda bir sebep midir, yoksa sonuç mudur? Bizim kanaatimize göre sonuçtur ama bu neden böyle oldu ve bu flekilde devam m edecek, bunu sorgulamal ve bunun k s r döngü haline gelmesine seyirci kalmamal y z. Ahflap sektörü ülkemizde art k de ifliyor, gelifliyor ve sanayileflerek zenginlefliyor. Bunun ispat fludur ki, OGM y ll k üretimini 7 milyon m3 'lerden 12 milyon m3 'lere ç karma baflar s n gösterdi. 7 milyon üretip sat flta zorlan rken bugün 12 milyon m3 ü çok rahat satabilmektedir. Karamsarl a gerek yok bizce, bu de iflim ve dönüflümün ahflap lehine olmas n hep birlikte temin edece iz. Tüketim e ilimini de ifltirebilece imizi ve yak n gelecekte kifli bafl na düflen milli geliri dolar bulacak bir ülkeyi öngördü ümüz için flu anda buraday z. Bu süreci iyi yönetenler sonunda baflar y yakalayacakt r. Sorumluluk mevkiinde olanlar n, ülkemizde ormanc l n ve ahflab n bir endüstri haline gelmesi için çal fl rken; standartlar olan, teknolojiyi kullanan, ahflap bilinci ve kültürü artm fl bir sektörün oluflmas için de çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Devletimiz bunun yasal altyap s n haz rlarken, Orman Genel Müdürlü ü, Üniversiteler, Özel sektör ve Orman köylüsü kendi üzerlerine düflen görevleri ve fedakarl klar yapmal d rlar. Unutmayal m ki; küçük düflünenler, vizyon sahibi olmayanlar, ahflab n ve ormanc l n bir endüstri haline gelmesindeki en büyük engellerdir. Hedef büyük resimdeki baflar y yakalamak olmal d r. Orman varl m z yenilenebilir bir kaynak olarak görüp, Hem ahflap sanayi sektörünün ihtiyac olan ham maddeyi temin etmek, hem de orman varl m z art rmak, temel hedefimiz olmal d r, bunu baflaran ülkelerin varl n 60 TOR D olarak stanbul da bir ahflap müzesi hayal ediyoruz. Bu müzenin içinde dünyadaki en güzel, anlaml, fonksiyonel ahflap yap örneklerini, ahflap maket- lerini koyal m, çocuklar m za, gençlerimize ve halk m za ahflab n nerelerde kullan labildi ini ve ahflapla neler yap labilece ini, depreme karfl dayan kl l n, yang n karfl s ndaki avantajlar n gösterelim istiyoruz.

12 biliyoruz. Türkiye baflta olmak üzere, ABD ve AB ülkeleri, özellikle sveç her y l orman varl n art rmaktad r. Ormanlar kesildikçe azalm yor, kullan ld kça, ekonomik bir de er olarak de erlendirildikçe art yor Bizler mart ay sonunda üyelerimizle birlikte sveç' teydik. Bu baflar y yerinde inceleme imkan m z oldu. sveç'te son y llarda ihracat n ve iç tüketimin artt n dolay s yla üretimin de artt n, bunu sa lamak için ormanlar n kesildi ini, ancak buna ra men orman varl klar n n artt n ö rendik. Baz çevrelerin zannetti inin tersine, ormanlar kesildikçe azalm yor, kullan ld kça, ekonomik bir de er olarak de erlendirildikçe art yor. Orman ve ahflab, endüstrinin temel tafl olarak kabul eden veya orman, ahflab endüstri haline getirebilen ülkelerde, zannedilenin aksine orman varl azalmamakta, tersine artmaktad r. Bununla birlikte ormana dayal endüstri, yat r m ve dolay s yla istihdam art rmaktad r. Ormanlar n sadece devlet taraf ndan iflletilmesi zorunlulu u de iflmelidir Ülkemizde 1945 y l na kadar özel ormanlar varken, 1945 y l nda hükumetin devletlefltirme uygulamas ile ülkemiz ormanlar n n mülkiyeti devlete geçmifltir. Bizde ormanlar n % 99 u devletindir. Anayasa ile devlet ormanlar n n hiçbir flekilde özel mülke konu edilemeyece i teminat alt na al nm flt r. Bu maddeler ile özel sektör iflletmecili inin önüne geçilmifltir. Halbuki geliflmifl birçok ülkede özel ormanlar ve özel orman iflletmecili- i çok yayg nd r ve teflvik edilmektedir. Ülkemizin toplam orman alan 21.4 milyon hektar yani yüz ölçümümüzün %27 sidir. Bunun yar s verimli orman, di er yar s verimsiz orman vasf ndad r. Ancak burada bir detay var, uluslararas kriterlerine göre, verimsiz orman alanlar ormandan say lm yor, yani ülkemiz orman aç s ndan zengin ülkeler kategorisine giremiyor. Çünkü toplam yüz ölçümümüzün %13.5 u verimli orman kabul ediliyor. Genel kabul görmüfl kriterlere göre bir ülkenin orman ülkesi kabul edilebilmesi için yüz ölçümünün en az %30 unun verimli orman alan olmas gerekmektedir. OGM, üretti i orman emvalin, büyük k sm n aç k art rmal ihale yöntemi ile piyasaya sunmaktad r. Bakanlar Kurulu karar yla yap lan tahsisli sat fllar ve dikili sat fllar da, OGM 'nün di er sat fl yöntemleridir. Ormanda kesilen bir a ac n, sat fl için kesilmesinden orman deposuna istife gelmesine kadar geçen zaman, mal n tazele ini kaybetmesine ve kalitesinin düflmesine sebep olmaktad r. S k ve küçük partiler halinde yap lan ihalelerde fiyat istikrar n sa lamak, fiyat taahhüdü verilerek çal fl lan piyasalarda sanayiciyi, hammadde maliyetini kontrol edemez duruma düflürmektedir. En önemli maliyet unsuru olan hammaddedeki fiyat istikrar n yakalayamayan sanayici büyük düflünemez. Ahflap endüstrimizin hammadde teminindeki di er çözümü ise ithalat yapmakt r. Ülkemizin y ll k 4 milyon m3 civar nda yapt ithalat n 1.2 milyon m3'ü tomruktur. Tomruk ithalat n n büyük ço- unlu u sar çamd r, daha önce de belirtti imiz gibi ülkemizdeki sar çam alan toplam alan m z n % 6 's d r, yani ihalat daha çok ülkemizde yeterli olmayan türler üzerinden yap lmaktad r. 2 milyon m3 civar nda bir ithalatta cips ve endüstriyel lif-yonga odundur. Son y llarda büyük at l m gösteren ve dünyada ses getiren bir üretim art fl yla çok önemli bir konuma gelen sunta ve MDF üretimi yapan sanayi kurulufllar, ihtiyac olan hammaddeyi iç kaynaklardan temin etmekte, eksik kalan k sm n ithalatla karfl lamaktad r. thalat m z n geri kalan 0,8 milyon m3'ü de di er orman emvalidir. Kereste, tropikal bölgeden ithal edilen ürünler, taslaklar vs 'dir. Türkiye bu ithalat yaparken, bu hammaddeyi iflleyip,katma de- er üreten ve ihracat yapan bir konumdad r. Ülkemiz, 2010 y l nda 114 milyar $ ihracat gerçeklefltirmifl ve 2023 y l nda Cumhuriyeti'mizin kuruluflunun 100. y l nda bunu 500 milyar $'a ç kartma hedefini ortaya koymufltur. Bunun içinde, orman ürünleri sektörünün pay n n 16 milyar $ olabilece i hedefi, hracatç lar Birli i taraf ndan ifade edilmifltir. Devletimiz, ithalattan herhangi bir vergi ve fon almayarak sektörümüzün geliflmesi için gerekli olan hammadde ve yar mamul ithalat n desteklemektedir. Ahflap endüstrisinin, bir sektör olabilmesi için ormanc l k anlay fl m z n bir üst seviyeye geçmesi gerekmektedir. Sadece, hammaddemiz olan odunun daha fazla üretilmesi, anlay fl n n yeterli olmad, beraberinde kalite ve fiyat istikrar ile daha çok üreten, daha çok ihracat ve yat - r m yapan, istihdam sa layan, kar ederek daha çok vergi veren, bir sektör oluflturulmas anlay fl n n hakim olmas gerekmektedir. Türkiye, AB ile bu co rafya aras ndaki ticaretin artmas na büyük katk sa layabilir. Türkiye de ahflap ticaretinin gelifltirilmesi konusuna gelince, ülkemiz, co rafi olarak kuzeydeki zengin orman kaynaklar - n n oldu u ülkelerle güneyindeki ve do- usundaki orman fakiri ülkeler aras nda bir geçifl yolu, bir ba lant köprüsüdür. Tarihinden, kültüründen ve dininden kaynaklanan Ortado u, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri ile kurabildi i iyi iliflkiler sebebiyle AB ülkeleri ile bu co rafya aras nda ticaretin art r lmas nda büyük katk s olabilir. Ülkemizdeki iç piyasa ahflap sanayi ve ticareti, devletin OGM eliyle hammadde satmas d fl nda tamamen özel sektörün faaliyet alan içindedir. Orman endüstrimizin üretti i en önemli ürünler, MDF ve Sunta üretimi yapan lif yonga endüstrisi, mobilya üretimi endüstrisi ve daha sonra da kereste üretimi yapan endüstridir. Son dönemde ihracat m z n art fl na paralel olarak art fl gösteren ahflap palet ve sand k imalat da önemli bir endüstri haline gelmifltir. Sektörümüzün önümüzdeki 15 y l gözönüne alarak statejik bir yol haritas ç karmam z gerekir Türkiye dünyan n 16. ve Avrupa n n 6. en büyük ekonomisidir. En h zl geliflmekte olan 10 pazardan biri olarak G-20 nin de üyesidir. Türkiye 'nin ihracat nda AB ülkeleri ilk s ray almaktad rlar. Orman ürünlerinde ise, ülkemiz daha çok AB ülkelerinden ithalat yapar durumdad r. Orman ürünlerinde Türkiye' nin en çok ithalat yapt ülke Ukrayna 'd r. Ukrayna' dan tomruk kereste ve genifl yaprakl sanayi odunu ithalat yap lmaktadir. Amerika k tas ndan da büyük miktarda cips ithalat yap lmaktad r. Sektörümüzün, önümüzdeki y l gözönüne alan, stratejik yol haritas yapma zorunlulu u vard r. Aksi halde -bugün oldu u gibi- çevreye daha çok zarar veren ve imalat s ras nda daha çok enerji tüketimine sebep olan, suni ürünlere yenik düflmemiz kaç n lmazd r. Son söz olarak diyoruz ki, hepimiz bilinçli ahflap üreticisi, tüccar ve tüketicisi olma konusunda azami gayreti göstermeliyiz. Say : 104 Temmuz - A ustos

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Kapak Konusu. www.madencilik-turkiye.com

Kapak Konusu. www.madencilik-turkiye.com Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Türk Madencilik Sektörü Londra da Yatırım Dünyası ile Buluştu Madencilik alanında ülkemizde ve dünyada sektöre en faydalı etkinlikleri organize eden yerli şirket

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı