PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I"

Transkript

1 PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan yöntem algoritma olarak tanımlanmaktadır. Algoritmanın Özellikleri; Basitlik Yürütülebilirlik Sıralı olma Bilgisayar ortamında problem çözümü için kullanılan adımlar şunlardır: 1- Problemi (sorunu) anlaşılması: Çözülecek soru tam olarak ortaya konulmalıdır. Sorunun tam olarak anlaşılması çözümün doğru olmasını sağlayacaktır. 2- Çözümü basamaklara ayırma (Algoritma oluşturma): Sorunun tanımını bitirildikten sonra, çözüm için kullanılacak yollar belirlenir. Bu aşamada sorunun çözümü birden fazla yol ile sağlanabileceği unutulmamalıdır. Çözüm yollarından basit ve kolay olan seçilmelidir. Sorun karmaşık ise çözüm sırasında alt çözüm yolları kullanılmamlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta alt çözüm yollarının ana çözüm yolu ile bağlantısı daima takip edilmelidir. 3- Akış şemasını çizme: Problemin çözümünü içeren algoritma geliştirildikten sonra, anlaşılabilirliğini ve programlama dillerine kolay aktarımı için akış şeması (flow chart) çizilir. Böylece çözüm basamaklarının birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı görülecektir. 4- Program kodunu yazma. Akış şeması çizildikten sonra, çözüme uygun bir programlama dili kullanılarak kod yazımı yapılmalıdır. 5- Çalıştırma (Uygulama). Programın kodlaması tamamlandıktan sonra, sonuçları bilinen veriler girilerek programın çalıştırılır. - Test etme ve hataları düzeltme: Program çalıştırıldıktan sonra varsa yazım yada mantık hataları giderilip test edilir. Program; Problemin çözümünü adım adım gerçekleştirecek kod yazımına program denilmektedir. Başka bir deyişle belirli bir komut takımı ile kullanılarak çözümün elde edilmesidir. Komut takımını kullanma ve yazımına ilişkin koşulları belirleyen kurallara kısaca programlama dili denilmektedir. BASIC(Beginner s All purpose Symbolic Instruction Code) : 194' te New ampshire' deki (USA) Dartmouth kolejinde John G. Kemeney (192-93) ile Thomas. Kurtz (1928-) tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. C :Dennis Richie tarafından 1972 yılında Bell Laboratuarında geliştirilmiş ve ilk olarak UNIX işletim sisteminde kullanılmıştır. PASCAL:1970 Yılında Wirth tarafından öğrencilerine programlama öğretmek maamcıyla geliştirilmiş bir programlama dilidir. Bu dilin kullanım alanı ve özellikleri dolayısıyla ünlü Fransız Matematikçi Blaise Pascal anısına PASCAL adı verilmiştir. FORTRAN(Formula Translater): yılında IBM tarafından matematiksel ve bilimsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir programlama dilidir.

2 COBOL(Comman Business Oriented Language):1959 yılında ticari amaçlar ile geliştirilmiştir bir programlama dildir. Derleyici (Compiler) Yorumlayıcı (Interpreter) Derleyici (Compiler): Programlama dili kullanılarak yazılmış bir programı makine dili ile yazılmış amaç programa çevirirler. Đnput A,B Topla= A- B Print Topla Yazım ataları Mantık ataları Yorumlayıcı (Interpreter) : Programlama dili ile oluşturulan program kodlarının (kaynak kodlar) ilk satırından son satırına kadar satır satır belirtilmiş komut ve işlemleri inceleyerek kaynak programın hatalarının düzeltilmesine imkan veren ve çalıştıran programlardır. Kaynak (Source) Program : Bir programlama dili ile yazılmış programlar. Amaç (Object) Program elde edilen program. : Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesi ile Derleyici ile Yorumlayıcının farkı: Derleyici programın tamamını kontrol eder bir satırında hata varsa program satırları bittikten sonra hatayı gösterir. Yorumlayıcı ise programın bir yerinde hata varsa çalışırken hatalı satıra geldiğinde durur ve hata mesajı verir. TML KAVRAMLAR KOMUT (Command): Bilgisayarın herhangi bir işlemin nasıl yapılacağını belirten emirlerdir. er programlama dilinin kendine ait bir komut takımı bulunduğundan programcılar kullandıklara dile ait komutların belli başlıcalarını bilmek zorundadır. Programlama bir işin nasıl yapılacağının adım adım tarif edilmesidir. Komutlar basit ve anlaşılır kısa kelimelerden oluşmaktadır. Örneğin; Yaz Bilgisayar gibi bir ifade düşünülecek olursa, Basic/Visul Basic C Pascal Print Bilgisayar Printf Bilgisayar Write Bilgisayar olarak ifade edilmektedir. DĞĐŞKNLR (Variables): Bellekte bilginin saklandığı, ismini ve tipini belirlediğimiz alanlardır. Böylece bellek adresleriyle uğraşmak yerine programlama sırasında simgesel isimler verilmektedir. Verilen değerler bellekte verilen sembolik ad ve tiplerde saklanırken, nerede saklayacağını (adres bilgisi) ise sistem tarafından belirlenir. Diğer önemli kavram ise sabitler ve operatörlerdir. Sabitler (constant), programda değeri değiştirilmeyen simgesel isimlerdir. 2

3 Operatörler ise aritmetik işlemlerde ve kontrol deyimlerinde kullanılan, işlem değeri olan karakterlerdir. Genel olarak değişkenleri ikiye ayırabiliriz; 1) Đçerisinde sayısal değerleri sakladığımız değişkenlere sayısal veya nümerik değişken denlmektedir. 2) Sayısal değerler dışında (ad, yer, adres, vb.) saklanan değişkenlere de alfa sayısal veya string değişkenler denilmektedir. Programlama dillerinde değişkenlerin tanımlanması birbirine benzemekle birlikte her dilin kendine özgü farklılıkları bulunacağı unutulmamalıdır. Genel olarak değişken tanımlama kuralları için şunlar söylenebilir: 1) Bir değişkenin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. 2) Değişken isimlerinin içerisinde _ karakteri hariç, boşluk veya özel karakterler bulunmamalıdır * : ;! -) 3) Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. 4) Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içermemelidir. 5) Değişken isimleri için anlamlı ifadeler kullanılmalıdır. DOĞRU TANIMLAMALAR Girne15 Al23 DOGUM_YRI ATALI TANIMLAMALAR 14BOLU adi Soyadi sa:at Değişkenlere değer Aktarma( = ) : Bir aritmetik yada string ifadeyi değişkene aktarmak için = parametresi kullanılır. { a = 5, b = ABC gibi } Burada eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin sonucu sol taraftaki değişkene aktarılır. Örnek 1 : Aşağıdaki program akışı sırasındaki değişken değerleri A=3 B=3*A A=B+5 B=B+1 A B Visual Basic de Değişkenlerin Tanımlanması: Bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Bu tanımlama genellikle Dim (Boyut Aç) komutu ile program kodunun başında yapılmaktadır: Yapısı : Dim Değişken_adı As tip Tip ; Değişken in alabileceği veri türünü tanımlar. [Bunlar; integer, byte, long,double,single,long,string,boolean,currency gibi ] 3

4 ğer değişken tanımlanmaz veya tanımlanırken tip belirtilmezse, VB bu değişkeni Variant veri tipinde algılar. Variant bir değişken herhangi bir tip veriyi içerebilir. Variant tipli değişken kullanmanın dezavantaları şunlardır: Daha fazla bellek kullanımı Variant veri tipi bazı veri işlem fonksiyonları için geçersiz olabilir. Veri Tipleri : Bildiri Deyimi Veri Tipi Bellek Alanı Değer Aralığı String Karaktersel 1 karakter 1 bayt Integer Tamsayı 2 bayt to Long uzun tamsayı 4 bayt Single tek duyarlı sayısal 4 bayt 3.4x10^38 Double çift duyarlı sayısal 8 bayt 1,7x10^308 Currency para-çok büyük Sayı 8 bayt Byte tamsayı 1 bayt 0 to 255 Boolean doğru/yanlış 2 bayt True / False Date tarih 8 bayt 1/1/100 to 12/31/9999 Variant 1 bayt + her karakter için 1 byte String değişkenler; aralarına + veya & sembolü konarak birbirlerine eklenebilirler. SABĐTLR (Constant): Program içerisinde değeri değişmeyen ifadelere sabit denir. Tırnak işaretleri arasında yazılan her türlü bilgi string sabittir. Özellikle bilinen değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırır. VB de sabit ifadeler program kodunun başında Const deyimi ile tanımlanırlar. Const pi=3.14 OPRATÖRLR: Đşlem yapmamızı sağlayan işaretlerdir (+,-,*,/,=,% gibi ). Programlama dillerinde değişik operatörler kullanılmaktadır. ĐŞLMLR Aritmetik Operatör Matematiksel Notasyon VB ve QB Notasyonları Toplama + X+Y X+Y Çıkartma - X-Y X-Y Çarpma * (YB)(Y.B) (Y*B) Y*B Bölme / V/A ve V V/A A Bölme(tamsayı) \ V\A Üs alma ^ Q P Q^P Mod alma Mod Q mod P Q mod P String birleştirme & Çanak kale Çanak & kale Negatif -Y -Y 4

5 Đşlem öncelik sırası Sıra Tanım Matematik Bilgisayar 1 Parantezler (( )) (( )) 2 Üs Almak a n a^n 3 Çarpma ve Bölme ab a/b a*b a/b 4 Toplama ve Çıkarma a+b a-b a+b a-b Operatörlerin işlem sırası: Parantez kullanılarak işlem öncelik sıraları değiştirilir. Đç içe kullanılan parantezlerde öncelik en içtekindedir. Aynı işlem önceliğine sahip elemanlarda işlem soldan sağa doğrudur. Örnek 2: Matematiksel: y=pr q +w/x-z Visual Basic : y = p * r ^ q + w / x - y y = / 2 9 y = 2*1+ / 2-9 y = 32 + /2 9 y = y = 35 9 y = KARŞILAŞTIRMA OPRATÖRLRĐ Verilerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılır. Sonuç doğru ise 1, yanlış ise 0 değerini alır. ĐŞLM OPRATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VBasic NOTASYONU Küçüktür < A < B A < B Büyüktür > A > B A > B Küçük eşit <= A B A <= B Büyük eşit >= A B A >= B şittir = A = B A = B şit değil < > A B A < > B MANTIKSAL OPRATÖRLR Mantıksal operatörlerin temelini, verilerin birbirleriyle kıyaslanması oluşturur. Koşulun sonucuna bağlı olarak da hangi işlerin yapılacağına karar verilir. ĐŞLM OPRATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VBasic NOTASYONU Ve AND A V B A AND B Veya OR A VYA B A OR B Değil NOT A DĞĐL B A NOT B Özel veya XOR Şartlardan biri doğru ise 1 sonucunu değilse 0 sonucu verir A XOR B 5

6 ÖRNK 3: A=5 B=4 Y= ( A < 5 ) OR ( B >= A ) AND ( A=5 ) Đfadesinin tersi nasıl olur? Cevap: Y= False OR False AND True = 0 OR 0 AND 1 = 0 OR 0 = 0 = FALS Bu ifadenin tersi ; Y = ( A>=5 ) AND ( B < A ) OR ( A< >5 ) = True AND True OR False Y = 1 AND 1 OR 0 = 1 OR 0 = 1 = TRU sonucu elde edilir. AKIŞ ŞMALARI(FLOW CARTS) Algoritmanın,görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmesine "akış şeması" veya FLOWCART adı verilir. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde ve adımlar arasındaki ilişkiler ve yönleri oklar ile gösterilmesidir. Akış şemaları kullanımındaki en temel avantaj problem çözüm adımlarının kolayca takip edilebilmesidir. Amerikan Ulusal Standartları nstitüsünün (ANSI) belirlediği akış diyagramlarında kullanılan semboller ve kullanım amaçları BAŞLA /DUR ĐŞLM krandan okuma ve yazma Sayfa içi Bağlantı Genel giriş/çıkış KARAR DÖNGÜ ÇIKTI Sayfa dışı bağlantı Akış yönü belirleme

7 Örnek 1: Girilen iki sayının ortalamasını alan programın algoritması ve akış seması. 1.Başla 2.Đki sayı gir (A,B) 3.Ortalamayı hesapla (ortalama=(a+b)/2) 4.Ortalamayı yaz 5.Dur BAŞLA A,B Ortalama=(a+b)/2 ortalama Örnek 2:Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamını bulup ekrana yazdıran programın algoritması ve akış şeması. Örnek 3: Rasgele girilen iki sayıdan küçük olanı önce yazan program. Örnek 4: krana 5 defa BĐLGĐSAYAR yazan programın algoritma ve akış şemasını yazın? 1. BASLA 2. sayac=0 3. YAZ BĐLGĐSAYAR 4. sayac=sayac+1 5. ğer sayac<5 GĐT 3. adıma. DUR DUR Örnek 5: 1,1,2,3,4,5,8,13,21,34,55,.. çıktısını veren programın akış diyagramı ve program kodunu yazınız?. ( Bu şekildeki seri Fibonacci dizisi olarak isimlendirilmektedir) Örnek : Klavyeden girilen X değerine göre fonksiyonu gerçekleştiren program. F(x)= 3X 2 + 4X + 2, X > 0 ise X + 1, X =0 ise 4X 3 + 2X 2 + 4, X<0 ise Algoritma : Akış Şeması : 1.Başla 2.X değerini gir. 3. ğer X>0 ise Fx=3*X*X + 4*X ğer X=0 ise Fx=X+1 5. ğer X<0 ise Fx=4*X*X*X +2*X*X+4. Fx i yaz 7. Dur. 7

8 Örnek 7: Aşağıdaki akış diyagramına göre N değeri girilirse M ve I nın ekrandaki çıktısı nasıl olur? BAŞLA N M=1 I=2 M=M*I I=I+1 I M N I > N I,M DUR Örnek 8: Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyük olan sayıyı bulan programın akış şeması Örnek 9: Faktöriyel alan program. 8

9 KONTROL YAPILARI Yapısal programlama dillerinde programın işleyişi ilk satırdan son satıra doğru ilerler bu işleyiş sırası, şartlı veya şartsız olarak değiştirilebilir. Programın işleyiş yönünün şartlı veya şartsız olarak değiştirilmesi işlemine dallanma denir. A. DALLANMA 1. GOTO KOMUTU ĐL ŞARTSIZ DALLANMA Programın işleyiş yönünü şartsız olarak değiştirmede GOTO ( Git) deyimi kullanılır. Kullanım Şekli ; goto <etiket> 2. IF /TN KOMUTU ĐL ŞARTA BAĞLI DALLANMA Bu kullanımda eğer IF den sonra verilen şart sağlanırsa Komut1 şart sağlanmazsa LS den sonraki Komut2 gerçekleştirilir. ğer < koşul > ise yap değilse yapma IF = < > > < >= <= TN Komut1.. LS Komut2.. 3.KOŞUL SÜRDÜKÇ DVAM DN ĐŞLMLR Koşul kontrolü yapıldığı yere göre ikiye ayırılabilir. Birincisi program başında koşul kontrolü yapmak, diğeri ise bir defa işlem yapıldıktan sonra koşulun doğru yada yanlış olmasına göre işlem tekrarı yapılmasıdır. a) Do While Loop b) Do Loop While işlemler Koşul işlemler Koşul 9

10 DÖNGÜ YAPILARI Problemlerin çözümlerinde tekrar edilen işlemleri göstermenin kolay ve anlaşılır bir yolu, bu yola döngü yada yineleme yapıları denir. Döngü değişkeni ilk değer,son değer, artış miktarı Döngü girişi A=1,10,1 Yinelenen işlemler Döngü sonu Döngü değişkeni: Döngü yapısının tekrarının denetlenmesi amacı ile kullanılan değişkendir. Đlk değer: Döngü değişkeninin alacağı ilk değerdir. Son değer: Döngü değişkeninin alacağı son değerdir. Artış miktarı: Döngü Değişkeninin ilk değerden son değere kadar alacağı değerlerdeki artış miktarıdır. Artış miktarı belirtilmez ise bu değer bir (1) kabul edilir. Döngüler iki çeşittir; Artan Döngüler:Başlangıç değeri, bitiş değerinden küçüktür. Azalan Döngüler: Başlangıç değeri, bitiş değerinden büyüktür. Döngü değişkeni döngü dışına en son aldığı değeri bir artırarak çıkar. ÖRNK: IF sayi<0 TN PRINT Sayı Negatif LS PRINT Sayı Sıfır ya da Pozitif ÖRNK: Girilen yaş değerine göre kişinin durumunu bulan programı yazınız. 0 5 BBK 14 ÇOCUK GNÇ ORTA YAŞLI 40 ve ÜSTÜ ĐTĐYAR Algoritma..; 1.Başla 2.Yaş Değerini gir 3.ğer 0<=yas <= 5 ise Bebek 4.ğer 5<=yas <= 14 ise Çocuk 5.ğer 15<=yas <=28 ise Genç.ğer 29<=yas <=39 ise Orta Yaşlı 7.ğer 40>=yas ise Đhtiyar 8.Dur Program Kodu ; Private Sub Command1_Click() Dim yas As Integer yas = Val(InputBox("Yaşı giriniz")) If yas <= 5 Then Print "Bebek" If yas > 5 And yas <= 14 Then Print "Çocuk" If yas > 15 And yas <= 30 Then Print "Genç" If yas > 30 And yas <= 45 Then Print "Orta Yaşlı" If yas >= 4 Then Print "Đhtiyar" nd Sub 10

11 2. Kullanım: IF <Şart> TN <Yapılacak Đşlemler> LS <Yapılacak Đşlemler> ND IF Private Sub Command1_Click() Dim not1 As Integer not1 = Val(InputBox("Notu giriniz")) If not1 >= 50 Then Print "Geçti" nd If If not1 < 50 Then Print "Kaldı" nd If nd Sub if Then yapısı tek satıra sığmıyorsa nd If komutu ile sonlandırılmalıdır. IF FONKSĐYONU : Yapısı: IIF(Koşul,birinci ifade,ikinci ifade) Bir bakıma, IF deyiminin kısıtlı bir şeklidir. Yalnızca iki olasılığın söz konusu olduğu durumlarda IF deyimi yerine IIF fonksiyonu kullanılabilir. Private Sub Command1_Click() Dim ortalama as integer Sonuc as string ortalama=val(inputbox( not ortalamasını giriniz )) sonuc = IIf(ortalama >= 50, "Geçti", "Kaldı") Print sonuc nd Sub SLCT CAS YAPISI Yapısı.: Select Case... nd Select Değişkenin belirli değerlerine göre yapılacak farklı işlemlerin seçiminde kullanılır. Select Case değişken Case d1 Case d2 case d3 to d9 case is > d10 Case lse nd Select Değişkenin d1 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler Değişkenin d2 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler d3 ve d9 aralığındaki tüm değerler için yapılacak işlemler Değişkenin d10 dan daha büyük değerler aldığında yapılacak işlemler Değişkenin farklı değerler aldığı durumlarda yapılacak işlemler Koşul sayısının 5 den fazla olduğu durumlarda bu yapıyı tercih etmek daha iyi olur. ÖRNK: Girilen yaş değerine göre kişinin durumunu bulan programı Select Case yapısını kullanarak yazınız. Private Sub Command2_Click() yas = Val(InputBox("YAŞ DĞRĐNĐ GĐRĐNĐZ=")) 11

12 Select Case yas Case 0 To 5: Print "BBK" Case To 14: Print "ÇOCUK" Case 15 To 29: Print "GNÇ" Case 30 To 45: Print "ORTA YAŞLI" Case lse Print "ĐTĐYAR" nd Select nd Sub 1 den 10 a kadar olan sayıların toplamını ve girilen 10 adet sayının toplamını bulan program akış şemaları BAŞLA BAŞLA Toplam =0 I=1,10,1 Toplam=Toplam+I I Topla m DUR Toplam= 0 I=1,10,1 I.sayıyı gir: Toplam=Toplam+Sayı I Topla m DUR Döngü yapılarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar: 1)Artan döngülerde döngü değişkeninin ilk değeri son değerinden küçük olmalı. Artan döngülerde ise tam tersi yapılmalıdır. 2)Artış miktarı pozitif veya negatif olabilir fakat negatif olması durumunda dikkat edilmelidir. 3)Artış miktarı belirtilmez ise bu değer 1 olarak kabul edilir. 4)Döngü yapısı belli kurallara bağlı kalınarak terk edilebilir. 5)Döngü değişkeninin değeri mecbur kalınmadıkça döngü yapısı içinde değiştirilmemelidir. )Đç içe döngülerde dikkat edilmelidir. ÖRNKLR 1) 0 dan 100 e kadar olan tek sayıların toplamını bulan program. CLS TOP=0 FOR I=1 TO 100 STP 2 TOP=TOP+1 NXT I PRINT TOPLAM= ; TOP ND 12

13 2) Klavyeden girilen iki pozitif tamsayının çarpımını çarpma operatörü kullanılmadan bulan program. CLS CARP=0 S1= INPUTBOX( 1.SAYIYI GĐRĐNĐZ: ) S2= INPUTBOX( 2.SAYIYI GĐRĐNĐZ: ) FOR I= 1 TO S1 CARP=CARP+S1 NXT I PRINT S1; * ; S2 ; =, CARP ND KONTROL YAPILARI ÖZT Yapısal programlama dillerinde üç tür kontrol yapısı vardır. 1.Sıralı yapılar 2.Karar (Seçim) yapıları 3.Döngü (Tekrarlama) yapıları 1-Sıralı yapılar Örnek: Đki sayının toplamı 1. Topla=0 2. Input iki sayı gir,a,b 3. Topla= A+B 4. Prınt Topla 5. nd 2-Karar yapıları 1. Tek seçim 2. Çift seçim 3. Çoklu seçim 2.1. Tek seçim(if / TN yapısı) Örnek: Sayı sıfırdan büyük ise girilen sayının karesini al INPUT sayı IF sayı >0 TN kare=sayı^2 PRINT kare ND 2.2. Çift seçim (IF / TN... LS yapısı) Örnek: Sayı sıfırdan küçükse sayının karesini al büyükse girilen sayının karekökünü al. INPUT sayı IF sayı >0 TN kare=sayı^2 LS kare=sayı^(1/2) PRINT kare ND 2.3. Çoklu seçim Selece Case kullanılır veya iç içe IF yapıları kullanılır. 13

14 IF / TN YAPISI IF / TN / LS Koşul Đşlemler B=Y A B SLCT CAS YAPISI (ÇOKLU SÇĐM) Koşul Đşlemler Koşul Đşlemler Koşul Đşlemler DÖNGÜLR 1.Tekrar sayısı belli döngüler For Next Döngüsü Örnek: krana 10 defa GMYO yazan program işlemler Koşul işlemler CLS FOR i = 1 TO 10 PRINT GMYO NXT i ND 14

15 2.Tekrar sayısı koşula bağlı olan döngüler sürece (koşul) devam et 2.1 While / Wend döngüsü yada Do While Loop : While /Wend döngüsü yerine daha hızlı çalışan Do While Loop döngüsü tercih edilir. Koşul işlemler Örnek: CLS SAYI = val(inputbox ( bir sayı giriniz )) Do While SAYI < > 0 KAR =SAYI^2 Loop PRINT KAR ND 3- DO - LOOP DÖNGÜSÜ 3.1-Do while(koşul) (Đşlemler) Loop 3.2-Do (Đşlemler) Loop while (Koşul) 3.3-Do until(koşul) (Đşlemler) Loop 3.4-Do (Đşlemler) Loop until (Koşul) Do / Loop Until Do Until / Loop ĐŞLMLR KOŞUL KOŞUL ĐŞLMLR 15

16 Do While / Loop Do / Loop While KOŞUL Cls T=0,S=0 Do While s < 101 S=s+1 T=t+s xit do Loop Print t ĐŞLMLR kran Çıktısı 5050 ĐŞLMLR KOŞUL A=5 Do A=a+1 Loop while a<3 Print a kran Çıktısı Đç içe for döngüleri For (döngü 1) (işlemler) For (döngü 2) (işlemler) For (döngü 3) (işlemler) next (döngü 3) next (döngü 2) next (döngü 1) Örnek: Çarpım Tablosu For i=1 to10 For j=1 to 10 Sonuc=i*j Print i; * ;j; = ;sonuc Next j Sleep 2 programı yavaşlatmak için Next i 1

17 DĐZĐLR Bir veya birden fazla verinin tek bir ad ile adlandırıldığı yapılara dizinli değişken (Dizi) adı verilir. Bir dizinin dizin olabilmesi için; 1- Aynı tür elemanlardan oluşmalıdır. 2- Bellekte yer kaplaması gerekir. Değişken adı ĐNDĐS (eleman sayısı) Đndislere isim verirken dikkat edilmesi gereken hususlar: 1-Đndisler negatif olamaz. 2-Đndisler tamsayı olmalıdır. 3-Đndis en az 1 olmalı. Boyut aç boy (100) as integer Dim ( QBasıc/Visual Basıc ) Dizi tanımlama şekilleri : Dim boy(10) 11 elemanlı Dim boy (1 to 10) 10 elemanlı Dim boy(3 to 10) 8 elemanlı leman sayısı - indis Option Base 1 Dim boy(10) 10 elemanlı Bu tür dizilere tek boyutlu dizi denir. Matematiksel olarak da vektör adı verilir. ÖRNK-1: Günün haftanın kaçıncı günü olduğunu hesaplayan program. Private Sub Command2_Click() Dim gün(1 To 7) As String gün(1) = "Pazartesi" gün(2) = "Salı" gün(3) = "Çarşamba" gün(4) = "Perşembe" gün(5) = "Cuma" gün() = "Cumartesi" gün(7) = "Pazar".... nd Sub 17

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Erden SAÇAN Tolunay ÖZBAY Bitirme Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr Hasan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA. Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA. Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN Dersin İçeriği Temel Kavramlar ve Tanımlar Problem Çözme ve Algoritmalar Sözde Kod ve Akış Diyagramı Uygulamarı(Sıralama, arama,..) Programlama Dillerine

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

C Programlama Ders Notları

C Programlama Ders Notları C Programlama Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 21/13.02.2012 13:15:00 İçindekiler İçindekiler... 2 Önsöz... 5 Yaralanılabilecek Diğer Kaynaklar... 5 Program Nedir... 6 Programlama Dili Nedir?...

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersle ilgili her türlü içerik, duyuru, ödev kayıt ve ödev notu öğrenme vb işlemler

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

http://alikoker.name.tr VBScript'e Giriş

http://alikoker.name.tr VBScript'e Giriş VBScript'e Giriş 1 Bu kitapçıktaki örneklerimizi VBScript diliyle yazacağımıza göre, önce hızlı bir VBScript kursu görsek iyi olur. Visual Basic dilini biliyorsanız, VBScript biliyorsunuz sayılır. VBScript,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?...

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... İÇİNDEKİLER ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... 1 ASP SAYFALARININ ÇALIŞMA İLKESİ... 2 ASP'NİN DİLİ... 3 YAZILIM KURALLARI... 3 DEĞİŞKENLER... 4 Dizi Değişkenleri... 4 REDIM

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI TEMEL PROGRAMLAMA- 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

CNC MAKRO PROGRAMLAMA. Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B. Kitabından. Örnek Bölümler

CNC MAKRO PROGRAMLAMA. Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B. Kitabından. Örnek Bölümler CNC MAKRO ROGRAMLAMA Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B Kitabından Örnek Bölümler (Örnek bölümlerin olduğu bu dokümanda kitabın çeşitli bölümlerinden kısmi

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı