PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I"

Transkript

1 PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan yöntem algoritma olarak tanımlanmaktadır. Algoritmanın Özellikleri; Basitlik Yürütülebilirlik Sıralı olma Bilgisayar ortamında problem çözümü için kullanılan adımlar şunlardır: 1- Problemi (sorunu) anlaşılması: Çözülecek soru tam olarak ortaya konulmalıdır. Sorunun tam olarak anlaşılması çözümün doğru olmasını sağlayacaktır. 2- Çözümü basamaklara ayırma (Algoritma oluşturma): Sorunun tanımını bitirildikten sonra, çözüm için kullanılacak yollar belirlenir. Bu aşamada sorunun çözümü birden fazla yol ile sağlanabileceği unutulmamalıdır. Çözüm yollarından basit ve kolay olan seçilmelidir. Sorun karmaşık ise çözüm sırasında alt çözüm yolları kullanılmamlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta alt çözüm yollarının ana çözüm yolu ile bağlantısı daima takip edilmelidir. 3- Akış şemasını çizme: Problemin çözümünü içeren algoritma geliştirildikten sonra, anlaşılabilirliğini ve programlama dillerine kolay aktarımı için akış şeması (flow chart) çizilir. Böylece çözüm basamaklarının birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı görülecektir. 4- Program kodunu yazma. Akış şeması çizildikten sonra, çözüme uygun bir programlama dili kullanılarak kod yazımı yapılmalıdır. 5- Çalıştırma (Uygulama). Programın kodlaması tamamlandıktan sonra, sonuçları bilinen veriler girilerek programın çalıştırılır. - Test etme ve hataları düzeltme: Program çalıştırıldıktan sonra varsa yazım yada mantık hataları giderilip test edilir. Program; Problemin çözümünü adım adım gerçekleştirecek kod yazımına program denilmektedir. Başka bir deyişle belirli bir komut takımı ile kullanılarak çözümün elde edilmesidir. Komut takımını kullanma ve yazımına ilişkin koşulları belirleyen kurallara kısaca programlama dili denilmektedir. BASIC(Beginner s All purpose Symbolic Instruction Code) : 194' te New ampshire' deki (USA) Dartmouth kolejinde John G. Kemeney (192-93) ile Thomas. Kurtz (1928-) tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. C :Dennis Richie tarafından 1972 yılında Bell Laboratuarında geliştirilmiş ve ilk olarak UNIX işletim sisteminde kullanılmıştır. PASCAL:1970 Yılında Wirth tarafından öğrencilerine programlama öğretmek maamcıyla geliştirilmiş bir programlama dilidir. Bu dilin kullanım alanı ve özellikleri dolayısıyla ünlü Fransız Matematikçi Blaise Pascal anısına PASCAL adı verilmiştir. FORTRAN(Formula Translater): yılında IBM tarafından matematiksel ve bilimsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir programlama dilidir.

2 COBOL(Comman Business Oriented Language):1959 yılında ticari amaçlar ile geliştirilmiştir bir programlama dildir. Derleyici (Compiler) Yorumlayıcı (Interpreter) Derleyici (Compiler): Programlama dili kullanılarak yazılmış bir programı makine dili ile yazılmış amaç programa çevirirler. Đnput A,B Topla= A- B Print Topla Yazım ataları Mantık ataları Yorumlayıcı (Interpreter) : Programlama dili ile oluşturulan program kodlarının (kaynak kodlar) ilk satırından son satırına kadar satır satır belirtilmiş komut ve işlemleri inceleyerek kaynak programın hatalarının düzeltilmesine imkan veren ve çalıştıran programlardır. Kaynak (Source) Program : Bir programlama dili ile yazılmış programlar. Amaç (Object) Program elde edilen program. : Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesi ile Derleyici ile Yorumlayıcının farkı: Derleyici programın tamamını kontrol eder bir satırında hata varsa program satırları bittikten sonra hatayı gösterir. Yorumlayıcı ise programın bir yerinde hata varsa çalışırken hatalı satıra geldiğinde durur ve hata mesajı verir. TML KAVRAMLAR KOMUT (Command): Bilgisayarın herhangi bir işlemin nasıl yapılacağını belirten emirlerdir. er programlama dilinin kendine ait bir komut takımı bulunduğundan programcılar kullandıklara dile ait komutların belli başlıcalarını bilmek zorundadır. Programlama bir işin nasıl yapılacağının adım adım tarif edilmesidir. Komutlar basit ve anlaşılır kısa kelimelerden oluşmaktadır. Örneğin; Yaz Bilgisayar gibi bir ifade düşünülecek olursa, Basic/Visul Basic C Pascal Print Bilgisayar Printf Bilgisayar Write Bilgisayar olarak ifade edilmektedir. DĞĐŞKNLR (Variables): Bellekte bilginin saklandığı, ismini ve tipini belirlediğimiz alanlardır. Böylece bellek adresleriyle uğraşmak yerine programlama sırasında simgesel isimler verilmektedir. Verilen değerler bellekte verilen sembolik ad ve tiplerde saklanırken, nerede saklayacağını (adres bilgisi) ise sistem tarafından belirlenir. Diğer önemli kavram ise sabitler ve operatörlerdir. Sabitler (constant), programda değeri değiştirilmeyen simgesel isimlerdir. 2

3 Operatörler ise aritmetik işlemlerde ve kontrol deyimlerinde kullanılan, işlem değeri olan karakterlerdir. Genel olarak değişkenleri ikiye ayırabiliriz; 1) Đçerisinde sayısal değerleri sakladığımız değişkenlere sayısal veya nümerik değişken denlmektedir. 2) Sayısal değerler dışında (ad, yer, adres, vb.) saklanan değişkenlere de alfa sayısal veya string değişkenler denilmektedir. Programlama dillerinde değişkenlerin tanımlanması birbirine benzemekle birlikte her dilin kendine özgü farklılıkları bulunacağı unutulmamalıdır. Genel olarak değişken tanımlama kuralları için şunlar söylenebilir: 1) Bir değişkenin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. 2) Değişken isimlerinin içerisinde _ karakteri hariç, boşluk veya özel karakterler bulunmamalıdır * : ;! -) 3) Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. 4) Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içermemelidir. 5) Değişken isimleri için anlamlı ifadeler kullanılmalıdır. DOĞRU TANIMLAMALAR Girne15 Al23 DOGUM_YRI ATALI TANIMLAMALAR 14BOLU adi Soyadi sa:at Değişkenlere değer Aktarma( = ) : Bir aritmetik yada string ifadeyi değişkene aktarmak için = parametresi kullanılır. { a = 5, b = ABC gibi } Burada eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin sonucu sol taraftaki değişkene aktarılır. Örnek 1 : Aşağıdaki program akışı sırasındaki değişken değerleri A=3 B=3*A A=B+5 B=B+1 A B Visual Basic de Değişkenlerin Tanımlanması: Bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Bu tanımlama genellikle Dim (Boyut Aç) komutu ile program kodunun başında yapılmaktadır: Yapısı : Dim Değişken_adı As tip Tip ; Değişken in alabileceği veri türünü tanımlar. [Bunlar; integer, byte, long,double,single,long,string,boolean,currency gibi ] 3

4 ğer değişken tanımlanmaz veya tanımlanırken tip belirtilmezse, VB bu değişkeni Variant veri tipinde algılar. Variant bir değişken herhangi bir tip veriyi içerebilir. Variant tipli değişken kullanmanın dezavantaları şunlardır: Daha fazla bellek kullanımı Variant veri tipi bazı veri işlem fonksiyonları için geçersiz olabilir. Veri Tipleri : Bildiri Deyimi Veri Tipi Bellek Alanı Değer Aralığı String Karaktersel 1 karakter 1 bayt Integer Tamsayı 2 bayt to Long uzun tamsayı 4 bayt Single tek duyarlı sayısal 4 bayt 3.4x10^38 Double çift duyarlı sayısal 8 bayt 1,7x10^308 Currency para-çok büyük Sayı 8 bayt Byte tamsayı 1 bayt 0 to 255 Boolean doğru/yanlış 2 bayt True / False Date tarih 8 bayt 1/1/100 to 12/31/9999 Variant 1 bayt + her karakter için 1 byte String değişkenler; aralarına + veya & sembolü konarak birbirlerine eklenebilirler. SABĐTLR (Constant): Program içerisinde değeri değişmeyen ifadelere sabit denir. Tırnak işaretleri arasında yazılan her türlü bilgi string sabittir. Özellikle bilinen değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırır. VB de sabit ifadeler program kodunun başında Const deyimi ile tanımlanırlar. Const pi=3.14 OPRATÖRLR: Đşlem yapmamızı sağlayan işaretlerdir (+,-,*,/,=,% gibi ). Programlama dillerinde değişik operatörler kullanılmaktadır. ĐŞLMLR Aritmetik Operatör Matematiksel Notasyon VB ve QB Notasyonları Toplama + X+Y X+Y Çıkartma - X-Y X-Y Çarpma * (YB)(Y.B) (Y*B) Y*B Bölme / V/A ve V V/A A Bölme(tamsayı) \ V\A Üs alma ^ Q P Q^P Mod alma Mod Q mod P Q mod P String birleştirme & Çanak kale Çanak & kale Negatif -Y -Y 4

5 Đşlem öncelik sırası Sıra Tanım Matematik Bilgisayar 1 Parantezler (( )) (( )) 2 Üs Almak a n a^n 3 Çarpma ve Bölme ab a/b a*b a/b 4 Toplama ve Çıkarma a+b a-b a+b a-b Operatörlerin işlem sırası: Parantez kullanılarak işlem öncelik sıraları değiştirilir. Đç içe kullanılan parantezlerde öncelik en içtekindedir. Aynı işlem önceliğine sahip elemanlarda işlem soldan sağa doğrudur. Örnek 2: Matematiksel: y=pr q +w/x-z Visual Basic : y = p * r ^ q + w / x - y y = / 2 9 y = 2*1+ / 2-9 y = 32 + /2 9 y = y = 35 9 y = KARŞILAŞTIRMA OPRATÖRLRĐ Verilerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılır. Sonuç doğru ise 1, yanlış ise 0 değerini alır. ĐŞLM OPRATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VBasic NOTASYONU Küçüktür < A < B A < B Büyüktür > A > B A > B Küçük eşit <= A B A <= B Büyük eşit >= A B A >= B şittir = A = B A = B şit değil < > A B A < > B MANTIKSAL OPRATÖRLR Mantıksal operatörlerin temelini, verilerin birbirleriyle kıyaslanması oluşturur. Koşulun sonucuna bağlı olarak da hangi işlerin yapılacağına karar verilir. ĐŞLM OPRATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VBasic NOTASYONU Ve AND A V B A AND B Veya OR A VYA B A OR B Değil NOT A DĞĐL B A NOT B Özel veya XOR Şartlardan biri doğru ise 1 sonucunu değilse 0 sonucu verir A XOR B 5

6 ÖRNK 3: A=5 B=4 Y= ( A < 5 ) OR ( B >= A ) AND ( A=5 ) Đfadesinin tersi nasıl olur? Cevap: Y= False OR False AND True = 0 OR 0 AND 1 = 0 OR 0 = 0 = FALS Bu ifadenin tersi ; Y = ( A>=5 ) AND ( B < A ) OR ( A< >5 ) = True AND True OR False Y = 1 AND 1 OR 0 = 1 OR 0 = 1 = TRU sonucu elde edilir. AKIŞ ŞMALARI(FLOW CARTS) Algoritmanın,görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmesine "akış şeması" veya FLOWCART adı verilir. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde ve adımlar arasındaki ilişkiler ve yönleri oklar ile gösterilmesidir. Akış şemaları kullanımındaki en temel avantaj problem çözüm adımlarının kolayca takip edilebilmesidir. Amerikan Ulusal Standartları nstitüsünün (ANSI) belirlediği akış diyagramlarında kullanılan semboller ve kullanım amaçları BAŞLA /DUR ĐŞLM krandan okuma ve yazma Sayfa içi Bağlantı Genel giriş/çıkış KARAR DÖNGÜ ÇIKTI Sayfa dışı bağlantı Akış yönü belirleme

7 Örnek 1: Girilen iki sayının ortalamasını alan programın algoritması ve akış seması. 1.Başla 2.Đki sayı gir (A,B) 3.Ortalamayı hesapla (ortalama=(a+b)/2) 4.Ortalamayı yaz 5.Dur BAŞLA A,B Ortalama=(a+b)/2 ortalama Örnek 2:Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamını bulup ekrana yazdıran programın algoritması ve akış şeması. Örnek 3: Rasgele girilen iki sayıdan küçük olanı önce yazan program. Örnek 4: krana 5 defa BĐLGĐSAYAR yazan programın algoritma ve akış şemasını yazın? 1. BASLA 2. sayac=0 3. YAZ BĐLGĐSAYAR 4. sayac=sayac+1 5. ğer sayac<5 GĐT 3. adıma. DUR DUR Örnek 5: 1,1,2,3,4,5,8,13,21,34,55,.. çıktısını veren programın akış diyagramı ve program kodunu yazınız?. ( Bu şekildeki seri Fibonacci dizisi olarak isimlendirilmektedir) Örnek : Klavyeden girilen X değerine göre fonksiyonu gerçekleştiren program. F(x)= 3X 2 + 4X + 2, X > 0 ise X + 1, X =0 ise 4X 3 + 2X 2 + 4, X<0 ise Algoritma : Akış Şeması : 1.Başla 2.X değerini gir. 3. ğer X>0 ise Fx=3*X*X + 4*X ğer X=0 ise Fx=X+1 5. ğer X<0 ise Fx=4*X*X*X +2*X*X+4. Fx i yaz 7. Dur. 7

8 Örnek 7: Aşağıdaki akış diyagramına göre N değeri girilirse M ve I nın ekrandaki çıktısı nasıl olur? BAŞLA N M=1 I=2 M=M*I I=I+1 I M N I > N I,M DUR Örnek 8: Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyük olan sayıyı bulan programın akış şeması Örnek 9: Faktöriyel alan program. 8

9 KONTROL YAPILARI Yapısal programlama dillerinde programın işleyişi ilk satırdan son satıra doğru ilerler bu işleyiş sırası, şartlı veya şartsız olarak değiştirilebilir. Programın işleyiş yönünün şartlı veya şartsız olarak değiştirilmesi işlemine dallanma denir. A. DALLANMA 1. GOTO KOMUTU ĐL ŞARTSIZ DALLANMA Programın işleyiş yönünü şartsız olarak değiştirmede GOTO ( Git) deyimi kullanılır. Kullanım Şekli ; goto <etiket> 2. IF /TN KOMUTU ĐL ŞARTA BAĞLI DALLANMA Bu kullanımda eğer IF den sonra verilen şart sağlanırsa Komut1 şart sağlanmazsa LS den sonraki Komut2 gerçekleştirilir. ğer < koşul > ise yap değilse yapma IF = < > > < >= <= TN Komut1.. LS Komut2.. 3.KOŞUL SÜRDÜKÇ DVAM DN ĐŞLMLR Koşul kontrolü yapıldığı yere göre ikiye ayırılabilir. Birincisi program başında koşul kontrolü yapmak, diğeri ise bir defa işlem yapıldıktan sonra koşulun doğru yada yanlış olmasına göre işlem tekrarı yapılmasıdır. a) Do While Loop b) Do Loop While işlemler Koşul işlemler Koşul 9

10 DÖNGÜ YAPILARI Problemlerin çözümlerinde tekrar edilen işlemleri göstermenin kolay ve anlaşılır bir yolu, bu yola döngü yada yineleme yapıları denir. Döngü değişkeni ilk değer,son değer, artış miktarı Döngü girişi A=1,10,1 Yinelenen işlemler Döngü sonu Döngü değişkeni: Döngü yapısının tekrarının denetlenmesi amacı ile kullanılan değişkendir. Đlk değer: Döngü değişkeninin alacağı ilk değerdir. Son değer: Döngü değişkeninin alacağı son değerdir. Artış miktarı: Döngü Değişkeninin ilk değerden son değere kadar alacağı değerlerdeki artış miktarıdır. Artış miktarı belirtilmez ise bu değer bir (1) kabul edilir. Döngüler iki çeşittir; Artan Döngüler:Başlangıç değeri, bitiş değerinden küçüktür. Azalan Döngüler: Başlangıç değeri, bitiş değerinden büyüktür. Döngü değişkeni döngü dışına en son aldığı değeri bir artırarak çıkar. ÖRNK: IF sayi<0 TN PRINT Sayı Negatif LS PRINT Sayı Sıfır ya da Pozitif ÖRNK: Girilen yaş değerine göre kişinin durumunu bulan programı yazınız. 0 5 BBK 14 ÇOCUK GNÇ ORTA YAŞLI 40 ve ÜSTÜ ĐTĐYAR Algoritma..; 1.Başla 2.Yaş Değerini gir 3.ğer 0<=yas <= 5 ise Bebek 4.ğer 5<=yas <= 14 ise Çocuk 5.ğer 15<=yas <=28 ise Genç.ğer 29<=yas <=39 ise Orta Yaşlı 7.ğer 40>=yas ise Đhtiyar 8.Dur Program Kodu ; Private Sub Command1_Click() Dim yas As Integer yas = Val(InputBox("Yaşı giriniz")) If yas <= 5 Then Print "Bebek" If yas > 5 And yas <= 14 Then Print "Çocuk" If yas > 15 And yas <= 30 Then Print "Genç" If yas > 30 And yas <= 45 Then Print "Orta Yaşlı" If yas >= 4 Then Print "Đhtiyar" nd Sub 10

11 2. Kullanım: IF <Şart> TN <Yapılacak Đşlemler> LS <Yapılacak Đşlemler> ND IF Private Sub Command1_Click() Dim not1 As Integer not1 = Val(InputBox("Notu giriniz")) If not1 >= 50 Then Print "Geçti" nd If If not1 < 50 Then Print "Kaldı" nd If nd Sub if Then yapısı tek satıra sığmıyorsa nd If komutu ile sonlandırılmalıdır. IF FONKSĐYONU : Yapısı: IIF(Koşul,birinci ifade,ikinci ifade) Bir bakıma, IF deyiminin kısıtlı bir şeklidir. Yalnızca iki olasılığın söz konusu olduğu durumlarda IF deyimi yerine IIF fonksiyonu kullanılabilir. Private Sub Command1_Click() Dim ortalama as integer Sonuc as string ortalama=val(inputbox( not ortalamasını giriniz )) sonuc = IIf(ortalama >= 50, "Geçti", "Kaldı") Print sonuc nd Sub SLCT CAS YAPISI Yapısı.: Select Case... nd Select Değişkenin belirli değerlerine göre yapılacak farklı işlemlerin seçiminde kullanılır. Select Case değişken Case d1 Case d2 case d3 to d9 case is > d10 Case lse nd Select Değişkenin d1 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler Değişkenin d2 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler d3 ve d9 aralığındaki tüm değerler için yapılacak işlemler Değişkenin d10 dan daha büyük değerler aldığında yapılacak işlemler Değişkenin farklı değerler aldığı durumlarda yapılacak işlemler Koşul sayısının 5 den fazla olduğu durumlarda bu yapıyı tercih etmek daha iyi olur. ÖRNK: Girilen yaş değerine göre kişinin durumunu bulan programı Select Case yapısını kullanarak yazınız. Private Sub Command2_Click() yas = Val(InputBox("YAŞ DĞRĐNĐ GĐRĐNĐZ=")) 11

12 Select Case yas Case 0 To 5: Print "BBK" Case To 14: Print "ÇOCUK" Case 15 To 29: Print "GNÇ" Case 30 To 45: Print "ORTA YAŞLI" Case lse Print "ĐTĐYAR" nd Select nd Sub 1 den 10 a kadar olan sayıların toplamını ve girilen 10 adet sayının toplamını bulan program akış şemaları BAŞLA BAŞLA Toplam =0 I=1,10,1 Toplam=Toplam+I I Topla m DUR Toplam= 0 I=1,10,1 I.sayıyı gir: Toplam=Toplam+Sayı I Topla m DUR Döngü yapılarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar: 1)Artan döngülerde döngü değişkeninin ilk değeri son değerinden küçük olmalı. Artan döngülerde ise tam tersi yapılmalıdır. 2)Artış miktarı pozitif veya negatif olabilir fakat negatif olması durumunda dikkat edilmelidir. 3)Artış miktarı belirtilmez ise bu değer 1 olarak kabul edilir. 4)Döngü yapısı belli kurallara bağlı kalınarak terk edilebilir. 5)Döngü değişkeninin değeri mecbur kalınmadıkça döngü yapısı içinde değiştirilmemelidir. )Đç içe döngülerde dikkat edilmelidir. ÖRNKLR 1) 0 dan 100 e kadar olan tek sayıların toplamını bulan program. CLS TOP=0 FOR I=1 TO 100 STP 2 TOP=TOP+1 NXT I PRINT TOPLAM= ; TOP ND 12

13 2) Klavyeden girilen iki pozitif tamsayının çarpımını çarpma operatörü kullanılmadan bulan program. CLS CARP=0 S1= INPUTBOX( 1.SAYIYI GĐRĐNĐZ: ) S2= INPUTBOX( 2.SAYIYI GĐRĐNĐZ: ) FOR I= 1 TO S1 CARP=CARP+S1 NXT I PRINT S1; * ; S2 ; =, CARP ND KONTROL YAPILARI ÖZT Yapısal programlama dillerinde üç tür kontrol yapısı vardır. 1.Sıralı yapılar 2.Karar (Seçim) yapıları 3.Döngü (Tekrarlama) yapıları 1-Sıralı yapılar Örnek: Đki sayının toplamı 1. Topla=0 2. Input iki sayı gir,a,b 3. Topla= A+B 4. Prınt Topla 5. nd 2-Karar yapıları 1. Tek seçim 2. Çift seçim 3. Çoklu seçim 2.1. Tek seçim(if / TN yapısı) Örnek: Sayı sıfırdan büyük ise girilen sayının karesini al INPUT sayı IF sayı >0 TN kare=sayı^2 PRINT kare ND 2.2. Çift seçim (IF / TN... LS yapısı) Örnek: Sayı sıfırdan küçükse sayının karesini al büyükse girilen sayının karekökünü al. INPUT sayı IF sayı >0 TN kare=sayı^2 LS kare=sayı^(1/2) PRINT kare ND 2.3. Çoklu seçim Selece Case kullanılır veya iç içe IF yapıları kullanılır. 13

14 IF / TN YAPISI IF / TN / LS Koşul Đşlemler B=Y A B SLCT CAS YAPISI (ÇOKLU SÇĐM) Koşul Đşlemler Koşul Đşlemler Koşul Đşlemler DÖNGÜLR 1.Tekrar sayısı belli döngüler For Next Döngüsü Örnek: krana 10 defa GMYO yazan program işlemler Koşul işlemler CLS FOR i = 1 TO 10 PRINT GMYO NXT i ND 14

15 2.Tekrar sayısı koşula bağlı olan döngüler sürece (koşul) devam et 2.1 While / Wend döngüsü yada Do While Loop : While /Wend döngüsü yerine daha hızlı çalışan Do While Loop döngüsü tercih edilir. Koşul işlemler Örnek: CLS SAYI = val(inputbox ( bir sayı giriniz )) Do While SAYI < > 0 KAR =SAYI^2 Loop PRINT KAR ND 3- DO - LOOP DÖNGÜSÜ 3.1-Do while(koşul) (Đşlemler) Loop 3.2-Do (Đşlemler) Loop while (Koşul) 3.3-Do until(koşul) (Đşlemler) Loop 3.4-Do (Đşlemler) Loop until (Koşul) Do / Loop Until Do Until / Loop ĐŞLMLR KOŞUL KOŞUL ĐŞLMLR 15

16 Do While / Loop Do / Loop While KOŞUL Cls T=0,S=0 Do While s < 101 S=s+1 T=t+s xit do Loop Print t ĐŞLMLR kran Çıktısı 5050 ĐŞLMLR KOŞUL A=5 Do A=a+1 Loop while a<3 Print a kran Çıktısı Đç içe for döngüleri For (döngü 1) (işlemler) For (döngü 2) (işlemler) For (döngü 3) (işlemler) next (döngü 3) next (döngü 2) next (döngü 1) Örnek: Çarpım Tablosu For i=1 to10 For j=1 to 10 Sonuc=i*j Print i; * ;j; = ;sonuc Next j Sleep 2 programı yavaşlatmak için Next i 1

17 DĐZĐLR Bir veya birden fazla verinin tek bir ad ile adlandırıldığı yapılara dizinli değişken (Dizi) adı verilir. Bir dizinin dizin olabilmesi için; 1- Aynı tür elemanlardan oluşmalıdır. 2- Bellekte yer kaplaması gerekir. Değişken adı ĐNDĐS (eleman sayısı) Đndislere isim verirken dikkat edilmesi gereken hususlar: 1-Đndisler negatif olamaz. 2-Đndisler tamsayı olmalıdır. 3-Đndis en az 1 olmalı. Boyut aç boy (100) as integer Dim ( QBasıc/Visual Basıc ) Dizi tanımlama şekilleri : Dim boy(10) 11 elemanlı Dim boy (1 to 10) 10 elemanlı Dim boy(3 to 10) 8 elemanlı leman sayısı - indis Option Base 1 Dim boy(10) 10 elemanlı Bu tür dizilere tek boyutlu dizi denir. Matematiksel olarak da vektör adı verilir. ÖRNK-1: Günün haftanın kaçıncı günü olduğunu hesaplayan program. Private Sub Command2_Click() Dim gün(1 To 7) As String gün(1) = "Pazartesi" gün(2) = "Salı" gün(3) = "Çarşamba" gün(4) = "Perşembe" gün(5) = "Cuma" gün() = "Cumartesi" gün(7) = "Pazar".... nd Sub 17

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES)

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 0 KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) GĠRĠġ Kontrol yapıları, program akışını değiştirmek için kullanılan yapılardır. Yapısal programlama dillerinde

Detaylı

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI 1 ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI İster bilgisayarla ister bilgisayarsız soru çözmek için belirli bir yol vardır. Ancak bu yol ile sağlıklı bir çözüme ulaşılabilir. Bilgisayar kullanarak soru çözmek için sonuca

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak.

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. MT 373 Visual Basic Programlama Laboratuvar Uygulamaları-1 Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. a) İki adet ondalıklı sayı tanımlaması yapınız

Detaylı

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Herhangi bir program yazabilmemiz için öncelikle önümüzde bir problem, soru olması gerekir. Problemi belirledikten

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM)

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) (ALGORITHM) Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Türkistan'lı alimden kaynaklanır. Bu

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR

1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR 1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ Program, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir grup komuta (kod topluluğuna) verilen isimdir. Bu komutları veren kişiye programcı, komutların bütününe

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

Algoritma kelimesinin kökeni:

Algoritma kelimesinin kökeni: ALGORİTMA Belirli bir problemi çözmek için gerekli adımlar kümesidir. Algoritma bir işi çözmek için kullanılan yöntemdir. Gündelik yaşantımızda da algoritmalar kullanırız. Yol tarifi, yemek pişirme işlemleri

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

Özyineleme (Recursion)

Özyineleme (Recursion) C PROGRAMLAMA Özyineleme (Recursion) Bir fonksiyonun kendisini çağırarak çözüme gitmesine özyineleme (recursion), böyle çalışan fonksiyonlara da özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar denilir. Özyineleme,

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 I) Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları Algoritmik program tasarımı, verilen bir problemin bilgisayar ortamında

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Değişken ve Atama Bilgisayar programı içerisinde ihtiyaç duyulan sembolik bir ifadeyi veya niceliği

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir.

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bu durumda bireylerin ortaya çıkan olumsuzluklara karşılık çözüm bulmak için yapacakları mücadeleye de PROBLEM

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. ALGORİTMA KAVRAMI Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

Detaylı

Def bildiri deyimi projenin general,declarations bölümünde tanımlanmalıdır

Def bildiri deyimi projenin general,declarations bölümünde tanımlanmalıdır BÖLÜM 3 3.VİSUAL BASİC DE DEGİŞKEN TANIMLAMA Degişken tanımlarken Visual Basic te Dim bildiri deyimini kullanabiliriz. Değişkenin tanımlanması hafızada ayrılacak hafıza miktarının belirli olmasını sağlar.

Detaylı

C/C++ ile Programlamaya Giriş. Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu

C/C++ ile Programlamaya Giriş. Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu C/C++ ile Programlamaya Giriş Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu Algoritmadan Kodlamaya Geçiş Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ, Programlama Ders Notu C/C++ Program Yapısı C/C++ ve Java dilleri aynı gramer yapısını kullanır;

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler C PROGRAMLAMA DİLİ Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; C programlama dili genel özelliklerini ve yapısını bilir, Kütüphane fonksiyonlarının çağrılmasını gerçekleştirebilir, Değişken, sabit tanımlamaları

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI DERS İÇERİĞİ Algoritma nedir? Akış Diyagramı nedir? Örnek Uygulama ALGORİTMA Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki

Detaylı

Algoritmalar. 3. Açıklık: Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.

Algoritmalar. 3. Açıklık: Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli. Algoritmalar Kısaca algoritma belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir. Geniş anlamda ise algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların

Detaylı

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri 49 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Çalıştırılabilir C ifadeleri ya bir işlem gerçekleştirir ( girilen verilerin toplanması

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Bilgisayar Programı Nedir?

Bilgisayar Programı Nedir? BİL1002 Bilgisayar Programlama PROF.DR.TOLGA ELBİR Bilgisayar Programı Nedir? Program, bilgisayarda i belirli libir amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiş yöntemlerin ve verilerin, bilgisayarındonanımınınyerine

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Diziler Aynı tipteki bir veri gurubunun bir değişken içinde saklanmasıdır. Veriler Hafızada

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 29 İçerik 1 Temel Kavramlar Algoritmanın

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 2. ASP'nin Dili... 3 2.1 YAZILIM

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler Matematiksel Operatörler Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Operatör Anlamı Açıklama ^ Üs Alma C^3 Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini

Detaylı

C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı

C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu www.ieubt.org C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı Sorularınız için : programlama@ieubt.org Hazırlayan : Görkem PAÇACI (gorkem.pacaci@std.ieu.edu.tr) C Program

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 1 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlamaya C ile Programlamaya Yazılım: Bilgisayarın işlemler yapması ve karar vermesi

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 -

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 - BÖLÜM 3 OPERATÖRLER - 19 - 3.1 Operatörler Hakkında Yukarıdaki örnekleri birlikte yaptıysak = işaretini bol bol kullandık ve böylece PHP'nin birçok operatöründen biriyle tanıştık. Buna PHP dilinde "atama

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BİL 1007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BİL 1007 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: BİL 007 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

ALGORİTMAYA GİRİŞ. Program: Belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir.

ALGORİTMAYA GİRİŞ. Program: Belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. 1 ALGORİTMAYA GİRİŞ Program: Belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı oluşturabilmek için gerekli komutların belirlenmesi ve uygun biçimde

Detaylı

Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması

Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması 1 Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması Problem Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar ve çatışmalar problem olarak değerlendirilir. Bu durumdaki

Detaylı

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ Giriş/Çıkış deyimlerine neden gerek vardır? Biçimli giriş/çıkış deyimleri, Klavye den veri girişi Dosya dan veri okuma ve dosyaya yazma Ekrana sonuçları yazdırma, Yazıcı,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

=~ Metodu 92 Karakter Sınıfları 94 sub ve gsub metotları 101 Hızlı Tekrar 102 Kontrol Noktası 103 Düello 106 Sonraki Bölümde 109

=~ Metodu 92 Karakter Sınıfları 94 sub ve gsub metotları 101 Hızlı Tekrar 102 Kontrol Noktası 103 Düello 106 Sonraki Bölümde 109 vii 1 Neden Ruby? 2 Ruby Kurulumu 5 Windows ta Ruby Kurulumu 5 Linux ve Mac OS ta Ruby Kurulumu 6 Doğru Geliştirme Ortamının Seçimi 6 Diğer Ruby Uyarlamaları 9 Örnek Kodlar Hakkında 10 İnternet Adresi

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ Bilgisayar programlamasının amacı insan ile makine arasında ilişki kurmak ve haberleşmeyi sağlamaktır. Yüksek Seviyeli Diller Alçak Seviyeli Diller (High Level Language) (Assembly

Detaylı

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar ASCII Kodlama Sistemi Bilgisayar sayılar üzerine kurulmuş makinalar olduklarından onların düşünmeleri ve hatırlamaları sayısal değerlerle olmaktadır. Bundan dolayı

Detaylı

GEO103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

GEO103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Ders İçeriği GEO103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ENVER BAĞCI Programlamada algoritma kavramı ve örnekleri, C programlama dili Ders Takibi Ders ile ilgili dökümanlara www.enverbagci.net adresinden ilgili ders

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA PROGRAMLAMA Programlama Nedir? Bir iģi yapmak için gerekli iģlemlerin tespit edilmesi, tanımlanması ve bu iģlerin sırasının bilinmesidir. Programlama Basamakları: 1- Problemi Tanıma: Programın programcı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar Matlab da Dizi ve Matrisler Mustafa Coşar MATLAB Değişkenleri Matlab da değişkenler; skaler, dizi(vektör), matris veya metin (string) türünde olabilirler. Örnek olarak: a=1; b=-3.2e3; c=22/5; metin= mustafa

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Bilgisayar programlaması sırasında izlenebilecek bir çok yol ve yöntem vardır. Programcının probleme ilişkin çözümü ortaya çıkarabilmesi için problem

Bilgisayar programlaması sırasında izlenebilecek bir çok yol ve yöntem vardır. Programcının probleme ilişkin çözümü ortaya çıkarabilmesi için problem PROGRAMLAMA DİLLERİ Bilgisayarları Kullanabilmek için onlarla iletişim kurmak gerekir. Bu iletişimi kurabilmek programlamanın amacıdır. Program, bilgisayara bir dizi iş yaptıran komutlardan oluşur. Oluşturulan

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

Algoritmalar ve Karmaşıklık

Algoritmalar ve Karmaşıklık Algoritmalar ve Karmaşıklık Ders 11 Algoritma Ayrık matematikte karşılaşılan bir çok problem sınıfı mevcuttur. Örneğin, verilen tamsayı grubu içindeki en büyük olanının bulunması, verilen bir kümenin bütün

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BTÖ201- Programlama Dilleri 1 Hazırlayanın; Adı Soyadı Çağdaş KARADEMİR Numarası 20742248 Ders Sorumlusu Hakan Tüzün İçindekiler Problem

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

C Dersi Bölüm 1. Bilgisayar Donanımı

C Dersi Bölüm 1. Bilgisayar Donanımı C Dersi Bölüm 1 M Bodur 1 Bilgisayar Donanımı Bilgisayarın yapısını ve çalışma prensiplerini bilmemiz Bir bilgisayar programından neler bekleyebileceğimizi anlamamızı sağlar. Bigisayar dört temel birimden

Detaylı

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler For Each... Next... 3 Döngüyü

Detaylı