BAZI OPTİK KONULARI İÇİN ÖĞRETMEN REHBER MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI OPTİK KONULARI İÇİN ÖĞRETMEN REHBER MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya BAZI OPTİK KONULARI İÇİN ÖĞRETMEN REHBER MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ E. BOZKURT*, M. YILMAZ*, N. CERİT*, H. GÜZEL*, O. DOĞAN* *Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, KONYA ÖZET Ülkelerin gelişmesinde fen bilimlerinin büyük önemi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden fen bilimleri eğitiminin kalitesini arttırmak için büyük çabalar sarf edilmektedir. Bu çabalar çoğunlukla müfredat programlarını iyileştirmek, iyileştirilen bu programları etkili bir şekilde yürütebilmek, bunun için gerekli imkanları okullara sağlamak ve uygun öğretim yöntemleri geliştirmek üzerine yoğunlaşmaktadır. Dersin uygulanması aşamasının gerçekleştirilmesinde yani hedef davranışların öğrencilerce özümsenmesini sağlamada esas sorumluluk öğretmendedir. İyi bir öğretmen program geliştirmenin can damarı olan, program materyallerini bulan ve geliştiren, program amaçlarına ulaşma yollarını ortaya çıkarmak için sınıfta bazı değişiklikleri başlatan ve deneyen kişidir. Öğretmenin, durum hazırlama yönünden etkili bir eğitim aracı olabilmesi, kendisine örneklerle dolu rehber kaynakların sağlanmasına ve öğretmenin bunlardan kendi öğrencileri için program tasarısı geliştirmede yararlanabilmesine bağlıdır. Bu çalışma lise fizik müfredat programı konularının etkili bir şekilde öğretilmesi için öğretmen rehber materyalleri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Bloom un Tam Öğrenme Yaklaşımı ndan yararlanarak hazırlanan, deney ve gösteri yöntemleriyle zenginleştirilmiş, bilgisayar ortamında Powerpoint programında canlandırılan ortaöğretim 11. sınıf Işık Ünitesi Mercekler ve Merceklerde Görüntü Oluşumları konularının datashow la anlatıldığı bir öğretim programının, öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Materyaller, örneklem grubu olarak seçilen, öğretim yılında Konya Gazi Lisesinde öğretim gören 11. sınıf öğrencilerinden oluşturulmuş olup, deney ve kontrol gruplarındaki 59 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Rehber materyallerle yapılan uygulamanın öğrenci başarısına etkisini deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön test ve son test sonuçlarının analizleri belirlemiştir. İstatistiksel analizler materyallerin uygulandığı deney grubunun, geleneksel yöntemle ders işlenen kontrol grubuna göre çok daha yüksek bir erişi düzeyine ulaştığını göstermiştir. Bu sonuç, fizik öğretiminin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için fizik öğretmenlerine rehber materyaller sağlanması ve okullarımızda bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinden faydalanılması gerektiğini göstermektedir.

2 Anahtar Kelimeler: Program Geliştirme, Fizik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Eğitim, Materyal Geliştirme, Mercekler. ABSTRACT The aim of this study is to devise guide materials for teachers in order for the physics subjects in high school curriculum to be teaching more efficiently. İt was rescarehed how effective a teaching program, enriched with experimental and display methods prepared for this purpose Bloom can be on, the success of the 11.th class students with the help of a data show prepared in PowerPoint while they are studying the subject 'Lenses and Image Formation in Lenses' in unit on Light. These materials were tried on 59 students in experimental and control groups composed of the 11.th class students in Konya Gazi High School at academic year. The effect of this application on the students success was evaluated by analysis of the first and last test results from those exprimental groups had a higher acquisition level than the control group in which the lessons tought traditionally. This result also revealed that for an effective physics teaching, it is necessary to provide guide materials for the physics teachers and to employ computers and other computer technologies in schools. Keywords : Curriculum Programs, Physics Teaching, Computer Assisted Teaching, Developing Material GİRİŞ Lise fizik öğretim programı incelendiğinde, bu programın öğretmenlere eğitim-öğretim sürecinde yardımcı olabilecek yeterli bilgileri içermediği görülmektedir. Araştırmalar, lise fizik öğretmenlerinin çoğunun eğitim-öğretim boyunca kullandıkları yöntem ve teknikleri genellikle deneyimlerine dayanarak geliştirdikleri ya da deneme yanılmayla oluşturdukları sonucunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlere akademik düzeyde geçerliliği ve güvenirliliği kabul edilen yöntemleri ve nasıl kullandıklarını örnek uygulamalarla sunma, deneme ile harcayacakları zamanı önlemenin yanında, programları etkili uygulayabilmede onların yeni teknikler geliştirmelerini sağlayacaktır (Yiğit 1997). Batı dünyasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri nde geliştirilen programlarda ders kitabına paralel olarak geliştirilen bu tür kitaba bazen kaynak kitap, bazen de öğretmen kitabı denilmektedir. Bazen öğretmen kitabı, öğrenci kitabının sayfalarındaki boşluklara ve gerekli yerlere öğretmenin yapacağı işlerin yazılmış olduğu değişik bir öğretmen rehber baskısı olarak da karşımıza çıkmaktadır. İşte böyle bir kaynağa örnek rehber materyal denir (Ertürk 1993, Çilenti 1991). Bir dakikalık hareketli görüntünün bir dakikalık sese nazaran bilgi açısından 12 kat daha etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. İnsanın alışılmış yolla kitaptan bilgi öğrenmesi veya sadece kara tahtayı kullanarak bilgi aktarımı işitme-görme destekli eğitime nazaran oldukça yetersiz kalmaktadır. İnsanın bilgi işleme hızı o kadar yüksektir ki, kitabın yüzünden okuma veya tahtadan seyretme yoluyla bir şeyler öğrenirken beyin tam olarak meşgul edilmemekte ve dikkat kolayca dağılabilmektedir. Görüntünün ve sesin, kuru bilgiye karşı olan üstünlüğünden olacak ki bilgisayarla eğitimde son on beş yıl içinde görüntü ve ses

3 ağırlıklı sistemlere doğru bir kayış gözlenmiştir. Bu açıdan bir resim bin kelimeye eşdeğerdir ifadesi manidardır (Çakmak 1999). Görsel öğretim materyallerinin, ses ve animasyonla görüntülenmesiyle, daha kalıcı bir öğrenme meydana gelmektedir. Öğrenilenlerin, % 83'ü görme, % 11'i işitme, % 3.5'i koklama, % 1.5' i dokunma % l,5' i tatma ile sağlanmaktadır. Daha önemlisi, işitilenin, % 20-25'i görülüp işitilenin % 60-65'i hatırlanmaktadır.görme ve işitmenin, öğrenme üzerinde bu orandaki etkisi görsel materyallerin tasarımını son derece önemli kılmaktadır. İyi tasarlanmış s'lik bir televizyon reklamı, eğitim açısından bir ay sürecek bir öğretim sürecine denk gelebilmektedir (Düzgün 2000). Dersin uygulanması aşamasının gerçekleştirilmesinde yani hedef davranışların öğrencilerce özümsenmesini sağlamada esas sorumluluk öğretmendedir. İyi bir öğretmen program geliştirmenin can damarı olan, program materyallerini bulan ve geliştiren, program amaçlarına ulaşma yollarını ortaya çıkarmak için sınıfta bazı değişiklikleri başlatan ve deneyen kişidir (Clark, Klein, Burks 1972). Öğretmenin durum hazırlama yönünden etkili bir eğitim aracı olabilmesi, kendisine örneklerle dolu rehber kaynakların sağlanmasına ve öğretmenin bunlardan kendi öğrencileri için program tasarısı geliştirmede yararlanabilmesine bağlıdır. Bu çalışmayla öğretmenlerin ders uygulamalarında faydalanabilecekleri öğretim programıyla kaynaşık bilgisayar ve data-show un bir eğitim-öğretim aracı olarak kullanıldığı rehber materyaller geliştirilmiştir. PROBLEM Ülkemizde genel anlamda müfredat programı veya ders programı denilince, öğretilecek dersin genel amaçlarını ve konularını alt başlıklarıyla listeleyen dökümanlar anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı nca (MEB) da fizik öğretim programı bu şekliyle yayımlanmakta ve yine öğretmenlerin bu dar kapsamlı dökümanlardan yararlanmaları önerilmektedir. Oysa ideal müfredat programı, o dersin hedeflerini, konularını, öğretim araçlarını, öğretim etkinliklerini; hatta öğrenme sonuçlarını değerlendirme araç ve yöntemlerini belirleyen dökümanlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Yiğit 1997). Öğretmenler arasında çok iyi bilinen bir deyiş vardır ki, bu da Artık ne öğreteceğimiz değil, nasıl öğreteceğimiz önemlidir. deyişidir. Bunun anlamı, öğrenme öğretme süreci için en etkili ve en uygun teknolojiyi seçmek gerektiğidir. ALT PROBLEMLER 1. Öğretim programıyla kaynaşık materyallerin içeriği, öğrenme düzeyleri açısından kontrol ve deney gruplarının başarıları arasında anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır? 2. Öğretim programıyla kaynaşık materyallerin içeriği, öğrenme düzeyleri açısından deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır? 3. Öğretim programıyla kaynaşık materyallerin içeriği, öğrenme düzeyleri açısından kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır?

4 4. Öğretim programıyla kaynaşık materyallerin içeriği, öğrenme düzeyleri açısından kontrol ve deney gruplarında bulunan öğrencilerin cinsiyetlerine göre başarıları arasında anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır? 5. Bilgisayarın data-show yardımıyla kullanıldığı bir eğitim aracının deney ve kontrol gruplarının başarıları arasında anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır? ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışmayla, lise fizik müfredat programı konularının etkili bir şekilde öğretilmesi için deney ve gösteri yöntemleriyle zenginleştirilmiş, bilgisayar ortamında power-point programıyla hazırlanan ve sınıflarda datashowla anlatılabilen öğretmen rehber materyallerinin geliştirilmesi ve geliştirilen bu materyallerin öğrenci başarısına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM Bu çalışma, sırasıyla aşağıdaki aşamalarla yürütülmüştür. 1. Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar ortamında materyal geliştirme, program hazırlama, uygulama ve değerlendirme ile ilgili bir literatür çalışması yapılmıştır. 2. Fizik öğretmenleriyle yapılan informal mülakatlarla işlenecek konunun tespiti yapılmıştır. 3. Fizik öğretmenleriyle informal mülakatlar yapılmış bu tür rehber materyallerin dersin işlenişi esnasında verimi daha da arttırabileceği görüşü belirlenmiştir. 4. Deneyimli öğretmenlerin bu konuları nasıl işledikleri gözlemlenerek bu konunun işlenişinde ne gibi etkinlikler kullanılabileceği tespit edilmiştir. 5. Mevcut fizik kitapları incelenerek öğrencilerde kavram yanılgıları oluşturabilecek kısımlar tespit edilmiştir 6. Hazırlanan materyaller, görsel olması amacıyla power-point programıyla bilgisayar ortamında canlandırılmış şekiller ve animasyonlarla desteklenmiş metinler haline dönüştürülmüştür. Konuların işlenişi sırasında öğrencinin ilgisini çekmek amacıyla konuyla ilgisi olduğu düşünülen resim, karikatür ve fotoğraflar tarayıcıyla taranarak power-point sunuları içerisine eklenmiştir. Sunularda yer alan mercek şekilleri Flash-5 programında çizilmiştir. 7. Materyalde konuların daha iyi kavranması açısından gerekli görülen yerlere deney ve gösteri yerleştirilmiştir. 8. Eğitim-öğretim sonucu kazanılması beklenilen hedef davranışlar, öğretmenin sınıfta ders uygulama düzeni, öğretilecek konuların içeriği ve değerlendirme soruları materyal içerisinde verilmiştir. 9. Bir program geliştirme çalışmasına da örnek olması amacıyla Işık ünitesinden iki ders saatini kapsayan konular seçilerek, Konya Gazi Lisesinde oluşturulan, deney ve kontrol grubuna araştırmacı tarafından uygulanmıştır.

5 10. İki saatlik konular için tespit edilen hedef davranışları yoklamak amacıyla hazırlanan sınav soruları S.Ü. Eğitim Fakültesinde optik dersi alan 90 öğrenciye uygulanmış ve 29 soruluk çoktan seçmeli bir test hazırlanmıştır. Ayırıcılık indislerine bakılan bu soruların crombach alphaları hesaplandığında 0.84 değeri ortaya çıkmıştır. 11. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön test ile materyalin uygulanmasından sonra aynı sorulardan oluşan son testin uygulanmasından sonra test sonuçları cinsiyet farklılıkları da dikkate alınarak başarı düzeyleri bakımından birbiriyle karşılaştırılmıştır. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM Araştırma evreni Konya gazi lisesi 11. Sınıf öğrencileridir. Örneklem grubu için beş sınıfa ön test uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerden sonra birbirine en yakın sonuçları veren 11F ve 11D sınıfları örneklem grubunu oluşturmuştur. 11F sınıfı deney grubu, 11D sınıfı da kontrol grubu olarak seçilmiştir. Araştırmada örneklem grubundaki öğrencilerin cinsiyetlere göre sayıları tablo 4.1. de verilmiştir. Tablo 1: Araştırma örneklem gruplarındaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre sayıları Örneklem Grupları Öğrenci Sayıları Kız Erkek Toplam Deney grubu Kontrol grubu Örneklem gruplarındaki öğrencilerin toplam sayısı: 59 VERİLERİN ANALİZİ Materyallerin uygulandığı sınıfı ve normal öğretimin yapıldığı sınıftaki öğrencilerin başarı ve başarısızlık ilişkileri karşılaştırılmak üzere, yapılan ön test ve son test sonuçları Excel programı ile.05 manidarlık düzeyinde bağımsız t testi uygulanarak bulunmuştur. Örneklem grubunu oluşturan deney ve kontrol gruplarındaki öğrenciler başarı düzeyleri açısından cinsiyet farklılıkları da göz önünde bulundurularak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca deney grubundaki erkek ve kız öğrencilerde kendi aralarında, kontrol grubundaki erkek ve kız öğrenciler kendi aralarında başarı düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır.

6 BULGULAR VE YORUMLAR Tablo-2 : Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test- Son Test Karşılaştırması Kontrol Gurubu Deney Grubu Ortalama Varyans Eleman Sayısı Öngörülen Ortalama Farkı Serbestlik derecesi Hesaplanan t değeri Kritik t değeri 13,6 33, ,37 1,67 22,44 8,89 29 (İki ortalama arasındaki fark.05 düzeyinde manidardır.) Tablo 2 de görüldüğü gibi test sonuçlarından hesaplanan aritmetik ortalamalar deney grubu için 22,4, kontrol grubu için 13,6 olarak hesaplanmıştır. Değişkenlik ölçüsü olarak hesaplanan varyans değerleri deney grubu için 8,89, kontrol grubu için 33,07 dir. Bu iki testin sonuçlarından hesaplanan (gözlenen) t değeri -7,37 olarak bulunmuştur. 0,05 manidarlık düzeyinde ve 57 serbestlik derecesinde kritik (beklenen) t değeri 1,67 dir. Hesaplanan t değeri, kritik t değerinden büyük olduğu için iki aritmetik ortalama arasında yüksek derecede anlamlı bir fark vardır. Bu farktan dolayı rehber materyallerin uygulandığı deney grubunun kontrol grubuna göre çok daha yüksek bir erişi düzeyine ulaştığı kanaatine varılmıştır. Bu sonuç, uygulanan rehber materyallerin öğrenci başarısını arttırdığını ve verimliliği yükselttiğini göstermektedir. Tablo-3: Deney ve Kontrol Grubu Kız Öğrencilerinin Sontest- Sontest Karşılaştırması Kontrol Gurubu Ortalama 14,63 Varyans 33,85 Eleman Sayısı 11 Öngörülen Ortalama Farkı 0 Serbestlik derecesi 20 Hesaplanan t değeri -2,87 Kritik t değeri 1,724 (İki ortalama arasındaki fark.05 düzeyinde manidardır.) Deney Grubu 20,27 8,41 11 Tablo 3 de görüldüğü gibi test sonuçlarından hesaplanan aritmetik ortalamalar deney grubu için 20,27, kontrol grubu için 14,63 olarak hesaplanmıştır. Değişkenlik ölçüsü olarak hesaplanan varyans

7 değerleri deney grubu için 8,41, kontrol grubu için 33,85 tir. Bu iki testin sonuçlarından hesaplanan (gözlenen) t değeri -2,87 olarak bulunmuştur. 0,05 manidarlık düzeyinde ve 20 serbestlik derecesinde kritik (beklenen) t değeri 1,72 dir. Hesaplanan t değeri, kritik t değerinden büyük olduğu için iki aritmetik ortalama arasında anlamlı bir fark vardır. Bu farktan dolayı rehber materyallerin uygulandığı deney grubunun kız öğrencileri, kontrol grubuna göre çok daha yüksek bir erişi düzeyine ulaştığı kanaatine varılmıştır. Tablo-4: Deney ve Kontrol Grubu Erkek Öğrencilerinin Sontest- Sontest Karşılaştırması Kontrol Gurubu Ortalama 13 Varyans 33,44 Eleman Sayısı 19 Öngörülen Ortalama Farkı 0 Serbestlik derecesi 35 Hesaplanan t değeri -7,41 Kritik t değeri 1,68 (İki ortalama arasındaki fark.05 düzeyinde manidardır.) Deney Grubu 23,77 4,77 18 Tablo 4 te görüldüğü gibi test sonuçlarından hesaplanan aritmetik ortalamalar deney grubu için 23,77, kontrol grubu için 13 olarak hesaplanmıştır. Değişkenlik ölçüsü olarak hesaplanan varyans değerleri deney grubu için 4,77, kontrol grubu için 33,44 tür. Bu iki testin sonuçlarından hesaplanan (gözlenen) t değeri -7,41 olarak bulunmuştur. 0,05 manidarlık düzeyinde ve 35 serbestlik derecesinde kritik ( beklenen ) t değeri 1,68 dir. Hesaplanan t değeri, kritik t değerinden büyük olduğu için iki aritmetik ortalama arasında anlamlı bir fark vardır. Tablo-5: Deney Grubu Erkek ve Kız Öğrencilerinin Sontest Karşılaştırması Erkek Son Test Ortalama 23,77 Varyans 4,77 Eleman Sayısı 18 Öngörülen Ortalama Farkı 0 Serbestlik derecesi 27 Hesaplanan t değeri 3,70 Kritik t değeri 1,70 (İki ortalama arasındaki fark.05 düzeyinde manidardır.) Kız Son Test 20,27 8,41 11 Tablo 5 te görüldüğü gibi deney grubunda bulunan kız ve erkek öğrencilerin son test sonuçlarından hesaplanan aritmetik ortalamalar kız öğrenciler için 20,27, erkek öğrenciler için 23,77 olarak hesaplanmıştır. Değişkenlik ölçüsü olarak hesaplanan varyans değerleri kız öğrenciler için 8,41, erkek öğrenciler için

8 4,77 dir. Bu iki testin sonuçlarından hesaplanan (gözlenen) t değeri 3,70 olarak bulunmuştur. 0,05 manidarlık düzeyinde ve 27 serbestlik derecesinde kritik (beklenen) t değeri 1,70 dir. Hesaplanan t değeri, kritik t değerinden büyük olduğu için iki aritmetik ortalama arasında anlamlı bir fark vardır. Cinsiyete göre yapılan analiz sonucu, deney grubundaki erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan, uygulanan rehber materyallerde power-point sunularında kullanılan renklerin, erkek öğrencilerin konuları algılama ve kavrama üzerine etkisinin daha fazla olduğu düşünülebilir. Data-show yardımıyla anlatılan sunularda genel anlamda kullanılan renkler, taban için mavi ve açık gri, yazılar için siyah, yazıların tabanı için ise sarıdır. SONUÇ SONUÇ VE ÖNERİLER 1. Yapılan araştırma, uygulama öncesi aynı seviyede olan deney ve kontrol gruplarının uygulama sonrasında deney grubunun kontrol grubuna göre çok daha yüksek bir başarıya ulaşmasıyla sonuçlanmıştır.yapılan analizlerle deney ve kontrol gruplarının cinsiyet farklılıklarına göre ayrı ayrı karşılaştırılmalarında deney grubu kız ve erkek öğrencileri, kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerine göre daha yüksek bir başarı elde etmişlerdir. Bu sonuç uygulanan rehber materyallerin başarıyı arttırdığını göstermiştir. 2. Kontrol grubundaki erkek ve kız öğrencilerin aynı seviyede başladığı uygulama sonrası son test sonuçları birbiriyle karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak deney grubunda aynı seviyede başlayan kız ve erkek öğrencilerin son test sonuçları karşılaştırıldığında erkek öğrencilerin az da olsa kız öğrencilere göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Uygulanan rehber materyallerde Powerpoint sunularında kullanılan renklerin erkek öğrencilerin algılamaları üzerine daha etkili olduğu düşünülebilir. Derslerin bilgisayar ortamında ses ve efektlerle canlandırılarak Data-Show la anlatılması, gösteri ve laboratuar yönteminin kullanılması deney grubu öğrencilerini kontrol grubu öğrencilerine göre çok daha yüksek bir başarıya ulaştırmıştır. 3. Rehber materyaller kullanılarak elde edilen sonuçlar, materyallerde konuların amaç ve hedef davranışlarının belirlenmesine, belli bir sıranın takip edilmesine ve her ders sonunda öğrenilenleri denetleyecek değerlendirme durumlarına yer verilmesine bağlanabilir. Bu sonuç Yiğit (1997) in yapmış olduğu çalışmayla da uyuşmaktadır. ÖNERİLER Gelişmiş ülkelerde müfredat programları değişik parçalardan oluşan bir bütün olarak hazırlanmaktadır. Günümüzde ders kitaplarına dayalı programlara pek rastlanmamaktadır. Ayrıca öğretmen klavuzunun eşlik etmediği bir programın öğretmen tarafından nasıl uygulanacağı bir bilmecedir. Bu sorunun giderilmesi araştırmacıların yeni konularda hazırlayacakları materyallerle oluşturulacak dokümanlarla mümkün olabilir.

9 KAYNAKLAR Clark, L. H., Klein, R. L., Burks, S. B., 1972., The American Secondary School Curriculum Second Edition New York: The Macmillan Company Çilenti, K., "Eğitim Teknolojisi ve öğretim, geliştirilmiş 4. baskı, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Çakmak, O., Fen Eğitiminin Yeni Boyutu: Bilgisayar Multimedya- İnternet Destekli Eğitim Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Tokat, Buca Eğitim Fak. Dergisi Özel Sayı, 11(1999) ( ), İzmir Ertürk, S., Eğitimde Program Geliştirme Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş., Ankara Düzgün, B., Fizik Konularının Kavratılmasında Görsel Öğretim Materyallerinin Önemi, Milli Eğitim Dergisi Sayı 148, Aralık-2000 Yiğit, N., Akdeniz, A. L., Etkin Fizik Öğretimi İçin Öğretmen Rehber Materyallerinin Geliştirilmesi, IV. Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül 1997 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyallerin Öğrenme Etkililiği Açısından Karşılaştırılması

PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyallerin Öğrenme Etkililiği Açısından Karşılaştırılması Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 170 Education and Science 2013, Vol. 38, No 170 PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyallerin Öğrenme Etkililiği Açısından Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ ELEKTRONĐK EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ DERGĐSĐ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2013 Cilt: 2 Sayı: 3 Year:2013 Volume: 2 Issue: 3 (92-103) BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 203-219 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı

Detaylı

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 91-100 LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Haluk ÖZMEN

Detaylı

GELENEKSEL ÖĞRETİM İLE POWERPOİNT SUNUM DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ

GELENEKSEL ÖĞRETİM İLE POWERPOİNT SUNUM DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya GELENEKSEL ÖĞRETİM İLE POWERPOİNT SUNUM DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ Özet Yrd. Doç.

Detaylı

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Kafkas Üniversitesi, e Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), Nisan 2015 19 İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Effect of Cooperative

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ Sami ACAR 1, Dilek USLU 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, web destekli öğretimde E-Öğrenme Sistemi-Sanal

Detaylı

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 155-168 POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Yücel GELĠġLĠ 1 ÖZET Öğretim ortamlarının öğretim

Detaylı

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA DOKTORA TEZİ KİMYA

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı