T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ. YOLCU TAġIMA 840UH0017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ. YOLCU TAġIMA 840UH0017"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ YOLCU TAġIMA 840UH0017 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ ĠSTASYONLARDA VE SATIġ NOKTALARINDA SEYAHAT BELGELERĠNĠ DÜZENLEYĠP, SATIġINI YAPMA Banliyö Yolcu TaĢımaları Banliyö Abonman Kartları Banliyö Biletleri Jeton Akbil Akbilli Banliyö Abonmanları Anahat Yolcu TaĢımaları Yolcu Tren ÇeĢitleri Seyahat Belgeleri Ġndirimler Uluslararası Yolcu TaĢımaları Ülkemizden Avrupa Yönüne Yolcu Tren Bağlantıları Orta Doğu Ülkelerine Yapılan TaĢımalar Özel Yolcu Tren TaĢımaları Özel Tren Ücreti En Az TaĢıma Ücreti Kahvaltı ve Yemek Ücreti Diğer Uygulama KoĢulları Bilet Ġade ve DeğiĢtirme ĠĢlemleri Bilet Ġade ĠĢlemleri DeğiĢtirilen Biletler Bagaj TaĢımaları Ücretsiz TaĢıtma Hakkı Bagaj EĢyası Kabul Edilmeyen Trenler Bagaj ĠĢlemleri Banliyö Trenlerinde Bagaj ĠĢlemi Ġstasyonlarda Bagaj ĠĢlemi Yolcusu Olmak KoĢuluyla Yapılan Bagaj ĠĢlemi Yolcusu Olmaksızın Yapılan Bagaj ĠĢlemi EĢyanın Alıcısına Bildirilmesi TaĢıma Belgesine Yazılması Zorunlu Bilgiler Anahat Trenlerinde Bagaj ĠĢlemi GiĢesiz Durak ve Ġstasyonlardan Binen Yolcuların Bagaj ĠĢlemi Serbest GeçiĢ Kartları ve Ücretsiz Yolcu TaĢımacılığı Stok ve SatıĢ ĠĢlemlerine Ait Belgeler Yolcu Bilet GiĢelerindeki Aylık Bilet SatıĢlarının Hesaplanması Yolcu Bilet GiĢeleri Aylık Bilet SatıĢ Gelirinin Bildirilmesi Bilet Talepleri Yolcu ve Bagaj Kitansları Model Anahat Bagaj Kitansı Model Banliyö Yolcu Kitansı Model Cezalı Banliyö Yolcu Kitansı i

4 1.10. Metro ve Hafif Raylı Sistemlerde Ücret Toplama Manyetik Kart ve Kontaksız Kartlar Yolcu GiriĢ ve ÇıkıĢ Turnikeleri Kart Okuma Cihazları (Validatörler) Kart Dolum Makineleri El Kontrol Terminalleri UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI ÜZERĠNDE SEYAHAT BELGELERĠNĠ KONTROL ETMEK, SEYAHAT BELGESĠ DÜZENLEMEK Trenlerde Düzenlenen Seyahat ve Bağaj TaĢıma Belgeleri Model Yolcu Ücret Tahsil Makbuzu Model Anahat Kitansı Model Cezalı Anahat Kitansı UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ YOLCU SAYISI ĠLE ĠLGĠLĠ VERĠLER Günlük Yevmiye Bilet Stok Defteri Kasa Yevmiye Defteri Günlük Gelirin Ġlgili Birime Teslimi Aylık Gelir Döküm Cetveli Aylık Yolcu Denklem Çizelgesi UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK AÇIKLAMALAR 840UH0017 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Raylı Sistemler ĠĢletme MODÜLÜN ADI Yolcu TaĢıma Bu modül istasyonlar ve satıģ noktalarında seyahat MODÜLÜN TANIMI belgelerinin düzenlenip, satıģının yapıldığı, raylı sistem araçlarında seyahat belgelerinin kontrol edilip, gerektiğinde satıģının yapıldığı, gerçek yolcu sayısının belirlendiği, yolcu sayısı ile ilgili verilerin toplandığı, konularının tanıtıldığı bir öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL Yük TaĢıma modülünü baģarmak Seyahat ve bagaj belgeleri ile ilgili kontrol ve satıģ iģlemleri YETERLĠK yapmak Genel Amaç Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında, iģletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak düzenledikleri seyahat belgeleri ile ilgili satıģ ve kontrol iģlemlerini yapabilecektir. Amaçlar 1. Ġstasyonlarda ve satıģ noktalarında seyahat belgelerini ve bagaj belgelerini düzenleyip, seyahat belgelerinin satıģını MODÜLÜN AMACI yapabileceksiniz. 2. Raylı sistem araçları üzerinde, seyahat belgelerini kontrol edebilecek, gerektiğinde araç içinde seyahat belgesi düzenleyebileceksiniz. 3. Gerçek yolcu sayısını belirleyebileceksiniz ve görevlendirildiğinizde yolcu sayısı ilgili verileri toplayabileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ortam: TCDD, metro ve hafif raylı iģletmeleri, sınıf, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı v.b. Donanım: Televizyon, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları v.b. sağlanmalıdır. Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. iii

6 iv

7 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili öğrenciler; UlaĢtırmanın amacı; insanların ve eģyaların yer değiģtirmesini sağlamaktır. Ġnsanlar çeģitli sebepler ile yer değiģtirirler. Bu yer değiģtirme ulaģım sistemleri ile yapılır. UlaĢım sistemleri ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısına yön veren önemli bir etkendir. UlaĢım sistemleri toplumlar için vazgeçilmez sistemlerdir. Sınırların ortadan kalktığı, rekabetin arttığı dünyamızda yaģanan bu değiģimi en fazla etkileyen ve etkileyecek olan sektörlerden birisi de ulaģtırma sektörüdür. Her Ģeyden önce, ulaģtırma, tüm sistemlerin en ekonomik, en uygun ve birbirlerini tamamlayacak biçimde kullanıldığı bir sistem olarak görülmektedir. SanayileĢmenin geliģmesine, nüfus artıģına ve yerleģim merkezlerinin yaygınlaģmasına paralel olarak ulaģtırma sistemleri de konfor, hız ve güvenirlik yönünden geliģmeler kaydetmiģtir. UlaĢım sorununu çözememiģ olan Ģehirler ve Ģehirler arasında zaman kaybına bağlı olarak kiģilerin ruhsal sağlıklarının bozulması, enerji ve iģ gücü kaybı ile de ülke ekonomisine olan yük oldukça büyük boyutlardadır. Ülkemizde ilk zamanlarda toplu taģıma sistemlerine yeteri kadar önem verilmemiģ ve Ģehiriçi ulaģımda dolmuģ, dolmuģ taksi, otobüs, minibüs gibi yeni sistemler ortaya çıkmıģtır. BaĢlangıçta yolcu taģımacılığında bir rahatlık sağlayan bu sistemler gün geçtikçe artan yolcu talebini karģılayamaz hale gelmiģlerdir. Ülkemizde olduğu gibi yol ağının fazla geliģmemiģ, buna karģılık özel oto kullanımının yüksek olduğu ülkelerde, trafik sıkıģıklığı, gürültü ve hava kirliliği, ekonomik kayıplar gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için Ģehiriçi ve Ģehirlerarası yolcu talebinin büyük bir kısmının toplu taģıma sistemleri ile karģılanması gerekir. Toplu taģımacılığın güçlenmesi tahsisli yollar ve raylı taģıma sistemlerinin (Tren, Tramvay, Metro, Funiküler vb.) geliģtirilmesi ile olur. Bu modülle raylı sistemlerde yolcu taģımacılığı ile ilgili sektör talimatları, yönerge, yönetmelikler, emir ve genelgeler çerçevesinde; belgeleri düzenlemeyi, satıģ ve kontrol iģlemlerini yapmayı ve satıģ sonrası veri kayıtlarını tutmayı öğreneceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, gerekli ortam sağlandığında, iģletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak istasyonlarda ve satıģ noktalarında seyahat belgelerini ve bagaj belgelerini düzenleyip, seyahat belgelerinin satıģını yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iģletmelerin istasyonlarda ve satıģ noktalarında seyahat belgelerini düzenleyip, satıģını yapma ile ilgili uygulamaları hakkında araģtırma yapınız. Topladığınız bilgi ve dökümanları rapor haline getiriniz. Hazırladığınız raporu derste tartıģınız. 1. ĠSTASYONLARDA VE SATIġ NOKTALARINDA SEYAHAT BELGELERĠNĠ DÜZENLEYĠP, SATIġINI YAPMA 1.1. Banliyö Yolcu TaĢımaları Ülkemizde 3 banliyö bölgesinde yolcu taģıması yapılmaktadır. Bunlar; Ġstanbul; Anadolu yakasında HaydarpaĢa - Gebze (37 dizi), Avrupa yakasında Ġstanbul - Halkalı parkurlarında (24 dizi), Ankara da Sincan - KayaĢ ve Sincan - Organize Sanayi Bölgesi parkurlarında (26 dizi) Ġzmir de Alsancak - Çiğli, Basmane - Çiğli, Alsancak - Cumaovası, Alsancak - Buca parkurlarıdır. Ġzmirde banliyö trenleri metro tünel inģaatı nedeniyle 2006 yılından beri çalıģtırılmamaktadır). Resim 1.1: Banliyö Trenleri 3

10 Banliyö hizmetleri 87 adet elektrikli ünite ile sağlanmaktadır. Günlük tren sayısı 409 adettir. Banliyö trenlerinde banliyö abonman kartları, banliyö biletleri, jeton, akbil ve akbilli banliyö abonmanları gibi yolculuk belgeleri kullanılmaktadır Banliyö Abonman Kartları Banliyö abonman kartları aylık olup, yolcuya bir aylık süre içerisinde günde birden fazla seyahat hakkı tanır. Banliyö abonmanları her ayın 22.sinden bir sonraki ayın 23.günü son trene kadar (son tren dahil) geçerlidir. Bu abonmanlar tam ve öğrenci olarak satılır. Banliyö abonman kartları satıldığı bölgedeki banliyö trenlerinde geçerlidir. Öğrenci banliyö abonman kartı ile seyahat eden yolcuların seyahat sırasında öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmeleri zorunludur. Sahte veya tahrifatlı abonman kartı ile banliyö trenlerinde seyahat ettiği tespit edilen yolcunun elindeki geçersiz belge alınarak tam abonman ücretinin 2 katı cezalı ücret olarak tahsil edilir. Karton kağıda her ay değiģik renkte ve hologramlı olarak basılır. Ankara ve Ġzmir deki banliyö bölgelerinde kullanılmaktadır Banliyö Biletleri Resim 1.2: 3162 ve 3163 Model Banliyö Abonman Kartları Banliyö biletleri, üzerinde yazılı istasyonlar arasında ve banliyö trenlerinde geçerlidir. Banliyö biletleri, GidiĢ ve GidiĢ-DönüĢ olarak verilir. Resim 1.3: 3177 ve 3179 Model Banliyö Biletleri GidiĢ biletleri; biletin satıldığı gün, GidiĢ-DönüĢ biletlerinin dönüģ kısımları ise; biletin satıldığı gün son trene kadar (son tren dahil) geçerlidir. Banliyö giģelerince satılır. Satıldığı gün ve yönde geçerlidir. II. Hamur kağıda basılmıģtır. Ankara ve Ġzmir deki banliyö 4

11 bölgelerinde kullanılmaktadır. Banliyö biletlerinde herhangi bir indirim olmayıp, kiģi baģına fiks ücretli olarak satılır Jeton HaydarpaĢa-Gebze ve Ġstanbul(Sirkeci)-Halkalı banliyö bölgelerinde uygulanan otomatik ücret toplama sisteminde, müģteriler tarafından münferit seyahatlerde kullanılır. Banliyö giģelerince satılır. Banliyö durak ve istasyonlarındaki turnike haznesine atılmak suretiyle geçiģ sağlanır. Fiks ücretli olarak satılır Akbil HaydarpaĢa-Gebze ve Ġstanbul(Sirkeci)-Halkalı banliyö bölgelerinde uygulanan otomatik ücret toplama sisteminde, kaçak yolculukları önlemek, para alıģveriģini en aza indirmek, giģe önündeki kuyrukları önlemek, müģterilere ekonomik bir seyahat seçeneği sunmak, personel tasarrufu sağlamak ve Ġstanbul daki diğer ulaģım modları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kullanılan elektronik çipli bir kart sistemidir. Banliyö trenleri, Ģehir hatları vapurları, metro, tünel, tramvay ve belediye otobüslerinde elektronik turnikelere çipin dokundurulması suretiyle kullanılmakta ve hangi ulaģım sistemi turnikesinden geçildiyse ona ait ücret otomatik olarak çipten düģülmektedir Akbilli Banliyö Abonmanları HaydarpaĢa-Gebze ve Ġstanbul(Sirkeci)-Halkalı banliyö bölgelerinde uygulanan otomatik ücret toplama sisteminde, diğer banliyö bölgelerinde kullanılan abonman kartları yerine kullanılan, tam ve öğrenci olmak üzere satılan aylık elekronik abonmanlardır. Akbilli banliyö abonmanları, müģteriler tarafından ibraz edilecek resimli kimlik kartlarına, yine müģteriler tarafından ĠETT den alınacak Akbil çipleri yerleģtirilerek veya ĠETT abonmanlarına yükleme yapılmak suretiyle kullanılmaktadır. Akbilli banliyö abonmanlarının geçerlilik süresi, herhangi bir tarihten itibaren 31 gün olup, bu süre dolum yapıldığı tarihten itibaren baģlamakta, geçerlilik süresi içinde kullanıcılara ekonomik bir seyahat imkanı vermektedir. Bu abonmanlar için, aynı istasyonda 15 dakikadan önce ikinci bir kullanım hakkı verilmemektedir. 5 günden daha az geçerlilik süresi kalan kullanıcıların, yeni abonman dolumu yaptırabilmeleri mümkün olup, kalan gün sayısına aylık gün sayısı(31gün) otomatik olarak eklenir. Aynı Akbile TCDD banliyö abonmanı, ĠETT abonmanı ve kontür yüklenebilmektedir. Abonman satıģları Akbilli Banliyö Abonmanı SatıĢ Ünitesi tarafından yapılmakta ve abonman yüklemesi yapan müģteriye bu makine tarafından son kullanma tarihinin belirtildiği satıģ fiģi verilmektedir. Akbilli banliyö abonmanı satıģları Ġstanbul, Bakırköy, Halkalı, HaydarpaĢa, Bostancı, Pendik ve Gebze Garlarındaki Akbilli Banliyö Abonmanı SatıĢ Üniteleri tarafından satılmaktadır Anahat Yolcu TaĢımaları Ülkemizde anahat yolcu taģıma güzergahlarına göre bazı trenler Ģunlardır: 5

12 Ankara - Ġstanbul - Ankara güzergahında iģleyen trenler; BaĢkent Ekspresi Cumhuriyet Ekspresi Fatih Ekspresi Boğaziçi Ekspresi Anadolu Ekspresi Ankara Ekspresi; Ankara - Ġzmir - Ankara güzergahında iģleyen trenler; 9 Eylül Ekspresi Ġzmir Mavi Treni Karesi Ekspresi; Ege Ekspresi; Ġstanbul - Kars - Ġstanbul güzergahında iģleyen trenler; Doğu Ekspresi;. Erzurum Ekspresi;. Ġstanbul - Bandırma - Ġzmir - Bandırma - Ġstanbul güzergahında iģleyen trenler; 6 Eylül Ekspresi; 17 Eylül Ekspresi; Ġstanbul - Gaziantep - Ġstanbul güzergahında iģleyen trenler; Toros Ekspresi; Ġçanadolu Mavi Treni; Meram Ekspresi; Ġstanbul - Denizli - Ġstanbul güzergahında iģleyen trenler; Pamukkale Ekspresi; Ġstanbul - Kurtalan/Tatvan - Ġstanbul güzergahında iģleyen trenler; Vangölü Ekspresi; Güney Ekspresi;. 4 Eylül Mavi Treni; Ankara - Adana - Ankara güzergahında iģleyen trenler; Çukurova Mavi Treni; 6

13 Ankara - Zonguldak - Ankara güzergahında iģleyen trenler; Karaelmas Ekspresi; Isparta - Ġzmir - Isparta güzergahında iģleyen trenler; Göller Ekspresi; Adana - Elazığ - Adana güzergahında iģleyen trenler; Fırat Ekspresi; Ülkemizde anahat yolcu taģımacılığı yanında bölgesel yolcu taģımacılığı yapılan trenlerde vardır. Güzergahlarına göre bölgesel trenler Ģunlardır: Trakya Bölgesel Yolcu Trenleri HaydarpaĢa - Adapazarı Bölgesel Yolcu Trenleri Ankara-Polatlı Bölgesel Yolcu Trenleri Kırıkkale-Ankara Ray Otobüsü Zonguldak-Karabük Bölgesel Yolcu Trenleri Adana-Diyarbakır Bölgesel Yolcu Treni Diyarbakır-Kurtalan Bölgesel Yolcu Treni Samsun-Sivas Bölgesel Yolcu Trenleri Samsun-ÇarĢamba Bölgesel Yolcu Trenleri Amasya-Suluova Ray Otobüsü Sivas-Divriği Bölgesel Yolcu Treni Kayseri-Adana Erciyes Ray Otobüsü Erzincan-Divriği Bölgesel Yolcu Treni Kars-Akkaya Bölgesel Yolcu Trenleri Elazığ-Tatvan Bölgesel Yolcu Treni Van-Kapıköy Bölgesel Yolcu Treni Mersin-Adana-Ġskenderun Bölgesel Yolcu Trenleri Mersin-Adana-Osmaniye-Ġslahiye Bölgesel Yolcu Treni Meydanekbez-FevzipaĢa Bölgesel Yolcu Treni Gaziantep-Nusaybin Bölgesel Yolcu Treni Afyon-EskiĢehir Bölgesel Yolcu Treni Konya-EskiĢehir Bölgesel Yolcu Treni Balıkesir-Kütahya Bölgesel Yolcu Treni Basmane-Denizli-Afyon Bölgesel Yolcu Trenleri Basmane-Torbalı-ÖdemiĢ Bölgesel Yolcu Trenleri Basmane-UĢak Bölgesel Yolcu Trenleri Yolcu Tren ÇeĢitleri Banliyö trenleri, Süper ekspres, mavi tren, ekspres, bölgesel ekspres, ray otobüsü ve mototren ile normal yolcu, karma yolcu ve özel yolcu treni olmak üzere dokuz gruba ayrılır. 7

14 Banliyö Trenleri Büyük kentlerin Genel Müdürlükçe belirlenen kesimlerinde toplu yapan trenlerdir. (Örnek; Ankara Banliyösü gibi) yolcu taģıması Süper Ekspresler Hızlı ve konforlu trenler olup, büyük kentler arasında iģleyen ara gar ve istasyonlarda durdurulmayan trenlerdir. (Örnek; BaĢkent Ekspresi gibi) Mavi Trenler ĠĢledikleri bölgenin önemli merkezleri dıģında durdurulmayan hızlı trenlerdir. (Örnek; 4 Eylül Mavi gibi) Ekspres Trenler Uzun mesafeli hızlı trenler olup, yolcusu yoğun olan yerlerde duran trenlerdir. (Örnek; Doğu Ekspresi gibi) Bölgesel Ekspresler ĠĢledikleri bölgenin yolcusu yoğun olan merkezlerinde duran hızlı trenlerdir. (Örnek; Karaelmes Ekspresi gibi) Ray Otobüsü/Mototrenler ĠĢledikleri bölgedeki bütün istasyon ve duraklarda duran, kısa mesafeler arasında iģleyen hızlı trenlerdir. (Örnek; Amasya-Suluova Ray Otobüsü gibi) Normal Yolcu Trenleri Kısa ve uzun mesafeli trenler olup, yerleģim merkezleri arasında çalıģan ve aradaki bütün istasyonlar ile yolcusu yoğun olan duraklarda duran gerektiğinde karma (yük+yolcu vagonu) olarak çalıģan trenlerdir. (Örnek; Samsun-Sivas Bölgesel Yolcu Treni gibi) Karma Yolcu Trenleri Dizisinde yük vagonu da bulunan, iģledikleri bölgenin istasyon ve durakları arasında yolcu ve yük taģıması yapan trenlerdir. (Örnek; Sivas-Divriği Karması gibi) Özel Yolcu Trenleri Genel Müdürlük ile diğer kiģi, kurum ve kuruluģların isteği üzerine tarifeli ve tarifesiz olarak sefere konulan orerde gösterilmeyen yolcu trenleridir. (Örnek; G.A.P Treni gibi) 8

15 Seyahat Belgeleri Anahat yolcu taģımalarında seyahat belgeleri olarak karton bilet ve açık bilet olmak üzere iki çeģit bilet kullanılmaktadır Karton Biletler Karton biletler üzerinde aģağıdaki bilgiler bulunur: XX X X XX XXX a b c d e a-trenin Cinsi Kodu: Biletin satıldığı trenin cinsini gösteren rakam. b-sınıfı Kodu: Satılan biletin mevkisini gösteren rakam (I. veya II. mevki) c-yer Durumu Kodu: Satılan biletin numarasız, yer numaralı, kuģetli, örtülü kuģetli veya yataklı olduğunu gösteren rakam d-tarife Durumu Kodu: Satılan biletin tam, indirimli, gidiģ-dönüģ veya ücretsiz seyahat eden yolcu olduğunu gösteren rakam e-kilometre Kodu: Bilet üzerindeki çıkıģ-varıģ istasyonları arasındaki mesafe yuvarlatıldıktan sonra 10 a bölünerek gösterilen rakamdır Açık Biletler Resim 1.4: Karton Biletler a) 3101 Form Yolcu Bileti ( Bilgisayar Bileti ) Bilgisayarlı bilet satıģı ve yer rezervasyonu projesi kapsamında TCDD de ve bağlantılı iģyerinde bilgisayarlı bilet satıģı yapılmaktadır. b) 3288 Form Anahat Yolcu Bileti (Trenmatik Bileti) Ankara, HaydarpaĢa ve EskiĢehir garlarında bulunan trenmatik cihazlarından fiziki biletini almak isteyen internet müģterisinin, kredi kartını dokundurması suretiyle otomatik olarak verilen, TCDD internet bilet satıģında kullanılan termal boca Ģeklindeki bilettir. 9

16 c) 3497 Model Anahat Yolcu Bileti Resim 1.5: 3288 Form Anahat Yolcu Bileti 3497 Model anahat yolcu biletleri bilgisayarsız giģelerden verilen 3 suret ve kendinden kopyalı kağıdına basıldığından düzenlenmesi sırasında ayrıca karbon kağıdı kullanılmaz. Blok halindeki bu biletin A nüshası 3231 modele kayden ay sonlarında ilgili birimce Ticaret Dairesine gönderilir, B nüshası yolcuya verilir, C nüshası dip koçan olarak teslim eden GiĢe meurunda kalır, blokun bitiminde iģ yerine teslim edilerek iģyerinde kalır Model anahat yolcu biletlerinin üzerindeki bilgilerin okunaklı, noksansız ve kodlu olması gerekmektedir. Blok halinde olan bu biletler sıra numarası atlanarak sıra harici kullanılmaz, sıra numaralarının birbirini takip etmesi zorunludur. Her bilet bir yolcu için düzenir. Sadece grup tarifesi kapsamında olan yolcuların hepsine birden tek bilet düzenlenir. Biletin sağ üst köģesinde yer alan bileti düzenleyen ifadesinin altına giģenin bağlı bulunduğu gar ismi ve kodu yazılır. (Örneğin: Ankara:2503) Biletin üst köģesinde yer alan çıkıģ ve varıģ istasyon isimleri ile kodu okunaklı bir Ģekilde yazılır. (Örneğin:ÇıkıĢ Garı:Adana, Kodu:6503, VarıĢ Garı:Mersin, Kodu:6585) Seyahat edilen trenin adı hanesine trenin adı mutlaka yazılır. (Örneğin: Bölgesel Ekspres veya Boğaziçi Ekspresi gibi.) Tarife indirim ve nedeni haneleri yolcunun niteliğine göre doldurulur. (Örneğin: Tarife; 03 veya 01 veya 04, Ġndirim; %20, Nedeni; Öğrenci, tam, asker gibi.) 10

17 Resim 1.6: 3497 Model Anahat Yolcu Bileti Yolcu sayısı hanesi sadece en az 12 kiģilik grupların seyahati sırasında doldurulur. Mevki hanesinde belirtilen I ve II rakamları yolcunun seyahat ettiği mevkiye göre yuvarlak içine alınır. Biletin düzenlendiği tarih, ilgili hanesine rakamlarla yazılır. Yapılan iģlem hanesine yapılan iģlemin türüne göre düzenlir. Örtülü kuģet farkı kodu 04 Ģeklinde yazılır. Ücretsiz seyahat hakkına sahip yolcuların gazi kartı, servis kartı 3625 model numaraları ile dönüģ için yer numarası almak için gidiģ-dönüģ biletinin numarası... nolu belge ile geçerlidir. Biletin alt orta kısmında yer alan ücret haneleri rakam ve yazı ile belilenir. Biletin ortasında yer alan Tren resminin altına Tren numarası, Takvim resminin altına seyahat tarihi, saat resminin altına hareket saati, vagon resminin altına kaç numaralı vagon olduğu, koltuk resminin altına yer numarası yazılır. Yolcu yataklı vagonda seyahat edecekse koltuk no ile kuģet no haneleri boģ bırakılır sedece yatak resmi bulunan hanenin yanındaki bulunan rakamlardan biri yuvarlak içine alınarak (1,2,3 veya 4 yataklı) altına yatak numarası yazılır. KuĢetli vagonda seyahat için koltuk no ile yatak no haneleri boģ bırakılarak kuģetli no hanesine yer numarası yazılır, örtülü veya örtüsüz tercihinde istenmeyenin üstü çizilmek suretiyle belirtilir. Biletin sağ alt köģesinde yer alan rezervasyon bölümü, bilgisayardan yer numarası alınması halinde kullanılır. Kontrol yazan haneye ise bileti düzenleyen giģe memuru sicil numarası yazarak imzalar. Ayrıca giģeler kontrol bölümüne gar veya istasyon mührünü basar. Biletin düzenlenmesi sırasında romen rakamı kullanılmaz. Bilete yazılacak tarife ve iģlem kodlarına, ekli listelerde belirtilen tarife ve iģlem kodları yazılır Model anahat yolcu biletinin A, B, C nüshalı olanları (kapaksız) giģelerde, yine A,B, C, D nüshadan ibaret olan ve kapaklı olanları ise acenteler tarafından kullanılmaktadır. d) Anahat Abonman Kartları Tam ve öğrenci aylık anahat abonmanları, iki bölge ve tek mevki (1.mevki) olarak düzenlenir. 11

18 Resim 1.7: Anahat Abonman Kartı (II. Bölge) I. Bölge abonmanlar 1-75 km. mesafede, II. Bölge abonmanlar km. mesafede geçerlidir. Abonmanlar, geçerli olduğu parkur dahilindeki banliyö trenleri, normal yolcu trenleri, ray otobüsü, mototren, bölgesel ekspres ve yer istememek koģuluyla ekspres trenlerinde mevki farkı gözetilmeksizin geçerlidir. Abonman üzerinde belirtilen parkur ve trenler dıģında seyahat edilmesi halinde yolcu biletsiz iģlemine tabi tutulmaktadır. e) Tren-Tur Tarifesi ġebekede iģleyen anahat yolcu trenleri, yataklı vagonlar ve banliyö trenlerinde geçerli olan yolculara bir aylık sürede sınırsız seyahat hakkı tanıyan bir taģıma sistemidir. f) Biletlerin Geçerliliği Anahat biletleri yolculuk edilecek trenin cinsine, mevkiine ve yolcunun niteliğine göre satıldığı tarihteki tren için geçerlidir. g) TaĢıma Ücretleri Anahat yolcu trenleri ile önceden bilet alınarak yolculuk edenlere yolculuk edilen trenin cinsi ile mevkiine göre Tam veya Ġndirimli ücretler uygulanır. Ancak trene biletsiz binenler ile biletin gösterdiği mevkiden bir üst mevkide yolculuk eden veya indirimli bilet aldığı halde indirime esas belgeyi gösteremeyenlere, bilette yazılı tren cinsinden baģka bir trende yolculuk edenlere; biletsiz, mevki farkı, sürat veya tren farkı ve tama çıkarma iģlemi hesaplanarak uygulanır. h) Tam Ücret Ġndirimli ücretlerden faydalanmayan yolculara uygulanan ücrettir Ġndirimler Ġndirimler TCDD Yolcu Tarifesi gereğince taģıma ücretlerine uygulanan değiģik oranlardaki ücretlerdir. Anahat yolcu trenlerinde indirimli seyahat edebilenler; 12

19 % 20 Ġndirimle Seyahat Edecekler Askeri kimliğe sahip yolcular, Öğrenciler, Öğretmenler, GidiĢ-dönüĢ bileti alanlar, Grup yolcular (en az 12 kiģiden oluģan), 60 YaĢ ve üstündekiler, TCDD personeli (memur, sözleģmeli memur, daimi iģci, geçici iģçinin kendisi, eģi ve aile beyannamesindeki çocukları, TCDD emeklisi ve eģi), Özürlüler, Yerli ve yabancı basın kartı sahipleri, Ücretsiz Seyahat Edecekler Görevli TCDD Personeli Görevli askeri personel Görevli polisler Görevli sağlık elemanları Gaziler ġehit çocukları 0-7 yaģ ( 8 yaģına kadar ) çocuklar. Belgelerini ibraz etmek Ģartıyla ücretsiz seyahat ederler 1.3. Uluslararası Yolcu TaĢımaları Demiryolu ile yabancı ülkelerden ülkemize gelecek veya ülkemizden yabancı ülkelere gidecek yada ülkemizi transit geçecek yolculara; yolcu ve bagajların uluslararası taģınması için ortak tarife (TCV) ve Ortadoğu demiryolları uluslararası yolcu tarifesi (CMO) hükümleri uygulanır Ülkemizden Avrupa Yönüne Yolcu Tren Bağlantıları Ülkemiz ile Avrupa ülkeleri arasındaki tren bağlantısı Ġstanbul - BükreĢ - Ġstanbul arasında her gün karģılıklı çalıģan Bosfor Ekspresi ve Ġstanbul - Selanik - Ġstanbul arasında her gün karģılıklı çalıģan trenle sağlanmaktadır. Ġstanbul - Sofya, Ġstanbul - Belgrad, Ġstanbul- BudapeĢte ve Ġstanbul - KiĢinev bağlantısı Bosfor Ekspresine bağlanan vagonlarla sağlanmaktadır Orta Doğu Ülkelerine Yapılan TaĢımalar Türkiye - Ġran Türkiye ile Ġran arasındaki demiryolu bağlantısı Ġstanbul Tahran - Ġstanbul arasında haftada bir gün çalıģan ve kuģetli vagonlardan teģkil edilmiģ Trans Asya treni ve Van- Tebriz - Van arasında haftada bir gün çalıģan ve I mevkii kuģetli vagonlardan teģkil edilmiģ tren ile sağlanmaktadır. 13

20 Türkiye - Suriye Türkiye ile Suriye arasındaki demiryolu bağlantısı Ġstanbul - Gaziantep - Ġstanbul arasında çalıģan Toros Ekspresine haftada bir gün ilave edilen yataklı vagon ile sağlanmaktadır Ġran - Türkiye - Suriye Ġran ile Suriye arasındaki demiryolu bağlantısı, ülkemizi transit geçerek Tahran - ġam arasında haftada bir gün çalıģan yolcu treni ile sağlanmaktadır. Söz konusu tren ġam -Tatvan arasında pulman ve yataklı vagonlarla, Van - Tahran arasında kuģetli vagonlarla teģkil edilmektedir Türkiye - Irak Türkiye ile Irak arasındaki demiryolu bağlantısı, Gaziantep - Bağdat - Gaziantep arasında haftada bir gün çalıģan ve yataklı vagonlardan teģkil edilmiģ tren ile sağlanmaktadır. Ancak, Irak'taki meydana gelen olaylar nedeniyle, söz konusu trenin seferleri geçici olarak durdurulmuģtur Özel Yolcu Tren TaĢımaları Yolcu taģımacılığı amacıyla TCDD den özel tren, özel vagon, özel salon vagonu, konferans veya tiyatro vagonu kiralanmak istenmesi halinde özel tren ve özel vagon tarifesi hükümleri uygulanır Özel Tren Ücreti Bir özel tren ücreti; (1) lokomotif, (1) furgon, (1) jeneratör veya sofaj, (1) yolcu vagonundan meydana gelen dizi esas alınarak hesaplanır ( Ücret hesabında furgon, jeneratör veya sofaj yerine yolcu vagonu bağlanamaz). Bu dizideki yolcu vagonu yerine daha düģük ücretli baģka bir vagonun istenilmesi halinde ücret indirimi yapılmaz. Özel Tren dizisinin ücreti; km. baģına 3,50 Avro dur. Yukarıda belirtilen bu özel tren dizisinde, ilave lokomotif ve vagon talep edildiği takdirde, özel tren ücreti ile ilave lokomotif ve vagon için 1000 km.ye kadar aģağıdaki ücretler alınır km.den sonraki mesafeler için ise %20 indirimli olarak hesaplanarak toplam ücret bulunur. KM. BAġINA ÜCRET AVRO ( ) Lokomotif için 4,50 Sofaj ve jeneratör vagonu için 4,50 Özel Salon, tiyatro vb.vagonlar için...0,75 Konferans vagonu için 0,75 Yataklı vagon için...0,75 Yolcu vagonu için (Pulman, kuģetli, kompartımanlı)...0,75 Yemekli vagon için. 0,50 Servis vagonu için...0,50 Yük vagonu için (dingil baģına)..0,20 14

21 Özel trenle yapılacak seyahatlerin dıģında sadece özel vagon talep edilmesi halinde, kilometrik kırılma dikkate alınmaksızın aģağıdaki ücretler alınır. Ancak, 1000 km.den fazla mesafelerde yolcu ve yataklı vagonlarda %20 indirim uygulanır. KM. BAġINA ÜCRET AVRO ( ) Yolcu vagonu için.. 1,30 Yataklı vagon için..1,10 Özel Salon, tiyatro vb.vagonlar için...1,00 Konferans vagonu için 1,00 Yemekli vagon için 0,50 Özel Trende bulunan çeken ve çekilen araçların taģımanın baģlangıcından itibaren istasyonlarda bekletilmesi halinde, aģağıda gösterilen ücretler alınır; SAAT BAġINA ÜCRET AVRO ( ) Özel Trende..12 Özel Trene ilave her lokomotif için...9 Sofaj ve jeneratör vagonu için 6 Özel Trene ilave her vagon için.3 Özel Trenin dıģındaki özel vagon, özel salon vagonu ve konferans vagonundan saat baģına 3,00 Avro ( ) ücret alınır. Özel tren, özel vagon, özel salon vagonu ve konferans vagonundan diğer çeken ve çekilen araçların itinererinde belirtilen sürelerden fazla bekletilmesi halinde sadece çıkıģ ve varıģ istasyonlarındaki beklemeler için toplam (12) saat muafiyet süresi tanınır ve bu (12) saatlik muafiyet için bekleme ücreti alınmaz. Bekleme süresi hesabında (30) dakikadan az kesirler dikkate alınmaz. (30) dakika ve daha fazla kesirler tama yuvarlatılır En Az TaĢıma Ücreti Özel Tren (talep edilen toplam vagon üzerinden), özel vagon, özel salon vagonu, konferans vagonu ile diğer çeken ve çekilen araçların ücretleri çıkıģ istasyonundan varıģ istasyonuna kadar olan mesafe esas alınarak hesaplanır. Bu ücretler aģağıda yer alan ücretlerden az olamaz. Özel trenden en az 1500 Avro ( ) ve Özel vagon, özel salon, konferans, tiyatro vb. vagonlardan en az 300 Avro ( ) alınır Kahvaltı ve Yemek Ücreti Özel tren, özel salon vagonu ve konferans vagonunda, yiyecek içecek taleplerinin TCDD tarafından karģılanması halinde, alınacak kahvaltı ve yemek ücretleri için, süper ekspres trenleri yemekli vagonlarında uygulanan kahvaltı ve yemek ücretleri uygulanır. Kahvaltı ve yemek ücretleri hesabında ücret kesirleri tama yuvarlatılır Diğer Uygulama KoĢulları Yolcu vagonlarında yer adedinden fazla yolcunun seyahat etmesine izin verilmez. Yemekli vagon taģıma amaçlı olmayıp, sadece yemek hizmeti için kiralanır. Askeri yolcu taģımalarında da bu tarife uygulanır. Yataklı vagonlarla yapılan yolculuklarda bu vagonlarda 15

22 geceleme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kiģi ve geceleme sayısı üzerinden tarifesine göre ayrıca servis ücreti de alınır. Yolcu taģımalarının yoğun olduğu dönemlerde bu tarife gereğince alınacak ücretler %25 oranına kadar yükseltilir Bilet Ġade ve DeğiĢtirme ĠĢlemleri Bilet Ġade ĠĢlemleri Önceden alınan bilet ve abonman ücretlerinin geri verilmesinde uygulanacak esaslar aģağıda belirtilmiģtir. Bilet ücretlerinin geri verilme iģleminin yapılabilmesi için biletin yetkililerce vize edilmesi zorunludur. Vize; nedeni konusunda bilet üzerine gerekli bilgiler yazılmak suretiyle yetkililer tarafından imzalanıp resmi mühürle onaylanma iģlemidir. Vize trenin hareketinden önce yapılır. Vize yapmaya yetkili olanlar; garlarda; gar müdürü, gar Ģefi, yardımcıları veya vekilleri, istasyonlarda; istasyon Ģefi, yardımcıları veya vekilleri, acentelerde; acente yetkilileri, müstakil giģelerde; giģe Ģefleri, trenlerde; tren Ģefleridir. Vize iģlemine tabi tutulan bilete ait yer, kuģet, örtülü kuģet veya yatağın baģka bir yolcuya tahsisi için vize yapan ünite tarafından biletin satıldığı yere bilgi verilmesi zorunludur Ücretlerinde Kesinti Yapılmayan Ġade Biletler Aynı yer için birden fazla (mükerrer) bilet satılması halinde, seyahat edilecek trenin seferden kaldırılması, yataklı vagonların yolcu treninden çıkartılması, kuģetli vagon yerine numaralı vagon verilmesi durumlarında, doğal olaylar nedeniyle yolculuğun kesintiye uğraması halinde (doğal olay sonucu demiryolu kapanmıģ ise) durumu kanıtlamak üzere herhangi bir belgenin getirilmesine gerek yoktur. Bu durumda vize edilmiģ biletlerin ücretleri geri verilir. Ancak, yolcuların TCDD tarafından temin edilecek araçlarla seyahatlerinin devamı sağlandığı takdirde bu biletlerin ücretleri iade edilmez. Diğer taraftan, yolcunun aktarma sırasında yolculuktan vazgeçmesi halinde seyahat edilmeyen kısmın ücreti aynen iade edilir. Hastalık halinde; resmi mühürlü hastalık raporunun ibrazı zorunlu olup, bu koģula haiz biletin vize edilmesi gerekmez. Ölüm halinde; ölüm seyahat edilecek trenin hareketinden önce veya seyahat sırasında olmuģ ise olayı kanıtlayacak belgenin ibrazı halinde ölen kiģinin beraberinde ise aile fertlerinin her türlü bilet ücreti vize aranmaksızın geri verilir. Resmi makamlarca yolculuktan alıkonma halinde; vize aranmaksızın her türlü bilet ücreti geri verilir. ĠĢletme zorunluluğu nedeniyle hiç kullanılmayan her türlü abonmanlarda, yolculuğun baģlayacağı gar ve istasyona trenin 3 saat ve daha fazla tehirli geleceği veya kalkacağı anlaģılan trenlerin biletleri iģyeri amirinin veya vekilinin imzası ile, ücret kesintisiz iade edilir Ücretlerinde Kesinti Yapılacak Ġade Biletler Trenin hareket gününden önce hiç kullanılmadan iade edilen biletlerde %10, trenin hareket gününde (hareketinden önce) hiç kullanılmadan iade edilen biletlerde %20, iģletme zorunluluğu nedeniyle, geçerlilik süresi içerisinde olmak koģuluyla, banliyö ve anahat abonman kartlarının iadesinin talep edilmesi halinde, abonman ücreti 30 güne bölünerek, 16

TCDD YOLCU TARİFESİ 20 11 2013

TCDD YOLCU TARİFESİ 20 11 2013 TCDD YOLCU TARİFESİ 2013 2011 BÖLÜM MADDE KONUSU İÇİNDEKİLER SAYFA 1 1 BANLİYÖ YOLCU TAŞIMALARI 5 1.1 Uygulama Alanı 5 1.2 Banliyö Bölgeleri 5 1.3 Banliyö Biletleri 5 1.4 Banliyö Abonmanları 5 1.5 Biletsiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM MADDE KONUSU 1 1 BANLİYÖ YOLCU TAŞIMALARI 1 1.1 Uygulama Alanı 1 1.2 Banliyö Bölgeleri 1 1.3 Banliyö Biletleri 1 1.

İÇİNDEKİLER BÖLÜM MADDE KONUSU 1 1 BANLİYÖ YOLCU TAŞIMALARI 1 1.1 Uygulama Alanı 1 1.2 Banliyö Bölgeleri 1 1.3 Banliyö Biletleri 1 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM MADDE KONUSU SAYFA 1 1 BANLİYÖ YOLCU TAŞIMALARI 1 1.1 Uygulama Alanı 1 1.2 Banliyö Bölgeleri 1 1.3 Banliyö Biletleri 1 1.4 Banliyö Abonmanları 1 1.5 Biletsiz Yolcular 1 1.6 Banliyö Trenlerinde

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ TRENDE BİLET BAGAJ İŞLEMLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ. TAġIMA DÜZENSĠZLĠKLERĠ 840UH0015

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ. TAġIMA DÜZENSĠZLĠKLERĠ 840UH0015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ TAġIMA DÜZENSĠZLĠKLERĠ 840UH0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu 109. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Nisan 2011 TK.1 Türk Hava Yolları ile Direk GUANGZHOU

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016 27 NĠSAN 2016 1 SUNUM PLANI TANIMLAR HARCIRAH VERĠLECEK KĠMSELER YURT ĠÇĠ/YURT DIġI HARCIRAHLARI ÖRNEKLER KAPSAM Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, -Genel bütçeli idareler -Özel bütçeli idareler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Demiryollarında Yolcu Hakları

Demiryollarında Yolcu Hakları Demiryollarında Yolcu Hakları Türkiye ve AB deki Mevzuat Mayıs 2015 DDGM Sunum İçeriği "Yolcu Hakları" Ne Anlama Gelir? DDGM nin Sorumluluğu TCDD nin Yolcu Hakları Mevzuatı Karayollarında Yolcu Hakları

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

KÜREK ÜCRET ÖDEME TALİMATI

KÜREK ÜCRET ÖDEME TALİMATI TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU ÜCRET ÖDEME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Kürek Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği İl,

Detaylı

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541.157-4 Konu : Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri 01.06.2007 GENELGE (2007/23) Müsteşarlığımıza intikal

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı. Sayfa: 1/5 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No 05.04.2013 Öğrenci Katkı payında yapılan 1 5.8.-5.9. değişiklik yansıtıldı. KAPSAM: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler SÜREÇ: Öİ-SP01

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET

DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET Elektrikli Raylı UlaĢım Sistemleri Sempozyumu ERUSIS 15 09.05.2015 Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü UTĠKAD Türk TaĢımacılık ve Lojistik Sektörünün

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02 19/2/2010 Konu: GENELGE (2010/7) Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli

Detaylı

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 2 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT- ALMANCA) 40/32 MESLEKİ YABANCI

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (17.12.2013 tarih ve 418/21 sayılı Üniversite Senatosu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU HARCIRAH TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU HARCIRAH TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU HARCIRAH TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Transport for London. Oyster ile dolaşmak

Transport for London. Oyster ile dolaşmak Oyster ile dolaşmak Oyster a Hoşgeldiniz Oyster, Londra'da otobüs, metro (Tube), tramvay, DLR (Docklands Demiryolu), London Overground (Londra Yer Üstü Ulaşım Hizmetleri) ve çoğu National Rail (Ulusal

Detaylı

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03/367 08/06/2011 Konu : Yol ve gündelik giderleri GENELGE 2011/47 Yol ve gündelik giderlerine ait iģlemler değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile yürütülmüģtür.

Detaylı

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 1. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi: Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/30 İstanbul, 2Nisan 2007 KONU : Yurt Dışına Çıkış Harcı

Detaylı

5.49. METRO ULAŞIM SİSTEMİ OTOMASYONU

5.49. METRO ULAŞIM SİSTEMİ OTOMASYONU 5.49. METRO ULAŞIM SİSTEMİ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr Giriş: Metro ulaģım sisteminde amaç araçların değil insanların ekonomik, hızlı ve güvenli bir biçimde ulaģımına öncelik vermektir.

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE ÖDÜNÇ VERME HİZMETLERİNDE KARŞILAŞILAN GECİKTİRME, KAYBETME VE ZARAR VERME DURUMUNDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Ödünç Verenin

Detaylı

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi...

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... 1987 yılından beri, şehir insanının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Nitelikli insan gücümüz ve tecrübemizle elektronik ücret toplama

Detaylı

Pratik Maliyet ve Karlılık

Pratik Maliyet ve Karlılık Doküman Kodu : TNS005 İlk Yayın Tarihi : Temmuz 2017 Revizyon Tarihi : Temmuz 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ PRATĠK MALĠYET VE KARLILIK Alım Net Fiyatı SatıĢ Karlılık Mal Varlığı Ortalama Maliyet

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8 VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA ĠLGĠ: 30.07.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.05.71/7103-375/75304

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ 1 HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, hukuki dayanak, tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Serbest Muhasebeci

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Kondüktör (Seviye 4). /..../00 Meslek: KONDÜKTÖR Seviye: 4 I Referans Kodu:.

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması www.akillibiletim.com Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan en önemli husus, uygulamanın herkes

Detaylı

P1 Gebze-İzmit Hattı

P1 Gebze-İzmit Hattı Kocaeli 2020 Raylı Ulaşım Hattı Projeleri Hakkında Özet Bilgi Dr. Numan Akdoğan* *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi P1 Gebze-İzmit Hattı Bu proje

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar Online Ön Kayıt Kılavuzu Sevgili Öğrencimiz, Enstitülerimize hoģ geldiniz. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bahar yarıyılında Enstitümüze

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Kampa giriş işlemleri saat:12:00 da başlar

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı