BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl A r lar - Bafl Dönmeleri Sempozyumu Aral k 1998, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM Prof. Dr. As m Kaytaz Bafl dönmesi flikayeti ile doktora bafl vuran bir hastada ço u zaman hastal n ne oldu u kolayca anlafl l r ama bazen ayr nt l tetkiklere ra men bir sonuca ulaflmak mümkün olmaz. Bu bölümde bafl dönmesi ile bize baflvuran bir hastada etyolojiyi belirlememize yarayacak sorgulama, muayene ve laboratuar araflt rmalar hakk nda pratik bilgiler yer alacakt r. VEST BÜLER S STEM MUAYENES 1. Anamnez 2. Otolojik muayene 3. Nörolojik muayene a. Kranial sinirler b. Serebellar testler c. Postüral testler 4. Genel sistemik muayene 5. Odyolojik muayene 6. Spontan göz hareketlerinin incelenmesi 7. Provokasyonla ortaya ç kan göz hareketlerinin incelenmesi a. Pozisyon testleri b. Angüler ve lineer testler c. Kalorik testler 1. Anamnez Birçok nörootolog bafl dönmesi olan bir hastada anamnezin çok önemli oldu unu bilir ve e er kendilerinden anamnez, fizik muayene ve özel testlerden sadece birini seçmeleri istense mutlaka hastan n hikayesini ö renmeyi seçer- 153

2 KAYTAZ, A lerdi. Bafl dönmesi ile baflvuran bir hasta ço unlukla problemi iyi tan mlayamaz ve daha önceki muayeneler s ras nda söylenenler nedeniyle yanl fl e ilimlere sahip olabilir, bafl dönmesi terimini birçok flikayetini izah etmek amac ile kullanabilir. Hakikaten bafl dönmesi sersemleme, diplopi, bay lma gibi aural kökeni olmayan flikayetleri tarif için yanl fll kla kullan lmaktad r. Bu durumda hastan n disorientasyonunun vestibüler mi proprioseptif mi yoksa baflka bir sistem kökenli mi oldu unu ortaya koymak gerekir: Bayg nl k (Faintness) genellikle serebral iskemiye yol açan hemodinamik faktörlerden dolay ortaya ç kar (Bradikardi, anemi, ortostatik hipotansiyon, hipovolemi gibi) ama gerçek bafl dönmesi ile iliflkisi yoktur. Sersemleme (Lightheadedness), atefl, hipoglisemi veya uzun süre yatalak olan bir hastan n mobilizasyonu esnas nda görülen bayg nl k tarz flikayettir ki hiperventilasyonla sa l kl bir insanda da rahatl kla ortaya ç kar labilir. Dengesizlik (Disequilibrium) ani hareketlerde, özellikle karanl kta ortaya ç k p serebellar inkoordinasyonu, periferik duyu bozuklu unu gösterir ki hastalar yerin yükselip alçald n, yayl yatak üzerinde veya pamuk tarlas nda yürüyormufl hissine kap ld klar n söylerler. Gerçek bafl dönmesi duyu organ n n fizyolojik uyar m olmadan duyulan dönme duygusudur. Bir hareket halusinasyonudur. Hasta kendisinin veya çevresinin döndü ünü ifade eder ama ortada bir düflme, kayma, dönme hareketi yoktur. Bu tarz dönmeyi kollar n yanlara aç p kendi çevresinde bir süre dönen ve sonra durup gözlerini kapay p yere düflüp e lenen çocuk oyunundaki bafl dönmesi ile tarif edebiliriz. Vestibüler end organ etkileyen lezyon ani bir dönme tarz nda bafl dönmesine (Vertigo) veya çok yavafl geliflip mu lak bir bafl dönmesine (Dizziness) yol açabilir. Bundan sonra bafl dönmesi ve vertigo terimleri efl anlaml kullan lacakt r. Anamnez alan doktor hastan n son zamanlarda geçirdi i tüm hastal klar kulland ototoksik ilaçlar, kötü al flkanl klar n, bafl dönmesine efllik eden belirtileri ö renme durumundad r. Tablo 1 de anamnezde yard mc olabilecek bir rehber yer almaktad r. 2. Otolojik muayene Kulak zarlar n n görünümü, perforasyon ve ak nt olup olmad tesbit edilir, fistül testi yap l r. Kronik otitis media bulgular ile birlikte fistül testinin pozitif olmas hastan n k sa sürede ameliyat olmas n gerektiren bir orta kulak ve buna ba l bir iç kulak sorunu oldu unu gösterir. Fistül testi özel pnömatik spekulumla yap laca gibi sadece tragusa ve d fl kulak yoluna parmakla bast rarak ani bas nç yaratma ve labirent s v lar nda harekete yol aç p oluflan nistagmusu gözlemleme yoluyla da yap labilir. 154

3 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM Tablo 1 Vertijinöz hastan n hikayesi 1. Vertigo karakteri Rotatuar Yürüme zorlu u Çift görme Bulan k görme nstabilite Göz kararmas Mental absens Periferik veya santral vestibüler bozukluk Motor output bozuklu u Oküler motor bozukluk, refraksiyon kusuru Beyinsap iskemisi Periferik veya santral patolojiler, beyin sap lezyonu Ortostatik hipotansiyon Epilepsi 2. Süre patternleri Devaml vertigo 2-10 saat süren ataklar 1-2 saniye süreli ataklar Fluktuan vertigo Progresif vertigo Günler haftalar içinde düzelme Nöronal lezyon, ototoksik orijinli periferik fonkisyon kayb Meniere sendromu Santral patoloji Santral patoloji Santral patoloji, intrakranial tümör Periferik patoloji 3. Provoke edici faktörler Bafl pozisyonun de iflimi Yatar pozisyondan aya a kalkma Yukar ya / yanlara bakma Karanl k / Göz kapama dyopatik benign paroksismal pozisyonel vertigo ( BPPV) Ortostatik hipotansiyon Vertebrobaziler yetmezlik Bilateral vestibüler patoloji, inkomplet kompanse ünilateral periferik lezyon 4. Efllik eden semptomlar Tek tarafl sa rl k, tinnitus Yürüyüfl bozukluklar Terleme, bulant, kusma Depresyon, anksiete, hiperventilasyon Kulak ak nt s K sa süreli fluur kayb Yürürken tabelalar okuyamama Aura Bafl ve boyun a r s Fasial hariç kranial sinir tutulumu Travma Akustik Tm, labirent lezyonlar Motor nöron hastal Periferik veya santral lezyon Psikiyatrik, psikoorganik Kronik otitis media, labirentit Epilepsi Periferik lezyon Migren Servikal patoloji Santral patoloji Labirent fistülü, temporal kemik k r 3. Nörolojik muayene a) Kranial sinirler: Bütün kafa çiftleri herhangi bir fonksiyon bozuklu u aç s ndan incelenmelidir. Özellikle fasial sinirin fonksiyonu araflt r l p k ymetli topodiagnostik bilgi edilinebilir. 155

4 KAYTAZ, A b) Serebellar testler: Hasta yerinde otururken kolayl kla serebellar testler yap l p asinerji, dismetri, disdiadokokinezi ve rebound araflt r l r. Spontan nistagmusu olan bir hastan n gözleri kapat l p kollar öne uzat ld nda bir süre sonra kollar n spontan nistagmusun aksi yönüne kayd görülür ki buna pastpointing denir ve periferik vestibüler lezyonlarda görülür. Spontan nistagmus olmadan serebellar testlerin pozitif olmas santral yerleflimli bir lezyonu iflaret eder. c) Postüral testler: K ymetli bulgular edinilse de yorumlamas zor testlerdir çünkü çeflitli nörolojik mekanizmalar postürü sa lamak için devreye girer ve lezyonun süresi yani santral kompansasyon geliflip geliflmedi i, hastan n genel sa l k hali, motivasyonu, kapasitesi gibi kiflisel faktörler bu mekanizmalar etkiler. i) Romberg testi: Hasta ayaklar bitiflik, kollar yanda ayakta tutulur. E er stabil ise, hasta emniyete al narak, gözlerini kapatmas istenir. Vestibüler lezyonlarda lezyon taraf na düflme görülür. Santral lezyonlarda ise testin her tekrarlan fl nda düflme yönü de iflir. Romberg testi kollar öne uzat larak veya ayaklar bir çizgi üzerinde topuk-parmak fleklinde yerlefltirilerek, tek ayak üzerinde durarak modifiye edilebilir. ii) Unterberger testi: Romberg in uzant s d r. Gözler kapat l p kollar öne uzat ld ktan sonra hastan n yerinde saymas istenir ve bir yöne sapma olup olmad gözlenir. Sapma genellikle spontan nistagmusun aksi yönüne olur. iii) Gait (Yürüyüfl, gidifl): Hasta bir çizgi üzerinde 3-4 metre yürüdükten sonra gözleri kapal tekrar ayn çizgi üzerinde yürütülür. Vestibüler lezyonu olan hastalarda düz çizgiden lezyon taraf na sapma görülür. Ototoksik ilaç etkisi ile bilateral vestibüler hipoaktivitesi olanlar gözleri aç kken düz hatta yürüyebilirken gözlerini kapat nca belirgin denge bozuklu u gösterip yürüyemezler. 4. Genel sistemik muayene Hastan n kardiovasküler, kronik dejeneratif veya malign hastal klar olup olmad n tesbit etmek için sistemik muayene yap l r. Servikal spondiloz ve buna ba l vertebrobaziler yetmezlik araflt r l r. 5. Odyolojik muayene Odyolojik muayene vestibüler sistemin vazgeçilmez muayene yöntemlerindendir. Hastan n subjektif flikayeti olmasa dahi odyolojik testler yap lmal d r. Pür ton ve konuflma odyometrisi standart olarak uyguland ktan 156

5 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM sonra bulgulara göre empedansmetrik testler, supraliminer testler, beyin sap odyometrisi ve elektrokokleografi yap l p, periferik bir vestibüler lezyonun tan s, yeri, seyri ve tedavisi hakk nda k ymetli bilgiler edinilir. 6. Spontan göz hareketlerinin incelenmesi yi ayd nlat lm fl bir odada, e er hastan n gözlükleri varsa ç kartt r larak, spontan göz hareketleri incelenir. nceleme ç plak gözle yap labildi i gibi Frenzel gözlü ü veya Elektronistagmografi (ENG) ile de yap labilir. Frenzel gözlü ü + 20 dioptr cam ve çerçeve içine yerlefltirilmifl küçük lambas olan bir gözlüktür. Cam sayesinde hastan n bulan k görmesini sa lay p oküler fiksasyonu ve dolay s ile vestibüler nistagmusun bask lanmas n engellenmesinin yan s ra muayene edenin de hastan n gözlerini daha iyi görmesini sa lar. Nistagmik hareketleri incelemek için hastan n önce karfl ya uza a daha sonrada sa a, sola yukar ya ve afla ya bakmas istenir. Sa a sola bak fllarda binoküler vizyon s n rlar n afl p tamamen fizyolojik olan end-point nistagmusa yol açmamak gerekir. Bu nedenle limbus ile karunkul un bulufltu u nokta (yaklafl k 30 lik aç ) yeterlidir. Yunanca uyuflukluk ve bafl sallama kelimelerinden kökenini alan nistagmus terimi oküler pozisyonun dengesizli inden kaynaklanan bifazik oküler osilasyonlar ifade etmektedir. Oküler dengesizlik vestibüler, serebellar, serebral veya vizüel anormalliklerden kaynaklanabilir. Herhangi bir nistagmus görülmesinde nistagmusun yönü, süresi, amplitüdü, yavafl ve h zl faz h zlar, ritm, simetri gibi özelliklerin yan s ra göz kapa, bafl ve bak fl pozisyonlar - n n, hiperventilasyonun, vizüel fiksasyonun, karanl kta bulunman n nistagmusa etkisi saptanarak nistagmusun tipi belirlenir. S çrama (jerk) nistagmusu - Spontan vestibüler nistagmus: Gözlerin yavafl bir h zla bir tarafa kay p sonra aksi istikamete daha h zl bir hareket yapmas - na s çrama nistagmusu ad verilir. Yani nistagmusun bir yavafl bir de h zl faz vard r ki h zl faz yönü nistagmusun yönünü belirler. Vestibüler nistagmusun yavafl faz vestibüler duyu organlar ndan kalkan uyar lar ile oluflurken h zl faz gözün pozisyonunu düzeltmeye yöneliktir ki tamamen santral kökenlidir. S çrama nistagmusu horizontal veya rotatuar olabilir. Gözün rotatuar hareketleri tamamen periferik vestibüler sistem taraf ndan kontrol edildi- inden, rotatuar nistagmus görüldü ünde ön planda periferik vestibüler sistem lezyonu düflünülmelidir. Periferik lezyonlarda oluflan nistagmuslar bir kaç gün/hafta/ay içinde kaybolur ve optik fiksasyon ile fliddetleri inhibe olurken karanl kta, göz kapay nca ve zihinsel aktivite art fl nda fliddetleri artar. 1 Santral vestibüler lezyon oluflan nistagmuslar ise optik fiksasyondan etkilenmez. 157

6 KAYTAZ, A Vestibüler nistagmus 3 dereceye ayr l r (Alexander kural ) Sa a nistagmusu olan bir hastada nistagmus sadece sa a bak flta ortaya ç k yorsa birinci derece, düz bak flta da varsa ikinci derece, e er sola bak flta dahi sa a nistagmus varsa üçüncü derece nistagmustan bahsedilirki çok fliddetli bir nistagmusu ve bafl dönmesini ifade eder. Unutulmamal d r ki nistagmus hastan n pozisyonu ne olursa olsun var olup her zaman vertigoya efllik eder ve vestibüler bir anormallikte ortaya koyabilece imiz güvenilir, kullan labilir ve sabit tek objektif bulgu olabilir. 2 Kural olarak akut periferik labirent ve vestibüler sinir lezyonlar nda fliddetli vertigo ve nistagmus görülürken kronik lezyonlarda vertigo görülmeyebilir. 3 Vertikal nistagmus: Beyin sap nda vestibüler yollar n tutulumunda görülür. Yüksekte 4. ventrikül civar nda, pontomedüller bileflikteki lezyonlarda yukar vurumlu nistagmus görülürken kranioservikal bileflikteki lezyonlarda afla vurumlu nistagmus görülür. Afla vurumlu nistagmuslar serebellumun dejeneratif lezyonlar, MS, hipoksi ve tümörlerde ortaya ç kar ve daha s k görülür. Peryodik alternan nistagmus: Peryodik olarak 2-3 dakikada bir yön de ifltiren horizontal s çrama nistagmusudur. Meduller ve serebellar lezyonlarda, ilaç zehirlenmelerinde, Arnold-Chiari sendromunda ve akiz körlükte görülür. 3 Rebound nistagmus: Kronik serebellar hastal klarda görülür ve karfl ya bak flta nistagmus görülmezken yana bak nca yavafl yavafl kaybolan bir nistagmus görülür. Gözler orta hatta gelince bu sefer karfl tarafa yavafl yavafl kaybolan bir nistagmus geliflir. Latent nistagmus: Bir göz kapat ld nda iki gözün konjuge hareketi görülür ve aç k göz mediale kayar. Yavafl faz h z n n gittikçe azald bir horizontal s çrama nistagmusudur ve genellikle strabismus ile birlikte görülüp hep konjenitaldir. Konjenital nistagmus: Yavafl faz h z n n gittikçe artt tablodur. Horizontaldir ve fiksasyonlar artar. Bazen serebellar lezyonlarda görülür. Pendüler nistagmus: Nistagmusun her iki faz da eflit h zdad r, genellikle horizontaldir ve vertigo efllik etmez. Konjenital olmas na ra men bazen kafa içi tümörlerde, multipl sklerozda, beyin sap infarktlar nda ve uzun süre karanl kta çal flanlarda (Madenci nistagmusu) görülebilir. Kafa osilasyonlar efllik edebilir. Tahtaravalli nistagmusu: Çok ender rastlan r. Bir göz yukar hareket ederken di eri afla hareket eder. Optik kiasmay tutan tümörler ve orta beyin hasarlar nda görülür ve bitemporal hemianopik defekte de rastlan r. 158

7 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM Disosiye nistagmus: Abdukte eden yani orta hatta gelen gözde ortaya ç - kar ve nistagmus h z de iflkenlik gösterir. nternükleer oftalmoplejide s k görülür. Bidireksiyonel nistagmus: Beyin sap n ve vestibüler nukleuslar bask ya u ratan büyük serebellopontin aç tümörlerinde iki yöne bak flta da ortaya ç - kan ve yönüne göre farkl özelliklere sahip nistagmuslara bidireksiyonel nistagmus denilir. stemli nistagmus: Horizontal pendüler nistagmustur. Kifli istedi i zaman nistagmusu bafllat p bitirebilse de frekans ve amplitüdünü pek etkileyemez. Gaze-evoked nistagmus: Göz hareketlerini kontrol eden merkezlerin lezyonlar nda veya baz ilaçlar n (Antikonvülsan, hipnotik v.s) yan etkisi olarak bir yöne bak flta beliren nistagmusun yavafl faz h z süre geçtikçe azal r. Çeflitli tipleri vard r ve gerçek gaze-evoked nistagmus daima santral patolojiyi iflaret eder. 7. Provokasyonla ortaya ç kan nistagmusun incelenmesi A- Pozisyon testleri (Dix ve Hallpike manevralar ) Pozisyonel vertigodan flikayet eden hastan n bafl ve vücudunu belli pozisyonlara getirerek vestibüler sistemini uyarmaya ve oluflan nistagmusun parametrelerini saptamaya yönelik bir testtir. Bir sedye üzerine oturtulan hastadan 1-2 saniyelik süre içinde s rtüstü yatmas, bafl n 30 lik hiperekstansiyona getirip sedyenin kenar ndan afla sark tmas ve sa a çevirmesi istenir ve 30 saniye süre ile gözleri izlenir. Tekrar oturtulan hastaya 1 dakikal k dinlenme süresinden sonra ayn pozisyonu sola dönerek tekrarlamas istenir. E er bir tarafa pozisyonda nistagmus saptanm fl ise o pozisyon bir kaç kere tekrar ettirilir ve habituasyon araflt r l r. Dix ve Hallpike manevralar ile periferik ve santral pozisyonel nistagmuslar aras nda tan ya gidilir. Tablo 2 de periferik ve santral pozisyonel nistagmuslar aras ndaki farklar özetlenmifltir. 4 Pozisyon testinde nistagmus elde edilen hastan n oturur vaziyette bafl n sa a ve sola 60 ar derece çevirerek semisirküler kanallar n uyarmadan yeniden test yap l r ve nistagmusun servikal patoloji ve vertebrobaziler yetmezlik ile ilintisi araflt r l r. Pozitif bulgu servikal patoloji lehinedir. Alkol kullan m sonucu oluflan pozisyonel nistagmusun yönü bafllang çta üzerine yat lan kulak taraf na iken bir süre sonra yön de ifltirip karfl tarafa yönelir. 159

8 KAYTAZ, A Tablo 2 Selim periferik pozisyonel nistagmus ile santral pozisyonel nistagmus aras nda pozisyon testinde görülen farklar 4 Latent dönem Adaptasyon/Nistagmusun kaybolmas Yorgunluk/Habituasyon Vertigo Nistagmus yönü nsidens Periferik 2-10 saniye 30 saniye içinde kaybolur Tekrarlamakla kaybolur Var ve fliddetli olabilir Afla da olan kula a do ru S k görülür Santral Yok Devam eder Devam eder Az veya yok Yöne de iflebilir Az görülür B- Angüler ve lineer testler Hastalara lineer ve angüler ivmeli hareketler uygulayan çok say da test türü mevcuttur. Genel olarak lezyonu lokalize edemeyen 5, zaman al c, fazla duyarl olmayan ve pahal cihaz gerektiren bu testler daha çok belirli merkezlerde yap lmaktad r. Kupulometri, torsiyon swing testi, yavafl harmonik akselerasyon, pseudorandom akselerasyon, tilt testi bunlardan baz lar d r. Angüler ivmeli testlerden en standard ve çok kullan lan Barany sandalyede ve ENG cihaz ile yap lan rotasyon testidir. Özel olarak haz rlanan sandalyede oturan hasta standart ivme ve h zla kendi etraf nda çevrilip aniden veya yavaflça durdurulurken oluflan nistagmus ENG ile kaydedilir ve uyar lan labirentlerin tepkileri saptanm fl olur. Hareketli ve sabit platformlarda hastan n dengeyi sa lay p sa layamad n kaydeden ve bir aç dan Romberg testinin daha objektif hali say labilecek posturografi testlerinde bu s n f içine sokulabilir. C- Kalorik testler Kalorik testler d fl kulak yolunu de iflik s larda su veya hava ile irrige edip labirentleri uyarmaya ve oluflan nistagmusu gözlemeye yarayan testlerdir. Hastan n horizontal semisirküler kanal yere dik hale getirecek pozisyon ile teste bafllan r (Hasta s rt üstü yat r l p bafl 30 kald r l r). D fl kulak yolu ve kulak zar so uk su ile irrige edildi inde horizontal semisirküler kanaldaki s v larda so uyup özgül a rl klar artaca ndan afla ya yani kristadan öteye bir hareket geliflir. Bu horizontal semisirküler kanal ampullas ndaki kristan n afla ya yani utrikülofugal (Utrikülden öteye) hareketine yol açar ki hastada karfl tarafa dönüyormufl hissi ile beraber karfl tarafa nistagmus geliflir. lgili ampuller sinirde uyar lma aktivitesi de azal r. S cak su ile irrigasyonda ise kristada utrikülopedal (Utriküle do ru) bir hareketle birlikte ayn tarafa dönme hissi ve nistagmus görülür, ilgili ampuller sinirde uyar lma aktivitesi artar. 160

9 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM De iflik kalorik test yöntemleri vard r: Kobrak, s cak kalorik test, minimal kalorik test, hava kalorik testi, Dundas Grant hava kalorik testi, monotermal kalorik test, simultane kalorik test ve sinuzoidal kalorik test gibi. Ama hiçbirisi Fitzgerald ve Hallpike (1942) taraf ndan tarif edilen bitermal kalorik test kadar kullan fll de ildir. Di erlerinin aksine iki labirent hakk nda da ayr ayr bilgi verir. Tek tarafl fonksiyon azl ya da tam kayb (Kanal parezisi), yön üstünlü ü (Directional preponderance) olup olmad gözlenir. Oluflan patternlere göre bir lezyonun olup olmad n n anlafl lmas yan nda santral kompansasyon veya yeniden fonksiyon kazan m gibi karmafl k nörolojik mekanizmalar da aç a kavuflabilir. Bitermal kalorik testte iki kulak 5 er dakika ara ve 40 ar saniye süre ile 30 ve 44 s cakl kta ml. su ile irrige edilir. Sa l kl insanlarda her seferinde dakika süren vertigo ve nistagmus görülür. Sa kula n 44 ve sol kula n 30 ile uyar lmalar nda sa a, sa kula n 30 ve sol kula n 44 ile uyar lmalar nda ise sola nistagmus kaydedilir. ELEKTRON STAGMOGRAF (ENG) Vestibüler testler esnas nda oluflan nistagmuslar kaydedip de erlendirmeye yarayan bir ayg tt r. ENG nin fizyolojik baz kornea ile retina aras ndaki potansiyel fark d r. Gözlerin herhangi bir yöne konjuge hareketi nedeniyle korneoretinal potansiyelin (Oküler dipol) defleksiyonu ve ortaya ç kan potansiyel farklar göz çevresine yerlefltirilen elektrotlar arac l ile kaydedilir. Kaydedilen nistagmusun frekans, amplitüdü, süresi, bafllang ç ve bitifl zaman gibi paremetrelerin yan nda ç plak gözle veya Frenzel gözlü ü ile ölçülmesi mümkün olmayan ve nistagmusu en iyi de erlendirme parametresi olan yavafl faz h z n n ölçümü de ENG ile yap labilir. 6 Ayr ca sakkadik ve pursuit göz hareketleri ve optokinetik nistagmusda ENG ile araflt r l r. Bu nedenle tüm vestibüler testlerde ENG kullan lmas tavsiye edilir. Pahal bir cihaz ile deneyimli bir teknisyen taraf ndan ancak 1.5 saatte yap labilen ve sonuçlar yorumlamak için deneyimli bir nörootologa ihtiyaç duyulan ENG ile vestibüler testleri yapman n avantajlar Tablo 3 te yer almaktad r. 2 Tablo 3 ENG avantajlar 2 1. Ç plak gözle incelemeye nazaran 2-3 kat daha fazla spontan nistagmus saptan r. 2. Vizüel fiksasyon vestibüler nistagmusu olumsuz etkiler (Fiksasyonla, gözler aç kken inhibe olabilen periferik vestibüler nistagmus ENG ile gözler kapal iken dahi tesbit edilebilir). 3. ENG objektif bir kay t elde edilmesini sa lar. 4. Baz göz hareketlerinin nistagmus olup olmad ancak kaydedilirse anlafl labilir 5. Vestibüler lezyona ba l pozisyonel nistagmusun parametreleri (Latans, zay flama v.s.) net bir flekilde saptan r. 6. Kantitatif ölçüm yapman n tek yoludur. 7. Spontan nistagmus varl nda da kalorik test yap l p sonuçlar de erlendirilebilir. 161

10 KAYTAZ, A SONUÇ ç hastal klar, nöroloji, KBB ve fizik tedavi kliniklerini ziyaret eden ve tatmin edici bir yan t alamayan vertigolu hastaya, ayr nt l bir anamnez ve muayene ile tan y koyup yard mc olabiliriz. KAYNAKLAR 1. Barber, Ho. Current Ideas on Vestibular diagnosis, Otolaryngologic Clinics of North America, Vol. 11, No. 2, , Black FO. Hemenway WG. Electronystagmograph (ENG) in Vestibular Testing, The Eye, Ear, Nose and Throat Monthly, Vol. 52, No. 11, 23-30, Kattah JC. General Clinical Considerations of Nystagmus, Ear, Nose and Throat Journal, Vol. 65, No. 6, 7-38, Gibson WPR. The Functional and Physical Examination of the Vestibuler System. Scott-Brown s Diseases of the Ear, Nose and Throat, Ed. J. Ballantyne, 4. Bask, Sayfa 49-79, 1979, Butterworth, Londra 5. Stockwell CW. Vestibular Function Tests, Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Ed. C.W. Cummings, 1. Bask, Sayfa , 1986, C.V. Mosby, St. Louis. 6. Henriksson NG ve ark. A Synopsis of the Vestibular System, Eylül 1972, Sandoz Ltd, Basle, sviçre. 162

Zemindeki takılma yaratan engeller. Yardımcı cihazların yanlış kullanımı

Zemindeki takılma yaratan engeller. Yardımcı cihazların yanlış kullanımı İNTRENSEK (Hastaya bağlı) EKSTRENSEK (Ortama bağlı) Önceki Düşme hikayesi Yaş (çocukluk ve ileri yaş) Kas zayıflığı (Özellikle alt ekstremite) Yürüme ve Denge Problemleri Zayıf Görme Postural hipotansiyon

Detaylı

Dr.Özden ÇIRPAR KBB Hastalıkları Uzmanı İşyeri Hekimi

Dr.Özden ÇIRPAR KBB Hastalıkları Uzmanı İşyeri Hekimi Dr.Özden ÇIRPAR KBB Hastalıkları Uzmanı İşyeri Hekimi DÜŞME TEHLİKESİ TAŞIYAN İŞLERDE İŞYERİ HEKİMİNE ÖNERİLER KBB YÖNÜYLE Yüksekte çalışmadan kaynaklanan risklerden birisi olan düşme, ülkemizde ve dünyada

Detaylı

Periferik Vestibüler Hastalıklar

Periferik Vestibüler Hastalıklar Periferik Vestibüler Hastalıklar Onur Çelik www.onurcelik.com Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencileri ve Aile Hekimleri İçin Hazırlanmıştır Vestibüler Sistem Santral Vestibüler nukleuslar Talamus Serebellum

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

VERTİGO. Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı

VERTİGO. Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı VERTİGO Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı Denge nasıl sağlanır? Denge üç aşamada gerçekleşir 1/ Bilgilendirme 2/ Algılama 3/ Uygulama 1- Bilgilendirme ; gözler, vestibüler sistem, proprioseptif

Detaylı

BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM

BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. Ersin Aksay SB İzmir Tepecik

Detaylı

VERTİGO. Uz. Dr. Ali DUMAN ISPARTA DEVLET HASTANESİ

VERTİGO. Uz. Dr. Ali DUMAN ISPARTA DEVLET HASTANESİ VERTİGO Uz. Dr. Ali DUMAN ISPARTA DEVLET HASTANESİ Vertigo, hastanın kendi bedeni veya çevrenin kendi etrafında gerçekten dönmekte olduğunu algılamasıdır. Hastanın yaşam kalitesini bozan, hastaları günlük

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

SANTRAL VEST BÜLER S STEM HASTALIKLARI

SANTRAL VEST BÜLER S STEM HASTALIKLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl A r lar - Bafl Dönmeleri Sempozyumu 10-11 Aral k 1998, stanbul, s. 169-173 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

VEST BÜLER S STEM F ZYOLOJ VE F ZYOPATOLOJ S

VEST BÜLER S STEM F ZYOLOJ VE F ZYOPATOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl A r lar - Bafl Dönmeleri Sempozyumu 10-11 Aral k 1998, stanbul, s. 147-152 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

PERIFERIK - SANTRAL VERTIGO. HANGI HASTADA GÖRÜNTÜLEME YAPALıM? Dr. Mustafa YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

PERIFERIK - SANTRAL VERTIGO. HANGI HASTADA GÖRÜNTÜLEME YAPALıM? Dr. Mustafa YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD PERIFERIK - SANTRAL VERTIGO HANGI HASTADA GÖRÜNTÜLEME YAPALıM? Dr. Mustafa YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SUNU PLANı Tanım Vertigo nedenleri Santral- Periferik ayrımı Görüntüleme BAŞ

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

ACİL SERVİSTE BAŞDÖNMESİ

ACİL SERVİSTE BAŞDÖNMESİ ACİL SERVİSTE BAŞDÖNMESİ DR. FATMA ÖZDEMIR VIII. ACIL TıP KıŞ SEMPOZYUMU Dizziness Disequilibrium Near senkop Vertigo( %50 ) Yılda 5.6 milyon klinik vizit Genel insidans %5-10 40 yaş %40 65 yaş %25 düşme

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Ekstraoküler felçler ve nistagmus Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Anatomi Ekstraoküler kaslar Rektus kasları İç rektus (İR) üst rektus üst oblik

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

VERTİGO VERTİGO: DİZZİNES: Kişinin etrafının kendi çevresinde veya kendinin etrafında bulunanlar çevresinde dönmesi olarak tarif ederler.

VERTİGO VERTİGO: DİZZİNES: Kişinin etrafının kendi çevresinde veya kendinin etrafında bulunanlar çevresinde dönmesi olarak tarif ederler. VERTİGO VERTİGO: VERTİGO Kişinin etrafının kendi çevresinde veya kendinin etrafında bulunanlar çevresinde dönmesi olarak tarif ederler. DİZZİNES: Sendeleme, sallanma, dengede güçlük, sarhoşluk hissi, yerin

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Vertigoya Genel Bak fl

Vertigoya Genel Bak fl Klinik Geliflim 18 (1) - (65-72) 2005 Vertigoya Genel Bak fl Prof. Dr. Naz m Korkut.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi, KBB Anabilim Dal Özet Vertigo tan mlar s kl kla hastalar n verdikleri öyküler kadar tuhaft

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

AN APPROACH TO DIZZINESS FROM THE NEUROLOGICAL POINT OF VIEW. H. Orhun Kantarc 1, Aksel Siva 2. Key words: Dizziness, vertigo, vestibular system

AN APPROACH TO DIZZINESS FROM THE NEUROLOGICAL POINT OF VIEW. H. Orhun Kantarc 1, Aksel Siva 2. Key words: Dizziness, vertigo, vestibular system Aile Hek Derg 1997; 1(1): 11-15 NÖROLOJ K BAKIfi AÇISINDAN BAfiDÖNMES YAKINMASINA YAKLAfiIM AN APPROACH TO DIZZINESS FROM THE NEUROLOGICAL POINT OF VIEW H. Orhun Kantarc 1, Aksel Siva 2 Özet Hekime baflvurma

Detaylı

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır.

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır. VERTİGO VERTİGO: Kişinin etrafının kendi çevresinde veya kendinin etrafında bulunanlar çevresinde dönmesi olarak tarif ederler. DİZZİNES: Sendeleme, sallanma, dengede güçlük, sarhoşluk hissi, yerin yükselip

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu. 14 Temmuz 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu. 14 Temmuz 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 14 Temmuz 2016 Perşembe İnt. Dr. Semra Selime Uçar Olgu sunumu 14.07.2016 İNT.DR SEMRA SELİME

Detaylı

VESTİBÜLER TESTLER. 1-Elektronistagmografi (ENG) : Yrd.Doç.Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu

VESTİBÜLER TESTLER. 1-Elektronistagmografi (ENG) : Yrd.Doç.Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu Yrd.Doç.Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu VESTİBÜLER TESTLER ENG ve rotasyon testleri ancak horizontal yarım daire kanalları ve bunlardan doğan süperior vestibüler siniri sorgulamaktadır. Vertikal kanalları ve otolitik

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Denge VERTİGO. Vertigo. Vertigo Vertigo Dengeyi sağlayan sistemler. Hareket halüsinasyonu VERTİGO

Denge VERTİGO. Vertigo. Vertigo Vertigo Dengeyi sağlayan sistemler. Hareket halüsinasyonu VERTİGO Denge VERTİGO Fiziki açıdan bir cismin ağırlık merkezinin dayanma düzlemi içinde tutulması demektir. Seda Özkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri Dengeyi sağlayan sistemler

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir.

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde anksiyete

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları;

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları; BAŞAĞRILARI Hemen hepimiz yaşamımızın bir döneminde başağrısından yakınırız. Ancak bazılarımız için başağrısı daha ciddi bir sorun hatta bir hastalık durumundadır. Başağrıları basitçe iki kategoriye ayrılabilir;

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Vertigolu Hastaya Yaklaşım

Vertigolu Hastaya Yaklaşım Vertigolu Hastaya Yaklaşım Dr. Güler BERKİTEN 1, Dr. Tolgar L. KUMRAL 2, Prof. Dr. Yavuz UYAR 3 1 S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Klinik Başasistanı, İstanbul 2 S.B. Okmeydanı

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

DİZZİNESS and VERTİGO. Dr. Mehmet Çağrı GÖKTEKİN F.Ü.H Acil Tıp A.D.

DİZZİNESS and VERTİGO. Dr. Mehmet Çağrı GÖKTEKİN F.Ü.H Acil Tıp A.D. DİZZİNESS and VERTİGO Dr. Mehmet Çağrı GÖKTEKİN F.Ü.H Acil Tıp A.D. Tanım Acil servisteki en sık şikayetlerden biridir Benign paroxysmal pozisyonel vertigo (BPPV) semisirküler kanaldaki parçacıkların oynaması

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer Dış kulak hastalıkları (H60-H62) Otitis eksterna H60 H60.0 Dış kulak apseleri Aurikula veya dış kulak yolunda vezikül Aurikula veya dış kulak yolunda karbonkül Aurikula veya dış kulak yolunda fronkül H60.1

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

- Gözyaşı kanal tıkanıklığı her yaşta görülür mü?

- Gözyaşı kanal tıkanıklığı her yaşta görülür mü? - Gözyaşı kanal tıkanıklığı her yaşta görülür mü? Gözyaşı, göz kapaklarının iç kısmından başlayan ve burun yan duvarına komşu yerleşimli gözyaşı kesesinde sonlanan kanalcıklar ile gözyaşı kesesine taşınır.

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı