BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl A r lar - Bafl Dönmeleri Sempozyumu Aral k 1998, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM Prof. Dr. As m Kaytaz Bafl dönmesi flikayeti ile doktora bafl vuran bir hastada ço u zaman hastal n ne oldu u kolayca anlafl l r ama bazen ayr nt l tetkiklere ra men bir sonuca ulaflmak mümkün olmaz. Bu bölümde bafl dönmesi ile bize baflvuran bir hastada etyolojiyi belirlememize yarayacak sorgulama, muayene ve laboratuar araflt rmalar hakk nda pratik bilgiler yer alacakt r. VEST BÜLER S STEM MUAYENES 1. Anamnez 2. Otolojik muayene 3. Nörolojik muayene a. Kranial sinirler b. Serebellar testler c. Postüral testler 4. Genel sistemik muayene 5. Odyolojik muayene 6. Spontan göz hareketlerinin incelenmesi 7. Provokasyonla ortaya ç kan göz hareketlerinin incelenmesi a. Pozisyon testleri b. Angüler ve lineer testler c. Kalorik testler 1. Anamnez Birçok nörootolog bafl dönmesi olan bir hastada anamnezin çok önemli oldu unu bilir ve e er kendilerinden anamnez, fizik muayene ve özel testlerden sadece birini seçmeleri istense mutlaka hastan n hikayesini ö renmeyi seçer- 153

2 KAYTAZ, A lerdi. Bafl dönmesi ile baflvuran bir hasta ço unlukla problemi iyi tan mlayamaz ve daha önceki muayeneler s ras nda söylenenler nedeniyle yanl fl e ilimlere sahip olabilir, bafl dönmesi terimini birçok flikayetini izah etmek amac ile kullanabilir. Hakikaten bafl dönmesi sersemleme, diplopi, bay lma gibi aural kökeni olmayan flikayetleri tarif için yanl fll kla kullan lmaktad r. Bu durumda hastan n disorientasyonunun vestibüler mi proprioseptif mi yoksa baflka bir sistem kökenli mi oldu unu ortaya koymak gerekir: Bayg nl k (Faintness) genellikle serebral iskemiye yol açan hemodinamik faktörlerden dolay ortaya ç kar (Bradikardi, anemi, ortostatik hipotansiyon, hipovolemi gibi) ama gerçek bafl dönmesi ile iliflkisi yoktur. Sersemleme (Lightheadedness), atefl, hipoglisemi veya uzun süre yatalak olan bir hastan n mobilizasyonu esnas nda görülen bayg nl k tarz flikayettir ki hiperventilasyonla sa l kl bir insanda da rahatl kla ortaya ç kar labilir. Dengesizlik (Disequilibrium) ani hareketlerde, özellikle karanl kta ortaya ç k p serebellar inkoordinasyonu, periferik duyu bozuklu unu gösterir ki hastalar yerin yükselip alçald n, yayl yatak üzerinde veya pamuk tarlas nda yürüyormufl hissine kap ld klar n söylerler. Gerçek bafl dönmesi duyu organ n n fizyolojik uyar m olmadan duyulan dönme duygusudur. Bir hareket halusinasyonudur. Hasta kendisinin veya çevresinin döndü ünü ifade eder ama ortada bir düflme, kayma, dönme hareketi yoktur. Bu tarz dönmeyi kollar n yanlara aç p kendi çevresinde bir süre dönen ve sonra durup gözlerini kapay p yere düflüp e lenen çocuk oyunundaki bafl dönmesi ile tarif edebiliriz. Vestibüler end organ etkileyen lezyon ani bir dönme tarz nda bafl dönmesine (Vertigo) veya çok yavafl geliflip mu lak bir bafl dönmesine (Dizziness) yol açabilir. Bundan sonra bafl dönmesi ve vertigo terimleri efl anlaml kullan lacakt r. Anamnez alan doktor hastan n son zamanlarda geçirdi i tüm hastal klar kulland ototoksik ilaçlar, kötü al flkanl klar n, bafl dönmesine efllik eden belirtileri ö renme durumundad r. Tablo 1 de anamnezde yard mc olabilecek bir rehber yer almaktad r. 2. Otolojik muayene Kulak zarlar n n görünümü, perforasyon ve ak nt olup olmad tesbit edilir, fistül testi yap l r. Kronik otitis media bulgular ile birlikte fistül testinin pozitif olmas hastan n k sa sürede ameliyat olmas n gerektiren bir orta kulak ve buna ba l bir iç kulak sorunu oldu unu gösterir. Fistül testi özel pnömatik spekulumla yap laca gibi sadece tragusa ve d fl kulak yoluna parmakla bast rarak ani bas nç yaratma ve labirent s v lar nda harekete yol aç p oluflan nistagmusu gözlemleme yoluyla da yap labilir. 154

3 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM Tablo 1 Vertijinöz hastan n hikayesi 1. Vertigo karakteri Rotatuar Yürüme zorlu u Çift görme Bulan k görme nstabilite Göz kararmas Mental absens Periferik veya santral vestibüler bozukluk Motor output bozuklu u Oküler motor bozukluk, refraksiyon kusuru Beyinsap iskemisi Periferik veya santral patolojiler, beyin sap lezyonu Ortostatik hipotansiyon Epilepsi 2. Süre patternleri Devaml vertigo 2-10 saat süren ataklar 1-2 saniye süreli ataklar Fluktuan vertigo Progresif vertigo Günler haftalar içinde düzelme Nöronal lezyon, ototoksik orijinli periferik fonkisyon kayb Meniere sendromu Santral patoloji Santral patoloji Santral patoloji, intrakranial tümör Periferik patoloji 3. Provoke edici faktörler Bafl pozisyonun de iflimi Yatar pozisyondan aya a kalkma Yukar ya / yanlara bakma Karanl k / Göz kapama dyopatik benign paroksismal pozisyonel vertigo ( BPPV) Ortostatik hipotansiyon Vertebrobaziler yetmezlik Bilateral vestibüler patoloji, inkomplet kompanse ünilateral periferik lezyon 4. Efllik eden semptomlar Tek tarafl sa rl k, tinnitus Yürüyüfl bozukluklar Terleme, bulant, kusma Depresyon, anksiete, hiperventilasyon Kulak ak nt s K sa süreli fluur kayb Yürürken tabelalar okuyamama Aura Bafl ve boyun a r s Fasial hariç kranial sinir tutulumu Travma Akustik Tm, labirent lezyonlar Motor nöron hastal Periferik veya santral lezyon Psikiyatrik, psikoorganik Kronik otitis media, labirentit Epilepsi Periferik lezyon Migren Servikal patoloji Santral patoloji Labirent fistülü, temporal kemik k r 3. Nörolojik muayene a) Kranial sinirler: Bütün kafa çiftleri herhangi bir fonksiyon bozuklu u aç s ndan incelenmelidir. Özellikle fasial sinirin fonksiyonu araflt r l p k ymetli topodiagnostik bilgi edilinebilir. 155

4 KAYTAZ, A b) Serebellar testler: Hasta yerinde otururken kolayl kla serebellar testler yap l p asinerji, dismetri, disdiadokokinezi ve rebound araflt r l r. Spontan nistagmusu olan bir hastan n gözleri kapat l p kollar öne uzat ld nda bir süre sonra kollar n spontan nistagmusun aksi yönüne kayd görülür ki buna pastpointing denir ve periferik vestibüler lezyonlarda görülür. Spontan nistagmus olmadan serebellar testlerin pozitif olmas santral yerleflimli bir lezyonu iflaret eder. c) Postüral testler: K ymetli bulgular edinilse de yorumlamas zor testlerdir çünkü çeflitli nörolojik mekanizmalar postürü sa lamak için devreye girer ve lezyonun süresi yani santral kompansasyon geliflip geliflmedi i, hastan n genel sa l k hali, motivasyonu, kapasitesi gibi kiflisel faktörler bu mekanizmalar etkiler. i) Romberg testi: Hasta ayaklar bitiflik, kollar yanda ayakta tutulur. E er stabil ise, hasta emniyete al narak, gözlerini kapatmas istenir. Vestibüler lezyonlarda lezyon taraf na düflme görülür. Santral lezyonlarda ise testin her tekrarlan fl nda düflme yönü de iflir. Romberg testi kollar öne uzat larak veya ayaklar bir çizgi üzerinde topuk-parmak fleklinde yerlefltirilerek, tek ayak üzerinde durarak modifiye edilebilir. ii) Unterberger testi: Romberg in uzant s d r. Gözler kapat l p kollar öne uzat ld ktan sonra hastan n yerinde saymas istenir ve bir yöne sapma olup olmad gözlenir. Sapma genellikle spontan nistagmusun aksi yönüne olur. iii) Gait (Yürüyüfl, gidifl): Hasta bir çizgi üzerinde 3-4 metre yürüdükten sonra gözleri kapal tekrar ayn çizgi üzerinde yürütülür. Vestibüler lezyonu olan hastalarda düz çizgiden lezyon taraf na sapma görülür. Ototoksik ilaç etkisi ile bilateral vestibüler hipoaktivitesi olanlar gözleri aç kken düz hatta yürüyebilirken gözlerini kapat nca belirgin denge bozuklu u gösterip yürüyemezler. 4. Genel sistemik muayene Hastan n kardiovasküler, kronik dejeneratif veya malign hastal klar olup olmad n tesbit etmek için sistemik muayene yap l r. Servikal spondiloz ve buna ba l vertebrobaziler yetmezlik araflt r l r. 5. Odyolojik muayene Odyolojik muayene vestibüler sistemin vazgeçilmez muayene yöntemlerindendir. Hastan n subjektif flikayeti olmasa dahi odyolojik testler yap lmal d r. Pür ton ve konuflma odyometrisi standart olarak uyguland ktan 156

5 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM sonra bulgulara göre empedansmetrik testler, supraliminer testler, beyin sap odyometrisi ve elektrokokleografi yap l p, periferik bir vestibüler lezyonun tan s, yeri, seyri ve tedavisi hakk nda k ymetli bilgiler edinilir. 6. Spontan göz hareketlerinin incelenmesi yi ayd nlat lm fl bir odada, e er hastan n gözlükleri varsa ç kartt r larak, spontan göz hareketleri incelenir. nceleme ç plak gözle yap labildi i gibi Frenzel gözlü ü veya Elektronistagmografi (ENG) ile de yap labilir. Frenzel gözlü ü + 20 dioptr cam ve çerçeve içine yerlefltirilmifl küçük lambas olan bir gözlüktür. Cam sayesinde hastan n bulan k görmesini sa lay p oküler fiksasyonu ve dolay s ile vestibüler nistagmusun bask lanmas n engellenmesinin yan s ra muayene edenin de hastan n gözlerini daha iyi görmesini sa lar. Nistagmik hareketleri incelemek için hastan n önce karfl ya uza a daha sonrada sa a, sola yukar ya ve afla ya bakmas istenir. Sa a sola bak fllarda binoküler vizyon s n rlar n afl p tamamen fizyolojik olan end-point nistagmusa yol açmamak gerekir. Bu nedenle limbus ile karunkul un bulufltu u nokta (yaklafl k 30 lik aç ) yeterlidir. Yunanca uyuflukluk ve bafl sallama kelimelerinden kökenini alan nistagmus terimi oküler pozisyonun dengesizli inden kaynaklanan bifazik oküler osilasyonlar ifade etmektedir. Oküler dengesizlik vestibüler, serebellar, serebral veya vizüel anormalliklerden kaynaklanabilir. Herhangi bir nistagmus görülmesinde nistagmusun yönü, süresi, amplitüdü, yavafl ve h zl faz h zlar, ritm, simetri gibi özelliklerin yan s ra göz kapa, bafl ve bak fl pozisyonlar - n n, hiperventilasyonun, vizüel fiksasyonun, karanl kta bulunman n nistagmusa etkisi saptanarak nistagmusun tipi belirlenir. S çrama (jerk) nistagmusu - Spontan vestibüler nistagmus: Gözlerin yavafl bir h zla bir tarafa kay p sonra aksi istikamete daha h zl bir hareket yapmas - na s çrama nistagmusu ad verilir. Yani nistagmusun bir yavafl bir de h zl faz vard r ki h zl faz yönü nistagmusun yönünü belirler. Vestibüler nistagmusun yavafl faz vestibüler duyu organlar ndan kalkan uyar lar ile oluflurken h zl faz gözün pozisyonunu düzeltmeye yöneliktir ki tamamen santral kökenlidir. S çrama nistagmusu horizontal veya rotatuar olabilir. Gözün rotatuar hareketleri tamamen periferik vestibüler sistem taraf ndan kontrol edildi- inden, rotatuar nistagmus görüldü ünde ön planda periferik vestibüler sistem lezyonu düflünülmelidir. Periferik lezyonlarda oluflan nistagmuslar bir kaç gün/hafta/ay içinde kaybolur ve optik fiksasyon ile fliddetleri inhibe olurken karanl kta, göz kapay nca ve zihinsel aktivite art fl nda fliddetleri artar. 1 Santral vestibüler lezyon oluflan nistagmuslar ise optik fiksasyondan etkilenmez. 157

6 KAYTAZ, A Vestibüler nistagmus 3 dereceye ayr l r (Alexander kural ) Sa a nistagmusu olan bir hastada nistagmus sadece sa a bak flta ortaya ç k yorsa birinci derece, düz bak flta da varsa ikinci derece, e er sola bak flta dahi sa a nistagmus varsa üçüncü derece nistagmustan bahsedilirki çok fliddetli bir nistagmusu ve bafl dönmesini ifade eder. Unutulmamal d r ki nistagmus hastan n pozisyonu ne olursa olsun var olup her zaman vertigoya efllik eder ve vestibüler bir anormallikte ortaya koyabilece imiz güvenilir, kullan labilir ve sabit tek objektif bulgu olabilir. 2 Kural olarak akut periferik labirent ve vestibüler sinir lezyonlar nda fliddetli vertigo ve nistagmus görülürken kronik lezyonlarda vertigo görülmeyebilir. 3 Vertikal nistagmus: Beyin sap nda vestibüler yollar n tutulumunda görülür. Yüksekte 4. ventrikül civar nda, pontomedüller bileflikteki lezyonlarda yukar vurumlu nistagmus görülürken kranioservikal bileflikteki lezyonlarda afla vurumlu nistagmus görülür. Afla vurumlu nistagmuslar serebellumun dejeneratif lezyonlar, MS, hipoksi ve tümörlerde ortaya ç kar ve daha s k görülür. Peryodik alternan nistagmus: Peryodik olarak 2-3 dakikada bir yön de ifltiren horizontal s çrama nistagmusudur. Meduller ve serebellar lezyonlarda, ilaç zehirlenmelerinde, Arnold-Chiari sendromunda ve akiz körlükte görülür. 3 Rebound nistagmus: Kronik serebellar hastal klarda görülür ve karfl ya bak flta nistagmus görülmezken yana bak nca yavafl yavafl kaybolan bir nistagmus görülür. Gözler orta hatta gelince bu sefer karfl tarafa yavafl yavafl kaybolan bir nistagmus geliflir. Latent nistagmus: Bir göz kapat ld nda iki gözün konjuge hareketi görülür ve aç k göz mediale kayar. Yavafl faz h z n n gittikçe azald bir horizontal s çrama nistagmusudur ve genellikle strabismus ile birlikte görülüp hep konjenitaldir. Konjenital nistagmus: Yavafl faz h z n n gittikçe artt tablodur. Horizontaldir ve fiksasyonlar artar. Bazen serebellar lezyonlarda görülür. Pendüler nistagmus: Nistagmusun her iki faz da eflit h zdad r, genellikle horizontaldir ve vertigo efllik etmez. Konjenital olmas na ra men bazen kafa içi tümörlerde, multipl sklerozda, beyin sap infarktlar nda ve uzun süre karanl kta çal flanlarda (Madenci nistagmusu) görülebilir. Kafa osilasyonlar efllik edebilir. Tahtaravalli nistagmusu: Çok ender rastlan r. Bir göz yukar hareket ederken di eri afla hareket eder. Optik kiasmay tutan tümörler ve orta beyin hasarlar nda görülür ve bitemporal hemianopik defekte de rastlan r. 158

7 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM Disosiye nistagmus: Abdukte eden yani orta hatta gelen gözde ortaya ç - kar ve nistagmus h z de iflkenlik gösterir. nternükleer oftalmoplejide s k görülür. Bidireksiyonel nistagmus: Beyin sap n ve vestibüler nukleuslar bask ya u ratan büyük serebellopontin aç tümörlerinde iki yöne bak flta da ortaya ç - kan ve yönüne göre farkl özelliklere sahip nistagmuslara bidireksiyonel nistagmus denilir. stemli nistagmus: Horizontal pendüler nistagmustur. Kifli istedi i zaman nistagmusu bafllat p bitirebilse de frekans ve amplitüdünü pek etkileyemez. Gaze-evoked nistagmus: Göz hareketlerini kontrol eden merkezlerin lezyonlar nda veya baz ilaçlar n (Antikonvülsan, hipnotik v.s) yan etkisi olarak bir yöne bak flta beliren nistagmusun yavafl faz h z süre geçtikçe azal r. Çeflitli tipleri vard r ve gerçek gaze-evoked nistagmus daima santral patolojiyi iflaret eder. 7. Provokasyonla ortaya ç kan nistagmusun incelenmesi A- Pozisyon testleri (Dix ve Hallpike manevralar ) Pozisyonel vertigodan flikayet eden hastan n bafl ve vücudunu belli pozisyonlara getirerek vestibüler sistemini uyarmaya ve oluflan nistagmusun parametrelerini saptamaya yönelik bir testtir. Bir sedye üzerine oturtulan hastadan 1-2 saniyelik süre içinde s rtüstü yatmas, bafl n 30 lik hiperekstansiyona getirip sedyenin kenar ndan afla sark tmas ve sa a çevirmesi istenir ve 30 saniye süre ile gözleri izlenir. Tekrar oturtulan hastaya 1 dakikal k dinlenme süresinden sonra ayn pozisyonu sola dönerek tekrarlamas istenir. E er bir tarafa pozisyonda nistagmus saptanm fl ise o pozisyon bir kaç kere tekrar ettirilir ve habituasyon araflt r l r. Dix ve Hallpike manevralar ile periferik ve santral pozisyonel nistagmuslar aras nda tan ya gidilir. Tablo 2 de periferik ve santral pozisyonel nistagmuslar aras ndaki farklar özetlenmifltir. 4 Pozisyon testinde nistagmus elde edilen hastan n oturur vaziyette bafl n sa a ve sola 60 ar derece çevirerek semisirküler kanallar n uyarmadan yeniden test yap l r ve nistagmusun servikal patoloji ve vertebrobaziler yetmezlik ile ilintisi araflt r l r. Pozitif bulgu servikal patoloji lehinedir. Alkol kullan m sonucu oluflan pozisyonel nistagmusun yönü bafllang çta üzerine yat lan kulak taraf na iken bir süre sonra yön de ifltirip karfl tarafa yönelir. 159

8 KAYTAZ, A Tablo 2 Selim periferik pozisyonel nistagmus ile santral pozisyonel nistagmus aras nda pozisyon testinde görülen farklar 4 Latent dönem Adaptasyon/Nistagmusun kaybolmas Yorgunluk/Habituasyon Vertigo Nistagmus yönü nsidens Periferik 2-10 saniye 30 saniye içinde kaybolur Tekrarlamakla kaybolur Var ve fliddetli olabilir Afla da olan kula a do ru S k görülür Santral Yok Devam eder Devam eder Az veya yok Yöne de iflebilir Az görülür B- Angüler ve lineer testler Hastalara lineer ve angüler ivmeli hareketler uygulayan çok say da test türü mevcuttur. Genel olarak lezyonu lokalize edemeyen 5, zaman al c, fazla duyarl olmayan ve pahal cihaz gerektiren bu testler daha çok belirli merkezlerde yap lmaktad r. Kupulometri, torsiyon swing testi, yavafl harmonik akselerasyon, pseudorandom akselerasyon, tilt testi bunlardan baz lar d r. Angüler ivmeli testlerden en standard ve çok kullan lan Barany sandalyede ve ENG cihaz ile yap lan rotasyon testidir. Özel olarak haz rlanan sandalyede oturan hasta standart ivme ve h zla kendi etraf nda çevrilip aniden veya yavaflça durdurulurken oluflan nistagmus ENG ile kaydedilir ve uyar lan labirentlerin tepkileri saptanm fl olur. Hareketli ve sabit platformlarda hastan n dengeyi sa lay p sa layamad n kaydeden ve bir aç dan Romberg testinin daha objektif hali say labilecek posturografi testlerinde bu s n f içine sokulabilir. C- Kalorik testler Kalorik testler d fl kulak yolunu de iflik s larda su veya hava ile irrige edip labirentleri uyarmaya ve oluflan nistagmusu gözlemeye yarayan testlerdir. Hastan n horizontal semisirküler kanal yere dik hale getirecek pozisyon ile teste bafllan r (Hasta s rt üstü yat r l p bafl 30 kald r l r). D fl kulak yolu ve kulak zar so uk su ile irrige edildi inde horizontal semisirküler kanaldaki s v larda so uyup özgül a rl klar artaca ndan afla ya yani kristadan öteye bir hareket geliflir. Bu horizontal semisirküler kanal ampullas ndaki kristan n afla ya yani utrikülofugal (Utrikülden öteye) hareketine yol açar ki hastada karfl tarafa dönüyormufl hissi ile beraber karfl tarafa nistagmus geliflir. lgili ampuller sinirde uyar lma aktivitesi de azal r. S cak su ile irrigasyonda ise kristada utrikülopedal (Utriküle do ru) bir hareketle birlikte ayn tarafa dönme hissi ve nistagmus görülür, ilgili ampuller sinirde uyar lma aktivitesi artar. 160

9 BAfi DÖNMES OLAN HASTAYA YAKLAfiIM De iflik kalorik test yöntemleri vard r: Kobrak, s cak kalorik test, minimal kalorik test, hava kalorik testi, Dundas Grant hava kalorik testi, monotermal kalorik test, simultane kalorik test ve sinuzoidal kalorik test gibi. Ama hiçbirisi Fitzgerald ve Hallpike (1942) taraf ndan tarif edilen bitermal kalorik test kadar kullan fll de ildir. Di erlerinin aksine iki labirent hakk nda da ayr ayr bilgi verir. Tek tarafl fonksiyon azl ya da tam kayb (Kanal parezisi), yön üstünlü ü (Directional preponderance) olup olmad gözlenir. Oluflan patternlere göre bir lezyonun olup olmad n n anlafl lmas yan nda santral kompansasyon veya yeniden fonksiyon kazan m gibi karmafl k nörolojik mekanizmalar da aç a kavuflabilir. Bitermal kalorik testte iki kulak 5 er dakika ara ve 40 ar saniye süre ile 30 ve 44 s cakl kta ml. su ile irrige edilir. Sa l kl insanlarda her seferinde dakika süren vertigo ve nistagmus görülür. Sa kula n 44 ve sol kula n 30 ile uyar lmalar nda sa a, sa kula n 30 ve sol kula n 44 ile uyar lmalar nda ise sola nistagmus kaydedilir. ELEKTRON STAGMOGRAF (ENG) Vestibüler testler esnas nda oluflan nistagmuslar kaydedip de erlendirmeye yarayan bir ayg tt r. ENG nin fizyolojik baz kornea ile retina aras ndaki potansiyel fark d r. Gözlerin herhangi bir yöne konjuge hareketi nedeniyle korneoretinal potansiyelin (Oküler dipol) defleksiyonu ve ortaya ç kan potansiyel farklar göz çevresine yerlefltirilen elektrotlar arac l ile kaydedilir. Kaydedilen nistagmusun frekans, amplitüdü, süresi, bafllang ç ve bitifl zaman gibi paremetrelerin yan nda ç plak gözle veya Frenzel gözlü ü ile ölçülmesi mümkün olmayan ve nistagmusu en iyi de erlendirme parametresi olan yavafl faz h z n n ölçümü de ENG ile yap labilir. 6 Ayr ca sakkadik ve pursuit göz hareketleri ve optokinetik nistagmusda ENG ile araflt r l r. Bu nedenle tüm vestibüler testlerde ENG kullan lmas tavsiye edilir. Pahal bir cihaz ile deneyimli bir teknisyen taraf ndan ancak 1.5 saatte yap labilen ve sonuçlar yorumlamak için deneyimli bir nörootologa ihtiyaç duyulan ENG ile vestibüler testleri yapman n avantajlar Tablo 3 te yer almaktad r. 2 Tablo 3 ENG avantajlar 2 1. Ç plak gözle incelemeye nazaran 2-3 kat daha fazla spontan nistagmus saptan r. 2. Vizüel fiksasyon vestibüler nistagmusu olumsuz etkiler (Fiksasyonla, gözler aç kken inhibe olabilen periferik vestibüler nistagmus ENG ile gözler kapal iken dahi tesbit edilebilir). 3. ENG objektif bir kay t elde edilmesini sa lar. 4. Baz göz hareketlerinin nistagmus olup olmad ancak kaydedilirse anlafl labilir 5. Vestibüler lezyona ba l pozisyonel nistagmusun parametreleri (Latans, zay flama v.s.) net bir flekilde saptan r. 6. Kantitatif ölçüm yapman n tek yoludur. 7. Spontan nistagmus varl nda da kalorik test yap l p sonuçlar de erlendirilebilir. 161

10 KAYTAZ, A SONUÇ ç hastal klar, nöroloji, KBB ve fizik tedavi kliniklerini ziyaret eden ve tatmin edici bir yan t alamayan vertigolu hastaya, ayr nt l bir anamnez ve muayene ile tan y koyup yard mc olabiliriz. KAYNAKLAR 1. Barber, Ho. Current Ideas on Vestibular diagnosis, Otolaryngologic Clinics of North America, Vol. 11, No. 2, , Black FO. Hemenway WG. Electronystagmograph (ENG) in Vestibular Testing, The Eye, Ear, Nose and Throat Monthly, Vol. 52, No. 11, 23-30, Kattah JC. General Clinical Considerations of Nystagmus, Ear, Nose and Throat Journal, Vol. 65, No. 6, 7-38, Gibson WPR. The Functional and Physical Examination of the Vestibuler System. Scott-Brown s Diseases of the Ear, Nose and Throat, Ed. J. Ballantyne, 4. Bask, Sayfa 49-79, 1979, Butterworth, Londra 5. Stockwell CW. Vestibular Function Tests, Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Ed. C.W. Cummings, 1. Bask, Sayfa , 1986, C.V. Mosby, St. Louis. 6. Henriksson NG ve ark. A Synopsis of the Vestibular System, Eylül 1972, Sandoz Ltd, Basle, sviçre. 162

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır.

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır. VERTİGO VERTİGO: Kişinin etrafının kendi çevresinde veya kendinin etrafında bulunanlar çevresinde dönmesi olarak tarif ederler. DİZZİNES: Sendeleme, sallanma, dengede güçlük, sarhoşluk hissi, yerin yükselip

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme E itim / Education 45 Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme Spasticity-Approach to the Adult Patient: Clinical, Electrophysiological and Biomechanical

Detaylı

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ Özgür KARCIO LU* Girifl: Acil servislerde özellikle a r l ifllemler s ras nda analjezi ve sedasyon kullan m yayg nd r. K r k ve ç k klar n redüksiyonu, tüp

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Çocuklarda Yaflam Deste i

Çocuklarda Yaflam Deste i Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 27-36 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

KARIN TRAVMALARI. Abdullah Ömer BRAH M* D- Disability: Nörolojik durum E- Exposure: Elbiselerin ç kart lmas F- Foley sonda

KARIN TRAVMALARI. Abdullah Ömer BRAH M* D- Disability: Nörolojik durum E- Exposure: Elbiselerin ç kart lmas F- Foley sonda KARIN TRAVMALARI Abdullah Ömer BRAH M* Girifl: Kar n travmalar n n de erlendirilmesi, de iflik yaralanmalar n bulunma olas l klar n n fazlal ve bunlar n belirtilerinin de farkl olmas nedeni ile kolay de

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

T innitus nüfusun yaklafl k olarak %10'unu etkileyen. Birinci basamakta tinnitus ile baflvuran hastaya yaklafl m. Derleme

T innitus nüfusun yaklafl k olarak %10'unu etkileyen. Birinci basamakta tinnitus ile baflvuran hastaya yaklafl m. Derleme Review Türk Aile Hek Derg 2011;15(1):24-28 doi:10.2399/tahd.11.024 www.turkailehekderg.org Birinci basamakta tinnitus ile baflvuran hastaya yaklafl m Approach to the patient with tinnitus in primary care

Detaylı

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. ISBN: 975-585-690-0 çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: 0.312 395 81 44 pbx

Detaylı

BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM

BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. Ersin Aksay SB İzmir Tepecik

Detaylı

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI VERTİGOYA BAĞLI BULANTININ TEDAVİSİNDE DİMENHİDRİNAT VE METOKLOPRAMİD İN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. DOĞAN ERÇİN DANIŞMAN

Detaylı

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER DERLEME GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER Didem Tuba AKÇALI, Demet COfiKUN, Hülya ÇELEB ÖZET Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon AD, Ankara Hasta say s n n ve hastanede kal fl maliyetlerinin

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN*

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* A r n n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u rat lmas için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan mlanmaktad

Detaylı

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 157-168 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı