Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi"

Transkript

1 Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Çetin ATASOY*, Suat FİTOZ*, Numan NUMANOĞLU** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA En sık üçüncü kardiyovasküler hastalık olan venöz tromboembolizm, yüksek morbidite ve mortalitesiyle önemli bir sağlık sorunudur. Değişik araştırmalarda akut pulmoner tromboembolizm olgularının %10 unun ilk atakta kaybedildiği, geri kalanların %70 ine tanı konamadığı ve böylece mortalite oranının %30 a ulaştığı tahmin edilmektedir (1,2). Pulmoner emboli olgularının klinik olarak sadece %10-30 una tanı konabildiği tahmin edilmektedir. Rutin otopsi çalışmalarında pulmoner emboli insidansının %25-30 olduğu, otopside özel tekniklerin kullanılmasıyla insidansın %60 ları aştığı bildirilmektedir (3). Cerrahi ya da travma öyküsü, konjestif kalp yetmezliği, malignitesi bulunan hastalar, uzun süreli immobilize olgular, gebeler ve oral kontraseptif kullananlar ile önceden venöz tromboembolizm geçirenler gibi bazı hasta gruplarında pulmoner embolizm riski daha da artmaktadır. Pulmoner embolilerin en önemli kaynağı alt ekstremite derin ven trombozlarıdır. Bazen soliter olabilmekle birlikte çoğu olguda birden fazla sayıda emboli sözkonusudur. Embolilerin anatomik dağılımlarına yönelik bir anjiyografi çalışmasında, %16 sının sağ üst lob, %9 unun orta lob, %25 inin sağ alt lob, %14 ünün sol üst lob ve lingula, %26 sının da sol alt lob yerleşimli olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada embolilerin %58 inin segmental ve daha büyük arterleri (santral arterleri), %42 sinin ise subsegmental ve daha küçük arterleri (periferal arterleri) etkilediği görülmüştür. Hasta bazında ele alındığında hastaların %70 inde en az bir emboli santral arterleri etkilemişken, %30 unda lezyonlar periferal arterlerle sınırlı kalmıştır. Embolilerin yarısından çoğu (%60 ı) damar lümenini tamamen tıkamayan nonoklüzif lezyonlardır (4). Geleneksel olarak akut pulmoner embolilerin tanısında klinik değerlendirmenin yanısıra akciğer grafisi, ventilasyon-perfüzyon (V/P) sintigrafisi, anjiyografi ve emboli kaynağına yönelik olarak alt ekstremite venografisi veya renkli Doppler ultrasonografi kullanılagelmiştir. Klinik yaklaşım tanıda kritik öneme sahip olmakla birlikte, semptom ve bulguların duyarlılık ve özgüllüklerinin düşük olduğu da iyi bilinmektedir. Alveoler-arteryel oksijen basınç farkında artışı ve arter gazlarındaki değişiklikleri de içeren bir dizi klinik ve laboratuvar bulgu, hastaların yaklaşık %90 ında bulunmasına karşın, klinik olarak pulmoner embolizmden kuşkulanılan olguların sadece %30 unda gerçekten emboli bulunması klinik yaklaşımın özgüllük sorununu ortaya çıkarmaktadır. Tanıda akciğer grafisinin de rolü sınırlı kalmaktadır. Pulmoner tromboembolizmde akciğer grafisinde şu bulgular saptanabilir: Atelektazi, parankimde artmış dansite alanları, santral pulmoner arterlerde genişleme (Fleischner bulgusu), 156

2 Atasoy Ç, Fitoz S, Numanoğlu N. embolinin etkilediği akciğer parankiminde oligemi (Westermark bulgusu), plevral yüzeye dayalı kabaca üçgen şeklinde konsolidasyon alanları (Hampton bulgusu), plevral efüzyon, diyafragmada yükselme, hiler genişleme (5,6). Akut pulmoner embolilerde akciğer grafisinin yerini değerlendiren geniş bir seride, embolilerde en sık rastlanan radyografik bulguların alt zonlarda atelektazi ve parankimal artmış dansite alanları olduğu, ancak diğer bulgularda olduğu gibi bu bulguların da embolisi olan ve olmayan hastalar arasında anlamlı fark göstermediği, yani özgüllüklerinin düşük olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada emboliye spesifik tek bulgu olarak etkilenmiş parankimde oligemi (Westermark bulgusu) bildirilmekte, ancak görülme sıklığı çok az olduğundan bu bulgu da değerli kabul edilmemektedir (6). Radyografik bulguların duyarlılık ve özgüllüklerinin düşük olması nedeniyle pulmoner embolizm tanısında akciğer grafisinin yeri diğer patolojilerin dışlanması ve V-P sintigrafisinin değerlendirilmesine yardımcı bir yöntem olmakla sınırlıdır. Pulmoner tromboemboli tanısında önemli bir yere sahip olan V/P sintigrafisinde hastalar emboli olasılığı açısından, normal, yüksek olasılık, intermedier olasılık ve düşük olasılık şeklinde 4 alt grupta kategorize edilmektedir. V/P sintigrafisinin normal olarak değerlendirilmesi tanıyı güvenle ekarte ettirmektedir. Yüksek olasılık kategorisine giren hastaların da %95 i aşan bir kısmında emboli varlığı kanıtlanmaktadır (7). Ancak normal ve yüksek olasılık kategorileri olguların sadece %40 ını oluşturmakta ve esasen sintigrafinin değeri de bu grupta ortaya çıkmaktadır. İntermedier ve düşük olasılık kategorilerinin ise tanısal değeri azdır. Bir çalışmada intermedier olasılık kategorisindeki hastaların 2/3 ünde düşük olasılık kategorisindeki hastaların da %40 ında pulmoner emboli olduğu kanıtlanmıştır. Normal ve yüksek olasılık kategorilerinde gözlemcilerarası değişkenlik (interobserver variability) kabul edilebilir düzeydeyken intermedier olasılık kategorisinde değişkenliğin oldukça yüksek olması, yöntemin bir başka zaafiyetidir. Amfizem, geçirilmiş pulmoner emboli öyküsü, kardiyopulmoner hastalık varlığı V/P sintigrafisinin değerini daha da sınırlamaktadır (5). Pulmoner embolilerin tanısında geleneksel olarak altın standart kabul edilen yöntem pulmoner anjiyografidir. Ancak anjiyografinin de kendine özgü bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Öncelikle anjiyografi, düşük olmakla birlikte belirli bir morbidite (%2) ve mortaliteye (< %1) sahip invaziv bir yöntemdir ve muhtemelen bu durumun da etkisiyle gerektiği kadar sık kullanılamamaktadır. Örneğin, değişik tahminlere göre, sintigrafik olarak pulmoner emboli tanısı konamayan ya da emboli olasılığı güvenle ekarte edilemeyen olguların sadece %15 ila %50 sine anjiyografi uygulanmaktadır (5). Pulmoner anjiyografinin bir diğer dezavantajı, paradoksal olarak, gözlemcilerarası uzlaşının (interobserver agreement) beklenenden düşük olmasıdır. Gözlemciler santral emboliler konusunda çoğunlukla hemfikir olabilmekteyken subsegmental embolilerde uzlaşı oranı %66 ya düşmektedir (7). Pulmoner embolilerin neredeyse tek kaynağı derin ven trombozudur. Derin ven trombozlarının tanısında en sık kullanılan yöntemler flebografi, renkli Doppler ultrasonografi ve impedans filetismografisidir. Tanıda altın standart modalite olan flebografinin bazı damar segmentlerinin kontrast madde ile tam dolmaması, iliak venlerin ve vena kava inferiyorun net olarak değerlendirilememesi ve bizatihi trombozise neden olabilen invaziv bir yöntem oluşu gibi sınırlamaları bulunmaktadır. Bu nedenlerle yöntem yerini daha az invaziv olan ve tanısal başarısı kanıtlanmış renkli Doppler ultrasonografiye bırakmaktadır. Renkli Doppler ultrasonografide tromboze venler kompresibilite özelliklerini yitirmekte, trombüs doğrudan görüntülenebilmekte, distalindeki akım üzerinde oluşturduğu dolaylı etkiler de saptanabilmektedir. Renkli Doppler ultrasonografinin yüzeyel femoral ve popliteal ven trombozisindeki duyarlılık ve özgüllük oranları %95 in üstündedir, ancak yöntem krural ve iliak venlerde aynı nispette başarılı olamamaktadır (8). Son yıllarda alt ekstremite venöz trombüslerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi (BT) venografi özellikle flebografiye alternatif olarak önerilmektedir (9). Yöntemin daha az kontrast maddeye gereksinim duyulması, daha az invaziv oluşu ve trombüsleri saptamada duyarlılığının daha yüksek olması gibi flebografiye bazı üstünlükleri vardır. BT venografi pulmoner arterlere 157

3 Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi yönelik BT anjiyografi ile aynı seansta, ek kontrast madde kullanılmadan uygulanabilmektedir. Volümetrik (helikal) bilgisayarlı tomografi teknolojisinin gelişmesi pulmoner tromboembolilerin (PTE) noninvaziv tanısında umut verici bir dönüm noktası olmuştur. Tekniğin optimal kullanılması ile santral pulmoner arterlerin hemen tümü opasifiye edilebilmekte ve böylece küçük okkült emboliler bile gösterilebilmektedir (10). Prospektif çalışmalarda uygun teknik ve doğru değerlendirme ile santral pulmoner embolilerin tanısında BT nin duyarlılık ve özgüllüğünün %90 ın üstünde olduğu ortaya konmaktadır (5). Ancak subsegmental embolilerde tekniğin duyarlılığı belirgin olarak azalmaktadır; Goodman ve arkadaşları anjiyografi ile korele bir çalışmada santral pulmoner embolilerde duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %86 ve %92 olarak belirlemişler, ancak subsegmental emboliler de dahil edildiğinde duyarlılığının %63 e düştüğünü bildirmişlerdir (11). Değişik araştırmalarda ortaya konulduğu üzere, olguların 1/3 ünde embolilerin sadece subsegmental arterleri etkilediği (santral arterlerin normal olduğu) dikkate alınırsa, bu embolilerdeki düşük duyarlılığın BT nin önemli bir sınırlaması olduğu kabul edilebilir (11,12). Ancak izole subsegmental embolilerin klinik önemi konusunda henüz bir fikir birliği yoktur. Pulmoner embolilerin optimal değerlendirilmesi uygun BT anjiyografi tekniğinin titizlikle uygulanmasına bağlıdır. PTE ön tanısı ile gelen bir hastada genellikle doğrudan kontrastlı çalışma yapılır. Kontrast madde intravenöz yoldan, mümkünse otomatik enjektör aracılığıyla, saniyede 3-5 ml gidecek şekilde verilir. Bu şekilde mililitrede 300 mg iyot içeren kontrast maddeden ml kullanılmalıdır. Kontrast madde verilmesinden ne kadar zaman sonra taramanın başlayacağına, önceden verilecek test dozuyla pulmoner arterlerin maksimum kontrastlanma zamanı belirlendikten sonra karar verilir. Bu süre genellikle 10 ila 30 saniye arasında değişmektedir. Solunum kontrolünün mümkün olduğu hastalarda, inspirasyon sonunda soluk tutturularak, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yüzeysel soluma esnasında, arkus aortadan inferiyor pulmoner venlerin 2 cm kaudaline kadar olan bölge 3-5 mm kesit kalınlığı ile helikal olarak taranır. Uzaysal rezolüsyonun optimum olabilmesi için rekonstrüksiyonun çakışır overlapping tarzda yapılması gerekir. Bu nedenle 3 mm kesit kalınlığı için rekonstrüksiyon aralığı 2 mm; 5 mm kesit kalınlığı içinse rekonstrüksiyon aralığı 3-4 mm seçilir (5). Görüntülerin filme basılması ve film üzerinde değerlendirilmesinin yanısıra, BT konsolünden ayrı bir bilgisayar ekranında, değişik pencerelerde değerlendirilmesiyle küçük embolileri taklit edebilecek artefaktlar önleneceği gibi, film üzerinde gözden kaçması mümkün emboliler de saptanabilecektir. Yine bu bilgisayarlarda yapılacak multiplanar reformatlar, orta lob ve lingula arterleri gibi oblik yönelimli arterlerdeki embolileri, aksial kesitlere göre daha kesin gösterebilmektedir. AKUT PULMONER EMBOLİLER Akut pulmoner tromboembolizmin BT bulgularını vasküler bulgular ve parankimal/plevral bulgular olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Akut pulmoner embolilerin tanısında en güvenilir BT bulgusu damar lümeninde embolinin neden olduğu dolma defektidir. Dolma defektinin şekli damarın aksial kesitteki yönelimine göre değişir. Emboli aksial kesite dik damarlarda yuvarlak, aksial kesite paralel damarlarda lineer dolma defekti şeklinde izlenir. Sinner tromboembolizme bağlı 4 çeşit dolma defekti tanımlamıştır (13): 1. Kısmi dolma defekti lümenin ortasında ya da damar duvarına komşu, kontrast madde ile çevrelenen dolma defekti şeklindedir (Resim 1). 2. Tam dolma defekti lümeni tümüyle işgal eder, dolayısıyla da kontrast madde ile çevrelenmez (Resim 2). 3. Tren yolu bulgusu (railway track sign) oluşturan dolma defektleri (Resim 3). 4. Mural dolma defektleri. Volümetrik BT santral (ana, lober ve segmental pulmoner arter) yerleşimli embolilerin saptanmasında duyarlılığı anjiyografiye yakın bir yöntemdir (14). Ancak subsegmental embolilerde duyarlılığı belirgin olarak azalmaktadır. 158

4 Atasoy Ç, Fitoz S, Numanoğlu N. İntraluminal dolma defektinin dışında, sekonder olarak tanımlanabilecek, bir dizi vasküler bulgu daha vardır. Örneğin, lümeni tamamen obstrükte eden emboliler arter çapında genişlemeye yol açabilir (5). Ana pulmoner arterler genişleyebilir, distaldeki küçük pulmoner arterlerin kalibresi azalabilir, damar duvarlarında düzensizlikler görülebilir (3) (Resim 4). Resim 1. Sağ interlober pulmoner arter lümeninde kontrast madde ile çevrelenen trombüse ait dolum defekti izleniyor (ok). Resim 2. Behçet hastalıklı olguda sol interlober pulmoner arterde periferal trombozis (ok), sağ pulmoner arterde tam oklüzyona yol açan hipodens trombüs materyali (yıldız) dikkati çekiyor. Vasküler bulguların yanında bazı nonspesifik parankimal ve plevral bulgular da PTE ye eşlik edebilir. Bunlar plevral yüzeye dayalı üçgen tarzında konsolidasyon alanları, parankimal nodül ve kitleler, kaviter lezyonlar, atelektazi, çizgisel opasiteler ile plevral efüzyondur. Parankimal bulguların en sık karşılaşılanı plevral yüzeye oturan, apeksi parahiler bölgeye bakan üçgen şeklindeki infarkt alanlarıdır (Resim 5). Bu lezyonların görülmesi embolinin oluşma zamanı ile BT anjiyografi arasında geçen süreye bağlıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel bir çalışmada, 1 hafta sonra yapılan BT de olguların %87 sinde infarkt saptanabilmişken, bu oran 2 hafta sonra %58 e inmiştir (15). Embolinin yerleşim yeri de parankimde infarkt gelişimini belirleyen önemli bir etmendir. Dalen ve arkadaşları santral embolilerin periferal embolilere göre daha nadir infarkt oluşturduğunu ortaya koymuşlardır (16). Bu durum embolinin santral yerleşim gösterdiği olgularda bronşiyal arterlerden kollateral beslenme şansının daha yüksek olmasıyla açıklanabilir. Bütün bunların yanında subplevral Resim 3. Her iki tarafta kısmi dolum defektlerine yol açan tromboemboli odakları. Solda lingula arterinde tren rayı bulgusu (ok). Resim 4. Sağ ve sol pulmoner artere uzanan, sol pulmoner arterde tama yakın oklüzyona neden olan eyer şeklinde hipodens trombüs materyali ve ana pulmoner arterdeki genişleme seçilmekte. 159

5 Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Resim 5. Akut pulmoner embolide tipik parankimal bulgu: Plevral yüzeye dayalı, apeksi parahiler bölgeye bakan üçgen şeklindeki infarkt. İnfarkt yanısıra sağ alt lob pulmoner arterde parsiyel trombüs de izlenmekte. yerleşimli üçgen şeklindeki konsolidasyon alanlarının infarkta özgü olmadığı, pnömoni, kanama, tümör ve ödemde de izlenebilen nonspesifik bir bulgu olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. İnfarktlarda kavitasyon gelişmesi genellikle septik emboli varlığına işaret etmektedir. Anjiyografi ile tanısı konan ve direkt grafilerle en az 3 ay takip edilen 58 olgunun hiçbiri kavitasyon göstermemiştir (17). Çizgisel opasiteler lineer atelektazilere, tromboze damarlara, plevral skarlara ait olabilir. Lineer atelektaziler birkaç santimetre uzunluğunda, birkaç milimetre kalınlığında hatlardır. Plevral yüzeye dayalı üçgen şeklindeki opasitelerin tepe noktasına uzanım gösteren çizgisel opasiteler genellikle tromboze damarlardan oluşurlar (Resim 6). İnfarkt komşuluğunda plevral yüzeye uzanan çizgisel opasiteler ise plevral skar formasyonlarını düşündürür (3). Resim 6. Akciğer parankim penceresinde plevral yüze dayalı üçgen şeklindeki infarkt ve tepe noktasına uzanım gösteren tromboze vasküler yapı (ok). Bazı teknik faktörler ile hastaya bağlı faktörler akut pulmoner embolilerin tanısında karışıklığa yol açabilir. Teknik faktörler olguların %5-10 unda BT incelemenin nondiagnostik olmasına yol açmaktadır. Bunların en önemlileri hastanın solunumunu kontrol edememesinden ve kontrast madde enjeksiyonu ile taramanın başlaması arasındaki zaman aralığının uygun seçilmemesinden kaynaklanmaktadır (18). Tarama geç başlatıldığında özellikle alt lob arterlerinin kontrastlanması yeterli olmayacağından bu kesimlerdeki emboliler atlanabilecektir. Tersi durumda, yani taramaya erken başlanıldığında, üst lob arterlerinde trombüsleri taklit eden yalancı dolum defektleri ortaya çıkabilecektir. Bu zamanlama sorunu, incelemeden önce 20 ml test dozu kullanılarak, pulmoner arterlerin maksimum opaklaşma zamanının belirlenmesiyle giderilebilir. Denetlenmesi görece olanaklı teknik faktörlerin dışında, hastaya bağlı ve denetlenmesi güç bazı faktörler de tanıda karışıklığa yol açabilmektedir. Örneğin kollaps ya da efüzyon varlığında o tarafta arter rezistansının lokal olarak yükselmesi nedeniyle periferal pulmoner arterlerde akım yavaşlamakta ve homojen kontrastlanma sağlanamayabilmektedir (11). Emboliyi taklit edebilecek intraluminal dolum defektleri infeksiyöz süreçlere, akciğer kanserlerinin arteryel invazyonuna, intraluminal metastazlara ve sarkomlar gibi primer pulmoner arter neoplazilerine de bağlı olabilir (5). Nadiren bronşlardaki mukus tıkaçları da pulmoner emboli zannedilebilir (19). Hastaya bağlı faktörlerden belki de en önemlisi eksentrik mural trombüslerle karıştırılabilen lenf bezleridir. Özellikle sağ tarafta trunkus anterior ile interlober pulmoner arter bifurkasyonunda yerleşim gösteren lenf bezleri, kesit kalınlığının 5 mm den fazla tutulduğu çalışmalarda, yanlışlıkla trombüs olarak değerlendirilebilir (20). Küçük hiler lenf bezlerinin normal yerleşim yerlerinin bilinmesiyle yanlış pozitif tromboembolizm tanısı asgariye indirilebilir; kuşkunun sürdüğü durum- 160

6 Atasoy Ç, Fitoz S, Numanoğlu N. larda ise bu bölgelerin daha ince kesit kalınlığıyla tekrar taranması sorunu çözmeye yetecektir. Pulmoner tromboembolizmin tanısında BT nin diğer yöntemlere üstünlükleri şöyle özetlenebilir (5): 1. Tromboembolizm tanısına indirekt bulgularla varan birçok yöntemden farklı olarak BT de embolinin bizzat kendisi görüntülenebilmektedir. 2. Emboli varlığı açısından gözlemcilerarası uzlaşı BT de diğer yöntemlere göre anlamlı olarak yüksektir (21). Bu durum BT nin sintigrafi ve anjiyografiye açık bir üstünlüğüdür. 3. Embolinin direkt olarak görüntülenebilmesi dışında embolik sürecin yol açtığı parankimal plevral patolojiler de BT de yüksek duyarlılıkla saptanabilmektedir. 4. Akciğer parankimi, mediasten ve göğüs duvarının da değerlendirilebilmesi BT yi diğer tekniklerden ayıran belki de en önemli özelliktir. Bu şekilde hastanın semptom ve bulgularına neden olabilecek alternatif patolojiler saptanabilmektedir. Zira klinik olarak pulmoner emboliden şüphelenilen hastaların 2/3 ünde semptomlar başka bir patolojiden kaynaklanmaktadır (22). Bu nedenlerle BT akut pulmoner embolilerin tanısında çoğunlukla ilk sırada kullanılması gereken yöntem olarak düşünülmektedir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bu istisnai durumlardan birincisi kardiyopulmoner problemi olan hasta grubudur. Küçük bir subsegmental embolinin bile önemli olduğu bu olgularda anjiyografi ilk başvurulan yöntem olmalıdır. Klinik olarak pulmoner emboli olasılığının düşük olduğu hastalarda ise ilk değerlendirme BT ile değil V/P sintigrafisi ile yapılmalıdır; çünkü emboli kuşkusunun az olduğu bu hastalarda V/P sintigrafisinin normal çıkma olasılığı zaten yüksektir ve bu durumda pulmoner tromboembolizm şüphesi güvenle ekarte edilebilmektedir. Bu iki grup dışındaki tüm durumlarda görüntüleme algoritmasının ilk basamağı BT olmalıdır. Emboli kaynağına yönelik olarak da alt ekstremite derin venleri renkli Doppler ultrason, flebografi ya da BT venografi ile değerlendirilmelidir. KRONİK PULMONER TROMBOEMBOLİZM Akut pulmoner emboliler çoğunlukla, tamamen lizise uğrar. Ancak olguların küçük bir kısmında, lizis süreci sonucunda emboli tamamen kaybolmaz ve organize olarak arterde stenoz ya da oklüzyona neden olur. Bu durum kronik tromboembolizme bağlı pulmoner hipertansiyon ile sonuçlanabilir. BT ile kronik trombüsler ve pulmoner arterlerde oluşturduğu değişiklikler saptanabileceği gibi, kronik pulmoner tromboembolizme özgü parankimal patolojiler de izlenebilir. Kronik santral embolilerin saptanmasında BT anjiyografiden daha duyarlı bir yöntemdir (23). BT de kronik trombüsler damar duvarında düzgün ya da irregüler dolum defektleri şeklinde görüntülenir (24). Nadiren kısmi kalsifikasyon da içerebilirler. Kronik trombozisin neden olduğu stenoza bağlı olarak etkilenen taraftaki santral pulmoner arterler simetriğine oranla belirgin olarak küçük izlenebilir. Kronik tromboembolizme sekonder pulmoner hipertansiyon gelişen olgularda sağ atriumda büyüme ve bronşiyal arterlerde genişleme gibi bulgular da saptanabilir (25). Kronik pulmoner embolizmin en karakteristik parankimal bulgusu mozaik perfüzyondur. Mozaik perfüzyon; kronik embolilerin etkilediği arterlerle beslenen akciğer parankim alanlarında dansitenin azalması, vasküler redistribüsyon nedeniyle normal akciğer parankim alanlarının dansitesinin artması sonucu gelişen heterojen parankimal attenüasyonu ifade eder. Mozaik perfüzyona kronik pulmoner embolizmin yol açtığı pulmoner hipertansiyona sekonder periferal arterlerde incelme ve santral arterlerde genişleme de eşlik edebilir (26). Mozaik perfüzyon, santral arterlerde genişleme ve periferal arterlerde incelme ile birlikte olduğunda pulmoner embolilere bağlı pulmoner hipertansiyonu parankimal patolojilere sekonder pulmoner hipertansiyondan ayırdetmede duyarlılık ve özgüllüğü yüksek bir bulgudur (27). Bu ayrım oldukça önemlidir. Çünkü kronik pulmoner tromboembolizme sekonder gelişen pulmoner hipertansiyon tromboendarterektomiyle düzeltilebilmektedir. Özet olarak BT anjiyografi santral pulmoner arterleri etkileyen tromboembolileri saptamada doğruluğu yüksek, görece noninvaziv bir yöntemdir. Klinik olarak pulmoner tromboembolizm ile karıştırılabilecek mediastinal, parankimal ve plevral alternatif patolojik süreçleri de gösterebilmesi tekniğin bir diğer üstünlüğüdür. 161

7 Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi KAYNAKLAR 1. Matsumoto AH, Tegtmeyer CJ. Contemporary diagnostic approaches to acute pulmonary emboli. Radiol Clin North Am 1995; 33: Egermayer P, Town GI. The clinical significance of pulmonary embolism: Uncertainties and implications for treatment. A debate. J Intern Med 1997; 241: Chintapalli K, Thorsen MK, Olson DL, et al. Computed tomography of pulmonary thromboembolism and infarction. J Comput Assist Tomogr 1988; 12: Oser RF, Zuckerman DA, Gutierrez FR, et al. Anatomic distribution of pulmonary emboli at pulmonary angiography: Implications for cross-sectional imaging. Radiology 1996; 199: Naidich DP, Müller NL, Zerhouni EA, et al. Computed tomography and magnetic resonance of the thorax. 3 rd ed. New York: Lippincott-Raven 1999: Worsley DF, Alavi A, Aronchick JM, et al. Chest radiographic findings in patients with acute pulmonary embolism: Observations from the PIOPED study. Radiology 1993; 189: The PIOPED investigators. Value of the ventilation-perfusion scan in acute pulmonary embolism. Results of the prospective investigation of pulmonary embolism diagnosis (PIOPED). JAMA 1990; 263: Baldt MM, Zontsich T, Kainberger F, et al. Evaluation of deep venous thrombosis. Semin Ultrasound CT MRI 1997; 18: Baldt MM, Zontsich T, Stümpflen A, et al. Evaluation of deep venous thrombosis of the lower extremity: Efficacy of spiral CT venography compared with conventional venography in diagnosis. Radiology 1996; 200: Gosselin MV, Rubin GD, Leung Ad, Rizk NW. Unsuspected pulmonary embolism: Prospective detection on routine helical CT scans. Radiology 1998; 208: Goodman LR, Curtin JJ, Mewissen MW, et al. Detection of pulmonary embolism in patients with unresolved clinical and scintigraphic diagnosis: Helical CT versus angiography. AJR 1995; 164: Oser RF, Zuckerman DA, Gutierrez FR, et al. Severity of pulmonary emboli at pulmonary arteriography: Implications for spiral and ultrafast CT. Radiology 1994; 193: Sinner WN. Computed tomography of pulmonary thromboembolism. Eur J Radiol 1982; 2: Remy-Jardin M, Remy J, Wattine L, et al. Central pulmonary thromboembolism: Diagnosis with spiral volumetric CT with the single-breath-hold technique-comparison with pulmonary angiography. Radiology 1992; 185: Lourie GL, Pizzo SV, Ravin C, et al. Experimental pulmonary infarction in dogs: A comparison of chest radiography and computed tomography. Invest Radiol 1982; 17: Dalen JE, Haffajee GI, Alpert JS, et al. Pulmonary embolism, pulmonary hemorrhage and pulmonary infarction. N Engl J Med 1977; 296: McGoldrick PJ, Rudd TG, Figley MM, et al. What becomes of pulmonary infarcts? AJR 1979; 133: Remy-Jardin M, Remy J, Artaud D, et al. Spiral CT of pulmonary embolism: Technical considerations and interpretive pitfalls. J Thorac Imaging 1997; 12: Kuzo RS, Goodman LR. CT evaluation of pulmonary embolism: Technique and interpretation. AJR 1997; 169: Ashida C, Zerhouni EA, Fishman EK. CT demonstration of prominent right hilar soft tissue collections. J Comput Assist Tomogr 1987; 11: Van Rossum AB, Pattynama PM, Tijn ER, et al. Pulmonary embolism: Validation of spiral CT angiography in 149 patients. Radiology 1996; 201: Hull RD, Raskob GE, Carter CJ, et al. Pulmonary embolism in outpatients with pleuritic chest pain. Arch Intern Med 1988; 148: Bergin CJ, Sirlin CB, Hauschildt JP, et al. Chronic thromboembolism: Diagnosis with helical CT and MR imaging with angiographic and surgical correlation. Radiology 1997; 204: Teigen CL, Maus TP, Sheedy PF ll, et al. Pulmonary embolism: Diagnosis with electron-beam CT. Radiology 1993; 188: Kauczor H-U, Schwickert HC, Mayer E, et al. Spiral CT of bronchial arteries in chronic thromboembolism. J Comput Assist Tomogr 1994; 18: Sherrick AD, Swensen SJ, Hartman TE. Mosaic pattern of lung attenuation on CT scans: Frequency among patients with pulmonary artery hypertension of different causes. AJR 1997; 169: Bergin CJ, Rios G, King MA, et al. Accuracy of high-resolution CT in identifying chronic pulmonary thromboembolic disease. AJR 1996; 166: Yazışma Adresi: Dr. Çetin ATASOY Emek 10. Cadde Şenyuva Sitesi No: 2/11 Çankaya, ANKARA 162

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı Kime? Pulmoner Görüntüleme Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp A.D. 09.02.2010 Travma Göğüs ağrısı Nefes darlığı 1 2 Hangi tetkik? Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Toraks tomografisi Pulmoner anjiografi

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler

Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:151-156 Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler Macit Ar yürek 1, Meltem Gülsün Akp nar 2, Bar fl Türkbey 3 1 Prof. Dr., Hacettepe

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI Dr. Orhan ARSEVEN KLİNİK TANI Klinik bulgular ; pulmoner emboli tanısı için spesifik değil ve duyarlılığı düşük Altta yatan kardiyopulmoner hastalığı bulunan

Detaylı

TRD 2012 Torasik Vasküler Aciller

TRD 2012 Torasik Vasküler Aciller Torasik Vasküler Aciller Prof. Dr. Nevzat KARABULUT Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Torasik Vasküler Aciller Akut aort hastalıkları Travmatik aort hasarı Diseksiyon İntramural hematom Penetran aort ülseri

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0395 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Derin ven trombozu sonrası asemptomatik pulmoner emboli tanısında

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. kın Eraslan LCI ÖLÜM 6 ÖLÜM 06 Klasik Radyografi 39 Klasik Radyografi Kemal Ödev Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön

Detaylı

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 Öğrenme Hedefleri PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme Radyografi örnekleri

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir PANKREAS KARSİNOMU Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Özet: Son yıllarda kesitsel görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile pankreas kanseri saptanma oranında tüm

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA

POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA POSTEROANTERIOR CHEST X-RAY: OPTIMAL TECHNIQUE AND INTERPRETATION Nuri Çağatay Çimşit, Rabia Ergelen Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti.

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Adres: Kızılelma Cad. 5/3 34096 Fındıkzade-İstanbul Tel.: +90 212 589 00 53 Faks: +90 212 589 00 94 E-mail: info@avesyayincilik.com

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler* 1 Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ

TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ İnceleme Kodu: TRD T002 Hazırlanma Tarihi: 30.6.2007 Tanım: Toraks organ ve yapılarının normal veya patolojik anatomi ve fizyolojisinin iyonizan radyasyon kullanan

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım A. Berna DURSUN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Dilek SAKA*, Nurhan SARIOĞLU*, Tuğrul ŞİPİT * * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Kardiyovasküler Güncel Görüntüleme Yöntemleri. Doç. Dr.İbrahim Özsöyler Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Kardiyovasküler Güncel Görüntüleme Yöntemleri. Doç. Dr.İbrahim Özsöyler Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Kardiyovasküler Güncel Görüntüleme Yöntemleri Doç. Dr.İbrahim Özsöyler Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Kardiyovaskuler hastalıklarda görüntüleme gerektiren kalp

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Elif ŞEN 1, Fatma ARSLAN 1, Serpil ELADAĞ YURT 1, Neslihan TARAKÇI 1, Akın

Detaylı

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Akciğer Grafisi Değerlendirme Akciğer Grafisi Değerlendirme X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi Lateral (sol yan) akciğer grafisi X-ışın tüpü Sol yan akciğer grafisinde x-ışınları sağ taraftan girip sol taraftan çıkar.

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA Dr. Şükrü Mehmet Ertürk Radyolojinin diğer alanlarında olduğu gibi, karaciğer görüntülemenin de primer amacı benign lezyonları, malign lezyonlardan ayırt etmektir

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ- Tanım (Tromboembolik akciğer hastalığı ığı) Pıhtı/pıhtıların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa gelmesi. Derin ven trombozu (DVT) gelişen

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Normal ve Patolojik Akciğer Ventilasyon- Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları, Terminolojisi ve Tuzaklar

Normal ve Patolojik Akciğer Ventilasyon- Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları, Terminolojisi ve Tuzaklar Kitap Bölümü DERMAN Normal ve Patolojik Akciğer Ventilasyon- Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları, Terminolojisi ve Tuzaklar Mine Araz, Derya Çayır Akciğer hastalıkları tanısında ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ Dr. Berna Oğuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Pediatrik KC kitleleri İntraabdominal kitlelerin %5-6 Primer hepatik

Detaylı

Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi

Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): 19-24 ARAÞTIRMA Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi M.Emin Sakarya 1, Kürþat Uzun 2, Köksal Yuca 3, Mustafa Harman 1, Ayten Ýþlek

Detaylı

Dr: İbrahim Onur Alıcı Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr: İbrahim Onur Alıcı Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi METASTATİK TÜMÖRLER Dr: İbrahim Onur Alıcı Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş Toraks, hematolojik ve lenfatik yolaklar üzerinde bulunduğundan

Detaylı

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), kesit kal nl ğ n

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), kesit kal nl ğ n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:580-584 PED ATR K RADYOLOJ RES MLERLE B R KONU Pediatrik yafl grubu akci er hastal klar nda yüksek rezolüsyonlu BT Barbaros E. Çil, O. Macit Ar yürek, Mithat Halilo

Detaylı

Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları

Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA Kavite, pulmoner

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi hangi amaçlar için kullanılmaktadır Tanı Takip Tarama TANI AMACI: Palpasyonda malign kitle düşünülen

Detaylı

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi 1 2 Akış Ses Temelli Teknolojiler Işık Temelli Teknolojiler Akım Temelli Teknolojiler

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi

Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi Color Doppler Ultrasonography in the Diagnosis of Deep Venous Thrombosis of the Lovver Bctremities

Detaylı

Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları doi:10.5222/jopp.2013.021 Araştırma Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Computed Tomography Findings of Pulmonary Tuberculosis in Childhood Işın Ceylan *, Ali Er **, Canan

Detaylı

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Akın KAYA*, Gökhan ÇELİK*, Özlem GÜRKAN*, Banu ERİŞ GÜLBAY*, Turan ACICAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. F.Oztuna, S.Ozsu, M.Topbaş, Y.Bülbül, PKoşucu, T.Ozlü, "Meteorological parameters and seasonal variations in pulmonary thromboembolism", Am J

Detaylı

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ Hazırlayan: Prof.Dr.Ayşenur Memiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Memede tanı yöntemleri ve tanı basamakları: Meme hastalıklarına

Detaylı

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Prof.Dr. Murat Kocaoğlu Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Önerilen pozisyonlar Temel: Postero-anterior (PA) erekt (ayakta)

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73 ARAŞTIRMALAR Karahan, Baykara, (Research Işın, Reports) Coşkun KARACİĞER SOLİD KİTLELERİNE EŞLİK EDEN GEÇİCİ HEPATİK KONTRASTLANMA FARKI: İKİ FAZLI BT VE MRG BULGULARI Transient hepatic attenuation difference

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 7(5) Pulmoner Arteriovenöz Komünikasyonlar (PAVK)

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 7(5) Pulmoner Arteriovenöz Komünikasyonlar (PAVK) GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 7(5) Pulmoner Arteriovenöz Komünikasyonlar (PAVK) Prof.Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Pulmoner arter ve pulmoner

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD REZONANS Sinyal intensitesini belirleyen faktörler Proton yoğunluğu TR T1 TE T2

Detaylı

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Öğrenim Hedefleri Serebrovasküler Hastalık Karotis ve Verteral Arter Doppler USG Teknik Patolojilerde tanı Stenoz

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT

Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT Mustafa YILMAZ, Ozan BALIK, Özgür SUNAY, Haluk VAYVADA Dokuz Eylül

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr.

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr. Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ Yıllık Görülme Oranı USA: >600,000; Avrupa >1,000,000

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

A C I L S E R V I S L E R D E B I L G I S A Y A R L I T O M O G R A F I K U L L A N I M I N D A Y E N I L I K L E R

A C I L S E R V I S L E R D E B I L G I S A Y A R L I T O M O G R A F I K U L L A N I M I N D A Y E N I L I K L E R A C I L S E R V I S L E R D E B I L G I S A Y A R L I T O M O G R A F I K U L L A N I M I N D A Y E N I L I K L E R D O C. D R. A L I O S M A N Y I L D I R I M G A T A H A Y D A R P A S A A C I L S E R

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi Dr. Gülfer Okumuş İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Ventilasyon/Perfüzyon

Detaylı