Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77"

Transkript

1 Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ MARULDA VERİM, KALİTE VE BİTKİ BESİN MADDELERİ ALIMINA ETKİLERİ Ersin POLAT 1 Sahriye SÖNMEZ 2 Halil DEMİR 1 Mustafa KAPLAN 2 1. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, ANTALYA 2. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, ANTALYA Özet: Bu araştırma; farklı organik gübre çeşitleri ve dozlarının marulda verim, kalite ve bitki besin maddeleri alımı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır yılında yapılan denemede organik gübrelerden sıvı tavuk gübresi1 (ST1) (500 kg/da), sıvı tavuk gübresi2 (ST2) (750 kg/da); katı tavuk gübresi1(kt1) (200 kg/da) + sıvı tavuk gübresi (ST) (300 kg/da), katı tavuk gübresi2 (KT2) (300 kg/da) + sıvı tavuk gübresi (ST) (300 kg/da); kan unu1 (KU1) (50 kg/da) + sıvı tavuk gübresi (ST) (300 kg/da), kan unu2 (KU2) (75 kg/da) + sıvı tavuk gübresi (ST) (300 kg/da) dozlarında uygulanmıştır. Deneme sonucunda marul bitkisinde baş boyu, kök boğazı çapı, C vitamini, suda çözünebilir katı madde (SÇKM), ph, baş ağırlığı ve verim belirlenmiştir. Ayrıca bitkide azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), mağnezyum (Mg), demir (Fe), mangan (Mn), çinko (Zn) ve bakır (Cu) analizleri yapılmış, topraktan kaldırılan bitki besin maddesi miktarları hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; tüm organik gübre uygulamaları verimde kontrole göre % oranlarında değişmekle birlikte önemli düzeyde etkili olmuştur. KT2 + ST uygulamasının diğer uygulamalarla kıyaslandığında baş boyu, kök boğazı çapı, baş ağırlığı ve verim üzerine etkisi en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Gübre uygulamalarının marul bitkisinin C vitamini içeriği, SÇKM ve ph'ya etkisi ise önemsiz bulunmuştur. Organik gübre uygulamalarının, topraktan kaldırılan bitki besin maddeleri (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu) miktarı üzerine etkisi de istatistiksel olarak önemli bulunmuş, uygulanan organik gübre dozları içinde KT2 + ST uygulamasında kaldırılan bitki besin maddeleri miktarları genellikle diğer uygulamalardan daha yüksek olmuştur. Bunu KT1 + ST ve ST2 uygulamaları takip etmiştir.uygulanan organik gübreler arasında yapılan ekonomik analiz sonucunda da; en düşük maliyeti KT2 + ST uygulaması vermiş, ancak kimyasal gübreyle kıyaslandığında maliyet yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Marul, Verim, Kalite, Bitki Besin Maddesi,Organik Gübreler, Kan Unu, Tavuk Gübresi. Abstract: In this research; the effects of different organik fertilizers and their dosages on yield, quality and uptake of nutrition elements were investigated. In the experiments, different organic fertilizers were used as follows; liquid poultry manure 1 (LPM 2) (500 kg/da), liquid poultry manure 2 (LPM2) (750 kg/da), solid poultry manure 1 (SPM 1)

2 (200 kg/da)+ liquid poultry manure (LPM) (300 kg/da), solid poultry manure 2 (SPM 2) (300 kg/da) liquid poultry manure (LPM) (300 kg/da), blood meal 1 (BM 1) (50 kg/da)+ liquid poultry manure (LPM) (300 kg/da), blood meal 2 (BM 2) (75 kg/da)+ liquid poultry manure (LPM) (300 kg/da). At the end of the experiments; plant height, trunk diameter, vitamin C, total soluble solid (TSS), ph, plant weight and yield were determined in lettuce. Furthermore, N, P, K, Ca, Mg, Zn and Cu were analysed in plants and amounts of nutrition elements uptake from soils were calculated. According to the results, effect of all organic fertilizer applications on yield ranged from % in comparison with to the control application. The SPM 2+LPM application had the highest effect on plant height, trunk diameter, plant weight and yield when compared to other applications. Organic fertilizer applications had no effect on vitamin C, TSS and ph in lettuce. The effect of Organic Fertilizer application on uptake of nutrition elements (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mg, Zn and Cu) from soils was statistically significant. Amounts of nutrition elements uptake from soils in SPM 2+ LPM application had generally the highest effect. According to the economic analyis results; the SPM 2+LPM application had the least cost amoung the applicated organic fertilizers, but the cost was increased when compared to chemical fertilizer. Key words: Lettuce, Yield, Quality, The Nutrition Elemenets, Organic Fertilizers, Blood Meal, Poultry Manure. GİRİŞ Salata ve marullar bütün yıl boyunca açık alanda ve örtüaltında yetiştirilebilen, salata olarak tüketilen sebzelerdir. Ülkemizin bütün bölgelerinde genellikle ev bahçelerinde yetiştirilebilen salata ve marulun ticari boyuttaki üretimi; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde Haziran- Ağustos arasındaki aylar hariç, yılın her mevsiminde yapılabilmektedir. Önceleri tarla koşullarında yapılan üretim, özellikle kış mevsimindeki yüksek fiyatlardan yararlanmak amacıyla sera ve alçak plastik tünellerde de yapılmaya başlamıştır. Üretim dönemi oldukça kısa olan (2-3 ay) salata ve marullar ülkemizde genellikle ikinci ve üçüncü ürün olarak ana sebze üretiminin öncesi veya sonrası yapılmaktadır. Ancak en fazla gelirin sağlandığı Aralık- Şubat aylarında üretim Ege ve Güney bölgelerinde açık tarla koşullarında, diğer bölgelerde ise sera ve tünel altında yapılmaktadır. Son yıllardaki sebze fiyatları göz önüne alındığında salata ve marulun en yüksek gelir sağlayan sebzeler grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Ülkemizde ton salata ve marul üretimi yapılmaktadır (Anonim, 1998). Bitkisel üretimde amaç, birim alandan maksimum verim ve en iyi kalitede ürün elde etmektir. Başarılı bitki yetiştiriciliği için ön koşul; üretimi yapılacak ürün isteklerine uygun bir toprağın varlığıdır. Çoğu kez toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının bozukluğu, organik madde ve mikroorganizma yetersizliği, toprak yorgunluğu, tuzluluk, uygun olmayan ph, toksik maddeler, dengesiz gübreleme ve sulama gibi nedenler toprak verimliliğini azaltır (Karataş ve Demiraslan, 2000). Kimyasal gübrelerin, sağlığımız üzerine olumsuz etkileri yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Nitekim, aşırı kimyasal azotlu gübreleme, bitki bünyesine insan

3 ph sağlığına zararlı olan nitrat birikimini artırmaktadır. Oysa, organik kökenli gübreler, bitkilerdeki nitrat içeriğini kontrol (hiç gübre yapılmamış) bitkilere göre fazla değiştirmemiştir (Şensoy ve ark., 1996; Demir ve ark., 1996). Günümüzde önemi gittikçe artan ekolojik tarım, bitkisel ve hayvansal üretimin doğanın dengesini bozmadan yapmak amacıyla uygun ekolojilerde yapay kimyasal girdi kullanmadan sadece kültürel önlemler, biyolojik mücadele ve organik kökenli girdiler kullanılarak yapıldığı bir tarım şeklidir. Organik tarımın amacı, toprak ve su kaynakları ile çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır (Er, 1999; Yanmaz, 1996). Ancak, ekolojik tarımın aynı zamanda ekonomik olabilmesi organik gübreler ve toprak düzenleyicilerinin etkin kullanımına da bağlıdır (Aydeniz ve Brohi, 1993). Salata ve marul bitkileri organik maddeyi sever. Organik maddece zengin topraklarda hızlı gelişerek kısa sürede hasat olgunluğuna gelir (Vural ve ark., 2000). Bu çalışma ile üretimi son yıllarda giderek yaygınlaşan ve yetiştiriciliğinde kimyasal gübreleme yerine organik gübrelerin kullanımının önerildiği marul bitkisinde, açık tarla koşullarında farklı organik gübre uygulamalarının verim, kalite ve bitki besin maddeleri alımına etkisi araştırılmıştır. MATERYAL VE METOD Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama arazisinde bulunan, daha önce yetiştiricilik yapılmamış bir alanda yürütülmüştür. Deneme materyali olarak Lital marulu çeşidi kullanılmıştır. Tohumlar, torf kullanılarak çimlendirme kasalarına ekilmiş, daha sonra viollere şaşırtılmıştır. Dikim büyüklüğüne gelen fideler sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 30 cm olacak şekilde araziye dikilmiştir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlı kurulan denemede parseldeki bitki sayısı 20 adet, parsel büyüklüğü 1.8 m 2 olarak belirlenmiştir. Deneme alanı toprağının fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Deneme Alanı Toprağının Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları EC ds/m CaCO 3 (%) O.M (%) Bünye Tot. N (%) P me/100 g ppm (ppm) K Ca Mg Fe Mn Zn Cu Killi Tablo 1 de de görüldüğü gibi, deneme toprağı hafif alkali tepkimeye sahip, kireç kapsamı yüksek, tuzsuz, organik madde yönünden az humuslu ve killi bir bünyeye sahiptir. Total N yönünden çok iyi, bitkiye yarayışlı P bakımından düşük, değişebilir K, Ca ve Mg yönünden yüksek, alınabilir Fe bakımından noksanlık göstermesi mümkün, alınabilir Mn, Zn ve Cu yönünden ise iyi düzeydedir. Denemede organik gübre olarak tavuk gübresi ve kan unu, kimyasal azot kaynağı olarak da amonyum nitrat (% 33 lük) kullanılmıştır. Kullanılan tavuk gübresi ve kan ununun içerikleri Tablo 2 de verilmiştir.

4 Tablo 2. Tavuk Gübresi ve Kan Ununun İçerikleri Örnek Cinsi % Ppm N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu Kan Unu Sıvı Tavuk Gübresi Katı Tavuk Gübresi Denemede 8 farklı konu uygulanmıştır. Deneme Konuları ST1 : Sıvı Tavuk Gübresi(500 kg/da) ST2 : Sıvı Tavuk Gübresi (750 kg/da)) KT1 + ST : Katı Tavuk Gübresi (200 kg/da) + Sıvı Tavuk Gübresi (300 kg/da) KT2 + ST : Katı Tavuk Gübresi (300 kg/da) + Sıvı Tavuk Gübresi (300 kg/da) KU1 + ST : Kan Unu (50 kg/da) + Sıvı Tavuk Gübresi (300 kg/da) KU2 + ST : Kan Unu (75 kg/da) + Sıvı Tavuk Gübresi (300 kg/da) K : Kontrol (Hiç Uygulama Yapılmamış) KG : Kimyasal Gübre (15 kg N/da) uygulanmıştır. Araştırmada sulama, damla sulama sistemi ile yapılmıştır. Marul bitkileri hasadı yapılmadan önce uygulamalar arasındaki renk farklılıkları 5 kişi tarafından 5 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilmiştir. Puanlamalar; 1 puan : Sarı yeşil 2 puan : Çok açık yeşil 3 puan : Açık yeşil 4 puan : Yeşil 5 puan : Koyu yeşil olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Tüm bitkilerin hasadı yapıldıktan sonra; baş boyu (cm), kök boğazı çapı (cm), C vitamini içeriği (mg/100 g), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) oranı, ph, ortalama baş ağırlığı (g/bitki) ve verim (kg/da) değerleri saptanmıştır. Her bir uygulamadan üçer tane olmak üzere bitkiler ayrılmış, laboratuarda Kacar (1972) ın bildirdiği gibi analize hazırlanmıştır. Yaprak örneklerinin N içeriği modifiye Kjeldahl metoduna göre (Kacar, 1972); P, nitrik-perklorik asit karışımı ile yaş yakılarak elde edilen çözeltide vanado molibdo fosforik asit sarı renk metoduna göre analiz edilmiştir (Kacar ve Kovancı, 1982). Aynı çözeltide K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu atomik absorbsiyon spektrofotometre ile belirlenmiştir (Kacar, 1972). Araştırmanın analiz sonuçları varyans analizi ve Duncan testine tabii tutulmuştur. BULGULAR VE TARTIŞMA

5 Farklı organik gübre uygulamalarının marulun verim ve kalitesi üzerine ait ortalama değerler Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Marulun Verim ve Kalitesine Etkisi Uygulamalar Verim (kg/da) Baş Ağırlığı (g/bitki) Baş Boyu (cm) Kök Boğazı Çapı (cm) Renk Değerleri C Vitamini mg/100g SÇKM (%) K c 75 c 15.6 b 14.0 c 3.1 bc ST bc 146 bc 18.5 a 15.6 bc 3.1 bc ST ab 180 ab 19.6 a 17 bc 2.8 bc KT 1 + ST ab ab 19.6 a 18.3 ab 2.1 cd KT 2 + ST a a 19.1 a 21.3 a 1.3 d KU 1 + ST bc bc 17.3 ab 15.3 bc 3.8 ab KU 2 + ST ab ab 19 a 17.3 bc 4.5 a KG bc bc 15.3 b 15.6 bc 3.8 ab LSD (p<0.05) ÖD ÖD ÖD ÖD: Önemli değil Tablo 3 den de anlaşılacağı gibi, marul bitkilerinin verim değerleri incelendiğinde gübre uygulamalarının tamamının kontrolle kıyaslandığında artışa sebep olduğu görülmektedir. Bu artış % arasında değişmekte olup, en yüksek artışı KT2+ST uygulaması vermiştir. Gübre dozlarının verim üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan istatistik analiz sonucunda da kontrol ile aralarındaki fark % 5 düzeyinde önemli bulunmuş, araştırmada katı tavuk gübrelerinin sıvı tavuk gübreleriyle birlikte uygulandığı uygulamalar diğer uygulamalardan daha iyi sonuç vermiştir. Marul bitkilerinin baş ağırlıkları incelendiğinde, gübre dozlarının artışı baş ağırlıklarında artışa sebep olmuştur. Artan gübre dozlarının etkisini belirlemek amacıyla yapılan istatistik analiz sonucunda kontrol ile aralarındaki fark % 5 düzeyinde önemli bulunmuş, en iyi sonucu g/bitki baş ağırlığı ile KT2+ST uygulaması vermiştir. Tablo 3 den de görülebileceği gibi; gerek ST uygulamalarının gerekse KT + ST uygulamalarının artan dozlarının yeşil renk tonunu azalttığı, KU1 + ST uygulamasında yeşil rengin artmaya başladığını ve KU2 + ST uygulamasında en yüksek değere ulaştığı anlaşılmaktadır. Bunun sebebinin kan unu uygulamalarının bitkiye sağladığı N/P oranının diğer organik gübre uygulamalarından daha yüksek olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Çünkü fosfor yetersizliği arttıkça bitkilerde yeşil rengin daha koyulaştığı bildirilmektedir (Aktaş, 1991). Ortalamaları alındığında en yüksek verimin elde edildiği ( kg/da) KT+ST (250 kg/da +300 kg/da) uygulamasında renk değeri 1.7 iken, KU+ST (62,5 kg/da +300 kg/da) uygulamasında verim kg/da, renk değeri ise 4.2 olarak saptanmıştır. Her iki uygulamada da verim kontrolden (738.6 kg/da) yüksek çıkarken, renk değerleri kontrolden (3.1) KU+ST uygulamasında yüksek, KT+ST uygulamasında düşük bulunmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi Kan ununun N/P sağlama oranı yüksek olduğundan renk koyu olmuş olabilir. KT+ST uygulamasında ise renk açık kalmıştır, bu durum uygulamada azotun sınırlayıcı olduğunu düşündürmektedir. Araştırmada uygulanan organik gübre dozlarının marul bitkisinin C vitamini, SÇKM ve ph üzerine etkisi, istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. PH

6 Varyans analiz sonuçlarına göre gübre uygulamalarının; renk değerleri (p<0,001), baş boyu (p<0,01), kök boğazı çapı, baş ağırlığı ve verim (p<0,05) üzerine etkileri önemli bulunmuştur. Marul bitkisinin farklı organik gübre uygulamarına bağlı olarak topraktan kaldırmış olduğu bitki besin maddeleri miktarına ait ortalama değerler Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4. Farklı Organik Gübre Uygulama Dozlarının Marulun TopraküstüAksamıyla Kaldırmış Olduğu Bitki Besin Maddelerinin Miktarlarına Etkileri Uygulamalar N (kg) P (kg) K (kg) Ca (kg) Mg (kg) Fe (gr) Mn (gr) Zn (gr) Cu (gr) ST1 2.07c 0.27bcd 4.48c 1.32bc 0.24abc 13.81cd 7.55c 2.63cd 2.00bc ST2 3.17a 0.32abc 6.81ab 1.91ab 0.34ab 19.07bc 11.70ab 4.96a 2.41bc KT1 + ST 2.72b 0.34ab 6.19b 1.69ab 0.29abc 27.22a 10.48b 4.26ab 2.22bc KT2 + ST 2.99ab 0.46a 7.73a 2.09a 0.36ab 24.04ab 12.56a 5.08a 3.92a KU1 + ST 1.33d 0.15cd 3.17d 1.31bc 0.31abc 16.08c 4.26d 3.37bc 1.41cd KU2 + ST 3.13ab 0.34ab 6.64ab 1.77ab 0.43a 20.15bc 11.00ab 5.30a 2.78b K 1.23d 0.19bcd 2.43d 0.80c 0.14c 6.89e 3.96d 1.52d 0.78d KG 1.92c 0.11d 2.7d 0.93c 0.19bc 8.45de 3.55d 2.85bcd 2.11bc LSD (p<0.05) Tablo 4 de görüldüğü gibi, KT2 + ST gübre uygulaması yapılan parsellerde topraktan kaldırılan P, K, Ca, Mn, Zn ve Cu miktarları diğer uygulamalardan daha yüksek bulunmuştur (Tablo 4). N yönünden incelendiğinde; ST2 gübre dozu diğer uygulamalardan daha yüksek sonucu vermiş, bunu KT2 + ST ve KT1 + ST uygulamaları izlemiştir. Gerek sıvı tavuk gübresi gerekse katı tavuk gübre uygulamalarının yapıldığı parsellerde bitkilerin N u daha fazla miktarda kaldırması, tavuk gübrelerinin kan ununa göre daha kısa bir sürede mineralize olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Kacar (1986); kan ununun yüksek düzeyde azot içermesine karşın, organik formda bulunduğundan dolayı bitkilerin bundan kolayca yararlanamadıklarını belirtmiştir. Topraktan kaldırılan Mg miktarı; KU2 + ST gübre uygulamasında diğer uygulamalardan daha yüksek belirlenmiştir. Fe miktarı ise KT1 + ST uygulamasında bulunmuş, bunu KT2 + ST gübre uygulaması takip etmiştir. Genel bir değerlendirme yapılırsa KT2 + ST gübre uygulamasının topraktan kaldırılan bitki besin maddelerinin miktarını en yüksek düzeye ulaştırdığı görülmektedir. Uygulanan farklı organik gübrelerin etkilerini daha iyi anlayabilmek için doz farklılıklarının ortalamaları hesaplanarak Tablo 5 de verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre; gübre uygulamaları, topraktan kaldırılan N, K, Fe, Mn, Zn ve Cu miktarlarına (p<0,001), P ve K miktarlarına (p<0,01) ve Mg miktarına (p<0,05) önemli düzeyde etkili olmuştur. Yapılan bu araştırma da dikkat edilmesi gereken en önemli husus; gübre uygulamaları ile bitkiye sağlanan N-P kombinasyonudur. Tablo 5 de görüldüğü gibi;

7 kan unu ve sıvı tavuk gübresi daha yüksek azot ve daha düşük fosfor, katı tavuk gübresi ise daha yüksek azot ve daha yüksek fosfor içermektedir. Nitekim bitkiyle kaldırılan azota bakıldığında, sıvı tavuk gübresinin kısmen azotu sağlayabildiği ancak P sağlamada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Katı tavuk gübresinin ilavesi P miktarını kısmen artırmaktadır, fakat yeterli düzeyde değildir. Tablo 5. Kan Unu, Sıvı Tavuk Gübresi ve Katı Tavuk Gübresinin Toplam N ve Toplam P 2 O 5 İçerikleri Uygulamalar Toplam N Toplam P 2 O 5 Bitkiyle Kaldırılan (%) (%) N (%) P (%) KU+ST ST KT+ST Kimyasal Gübre (15 kg/da) Deneme sonucunda; farklı organik gübre uygulamaları içerisinde KT2+ST uygulamasının gerek verim ve kalite, gerekse topraktan kaldırılan bitki besin maddelerinin miktarı üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Bütün bu sonuçlardan sonra; uygulanan farklı organik gübrelerin ekonomik analizi yapılarak Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. Farklı organik Gübre Uygulamalarının Verime Göre Ekonomik Analizi Uygulamalar (da) Verim (kg/da) Gübre Maliyeti ( 1kg Marul için) ( Bin TL.) Kontrol KU1 (50kg)+ ST (300kg) ST1 (500kg) KU2 (75kg)+ST (300 kg) ST2 (750 kg) KT1 (200 kg)+st (300 kg) KT2(300 kg)+st (300 kg) Kimyasal Gübre (N) Tablo 6 dan da görüldüğü gibi, organik gübreler içerisinde en düşük maliyeti TL ile KT2+ST uygulaması vermiş, ancak kimyasal gübre ile kıyaslandığında maliyet oldukça yüksek bulunmuştur. Bu nedenle hem en yüksek verimi verecek, hem de en düşük maliyeti sağlayacak uygun organik gübrelerin üretilmesi gerekmektedir. Ancak gübre maliyetlerinde karşılaştırma yaparken organik gübrelerin çok yıllık etkilerinin önemli olduğunu da gözden uzak tutmamak gereklidir. SONUÇ VE ÖNERİLER 1. Kontrole göre gerek verim ve kalitede gerekse topraktan kaldırılan bitki besin maddeleri miktarları üzerine tüm uygulamalar etkin bulunmuştur. Ancak en iyi sonucu KT2+ST uygulaması vermiştir.

8 2. Kimyasal gübrelerde olduğu gibi organik gübrelerde de denge zorunluluğu sözkonusudur. 3. Araştırmada uygulanan organik gübre doz ve kombinasyonları yeterli ve dengeli besleme için yetersiz kalmıştır. Buna rağmen birim ürüne düşen gübre maliyeti yüksek bulmuştur. 4. Organik gübrelerin etkinlik çalışmaları ekonomik analizlerle de desteklenmelidir. 5. Organik gübrelerin etkinliklerini artırmak için hazırlanmalarında ideal karışımlar geliştirilmelidir. KAYNAKLAR Aktaş,M., Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1202, Ders Kitabı: 347, Ankara. Anonim, Türkiye İstatistik Yıllığı. Yayın No: 2240, Ankara. Aydeniz, A., Brohi, A., Kümes Artıkları ve Kuş Dışkısı- Gülle, Gübreler ve Gübreleme. Gazi Osman Paşa Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No : 1, Ders Kitapları Serisi Yayınları No: 1 (2. Baskı), Tokat. Demir, K., Yanmaz, R., Özçoban, M., Kütük, A.C., Ispanakta Farklı Organik Gübrelerin Verimlilik ve Nitrat Birikimi Üzerine Etkileri. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu 7-10 Mayıs 1996, Şanlıurfa. Er, C., Organik Tarım Ders Notları, Ankara. Kacar, B., Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. II. Bitki Analizleri. A.Ü. Z.raat Fak. Yayınları: 453, Ankara. Kacar, B., Gübreler ve Gübreleme Tekniği. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 20, Ankara. Kacar, B., Kovancı, İ., Bitki, Toprak ve Gübrelerde Kimyasal Fosfor Analizleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 354. Karataş, A., Demiraslan, R., Toprak Düzenleyicisi Terralyt Plus Elektrolitinin Marulda Bitki Gelişimi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu 2000, Eylül, Isparta. Şensoy, S., Abak, K., Daşgan, H.Y., Eşdeğer Miktarda Mineral ve Organik Gübre Uygulamalarının Marulda Nitrat Birikimi, Verim ve Kaliteye Etkileri. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu 7-10 Mayıs 1996, Şanlıurfa. Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000.Kültür sebzeleri (Sebze Yetiştirme). Ege Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir. Yanmaz, R., 1996.Organik Tarım. Türk- Koop 286, Sayfa 5.

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ FEYZA KOÇ TOPRAK ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı

Detaylı

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 149-154 ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Ersin POLAT A.Naci ONUS Halil DEMİR Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Işıl DEMİRTAŞ, Nuri ARI, Ahmet ARPACIOĞLU, Harun KAYA, Cevdet ÖZKAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 07100 ANTALYA ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Işıl DEMİRTAŞ, Nuri ARI, Ahmet ARPACIOĞLU, Harun KAYA, Cevdet ÖZKAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 07100 ANTALYA ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 122-126 Geliş Tarihi (Received): 20.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Organik ve Mineral Gübrelerin

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı

Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi *

Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi * Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi * Nurdan Özkan 1 Mehmet Dağlıoğlu 1 Ergül Ünser 1 Nuray Mücellâ Müftüoğlu 1 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya

Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 266-275 Organik Olarak Yetiştirilen Domateste Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Halil DEMİR Ersin POLAT Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

Farklı Azot Kaynaklarının Baş Salatada (Lactuca sativa var. capitata) Verim, Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi

Farklı Azot Kaynaklarının Baş Salatada (Lactuca sativa var. capitata) Verim, Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):33-40 ISSN 1018-8851 Farklı Azot Kaynaklarının Baş Salatada (Lactuca sativa var. capitata) Verim, Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi Süleyman KAVAK

Detaylı

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit)

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit) Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/20788

Archived at http://orgprints.org/20788 YALOVA KOŞULLARINDA ORGANİK BURSA SİYAHI İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Doç. Dr. Serap SOYERGİN 1 serapsoyergin@gmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21167

Archived at http://orgprints.org/21167 ANTALYA SERİK KOŞULLARINDA ORGANİK STAR RUBY ALTINTOP YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEŞİL GÜBRELEME VE ZEYTİN KEKİ KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Zeynep ERYILMAZ 1 (zeyneperyilmaz@mynet.com), Dr. Cevdet Fehmi

Detaylı

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi Bağyurdu- İzmir Yöresinde Kiraz Plantasyonlarının Beslene Durumu Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan ÇAKICI Hande ARSLAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

Detaylı

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur?

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARKLAR, HANGİ YÖNTEMLER İLE BULUNUR. Bilimsel yöntemleri kullanmadan farkları bulmak,

Detaylı

Azotlu Gübrelemenin Domates Bitkisinde Verim, Azot Birikimi Ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi

Azotlu Gübrelemenin Domates Bitkisinde Verim, Azot Birikimi Ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi EgeÜniv. Ziraat Fak., Derg., 2001, 38(2-3):103-110 ISSN 1018-8851 Azotlu Gübrelemenin Domates Bitkisinde Verim, Azot Birikimi Ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi Şafak CEYLAN 1 Nilgün MORDOĞAN 2 Funda

Detaylı

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ E. Erman KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Kurupelit, Samsun-TURKĐYE

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit),

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit), Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(3):1-10 ISSN 1018-8551 Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI Projenin Adı: Türkiye tarım topraklarının bitki besin maddesi ve toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması

Detaylı

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II ~_. ~ TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA CiLT II TUBITAK Ankara Ekolojik Koşullarında Uçucu Yağ Parametrelerinin Kültüre Alınan Satureja hortensis L. Türünün Verim ve Araştırılması

Detaylı

Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 31-37 Geliş Tarihi: 15.01.2004 Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim DUMAN 1 Öz: Pala-Yağlık salçalık biber çeşidinin kullanıldığı çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen

Detaylı

Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Fosfor Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Fosfor Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):17-24 ISSN 1018-8851 Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Fosfor Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi M. Kadri BOZOKALFA

Detaylı

DOMATESİN GÜBRELENMESİ

DOMATESİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

EKOLOJİK ÜRETİMDE FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ DOMATESİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

EKOLOJİK ÜRETİMDE FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ DOMATESİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),19-25 EKOLOJİK ÜRETİMDE FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ DOMATESİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Halil DEMİR 1 Ayhan TOPUZ 2 Muharrem

Detaylı

ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ

ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ E. Işıl DEMİRTAŞ * Filiz ÖKTÜREN ASRİ Cevdet Fehmi ÖZKAN Nuri ARI Batı

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede 104*208 ölçülerindeki

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Zeolitin Bitkilerin Potasyumca Beslenmesine Etkileri

Zeolitin Bitkilerin Potasyumca Beslenmesine Etkileri Zeolitin Bitkilerin Potasyumca Beslenmesine Etkileri Ayşe Gül 1, Deniz Eroğul 2, Ali Rıza Ongun 3, Mahmut Tepecik 3 ÖZET 2001-2002 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde gerçekleştirilen

Detaylı

AYÇĐÇEĞĐ BĐTKĐSĐNĐN FARKLI GELĐŞME DÖNEMLERĐNDE AZOTLU GÜBRELEMENĐN BAZI AGRONOMĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐ. Şenay AYDIN

AYÇĐÇEĞĐ BĐTKĐSĐNĐN FARKLI GELĐŞME DÖNEMLERĐNDE AZOTLU GÜBRELEMENĐN BAZI AGRONOMĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐ. Şenay AYDIN ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 120-126 MARA AYÇĐÇEĞĐ BĐTKĐSĐNĐN FARKLI GELĐŞME DÖNEMLERĐNDE AZOTLU GÜBRELEMENĐN BAZI AGRONOMĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐ Şenay AYDIN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Tarih: 26.02.2013 TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Bitki Yaprak Analizi 1- Toplam Azot (N) 2- Toplam Fosfor (P) 3- Toplam Potasyum(K) 4- Toplam Kalsiyum (Ca) 5- Toplam Magnezyum(Mg) 6- Toplam Demir (Fe) 7- Toplam Mangan (Mn) 8- Toplam Çinko (Zn) 9- Toplam

Detaylı

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Patlıcan her türlü yemeği kolayca pişirilen, garnitür ve salata olarak değerlendirilen bir sebzedir. Bunun dışında reçeli ve turşusu da yapılabilir. 100 gr

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

KAYISININ GÜBRELENMESİ

KAYISININ GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlar da yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Farklı Azot Dozlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Etkisi. Derya OKUDAN* 1, Burhan KARA 2

Farklı Azot Dozlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Etkisi. Derya OKUDAN* 1, Burhan KARA 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Farklı Fen Bilimleri Azot Dozlarının Enstitüsü Dergisi Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Journal Etkisi of Natural

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar .html Kimyevi Bitki Besleme Grubu Evo-Cu BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Ambalaj: 1-5 LT Geliştirici ve Bitkiye Direnç Sağlayan Özel Bir Formül Özel bir formülle üretilmiştir.

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

F.Gülser ve ark. (2014) / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 2 (1) 1-5

F.Gülser ve ark. (2014) / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 2 (1) 1-5 Gidya ve kimyasal gübre uygulamalarının yetiştirme ortamı ile biber (Capsicum annuum l.) bitkisinde meyvelerin pomolojik ve biyokimyasal özelliklerine etkileri Füsun Gülser *, Can Yılmaz, Ferit Sönmez

Detaylı

Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat

Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat ŞİMŞEK Tarih: Mart 2004 email: miksimsek2001@yahoo.com

Detaylı

Elma Ağaçlarında Gübreleme

Elma Ağaçlarında Gübreleme Yayın No: 40 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Elma Ağaçlarında Gübreleme Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL Lütfen Dikkat!.. Gübreleme, başarılı bir meyvecilik için gerekli uygulamalardan biridir ve yetiştiriciler tarafından

Detaylı

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir.

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar tohum, Netar Gübre ve Netar Biyoteknoloji adı altında faaliyetlerini

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

DOMATESİN GÜBRELENMESİ

DOMATESİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir.

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir. ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NAR (Punica granatum L.Çeşit: Hicaznar) YAPRAKLARINDAKİ BAZI BİTKİ BESİN MADDELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Türkan ATE޹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

TAVUK GÜBRESĐNĐN BAZI TOPRAK ÖZELLĐKLERĐNE VE YULAF KURU BĐTKĐ AĞIRLIĞINA ETKĐSĐ

TAVUK GÜBRESĐNĐN BAZI TOPRAK ÖZELLĐKLERĐNE VE YULAF KURU BĐTKĐ AĞIRLIĞINA ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 9 (2) 1999, 91-104 MARA TAVUK GÜBRESĐNĐN BAZI TOPRAK ÖZELLĐKLERĐNE VE YULAF KURU BĐTKĐ AĞIRLIĞINA ETKĐSĐ Emine Erman KARA Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ Vermisol Naturel Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuşbaba Tarım arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kuşbaba Tarımın Antalya Hacıaliler mevkiinde

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19176

Archived at http://orgprints.org/19176 EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, atasay15@yahoo.com Özet: Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ZEYTİN KEKİNİN (PİRİNANIN) KOMPOST YAPIM TEKNİKLERİ VE ORGANİK GÜBRE OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ZEYTİN KEKİNİN (PİRİNANIN) KOMPOST YAPIM TEKNİKLERİ VE ORGANİK GÜBRE OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ZEYTİN KEKİNİN (İRİNANIN) KOMOST YAIM TEKNİKLERİ VE ORGANİK GÜBRE OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Serap SOYERGİN 1, serapsoyergin@gmail.com,uz. Erdinç UYSAL 2, erdincuysal@hotmail.com,

Detaylı

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU Veteriner Hekim SALİH ÖNCÜ (Bozkır İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü)

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Abdullah ÖKTEM 1 Abdurrahman ÇELİK 2 Ayşe Gülgün ÖKTEM 1 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. Doküman No: LS.03 SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. İlk Yayın Tarihi: 20.10.2014 Revizyon Tarih/No: 12.01.2016/01 Sayfa No 1/4 Güncellenme Tarihi: 12.01.2016 ANALİZ HİZMET

Detaylı