Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS"

Transkript

1 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI Abdullah KAPLAN,Neslihan KAPLAN Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D Erzurum-TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları arasındaki farklılıkları incelemektir. Tutumun farklı boyutlarını içeren 37 maddelik ölçek, öğretim yılında Erzurum Anadolu Lisesi ve Erzurum Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi ndeki sayısal ve eşit ağırlık sınıflarına uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, branşlar ve cinsiyetlere göre iki boyutta değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS ABSTRACT The aim of this study is to examine the different attitudes of secondary education students towards mathematics. It is used a scale that consists of thirty-seven questions showing the different 4 dimensions of attitudes. And it is practised in Erzurum Anatolia high School and Erzurum Nevzat Karabağ Anatolia Teacher Training High School of numerical classes and Turkısh-mathematics classes in the academic year of The results are evaluated in two dimensions according to the branches and sex. Key words: Attitude,attitude scale, mathematics attitude scale 1. GİRİŞ Matematik evrensel ve soyut bir iletişim, tüm bilimlerin ortak dilidir. Bu yalın dilin kullanıcısı olan, bilim insanlarının sayısı her ülkede artmakta; ürettikleri bilgiler çığ gibi büyümekte; o alanın uzmanları dışında kişilerce dilin anlaşılması güçleşmektedir. Galileo, yıllar önce, Bilim gözlerimiz önünde duran evren dediğimiz o görkemli kitapta yazılıdır. Ancak yazıldığı dili ve abc (alfabesini) öğrenmeden bu kitabı okuyamayız. Bu dil matematiktir; bu dil olmadan kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur. demişti. Günümüzde de bu gerçek değişmedi; yaşantımızda gereksinimler ve matematiğin önemi düne göre göreceli olarak arttı bile. Daha açıkçası, matematik, insanın basit gereksinimlerini gidermek için yaratılmış bilgiler kümesi veya bir düşünme ve akıl yürütme aracı olabilir. 1

2 Matematik, eskiden olduğu gibi her ülkede ve her okulda ilk yıllardan başlayarak, öğrenciler için zorunlu derslerden biridir. Ayrıca matematik, öğrencilerin okulda öğrenmek zorunda oldukları en önemli ve kendilerince zor görülen alanlardan birisidir. Öğrencilerin matematik dersi ile ilgili duygularından ortaya çıkan, matematiğe karşı tutumları, matematik eğitiminde çok önemlidir. Zihinsel ve duygusal süreçler öğrenmenin yadsınmaz parçalarıdır ve bunlar arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Duygular ve beklentiler ne öğrenildiğine etkiler. Birçok beyin araştırması bulguları da, öğrenmede duyguların çok önemli olduğuna işaret etmektedir. (R. N. Caine &G. Caine, 1991; Lackney, 2000). Bir konuya ilişkin duygular, öğrenme sürecinde değişebilir. Duygular tutum sayesinde açığa çıkar. Öğrenciler bir konuyla ilgili öğrendikleri bilgileri unutsalar bile, o konuya karşı olan tutum ve eğilimlerini unutmazlar. ( Stodolsky, Salk & Glaessnes, 1991). Tutum ve davranışın tanımı, çalışılan alan ve deneğe göre değişmesine rağmen, genelde bir kimsenin ele alınan bir nesneye, bir duruma veya olaya karşı olan olumlu veya olumsuz tavrı, olarak kabul edilir. Öğrencinin olumlu tutumlar kazanmasında, başarı kimliğini geliştirmesinde, değişimin odağındaki kişinin kendisi olduğunu hissetmesinde, sorumluluk ve paylaşılmış sorumluluk duygularının okul ve sınıf ortamında yaşanmasında, öğretmen davranışları önemli ölçüde etkili olmaktadır (Gülek,1994). Öğretmenlerin matematiğe karşı olan tutum, davranış ve inançları, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum ve davranış oluşturmalarında önemli bir faktördür (Aiken, 1970). Matematiğe karşı tutum çeşitli açılardan ve biçok farklı düzeyde öğrenci üzerinde araştırılmıştır. Matematiğe karşı tutumda cinsiyet farklılıkları (Sayers, 1994), matematiğe karşı olan tutumları etkileyen etmenler (Tocci & Engelhard, 1991), matematik kaygısı ve matematiğe karşı tutum (Raunds & Hendel, 1980) ve matematiğe karşı tutum ve matematiğin öğretimi (Ludlow, 1996) bunlardan bazılarıdır. Özellikle matematiğe karşı tutumla, matematik başarısı arasındaki ilişki, üzerinde en çok çalışılan konulardan biridir. Bir çok araştırma öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarının matematikteki başarılarını etkilediğine işaret etmektedir (Ertekin, 1993). Böylece, matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmek daha da önem kazanmaktadır. Aslında matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmek, matematik eğitiminin en önemli amaçlarından biridir. Milli Eğitim Bakanlığı nın İlköğretim Matematik Dersi Programı nda da bu amaç yer almaktadır. Olumlu bir tutum geliştirmenin matematik eğitiminin bir amacı olması durumunda, tutumu ölçmeyi hedefleyen araçlarada ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiğe karşı tutumu ölçmeye yönelik bir çok çalışma yapılmış, çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Örneğin, on iki maddelik bir ölçek Gladstone, Deal ve Drevdahl (1960) tarafından geliştirilmiştir (Show & Wright, 1967). Maddelerin büyük bir kısmı, diğer derslere kıyasla matematiğe karşı tutumu anlamaya yöneliktir. Maddelerin içeriği matematik notuyla ilgili korkuyu ve endişeyi yansıtmaktadır. Aynı ölçek üzerinde araştırmalarını sürdüren Show ve Wright (1967) ölçeğin güvenirlik çalışmasının yeterli olmadığının ve geçerliliği ile ilgili yeni çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Bu alandaki diğer bir ölçek Aiken ve Dreger (1961) tarafından üretilmiştir. Bu ölçek 310 üniversite öğrencisinin matematiğe karşı tutumlarını ifade ettikleri yazılardan yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu testin iki uygulaması arasındaki güvenirlik katsayısı 0,94 olarak hesaplanmış, kapsam geçerliliği ise yeterli bulunmuştur Show ve Wright (1967). 2

3 Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim düzeyindeki sayısal ve eşit ağırlık bölümlerini seçmiş öğrenciler arasındaki, matematiğe karşı tutum farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. 2. YÖNTEM Araştırmanın evrenini Erzurum ilindeki ortaöğretim okulları oluşturmaktadır.örneklemini ise Erzurumdaki iki lisede, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu liseler, Erzurum Anadolu Lisesi ve Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi dir. Öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarını ölçmek için Duatepe,A ve Çilesiz Ş.(1999) tarafından hazırlanmış olan 37 maddelik bir ölçek kullanılmıştır.ölçeğin geçerliliği için maddelerin bulundukları boyutlarla aralarındaki korelasyona bakılmış,birinci boyutda en küçük korelasyon değeri 0.55, ikinci boyut için 0.62, üçüncü boyutiçin 0.48, dördüncü boyut için ise 0.51 bulunmuştur.ayrıca bu ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.96 dır. 37 maddelik bu ölçeğin ilk boyutta yer alan13 maddesi matematiğe karşı sevgi, zevk ve ilgi, ikinci boyuttaki 9 maddesi matematiğe karşı korku ve güven, üçüncü boyutta yer alan 7 maddesi ise matematiğin günlük ve mesleki hayattaki önemi, son boyuttaki 8 madde de yine ilgi, sevgi ve zevk ile ilgilidir. Bu ölçek 82 si sayısal, 62 si eşit ağırlık bölümlerini seçmiş, toplam 144 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrıca bu ölçekte matematiğe karşı tutum, cinsiyet farklılıklarına göre de incelenmiştir. Ölçeğimizi uyguladığımız 144 öğrencinin 55 i kız, 89 u erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bireysel bilgi almaya yönelik maddelerle birlikte toplam 37 maddeden oluşan ölçek, Erzurum Anadolu Lisesi ve Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi nde, güz döneminde, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerini seçmiş 144 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, SPSS Windows İstatistik Paket Programı na yüklenmiştir. İstatiksel işlemler olarak; aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi tekniği kullanılmış, anlamlılık düzeyi (p-puan) 0,05 olarak alınarak istatiksel sonuçlara ulaşılmıştır. 3.BULGULAR VE YORUMLAR 3.1. Ortaöğretim düzeyinde sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin, matematiğe karşı tutumları arasındaki fark ile ilgili bulgular; Sayısal ve eşit ağırlık bölümlerindeki öğrencilerin matematiğe yönelik sevgi ve ilgi, matematiğe karşı korku ve güven ve matematiğin günlük ve mesleki hayattaki önemi tutumlarına dair t değeri ve önem düzeyi tablosu 3.1 de verilmiştir. Tablo 3.1 Branş N X Standart Sapma t-puan p-puan Sayısal ,81 22,77 2,939 0,004 Eşit Ağırlık ,74 30,67 Buna göre sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, t-testi ile (p< 0,05) düzeyinde analiz edilmiş olup, iki bölüm öğrencileri arasında anlamlı bir fark görülmüştür Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, cinsiyetlere göre tutumları arasındaki fark ile ilgili bulgular; Kız ve erkek öğrencilerin matematiğe yönelik sevgi, ilgi, korku, güven ve matematiğin günlük ve mesleki hayattaki önemi tutumlarına dair t değeri ve önem düzeyi tablo 3.2 de görülmektedir. 3

4 Tablo-3.2. Branş N X Standart Sapma t-puan p-puan Kız ,60 23,00 Erkek ,07 29,31 1,118 0,287 Verilere göre her iki branşta okuyan kız ve erkek öğrencilerin matematiğe yönelik sevgi, ilgi, korku, güven ve matematiğin günlük ve mesleki hayattaki önemi tutumları, t- testi ile (p>0,05) düzeyinde analiz edilmiş olup, anlamlı bir fark görülmemiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Ortaöğretim düzeyinde, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, matematiğe yönelik tutumlarında anlamlı bir fark olması, sayısal bölümü seçen öğrencilerin, matematiğe daha ilgili olduğunu göstermektedir. Buna, liselerde sözel ölümlerin kaldırılması ve sözel bölümü seçmek isteyen öğrencilerin eşit ağırlık bölümlerini tercih etmeleri neden olmaktadır. Matematiğe karşı daha ilgili olan öğürenciler, genellikle sayısal bölümü tercih etmektedir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Matematiğe karşı tutumun, cinsiyete göre bir farklılık göstermediğini ortaya çıkaran bir çok çalışmaya paralel olan bu sonuca neden olarak; toplumumuzda eğitim bazında kız ve erkek rollerinin farklılaşmaması ve verilen eğitimin her iki grup içinde farklılık göstermemesi olabilir. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırmada ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, matematiğe yönelik tutumları; bölümler ve cinsiyet dikkate alınarak incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara ve önerilere gidilmiştir. 4.1) Sonuçlar: 1)Yapılan istatiksel analiz sonuçlarına göre; sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin, matematiğe yönelik sevgi ve ilgi, matematiğe karşı korku ve güven ve matematiğe yönelik meslek önemlilik düzeyi açısından anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Sayısal sınıflarının matematiğe karşı ilgilerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 2)Bu çalışmada kız ve erkek öğrenciler arasında, matematiğe yönelik sevgi ve ilgi, korku ve güven ve meslek ve önemlilik düzeyi açısından bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin, ölçeğe verdikleri puanların yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da öğrencilerin matematik dersine eğilimlerinin yüksek olduğunu gösterir. 4.2)Öneriler:Yapılan çalışma ve elde edilen sonuçlar dikkate alınarak aşağıdaki öneriler geliştirilebilir. 1) Bu çalışmada kullanılan değişkenlere, farklı değişkenler ilave edilerek ve örneklem alanı daha geniş tutularak, matematiğe yönelik tutumu saptayabilecek çalışmalar geliştirilebilir. 2) Öğrencilerin matematiğe karşı tutumları ile ders başarıları arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenebilir. 3) Öğrencilerin, matematik dersine karşı ilgileri ve diğer derslere karşı olan ilgileri arasındaki farklılıklar incelenebilir. 4) Öğrencilerin, matematiğe yönelik tutumlarının, ileriki yaşamlarında nasıl kullanacakları konusundaki düşünceleri incelenebilir. 4

5 KAYNAKÇA 1. Caine,R.N. ve Caine,G.(1991).Making connections:teaching and human brain,alexandria,va.:association for Supervision and Curriculum Devolopment. 2. Stodolsky,S.S.,Salk,S. Ve Glaessner,B.(1991).Student views about learning math and social sciences.american Educational Reserch Journal, 28(1), Gülek,Cengiz. Okullarda Akasemik Başarıyı Artırma Bir Sistem Yaklaşımı, 1.Eğitim Bilimler Kongresi, Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. Cilt I, s Aiken l.r (1970). Attitudes towards mathematics, Reviewof Educational Research, Vol. 40, No: 4 5. Sayers, R. (1994) Gender differences in mathematics education in Zambia. Educational Studies in Mathematics. 26, Tocci, C. M.(1991).Achievement, parental, support, and gender differences in attitudes toward mathematics.journal of Educational Reserch,84(5), Rounds,J.B. ve Hendel, D Mathematics anxiety and attitudes toward mathematics.measurement and Evaluation in Guidance, 13 (2), Ludlow, L.H. ve Bell, K.N.(1996). Psychometric characteristics of the attitudes toward mathematics its teaching scale.educational and Psychological Measurement, 56(5), Erktin, E. (1993).The Relationship between math anxiety attitude to toward mathematics and classroom environment. 14. International Conference of Stres and Anxiety Research Society (STAR), Cairo, Egypt, April Show, M.E. ve Wright, J..M. (1967). Scales fort he measurement of attitudes. USA:McGraw Hill, Inc. 11. Duatepe, A, Çilesiz. Ş(1999). Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16-17, Muğaloğlu, E.Z. ve Nazlıçiçek, N.(2000). Matematik kulübü çalışmalarının 6. sınıf öğrencilerinin matematik tutumlarına etkileri üzerine pilot çalışma. IV. Fen Bilimleri Kongresi 2000 Bildiriler Kitabı, , Ankara: Milli Eğitim Basımevi. 5

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Hüsamettin AKÇAY a, Cengiz TÜYSÜZ b, Burak FEYZİOĞLU b a Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ *

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 15-26 [2013] KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 67-84 SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Cemalettin ĠPEK 1 Cengiz BAYRAKTAR

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Yemliha COŞKUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ycoskun@ksu.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ FARKLI AKADEMİK UVALARA SAHİP FE ÖĞRETMELERİİ BRAŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKIDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin Kara Harp Okulu Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi The Evaluation of Special Education Lesson In Terms of Attitudes Towards Mainstreaming and Attaintments Esra

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.17-25 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 17-25 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı