TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN"

Transkript

1 Bu say da; Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Odam n 2005 y nda milli kat m gerçekle tirece i uluslararas yan sanayi fuarlar Midest 2004 fuar tamamland stanbul Ticaret Odas Ba ar KOB leri Ödüllendirdi! Hindistan Otomotiv Sektörü Uluslararas aat Fuar (13-16 Ocak 2005, Orlando/ Florida) Autov on 2010 Forumu Haziran 2005, Quebec / Kanada Yan Sanayi Borsas na 2-5 Kas m 2004/Las Vegas AAPEX Otomotiv Yan Sanayi Fuar s ras nda ula an talep ve tekliflerden baz lar Yan Sanayi Borsas na 7-10 Aral k 2004/Paris Midest Yan Sanayi Fuar s ras nda ula an talep ve tekliflerden baz lar TÜRK YAN SANAY BORSASINDAN... Birkaç gün sonra geride b rakaca z 2004 y ile beraber, Türk Yan Sanayi Borsam z 14. hizmet y tamamlayacak olup bizler yeni y la yeni projelerle yeni etkinliklerle girebilme çal malar n tela ya amaktay z. Asl nda takdir edece iniz gibi, Türk Yan Sanayi Borsas olarak oldukça yo un bir y l geçirdik. Fuarlar, yar malar düzenledik, birli i Günleri gerçekle tirdik, toplant lar yapt k, heyetler a rlad k ve tabii yüzlerce, binlerce talebi sizlerle birlikte yan tlamak için büyük u ra verdik y içinde e le tirilen talep say civar nda olmu tur. Bu arada ailemiz geni ledi, üye say z geçti imiz y n sonunda ler civar ndayken bugün %16 art göstererek ye ula. Bir önceki bültenimizden bu yana geçen etkinliklerimize gelince, bildi iniz gibi, Odam z taraf ndan bu y l birincisi düzenlenen Ba ar KOB Yar mas n n ödül töreni 2 Aral k 2004 tarihinde gerçekle tirildi. Söz konusu yar ma sonuçlar na ili kin bilgileri bültenimizde bulacaks z. Aral k ay ba nda Paris te düzenlenen Midest ile Kas m ay ba nda Las Vegas da düzenlenen AAPEX fuarlar s ras nda Odam z stand ziyaret eden firmalar n taleplerinden olu an yakla k 120 adet talep üyemiz firmalarla e le tirildi. Bu say zda Aapex ve Midest Fuarlar s ras nda Odam za ula an talep ve tekliflerden baz lar yer almaktad r. Yeni y kutlar, 2005 in sa k ve mutluluk getirmesini dileriz. ODAMIZIN 2005 YILINDA M LL KATILIM GERÇEKLE RECE ULUSLARARASI YAN SANAY FUARLARI 1) Nisan 2005 Hannover Sanayi Fuar (Hannover-Almanya) 2) Haziran 2005 Z-Die Yan Sanayi Fuar (Leipzig-Almanya) /info-stand 3) Eylül 2005 Subcontratacion Yan Sanayi Fuar (Bilbao- spanya) / info-stand 4) 1-4 Kas m 2005 AAPEX Otomotiv Yan Sanayi Fuar (Las Vegas-ABD) 5) Kas m 2005 Midest Yan Sanayi Fuar (Paris-Fransa) 1

2 DEST 2004 FUARI TAMAMLANDI Yan sanayi konusunda dünyan n en önemli bulu ma yerlerinden biri olarak gösterilen Midest Yan Sanayi Fuar, 7-10 Aral k 2004 tarihleri aras nda Paris te gerçekle tirilmi olup Odam z bu fuara 252 m2 lik alanda 16 yan sanayici firman n milli düzeyde kat organize etmi tir. 677 si yabanc olmak üzere 1916 firman n kat m gerçekle tirdi i Midest 2004 Fuar n yakla k ki i ziyaret etmi tir. Fuara stand baz nda; Anar Makine, Be ok Kal p, Denet C vata, Enkay leti im, Ermetal, Has Kal p, I ksan, zmir Kal p, Kayahan Hidrolik, Las-Par Kauçuk, Önaysan Metal, Sar gözo lu, Somsan, Teknik 20, Tunao lu Di li ve Yenal Vas fl Çelik firmalar kat lm lard r. Fuara, 1991 y ndan beri kesintisiz olarak ülkemizin milli kat gerçekle tiren Odam n, bu seneki organizasyonu da öncekiler gibi ba ar olmu ve yan sanayici üyelerimizin ürünleri be eniyle izlenmi tir. STANBUL T CARET ODASI BA ARILI KOB LER ÖDÜLLEND RD! Odam z, ekonomimizin temel unsurlar olan küçük ve orta ölçekli i letmeleri te vik etmek amac yla ilk kez bir Ba ar KOB Yar mas düzenlemi tir. KOB lerin performanslar n de erlendirilmesi amac yla düzenlenen yar mada, kategorilerinde ilkleri gerçekle tiren ve alanlar nda fark yaratarak önemli ba ar lar elde eden KOB ler ödüllendirilmi tir. Yar maya 53 firma 72 proje ile kat rken, ödüller 5 ayr kategoride da lm r. Kategoriler tibariyle Ödül Alan Firmalar: Teknoloji Uygulama :Eta Elektronik Tasar m Giri imcilik :AMVG Internet Telekom Hiz. hracat Ba ar :Eta Elektronik Tasar m Kad n Giri imci :Arta Andüstriyel Tesisler birli i :Teknofil Filtre Birinci seçilen firmalara ba ar plaketleri verilmi olup 2005 y nda TO nun düzenleyece i uluslararas fuar/sergi/inceleme gezilerinden birine kat m, TO yay nlar ndan ücretsiz faydalanma, TO nun ihracata dönük yay nlar nda bir y l boyunca tam sayfa ücretsiz ilan verilmesi, TO uzmanlar nca ihracat pazarlamas konusunda özel e itim ve dan manl k hizmeti verilmesi imkanlar sa lanm r. Ayr ca, T. Bankas taraf ndan kategori birincilerine e itim amaçl kullan lmak üzere 3 milyar TL, Ankara Emeklilik den kategori birincilerine Y ll k Hayat Sigortas poliçesi hediye edilmi tir. ND STAN OTOMOT V SEKTÖRÜ Hindistan otomotiv sektöründeki en büyük de im, 1991 y ndaki liberalle me ile gerçekle mi tir. Hindistan n ekonomik liberalle me ve globalle me insiyatifinin etkisi en belirgin olarak otomotiv sektöründe görülmektedir. Otomotiv endüstrisi Hindistan gayri safi yurtiçi has las n % 5 ini olu turarak ekonomik büyümede önemli rol oynamaktad r. Yeni reformlar n yürürlü e girmesi ve uluslararas firmalar n pazara girmesi piyasadaki rekabeti peki tirmi tir. Bu sat pazar, Hindistan hükümetinin koruyucu politikas sayesinde bir bak ma al pazara dönü mü tür. Endüstrinin de en yap yeni kat mc lar na bir sürü rsatlar sunmaktad r. Otomotiv endüstrisi Hindistan ekonomisinin barometresi durumundad r. Toparlanman n en büyük etkileri artan araç talebinde görülmektedir. Hintli tüketicilerin istekleri büyüyen taleple ayn orant da gitmektedir. Büyüyen talep, artan ve geli en teknolojinin etkileri a da yer almaktad r. -Uluslararas firmalar Hyundai, Honda, Daewoo markette pay sahibi olmaktad r. -Markette teknolojik geli meler en önemli ko ul olmaktad r. -Yeni modellerin piyasaya giri iyle, orta s f araçlar yüksek ve alçak prestij olmak üzere ayr lmaktad r. Tüketiciler, giri s f araçlardan daha özellikli küçük arabalara ve küçük arabalardan prestij araçlar na terfi etmektedir. -S hava kirlili i yönetmelikleri üreticileri daha ileri teknoloji kullanmaya zorlamaktad r. Bu, arabalar n ömürlerini azaltmaktad r ve servis ücretlerini art rmaktad r. -Artan araç say yla iki tekerlekli araç sahiplerine uygun fiyatlarla araba al m f rsatlar do maktad r. kinci el, de eri yüksek ve servisi iyi olan araç pazar n hakimi olacakt r. Hindistan da 2000 y nda , 2001 y nda , 2002 y nda ve 2003 y nda bin adet araç üretilmi tir. 2

3 Hindistan n sundu u avantajlar; Dü ük altyap maliyetleri, üretim ve makine bilgisi, e itilmi ve yetenekli yaz m mühendisli i, irket içi modern ileti im donan mlar, çal abilecek i çi kapasitesi, lisansl yaz m programlar. (Kaynak: DE K / D Ekonomik li kiler Müdürlü ü) ULUSLARARASI AAT FUARI (13-16 Ocak 2005, Orlando/ Florida) aat sektörüyle ilgili Amerika daki en büyük fuar olan Uluslararas aat Fuar, in aatla ilgili dünyadaki en çok say da toplant, seminer ve sergiyi kapsamaktad r. Fuarda 1000 den fazla üretici ürünlerini sergileyecektir. Bilgi için: ABD Ticaret Mü avirli i AUTOVISION 2010 FORUMU Haziran 2005, Quebec / Kanada Her y l Kanada da yap lan foruma GM, Ford, Toyota, Audi, BMW, Mitsubishi ve Honda gibi önemli OEM ciler kat lmaktad r. Kat lmak isteyen firmalar n masraflar kar lanmaktad r. lgili: Denis Robillard YAN SANAY BORSASI NA 2-5 KASIM 2004/LAS VEGAS AAPEX OTOMOT V YAN SANAY FUARI SIRASINDA ULA AN TALEP VE TEKL FLERDEN BAZILARI (Lütfen yaz malar zda fuar ismini ve TO Turkish Subcontracting Exchange referans kullan z) A1) Plastik parça üreten yan sanayicilerle i birli i ve ortakl k MANIAR INJECTOPLAST PVT. LTD. /Hindistan Tel/Faks : lgili : Mr. Kalpesh Maniar E-posta : Web : A2) Otomobil lambalar ile ilgili i birli i ve ortakl k AMICA Moraccan Association for Automotive Industry and Trade /Fas Tel : Faks : lgili : Mohamed Ouzif E-posta : Web : A3) Otomotiv sektörü için kimyasallar ve ya lay lar PAR Services / ABD Tel : Faks : lgili : Felice Peres E-posta: Web : A4) 1970 ve önceki model hafif araç ve arabalar n aseleri, rot, rotil, aft DETROIT AUTO PARTS PTY LTD. / Avustralya Tel : Faks : lgili : Mclean Ron E-posta : A5) Her tür Otomobil ve Kamyon Parçalar HASMOT PTY LTD /Avustralya Tel : Faks : lgili : Michael Ferman E-posta : ; 3

4 A6) Japon motorlar için mar motoru ve alternatörler (starters+alternators) LIM BATTERY /Singapur Tel : Faks : lgili : Kwong Lim E-posta : A7) Yataklar (Bearings) Firma : POLITEC BEARINGS WORLD Tel : Faks : lgili : Richard Lindner E-posta : ; Web : A8) Otomotiv için otomotiv Parçalar, elektrik parçalar, motor parçalar HALOGEN /Arjantin Tel : (54-11) Faks : (54-11) lgili : Salomon G. Burak E-posta : A9)Otomotiv sektöründe çal an firmalarla temas RC Refaccionaria California lgili : Sergio Quintero Ruiz E-posta : Tel : Faks : A10) Otomotiv sektöründe çal an firmalarla temas D.C. Supplier, Inc. lgili : Jose M. Quintero E-posta : Tel : (210) Faks : (210) Adres : Vandale Dr San Antonio TX 6 YAN SANAY BORSASI NA 7-10 ARALIK 2004/PAR S M DEST YAN SANAY FUARI SIRASINDA ULA AN TALEP VE TEKL FLERDEN BAZILARI (Lütfen yaz malar zda fuar ismini ve TO Turkish Subcontracting Exchange referans kullan z) B01) Saç parça ve alüminyum için lazer kesim yapan imalatç lar ar yor. KOAL S/ Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Luc Frenay B02)Saç metal CAD/CAM yaz yapan distribütörler ar yor. CATALCAD/ Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Emmanuel Vendeville Web: B03) Saç parça kesme, l i lem, yüzey i lemleri konular nda çal an imalatç lar ar yor. Royal Nooteboom Trailers B.V. / Hollanda Tel: Fax: lgili ki i: Ton Hamsma Web: 4

5 B04) Elektrik elektronik sektöründe çal an firma için saç parça, küçük parçalar ve 10,100,1000 adet/y ll k üretim yapan firmalar ar yor. K. a. A Assemblies of Electronic Devices Ltd./ srail Tel: Fax: lgili ki i: Kamea Emil Web: B05) T bbi cihazlar için boru bükme, kaynaklama, yüzey i leme yapan firmalar ar yor. Villard / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Bruno Dansette Web: B06) Otomobil elektroni inde kullan lan mekanik parçalar n imalatç lar ar yor. SIEMENS Automotive S.A./ Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Patrick Barrebes B07) Yaz m üreticisi firma program için distribütör ar yor. ACTIFIY INC./ USA Tel: Fax: lgili ki i: Bill Barnes Web: B08) Alüminyum büro mobilyalar üreticileri ar yor. BURG/ Almanya Mobil: Fax: lgili ki i: Pascal Schmidt Web: B09) Dizel motor ve traktör yedek parças imalatç lar ar yor. TISCO / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Micheal Lenius B10) Endüstriyel kaporta i leri ve polyester imalatç lar ar yor. VANS BARBOT / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Wilfrid Godel Web: B11) Alüminyum profil imalat yapan firmalar ar yor. SYGNALIS / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Laurent Gouranton B12) Saç metal kesme, delme, derin çekme ve ekillendirme yapan firmalar ar yor. (Kal nl k: 12 mm, inox 304) ALCALI / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Francis Kindbeiter B13) Pres için parçalar (transfer tools/progressive tools) ar yor. SKF / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Fabrice Rousselet Web: 5

6 B14) Mobilya imalat yapan firma sergileme üniteleri için tel, boru, saç metal raflar (çinko ve krom kapl ) Clare House / ngiltere Tel: Fax: lgili ki i: Caroline Phipp Web: B15)Blister altl oksit metilenli sterilizasyon için PVC ve ABS ( adte/y l) ar yor. Tel/Fax: lgili ki i: Claude Trapp B16) Mekanik kaynak, tala imalat ve montaj firmalar (ISO 9001 i olan) ar yor. SEROMA / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Patrick Fortin B17)Termoformaj (Is l ekillendirme), plastik enjeksiyon ve presleme (5000 adet/y l) yapan firmalar ar yor. Sanidome Canin / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Gerard Gouy B18) Tornalama, kauçuk enjeksiyon, kablolama, transformatör imalat yapan firmalar ar yor. Achat Conseil Service /Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Patrice Noireau B19) Fitness malzeme üretimi için boru transformatörleri üreten firmalar ar yor. Decathlon / Fransa Tel: lgili Ki i: Vincent Girard Web: B20) Kauçuk ve PVC den ekstrude edilmi profiller, paslanmaz çelik di li ve tornalanm parçalar üreten firmalar ar yor. Meunier Group / Belçika Tel: Fax: lgili Ki i: Jacques Somers B21) Alüminyum ve çelik silindirler için tornalama frezeleme i leri yapan firmalar ar yor. DCM Group / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: P. Wuilfert B22) Mobilya sektörü için metal parçalar üreten firmalar ar yor. AKAZE/ Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Bruno Beillouet B23) ömine için dökül ve zgara yahar firmalar ar yor. Krampouz / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Guy Andro 6

7 B24) Alüminyum parça i leme 2017 A-15CDVGT-25 CD ve lazer kesim (1-20mm) yapan firmalar ar yor. Mygale / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Gerald Lecointe B25)Yar otomatik montaj makineleri ve parfüm pompalar K-BUY / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Alexandra Pawlowski B26) Karbon çelikleri ve so uk haddeleme yapan firma otomobil ve binalar için bobin, erit, saçtan mamül ürünler (alüm. LAC-LAF- Galv. E2) ar yor. Les Aciers Du Vexin / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Sylvie Jacquemin TEKL FLER T1) Kimyasal ürünler üreten firma distribütör ar yor. CONDAT Lubrifiants / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Jonathan Labarre Web: T2) Havac k sanayi için gövde parçalar üretiyor. UTGV Technologies /Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Suresh Latchoumanassamy Web: T3) Direkt amortisman yöntemi ile konveyor bant i lemi yap yor. TEDIS SARL /Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: A. Iatropoulos T4) Mekanik parça y kayan makine ve sistemler üreten firma distribütör ar yor. Rek / Almanya Tel: Fax: lgili Ki i: Pascal Verplaetse Web: T5) Demiryolu için mente e ve gardroplar için kaplama borular üretiyor. Ticari ortakl k istiyor. Talleres Hernani / spanya Tel: Fax: lgili Ki i: Yon Arratibel Emezabal Web: T6) Her türlü metal ile mekanik veya elektrikli parçalar üretebiliyor. Parça mekanizasyonu için ileriye dönük i birli i istiyor. Tecniprec / spanya Tel: Fax: lgili Ki i: Jorge Fernandes Web: T7) Plastik enjeksiyon, conta ve yanmaz poliüretan satmak istiyor. ROMIND T & G / Romanya Tel: Fax:

8 lgili Ki i: Gheorghe Valea Web: T8) Çelik boru ve saç ile bas nçl kaplar sat yor. Muller Aciers / Fransa Tel: Fax: lgili ki i: Gabriel Benayoun / T9) Konnektör üreten firma distribütör ar yor. HTP / Italya Tel: Fax: lgili Ki i: Gherardo Panetta G.PANETTAEBHTP.COM Web: T10)Fransa pazar na girmek isteyen yan sanayicilere acentelik yap yor. Aliiance International / Fransa Tel: Fax: lgili Ki i: Veronique Gentis Puchadez Web: 8

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Gazl çecek Sektörü ve Gazoz Pazar ndaki KOB ler çin Ni Pazarlamas na Bir Örnek Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI TÜRK YAN SANAYİ BORSASI Bu sayımızda; Yan Sanayi Fuarları BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsası ndan Nisan 2014, Sayı:82 *Avrupa nın En Büyük Sanayi Fuarı nda Firmanızı Tanıtın; Hannover Sanayi Fuarı Mutlaka

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd.

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd. F KR MÜLK YET HAKLARINA G R 1 9 15 20 23 F KR MÜLK YET NED R? ki uzman; patent, ticari marka, telif hakk ve ticari s rlar n gizemlerini aç klamaktad r. EKONOM K VE POL T K ÖZGÜRLÜK Ç N DESTEK ABD Patent

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı