TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI"

Transkript

1 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Arş. Gör. Bilal ŞİŞMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi İtisadi İdari Bilimler Faültesi İşletme Bölümü ÖZET Gerçe yaşamdai belirsizliler, armaşılılar ve bilgi esiliği arar vericilerin arar vermeleri üzerinde olduça etili olmuştur. Özellile işletmeler açısından baıldığında, bu durum yöneticilerin sübetif ortam altında arar vermelerini zorunlu ılmıştır. Çalışmada, tedari zinciri tasarımında talebin belirsiz olduğu ve esin olmadığı düşünülere, Werner in bulanı doğrusal matematisel programlama modeli ullanılmıştır. Tedariçi, tesis, dağıtım merezi ve müşteri sayısının birbirinden farlı olduğu arar ortamlarında (test problemleri) üyeli (tatmin) derecelerini enbüyüleme için geliştirilen bulanı modellerin amaç fonsiyonu ve ısıtları terar düzenlenmiştir. Ele alınan test problemleri, doğrusal matematisel programlama ve bulanı doğrusal programlama yöntemleri ullanılara birbiriyle arşılaştırılmıştır. Müşteri taleplerinin belirsiz olduğu durumlarda tatmin dereceleri ve toplam maliyetin değerleri hesaplanmış ve bu değerler arar vericiye sunulmuştur. Çıan sonuçlara göre birinci test problemi için % 55, iinci test problemi için % 44 ve üçüncü test problemi için % 43 tatmin derecesinde en iyi maliyet değerleri elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tedari Zinciri Tasarımı; Bulanı Doğrusal Programlama; Bulanı Küme. FUZZY OPTIMIZATION APPROACH IN SUPPLY CHAIN NETWORK WITH UNCERTAIN DEMAND ABSTRACT Uncertainties, complexities and lac of information become quite effective manners on decision maers decisions in the real world. Especially from the perspective of enterprises, this situation mae necessary managers taing decisions under subective environment. In this paper, Werner s fuzzy linear mathematical programming model is used by considering with uncertain and indefinite demand in supply chain design. The obective functions and constraints of fuzzy models are reformed in order to maximize membership (satisfy) degrees at three different decision environments with differential that the number of suppliers, facilities, distribution centers and customers. These test problems are compared by using linear programming and fuzzy linear programming methods. Total cost and membership functions are calculated and presented for decision maers when customer demands are uncertain. According to the results, the best cost values were obtained that satisfy degrees of % 55 for the first test problem, % 44 for the second test problem and % 43 for the third test problem. Key Words: Supply Chain Networ; Fuzzy Linear Programming; Fuzzy Set. ISSN: E-ISSN:

2 28 Bilal ŞİŞMAN 1. Giriş Bir uruluş tarafından üstlenilen işletme faaliyetlerinin oordinasyonu ve bir araya getirilmesi, ham maddelerin satın alınmasından bitmiş ürün olara müşteriye teslimine adar olan süreçler, tedari zinciri yönetim avramı içerisinde en önemli süreçlerden biri olan tedari zinciri planlama süreci olara tanımlanır. Tedari zinciri planlama problemi, zaman dilimleri diate alınara ayrıştırılabilir. Tedari zincirinde uygulanan arar modelleri stratei, tatisel ve operasyonel olma üzere üç sınıfta incelenebilir (Peidro vd., 2009). Stratei planlama modelleri beş ila on yıl arasında değişen tedari zincirinin tasarımı ve yapılandırılmasını etiler. Tatisel planlama modelleri imalat tesisleri, depolar, tedariçiler, dağıtım merezleri ve naliyeler gibi planlama süresi bir veya ii yıl olan çeşitli aynaların en uygun ullanım ararı ile ilgilidir. Operasyonel modeller ise, detaylı çizelgeleme tanımlamaları, iş sıralamaları, parti büyülüğü, araç rotalama gibi zaman periyodu bir haftadan ii haftaya adar olan süreçler ile ilgilidir. Çalışma tatisel planlama tedari zinciri planlama problemi üzerine odalanmıştır (Gupta & Maranas, 2003). Piyasaların dinami yapısından dolayı tedari zincirlerinde operasyon zamanlarının, taleplerin ve maliyetlerin belirlenmesi olay değildir. Bu yüzden, firmalar müşterilerine üretim süreçlerine ilişin esin tarihler veya mitarlar verememetedir. Firmaların müşterileriyle olan bu ilişilerinden dolayı oluşturulan tedari zinciri modelleri bulanılaşmatadır. Tedari zincirinde üreticilerle tedariçiler arasındai arz talep ilişisindei belirsizliler ve apasitelerin belirli aralılarda değişen ullanımı, dağıtım probleminin doğasındai belirsizliten aynalanmatadır. Gelenesel olara problem parametrelerindei belirsizliler literatürde olasılı dağılımlarıyla modellenirler (Dolgui & Ould-Louly, 2002; Dubois vd., 2003). Aslında, esin ve net olmayan parametreler (talep, maliyet, zaman vb.) sadece yöneticilerin geçmiş dönemlerde yaşadıları tecrübeler ve sübetif yargılarına göre belirlenir. Bununla birlite, bulanı mantı arar vericilerin öznel görüşleri, taleplerdei ve apasitelerdei belirsizlileri göstermede olduça etilidir. Taleplerdei ve apasitelerdei bu belirsizliler diate alındığında bulanı tedari zinciri problemi yalaşımı, bir tedari zincirindei arz, talep ve apasite bilgilerinin düzenlenmesinde ullanılabilen bir yöntemdir (Özdemir & Seçme, 2009). Belirsiz, esin olmayan ve mevsimsel değişiliğe uğrayan müşteri talepleri, tedari zinciri problemlerinde en önemli ve en geniş çalışma alanlarından biridir (Das & Abdel-Male, 2003; Guillén vd., 2005; Hsu & Wang, 2001; Leung vd., 2006; Liang, 2006; Petrovic, 2001; Wang & Fang, 2001; Kaba & Ülengin, 2011). Çalışma alanlarının bu adar ço olmasının temel nedeni, yöneticilerin gün geçtiçe daha az risle daha fazla fayda sağlayaca yöntemleri arayış içerisinde olmasıdır. Bir tedari zinciri yönetiminde taleplerdei dalgalanmalar üretim sistemini ve tedariçileri etilemetedir. Bununla birlite sistem, süreç ve maine arızaları gibi belirsizlilerde üretim sisteminde ve tedari zincirinde taraflar arası güvensizliğe neden olmatadır. Davis (1993) te tedari zincirinde, arz belirsizliği, süreç belirsizliği ve talep belirsizliği olma üzere üç farlı belirsizliten bahsetmetedir. Arz belirsizliği, gecimeden veya usurlu teslimlerden dolayı tedariçi performansıyla ilgilidir. Süreç

3 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp belirsizliği, maine arızalarından dolayı üretim sürecindei güvensizliten aynalanmatadır. Talep belirsizliği ise, Davis e göre en önemlisi, doğru yapılmayan tahminler veya geçici talep bilgilerinden aynalanmatadır (Peidro vd., 2009). Bu yüzden önerilen modellerde stratei tedari zinciri planlamaları için bulanı ararlar önerilmetedir. Şeil 1 de önerilen modellerin arasında yatan mantı gösterilmetedir. Şeil 1. Önerilen Bulanı Modelin Mantığı Talep belirsizliği Sistem belirsizliği Tedari zinciri planlamasında bulanı ararlar Arz belirsizliği Kayna: Kaba & Ülengin, Bulanı üme apsamada il çalışmayı Zadeh (1978) yapmıştır. Bucley (1988) bütün parametrelerinin bulanı olabileceği bir matematisel programlama modeli geliştirmiştir. Hsu & Wang (2001) olasılı teorisi ile Zimmerman nın bulanı programlama metodunu üretim planlama ararlarını yönetme için belirsiz hedefler ve belirsiz talep bilgileri altında birleştirere matematisel model geliştirmiştir. Tedari zincirinde tesis yerleşim problemlerinde ürün, talep mitarı veya üretim sürecinden belirsizli yaşandığı durumlarda Peidro vd., (2010) ve Mula vd., (2010) model içerisinde amaç fonsiyonu veya ısıtlarda bulanılaştırma yöntemini ullanara bulanı doğrusal model önermişlerdir. Bulanı ortamda satın alma, üretim ve dağıtım planlama faaliyetleri ile bütünleşi bir yapı içeren tedari zinciri planlama problemi onusunda az sayıda çalışma yapılmıştır. Dahası, bütünleşi durumlarda belirsizliğin farlı aynalarını içeren model çalışmaları esitir. Bu esili düşünülere çalışmada genel olara bulanı bir ortamda ço ademeli tatisel tedari zinciri yönetimi problemi ele alınmıştır. Model, tedariçiler, üreticiler, dağıtım merezleri ve müşterilerden oluşan bir yapı içermetedir. Çalışmanın amacı ço ademeli bir tedari zincirinde müşteri taleplerinin belirsiz olduğu durumlar için oluşan maliyet değişenliğini ve açılan dağıtım merezi ve tesislerin yerlerini gözlemlemetir. Bu yüzden çalışmada, bulanı doğrusal programlama modelinin problem hacmine arşı duyarlılığını tespit edebilme ve performans analizini gerçeleştirebilme için üç farlı test problemi geliştirilmiştir. Bu farlı test problemleri ile modelin boyut analizi yapılmış ve elde edilen veriler ile modelin değişenleri arasında fonsiyonel bir bağ oluşturulmaya çalıştırılmıştır. Bu açıdan baıldığında çalışmanın literatüre atısı: ço ademeli, ço seviyeli bir tedari zinciri ağında üretim ve dağıtım faaliyetlerini içeren tatisel bir planlama modeli

4 30 Bilal ŞİŞMAN tanımlama ve belirsiz müşteri taleplerini olduğu durumlarda arar vericinin farlı seçeneleri göz önüne alıp arar vermesine yardımcı olaca bir bulanı matematisel model tasarlamatır. Modelde farlı parametreler altında tatmin düzeyini enbüyüleyece şeilde maliyet arşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmanın izleyen bölümleri şu şeildedir: İinci bölümde tedari zinciri yönetimi, bulanı tedari zinciri ve esin olmayan talep bilgileri altında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde bulanı mantı avramı haında bilgi verilmiş ve Werner s yalaşımı anlatılmıştır. Dördüncü bölümde belirsiz talep bilgisini diate alan bulanı matematisel model tanımlanmış ve modelin uygulaması yapılmıştır. Beşinci bölümde ise sonuç ve gelece araştırmalar için öneriler sunulmuştur. 2. Literatür Taraması Tedari zinciri problemleri genellile deterministi ve te amaçlı problemlerdir. Özellile bulanı mantı tabanlı modeller ço sı ullanılmaz. Faat tedari zinciri yönetimi modellerinin yapısında diate alınması gereen birço belirsizli vardır. Özelile yeni ürün tasarımı, talep tahmini veya stratei planlama gibi geleceğe yöneli tahmin geretiren problemlerde parametrelerin esinliği tartışılabilir. Bulanı mantı bu tip belirsiz durumların modellenmesinde önemli bir araçtır. Tedari zinciri, hammaddenin tedariçilerden alınıp bitmiş ürün olara müşteriye teslimine adar geçen süreçtir. Bu açıdan tedari zincirinin her aşamasında esin olmayan ve belirsizli içeren pe ço durum vardır. Literatür incelendiğinde [(Petrovic vd., 1999), (Chen & Lee, 2004), (Ryu vd., 2004), (Wang & Shu, 2005), (Mula vd., 2006), (Liang, 2006), (Wang & Shu, 2007), (Xu vd., 2008)] birço araştırmacının bulanı doğrusal modelleme ile ilgili çalışmaları görülmetedir (Kaba & Ülengin, 2011). Tablo 1 de bulanı parametreler içeren çalışmalar listelenmiştir. Tablo 1. Tedari Zinciri Yönetiminde Bulanı Programlama Kullanan Çalışmalar Yazar (yıl) Çalışmanın tipi Amaç fonsiyonu Bulanı parametre Çözüm prosedürü Petrovic vd. (1999) Ço ademeli bulanı üme modeli Maliyet enüçüleme Talep ve arz Benzetim Chen & Lee (2004) Ço ademeli bulanı üme modeli Kâr enbüyüleme, sto seviyesi enbüyüleme ve hizmet düzeyi enbüyüleme Talep ve fiyat Ii fazlı bulanı arar verme metodu Ryu (2004) vd. Ço ademeli ve te amaçlı Maliyet enüçüleme Talep Parametric programlama tabanlı çözüm metodu

5 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp Wang & Shu (2005) Ço ademeli bulanı üme modeli Maliyet enüçüleme Talep ve üretim süresi Genetic yalaşımı algoritma Mula (2006) vd. Ii ademeli bulanı üme modeli Maliyet enüçüleme Amaç fonsiyonu ve ısıtlar Bulanı matematisel programlama yalaşımı Liang (2006) İi ademeli bulanı üme modeli Maliyet enüçüleme ve teslim süresini enüçüleme Amaç fonsiyonu, arz, talep ve bütçe ısıtı Bulanı ço amaçlı doğrusal programlama Wang & Shu (2007) İi ademeli ve te amaçlı Kâr enbüyüleme Talep, hazırlı süresi, hizmet süresi, müşteriye cevap Geneti algoritma Xu (2008) vd. Ço ademeli bulanı üme modeli Maliyet enüçüleme ve hizmet düzeyi enbüyüleme Talep ve ısıtların parametreleri Spanning-tree tabanlı genetic algoritma Liang Cheng (2009) & Ço ürünlü, ço periyotlu bulanı dağıtım planlama modeli Maliyet enüçüleme ve toplam teslim zamanı enüçüleme Sto, maine apasiteleri ve işçi seviyeleri Bulanı ço amaçlı doğrusal programlama Peidro vd. (2010) Ço ademeli. Ço ürünlü tedari zinciri tasarımı Maliyet enüçüleme Talep Bulanı doğrusal progtramlama Mula (2010) vd. Ço ademeli bulanı üme modeli Maliyet enüçüleme Talep Bulanı doğrusal programlama Birço tedari zinciri tasarım modelleri deterministi olsa da, genellile yapısında belirsizli bulunduran modellerdir. Özelile yeni ürün tasarımı, talep tahmini veya stratei planlama gibi geleceğe yöneli tahmin geretiren problemlerde

6 32 Bilal ŞİŞMAN parametrelerin esinliği tartışılabilir. Bulanı mantı, bu tip belirsiz durumların modellenmesinde önemli bir araçtır. Bulanı modellerin amaç fonsiyonu, ısıtları veya hem amaç fonsiyonu hem de ısıtları aynı anda bulanılaştırılabilir. 3. Bulanı Mantı Bilindiği üzere, günlü hayatta arşılaşılan pe ço arar problemi bir doğrusal programlama (DP) problemi olara formüle edilebilir. Anca, çoğu durumda, doğrusal programlama problemlerinde ısıtların veya amaç fonsiyonlarının esin olara belirlenmesi mümün olmamatadır. Böyle durumlarda, bulanı doğrusal programlama (BDP) yöntemlerine başvurulur. Klasi DP deinin asine, BDP problemlerinde amaçlar ve ısıtlar bulanı ümeler şelinde (G ve C) ifade edilir ve bu bulanı ümelerin üyeli fonsiyonları µ G (x) ve µ C (x) şelindedir. Bu durumda bulanı arar ümesi D; D=G C olara tanımlanır ve üyeli fonsiyonu; Bulanı Doğrusal Programlama µ D (x) = min(µ G (x), µ C (x)) olur (Pasoy, 2011). Bulanı mantı teorisi Lotfi Zadeh tarafından lasi üme teorisinin bir uzantısı olara 1965 yılında ortaya atılmıştır. Temel firi lasi ümelerdei gibi bir değerin bir ümenin elemanı olup olmadığı sorusuna evet-hayır, doğru-yanlış, siyah-beyaz veya güzel-çirin gibi esin cevaplar vermeyip bu elemanın üyeliğinin 0 ile 1 arasında değerler alabilen süreli bir üyeli fonsiyonu ile ifade edilmesidir (Zadeh, 1965). Klasi doğrusal programlama problemlerinde ısıtlara bağlı olara amaç fonsiyonunu eniyileyen çözüm ya da çözümler elde edilmeye çalışılır. Gerçe yaşam problemlerini daha ço yansıtan bulanı doğrusal programlamada amaç fonsiyonun en iyilenmesinden ziyade belirli bir tatmin derecesi sağlanmaya çalışılır. Örneğin amaç fonsiyonunun doğrudan enbüyüleme ya da enüçüleme yapılması yerine bunu daha esne bir dilde söyleyere gerçete olabilece şeyler göz ardı edilmemeye çalışılır. DP modelinden farlı olara BDP modelinde en belirgin far bulanı olan ısımlara bulanılı simgesinin () onması ve bulanı olan yer için [0,1] aralığında tanımlı olan üyeli fonsiyonunun belirlenmesidir. Genel olara bir BDP modelinin tüm atsayılarının bulanı olduğu düşünülere elde edilece formülasyonun gösterimi aşağıdai gibi yazılabilir: Enb Z = c x a x (,, ) b i i x 0 i (3.1) Çalışma apsamında incelenece olan bulanı doğrusal programlama yalaşımı sadece talep verilerinin bulanı olduğu durum için incelenecetir. Bulanı sayılara ilişin farlı üyeli fonsiyonları mevcuttur. Bunlar yamu üyeli fonsiyonları ve üçgensel üyeli fonsiyonlardır. Bulanı üçgensel üyeli fonsiyonun gösterimi Şeil 2 de gösterildiği gibidir.

7 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp Şeil 2. Üçgensel Bulanı Sayıların Fonsiyonları Bulanı üçgensel sayı olan A (b 1 -p 1, b 1, b 1 +p 1 ) şelinde olup, b 1 ortalama değer, b 1 -p 1, b 1 +p 1 ise sırasıyla sol ve sağ taraf bulanı sayılarıdır. (3.2) BDP içerisinde birço yalaşım yer almatadır. Çalışmada ullanılaca yalaşım Werners Yalaşımıdır Werners Yalaşım Werners (1987) bu yalaşımda sağ taraf sabitlerinin bulanı olmasından dolayı amaç fonsiyonunun da bulanı olacağını ifade etmiştir. Ona göre başta sadece sağ taraf sabiti bulanı olan bir BDP modelinin daha sonra amaç fonsiyonunun da bulanı olacağı ileri sürülmüştür. Bu açıdan Werners in modeli simetri bir model özelliğini taşımatadır. Verilen modelde amaç fonsiyonunun bulunabilmesi Werners z 0 (üyeli derecesinin ullanılmadığı) ve z 1 (üyeli derecesinin ullanıldığı) değerleri aşağıdai gibi tanımamıştır: Enb Z 0 =c i x A x b (3.3) x 0 ve Enb Z 1 =c i x

8 34 Bilal ŞİŞMAN A x b+p (3.4) x 0 Bu şeilde bulanı olan sağ taraf sabiti ullanılara oluşaca en iyi çözümler belli bir üyeli derecesinde, en üçü amaç fonsiyonu değeri ile en büyü amaç fonsiyonu değeri arasında aranmaya çalışılacatır. Amaç fonsiyonu için yazılaca üyeli fonsiyonu şu şeilde gösterilir (Lai & Hwang, 1992). ( ) { } (3.5) Üyeli fonsiyonu için yazılan amaç fonsiyonu Şeil 3 te gösterilmiştir. Şeil 3. Amaç Fonsiyonu İçin Üyeli Fonsiyonu μ 0 (cx) 1 Artı modelde sadece sağ taraf sabitleri değil aynı zamanda amaç fonsiyonunun da bulanılığı söz onusu olduğundan, en iyi değer en yüse üyeli dereceli elemanın bulunması problemine dönüşür. Sağ taraf sabitinin üyeli fonsiyonu ise eşitli (3.6) da gösterildiği gibidir. Bu durumda max(min) işlemcisi devreye girer. M ( x ) ma * ( x) mamin ( x), ( x) (3.6) xu xu D D Gi G Bu fonsiyonda D arar uzayı D nin üyeli fonsiyonudur. Eğer üyeli fonsiyonu λ = olara alınırsa bulanı arar tanımı aşağıdai gibi düzenlenir. D Z 0 Z 1 cx

9 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp Enb λ cx b 0 1 ) ( p 0 (3.7) ( Ax ) b (1 ) p i x 0 ve 0,1 i i Bulanı (3.7) modeli lasi doğrusal programlama modelidir. Buradan λ üyeli derecesine göre te bir eniyi değer elde edilir. Bulanı üme teorisinde, bulanı amaç ve bulanı ısıtlar için tanımlanan üyeli fonsiyonları ullanılara bulanı model geliştirilir. 4. Önerilen Model Çalışmada ço ademeli te ürünlü bir tedari zinciri ağı için arma tamsayılı bir doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Ço ademeli bir tedari zincirinde tedariçi, fabria (üretim tesisi), dağıtım merezi ve müşteri olma üzere 3 ademeden meydana gelmetedir (Şeil 4). Syarif vd. (2002) nin geliştirmiş olduğu tedari zinciri modelinde amaç fonsiyonu, fabria ve dağıtım merezlerinin urulmasından oluşan sabit maliyeti ve toplam taşıma maliyetini enüçüleme üzerine urulmuştur. Model ısıtlı hammadde mitarına sahip tedariçiler ve tesislerdei üretim mitarlarını da sınırlandırmata ve girdi mitarlarını azaltmatadır. Bu açıdan model NP-Zor sınıfına girmetedir (Garey & Johson, 1979). NP-Zor sınıfındai problemler, en iyi sonucun maul zamanda elde edilemeyen problemlerdir. Bu problemlerde en iyi çözümü bulabilme için gereli zaman problemin boyutuna bağlı olara üstel artış gösterir. Şeil 4. Ço Kademeli Tedari Zinciri Şeil 4 de ço ademeli bir tedari zinciri ağı görülmetedir. Çalışmada talep mitarının belirsiz olduğu varsayılara yeniden model oluşturulmuştur. Belirsiz talep mitarları altında önerilen modelin amacını gerçeleştirebilme için bulanı doğrusal programlama modeli ullanılmıştır. Önerilen modeldei parametrelerden sadece talep ısıtı bulanılaştırılmıştır. Buna bağlı olara amaç fonsiyonunun da bulanı olacağı varsayılmıştır. Werners (1987) bir matematisel modelde sadece sağ taraf sabitlerinin bulanı olmasının yeterli olmadığını, sınırların bulanı olduğu bir ortamda amaç fonsiyonunun da bulanı olması geretiğini ileri sürmüştür. Bu nedenle modelde yer alan amaç fonsiyonu da bulanılaştırılmış ve çözüm sürecinde Werners yalaşımı ullanılmıştır. Bulanı parametreler () işareti ile gösterilmiştir.

10 36 Bilal ŞİŞMAN 4.1. Terim ve Notasyonlar Endesler i = tedariçiler seti = fabrialar seti = dağıtım merezleri seti l = müşteriler seti Notasyonlar a i : i. tedariçinin apasitesi b :. fabrianın apasitesi c :. dağıtım merezinin apasitesi d l : l. müşterinin talep mitarı S i : i. tedariçiden. fabriaya taşıma maliyeti (TL/birim) T :. fabriadan. dağıtım merezine taşıma maliyeti (TL/birim) V l :. dağıtım merezinden l. müşteriye taşıma maliyeti (TL/birim) f :. fabrianın sabit maliyeti (TL/yıl) g :. dağıtım merezinin sabit maliyeti (TL/yıl) DC : açılabilece dağıtım merezi sayısı P : açılabilece fabria sayısı Karar değişenleri X i : i. tedariçiden. fabriaya taşınan ürün mitarı Y :. fabriadan. dağıtım merezine taşınan ürün mitarı Z l :. dağıtım merezinden l. müşteriye taşınan ürün mitarı ğ ü { } { ğ ğ ç }

11 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp Bulanı Model En Z i S i X i + X i ai i Y b w T Y + l V Z l l + f w + g m (4.1) (4.2) w P (4.3) Z l cm l (4.4) m DC (4.5) i i X Y l Y Z Z l dl l l (4.6) (4.7) (4.8) w, z 0,1 (4.9) X, Y, Z 0 (4.10) i l Amaç fonsiyonu, tedariçilerden fabrialara taşıma maliyetini, fabrialardan dağıtım merezlerine taşıma maliyetini, dağıtım merezlerinden müşterilere taşıma maliyetini, fabria ve dağıtım merezi açma ve işletim maliyetini en üçülemetedir. Bu maliyetler belirsiz olduğu düşünülmüş ve bulanı sayılar ile modellenmiştir. Kısıt (4.1) tedariçi apasitesinin aşılmaması geretiğini gösterir. Kısıt (4.2) fabria apasitelerinin aşılmamasını garanti eder. Kısıt (4.3) açılabilece masimum sayıda fabria sayısını göstermetedir. Kısıt (4.4) her bir dağıtım merezinin apasitesinin aşılmamasını garanti eder. Kısıt (4.5) açılabilece masimum sayıda dağıtım merezi sayısı göstermetedir. Kısıt (4.6) tedariçilerden fabrialara gönderilen hammadde mitarı ile fabrialardan dağıtım merezlerine gönderilen ürün mitarının eşit olması geretiğini gösterir. Kısıt (4.7) müşterilerin dağıtım merezlerinden talep ettileri mitar ile açı olan fabrialardan dağıtım merezlerine gönderilen ürün mitarının eşit olduğunu ifade eder. Kısıt (4.8) ile her bir müşterinin talebi depolardan arşılanması

12 38 Bilal ŞİŞMAN sağlanır. Talep verilerin belirsiz olduğu varsayılara sağ tarafa sabiti bulanılaştırılmıştır. Kısıt (4.9) ve (4.10) değişenlerin tiplerini göstermetedir Talebin Belirsiz Olduğu Durum İçin Model Çözümü Gerçe hayat problemlerinde zaman, maliyet, müşteri talepleri temelli apsama riterlerini tahmin etme olay değildir. Bu sebepten dolayı geliştirilen matematisel modelde yer alan talep ısıntın belirsiz olduğu düşünülüp bulanılaştırılara terar çözüm aranacatır. Yeni modelin çözümü için Werners Yalaşımı ullanılmıştır. Werners yalaşımı toplam maliyet fonsiyonu ve talep ısıtını bütünleştirere modelin çözümüne imân sağlamıştır. Bulanı doğrusal programlama yalaşımına göre bulanı ısıt λ değeri ile birleştirilmiş ve λ yı enbüyüleyece şeilde yeni bir amaç fonsiyonu oluşturulmuştur. Çalışmada ullanılan taşıma maliyetleri, müşteri talepleri, üretim tesisi ve depo açma maliyetlerine ait veriler Pasoy un (2004) Tedari Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve optimizasyonu: Bir Örne Olay ve Geneti Algoritmaya Dayalı Deneysel Bir Çalışma isimli çalışmasından alınmıştır. Çalışmada, farlı arar ortamlarında bulanı doğrusal programlama modelinin ne adar hassasiyetle çalıştığını görebilme için üç farlı test problemi geliştirilmiştir. Birinci ve iinci test probleminde talep verileri düzgün dağılıren, üçüncü test probleminde talep verileri normal dağılım özelliği göstermetedir. Problemin çözüm prosedüründe açılaca tesis ve depo setlerinin sayısı, bunların sonucunda oluşaca maliyetler ve model bulanılaştırılara yapılan deneysel deneysel arşılaştırmalar IntelCore2 Dual CPU 2.53 Ghz özellili bilgisayarda GAMS 23.5 programlama dilinde CPLEX 12.2 modülü ullanılara elde edilmiştir. Test problemlerinin boyutları Tablo 2 de gösterildiği gibidir. Tablo 2. Test Problemlerinin Boyutları Test problemi Tedariçi sayısı Fabria sayısı Dağıtım merezi sayısı Müşteri sayısı Şeil 5 te he bir durum için amaç fonsiyonlarının üyeli fonsiyonu grafileri yer almatadır.

13 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp Şeil 5. Amaç Fonsiyonları İçin Üyeli Fonsiyonları μ 0 (cx) μ 0 (cx) Test μ 0 (cx) cx Test 2 cx Test cx Şeil 5 de toplam maliyetin üç farlı test probleminde, üst sınır değerinden daha az olması istenmetedir. Belirlenen alt sınırda veya bu sınırın altında olduğunda üyeli fonsiyonu değeri 1 olacatır. Modelde müşteri talep verilerinin bulanı olduğu düşünülmüştür. Bu durumda her bir test problemi için bulanı talep ısıtının üyeli fonsiyonu gösterimi Şeil 6 da gösterilmiştir.

14 40 Bilal ŞİŞMAN Şeil 6. Talep Kısıtının Üçgensel Üyeli Fonsiyonu μ 0 (x) μ 0 (x) 1 1 Talep mitarı Talep mitarı Test μ 0 (x) Test Talep mitarı Şeil 6 da talep verilerinin, birinci test problemi için olası değeri 380 br, en az değeri 300 br, en fazla değeri ise 460 br dir. İinci test problemi için olası değeri 488 br, en az değeri 364 br, en fazla değeri ise 612 br dir. Üçüncü test problemi için olası değeri 224 br, en az değeri 116 br, en fazla değeri ise 332 br dir. Talep mitarının belirsiz olduğu tedari zinciri tasarımı modelinde Werners Yalaşımı uygulanmıştır. Buna göre üyeli derecesi λ en büyü olaca şeilde modelin bulanı amaç fonsiyonu ve ısıtları düzenlenmiştir. Her bir test problemi için bulanılaştırılan amaç fonsiyonları ve ısıtlar ayrı ayrı çözdürülmüştür. Enb λ i X i i m S + T Y + l V Z l l (( ) *(1- )) f w g (4.11) l * Z (4.12) l * Test 3 Z (4.13) 332 +

15 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp Bulanı doğrusal programlama yalaşımına göre amaç fonsiyonu tüm bulanı amaçlar ve ısıtlar için tatmin düzeyini enbüyülemeye çalışmıştır. Bütün maliyetlere ilişin amaç fonsiyonları modele ısıt olara ilave edilmiştir. Kısıt (4.11) birinci test problemi için toplam maliyeti enüçülemeye yönelitir. Kısıt (4.12) ve (4.13) de talebi bulanılaştırmış ve bunun için belli bir aralı tanımlamıştır. Enb λ i X i i m S + T Y + l (7546*(1- )) V Z l l + f w g (4.14) l * Z (4.15) l * Z (4.16) Kısıt (4.14) iinci test problemi için toplam maliyeti enüçülemeye yönelitir. Kısıt (4.15) ve (4.16) da talebi bulanılaştırmış ve bunun için belli bir aralı tanımlamıştır. Enb λ i X i i m S + T Y + l V Z l l + f w g (20750*(1- )) (4.17) l * Z (4.18) * Z (4.19) l 0 1 (4.20) Kısıt (4.17) üçüncü test problemi için toplam maliyeti enüçülemeye yönelitir. Kısıt (4.18) ve (4.19) da talebi bulanılaştırmış ve bunun için belli bir aralı tanımlamıştır. Kısıt (4.20) üyeli derecesinin 0 ile 1 arasında olduğunu göstermetedir. Kısıt ve amaç fonsiyonu bulanılaştırılmadan önce asıl modelde yer alan (4.1) (4.7) ısıtları değiştirilmeden bulanı modele elenmiştir. Yeni modeller CPLEX 12.2 modülü ile çözdürülmüş ve sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. + +

16 Test problemi Tedariçi sayısı Fabria sayısı Dağıtım merezi sayısı Müşteri sayısı En İyi Amaç Fon. Değeri Açılan Dağıtım Merezi Sayısı Açılan Fabria Sayısı Üyeli Derecesi (λ) En İyi Amaç Fon. Değeri Açılan Dağıtım Merezi Sayısı Açılan Fabria Sayısı 42 Bilal ŞİŞMAN Tablo 3. Doğrusal Programlama ve Bulanı Doğrusal Programlama Arasındai Performans Sonuçları DP BDP Tedari zinciri tasarımı modelinde talep bilgileri bulanılaştırılara Tablo 3 te i sonuçlar elde edilmiştir. Her bir test problemi, öncelili olara doğrusal programlama mantığı ile çözdürülmüş ardından amaç fonsiyonunda ve ısıtlarda bulanılaştırmaya gidilere bulanı doğrusal programlama yöntemi ile terar çözdürülmüştür. Çıan sonuçlara göre birinci test problemi için % 55, iinci test problemi için % 44 ve üçüncü test problemi için % 43 tatmin derecesinde en iyi maliyet değerleri elde edilmiştir. Birinci ve iinci test problemlerinde daha az maliyet ile faat daha düşü tatmin derecesinde aynı sayıda hizmet notası açıldığı görülmüştür. Üçüncü test probleminde ise daha az fabria ve dağıtım merezinin açıldığı görülmüştür. Bu durum bize, daha az maliyetle faat daha az güvenilirli ile ürün dağıtımının olabileceğini göstermetedir. Sonuçta, çıan raamlar arar vericiler için güvenilir seviyesinde ise talep bilgilerinin bulanı olduğu bu tip ortamlarda bulanı doğrusal programlama modeli uygulanabilir. 5. Sonuç Dağıtım merezi belirleme ararı bit firmanın veya işletmenin gelecetei başarısı için riti derecede önemli bir arardır. Dağıtım merezleri armaşı tedari zincirinde tedariçiler, imalatçılar ve müşteriler arasında önemli bir bağlantı urar ve onlar arasında ürünlerin ve bilginin düzgün aışını sağlamaya yardımcı olur. Küresel reabetin artması belirsiz ve bulanı bilginin üstesinden gelebilme için etin ve verimli arar verme tenilerinin gelişmesine neden olmatadır. Tedari zinciri yönetim problemlerinde önemle üzerinde durulması gereen onulardan biri belirsizlitir. Tedari zincirinin her ademesinde (stratei, tatisel ve operasyonel) belirsizli avramı arşımıza çımatadır. Çalışma, tedari zinciri ağı tasarımında üç farlı test problemi için bulanı doğrusal programlamanın etinliğini

17 Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, ss Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012, pp göstermiştir. Bu test problemleri ile ve talebin belirsiz olduğu durumlarda, bir yönetici veya arar verici bulanı modelleme sayesinde hangi güvenilirli derecesinde neye atlanması geretiğini daha net görebilecetir. Çalışmanın dezavantalarından birisi te ürün ile çalışma ve diğeri fabrialardai üretim sürecinde oluşan maliyeti hesaba atmamatır. Çalışma talep verilerinin belirsiz ve değişen olduğu durumlar için referans niteliğinde olabilir. Özellile tedari zinciri yönetiminde amçı etisini ortadan aldırma için net talep bilgilerine ihtiyaç duyulmatadır. Bu çalışma, talep bilgilerine ulaşamayan yöneticilerin esin ve geri dönüşü olmayan ararlarlar vermemesi için üresel boyutta başa setörler ve ürünler üzerinde de uygulanabilir nitelitedir. Kaynaça Bucley, J. J. (1988). Possibilistic linear programming with triangular fuzzy numbers. Fuzzy Sets and Systems, 26, Dubois, D., Fargier, H., & Galvagonon, V. (2003). On latest starting times and oats in activity networs with ill-nown durations. European Journal of Operational Research, 147, Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). Computers intractability: A guide to the theory of NP-completeness. San Francisco: Freeman. Gupta, A., & Maranas, C. D. (2003). Managing demand uncertainty in supply chain planning. Computers & Chemical Engineering, 27, Hsu, H. M., & Wang, W. P. (2001). Possibilistic programming in production planning of assemble-to-order environments. Fuzzy Sets and Systems, 119, Kaba Ö., & Ülengin F. (2011). Possibilistic linear-programming approach for supply chain networing decisions. European Journal of Operational Research, 209, Lai, Y. J., & Hwang, C. L. (1992). Fuzzy mathematical programming: Methods and applications, Springer, Heidelberg. Liang, T. F., & Cheng, H. W. (2009).Application of fuzzy sets to manufacturing distributing planning decisions with multi product and multi time period in supply chains. Expert Systems with Applications, 36, Mula, J., David, P., & Polen, R. (2010). The effectiveness of a fuzzy mathematical programming approach for supply chain production planning with fuzzy demand. International Journal of Production Economies, 128, Özdemir, A. İ., & Seçme, G. (2009). Tedari zinciri ağı tasarımında bulanı ulaştırma modeli yalaşımı. Erciyes Üniversitesi İtisadi ve idari Bilimler Faültesi Dergisi, 32, Pasoy, T. (2004). Tedari zinciri yönetiminde dağıtım ağlarının tasarımı ve optimizasyonu: Bir örne olay ve geneti algoritmaya dayalı deneysel bir çalışma. Selçu Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Dotora Tezi.

18 44 Bilal ŞİŞMAN Pasoy, T. (2011). Bulanı doğrusal programlama: Bulanı üme teorisi. (Ders notları). Peidro, D., Mula, J., Poler, R., & Verdegay, J. (2009). Fuzzy optimization for supply chain planning under supply, demand and process uncertainties. Fuzzy Sets and Systems, 160, Peidro, D., Mula, J. & Jimenez, M. (2010). A fuzzy linear programming based approach for tactical supply chain planning in an uncertainty environment. European Journal of Operational Research, 205, Werners, B. (1987). An interactive fuzzy programming system. Fuzzy Sets and Systems, 23, Zadeh, L. A. (1978). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy Sets and Systems, 1, Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8,

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericournal.com alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, 2015 2015.03.01.OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel

Detaylı

BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA. Ayşe KURUÜZÜM (*)

BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA. Ayşe KURUÜZÜM (*) D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:14, Sayı:1, Yıl:1999, ss:27-36 BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA Ayşe KURUÜZÜM (*) ÖZET Çalışmada bulanık ( fuzzy ) katsayılı amaç fonksiyonuna sahip doğrusal programlama

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama Dr. Özgür Kabak 2016-2017 Güz } Gerçek hayattaki bir çok problem } tam sayılı değişkenlerin ve } doğrusal kısıt ve amaç fonksiyonları ile

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

STOKASTİK PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ HAKAN ÇERÇİOĞLU DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

STOKASTİK PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ HAKAN ÇERÇİOĞLU DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STOKASTİK PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN YENİ MODELLER HAKAN ÇERÇİOĞLU DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 009 ANKARA Haan ÇERÇİOĞLU tarafından

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu Heterojen Filoya Sahip Eletrili Araçların Rota Optimizasyonu İler Küçüoğlu 1 *, Nursel Öztür 2 1 Uludağ Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 0 224 294 20 91, iucoglu@uludag.edu.tr

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 2, 185-195, 2015 Vol 30, No 2, 185-195, 2015 HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

AYIRMA ANALİZİNE MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMLARI. H.Hasan ÖRKCÜ DOKTORA TEZİ İSTATİSTİK

AYIRMA ANALİZİNE MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMLARI. H.Hasan ÖRKCÜ DOKTORA TEZİ İSTATİSTİK AYIRMA ANALİZİNE MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMLARI H.Hasan ÖRKCÜ DOKTORA TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2009 ANKARA H.Hasan ÖRKCÜ tarafından

Detaylı

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS Süleyman Demirel Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.3, s.807-823. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 2 Örne Bir Tedari Zincirinin Sistem Dinamileri Yalaşımı İle Modellenmesi Murat Yegengil, Haan Arslan ve Ata Sevinç Kırıale Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Bir İşletmenin Tedariçi Değerlendirme ve Seçim Probleminin İ F Götür, A Y Eryılmaz, B Yörür, Y Yuluğural BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi Uluslararası Katılımlı 7. Maina eorisi Sempozyumu, Izmir, 4-7 Haziran 205 Dinami Sistem Karaterizasyonunda Averalamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etisi Ç. Koşun * S. Özdemir İzmir Institute of echnology İzmir

Detaylı

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z autür R a a n c ı n ı, a a n c ı m ı Autür Türiye'nin il altınban ve altınmati ağı projesi Halımı en değerli varlığımı, profesyonelce çalışara dünyanın altın aynalarını eşfediyoru ve değerli hale getiriyoru.

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

BULANIK 0-1 TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE BİR HAZIR BETON TESİSİNDE UYGULAMA *

BULANIK 0-1 TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE BİR HAZIR BETON TESİSİNDE UYGULAMA * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.245-262. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Oca 2011 STOKASTİK KULLANICI DENGESİ TRAFİK ATAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL METOTLAR KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ (HEURISTIC METHODS

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MATEMATİKSEL MODELLEME ve UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: MATHEMATICAL MODELING AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

Hesaplamalı Tarifler I: Newton ve Benzeri Metodlar

Hesaplamalı Tarifler I: Newton ve Benzeri Metodlar Matemati Dünyası Hesaplamalı Tarifler I: Newton ve Benzeri Metodlar İler Birbil / sibirbil@sabanciunivedutr / wwwbolbilimcom Princeton Üniversitesi Yayınları ndan 15 yılında bir itap çıtı [1] Kapsamlı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Lojistik Yönetim Sürecinin Analitik Modeli Ve Sektörel Uygulaması Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Giriş İş dünyasında uluslar arası düzeyde rekabetin

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET IAAOJ, Scientific Science, 05, 3(), 9-8 LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI Nesrin ALKAN, Yüsel TERZİ, B. Barış ALKAN Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Faültesi, İstatisti

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

Üstel Öğrenme ve Genel Bozulma Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Problemi: Maksimum Tamamlanma Zamanı Minimizasyonu

Üstel Öğrenme ve Genel Bozulma Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Problemi: Maksimum Tamamlanma Zamanı Minimizasyonu Üstel Öğrenme ve Genel Bozulma Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Problemi: Maksimum Tamamlanma Zamanı Minimizasyonu Tamer Eren Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 71451,

Detaylı

BELİRSİZLİKLER ALTINDA TERSİNE LOJİSTİK AĞ TASARIMI LİTERATÜR TARAMASI

BELİRSİZLİKLER ALTINDA TERSİNE LOJİSTİK AĞ TASARIMI LİTERATÜR TARAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 24 Güz 2013 s. 1-15 BELİRSİZLİKLER ALTINDA TERSİNE LOJİSTİK AĞ TASARIMI LİTERATÜR TARAMASI Berk AYVAZ 1, Sibkat KAÇTIOĞLU 2, Kemal VAROL

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Uluslararası Ham Petrol ve Altın Fiyatlarının Amerian Doları ile İlişisi: Amiri Bir Uygulama Mehmet Şentür 1 Yusuf Erem Abaş 2 Uğur Adıguzel 3 Özet Bu çalışmada, uluslararası altın ve etrol fiyatlarının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ Dersin Orjinal Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen.

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen. Biyoistatisti (Ders : Ki Kare Testleri) Kİ KARE TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr Kİ-KARE TESTLERİ 1. Ki-are testleri

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Kalite Fonsiyon Yayılımı Quality Function Deployment Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Ürün/Hizmet Tasarımı ve Müşteri Belentileri Reabet gücünü sağlamada riti başarı fatörü müşteri belentilerini tam olara

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Investigation of The Performance of The Integrated Solar Collector and Pond System İsmail BOZKURT Fizi Anabilim Dalı

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yaısına uygun freansta oluşum gösteren değişendir. Şans Değişenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesili Şans

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 BAYBURT T: 28621800181711 F: 2862180533

Detaylı

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler:

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler: EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS OF THE CHAIN STORES Yazar / Author: Cengiz Duran i Sema ii Abstract This study aims to analyze the effectiveness of logistics

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

141 Araştırma Makalesi. Türkiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi

141 Araştırma Makalesi. Türkiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi KSÜ Doğa Bil. Derg., 9(), 4-46, 6 KSU J. Nat. Sci., 9(), 4-46, 6 4 Araştırma Maalesi Türiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişisinin Almon Gecime Modeli ile İncelenmesi Nusret ÖBAY *, Şenol ÇELİK Bingöl

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 2, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 2, s Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 2, s.1-16 1 HEDEF PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİNDE DAĞITIM PLANLAMASI VE BÜTÇE AYRIŞTIRMASI ÖZ Çiğdem SOFYALIOĞLU 1 * Şule ÖZTÜRK 2 ** Bu çalışmada

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 1 sh Ocak 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 1 sh Ocak 2012 DEÜ MÜHENDİSLİ FAÜLTESİ MÜHENDİSLİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: sh. 39-47 Oca 202 ARIŞIMLI İİLİ LOJİSTİ REGRESYON MODELİNE İLİŞİN BİR UYGULAMA (AN APPLIACTION FOR MIXTURE BINARY LOGISTIC REGRESSION

Detaylı

Bekleme Hattı Teorisi

Bekleme Hattı Teorisi Bekleme Hattı Teorisi Sürekli Parametreli Markov Zincirleri Tanım 1. * +, durum uzayı * +olan sürekli parametreli bir süreç olsun. Aşağıdaki özellik geçerli olduğunda bu sürece sürekli parametreli Markov

Detaylı

Türk Milleti bir ölür, bin dirilir

Türk Milleti bir ölür, bin dirilir Ne x t Le v e l A a d e mi Kaymaaml ı Sı navı nahazı r l ı Tür çeaçı Uçl usor u Banası Tür i ye de Bi ri l Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/ 5 Çanaya/ ANKARA 03124189999 Sevgili Kaymaam Adayları,

Detaylı

KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ

KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 28, 2, 1-7, 2008 J. of Thermal Science and Technology 2008 TIBTD Printed in Turey ISSN 1300-3615 KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL)

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) Belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik ya da eşitsizlik biçiminde verilmesi durumunda amaca

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL ALPAAN YUFKA Y.LİSANS EEM ÖĞRENCİSİ HAZİRAN, 21 DANIŞMAN : DR. METİN ÖZKAN Yansı i/v ESOGU YAPAY ZEKA & ROBOK ARAŞTIRMA LAB. İÇERİK

Detaylı

, t anındaki birey sayısı (popülâsyon büyüklüğü) olmak üzere,

, t anındaki birey sayısı (popülâsyon büyüklüğü) olmak üzere, Kaosu Kaosan Kuraralım ve Rasgeleliğin Haını Verelim Kaos sözcüğü ile ilgili Tür Dil Kurumu web sayfasındai Güncel Türçe Sözlü e yazılı olanlar: aos (isim, a os, Fransızca). Evrenin düzene girmeden öncei

Detaylı